Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khong viec gi phai voi

843 views

Published on

Giải quyết vấn đề tốt hơn có nghĩa lý gì nếu cuộc sống của chúng ta vẫn còn những vội vã không hồi kết để đi về đích
Để làm chủ Giải pháp Từ tốn, chúng ta cần phải sống với tốc độ hợp lý hơn.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Khong viec gi phai voi

  1. 1. M
  2. 2. K O D ANDON

×