Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sant Josep 2013

189 views

Published on

La Fira de Sant Josep obre dissabte amb un 31% més d'ocupació

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sant Josep 2013

 1. 1. PUBLICITAT14 DE MARÇ DEL 2013NÚMERO 1.735 ANY 8 ORIO BOSCH (ACN) El primer diari gratuït i independent de Lleida Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Especial Visita’ns també a: Fira de Sant Josep de MollerussaPUBLICITAT
 2. 2. 02 FIRA DE SANT JOSEP BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 Treballantenlabonadirecció Mollerussa arriba amb renova- cles Automòbils de Lleida i Pro- renciat dins de tota l’exposició ministracions per seguir da força a la 141a edició de la se- víncia, totes dues dins de FEMEL firal. Naix així el Salo delTractor, endavant en aquest camí. Du- va fira més emblemàtica, la Fira (Federació d’Empreses Me- que amb uns 3.900 metres qua- rant l’anypassat ja ensvam pos- de Sant Josep, que enguany re- tal·lúrgiques de Lleida). El con- drats de superfície bruta, acolli- tular en la necessitat de treba- unirà durant quatre dies totes les veni al qual hem arribat, que rà una quinzena d’expositors. Fi- llar plegats en una millor orde-Marc Solsona Aixalà innovacions que necessita el afecta a una seixantena de fir- ra de Mollerussa vol donar res- nació del calendari firal per sector per superar les dificultats mes expositores la majoria de les posta d’aquesta manera a les poder assolir una major especi- i continuar potenciant un àm- quals productores de maquinà- necessitats d’un dels sectors alització de cada un dels certà- bit, l’agrícola i el ramader, que, ria agrícola, farà que la Fira de més representatiu del certamen mens que se celebren en ter- Alcalde de Mollerussa potser, per les seves caracterís- Sant Josep és garanteixi durant oferint-li un espai especialment ritori català. Avui en dia con- i president de Fira de Mollerussa tiques és un dels que millor re- tres anys la presència d’aquests pensat per posar en valor el seu tinuem apostant per aquesta sisteix el complicat moment eco- expositors. producte. Es tracta d’un pas més línia perquè, al cap i a fi, tenim nòmic que vivim. La trajectòria recorreguda al per afavorir la progressiva sec- clar que la nostra funció com a La maquinària agrícola és un llarg de tots aquests anys d’his- torització de la fira i, en conse- fira és esdevenir l’aparador ide- dels bucs insígnia de la nostra fi- tòria del certamen fa que Mo- qüència, una major especialitza- al de negoci pels expositors que ra i és per això que hem volgut llerussa segueixi sent un refe- ció del certamen que contri- any rere any confien en nosal- reforçar el vincle amb les orga- rent en el món agrícola-ramader bueixi a donar-li valor afegit. tres. Esperem que enguanycon- nitzacions patrones del sector i enguany encara amb més vita- Estem convençuts que des de tinuem acomplint les expectati- com són APRICMA (Associació litat i, sobretot, avalada per les Fira de Mollerussa treballen en ves, tant les dels que exposen el Provincial de la Indústria i Co- novetats que presenta. Entre les la bona direcció per tal de con- seu producte com les del públic merç de la Maquinària Agrícola) millores que proposa destaca el tribuir a potenciar el sector agrí- visitant que busca solucions tèc- i el Gremi de Marquistes iTallers protagonisme que tindrà el trac- cola i ramader però ens cal su- niques per als seus negocis. de Reparacions iVenda deVehi- tor amb un espai específic i dife- port i més implicació d’altres ad- Bona fira a tothom! LaFiradeSantJosep,unreferentagrari Un any més, i ja es porten 141 maquinària agrícola, i amb la ce- vitals per impulsar el nostre sec- estrangera en el certamen sem- edicions, arriba la tradicional Fi- lebració d’unes molt prestigio- tor. pre és un gran pas endavant en ra de Sant Josep de Mollerussa, ses jornades tècniques, que ga- La Fira ha demostrat un gran benefici del sector, sempre que un esdeveniment que resulta ranteixen la modernització i l’efi- dinamisme al llarg de les seves vagi acompanyada de l’incre-Josep Maria Pelegrí i Aixut transcendental en el calendari càcia de les nostres produccions, edicions, i cada any suposa un ment de les exportacions cata- del sector agrari de Catalunya, i i fan de la innovació i la transfe- pas més cap a la seva conso- lanes. més en un moment de crisi eco- rència tecnològica dos elements lidació i internacionalització. La Aquest sector agroalimenta- nòmica. Fira de Sant Josep esdevé un ele- ri català, tan important per a Ca- Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Per aquesta raó hem de de- ment afavoridor de la millora talunya al tractar-se d’una de les Pesca, Alimentació i Medi Natural sitjar que, altra vegada, sigui un Cita obligada per econòmica del territori, i per tant primeres indústries del país, èxit de participació i públic, com l’actualitat del sector s’ha de seguir potenciant com a necessita més que mai d’una assenyalen les perspectives punt essencial del nostre ca- projecció internacional. Ens tro- anunciades oficialment, al temps Combina les novetats lendari agrari. bem des de fa temps en una eco- que volem felicitar els organit- en maquinaria amb Segons les enquestes realit- nomia globalitzada a nivell mun- zadors del certamen pel gran es- jornades tècniques zades pels organitzadors, s’ha dial en el marc de la qual hem forç que fan i han fet al llarg del posat de manifest que la gran de ser competitius per poder ex- anys perquè aquesta fira sigui majoria de les empreses estran- portar més.. un punt de referència per a l’agri- Una fira dinàmica al geres tornen a la següent edició Per tot això, espero que la cultura catalana, espanyola i eu- i que la major part d’elles n’han Fira de Mollerussa sigui, com ropea. llarg de la seva vida rendibilitzat l’assistència. sempre, un lloc de trobada obli- La Fira de Mollerussa és una Cada any suposa un pas En el marc de la necessària gat per a totes les persones in- cita obligada per conèixer l’ac- més cap a la seva potenciació de la nostra econo- teressades en el sector agroali- tualitat del sector, ja que comp- mia, mitjançant l’impuls a la in- mentari català, un sector clau en ta amb informació de les noves internacionalització ternacionalització, considero la recuperació econòmica del prestacions i tecnologies de la que l’augment de la presència nostre país.PUBLICITAT
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 FIRA DE SANT JOSEP 03La Fira de Sant Josep obre dissabteamb un 31% més d’ocupacióHi haurà 290 expositors, un 4% més que fa un any, i la superfície neta ocupada creix fins als 23.000 m2 LOURDES CARDONAREDACCIÓ. MOLLERUSSALa 141 Fira de Sant Josep obrirà Pelegríles seves portes del dissabtedia 16 fins al dimarts dia 19 de inaugurarà elmarç amb un creixement im-portant tant pel que fa al nom-bre de firmes expositores com a certamensuperfície expositiva, segons va El conseller d’Agriculturad’Agri-detallar el president de Fira de cultura, Ramaderia, Pesca, Ali-Mollerussa i alcalde de la capi- mentació i Medi Natural, el llei-tal del Pla d’Urgell, Marc Solso- datà Josep Maria Pelegrí, inau-na, durant la presentació del cer- gurarà la fira dissabte al migdia.tamen firal i que va tenir lloc No serà l’única autoritat des-aquest dimarts. tacada que visitarà el certamen. Així, la mostra, de caràcter Així, diumenge el consellereminentment agrícola, aple- d’Empresa i Ocupació, Felipgarà enguany un total de 290 Puig, participarà al sopar de l’ex-expositors, xifra que represen- positor i també visitarà el recin-ta gairebé un 4% més de parti- te. Dilluns se celebrarà el Dia decipació que l’any passat, dels la Comarca amb l’assistència delquals 127 expositors correspo- conseller de la Presidència, Fran-nen al recinte exterior, on es lo- cesc Homs. El certamen seràcalitza la maquinària agrícola, clausurat dimarts pel presidentcomplements per a l’agricultura de la Diputació de Lleida, Joani la ramaderia i el Saló del Trac- Reñé.tor; 138 als pavellons firals, de- També cal destacar que hi po-dicats a complements per a dria haver la presència d’altresl’agricultura i la ramaderia, en- líders polítics, una tradició quetitats, multisectorial i agroali- es manté any rera any en aques-mentació, i 25 al Saló de l’Auto- 180.000 persones van visitar la Fira de Sant Josep en l’edició del 2012 ta fira.mòbil, ubicat al Recinte de lesPiscines. Un augment de sona també considera que “si al- PROCEDÈNCIA DELS EXPOSITORS Pel que fa a l’espai expositiu, gun sector necessita més ac-la Fira de Sant Josep d’aquesta 5.000 metres tivitat que mai en aquests mo- Corresponenedició comptarà amb una super-fície neta ocupada de 23.093 principalment al recinte ments és l’agrari degut a la seva importància”. 9 de cada 10 empresesmetres quadrats, el que signifi-ca 5.477 metres quadrats més exterior i al Saló de l’Automòbil A la presentació de la 141 Fi- ra de Sant Josep, l’alcalde va es- presents són de Catalunyaque l’any 2012 amb un augment tar acompanyat pel director dedel 31%. Aquest increment sig- l’ens firal, Poldo Segarra, qui va Pel que fa a la procedència munitat autònomes de l’Estatnificatiu correspon principal- qualificar de “complert i variat” dels expositors, cal destacar espanyol també hi tenen unament al recinte exterior i al Saló Satisfacció dels el programa de Jornades Tècni- que un 88% són d’arreu de alta presència. Concretamentde l’Automòbil. organitzadors ques, en relació al qualva desta- Catalunya. És a dir, 9 de cada són l’11% i procedeixen d’in- En referència a aquestes xi- car la col·laboració d’entitats i 10 firmes presents a Molle- drets com l’Aragó, Madrid,Va-fres, el president de Fira de Mo- Fira de Mollerussa col·legis en l’organització de les russa són de les comarques lència, Andalusia o Navarra.llerussava mostrar la seva satis- valora les dades de la xerrades. En aquest sentit, Se- de Lleida, Barcelona, Girona L’1% restant és de fora de l’Es-facció per la vitalitat del sector 141a edició de forma garra va afegir que es tracta o Tarragona. tat espanyol, concretamentmalgrat “que som al 2013 i tota “d’anar sumant esforços perquè Les empreses d’altres co- de França.la complicitat del moment”. Sol- molt positiva la fira sigui més complerta”.PUBLICITAT
 4. 4. 04 FIRA DE SANT JOSEP BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 SantJosepésmésqueunafira Convocar ininterrompudament de fer país a partir d’uns concep- Les comarques de Lleida co- tabilitat a tot el desplegament fi- una manifestació firal que es re- tes que ara concebem com a re- mercialitzen aliments de prime- ral de la capital del Pla d’Urgell i munta a tants anys d’història lativament actuals i avançats, ra qualitat arreu d’Europa. demostra, una vegada més, que només pot explicar-se –a banda però que en realitat els nostres Aquesta unanimitat internacio- la Fira de Sant Josep continua de la seva incidència econòmi- avis ja intuïen i practicaven fins nal a favor dels nostres produc- sent una de les millors apostesjoan Reñé i Huguet ca en camps com l’agrari i el de a l’excel·lència: la tradició i la in- tes també s’ha de correspondre per la xarxa agroalimentària i in- l’automoció– al fet que la Fira de novació sobre la base de l’esforç, en el consum i el mercat interi- dustrial del nostre país i, a par- Sant Josep de Mollerussa reu- el treball i el sacrifici, personal i ors. tir de les jornades tècniques al- neix en sí mateixa l’essència co- col·lectiu. Per tant, si consumim pro- tament qualificades, punt de President de la Diputació de Lleida mercial de la societat que l’ha I és sota aquests mateixos ductes de proximitat estarem re- partida de moltes estratègies vist néixer i créixer. No endeba- paràmetres que la Diputació de coneixent el talent i l’esforç dels empresarials. A Catalunya les fi- des, l’eclosió d’aquest certamen Lleida presenta en aquesta 141 nostres pagesos i productors, i res han estat sempre un motor beu directament de les fonts de edició la campanya de suport al contribuirem d’una manera molt de transformació econòmica i la història agrària de Catalu- sector agroalimentari Aliments important a la riquesa de les nos- social. I, abans com ara, el fet fi- nya, des del segle XIX i fins als del territori i tu. En col·labora- tres terres i, evidentment, a pre- ral continua sent un element nostres dies; de l’evolució eco- ció amb els consells comarcals, sència del nostre país en els mer- d’ordenació econòmica, de fo- nòmica i social d’un territori el Conselh Generau d’Aran, el cats internacionals. ment de la competitivitat i de agrari i rural com l’Urgell histò- projecte Gustum, l’Escola d’Ho- La Fira de Sant Josep de Mo- reequilibri territorial que, en el ric; i d’una plana en constant teleria i Turisme de Lleida i Fira llerussa arrenca de la millor ma- cas de Mollerussa, s’amplifica transformació per la força hi- de Mollerussa presentem al pa- nera possible perquè l’elevat encara més pel seu poder dràulica i imparable del Canal velló B de la Fira de Sant Josep grau de fidelització de les firmes d’atracció i el volum de negoci d’Urgell. una mostra de 200 productes i expositores –en uns moments que genera. Sant Josep és més que una fi- aliments de la nostra terra, ela- de màxima complicació a tots els Que tingueu una molt bona fi- ra. És una manera d’entendre i borats per la gent del territori. sectors– dóna una sòlida es- ra! LaFirailacomarcavolguda Aquest any 2013 celebrem la te, l’empenta de Mollerussa tin- cultura de la terra i de l’aigua. Ini- de juliol. També tenim previst 141a Fira de Sant de Mollerus- gué un paper molt rellevant en ciarem els actes amb la inaugu- presentar un audiovisual de la sa, una ocasió que el Consell Co- el procés de constitució comar- ració d’una l’exposició que com- història i del present del Pla marcal del Pla d’Urgell, l’Insti- cal. memora l’aniversari de la cons- d’Urgell, crear petits espais de tut d’Estudis Comarcals del Pla De fet, que la ciutat sigui la titució de la comarca dins de la reflexió sobre el camí que hemFrancesc Fabregat i Talarn d’Urgell i el Patronat de Turis- impulsora d’una fira agrícola tan celebració de la Fira de Sant Jo- fet els darrers 25 anys i publicar me de la comarca han volgut rellevant dins de l’àmbit llei- sep. un llibre de testimonis de l’antic aprofitar per a donar el tret de datà, nacional i internacional i La mostra s’ubica a l’estand estany d’Ivars i Vila-sana, entre sortida als actes de commemo- que, al llarg de la seva història del Patronat deTurisme de la co- d’altres actes i esdeveniments. President del Consell Comarcal del Pla ració dels 25 anys de la consti- recent, s’hagi pogut convertir en marca del Pla d’Urgell dins del Em resta convidar-vos a tots d’Urgell tució del Pla d’Urgell, com hem el centre de serveis per als po- pavelló firal.Trobareu una expo- i a totes a gaudir de la mostra qualificat sempre, una comarca bles del voltant li confegí la me- sició sorprenent, plena d’imat- dels 25 anys de la comarca del volguda. Precisament, en molts rescuda capitalitat. En la cele- ges i referències de les persones Pla d’Urgell i a participar de la pocs dies, tindrà lloc l’aniversa- bració dels 25 anys de la co- que heu fet possible la comarca celebració.Tenim el goig d’inici- ri de l’aprovació, per part del Par- marca del Pla d’Urgell afirmem i que heu tingut un paper actiu ar aquesta gran festa en el marc lament de Catalunya, de la cons- convençuts que la comarca i Mo- en la vida associativa, cultural i de la Fira de Sant Josep, immi- titució de tres noves comarques, llerussa es donen la mà i remem econòmica dels darrers 30 anys, llorable per la seva consolidació, entre les quals, la nostra. Era el junts per a poder prosperar i ofe- aproximadament; gira a l’entorn per la seva projecció i perquè ens 28 de març de 1988. rir iniciatives empresarials, soci- de tres períodes: la comarca pen- la sentim nostra. L’aprovació de la constitució als i culturals per a millorar ca- sada, la comarca aconseguida i És la cita obligada dels plaur- de la nostra comarca es va fer da dia el benestar dels plaurge- la comarca reafirmada. gellencs, fins i tot d’abans que perquè existia la voluntat dels llencs. A més a més de l’exposició, existís la comarca. Farem caliu pobles que ara formem part del Durant tot l’any 2013, cele- tindrà lloc un acte commemora- tots junts i celebrarem que ja Pla d’Urgell i de la nostra gent brarem que, després de 25 anys, tiu de la constitució de la comar- reguem de nou els camps i co- d’unir-nos en una nova divisió som plaurgellencs, volguda- ca el dia que farà 25 anys que mença una nova campanya. La comarcal en què Mollerussa ment, i ens identifiquem amb es va formar el primer Consell del 2013, a més a més, d’aniver- exercís la capitalitat. Sens dub- aquests pobles, el paisatge i la Comarcal del Pla d’Urgell, el 27 sari.PUBLICITAT
 5. 5. BONDIADIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 PUBLICITAT 05
 6. 6. 06 FIRA DE SANT JOSEP BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013Elsvisitants podran gravar Mercadet amb unesel seuvideocurrículum cinquanta paradesAlumnes de La Salle s’encarregaran de fer les filmacions en un estand als firals Al carrer Arbeca FIRA DE MOLLERUSSAREDACCIÓ. MOLLERUSSA REDACCIÓ. MOLLERUSSAEls visitants a la Fira de Sant Jo- Per segon anyconsecutiu l’Ajun-sep de Mollerussa que estiguin tament de Mollerussa ha de-interessats en buscar feina o tin- cidit ubicar el mercadet de Santguin alguna idea de negoci po- Josep al carrer Arbeca i a la pla-dran gravar de forma gratuïta un ça Major amb l’objectiu de co-videocurrículum que posterior- municar la zona del recinte firalment serà difós per la xarxa. Una amb el centre comercial de la ciu-quinzena d’alumnes del grau su- tat. En aquest cas, el mercadetperior enTelecomunicacions i In- comptarà amb una cinquantenaformàtica de La Salle s’encarre- de parades amb diferents pro-garan de fer aquestes gravaci- ductes d’artesania o roba, entreons en un estand que estarà altres, i que sempre són un atrac-ubicat als pavellons firals. És tiu pels visitants.gràcies a l’acord que Fira de Mo-llerussa va signar amb el centre MERCAT REDUÏT DIMECRES 20educatiu. D’altra banda, que el mercat Està pensat per aquella gent setmanal del dimecres 20 tindràque no té recursos per fer-ho i un format més reduït. Així, elsque d’aquesta manera pugui paradistes que habitualmentafegir al seu currículum escrit ocupen l’avinguda del Canal nol’enllaç amb la presentació enre- hi seran presents per tal de faci-gistrada. Fira de Mollerussa i La litar les tasques de desmuntat-Salle ho faran de forma total- Poldo Segarra i el coordinador del cicle de La Salle, Ismael Montoro, el dia que van presentar la iniciativa ge dels estands de la fira però lament gratuïta i la idea ha sorgit resta de parades habituals ocu-d’una experiència similar que crearà un canal específic a You- El coordinador del cicle for- paran com sempre la resta de zo-es va fer a Barcelona i va tenir Gratuït per a tots els tube on penjarà tots els vídeos. matiu, Ismael Montoro, va des- na destinada a mercat.molt d’èxit. interessats El director de Fira de Molle- tacar que un dels objectius del Una altra de les mesures que Els interessats caldrà que Pensat per aquell que no russa, Poldo Segarra, va ex- projecte QbicTV era que totes ha pres l’Ajuntament amb mo-s’adrecin a l’estand on hi haurà plicar que la “responsabilitat so- les iniciatives que es portessin tiu de la Fira de Sant Josep ha es-Qbic TV i omplir un formulari on té recursos per fer-ho cial corporativa” significa no do- a terme tinguessin a veure amb tat demanar el trasllat provisio-s’autoritzarà la difusió de les se- nar l’esquena a la situació actual la ciutat, i sense cap ànim de lu- nal de la parada d’autobusos.ves imatges pels canals perti- i per la qual cosa “volem apor- cre. Tot plegat estarà coordinat Finsel 21 de març la parada s’ubi-nents. Posteriorment s’entrega- D’uns dos minuts de tar el nostre petit gra de sorra en pels professors del centre i du- carà, com es ve fent en els dar-rà una pauta de com s’ha d’es- durada tot allò que puguem”, per la qual rant els quatre dies de fira hi par- rers anys, a la carretera de Tor-tructurar el discurs durant un Canal específic al cosa ho fan a través de l’àmbit ticiparan de l’ordre d’una quin- regrossa en la cruïlla amb l’avin-minut i mig o dos com a màxim de les empreses i el món dels ne- zena d’alumnes dels dos cursos guda del Canal, al costat de lade gravació. Fira de Mollerussa ‘Youtube’ on es penjaran gocis. del cicle. rotonda de la Font de l’Albada.PUBLICITAT
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 FIRA DE SANT JOSEP 07 ACN14jornadesdiversesambtemesdemàximinterèsperalsectorFira Mollerussa esdevé, de nou, un fòrum de debat i anàlisi Dirigits a les novetats tècniques exposadesREDACCIÓ. MOLLERUSSALes activitats paral·leles conti- Agenda Nova edició del Premi denuaran tenint una especial im-portància a la Fira de Sant Josep. DIVENDRES, 15 DE MARÇ · 9a Jornada tècnica de jardi-Així, en total estan programades14 jornades amb temes de mà- · Vetllem pel que mengem i mengem bé. El paper de la se- neria i paisatge: deodendron- cultura. La cultura de l’arbre la Maquinària Agrícolaxim interès i actualitat per al sec- guretat alimentària · Gestió telemàtica ramaderator com són les energies renova- · Millora de la competitivitat · Solucions energètiques enbles, la mecanització agrària o de la ramaderia lleidatana les comunitats de regants Tres guardons i una dotació total de 3.800 eurosl’agroalimentació. · 12a Borsa Interpirinenca de · Característiques generals de Així, per exemple, es tractarà Cereals la producció i sanitat bovina REDACCIÓ. MOLLERUSSA madera de l’Estat, dotat ambla mecanització en el sector dels de carn i de llet Fira de Mollerussa torna a org- 1.600 euros i Placa d’Honor,farratges o es presentaran pro- DISSABTE, 16 DE MARÇ nitzar un any més el Premi de la atorgat pel Col·legi d’Enginyersductes nous en el camp dels fi- · Novesvarietats, preus i mer- DIMARTS, 19 DE MARÇ Maquinària Agrícola, Rama- Industrials de Catalunya; Premitosanitaris. Aquestes jornades cats · Piraflufen-Etil. Nou herbici- dera i Instal·lacions Agroindus- d’Innovació en Maquinària Agrí-s’iniciaran demà, dia 15 de març, · Energia fotovoltaica d’auto- da de contacte per a fruiters trials, concurs que té com a ob- cola, dotat amb 1.100 euros i Pla-i es desenvoluparan fins dimarts consum · Eines per optimitzar els re- jecte destacar i reconèixer les ca d’Honor, atorgat pel Col·legidia 19. A més a més, d’aquestes · Concurs de conducció de cursos de les dejeccions ra- novetats tècniques exposades i d’Enginyers Tècnics Industrialsjornades cal destacar la celebra- carretilles d’elevació maderes a l’explotació facilitar la seva divulgació en el de Lleida, i el Premi d’Innovacióció de la 12a Borsa Interpirinen- · La venda de proximitat de sector agrari. en Maquinària o Instal·lacionsca de Cereals la qual tindrà lloc DILLUNS, 18 DE MARÇ producte agroalimentaris La convocatòria atorga tres Agroindustrials, dotat amb 1.100el divendres dia 15 al Complex · Mecanització dels farratges: · Tendències de l’alimentació premis: Premi Especial d’Inno- euros i Placa d’Honor, atorgatResquitx a les 11 del matí, així alfals de Catalunya vació, al constructor/expositor pel Col·legi d’Enginyers Tècnicscom d’altres activitats. de Maquinària Agrícola i/o ra- Agrícoles i Perits Agrícoles.PUBLICITAT PROTECTOR D’HERBICIDES I ROSEGADORS * Fàcil coloració * Econòmic * Fabricat amb polipropilé i tractat amb anti-UV FRUITER - VINYA - OLIVERA El protector ofereix una defensa pràctica i eficaç de l’arbre amb tractament d’herbicides, Visiti’ns al nostre rosegadors, forts vents... estand de la Fira
 8. 8. 08 FIRA DE SANT JOSEP BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013La novetat és l’estrena d’un salóespecífic d’exposició de tractorsSituat al Camí de Belianes, ocuparà uns 3.900 metres quadrats i donarà cabuda a uns 15 expositors REDACCIÓ. MOLLERUSSA tors de participar de forma bien- representa una ‘’professionalit- El Saló delTractor, amb un espai nal al certamen i, d’altra, es trac- zació’’ que tambévol ajudar a fer específic i diferenciat de la res- taria de “potenciar aquest sec- veure als concessionaris la ne- ta de l’exposició firal, serà una tor, anant sectoritzant la fira i cessitat d’assistir cada any a de les novetats de la 141 Fira de buscant espais d’especialitza- Mollerussa. Sant Josep de Mollerussa, se- ció”. gonsva anunciar el president de En aquest sentit, el director BALANÇ Fira de Mollerussa i alcalde de la de Fira de Mollerussa, Poldo Se- Solsona i Segarra van presi- capital del Pla d’Urgell, Marc garra, va afegir que dedicar dir l’acte de presentació del ca- Solsona, durant l’acte de presen- aquest ‘’espai únic’’ als tractors lendari de fires a Mollerussa tació el passat 5 de febrer del ca- per aquest 2013. L’ens firal lendari de l’ens firal per a l’any compta amb un pressupost de 2013 als mitjans de comunica- 7 fires durant l’any 690.000 euros i s’organitzen 7 ció de Lleida. 2013 fires, les mateixes que l’anypas- Aquest saló, que es localitza- Pressupost de 690.000 sat. Precisament al 2012, Fira de rà al Camí de Belianes i ocupa- Mollerussava comptar amb gai- ria uns 3.900 metres quadrats euros i els mateixos rebé 450 expositors i una esti- de superfície bruta ocupada, do- certàmens que al 2012 mació de 225.000 visitants. Ai- narà cabuda a uns 15 expositors xí mateix, unvolum de negoci pel la major part dels quals corres- que fa al sector automobilístic FIRA DE MOLLERUSSA ponen a concessionaris de trac- Nova línia de 5,5 milions d’euros. La fira tors i recol·lectores. Aquesta ini- corporativa ha presentat la seva nova líniaCartells de les set fires programades per a aquest any ciativa, va continuar Solsona, corporativa pel que fa als cartellsFira de Mollerussava presentar al mitjans de comunicació els car- respon a dues qüestions. Així, Canvis en la dels certàmens firals amb la vo-tells de les set fires programades per a aquest any 2013. Un ca- d’una banda es donarà resposta comunicació exterior de luntat de donar-los continuïtat,lendari firal que s’inicia amb la 141 Fira de Sant Josep del 16 al 19 al plantejament fet l’any passat l’ens firal identitat de marca, creativitat ide març. per aquest col·lectiu d’exposi- modernitat.PUBLICITAT
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 FIRA DE SANT JOSEP 09El Saló de l’Automòbil tindrà espaisper poder provar elsvehiclesHi participen 25 expositors i s’hi podran trobar les darreres novetats del mercat automobilístic FIRA DE MOLLERUSSAREDACCIÓ. MOLLERUSSA pen un total de 25 firmes queEl Saló de l’Automòbil de Molle- mostraran les darreres novetatsrussa, el segon més important de del mercat automobilístic mun-Catalunya, tindrà lloc un anymés dial així com les millors ofertesal recinte de les piscines mu- per l’adquisició d’un nou ve-nicipals. Hi ha, però, una impor- hicle.tant novetat. Així, el director deFira de Mollerussa, Poldo Segar- DEDICATS AL MOTORra, va anunciar que una de les Cal destacar que el motor ténovetats d’enguany serà l’habi- una important presència a Firalitació de dues zones al Saló de de Mollerussa. Així dos dels seusl’Automòbil per aparcarvehicles certàmens anuals estan dedicatsde prova dels concessionaris per als vehicles. És el cas de l’Auto-aquells clients dubtosos a l’hora trac, que enguany tindrà lloc delde comprar un model en qües- 12 al 14 d’abril, i l’Autotardor,tió. que es farà del 25 al 27 d’octu- bre. El primer d’aquests certà-FIRES DEMOSTRATIVES mens arriba a la 25a edició i es D’aquesta forma, hi haurà du- tracta de la Fira de la Maquinà-es zones a disposició dels expo- ria Agrícola i Industrial, Furgo-sitors, una al davant de les pis- netes, Automòbils, Caravanes,cines i l’altra al carrer paral·lel al Autocaravanes i Camions d’Oca-parc municipal. Segarrava expli- sió. L’Autotardor arribarà en-car que “es busca contribuir a fer guany a la 19a edició i és la Firafires demostratives i no tant ex- de la Maquinària Agrícola i In-positives com fins ara”. dustrial, i Automòbils. Mercat de En aquesta edició hi partici- Camions d’Ocasió. Imatge del Saló de l’Automòbil, que cada any se celebra al recinte de les piscines municipalsPUBLICITAT
 10. 10. 10 FIRA DE SANT JOSEP BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013Tret de sortida de la marca ALTRES NOVETATS El recinte serà un espai‘Aliments del territori i tu’ cardioprotegit Altre de les novetats d’en- guany és l’aposta des de l’ens firal per la prevenció.Iniciativa de la Diputació, consells comarcals, Conselh Generau i ‘Gustum’ En aquest sentit, s’està treballant per aconseguir GUSTUM que el recinte firal siguiREDACCIÓ. MOLLERUSSA lló firal B, on hi haurà represen- sectors que tenen més represen- un espai cardioprotegitLa Diputació de Lleida promoci- tats prop de 200 productes de tació són el de la carn i embotits, amb un total de vuit desfi-onarà els productes agroalimen- punts de la demarcació, i que els formatges i productes lac- bril·ladors (set mòbils i untaris de proximitat de les comar- comptarà amb un espai central tis, i els vins i licors. de fix –aquest al Centreques de Lleida a la 141ena Fira de dinamització impulsat pel Per donar-los a conèixer, a d’Assistència Primària dede Sant Josep de Mollerussa, a projecte Gustum, una iniciativa banda de l’exposició permanent Mollerussa-) i ampliar,través de la marca Aliments del del Consorci Leader Urgell-Pla dels productes, la Diputació ha d’una a dos, els punts d’as-territori i tu. La corporació, jun- d’Urgell, que es va iniciar l’any impulsat l’organització de 24 ac- sistència a càrrec de latament amb el projecte Gus- 2010 i que actualment engloba cions gratuïtes diàries al ma- Creu Roja.tum, els consells comarcals de la un centenar de productors. teix estand. Accions que consis-demarcació i el Conselh Generau Són productes provinents de tiran en tastos i activitats rela- PUNTS D’ASSITÈNCIAd’Aran impulsaran una acció 98 municipis lleidatans. Es trac- cionades amb la cuina i que Concretament, aquestsconjunta per promocionar els ta de productes artesans, alguns duran a terme productors i res- punts estaran ubicats da-productes alimentaris lleidatans. ecològics, fets amb productes de tauradors lleidatans com ara el vant dels pavellons, un lloc Es tracta d’un espai conjunt la terra, que aprofiten els recur- sommelier Rodrigo Cebrian, el amb molta confluència dede 340 metres quadrats al pave- sos agraris i ramaders propis. Els El formatge no hi faltarà cuiner Joel Castanyé (Resquitx). gent, i a la rotonda del Ca- mí de Belianes i l’Avingu- da de la Pau. Més aparcaments i més Els comerços seguretat nocturna obriran el diumenge Així mateix, una altra de Per afavorir la circulació d’expositors i visitants les mesures que s’han pres des del consistori amb la REDACCIÓ. MOLLERUSSA D’altra banda, l’ens firal va voluntat d’afavorir el co- La Fira de Sant Josep comptarà mantenir fa uns dies una reunió merç local i davant la peti- amb tres nous pàrquings habili- de seguretat amb tots els cossos ció de Mollerussa Comer- tats per Fira de Mollerussa amb que hi participen a la fira i que cial i la delegació a Molle- l’objectiu d’afavorir la circulació són la Policia Local, els Mossos russa de la Cambra de i l’aparcament tant d’expositors d’Esquadra i la seguretat priva- Comerç ha estat la de com de visitants del certamen. da. També hi van participar re- sol·licitar a la Generalitat Així, aquesta edició disposa- presentrants de Bombers, Creu que permeti als comerços rà de dos noves zones d’aparca- Roja, CAP, Ajuntament i Fira de de la ciutat obrir diumen- ment per a expositors les quals Mollerussa. ge dia 17 de març, que es estaran ubicades al carrer Josep quan es preveu una major Irla, una, i a l’avinguda del Canal, RECINTE TANCAT A LA NIT afluència de públic a la fi- entre l’Avinguda dels Negrals i el D’aquesta forma, a la sessió ra. carrer Mestre Enric Subirós, l’al- esva acordar, entre altres coses, Obriran aquest dia en- Atraccions, tòmboles o xurreries no hi faltaran tra; mentre que per avisitants es augmentar la seguretat al certa- lloc de fer-ho el dia 1 de no- comptarà, al igual que l’anypas- men decidint-se duplicar els vembre tal i com marca el Un centenar d’atraccions complementàries animaran com ca- sat, amb un pàrquing al carrer Ri- efectius de segurerat al recinte calendari d’obertura dels da any la fira. Així, a l’avinguda de la Fira hi haurà autos de card Vinyes, localitzat al costat firal per la nit així com tancar establiments comercials xoc, toros mecànics, inflables, tòmboles o xurreries. de la carretera cap a Miralcamp, tot el recinte a la nit i no perme- en diumenges i dies fes- i amb un de nou al carrer Ivars tre el trànsit nocturn devehicles. tius aprovat per a l’any d’Urgell, prop de la Plaça Euro- Una situació que garantirà una 2013. pa de la capital del Pla d’Urgell. seguretat total.PUBLICITAT
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2013 FIRA DE SANT JOSEP 11Assegurada la presència delsfabricants de maquinària agrícolaRepresenten unes 75 firmes que assisteixen a Sant Josep i també aconsellaran l’ens organitzador FIRA DE MOLLERUSSAREDACCIÓ. MOLLERUSSAFira de Mollerussa s’ha assegu- Un aparadorrat la presència dels fabricantsde maquinària agrícola durant per a lales tres properes edicions de laFira de Sant Josep. Així ho vanratificar a principis de la setma- promocióna passada durant la signatura El president de Apricma, Eduarddel conveni entre l’ens firal i les Abella, va remarcar que al seutres associacions i gremis que in- sector s’aprecia molt el món detegren la Federació d’Empresa- les fires i també esva mostrar sa-ris Metal·lúrgics de la Província tisfet pel fet que l’acord repre-de Lleida (FEMEL). senta que no hi haurà els proble- El conveni estableix la pre- mes que hi havia hagut altressència a la Fira de Sant Josep du- anys i amb altres fires per l’as-rant els propers tres anys d’una sistència o no dels fabricants.quarantena d’expositors de l’As- Abella va reconèixer que la firasociació Provincial de la Indús- ‘’no aporta un gran negoci a lestria i Comerç de la Maquinària empreses consolidades’’ però siAgrícola (Apricma), uns 25 del que ajuda a promocionar i donarGremi de Marquistes iTallers de conèixer aquelles cases noves.Reparació i Venda de Vehicles i En aquest sentit, va remarcarAutomòbils de Lleida i Província Imatge de l’acord entre Fira Mollerussa i la FEMEL que Fira de Mollerussa s’ha ade-i una desena vinculats al sector quat a les seves necessitats.de les instal·lacions. És a dir, un Antoni Esteve, president deltotal de75 firmes i que represen- EL 60% D’AQUESTS FABRICANTS AL PAÍS SÓN DE CASA NOSTRA Gremi de Marquistes i Tallersten un terç dels expositors. de Reparació iVenda deVehicles L’alcalde i president de Fira deMollerussa, Marc Solsona, esvamostrar satisfet per la consecu- Lleida, una referència a nivell mundial Automòbils de Lleida i Província, es va mostrar també la seva sa- tisfacció pel conveni, el qual vació de l’acord ja que dóna “una El sector de la fabricació de definir com a “la conducció delsforça brutal” a la Fira de Sant Jo- maquinària agrícola és pun- interessos entre els expositors isep i representa un “pas enda- ter a la demarcació de Lleida la Fira”.vant” perquè en un futur es pu- i esdevé un líder mundial. Ai-gui arribar a acords amb altres xí ho va assegurar el presi-sectors presents en aquest “apa- dent d’Apricma, Eduard Abe- Acord entre l’ens firalrador agroindustrial” de Ca- lla, que va destacar que un i FEMELtalunya. Segons Solsona, a 60% d’aquests fabricants al Integra Apricma, tallersl’acord s’hi ha arribat sense la ne- país són de Lleida.cessitat de vincular-lo a una d’automòbils iqüestió econòmica pel preu que EXPORTACIÓ CREIXENT instal·ladorss’ha de pagar per assistir a la fi- Tanmateix, cal destacar La maquinària que aplica fitosanitaris n’és un exemplera, i ha assegurat que “ni hi gua- que en els darrers anys ha pu-nya ni hi perd ningú”. A més, va jat molt l’exportació i, en al- rica del Sud, França, Rússia, tosanitaris i també per al trac- Durant les tresdestacar la necessitat de portar gunes firmes, ja venen altres Polònia, Anglaterra i també tament del terra com les pica- properes edicionsaccions com aquesta pel que sig- països més del 50% de la se- Marroc iTunísia. Es tracta bà- dores. I és que Lleida, ennifica per a la fidelització dels ex- va producció. Entre aquests sicament de maquinària vin- aquests casos, és tota una ga- El conveni no respon apositors i es va mostrar obert a hi ha bona part dels de l’Amè- culada amb l’aplicació de fi- rantia i referència. aspectes econòmics omaterialitzar d’altres acords. d’impacte
 12. 12. PUBLICITAT

×