Successfully reported this slideshow.

Sant Josep 2012

429 views

Published on

Pàgines dedicades a la Fira de Sant Josep 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sant Josep 2012

 1. 1. DIVENDRES 16 DE MARÇ 2012 Plaça Major, 13 · Tel. 973 71 21 37 · MOLLERUSSA www.alexjoier.com · info@alexjoier.com 140 FIRA DE SANT JOSEP Pàgines I a XVI Tel.: 973 260 065 - Fax: 973 261 067cat C.F. GRAU MITJÀ EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLESNúm. 1.523 Any 7 / BONDIA Formació d’aprenents (Motos i cotxes, xapa i pintura, accés sense titulació amb ESO) PQPI (Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, motos i cotxes) (Auxiliar de manteniment de Carrosseria de vehicles, xapa i pintura) Vols treballar en finalitzar els estudis? Vine a CTI C/GARROTXA, 11 · Tel. 973 220 017 LLEIDA · cti@svt.es
 2. 2. II 140 fira de sant josep divendres 16 de març de 2012 La Fira o el reflex de l’evolució de Mollerussa marc solsona i aixalà de l’Ajuntament i des de Fira d’actualitat com la reforma de Alcalde de Mollerussa President de Fira de Mollerussa de Mollerussa, apostem per- la PAC o bé les ajudes al sec- què les institucions implicades tor agrari previstes per al 2012,Mollerussa celebra enguany la ens unim per treballar plegats oferiran als professionals el140a edició de la seva fira més en una millor ordenació del marc adequat per actualitzaremblemàtica, la Fira de Sant calendari firal i poder assolir els seus coneixements i extreu-Josep, un certamen que refor- així una major especialització re’n el contingut que puguiça la marca Fira de Mollerussa de cada un dels certàmens que ajudar-los a tirar endavant ambi que dóna fe de l’evolució se celebren en territori català. millors perspectives la seva ac-d’una ciutat que ha aconseguit Aquesta aposta, que hauria tivitat econòmica.reinventar-se sempre que ha de comptar amb el suport dels L’aposta decidida que faconvingut i superar les dificul- diversos àmbits implicats, farà Mollerussa i la seva Fira detats que s’ha anat trobant en el que els diferents sectors que Sant Josep per ser agent actiucamí. veuen en les fires l’aparador en la transformació necessària La Fira de Sant Josep, la idoni per potenciar els seus del sector firal ens reforça perFira Catalana de la Maquinària negocis puguin fer un inversió liderar aquest canvi. Tenim elAgrícola, amb els seus 140 anys més rendible i planificada. full de ruta clar i només ensd’història és la fira més vetera- La Fira de Sant Josep serà, cal trobar les eines i el suportna de les terres de Lleida i això doncs, un any més aquest apa- necessari per unificar voluntatsens dóna un posicionament i la rador eficaç per als sector que per sortir-nos-en.confiança tant dels sectors que any rere any hi continuen apos- Així ho reconeixen tant elsany rere any hi aposten com tant i, a més a més, esdevindrà expositors que confien en latambé del públic comprador també un fòrum especialitzat nostra fira i que enguany ar-que hi troba allò que necessita que té per essència la transfe- riben gairebé als 300, com elper potenciar el seu negoci. rència de coneixement a través públic que té, com cada any, la La conjuntura econòmica de les 17 activitats paral·leles Fira de Sant Josep com a citaactual està marcant un punt que s’hi duran a terme, entre ineludible en el seu calendari.d’inflexió en el qual és neces- les quals destaca l’11a edició A tots ells desitjo que les sevessari que les administracions de la Borsa Interpirinenca de expectatives s’acompleixin iaportem la nostra capacitat Cereals. trobin en la nostra fira allò qued’adaptació per tal de donar Onze jornades tècniques, els cal.sortides. És per això que, des que versaran sobre temes tant Bona fira a tothom! C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 2 25126 ALMENAR (Lleida) Tel. 973 77 04 37 · Fax 973 77 04 00 Tel. Agrobotiga 973 77 08 69 AGROBOTIGA a la nostra cooperativa FABRICACIÓ i VENDA de REMOLCS i CABRESTANTS, MUNTATGES d’ENGANXALLS i ACCESSORIS Ens trobareu a la Fira amb unes ofertes impressionants! info@speedrem.com Tels. 973 311 610 - 660 576 765 c/Anglesola, 63 - 25330 Vilagrassa (Lleida)
 3. 3. divendres 16 de març de 2012 140 fira de sant josep IIIMollerussa acnencara la 140a Firade Sant Josep ambmolt d’optimismeEl certamen agrari que començademà i acabarà dilluns aplega enaquesta edició 280 expositors redacció La 140a Fira de Sant Josep mollerussa comptarà amb la participacióLa Fira de Sant Josep de de 280 expositors, xifra similarMollerussa obrirà les portes de a la d’anys anteriors, va matisarla seva 140 edició amb bones el director de l’entitat firal, Pol-perspectives, un important su- do Segarra. Pel que fa a la dis-port institucional i destacades tribució per sectors, d’aquestsnovetats, va manifestar el pre- 280, 122 corresponen al Recintesident de Fira de Mollerussa Exterior, on s’ubica la maqui-i alcalde de la capital del Pla nària agrícola i complementsd’Urgell, Marc Solsona, durant per a l’agricultura i la rama- El certamen rep milers de visitants cada anyl’acte de presentació als mitjans deria; 135 als Pavellons Firals,de comunicació del certamen on s’exposen complements per Pel que fa als actes oficials, Maria Pelegrí. També demà mis corresponents al Premi deagrícola. Solsona es va referir a l’agricultura i la ramaderia, el certamen s’inaugurarà demà tindrà lloc la Nit de l’Expositor la Maquinària Agrícola, Rama-també a l’important conveni entitats, multisectorial i agroa- les 11 del matí i l’acte estarà amb l’assistència del president dera i Instal·lacions Agroindus-signat pel Departament d’Agri- limentació, i 23 al Saló de l’Au- presidit pel conseller d’Agri- de la Diputació de Lleida, Joan trials. Els actes es completarancultura de la Generalitat, la Di- tomòbil, localitzat al Recinte de cultura, Ramaderia, Pesca, Ali- Reñé. En el marc d’aquest acte diumenge amb la commemora-putació de Lleida i l’ens firal de les Piscines. mentació i Medi Natural, Josep es farà el lliurament dels pre- ció del Dia de la Comarca, queMollerussa per portar a la Fira es farà a les 6 de la tarda i es-de Sant Josep el Saló Produqte, tarà presidit per Joana Ortega,un espai de qualitat i de pro- > El conseller d’Agricultura, > El conseller de Territori i vicepresidenta del Govern. Perximitat que tindrà al certamen últim, dilluns a les 6 de la tar-un espai específic i que a més a Josep Maria Pelegrí, inaugura el Sostenibilitat, Lluís Recoder, da tindrà lloc l’acte de cloendamés de comptar amb una tren- presidida per Lluís Recoder,tena d’expositors oferirà una saló demà a les 11 del matí presidirà l’acte de cloenda conseller de Territori i Sosteni-zona demostrativa. bilitat.
 4. 4. IV 140 fira de sant josep divendres 16 de març de 2012Un dels motors cial i de l’automoció agrícola. Aquesta atracció econòmicaeconòmics de les de Mollerussa no aporta úni- cament i exclusivament un benefici i un prestigi per a laterres de Lleida pròpia ciutat, sinó per al Pla d’Urgell, les comarques de Lleida i tot Catalunya. La Fira de Sant Josep representa l’exte- riorització de la vitalitat indus- JOAN REÑÉ I HUGUET de Sant Josep, la Fira Catalana trial i comercial de les terres de President de la diputació de lleida de la Maquinària Agrícola, que Lleida, és un puntal econòmic té el seus orígens en les antigues de primer ordre, aporta un im-La ciutat de Mollerussa és un fires de bestiar i actualment és puls en l’ús de la tecnologia idels principals motors econò- un dels certàmens agrícoles de la innovació a l’empresa lleida-mics i industrials de les terres referència del país i una excel· tana i, al mateix temps, és unade Lleida. Al llarg dels anys, la lent plataforma de promoció porta oberta a descobrir un ter-seva solidesa comercial s’ha po- dels sectors agrícola, ramader ritori amb una gran potenciali-sat de manifest en els diversos i de l’automoció. L’altra efe- tat turística.certàmens firals que la ciutat mèride són els 150 anys de la Per tant, la Diputació deorganitza des de fa més d’un construcció del Canal d’Urgell, Lleida continuarà col·laborantsegle, com és el cas de la Fira la infraestructura hidràulica amb l’Ajuntament, el Patronat,de Sant Josep, que enguany ce- que, amb una superfície regada el Consell i amb tots els certà-lebra la seva 140a edició, però de més de 70.000 hectàrees, ha mens firals de la capital del Platambé la resta de certàmens fi- influït decisivament en el des- d’Urgell i les iniciatives d’àm-rals que tenen lloc a la capital envolupament socioeconòmic es a l’esforç dels nostres avant- un exemple de superació i de bit local que provenen de ladel Pla d’Urgell. d’aquestes terres. Els regs del passats, gent amb talent i amb professionalització dels sectors comarca perquè són, sens dub- Enguany celebrem dues da- canal donen la riquesa histò- empenta, avui disposem d’una que s’hi troben representats, te, un estímul per al futur deltes emblemàtiques. L’una, els ria a les comarques de Lleida, altíssima capacitat productiva, essent elements dinamitzadors Pla i eixamplen el creixement140 anys d’existència de la Fira però també a Catalunya. Gràci- que s’ha adaptat i estructurat i, alhora, un aparador de la in- social i econòmic de les terres al llarg del temps. Per això, la novació i la gènesi de nous pro- de Lleida. Us convido, doncs, nostra agricultura i ramaderia jectes empresarials. Per tant, el a participar-hi, a viure-la, a > “Les fires són en si mateixes un exemple de estan reconegudes pel Parla- fet de tenir una oferta firal tan donar suport al nostre sector superació i professionalització, fet que les fa ment de Catalunya com a sec- potent converteix la capital del primari i us desitjo a tots, tan aparador de la innovació i els nous projectes” tor estratègic a dins del país. Pla d’Urgell en un referent per visitants com expositors, que Les fires són en si mateixes als sectors industrial, comer- tingueu una bona fira. Pla renova’t 2012 Estalvia’t fins un 30% OBERT EL TERMINI. Posi’s en contacte amb nosaltres i li tramitarem la seva sol·licitud Ctra. Nacional II, km. 486,2 (Pol. Codís) Mollerussa - Golmés · Tel. i Fax 973 60 15 02 leamiq@leamiq.com c/ Santa Clara, 12-16 TÀRREGA ·Tel. 973 31 10 11 www.sematautomocio.com Distribuïdor oficial: · electricitat · mecànica · pneumàtics · · accessoris · venda de vehicles ·
 5. 5. divendres 16 DE març DE 2012 140 fira de sant josep VAcord històric a Catalunya sobre lareforma de la Política Agrària ComunaLa comissió de seguiment de la reforma de la PAC assoleix, després de 6 mesos d’intens treball,consensuar el posicionament davant d’uns canvis estructurals que marcaran el futur comunitari daam redacció barcelona / lleida per poder continuar en la seva activitat, a més de ser transcen-Després de 6 mesos d’intens dental per a les perspectivestreball, representants de la Ge- d’una major unitat europeaneralitat, del sector agrari ca- en un futur immediat. Des detalà i dels partits polítics, com principis dels 90 la PAC es tro-a membres de la comissió de ba en un procés de reformaseguiment de la proposta de de contínua, amb l’objectiu d’as-reforma de la Política Agrària solir una agricultura europeaComuna (PAC), van arribar el competitiva, més respectuosa5 de març a un acord històric amb el medi ambient, amb ca-per a Catalunya: consensuar el pacitat de mantenir la vitalitatposicionament català davant del món rural i de respondre ad’uns canvis estructurals que les noves exigències dels con-marcaran el futur comunitari. sumidor pel que fa a la qualitat Així, els representants de i seguretat dels aliments.les organitzacions i entitats del El procés de diàleg per de-sector agrari, especialment els finir la postura catalana sobresindicats i les organitzacions la PAC s’inicià amb la creacióde cooperatives; dels grups de l’esmentada comissió de se-polítics, i del Departament guiment de la reforma, per tald’Agricultura, Ramaderia, Pes- d’aconseguir un posicionamentca, Alimentació i Medi Natural propi de Catalunya davant la(DAAM), reunits a la seu del proposta, considerada perjudi-DAAM a Barcelona, van apro- cial per als interessos catalans.var el document que recull el Aquesta tasca va finalitzar ambposicionament de Catalunya i l’esmentat acord del 5 de març.que va ser validat per la Taula L’endemà, el conseller d’Agri-de Concertació Agrària. cultura, Ramaderia, Pesca, Ali- S’ha de tenir en compte que mentació i Medi Natural, Josepla PAC és una de les més im- Maria Pelegrí, va presentar elportants polítiques europe- document de consens al Go-es, que al 2011 va absorbir el vern català i, posteriorment,42% del pressupost de la UE. el mateix dia, el va sometre aUna política que afronta ara la consideració de la Comissióun gran reforma decisiva per d’Agricultura, Ramaderia, Pes-a l’Europa comunitària, amb ca, Alimentació i Medi Naturall’horitzó 2020 com a punt de del Parlament. El 8 i 9 de març,referència, que s’ha d’aplicar a el conseller viatjà a Brussel·les,partir de l’1 de gener de 2014. on va mantenir trobades d’altAquesta nova política agrària nivell per explicar l’acord cata-té una importància estratègica là sobre la reforma de la PAC.per a la UE perquè ha de garan- El 12 de març, Pelegrí defensàtir l’alimentació d’una població el document a Madrid, davanteuropea de 500 milions de per- del Consell Consultiu de Polí-sones i assegurar unes rendes tica Agrícola per a Assumptesmínimes als productors agraris Foto de família al Parlament, amb els representants polítics, del sector agrari i del DAAM, el 6 de març Comunitaris de l’Estat.La reforma agrària i Catalunya daam redacció barcelona / lleida productiu, caracteritzat per la El document introdueix al- gran diversitat i riquesa de les guns canvis perquè els païsosAquesta proposta de reforma produccions, afavoreix els des- mediterranis no quedin discri-de la PAC no es correspon de equilibris, especialment entre minats en la reforma, i defensacap manera amb la PAC que agricultures mediterrànies i la creació de mecanismes dees vol des de Catalunya, a més continentals, i condiciona la vi- mercat que permetin fer frontd’afavorir els desequilibris. Es abilitat de moltes explotacions a la crisi de preus. L’acord con-tracta, per tant, d’una reforma agràries, singularment en el templa també l’exigència deen la qual el sector agrari ca- sector ramader, i en particular reciprocitat per als productestalà s’hi juga molt, perquè les el d’aquelles explotacions que, importats, per evitar la compe-conseqüències marcaran el fu- malgrat haver percebut ajudes tència deslleial, així com l’in-tur del sector per un període fins ara, amb molt poca base crement dels controls i inspec-molt llarg. Segons el conseller territorial i orientació intensi- cions en frontera, mesures perPelegrí, “el nou model propo- va, es poden veure abocades a evitar la volatilitat dels preus osat no s’adequa al nostre model desaparèixer”. la flexibilització del greening. Reunió de la Comissió de Seguiment de la reforma de la PAC
 6. 6. VI 140 fira de sant josep divendres 16 de març de 2012 Fira de Sant Josep i internacionalització josep m. pelegrí i aixut ges per als expositors partici- s’han donat molts passos cap CONSELLER D’AGRICULTURA, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural pants a efectes duaners. a la seva consolidació com a En un moment en què gran certamen de referència enUna vegada més, quan estem Catalunya necessita més que l’àmbit nacional i estatal dedi-a punt d’entrar en la primave- mai obrir la seva economia al cat a la maquinària agrícola, alra, arriba una nova edició, en mercat mundial -el nostre mer- temps que s’ha assolit un nivellaquest cas la 140, de la Fira de cat és el món-, internaciona-Sant Josep de Mollerussa, l’ano- litzant les seves produccions,menada Fira Catalana de la aquesta és una excel·lent notí-Maquinària Agrícola, un certa- cia per al sector agroalimentari > “El saló disposamen de referència per al sector català. d’un reconeixementagroalimentari català que l’any La Fira s’ha convertit amb que augmentarà lapassat va tenir més de 200.000 els anys en una cita imprescin- difusió fora de lesvisitants. dible de l’actualitat del sector, nostres fronteres” Es tracta d’un esdeveniment ja que compta amb un amplifiral molt important, tant per a contingut informatiu sobre totCatalunya com per a les Terres el relacionat amb l’agricultura > “La Fira s’hade Lleida, els organitzadors del i la ramaderia, a banda d’aco- consolidat com aqual en els darrers anys han llir les novetats sobre les méstingut l’encert d’incrementar el recents tecnologies de la ma- gran certamen deseu caràcter internacional. Això quinària agrícola, i sobre altres referència en l’àmbitha donat els seus fruits i aquest aspectes complementaris com nacional i estatal”any 2012 la Direcció General de adobs, farratges, fitosanitaris,Comerç I Inversions, depenent llavors i plantes.del Ministeri d’Indústria, Tu- A més, amb la celebració de encara més alt en la ja esmenta-risme I Comerç, ha fet públic el les seves prestigioses jornades da internacionalització.reconeixement d’internacional tècniques, d’un nivell molt ele- D’aquesta manera, la Firaper a la Fira de Sant Josep. vat, es fomenta l’aplicació de la de Sant Josep ha esdevingut Gràcies a aquest reconeixe- transferència tecnològica a les un eficaç element activador delment, augmentarà la difusió produccions catalanes. desenvolupament del territori,del certamen de Mollerussa a La Fira ha demostrat un gran i per això cal continuar la sevanivell exterior, al mateix temps dinamisme al llarg de les seves potenciació en benefici de sec-que augmentaran els avantat- edicions, i en els darrers anys tor agroalimentari. Obert termini d’inscripcions a les proves d’accès Informeu-vos-en a la secretaria de l’escola. telèfon: 973 310 486 · email: c5004528@xtec.cat web: eaondaratarrega.com K&M Empresa especilizada en ILUMINACIÓN · REPARACIONES · BAJAY MEDIATENSIÓN Tel. 698 499 177 NOVA AGÈNCIA DE VIATGES A MOLLERUSSA VISITI’NS I ENTRARÀ EN UN SORTEIG INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A. FITOSANITARIS D’UNCAPDESETMANAPERADUESPERSONES FÀBRICA, MAGATZEM I OFICINES Tels. 973 31 01 02 Av. Cervera, s/n 973 31 22 62 Jacint Verdaguer, 13 TEL. 973 600 342 25300 TÀRREGA key@key.es Fax 973 31 14 16
 7. 7. divendres 16 de març de 2012 140 fira de sant josep VIILa Fira guanyarà 15 expositorsamb el Saló Produqte. que perprimer cop serà a MollerussaLes dues últimes edicions de la Fira de Sant Miquel ja incloïenaquest espai per promocionar els productes de qualitat redacció l’espai del segon pavelló firal i D’aquesta manera, les tres mollerussa inclourà una trentena d’empre· entitats es comprometen a col·La Fira de Sant Josep de ses. “Una part ja volien acudir a laborar en l’organització delMollerussa, que obre portes la fira, però més de la meitat se· Saló Produqte amb l’execucióavui, guanyarà una quinzena ran noves”, va indicar l’alcalde conjunta d’actuacions de pro·de nous expositors del sector de Mollerussa, Marc Solsona, moció i difusió del Saló, fo·de l’alimentació en incorpo· durant la signatura de l’acord. mentant la participació de lesrar un nou espai d’exposició, El president de la Diputació empreses i productes del sec· FLS mostrarà els projectes amb què col∙labora a Mollerussaque es va presentar dilluns. Es de Lleida, Joan Reñé, va indicar tor, especialment dels produc·tracta del Saló Produqte, queja s’ha pogut veure en les dues que aquest ens i Agricultura sufragaran el cost del saló, en· tes de qualitat de les Terres de Lleida. Disseny i tecnologia, units perdarreres edicions de la Fira deSant Miquel de Lleida. Aquesta cara per determinar, i planteja· ran portar-lo a altres fires, com En aquest sentit, el president de la Diputació va assegurar la Fundació Lleida Solidàriainiciativa és fruit d’un conveni la de Vielha o Balaguer. que “aquesta és una manera redacció al territori, col·laborant amb mollerussasignat dilluns entre l’Ajunta· convençuda i compromesa de organitzacions com Aremi,ment de Mollerussa, la Diputa· fer promoció de tots els pro· La Fundació Lleida Solidària Shalom, Acudam... FLS hició de Lleida i el Departament > Fruit d’un acord ductes de les comarques de FLS, ONG especialitzada en serà present amb un originald’Agricultura. Lleida”. projectes de Cooperació al estand en forma de conteni· entre l’Ajuntament, Aquest saló, que esdevé Amb aquest compromís, Desenvolupament en matèria dor i mostrarà com a primíciauna de les principals novetats la Diputació i el Saló Produqte es consolida de construcció, vol mostrar a la Microsoft Surface Device,de la present edició de la fira el Departament com un important instrument la 140a Fira de Sant Josep tots que permet accedir als iocsper excel·lència de Mollerussa, d’Agricultura de col·laboració entre les insti· els seus projectes internaci· interactius creats per un pro·ocuparà més de la meitat de tucions implicades. onals i els que desenvolupa jecte de sensibilització. OFERTA FIRA SANT JOSEP PROTECTOR D’HERBICIDES PROTECTOR D’HERBICIDES PROTECTOR D’HERBICIDES PROTECTOR D’HERBICIDES PROTECTOR D’HERBICIDES PROTECTOR D’HERBICIDES IIIROSEGADORS ROSEGADORS ROSEGADORS I ROSEGADORS I ROSEGADORS I ROSEGADORS Ordinador Compaq * Fàcil*FàcilFàcil* Econòmic **Fàcil coloracióó coloració coloració Fàcilcoloració * coloració - amb monitor 20” * Fàcil coloraci - teclat i ratolí ***Econòmic cat amb polipropilé Econòmic* Fabri * Econòmic Econòmic * Econòmic - Windows 7 Home Premium 64Bits * Fabricat*ambamb amb polipropilé ***Fabricat polipropilé Fabricat ambpolipropilé Fabricat ambanti-UV Fabricatamb polipropilé i tractat polipropilé i tractat ambamb ambOLIVERA i itractat anti-UV anti-UV itractat ambanti-UV tractat ambanti-UV i tractat anti-UV - Disc dur 1TB i 4Gb de Ram FRUITER - VINYA - - Gravadora DVD, 6 USB El protector ofereix una defensa pràctica i siti’ns al nostre Unitats limitades FRUITER - VINYAamb-.- VINYA -ViesOLIVERA FRUITER efi-c-aç-VINYA ci-es,--OLIVERA FRUITER deVINYAd OLIVERA FRUITER l’aVINYA OLIVERA FRUITER tractament d’herbi rbre rosegadors, forts vents. OLIVERAd de la Fira tan El protector ofereixofereix ofereixdefensapràcticai i i ElElprotector una defensa pràcticapràctica Elprotector ofereixuna defensa pràctica protector ofereixuna defensa i El protector una una defensa pràctica i Vi al ns alrenostnostre Vi ti’ Vi alnostre ns ns al re ns nost re Tot per 490€ eficaç de l’arbre l’arbre amb tractament d’herbicides, eficaç de l’arbre amb tractament d’herbicides, eficaçeficaç de l’arbretractament d’herbicides, eficaçde amb tractament d’herbicides, d’herbicides, de l’arbre amb amb tractament nssiti’nostal Fira Visiti’Visisiti’ siti’ lalaFira Fira iva inclòs rosegadors, forts vents...vents... rosegadors, forts vents... rosegadors, forts vents... rosegadors, forts esdenddend de ra esta esFi la Fila estandde la de estand tand tara rosegadors, forts vents... Informàtica Montull C/ Ferrer i Busquets 113, local B · 25230 - Mollerussa (Lleida) Tel./Fax: 973 60 17 83 · botiga@informaticamontull.com
 8. 8. VIII 140 fira de sant josep divendres 16 de març de 2012La posada en nacional. Fa pocs dies, el Ministe-marxa del Canal ri de Turisme ha reconegut la 140a Fira de Sant Josepd’Urgell i la Fira com a certamen internacional, un reconeixement que prové de l’es- forç de Fira de francesc fabregat i talarn mia basada en els fruiters, el Mollerussa per President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell cereal, les hortalisses, la cria dotar aquesta cita d’animals... Cal donar valor i de prestigi.Tan esperada és la primavera recuperar el prestigi del nostre D a v a n tcom la Fira de Sant Josep de motor econòmic: la producció d’aquesta convo-Mollerussa, el certamen per agroalimentària. És un sector catòria, el Consellexcel·lència dedicat a l’agricul- estratègic fonamental per la Comarcal no hitura i la ramaderia, senyal in- nostra economia; ara que hem podia faltar. Vo-equívoc que el terme desperta de repensar el model produc- lem donar suportamb els dies més llargs i que tiu del país, és hora que li ator- a totes les inicia-l’activitat despunta altra vega- guem el pes que es mereix. tives que promo-da als camps. L’arribada de l’aigua a la pla- uen l’economia, En pocs dies celebrarem que na de l’Urgell va transformar el ser al costat delsfa 150 anys que l’aigua del Ca- paisatge i va obligar els nos- emprenedors i denal d’Urgell va arribar a la fin- tres avantpassats a aprendre a les empreses queca Tarassó d’Agramunt i com cultivar de nou la terra i a ex- conformen unaquesta obra magna va canviar plotar-la. Fixeu-vos si va anar sector tan essen-el Clot del Dimoni en una ter- ràpid el desenvolupament de primera finca ja es va celebrar al primer lloc del rànquing de cial per al nostre desenvolupa-ra fèrtil, rica, que, al seu torn, la nova economia que només la primera fira de Sant Josep de fires del sector i demostra ar- ment.va desenvolupar una econo- deu anys després de regar la Mollerussa. reu que, malgrat que fa anys Com deia, la celebració de És una cita ineludible per a que el sector arrossega pèrdues la Fira de Sant Josep adverteix totes les persones que formen en general, té alhora capacitat que ja s’obrirà el Canal, comen- > “Cal donar valor i recuperar el prestigi del nostre part del sector o que el vo- d’innovació, d’avançar. No es çaran els torns de reg i els trac- motor econòmic: la producció agroalimentària. És len conèixer. Posa el nom de pot passar per alt la rellevància tors tornaran als nostres car- un sector estratègic bàsic de la nostra economia” la ciutat de Mollerussa i de la i el ressò de la fira en l’àmbit rers com si no hi hagués hagut nostra comarca, el Pla d’Urgell, català, espanyol i també inter- hivern. Y EN AGOSTO LA CHAMPIONS AL COMPLETO SÓLO EN CANAL+ Departament de Territori i Sostenibilitat Escola de Sobreestants d’Obres Públiques
 9. 9. divendres 16 de març de 2012 140 fira de sant josep IXReconeixement internacional per a dos certàmensImplica avantatges duaners per als expositors estrangers de la 140a Fira de Sant Josep i el 17è Expoclàssic redacció Sant Josep i el 17è Expoclàssic, prestigi, difusió i publicitat per a l’exterior que a la vegada di- Pel que fa a la 140 Fira de Sant mollerussa saló dedicat al món dels vehi- a l’ens organitzador (ja que es fondran el seu contingut entre Josep, de caràcter eminentmentLa Direcció General de Comerç cles històrics i clàssics. distribueix entre institucions diversos operadors econòmics, agrícola, la concessió ha estati Inversions, depenent del Mi- La inclusió al Calendari i organismes administratius, ...), així com en avantatges per de Fira Internacional a efectesnisteri d’Indústria, Turisme i Oficial de Fires Comercials organitzacions empresarials, als expositors participants a duaners, mentre que en el casComerç, va fer públic el reco- Internacionals repercuteix en oficines comercials d’Espanya efectes duaners. d’Expoclàssic la catalogació haneixement d’internacionalitat estat de Fira Internacional com-per a dos dels certàmens firals pleta. Aquest és el primer anyque al llarg de l’any 2012 or- > Dins el Calendari Oficial de > L’ens firal aconsegueix una que Fira de Mollerussa obté elganitzarà Fira de Mollerussa, Fires Comercials Internacionals major publicitat i promoció reconeixement d’internaciona-concretament la 140 Fira de litat completa.Fira de Mollerussavol liderar el pas decertamen expositiucap a salons decaire demostratiu redacció mollerussaEl president de Fira deMollerussa, Marc Solsona,és contundent a l’afirmarquè ara, en l’actual contextde crisi econòmica, “és elmoment de definir i valo-rar les fires no pels metresquadrats d’exposició, sinópel que realment aporten alsector i al públic objectiu aqui van adreçades”. Aquestnou enfocament és el queSolsona va definir com a pasde “fires expositives a firesdemostratives que actuïn iinteractuïn de reclam perl’usuari i comprador final”,una transformació per laqual Fira de Mollerussa fauna clara aposta, segons lesdeclaracions del presidentde l’ens firal de la capital delPla d’Urgell.Més d’un centenard’atraccionscomplementàriesanimaran enguanyla Fira de Sant Josep redacció mollerussaMés d’un centenar d’atracci-ons complementàries anima-ran com cada any la Fira deSant Josep. L’oferta lúdica esconcentrarà a l’avinguda dela Fira, al costat del PavellóFiral, i comptarà amb propde mig centenar d’atracci-ons com boles aquàtiques,motos, pistes d’autos de xoc,toros mecànics o inflables,entre altres. Pel que fa a lescasetes, n’hi haurà una sei-xantena entre tómboles, xur-reries, tir, curses de camells,pesca d’ànecs o la de video-jocs. També es podrà gaudird’una dotzena de bars.
 10. 10. X 140 fira de sant josep divendres 16 de març de 2012 poldo segarra, director de fira de mollerussa “Les fires han d’evolucionar” lourdes cardona res sense un cost afegit com són les noves tecnologies... mollerussa les taxes de la duana. Per exem- El primer pas a donar haPoldo Segarra afronta ple, en el cas de la Borsa Inter- estat incrementar la nostra pirinenca del Cereal comptem presència a les xarxes socialsla seva primera prova amb la presència de nombroses (Facebook, Twitter, Youtube...),de foc d’ençà que fa empreses del sud de França i també volem posar un estandmig any va ser nome- enguany rebrem la Cambra de dins la Fira amb un ordinadornat director de l’ens Comerç de Baiona. a l’abast dels visitants perquèfiral de la capital del Proposen organitzar actes es puguin sumar als nostres vinculats a Sant Josep durant canals online i, finalment, valPla d’Urgell. Descobrim tot l’any. Ja tenen propostes a dir que la fira que serà mésquins són els seus pro- concretes sobre la taula? tecnològica serà sens dubte lajectes per a la Fira. De moment, aquesta inicia- LAN Party. Enguany com a no- tiva ja s’ha materialitzat amb la vetat inclourà un saló de noves Un dels temes de què més s’ha creació d’un clúster agroalimen- tecnologies i ens hem marcatparlat les darreres setmanes és tari, la primera reunió del qual l’objectiu d’assolir els 450 parti-la negativa dels expositors de es va celebrar al febrer i preve- cipants (l’any passat en va reu-tractors d’assistir a la 140ª Fira. iem una nova jornada de treball nir 300), així com complemen-Com els afecta? al maig. De la mateixa manera, promocionar mitjançant les fi- no és altre que les empreses ex- tar el programa amb jornades Es tracta sobretot d’una afec- mantenim converses amb l’IRTA res les empreses de la zona per positores facin negoci. Per tant, per a professionals.tació visual perquè perdem un a fi de col·laborar en les jornades donar projecció al nostre teixit d’ara en endavant tindrem ben El pressupost d’enguany s’ha20% d’exposició al sector exte- que fan cada any presentant els empresarial. present la valoració que en mantingut després de retallar-rior. Quant al nombre d’exposi- seus nous productes, que aple- El Consell d’Experts que pro- facin els expositors del rendi- lo un 3% l’any passat. És possi-tors (12 menys) com pel que fa guen uns 1.600 professionals. posava crear per assessorar-se ment i el negoci que n’obtenen. ble retallar més?als ingressos, la seva absència Com queda el calendari firal ja funciona? Una altra de les seves propos- D’ençà que vaig arribar, vamno es notarà tant. Per dir-ho després d’analitzar la viabilitat Oficiosament sí. Si bé queda tes és el pas cap a fires molt més equilibrar el pressupost ded’alguna manera, es tracta d’una de cada saló? Hem d’esperar al- pendent modificar els estatuts demostratives. Ja ho notarem l’any passat suprimint algunesabsència assumible. Malgrat no gun canvi més? de la Fira. Actualment està for- enguany a Sant Josep? fires i ara faig una feina molt alvinguin els tractors, fem Fira. El De moment no. Vam estudiar mat per cinc persones més el di- En aquesta edició encara no. detall revisant totes i cadascu-sector de la maquinària agrícola quines fires eren viables econò- rector i el president de Fira de Som conscients que el profes- na de les despeses a fi de reduirva més enllà. N’és una prova el micament i quin era el seu im- Mollerussa. Comptem amb pro- sional agrícola té la informació costos.fet que la resta d’àmbits de l’es- pacte sobre la ciutat i vam pren- fessionals de diversos camps: que necessita al seu abast i que Pot semblar contradictori quepai firal són al 100% d’ocupació. dre la decisió de prescindir de la logística, compres, ramaderia, Fira li ha d’aportar allò que no calgui retallar quan alhora es Tant la Fira de Sant Josep com Fira d’Antiguitats. construcció... tot i que no des- pot obtenir per internet. A més vol innovar, no li sembla?Expoclàssic tenen el reconeixe- Ha caigut definitivament del cartem ampliar el nombre de a més, els moments de crisi ens Cal innovar en els mitjans.ment internacional. Són els sa- calendari? membres més endavant. obliguen a reflexionar sobre Per exemple, hem de modificarlons que més vol potenciar? Sóc de l’opinió que les fires Fins ara el nombre d’expo- els models que tenim. Així ho la nostra manera de publicitar- Hem de treballar en pro de han d’anar evolucionant amb sitors i el nombre de visitants demostra el fet que Sant Josep nos, ja que internet ens permettotes les fires que organitzem. els anys i els temps actuals ens eren les xifres que permetien compleixi 140 anys, cosa que és campanyes més efectives adre-El reconeixement internacional, condueixen cap a fira molt més valorar les fires. Quins paràme- possible perquè el certamen ha çades al nostre públic objectiu.però, ens permet rebre exposi- tecnològiques i d’acord amb el tres se seguiran a partir d’ara? anant evolucionant. En definitiva, hem d’afinar méstors de fora de les nostres fronte- nostre entorn. La nostra fita és L’objectiu dels salons firals També volen potenciar l’ús de per no malbaratar. Balaguer a Tàrrega des de BCN C-53/C-148 A2 sortida 504 ANGLESOLA (centre) VENDA a l’ENGRÒS i DETALL Av Lle ació a VENDA a l’ENGRÒS i DETALL a Barcelona De: serveis - tèxtil - comerç - hosteleria ny . C ida alu curiositats - industrial - obra civil C. Est Complements - accessoris - útils O LA carretera at obra pública - automoció - construcció LES components maquinària - material - eines C. els Tres Tombs antiguitats - oportunitats - hogar - etc. elements - equips - ensers - etc. G CASTERAS AN OUTLET GLOBAL na Barcelo AUCTIONS SECOND ida - za - Lle Zarago HAND S.L. A-2 autovia des de via tren Lleida - Barcelona Lleida A2 N-II sortida 500 carretera N-II SECCIÓ ESPECIALITAT DIPÓSITS PANEL SANDWICH I Vosté podrà vendre el no TOT TIPUS DE XAPA utilitzable, el que està en ABANS “CASTERAS” • Partides desús, el sobrant COMPRA - VENDA i SEGONA MÀ • Desllotjaments per Aprofiti!!! finalització de l’actividat Horari: De dilluns a divendres: matí i tardes - Dissabtes: només matins Visiti’ns i demani • Sobrestocs Tel. 973 30 81 11 · Fax 973 30 81 82 · www.outlet-global.com · administracion@outlet-global.com informació sense cap • Descatalogacions compromís c/ Estació, 23 - ANGLESOLA (LLEIDA) • Sinistres
 11. 11. divendres 16 de març de 2012 140 fira de sant JOSEP XINegativa dels tractoristes a acnexposar enguany al certamenEls empresaris del sector argumenten que les fires agràries deMollerussa i Lleida s’haurien d’alternar i passar a ser bianuals redacció ca i Industrial, Comerç, Mer- car Reñé, no són econòmics, mollerussa cats i Consum l’Ajuntament sinó que els concessionaris con-Les empreses concessionàries de Lleida, Rafael Peris, i el de- sideren que les fires agràries dede tractors han rebutjat definiti- legat dels Serveis Territorials Mollerussa i Lleida s’haurienvament participar enguany a la d’Empresa i Ocupació a Lleida, d’alternar i ser bianuals.Fira de Sant Josep de Mollerussa, Octavi Miarnau. Els concessionaris de tractorsdesprés de la reunió mantingu- Els motius, segons va expli- alternaran la seva presència ada divendres passat a la Diputa- les Fires agràries de Sant Josepció de Lleida a fi de resoldre in de Mollerussa i Sant Miquel deextremis la situació. Lleida. Així, enguany no seran > Enguany no seran La trobada va ser entre els presents a la de Sant Josep però a Sant Josep però síresponsables dels concessiona- sí a la de Sant Miquel, al setem-ris i el president de la Corpo- que aniran a la Fira bre. L’any 2013 faran a la inver-ració, Joan Reñé; l’alcalde de de Sant Miquel, que sa. Consideren que ambduesMollerussa, Marc Solsona; el es fa al setembre fires s’haurien de dur a termeregidor de Promoció Econòmi- cada dos anys. Imatge de la darrera trobada amb el sector de la maquinària Els millors mobles al millor preu Carrer Val d’Aran, 1 · km 509 N-II TÀRREGA Tel. 973 314 950 · tedal@moblestedal.com www.moblestedal.com Sortida 23-juny ona, l per pers Preu fina doble. 2.390 habitació “Tot inclòs” Fira de Sortida de Lleida, Balaguer, Ens trobareu a la Mollerussa i Tàrrega Guia acompanyant des de Grup reduït sortida Circuit 9 dies / 7 Nits Vol directe de Barcelona Guia oficial a destí Sant Pensió completa Totes les visites incloses Hotels Turista Superior Assegurança de viatge Josep • MOLLERUSSA: Ferrer i Busquets, 73 Tel. 973 711 678 • LLEIDA: Bisbe Ruano, 21 · (abans Cappont) - Tel. 973 202 918 • BALAGUER: Moli del comte 2 25600 Balaguer Tel. 973 443019
 12. 12. XII 140 fira de sant josep divendres 16 DE març DE 2012Sant Josep aposta pels vehicles ecològicscom a pol d’atracció del Saló de l’AutomòbilEls concessionaris que hi participen mostraran cotxes, motocicletes i bicicletes elèctrics fira de mollerussa paul martin eldringe l’automoció -com bé demostren les xifres de matriculacions de vehicles nous, que no han fet altra cosa que baixar i baixar des que va esclatar la crisi- obli- ga els fabricants i venedors de vehicles a innovar. En aquesta cas, la novetat ve marcada pels vehicles ecològics, amb un me- nor consum de combustible i una emissió de gasos contami- nants molt inferior. El director de Fira de Mollerussa, Poldo Segarra, va explicar durant la presenta- ció del certamen a la premsa que el Saló de l’Automòbil comptarà amb 23 expositors i sortejarà 6.000 euros entre elsImatge del Saló de l’Automòbil, que s’ubica a les piscines Un exemple de vehicle elèctric carregant la bateria compradors de vehicles. De la redacció ho. Un dels pols d’atracció de motocicletes i bicicletes elèctri- Un any més els concessio- mateixa manera, va posar èm- mollerussa la 140a edició de la Fira serà el ques. Cal recordar també que, naris de cotxes de Mollerussa i fasi en què aquest és l’únic salóEnguany no hi haurà tractors Saló de l’Automòbil, l’únic saló un any més, aquest Saló comp- voltants ocuparan l’espai de les de cotxes nous que es fan a laper Sant Josep a Mollerussa, de cotxes nous de la demarca- ta com a al·licient amb el Sor- Piscines Municipals per mos- demarcació de Lleida i que esperò això no vol dir que el ció de Lleida. teig d’un premi de 6.000 euros trar els darrers models de les tracta d’un dels que tenen unsaló no compti amb nombro- I és que inclourà automòbils entre tots els compradors d’un seves marques. La crisi, que ha volum de vendes més gran desos atractius per compensar- híbrids o elèctrics, així com cotxe en el marc de la Fira. castigat durament el sector de tot Catalunya. Tel. 973 31 09 77 · Tancaments metàl·lics · Persianes enrotllables Fax 973 50 04 34 Pol. Ind. Riambau · Portes basculants · Tot tipus de vidre Ctra. Llevant nau 4, 6, 7, 10, 11, 12 Amb la · Portes enrotllables · Vidres amb cantos polits Ctra. N-II, km 508 Nau 5-6 25300 Tàrrega (Lleida) · Tot tipus de motorització · Taladració de vidres Polígon Industrial Rimbau, C. Llevant 4, 6, 7, 10, 11, 12 Agència d’Assegurances Fira de Serveis Laborals Assessorament Comptable i Fiscal SantJosep Adreça: Av. Catalunya 6 Tel. 973 310.218 – 973 50 14 06 Població: Tàrrega e-mail: assessoria@purgimon.com BONDIA cat CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL Al servei de les persones, al servei dels ajuntaments Equip de Serveis Socials Bàsics (SSB) Serveis Tècnics CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) Assessorament Municipal EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) ORGANISMES AUTÒNOMS I ÒRGANS CONSULTIUS Pla de Prevenció de Drogodependències Patronat de Turisme del Pla d’Urgell SOAF (Servei d’Orientació i Atenció a Famílies) Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell (IECPU) Àrea de la Dona. Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Consell Consultiu de la Gent Gran Programa d’Atenció a la Gent Gran ENS CONSORCIATS Oficina de Serveis a la Joventut Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana Pla Territorial de Ciutadania i Immigració Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell Àrea de Promoció Econòmica Institut Tècnic d’Assessorament i Gestió Integrat (ITAGI) Oficina de Turisme Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell OCIC (Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor) ENS COMARCAL Educació Arxiu comarcal Activitats de Dinàmica Educativa Comarcal Cultura Servei de Català Noves Tecnologies Medi Ambient

×