Festa Major Borges 2013

219 views

Published on

Tot a punt a les Borges per una nova edició de la seva Festa Major

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Festa Major Borges 2013

  1. 1. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 09 LES BORGES BLANQUES PUBLICITAT TotapuntalesBorgesperunanova ediciódelasevaFestaMajord’Estiu La capital de les Garrigues recupera un dia d’actes festius i torna a les 4 jornades habituals de gresca REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES El grup català de rumba La Pe- gatina serà el gran protago- nistadelaNitdeRockdelaFes- taMajordelesBorgesBlanques, la nit del dissabte, en un con- cert gratuït que tindrà lloc a la Plaça Europa. Els barcelonins, quepresentaranelseuúltimtre- ball (Eureka!) a partir de la una delamatinada,compartirancar- tellambelgrupdeversionsTrà- fic. D’altra banda la música fes- tivadeLaTerrassetadePreixens sonarà dilluns a la nit a la zona de Penyes, on el grup presenta- rà el seu segon disc (Rapinyai- res), un treball que compta amb col·laboracionsespecials,comel Petit de ca l’Eril, el mallorquí Tomeu Penya i Quico Pi de la Serra, que participa en una ver- sió de la seva cançó Si els fills de puta volessin. La Festa Major, però, arren- carà ja demà amb el tradicional parc aquàtic amb inflables les piscines, una jornada que tam- bé servirà per tancar el recinte fins l’anyvinent. La novetat pe- ròarribaràamitjanit,ambl’obra de teatre Pararapapa, de Mòni- ca Pèrez i Jordi Ríos, una diver- tida comèdia sobre la pater- nitat,ielballalaplacetadelTer- rall, amb el grup Cocktail. La gresca també arribarà a la zona de les penyes amb la Nit del Jo- vent, on actuarà el DJ Luka Ca- ro acompanyat d’espectacles i animació com ballarines, xan- ques, malabars amb foc, confe- ti i sorteig de regals. Dissabtealmigdiatindràlloc la proclamació de la Pubilla i l’Hereu de les Borges, i de la Pubilleta i l’Hereuet, una tradi- ció que s’ha recuperat enguany, mentre que a la tarda el Centre Cívic acollirà el lliurament dels premisOliverad’Orielpregóde Festa Major. A les set de la tar- dacomençaràla31aTrobadade Gegants, un dels plats forts del Les Basses del Terrall acolliran una nova edició del Concurs de Barques AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES programad’actes,queesperare- unir 1.500 participants d’arreu deCatalunyaamb140gegants. L’acteinclouràunacercavilaamb els mateixos gegants, grallers i correfocsalaplaçaConstitució. Així, les Borges recupera un diad’actesfestiusitornaales4 jornadeshabitualsdegrescadu- rant les quals es concentraran tots els actes i espectacles, la majoriadecarrer.L’últimajorna- da,eldimarts3desetembre,tin- drà lloc el Dia del Poble i del Terrall, una iniciativa que apos- ta per la participació ciutadana. Pelquefaalsactesdediumen- ge i dilluns tindran lloc majori- tàriamentalcarrer,jaquecom afirma la regidora de Joventut Maria Fusté, “enguany s’han prioritzat els espectacles i les actuacions de caire folklòric i popular, pensats per a què en pugui gaudir tota la família”. Així, el programa inclou diu- menge la cercavila de Bandes de Cornetes i Tambors (11.00h),l’espectacledemàgia i les sardanes al Terrall (12.00h), l’esbart dansaire (19.00h)ilaxaranga(20.00h), i dilluns les titelles al Terrall (12.00h), les sardanes (12.30h) i el grup d’animació (19.00h).Lafestatambéincor- poraràactesjaclàssicscomla Cursa d’Ornis, el Concurs de PescaalesBassesdelTerralli el Concurs de Barques. DIUMENGE I DILLUNS, ACTES MÉS ‘FAMILIARS’
  2. 2. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 10 LES BORGES BLANQUES SALUTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE LES BORGES BLANQUESSALUTACIÓ DE L’ALCALDE DE LES BORGES, ENRIC MIR Benvolguts i benvolgudes, com cada any enaquestesda- tes rebem la nostra Festa Major. Aquest any, lasituació municipalenspermetatendrela petició d’un bon nombre de bor- gencs i borgenques per a recu- perar els actes festius del darrer dia, gràcies sobretot a la bona feina, la il·lusió i la responsabili- tat de tots els que es preocupen de preparar-la. Els integrants de la Comissió deFestessihantornatadedicar a consciència, per aconseguir quegransipetitslapugueugau- dirdevalent.Hansabutadaptar les activitats previstes a les cir- cumstàncies actuals i, sense re- nunciar a la qualitat dels espec- taclesidelsgrupsquehipartici- paran,s’hafetungranesforçper mirar de no estirar més el braç que la màniga. Gràcies també a lacomprensiódelsartistesidels organitzadors, disposem d’un programa excel·lent i a l’alçada del que la capital de les Gar- rigues ha de poder oferir a la se- va ciutadania i a tots els amics queenshivulgueuacompanyar. També em dec en nom de tot l’equipdegovern,d’agrairatots els treballadors municipals, in- closes els cossos i forces de se- guretat, la seva dedicació ja que tots plegats contribuïu aquests dies a fer possible la nostra Fes- ta Major i l’alegria de totes les persones que hi assistirem. Endarrerlloc,aprofitoaques- tes línies per transmetre el de- sigquegaudiutantcomussigui possible d’aquestes festes, tant nostres, tradicionals i històri- ques.Araésl’horaderetrobarels amicsdetotalavida,d’omplirels carrers i places d’il·lusió, per a gaudir plegats dels espectacles ideserelsmillorsamfitrionspos- sibles a tots elsvisitants que re- brem a les Borges. Estem con- vençuts que totes les novetats d’enguany,amésdelaXXXITro- badadegegants,grallersicorre- focs, la cursa d’ORNIS, els con- cursos de pesca i barques, el dia del Poble i delTerrall o el nostre popular castell de focs, entre d’altresgransactesquenouspo- deu perdre, contribuiran decisi- vament. Amicsiamigueshiesteucon- vidats,éslafestadetots.Queva- gi de gust i que comenci la Fes- ta Major 2013 de les Borges Blanques! Enric Mir i Pifarré Alcalde de les Borges Blanques Amics i amigues de les Bor- ges Blanques: Ja la tenim aquí!LaFestaMajor2013és a punt de començar i aquest anytornaavenirfarcidad’ac- tivitats culturals, lúdiques i festivesperaquetotsplegats puguem aparcar per una es- tona les dificultats i els pro- blemes, divertir-nos tots junts i gaudir del nostre po- ble. Com ja sabreu, aquest any recuperem els actes de l’últimdia,ihemintentatque aquestprogramaqueteniua les mans cobreixi totes les franges d’edat, amb una àm- plia oferta d’activitats cultu- rals i de lleure diverses, que manté les tradicions més ar- relades, però també s’obre a novestendènciesipropostes. Un anymés, des de la Co- missió de Festes hem inten- tat que ningú se’n senti ex- clòs i que tothom hi pugui participar, sent molt consci- ents que el pressupost no permet cap excés. Amb aquestaintenció,eldivendres tindrem el parc aquàtic a la piscina,teatreambl’obraPa- rarapapa i nit del jovent a la zona penyes amb Itenerant Open Air, i ball per als no tan joves alTerrall amb l’orques- ta CockTail. Pel que fa al dissabte, aquest any hi haurà jocs de fustaperalamainada,sarda- nes amb la cobla Lo Castell, i un dels nostres plats forts, la XXITrobadadegegants,gra- llers i correfocs, amb més de 140 gegants i 1.500 partici- pants d’arreu de Catalunya. Alatardaialvespretornarem a ballar, i arribarem fins a la matinadaambelsconcertsde rock de la Pegatina iTràfic. Eldiumengeseràeldiade la màgia per als més petits, amb un altre dels nostres gransclàssics,elXXXVICon- curs de Sardanes amb la Co- blaMontgrins.Nofaltaranel ConcertdeTarda,nielsBalls de Tarda i Nit, però tampoc l’esbartdansaireRenaixença, nilaxarangaperlaciutat,pe- rò el que que no podia faltar és una de les activitats més divertides, la Cursa d’Ornis. La nit acabarà, segurament tard, a la zona de penyes i al concertdeversionsdelPave- lló-Envelat. De cara al dilluns, tornem alsclàssicsambelConcursde Pesca de les Basses del Ter- rall, que comparteix cartell amb les titelles per a la quit- xalla,lessardanesielconcert, ball de tarda i nit amb Nueva Etapa.Tambétindremunaal- tre plat fort, la Cursa de Bar- quesalTerrall,alaquesegui- rà una altra important nove- tat, el CorreBars pels carrers de les Borges i tornarem a clourelajornadaalazonade penyesambLaTerrassetade Preixens i República Ska. Eldimarts,darrerdiacele- brarem una altra novetat, el Dia del Poble i delTerrall, on hi farem una gimcana popu- larperapetitsigrans,unaac- tuació de jazz, un dinar po- pular i un sopar del jovent, o el II Campionat de Tennis Taula.També hi haurà un es- cala en hi-fi a la Plaça, ball de tarda i nit, amb el tradici- onal Castell de Focs i les ac- tuacionsdelsgrupsielsDJlo- cals a la zona de Penyes. Finalmentnomésensres- ta agrair a l’equip de govern, als treballadors de l’Ajunta- ment,alsgrupsiartistesque participen la seva implicació per fer-la possible. Esperem que us entretingui i divertei- xiiqueenshipuguemtrobar tots. Bona Festa Major 2013 de les Borges Blanques! Comissió de Festes de les Borges Blanques
  3. 3. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 11 LES BORGES BLANQUES PUBLICITAT LaborgencaPatríciaPadróguanyael ConcursdeCartellsdelaFestaMajor La jove borgenca de 19 anys Patrícia Padróva triar el tradicional correfocs com a temàtica central REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES La guanyadora del Concurs de CartellsdelaFestaMajordeles Borges Blanques d’enguany va serPatríciaPadróGòdia,unajo- ve borgenca de només 19 anys, estudiantdeDissenyiArtsGrà- fiquesal’EscolaOndaradeTàr- rega. El cartell guanyador, presen- tat sota el pseudònim Gamma, destaca per la seva tonalitat ta- ronjaqueescenifical’esclatdels focs dels diables, un dels actes més esperats i que acostuma a aplegar més gent. Padró, que rebrà 200 euros de premi, veurà el seu cartell exposatjuntamentamblaresta d’obres presentades en una mostraquetéllocdurantaques- ta Festa Major a l’emblemàtic Espai Macià. L’alcalde de les Borges Blan- ques, Enric Mir; el tinent d’al- calde i regidor de Cultura, Fran- cesc Macià; dos representants de la Comissió de Festes i el dissenyadorgràficJaumeClaret, vanformareljuratd’aquestcon- curs en el què hi han pres part finsauntotaldesetparticipants. UN CARTELL CENTRAT EN EL CORREFOCS Mir ha destacat “que el car- tell guanyador s’hagi centrat en els correfocs, una de les activi- tats més multitudinàries i que compten amb una tradició més llargaalesBorges,jaquesece- lebrajuntamentambelsgegants i els grallers”. ELS ACTES DE ‘FOC’ A LA FESTA MAJOR Precisamentienrelacióamb la temàtica del cartell guanya- dor, el castell de foc que marca- ràelfinaldelesfestestindràlloc eldimartsadosquartsdedotze de la nit. Altres actes vinculats amb el focseranl’encesadelatradicio- naltracadeFestaMajor(dissab- te 31, a les 12 del matí, a la Pla- ça), l’entrada dels correfocs a la Plaça (dissabte 31, cap a les 7 delatarda).També,iambmotiu de lacelebració dels 25 anys del grup de diables Recerca, tindrà lloc el bateig d’un nou gegant (dissabte, 31, a dos quarts de dotze del matí). Al concurs s’hi van presentar 7 aspirants La guanyadora del certamen rebrà 200 euros com a premi Exposició de tots els cartells participants La mostra es pot veure durant aquesta Festa Major a l’Espai Macià AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES Presentació del cartell guanyador de la Festa Major de les Borges 2013
  4. 4. BONDIA DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2013 12 LES BORGES BLANQUES FESTA MAJOR DE LES BORGES BLANQUES 2013 - 30 I 31 D’AGOST, 1, 2 I 3 DE SETEMBRE - PROGRAMA D’ACTES DIVENDRES, 30 D’AGOST 11.00h PARC AQUÀTIC. Pis- cinesmunicipals.Entradagra- tuïta. 12.00h REPIC DE CAMPA- NES, a càrrec de l’Escola de Campaners de les Borges Blanques. 19.00h SEGON REPIC DE CAMPANESanunciantlaFes- ta Major, a càrrec de l’Escola de Campaners de les Borges Blanques. 21.00h PARTIT DE FUTBOL entre el Borges (2a Catalana) i el Balaguer (1a Catalana). Entrada gratuïta. 23.40h TEATRE AMB L’OBRA ‘PARARAPAPÀ’, al Pavelló-Envelat. Preu: 12 € (entrada anticipada, Ajunta- ment) i 15 € a taquilla. Entra- da gratuïta per als menors de 12 anys. A L’ACABAR EL TEATRE, BALLDEFESTAMAJORamb l’orquestra Cocktail, a la pla- ceta delTerrall. 00.30hNITDELJOVENTamb Itinerant Open Air, amb Luka Caro, un dels deejay’s revela- ció 2013. A la zona Penyes. DISSABTE, 31 D’AGOST 08.00 SEGON RECORRE- GUT DE CAÇA MEMORIAL FRANCESC RUÉ al camp d’entrenament de la Societat de Caçadors de les Borges. Seguidament,esmorzarpopu- lar. 10.00hTIRADA DE BITLLES IPETANCAalPasseigdelTer- rall. 11.30h REPIC DE LA TRAÇA I REPIC ELCANÓ DELSALÓ, a càrrec de l’Escola de Cam- paners de les Borges Blan- ques. 11.30h BATEIG D’UN NOU GEGANT amb motiu del 25è aniversari del grup de diables Recerca. 12.00h ENCESA DE LATRA- DICIONALTRACADEFESTA MAJOR a la plaça. ACONTINUACIÓCERCAVILA amb la Banda de Cornetes o Tambors de les Borges. 12.30hTITIROJOCSPERALA MAINAD, amb jocs de fusta pernensinotannens,alPas- seigdelTerrall.Entradagratu- ïta. 12.30h SARDANES amb la Cobla Lo Castell, als Jardins delTerrall. 13.00h PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA, HEREU, PUBI- LLETA I HEREUET DE LES BORGES BLANQUES 2013, als Jardins delTerrall. 16.00hPARTITAMISTÓSDE BILLARATRESBANDESen- treelsequipsdelasocietatBi- llar Coral Colón de Sabadell i elClubBillarBorges,alesins- tal·lacionsdelClubBillarBor- ges (Pavelló Francesc Macià, primer pis). Entrada gratuïta. 17.00h PLANTADA DE GE- GANTS,alPasseigdelTerrall. 18.00h REPIC DELS GE- GANTS I ESTRENA DEL RE- PIC DANSA DELS NANS, a càrrec de l’Escola de Campa- ners de les Borges Blanques. A CONTINUACIÓ LLIURA- MENTDELSPREMISOLIVE- RA D’OR I PREGÓ DE FESTA MAJOR, A CÀRREC DE JO- SEPMARIASOLÉISABATÉ, al Centre Cívic. 18.30h ENTRADA DELS GE- GANTS I GRALLERS a la pla- ça Constitució. A CONTINUACIÓ ENTRADA DELS CORREFOCS, a la Pla- ça. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquestra Junior’s, al Pave- lló-Envelat. 00.30h BALL DE NIT amb l’orquestra Junior’s, al Pave- lló-Envelat. 01.00hNITDEROCK,ambels grups La Pegatina i Tràfic, a la plaça Europa. DIUMENGE,1DESETEMBRE 11.00hCERCAVILAdelaBan- da de Cornetes i Tambors de les Borges per tota la ciutat. 11.30h MAG SELVIN per als petits, als Jardins delTerrall. 12.00hMISSAMAJORal’es- glésia parroquial. 12.30h XXXVI CONCURS DE COLLESSARDANISTESamb laCoblaMontgrins,alPasseig delTerrall. 17.30h CONCERT DE FESTA MAJORamblaCobla-orques- tra ELS MONTGRINS, al Pa- velló-Envelat. 19.00h ESBART DANSAIRE RENAIXENÇA, a la plaça Constitució. 20.00h XARANGA amb el grup Bandarra Street Orkes- tra, sortint des de la placeta delTerrall. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquestra Els Montgrins, al Pavelló-Envelat. 22.30h ORNIS, sortint de la placeta delTerrall. 00.30h CONCERT amb el grup Mondo Loco i Dj Men- do, a la zona Penyes. SEGUIDAMENT BATUCADA amb el grup Pim Pam Dale Maraca. A CONTINUACIÓ CONCERT amb el grup de versions Rag- gatunning,alPavelló-Envelat. DILLUNS, 2 DE SETEMBRE 08.00h CONCURS DE PES- CA a les Basses delTerrall. 12.00hTITELLESperalsmés petits (Pinotxo a l’aventura), als Jardins delTerrall. 12.30h BALLADA DE SAR- DANESamblacoblaVentsde Riella. A continuació, en mo- tiudel15èaniversaridelaCo- lla Brut Natura, oferiran un vermut a tots els assistents. 17.30h CONCERT DE FESTA MAJORambl’orquestraNue- va Etapa, al Pavelló-Envelat. 18.30h CONCURS DE BAR- QUES, a Basses delTerrall. 19.30h GRUP D’ANIMACIÓ BUGUI-BUGUI, sortint de la Biblioteca. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquestaNuevaEtapa,alPa- velló-Envelat. 23.00h CORREBARS pels carrers de la ciutat. 23.00h CANTADA D’HAVA- NERES amb el grup Bergan- tí, a la Plaça. 00.30h BALL DE NIT amb l’orquestra Nueva Etapa, al Pavelló-Envelat. A CONTINUACIÓ DEL COR- REBARS CONCERT amb La Terrasseta de Preixens i Re- públicaSka,alazonaPenyes. DIMARTS, 3 DE SETEMBRE 11.00hGIMCANAperalsmés petits, als Jardins delTerrall. 12.00h JAZZ amb Miratjazz, als Jardins delTerrall. 13.30hDINARPOPULAR,als Jardins delTerrall. 16.00h II CAMPIONAT DE FESTA MAJOR DE TENNIS TAULA. 19.00h ESPECTACLE D’EN- TITATS(ESCALAENHI-FI),a la Plaça. 20.30hBALLDETARDAamb l’orquesta Intermelody. 21.30h SOPAR DEL JOVENT, a la zona Penyes. Preu: 10 €. 23.30h GRAN CASTELL DE FOC. 00.00h BALL DE NIT amb l’orquestraIntermelody,alPa- velló-Envelat. A PARTIR 12 NIT CONCERT amb els grups Last Disaster, TheAssclatsiMoreOver,ala zona Penyes. A CONTINUACIÓ DJ SALVA. PUBLICITAT PUBLICITAT

×