Bondia.cat 26/09/2013

376 views

Published on

TITULAR: Mor una senderista en caure de 50 metres a l’Aran
FOTO: Obres a Rialp, malmés per les riuades

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 26/09/2013

 1. 1. 26 DE SETEMBRE DEL 2013 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: PUBLICITAT NÚMERO 1.803 ANY 8 Especial FiradeSantMiquel XAVIER LOZANO (ACN)
 2. 2. 02 FIRA DE SANTMIQUEL BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT SantMiquel,motoreconòmicdeLleida Alcalde de Lleida i president de Fira de Lleida Àngel Ros i Domingo Propde350expositorshantor- nat a fer confiança a la Fira de SantMiquelques’inauguraavui assolint, un any més, la plena ocupació.Amb59anysd’histò- ria, el Saló Nacional de la Ma- quinàriaAgrícolaésundelssím- bols més importants de l’activi- tateconòmicadeLleida,ungran element de projecció exterior i el millor aparador de l’empenta agroalimentàriad’aquestester- res. Fa 28 edicions, Sant Miquel es va enriquir amb l’organitza- ció d’Eurofruit. Precisament, una de les novetat més des- tacades d’enguany és la rees- tructuració i la renovació d’aquest saló, que es professi- onalitza, adquireixvida pròpia i es converteix en la Fira Profes- sionaldeProveïdorsdelaIndús- tria Fructícola. El nou Eurofruit, resultat de la col·laboració estreta entre FiradeLleidail’AssociacióEm- presarialdelaFruitadeCatalu- nya (Afrucat), passa a ser l’únic salód’aquestescaracterístiques a l’Estat, adreçat als professio- nals de la indústria fructícola i especialitzatenelsectorprima- ri. A banda del recinte exposi- tiu, Sant Miquel i Eurofruit han programat75 activitats profes- sionals, de les quals 40 són jor- nadestècniquesipresentacions deproductes,6reunionsprofes- sionals i 29 activitats relaci- onades amb l’Espai Gustum. Aquesta proposta és una al- tra de les novetats d’aquesta edició,unaparadordelagastro- nomia de les comarques lleida- tanes, en què els visitants po- dran tastar tapes elaborades amb productes locals. Lleida és líder en el sector fructícola, com ho demostra el fetqueaquestestius’hagindo- blatlesexportacionsatravésde la duana d’Edullesa. I aquest li- deratge productor i exporta- dor, sens dubte, es veurà recol- zat per l’altra gran notícia de la setmanaperalsectordelafrui- ta i, per extensió, de l’agroali- mentació: la inauguració del Fruitcentre del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Aquest equipament serà el primer centre nacional i potser també europeu que contem- plarà la recerca i la innovació enlacadenadevalorcomplerta de la fruita. En un mercat cada copmésglobalitzat,hemdeser competitius apostant pel valor afegit,ésadir,nooferintelpro- ducte més barat, sinó el de més qualitat. La tasca del Fruitcen- tre serà fonamental per seguir avançant en aquesta línia. Amb la Fira de Sant Miquel, Lleida continua amb la seva aposta de lluitar per l’activació econòmica no sols de la ciutat sinó també de tot el seu àmbit d’influènciaid’unsectortanim- portantperal’economiacomés l’agroalimentari. L’agricultura i laramaderiasónelsàmbitsque estanresistintmillorelsembats de la crisi. Aprofitem tot el que ofereix SantMiquelpertrobar-nos,per debatre, per pensar en com mi- llorar, per trobar quins passos endavant es poden fer per re- llançar encara més aquest sec- tor que és cabdal per vigoritzar l’economia del nostre entorn més proper, i també, la de tot el país. TotapuntperaunanovaFiradeSantMiquel Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Josep Maria Pelegrí i Aixut Ara que obre les portes una no- va edició de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, aquest històric certamen que es pre- senta amb bones perspectives tantd’expositorscomdepúblic, vull aprofitar per a adreçar-me al sector i al país i reiterar el ple suport del nostre Departament a aquest certamen de la capital lleidatana, punt de trobada del sectoragrariiagroalimentaridel país, i alhora destacar la tasca impulsada pel Govern per a ga- rantir la competitivitat i el futur delsectoragrari,ramader,agro- alimentari i pesquer de Catalu- nya. Aquest és un sector de futur idepaís,capdavanterenl’agen- da política i en la reactivació econòmica de Catalunya que, a més d’haver-se guanyat me- rescudament la reputació d’an- ticíclic, demostra tenir capa- citat real per a liderar l’econo- mia del país, a més del fet que, com reitero sovint, el nostre clúster agroalimentari és, sens dubte, un dels més importants que existeixen actualment en el conjunt del continent euro- peu. La Fira de Sant Miquel de LleidaiEurofruitdemostren,un cop més, que mereixen la nos- tramàximaatenció,entremolts altres motius, per la seva capa- citat d’atreure potencials com- pradors i clients i la necessitat de les empreses de promocio- nar-se,compartir,fidelitzarido- nar-se a conèixer en aquest es- paiespecialitzatenunsectores- tratègic per a la nostra economia i en una de les re- gions agroalimentàries més di- nàmiquesdeCatalunya,del’Es- tat i d’Europa. Per tot plegat, desitjo que aquestanovaediciódelaFirade Sant Miquel de Lleida, la 59, i Eurofruit sigui, com ha estat sempre, un gran certamen firal alserveideladinamitzacióeco- nòmica del sector i alhora tam- bé del país. La importància del clúster agroalimentari Un dels més importants que existeixen actualment a Europa Una Fira que sap atreure potencials Som una de les regions agroalimentàries més dinamiques de Catalunya, de l’Estat i d’Europa Prop de 350 expositors han tornat a fer confiança Lleida és líder en el sector fructícola, com ho demostra que aquest estiu s’hagin doblat les exportacions a Edullesa Aposta per lluitar per l’activació econòmica L’agricultura i la ramaderia són els àmbits que estan resistint millor els embats de la crisi
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 03 FIRA DE SANTMIQUEL PUBLICITATPUBLICITAT LaFiradeSantMiquelrepeteixla plenaocupacióamb348expositors Ocuparanunasuperfícietotalde26.500metresquadratsdelrecintedeFiradeLleidaalsCampsElisis REDACCIÓ. LLEIDA La 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel (Saló Nacional de la Maquinària Agrícola), que se celebra des d’avui fins diu- menge, i la 28a edició d’Euro- fruit (Fira Professional de Pro- veïdorsdelaIndústriaFructíco- la), que tindrà lloc des d’avui i finsdissabte,aplegaran348ex- positorsdirectesalrecintedeFi- radeLleidadistribuïtsenunasu- perfície neta de 26.500 metres quadrats(quesuposaràlaplena ocupació del recinte). Ambdós salonsoferiranunampliprogra- ma paral·lel que inclou 75 acti- vitats professionals. EnguanylaFiraincloul’Espai Gustum, un aparador de la gas- tronomia de les comarques llei- datanes, en què els visitants podran tastar tapes elaborades amb productes locals. D’altresnovetatsdestacables de la Fira de Sant Miquel són la creació de l’Illa del Reg (al pa- velló 3), un workshop de prove- ïdors i de diferents Comunitats de Regants de Catalunya; una nova zona de presentacions de productes i serveis dels exposi- torsd’Eurofruit(pavelló5);l’ex- posició de varietats fructícoles de l’IRTA (pavelló 5); una zona del sector de l’automoció, i l’ex- posició de l’avioneta DG 505 Mb. També cal fer esment de la col·laboració de la fira amb as- sociacionsiONGcomaraAECC- CatalunyacontraelCàncer,pro- tectores d’animals, el Banc de Recursos i la Fundació Vicente Ferrer. De les 75 activitats paral·le- les, 40 són jornades tècniques i presentacions de productes, 6 reunionsprofessionalsi29acti- vitats relacionades amb l’Espai Gustum. En el capítol d’acti- vitatsparalel·lescalincidirtam- bé en la convocatòria de quatre guardons ja consolidats. Una de les novetats és l’Espai Gustum Un aparador de la gastronomia de les nostres comarques El saló programa fins a 75 actes paral·les 40 corresponen a jornades i presentacions de productes OBERTURA OFICIAL La Fira de Sant Miquel s’inaugurarà avui dijous a les 12.15 h, sota la presi- dènciadeMiguelAriasCa- ñete,ministred’Agricultu- ra,AlimentacióiMediAm- bient, mentre que la cloenda del saló serà el diumenge, dia 29, a les 18.00 h i anirà a càrrec de Josep Maria Pelegrí, con- sellerd’Agricultura,Rama- deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Ge- neralitat de Catalunya. El salóobriràdiàriamentdes de les 10.00 del matí fins a les 8 del vespre. AriasCañete inauguraavui elcertamen Imatge de la presentació oficial del certamen FIRA DE LLEIDA
 4. 4. 04 FIRA DE SANTMIQUEL BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 FiradeSantMiquel:trobadaperaldebat President de la Diputació de Lleida Joan Reñé Retorna com cada any la Fira Agrària de Sant Miquel i ho fa amb el vigor i l’empenta dels grans projectes i com a referèn- cia obligada del sector agroali- mentari i industrial de Catalu- nya. La Fira de Sant Miquel és una de les fires agràries més important de l’arc mediterrani, avalada per més de mig segle d’història.Lacinquanta-novena edició del certamen, conjunta- ment amb el saló Eurofruit i les jornades professionals, són de nou el reclam perfecte perquè la capital de les terres de Lleida assoleixielobjectiusdesitjatsde participació d’empreses, de pú- blic i de transaccions. Una de les millors notícies que podíem esperar en l’ober- tura d’aquesta nova edició és la propostadelaGeneralitatd’im- plantar un grau deVeterinària a la Universitat de Lleida (UdL). L’educació superior és un ob- jectiu de país irrenunciable i les terres de Lleida, com fa quaran- taanysvanferamblacreacióde l’Escola Tècnica Superior d’En- ginyeria Agrària, continuaran apostant fermament perquè ai- xòsiguiaixí,jaquelaUdLésuna peça fonamental a l’hora de mantenir i implementar el lide- ratge de la nostra economia en elsectorAgroalimentariiRama- der. I especialment, envers les perspectives de creixement lli- gades al projecte del futur cor- redor Mediterrani i el posici- onamentdel’àreadeLleidacom un dels principals centres logís- ticsdemercaderiesdelsudd’Eu- ropa. A banda de ser un aparador agroalimentariiindustrialdere- ferència, Sant Miquel és també punt de trobada, de reflexió i d’intercanvi de tot el sector. És per això que en aquesta edició la Diputació de Lleida ha volgut contribuiraldebatserè,objectiu i científic sobre la problemàtica persistent de les pedregades. Davant de la preocupació de molts alcaldes i agricultors per l’increment del nombre de tem- pestesambcalamarsafocalitza- desenterritorilleidatà(iatenent lesdirectriusmarcadesperajun- taments,consellscomarcals,sin- dicats agraris, representants d’Agricultura i de Governació, l’associació Afrucat i la Federa- ciódeCooperativesAgràriesde Catalunya en una reunió cele- brada el passat mes de juliol), hem volgut posar damunt de la taula els principals aportacions científiques sobre l’eficiència i l’eficàciaonodel’úsdeliodurde plata per minimitzar l’impacte del granís sobre produccions agrícolesiequipamentsurbans. “Parlemdeliodurdeplata”és el nom de la jornada tècnica obertaatothomquesecelebra- rà divendres 27 de setembre a la Sala de Congressos (Palau de Vidre), amb la participació d’agricultors, tècnics i científics deprestigideCatalunya,l’Estat espanyoliFrança.Aparermeui demoltespersonesicol·lectius, no ens podem quedar indife- rents davant d’aquesta proble- màticailesadministracionshem de buscar sortides –si hi són– perquè en els últims anys s’ha produït un increment significa- tiu de pedregades, del nombre demunicipisidesuperfícietotal d’afectació. Cada any, una climatologia atzarosa,imprevisibleperòdevi- rulència creixent posa entre les cordes el rendiment del treball demilersdefamíliesiincremen- ta les despeses de molts ajun- taments i particulars, pels es- tralls en equipaments munici- pals i privats. En el transcurs de la Fira de SantMiquel,dintredelacampa- nya Aliments del territori i tu de la Diputació de Lleida –conjun- tament amb totes les comar- ques, el projecte GUSTUM i la col·laboraciódel’Escolad’Hote- leriaiTurismedeLleida–presen- tarem13 tapes elaborades amb productes gastronòmics lleida- tans. Aquesta iniciativa és una apostaperposarenvalorlaqua- litat dels nostres productes, el treballil’esperitemprenedordel sector i per fomentar el consum dels productes de proximitat en el mercat interior. Per aquest motiu,hemdeciditdepresentar aquesta nova iniciativa que comptarà, també, amb una vin- tena d’activitats més a l’entorn delagastronomia,comtallersde cuina per als més petits o sessi- ons de productes de la terra. La Fira Agrària de Sant Mi- quel de Lleida és, doncs, el mi- llorcontextperdonaraconèixer aquesta capacitat productiva i perincorporaraquellselements positiusidinamitzadorsqueens permetinimplementarenrecer- ca i innovació, creació d’empre- sesinovesiinfraestructuresque ens faran ser més competitius. Molt bona fira! SantMiquel,professionalifestiva Director general de Fira de Lleida Oriol Oró i Trilla Fira: Concurrència en un temps i en un lloc determinats de vene- dors amb llur mercaderia i com- pradors. La fira de Sant Miquel. Anaralafira.Unafiradebestiar. SielDiccionaridelaLlenguaCa- talanadel’Institutd’EstudisCa- talanscitacomaexemplede“fi- ra”, precisament la de Sant Mi- quel... per a alguna cosa serà. Aquest dijous, i fins al diu- menge, el recinte fira de Lleida obrirà les portes a tothom -llei- datans i visitants- per assistir a unes de les cites professionals i festivesambméstradiciódeles que se celebren a la ciutat de la SeuVella:laFiradeSantMiquel. Enguany,elcertamenassoleixel 59è aniversari -parlem, és clar, del’etapamoderna-ihofa,mal- grataquestesquasisisdècades d’existència, amb una molt bo- na salut. SemprehemditqueSantMi- quel, i el seu saló germà, Euro- fruit,hansabutcompaginaramb èxit dos plantejament teòrica- ment contraposats: d’una ban- da, la de plataforma de negoci, de lloc de trobada entre l’oferta (empreses, associacions i insti- tucions i que podem oferir ser- veis i equipaments destinats al món agrari o que desenvolupen polítiques relacionades amb el mateix) i la demanda (agricul- tors, ramaders i tècnics relacio- nats amb el sector); de l’altra, la d’espai de trobada lúdica entre les gents de Lleida i de tot el territori que l’envolta, un ter- ritoriquecomsabemestàforta- ment arrelat al món agrari. Enguany,elprimerd’aquests col·lectius,eldelsagricultorsira- maders,trobarànovetatsimpor- tants com la reestructuració d’Eurofruit,queesdevéunaFira de Proveïdors de la Indústria Fructícolamoltmésàmplia(gua- nya 2.000 metres quadrats), sectoritzada i, sobretot, molt més professionalitzada. Amb el propòsit de convertir Eurofruit enunainstrumentútilperalsec- tor fructícola, Fira de Lleida i Afrucat han “reinventat” el saló perconvertir-loenunpuntdere- ferència per al sector dels ser- veis i les tecnologies associats alafruita,incorporantnousser- veis vinculats a la tecnologia, la maquinària, les cooperatives i les manufactures de fruita. Paral·lelament,laFiradeSant Miquel pròpiament dita també registramilloresnotablescomla creació de l’Illa del Reg -un workshop de proveïdors i de di- ferents comunitats de regants de Catalunya-, el creixement de sectors com els de la maqui- nària agrícola, les bioenergies (biomassa),lestecnologiesagrí- colesdeprecisió(anàlisisespec- trals dels cultius amb avioneta) o l’automoció.Tot això a banda, ésclar,delstemesd’interèsque centren el variat programa de jornades tècniques i presen- tacions. Tanmateix, totes aquestes iniciatives adreçades al visitant professionalnoimpedeixenque la Fira de Sant Miquel continuï mantenint un excel·lent feeling amb el gran públic, que un any més, com és ja habitual, podrà gaudir en el recinte dels Camps ElisisdeLleidad’unaàmpliaico- lorísticaofertad’activitatsipro- ductes. El Concurs de Tapes de les TerresdeLleida,lesactivitatsin- fantils, les exposicions, la zona de venda d’aliments de qualitat o l’àrea de restauració, per po- sar alguns exemples, són una partdelespropostesquepoden contribuir a què la visita a la Fi- ra de Sant Miquel sigui una ex- periència encara més que agra- dable. Aixídoncs,comadirectorge- neral de Fira de Lleida m’agra- dariaaprofitarlespàginesdeldi- ari Bon Dia per trametre una dobleinvitacióatotsaquellsque ja són o que volen contribuir a fer encara més gran la Fira de Sant Miquel: als homes i dones queviuen del camp, perquè tro- baran aquí una manifestació fi- ral més professional i útil que maiquepotcontribuiratiraren- davant el seu negoci, i a la ciu- tadaniaengeneraldeLleidaide totalademarcació,animant-laa veniriaviureambintensitatuna de les trobades populars més tradicionalsifestivesdelesque se tenen lloc cada any a lesTer- res de Ponent. ‘Parlem del iodur de plata’, una jornada tècnica oberta a tothom Cada any, una climatologia atzarosa posa entre les cordes el rendiment del treball de milers de famílies i incrementa les despeses de molts ajuntaments
 5. 5. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 05 FIRA DE SANTMIQUEL
 6. 6. 06 FIRA DE SANTMIQUEL BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013
 7. 7. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 26 DE SETEMBRE DEL 2013 Morunasenderistaen caurede50mal’Aran Fa un discurs de gairebé 2 hores al Debat de Política General i afirma que confia en frenar les retallades aviat Obres a Rialp, malmés per les riuades Les màquines han començat a treballar a la carretera C-13 aquesta setmana Masdiuque janohiha marxaenrere alaconsulta RAFA GARRIDO (ACN) MARTA LLUVICH p. 08p. 09 i Edit. 04 p. 08 PUBLICITAT Va sortir del camí a Es Bordes i hauria relliscat en acostar-se a un precipici El13%deltabacque esfumaaCatalunya araésdecontraban p. 03 Atracadoscomerços intimidantdependents ambunafullad’afaitar p. 05 NÚMERO 1.803ANY 8 El marit donà l’alarma però els serveis d’emergència ja novan poder salvar-la Viatjarenvehicle privat,8copsméscar queeltransportpúblic p. 05
 8. 8. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Villalonga Pifarré. Hostal, 2 (Bordeta) De 22.00 a 09.00 h Bendicho-Isant. Passeig de Ronda, 139 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Zaldívar. Baró de Maials, 20 (Pardinyes) AL·LÈRGIES Parietària 1 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Artemísia 2 A Blets 4 = Casuarina 0 = Melcoratge 1 = Palmeres 0 = Plantatge 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 23 al 29 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Elsnúvolsdeixaranpas alsoliaPonentespoden superarels30graus Cel serè o poc ennuvolat que, poc a poc, deixaran pas al sol, encara que a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu i Prepirineu, que acumularà quantitats minses de precipitació. Les temperatures seran semblants o lleugerament més altes. Així, les mínimes al Pirineu es mouran entre 6 i 11 graus, i entre 13 i 18 a Ponent, mentre que les màximes al Pirineu poden arribar als 28 graus i superar els 30 a les Terres de Ponent 07.40 h 19.46 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI PUBLICITAT El13%deltabacqueactualmentes fumaaCatalunyaésdecontraban Això representa que l’Estat espanyol deixa d’ingressar 1.200 milions d’euros anuals en impostos REDACCIÓ. LLEIDA Els fabricants i l’Agència Tribu- tària denuncien que el 13% del tabac consumit a Catalunya és de contraban. Això representa que l’estat deixa d’ingressar 1.200 milions d’euros anuals en impostos. A més, constaten la proliferació de marques blan- ques de tabac destinades, bàsi- cament,alcontraban.Sóndades queesvandonaraconèixerahir a Lleida en el marc d’una jorna- da sobre el contraban de tabac. L’incrementd’aquestapràcti- cail·legals’hanotatsobretoten els últims tres anys i s’atribueix a la situació econòmica, ja que s’ha detectat molta activitat ir- regular a petita escala. Vicente Luengo, comandant de la Guàr- dia Civil a Lleida, va explicar queaquestatendènciaal’alçala van constatar al llarg de l’any passat:“Vamnotarunaugment. Esvaduplicarlaquantitatdeta- bac decomissat en relació al 2011.Aquestany,possiblement nos’arribaràalaxifradel2012”. Segonselsfabricantsil’agèn- cia tributària, fins fa uns anys es feia sobretot falsificació de tabac, però ara s’ha substituït per la creació de marques no- ves destinades principalment al contraban a través d’Andorra, Gibraltar i les Canàries. Es trac- ta de marques anomenades loft entre les quals es troben Ducal, American Legend o Yesmoke, entre altres. Ladirectorad’assumptescor- poratiusilegalsdelatabaquera Altadis,RocíoIngelmo,vaexpli- car que del preu de mercat d’un paquet de tabac, el 79,5% cor- responenaimpostossobreelta- bac i a l’IVA, impostos que aquest tabac no paga. Inma Manso va presidir la jornada organitzada per Altadis SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN Aquesta pràctica es dispara fa 3 anys S’ha detectat la proliferació de marques blanques per aquest fi Què paguem en comprar tabac? Gairebé el 80% del preu d’una caixeta de cigarrets és tributs L’objectiu: conscienciar lapoblació Davantelproblemaexistentamb elcontrabandeltabac,larespon- sable de la tabaquera Altadis, RocíoIngelmo,vadirquelaprin- cipal preocupació passa per conscienciar els consumidors quecomprartabacdecontraban “ens fa mal a tots”; a la indús- tria del tabac; a l’Administració, que deixa de recaptar impos- tos; als estanquers, que són els únicsquepodenvendreproduc- tesdetabac;ialconjuntdelaso- cietat, “perquè tot el que no es recaptienformad’impostos,els quals estan cedits comunitats, estradueixenmenysdinerspels ciutadans”. Així mateix, la sub- delegadadelgoverndel’Estata Lleida,InmaManso,tambévain- cidirenelfetqueeltabacil·legal no passa els pertinents controls sanitaris i va fer una crida per- què es denunciï quan es tingui constànciadelavendail·legalde tabac. BALANÇ DE LA GUÀRDIA CIVIL A LLEIDA LasubdelegadadelGoverna Lleida, Inma Manso, va pre- sidir ahir l’acte d’obertura de la Jornada sobre Contraban de Tabac organitzada per l’empresa tabaquera Altadis sota el títol La proliferació de noves marques en el repunt del contraban. En la seva intervenció, Manso va recordar que du- rantl’any2012laGuàrdiaCi- vil de Lleida va decomissar 491.842paquetsdetabacde contraban,ambunincrement del103%respectealesinter- vencions de l’any anterior i que continua creixent. Per fer front a aquesta si- tuació,l’AgènciaTributàriaha promogut modificacions le- gislativesperincrementarles sancions, investigacions per viapenalitambés’hanincre- mentat els escàners tant per inspeccionarcontenidors,ve- hicles com paqueteria a les zones duaneres. Imatge d’un dels darrers comissos de tabaca a la duana Comisseneldobledepaquetsal2012
 10. 10. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 “Renovar-se o morir”, diu la po- pular dita. I renovar-se és el que ha fet precisament Eurofruit, el salóparal·lelaSantMiquelique a partir d’aquesta edició es con- verteix en la Fira Professional de Proveïdors de la Indústria Fructícola.L’objectiudela“trans- formació” és clar: aconseguir un certamen100%professional,di- ferenciat pel que fa al planteja- ment i als continguts, que res- pongui a les demandes dels ex- En aquesta terra de la Noguera on els contrallums posen encís i pau a les vesprades, hi han pres vida i forma els nostres pobles, les nostres ermites, la nostra gent.Iaixíhihapresvidaiforma el poble deTartareu. SortintdeBalaguerperlacar- reteraquevaaÀger,uncops’ha passat el convent de les Avella- nesielpobledelmateixnom,avi- ats’arriba alpetitllogarretdeVi- lamajor, i és en aquest indret on el rètol us indica que per arribar a Tartareu cal fer només quatre quilòmetres. Sielviatgerhiarribaentemps de primavera gaudirà de la be- llesaiforçadelanaturaqueatra- vés de la saba dels arbres està obrant la meravella d’una bros- tació i d’un acoloriment verd su- positors i dels visitants i que, en definitiva, sigui útil al sector. Si bé Eurofruit, amb 27 edici- onscelebradesfinsara,ésunsa- ló “veterà” amb un llarga trajec- tòria,éscertqueelcertamenfrui- terhaviaquedatenunsegonpla respecteaunafira,SantMiquel, molt més arrelada socialment coma“marca”icomaconcepte. Però això no ens ha de fer obli- dar la immensa potencialitat del territori -la plana de Lleida i les comarques veïnes- pel que fa al sector de la fruita fresca. Se- gons dades del 2011, Lleida i la vall de l’Ebre produeixen el70% delafruitaespanyola,el83%de les pomes, el 84% de les peres i el 65% de la fruita d’os. Una part molt important de l’economia lleidatana es fona- menta en l’agricultura, i un per- centatgealtíssimd’aquestaacti- vitatagrícolasecentraenelsec- tor fructícola. I en conseqüència la ciutat de Lleida, refermant el seu tradicional el lideratge en l’àmbit agrari, vol impulsar un àmbit, el fruiter, que constitueix una part important de l’essència del nostre territori. Així doncs, amb la valuosa col·laboraciódel’AssociacióEm- presarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i havent fet una acura- daanàlisiprèviadelasituaciódel sector, Fira de Lleida engega un reestructurat certamen que neix amblavocaciód’arribaraseruna trobada de referència dins i fora de les nostres fronteres. Un cer- tamen que s’especialitza en el sectorprimariiques’adreçasols als professionals de la indústria fructícola. Perassolir-ho,comptemamb una sèries de factors que hi ju- guen a favor: és l’únic saló d’aquestes característiques (adreçat a proveïdors de l’àmbit fructícola) que se celebra a l’Es- tat; compta amb el total suport del sector; té un caràcter marca- damentprofessionalquefinsitot es tradueix en una durada dife- rent a la de la Fira (Eurofruit acaba el 28, un dia abans que SantMiquel);espotanardesen- volupant progressivament sota elparaigua-iaprofitantlessinèr- gies- de Sant Miquel; i se ce- lebra,comjaheditdit,albellmig d’unaregióessencialmentfruite- ra. Aquestaapostaperquèelsa- ló de la fruita accentuï la pròpia identitat i potenciï la internacio- nalitat podriatraduir-seenelfu- tur, si el certamen té una bona acollida i un creixement idoni, en una desvinculació entre Sant Miquel i Eurofruit: aquest últim salópassariaafer-seenunesda- tesdiferents,prèviamentconsen- suades amb el sector. I cal dir que la professionalit- zació de la fira quedarà també palesa en el contingut. La gam- madeserveisiequipaments(es- pecíficamentdestinatsamillorar i optimitzar la gestió de la pro- ducció i la comercialització de la fruita) que els agricultors i tèc- nics del sector trobaran a Euro- fruitseràcompletíssima:l’oferta cobrirà -entre altres- els àmbits dels embalatges, obtentors i vi- veristes,defensavegetal,maqui- nària industrial, logística i trans- port, sistema antipedra i serveis auxiliars(asses-sories,enginye- ries, serveis financers,TIC i fred industrial). “Setembrefruiter,alegreifes- ter” diu el refrany. “Negoci de dijous, porta bons sous”, diu un altre.DesdeFiradeLleidatreba- llemperquèaquestnouEurofruit, que se celebra en setembre i co- mença dijous, sigui ara més que mai un instrument útil de negoci quecobreixilesexpectativesiles necessitatsdelsnostres“clients”, és a dir, dels expositors i dels vi- sitants. El renaixement d’Euro- fruit ja és una realitat. Esperem doncs que tingui una llarga i, mai millor dit, fructífera vida. au que, en barrejar-se amb la blancordelsametllersflorits,en- cisa en la seva contemplació. Si hi anem a la tardor, la poli- cromia ocre i marró de les fulles fa d’aquest entorn el millor qua- dre pictòric natural del qual els ulls humans puguin gaudir. Quan l’ermita era malmesa Personalment, vaig tenir el goig de conèixer la gent de Tar- tareuundiad’octubredefaunes desenes d’anys. Jo, vaig arribar empès per aquest amor a la ter- ra, i en un intent de buscar i pre- servar els trets culturals que ens havien llegat els nostres avant- passats.Arecerdelespedresde la derruïda ermita de Sant Mi- quel,queerenbesadespelsraigs pastososdelsoldetardorvanéi- xerlanostraamistatque,ambel decurs dels anys, va créixer i va arrelarprofundamentcomlesar- rels de les mil·lenàries oliveres d’aquesta terra. Va créixer ufa- na i cap mala hivernada l’ha po- gut sotragar. Aquella ermita malmesa i en estat ruïnós (en el moment en que la vaig conèixer), situada a 538md’altitud,alpeudelesres- tesdelcastelldeTartareu,presel 1076-1078 pel comte Ermengol IV d’Urgell, dit “el de Gerb” és, avui,joiosamentrestauradagrà- ciesalail·lusió,l’esforçilacol·la- boració desinteressada de mol- ta gent, els quals en aquells mo- ments van fer possible aquest “miracle”. Homenatgeireconeixement a l’esforç Aquí voldria retre un sentit i sincer homenatge a aquells que van despertar la sensibilitat per a la recuperació de l’ermita i que hivan treballar. M’agrada dir les cosespelseunomienLluísGar- roféhivatenirunpaperdetermi- nant. Sense ell, possiblement no s’hagués despertat la sensibi- litatdelarecuperació.Peròtam- bécalferun reconeixementmolt especial vers totes aquelles per- sonessilenciosesicallades(qua- sianònimesavui),quevancol·la- borar en aquells anys amb totes les seves forces i la seva il·lusió a l’assoliment de la recuperació del’ermita.Sóndiverseslesper- sones què, al seu dia, van posar el seu esforç i la seva suor per a recuperarunbécomú,iqueavui s’homirensilenciosamentdesde la discreció. Fins hi pot haver un certoblitversells,elsqualshivan treballar molt i molt. A tots ells: moltes gràcies! Tant l’ermita, com tot l’entorn, fa que sigui la joia de propis i de forasters. D’aquesta manera es demostra el que pot fer un col·lectiu quan aplegaelsseusesforçosalservei delbécomú.Desdelseusetialde preferència, l’ermita té el poble als seus peus i sembla que el vetlli com fa la mare amorosa o com antigament en el món rural feia la lloca amb la seva pollada. Símbol de la població Avui l’ermita de Sant Miquel haesdevingutelsímboldelapo- blació. Un símbol que ha fet que actualment, cada any, es faci un participat i joiós aplec al darrer cap de setmana de setembre. Aquesta realitat s’ha d’agrair a tota la població, i d’una mane- ra especial al Patronat de Sant Miquel, el qual no solament ha tingut cura de l’arranjament del temple i els seus accessos, sinó ques’hamogutactivamentendi- versos àmbits del món cultural i social, fent xerrades, excavaci- ons, sortides diverses, i tot un ampliventalld’activitatsquehan fet de Tartareu un poble exem- plar. He de dir que quan penso en la tenacitat i benevolència d’aquests anys de treball, i en lestasquesqueheudutaterme, m’envaeix un respecte sense lí- mits per tots vosaltres, treballa- dors anònims, que heu estat ca- paços d’entendre i de lluitar per unadelesdimensionsmésgrans delahumanitat:recuperarlesar- rels que ens van llegar els avis i elspares,arranjar-les,conservar- lesi,persobredetot,estimar-les. Només em retat felicitar-vos peraquestnouaplec...ipermolts anys! L’AplecdeSantMiqueldeTartareu Elrenaixement d’Eurofruit DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial El Debat de Política General del Parlament de Catalunya va arrencar ahir amb una intervenció maratoniana (110 minuts) del president, Artur Mas, que partint del full de ruta del sobiranisme -del que va dir que ja no es pot fer marxa enrere-, va anar parlant del forat negre de l’economia catalana. Mas es va comprometre, sobretot, a dues coses: una, a mantenir la idea que la consulta independentista s’ha de fer al 2014 i que aviat es consensuarà una data, i l’altra, que l’estat de les arques catalanes no permet evitar més retallades, encara que es va comprometre a revertir-la el més aviat possible. La tisora de Mas penja igual que l’espasa de Dàmocles: sempre amenaçant. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Els110minutsdeMas Director general de Fira de Lleida Oriol Oró i Trilla Joan Bellmunt i Figueras Creu de Sant Jordi i Premi Jaume I d’Actuació Cívica Catalana
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 05 LLEIDA PUBLICITAT MaratódedonaciódesangaLleida Lleidaacollíduranteldiad’ahirlamaratódedonaciódesang per desè any consecutiu amb el repte de superar les 500 do- nacions. L’organització programà activitats tot el dia perquè tothom es conscienciés de la importància que té donar sang. PAERIA ÀngelRos,ambelspionersdelainformàtica Àngel Rosva participar a laTaula rodona Història de la infor- màtica a Catalunya i Espanya:Temps pioners, que se celebrà a la UPC a Barcelona. Ros, doctor en Informàtica, recordà la seva experiència als ajuntaments de Lleida, BCN i Madrid. UPC REDACCIÓ. LLEIDA L’Autoritat Territorial de la Mo- bilitat de Lleida, en col·labo- ració amb l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i els ajuntaments lleida- tansparticipants,ambelsuport del Departament de Territori i Sostenibilitat, van organitzar ahir la III Cursa de Transports de l’Àrea de Lleida. Lesconclusionsdestacadesa les que es va arribar, tenint en comptequelaprovapreténcom- parar temps, costos, consums i emissions de CO2 de diferents mitjans de transport en els ma- teixosrecorreguts,sónquelabi- cicleta s’imposa davant d’altres modesenelsmunicipisméspro- persalacapital,aixícomtambé que viatjar en vehicle privat és finsa8vegadesméscarquefer- ho en transport públic. COMPARATIVA CÍVICA LaCursadeTransportsésuna comparativacívicaenquèdiver- ses persones es desplacen si- multàniament entre dos punts per comparar els temps deviat- ge, costos directes, consum energètic i emissions de CO2 que generen dos o més mitjans de transport en el seu recorre- gut. AlaIIICursadeTransportsde l’Àrea de Lleida el bus ha com- petit amb el cotxe privat des de 8 municipis fins a la capital del Segrià.Elsajuntamentsquevan participarsón:Alfarràs,Alpicat, Balaguer, Mollerussa, Maldà, Rosselló,TàrregaiTorrefarrera. Addicionalment ha participat la bicicletadesd’AlpicatiTorrefar- rera,guanyantaAlpicatitrigant noméssisminutsmésqueelcot- xe a Torrefarrera. També han participat dos models vehicles elèctrics de Renault. Anarenvehicleprivatés8 copsméscarqueenpúblic Tercera edició de la Cursa deTransports de l’Àrea de Lleida REDACCIÓ. LLEIDA Els Mossos d’Esquadra van de- tenir un jove de 26 anys, veí de Lleidad’origenromanès,perro- bariamenaçarambviolènciaen dos comerços de la ciutat. Els fets van tenir lloc durant la setmana passada en dos co- merços on el jove va robar i en undelscasosvaamenaçaricol- pejar als dependents i en l’altre els va amenaçar amb una fulla d’afaitar.Seliimputendosroba- torisambviolènciaiintimidació. Se’lvadetenirdillunsmentre escapavad’uncomerçontambé volia robar i els dependentsvan avisar abans a la policia. Esdónalacircumstànciaque tenia nombrosos antecedents per fets similars i el jutge de guàrdia en va decretar ahir di- marts el seu ingrés a un centre penitenciari a presó. Robavaalscomerços ambunafullad’afaitar Va atacar en dos establiments de la capital catalana Lleidaambels 200anysde WagneriVerdi REDACCIÓ. LLEIDA DinslesFestesdelaTardor,Llei- da evoca els compositors Ri- chard Wagner i Giuseppe Verdi amb motiu del bicentenari del seu neixement. Així, l’Auditori acull dissabte unconcertambla participaciódelamezzosoprano Marta Infante amb Jorge Robai- naalpiano,queinterpretaranles obresmésintimistesdeWagner i deVerdi, una cantata de Rossi- niil’arranjamentdeF.Lisztdela wagneriana Mort d’Isolda. BodaReial ambelsMoros iCristians REDACCIÓ. LLEIDA Lleida viurà diumenge la recre- ació de l’enllaç matrimonial en- tre el comte de Barcelona Ra- mon Berenguer IV i la princesa aragonesaPeronella.Unfethis- tòric que serà escenificat per l’Associació de la Festa de Mo- ros i Cristians de Lleida, amb el suportdelaPaeria,quearribaja a la 7a edició i que se celebrarà on va tenir lloc la boda el 1150. Arrencaelcursal’Aulade Teatreambnoustallers El 1r Curs d’Estudis d’Art Dramàtic es farà al matí REDACCIÓ. LLEIDA El regidor d’Educació i Infància, Jesús Castillo, juntament amb eldirectordel’AulaMunicipalde Teatre,AntonioGómez,vanpre- sentarahirelcurs2013-2014de l’Aula,queincorpora,entred’al- tresnovetats,classesalsmatins peral1rCursd’Estudisd’ArtDra- màtic.Ambaquestcanvijas’ini- cia l’adequació de l’horari de l’EscolaperalfuturCicleForma- tiu de Tècniques Teatrals, pen- dent d’aprovació per part de la Generalitat. L’Aula, que el curs passat va comptar amb 2.000 alumnes, vol donar continuïtat alsjovesquehancursatelnivell 3deteatreicreaunnougrupde Taller d’Interpretació.
 12. 12. 06 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013
 13. 13. 07 PUBLICITATBONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013
 14. 14. 08 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT ACN / REDACCIÓ. RIALP / VIELHA Les màquines han començat a treballar aquesta setmana a la C-13 a Rialp en el punt que es va esfondrar com a conseqüèn- cia dels aiguats del 18 de juny. Percomençarlesobresdemillo- ra de la carretera, prèviament, s’ha hagut de desviar el riu No- guera Pallaresa perquè aques- tes obres no afectin la pràctica del ràfting. L’esfondrament del ferm ha obligat a estabilitzar el Comencenlesobresala C-13aRialp,malmesa perlesriuadesdeljuny L’Aran enllesteix els treballs per recuperar la plena normalitat selh Generau d’Aran dedica els esforços a recuperar les pistes forestals malmeses per la cres- cuda del Garona. Per la seva banda, la Confederació Hidro- gràfica de l’Ebre (CHE) treballa peracabarlamilloradeleslleres delsriusabansdel’hivern.Deto- tesmaneres,però,potsernoto- talavallpuguipassarpàgina.Hi ha establiments, com el golf de Salardú, que no saben si po- dran reobrir. talús i reparar la carretera. Aquesta obra compta amb un pressupost de 500.000 euros i tindrà un termini d’execució de tres mesos. Onfasetmanesqueestreba- llaperrecuperarlaplenanorma- litat és a la Val d’Aran, on les obresalescarreteresN-230iC- 28 són a punt de culminar. De fet, és previst que s’acabin aquesta tardor. Amb les vies de comunicaciórefetes,araelCon- Balaguerestableixles basesperdonarajudes REDACCIÓ. BALAGUER L’Ajuntament de Balaguer sot- metràavotaciódelplelanorma- tiva reguladora de subvencions a entitats esportives i de caràc- ter nominatiu i excepcional. HavienrobataSudanell, MontoliuiAgramunt REDACCIÓ. SUDANELL Els Mossos van detenir 2 ho- mes per 8 robatoris amb força i un robatori amb violència a di- versosmunicipis,entreellsAgra- munt, Montoliu i Sudanell. Concursdemicrorelats viaTwitteralaSegarra REDACCIÓ. SEGARRA TurismedelConsellComarcalde la Segarra convoca la primera edició del Concurs de Microre- lats sobre la tardor a la Segarra a través deTwitter. REDACCIÓ. ES BORDES Unadonade54anys-Mariadel Rosario M.B.,veïna de Matade- pera- va perdre la vida ahir a la tarda en caure per un precipici de 50 metres a Es Bordes, se- gons van informar els Mossos i els Bombers. Al’esperaqueesduguiater- me la pertinent investigació, tot apunta que, segons s’ha pogut saber, estava caminant amb el seumaritihauriasortitdelcamí marcat i s’hauria acostat fins al precipici, i sembla que en aquell precís moment hauria relliscat amb l’herba i hauria caigut pel barranc. El marit va donar l’alarma immediatament i fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar els serveis d’emergència, encara que ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Morunasenderistaen caurede50mal’Aran Estava caminant amb el seu marit a Es Bordes Novafirade mascotesales Borges REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’Ajuntament de les Borges i les empresesdelsectordelsanimals de companyia organitzen la 1a Fira Mascotes Borges, que tin- dràllocelproper6d’octubreala plaça Europa. El certamen in- clourà l’exposició i exhibició de gossosicavalls,concursosixer- radesiaplegaràdiferentsexpo- sitors de productes específics. Alcarràsmante MinutsMenuts totilaretallada REDACCIÓ. ALCARRÀS L’Ajuntament d’Alcarràs segui- rà oferint el servei Minuts Me- nuts, malgrat la Generalitat no atorga la subvenció. Així, s’ha deciditferaquestesforçpressu- postari per no deixar sense el servei les famílies. Minuts Me- nutsésunserveideguardapun- tual, fora l’horari escolar, per a nensempadronatsde0a3anys.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 09 ACTUALITAT/ ESPORTS PUBLICITAT Masdiuquenohihamarxa enrereamblaconsulta Al Debat de Política General, el president confia en poder frenar les retallades aviat AGÈNCIES. BARCELONA El primer Debat de Política Ge- neraldeladesenalegislaturava començar precedit, com l’any passat, pel clam sobiranista de laDiadaiperlacartaqueelpre- sidentdelgovernespanyol,Ma- rianoRajoy, va enviar a Artur Mas en resposta a les seves re- ivindicacions. El president de la Genera- litat,enunaintervenciósenselí- mitdetempsquehadurarpràc- ticament dues hores, va fixar les prioritats del nou curs po- lític, marcades per quatre grans eixos: el procés polític basat en l’exercici del dret a decidir; situ- ació i perspectives de les finan- ces de la Generalitat i viabilitat delespolítiquespúbliques;com- portament de l’economia, l’ocu- pació i l’Estat del Benestar i restitució de la confiança entre les institucions i la ciutadania. Artur Mas va començar la seva intervenció repassant els esdeveniments des de l’aprova- ció de l’Estatut de Catalunya el 2005finslaViaCatalana.Veient totelquehapassat,“algúespot sorprendredeperquèhemarri- bat fins aquí?”, es va preguntar el president. Mas, durant la seva intervenció RAFA GARRIDO (ACN) Antifrauinvestigad’ofici lesdonacionsalspartits AGÈNCIES. BARCELONA L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)investigaràd’oficilesdo- nacions a fundacions i associa- cionsvinculadesalspartitspolí- tics catalans. PactePP-UPyDperquèel castellàsigui‘vehicular’ AGÈNCIES. MADRID El PP i UPyD ultimen un acord perquè la LOMCE reculli que el castellà ha de ser la llengua ve- hicularal’educacióarreudel’Es- tat espanyol. Mésde300mortsperun terratrèmolalPakistan AGÈNCIES. KARACHI El fort terratrèmol que ahir va sacsejarl’oestdelPakistanjaha deixat 327 morts i uns 400 fe- rits,segonslesúltimesdadesofi- cials fetes públiques. PerpartdelGoverncatalà,el full de ruta està dissenyat. “La consultas’hadeferel2014,com està acordat al pacte de legisla- tura.Hitreballaremincansable- ment. Abans de final d’anycon- cretarem la data, la pregunta i el marc legal a utilitzar, atenent que hi ha cinc possibles. El meu objectiuésqueaixòsiguipactat per totes les formacions favo- rables al dret a decidir.” Quantalesretallades,Masva dirqueconfiarfrenar-lesirever- tir-les “el més aviat possible”. Avuiseràeltorndeparauladels partits de l’oposició. AGÈNCIES. ELBRÚS (RÚSSIA) Kilian Jornet no va poder com- pletar l’ascens a l’Elbrús (5.642 metres) a causa de les males condicions meteorològiques. Ambaquestrepte,elcatalàclau- sura el segon any del projecte SummitsofMyLife.“Heminten- tat l’ascens i a 300 metres del cim he decidit baixar, ja que les condicions eren molt dolentes, nevava i feia molt de vent. El millor era deixar-ho córrer i bai- xar abans que empitjorés. Mal- grat tot ha estat una experièn- ciaincreïble“,vaexplicarJornet. Kilian Jornet marxava fa una setmana de Chamonix (França) en una furgoneta per intentar completar el darrer repte que restava del projecte Summits of My Life en aquest 2013: l’intent de rècord a l’Elbrús (5.642m), la muntanya més alta d’Europa, situada a Rússia. Uncoparribatadestí,laidea erad’aclimatar-sedurantunpa- relldediesperprovarferl’intent de rècord. Després de 2.45 h d’ascens, i a 5.300 metres d’al- çada,Jornetvadecidiraturar-se. Lescondicionsmeteorològiques eren molt dolentes, amb vent i abundantneu.Faltaven300me- tres per arribar al cim, i estaven entempsderècord.Malgrattot, van preferir prioritzar la segu- retat i van donar mitja volta per emprendreel descens. Uncop a baix,l’equipvacomprovarlame- teorologiaques’esperavaperals pròxims dies, i semblava agreu- jar-se. KilianJornetnofaelcimdel’Elbrúsper lesmalescondicionsmeteorològiques A només 300 metres del cimva decidir baixer perquè nevava i feia moltvent Kilian Jornet Messidesactivalapolèmica sobreelseucanviaFacebook AGÈNCIES. BARCELONA LeoMessivavoleraparcarqual- sevol polèmica i va aclarir en el mur de la seva pàgina de Face- bookquenos’haenfadatenser substituït. La seva cara de po- mes agres en arribar a la ban- quetahaalertatmésd’un;perai- xò ha dit que no havia fet un malgestcapaTataMartinoique acceptavaserrellevatdelcamp, totiqueacapjugadorliagrada, perquè és el millor per a l’equip. Amés,vaavisarquenotolerarà quecapmitjàdoniinformacions falses i mentides sobre allò que lipassa.Martinotambéhaestat qüestionat sobre aquest fet. L’argentí ha assenyalat que “Messi mai vol sortir del camp. Tinc l’obligació de cuidar-lo i protegir-lo de lesions”. TorneigbenèficaRaimat peral’esclerosimúltiple REDACCIÓ. LLEIDA El Raimat Golf Club acollirà dis- sabte,l’onzenaediciódelTorneig de Golf Esclerosi Múltiple; una competició amb caràcter benè- fic que pretén recaptar fons per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). ElkorfbalINSLladonosa fitxaexjugadorsde1a REDACCIÓ. LLEIDA Els equips de korfbal de l’AEE INS J. Lladonosa per a la tem- porada 2013-2014, ja s’han po- sat en marxa i ja porten entre- nantunparelldesetmanes,amb la incorporació d’exjugadors de la 1a divisió de korfbal.
 16. 16. 10 PROPOSTES BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Els barrufets (apta) (Català). 16.15, 18.10 Red 2 (+16). 20.05, 22.10 Antes del anochecer (+7). 16.30, 18.25,20.20, 22.15 Tú eres el siguiente (+16) (HD). 16.00, 17.45 Para Elisa (+16) (HD). 19.30, 21.00, 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Guerra mundial Z (+12). 16.20, 18.25, 20.30, 22.35, •00.40 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). 16.15, 19.00 Dolor y dinero (+16). 22.00, •00.20 La gran familia española(+12).16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 Justin y la espada del valor (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.05 Mud (+12) (de dilluns a dijous). •22.00 R.I.P.D. Departamento de Policía mortal (+12). 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.20 Riddick (+16). 16.20, 19.15, 22.00, •00.15 Percy Jackson y el mar de los monstruos. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.20 Rush (+12). 16.00, 18.10, 20.25,22.35,•00.40 Asalto al poder (+16). 16.30, 19.15, 22.00, •00.30 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Cruce de caminos (+16). 22.10 Epic: El mundo secreto (apta). 16.00, 18.10, 20.10 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Therese Desqueyroux (+12). 15.00, 18.35,20.30,22.45 La piedra de la paciencia (+7). 16.50 Bajari (apta). 15.00 Una casa en Córcega (+7). 16.35, 18.20 Una casa en Córcega (+7) (VOS). 21.15 Barcelona, nit d’estiu (+7). 19.45 La mejor oferta (+7). 22.45 Incondicional (apta). 15.00, 18.00, 21.15 Betrayal (Traición ) (+16) (VOS). 16.25 El último concierto (apta). 19.30 Perder la razón (+16). 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Rush (+12).°11.30,°13.45,16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Rush (+12). °12.30,°14.45, 17.00,19.15,21.30, •23.45 Jobs (+12) (HD).19.30, 21.50,•00.10 H.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12). °12.00 Planes (Avions) (apta) (HD) (en català).°14.15,16.20, Riddick (+16) (dilluns a dijous). 15.50, 18.00, 20.15, 22.25 Tú eres el siguiente (+16) (dilluns a dijous). 16.35,18.30, 20.35, 22.30 El llanero solitario (+7) (dilluns a dijous). 16.40, 19.20, 22.00 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) (3D). 15.35, 17.30 Cruce de caminos (+16) (dilluns a dijous). 17.30, 20.00, 22.25 Elysium (+16) (dilluns a dijous). 16.50,18.50, 20.45, 22.40 Dolor y dinero (+16) (dilluns a dijous). 17.25, 19.40, 22.00 Asalto al poder (+16) (dilluns a dijous).°13.55, 16.20, 18.45, 21.10, •23.35 Asalto al poder (+16). °12.20,°14.55, 17.20, 19.45, 22.10, •00.35 One direction: This is Us (apta) (HD).16.30 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català). 20.00, 21.50 Afterparty (+16) (HD). •23.40 Justin y la espada del valor (apta) (3D). 14.50, 18.15 Justin y la espada del valor (apta). °11.50,°13.35, 15.20, 17.10,19.10, 20.45, 22.30, •00.15 La gran familia española. °11.40,°13.40,15.30, 17.20, 19.10, 21.00, 22.50, •00.40 Ahora me ves... (+16). °11.30, °13.40,15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Pacific Rim (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15, 22.15 La gra família española (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Justin y la espada del valor (+apta) (Digital HD). Ds. 18.15, 20.00; Dg. 18.15; Dl. 19.15 El último concierto (apta) (BlueRay). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.20, 22.30; Dg. 18.10, 20.20; Dl. 19.15, 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Justin y la espada del valor (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 19.45; Dg. 16.15, 18.00, 19.45; Dl. 22.15 Riddick (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.00; Dl. 22.15 Comediants: amb el sol a la maleta (apta) (BlueRay). Ds. 22.30; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Elysium (+16). Dv. 22.15; ds. 19.15 Tres 60 (+16). Ds. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Los cinco y el misterio de la joya robada (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Red 2 (+16). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com One Direction. This Is Us (apta) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 17.00 Riddick (+16) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Lamejor oferta (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Cazadores de sombras: ciudad de hueso (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Cinemes Exposicions ManuelCarrascoiFormiguera Galeria de l’IEI. Lleida. Fins el 30 de setembre. ExposicióquerepassalavidadeManu- el Carrasco i Formiguera, ciutadà i po- lític compromès amb el catalanisme, mortals48anysfugintdelesamenaces anarquistesdurantlaguerracivilidetin- gutiassassinatposteriormentalpenal deBurgos.Aquestaexposicióvolserun homenatgeaunhomequevamorirde- fensant els drets humans i la llibertat del seu país. Les hortes històriques de Ponent Museu de l’Aigua: campament de La Canadiense. Lleida. De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores. Fins el 30 de setembre. La mostra recull els treballs dels mem- bresdelGrupd’EstudisHortaRiusobre l’hortadeLleida,centratsenlasèquiade Fontanetielsseusvalorspatrimonials, socials,etnològicsiambientals.Presen- ta també fotografies antigues, docu- ments inèdits i audiovisual sensorial. El cant i el crit de la terra CasaTaller Cal Joria. Belianes. Fins el 30 de setembre. Sota aquesttítol,l’artistamultidiscipli- nar JordiTraperho presenta una petita mostra de pintures, dibuixos, instal·la- cióiesculturesdelperíode2000-2013. Les obres més recents s’inspiren en la naturalesa i s’expressen amb unavisió imaginativa,quesintetitzaelsllenguat- ges figuratiu i abstracte. Les persones i la terra, el primer Centre Cívic Bordeta. Av. Pla d’Urgell, s/n. Del 23 de setembre al 4 d’octubre. Centre Cívic Balàfia.Terrassa, 1. De7 al 18 d’octubre. Centre Cívic Secà Sant Pere. Av. Sant Pere, s/n. Del 21 al 31 d’octubre. Exposiciófotogràficaqueconstatal’im- pacte que té l’agricultura social sobre el territori i els usuaris. La mostra està protagonitzadapelsusuarisdePuntEco, empresaderesponsabilitatsocialiam- biental centrada en l’horticultura tera- pèutica. La mostra és itinerant i es po- dràveure fins a finals d’octubre a dife- rents centres cívics de Lleida. JoiesdeJèssicaBellí Sala d’exposicions de l’hospital Arnau de Vilanova. Fins el 30 de setembre. LatorrefarrerinaJèssicaBellíofereixun recorregutmultidisciplinarisobreelmón delajoeriadelsegleXXI.Incloutantles pecesmésinnovadoresdel’artistacom leseinesmésusualsambquètreballen els artesans joiers. Espriu,formaguardada Biblioteca Maria Barbal.Tremp Fins el 13 d’octubre. La mostra itinerant, oferta per la Insti- tució de les Lletres Catalanes, recala a partir d’avui enTremp. Energia.Perunfutursostenible CaixaForum . Av. Blondel, 3. Lleida. Fins el 19 de gener del 2014 L’exposiciópreténinformarsobrelaim- portànciadepreservarelmediiconsci- enciarlapoblaciódelanecessitatd’una gestióeficientdelsrecursosenergètics naturals. La mostra permet al visitant veure el que l’ull no veu a través d’una cambra tèrmica i comprovar quines parts del seu cos tenen més tempera- tura. A més, l’exposició també ofereix la possibilitat de realitzar un doble re- corregut:elcientíficil’històricperlatra- jectòria del consum energètic fins als nostres dies. Conferències Drogoaddicions Seu del Sol del Solsonès. A les 17.00 hores. Sota el títol ‘Deslliga’t de les drogues’, l’educadorsocialJordiBertranimparti- rà una xerrada, oberta a tothom. Jornades II Fòrum Agrari Europeu Saló Segrià del pavelló de Vidre de la Fira de Lleida. A les 10.00 hores La segona edició del fòrum analitzarà l’impacteeconòmicdel’AcordTransat- lànticdeComerçiInversióentrelaUEi elsEUA,centrant-seenlesoportunitats que el tractat pot obrir a la indústria agroalimentària catalana. L’esdeveni- mentinclourà lapresentaciódeldarrer número de la publicació Dossier Euro- pa, a càrrec del director i editor, Rafa Gimena,ielcoordinadordecontinguts, Josep Ramon Ribé. Dones cuidadores Ateneu Viure i conviure. Solsona A les 10.00 hores Jornada sobre dones cuidadores, que inclourà la projecció d’un documental sobre la dependència familiar i un de- batsobreelsserveisd’atencióalesper- sones i la llar al Solsonès, l’Alta Segar- ra i Cardona amb la xarxa Enfila’t. Contes L’hora del conte Casal Social de Pardinyes. 2a planta. C/ Sant Pere Claver, 1. A les 17.30 hores. Activitat adreçada als infants entre els 3iels6anysialsparesimaresquees- colten embadalits les històries que ex- pliquenelscontacontesvoluntarisdela biblioteca o de la Facultat de Ciències de l’Educació, de la UdL, que col·labo- renenaquestatasca.Avuis’explicaran els contes: I per que?; El País del Gris i Qui havist la meva gibrelleta? Música Percussió africana Fundació Vallpalou. C/ Roger de Llúria, 2, baixos). A les 19.00 hores Concert de percussió africana amb el grup Sambanyi, que faran un recorre- gutmusicalperlescançonstradicionals del Senegal al Níger, passant per Malí, Ghana o Guinea. Lupus Vincetur Auditori Enric Granados. A les 20.00 hores Concert a càrrec del Trio El Contrabaix Viatger, amb Josep Quer, contrabaix, SantiEscura,pianoiAntoniGadea,per- cussió. Intervindrà també el doctor Jo- sep Ordi, coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus de l’Hospital Vall d’Hebrón.Elconcertésgratuïtiestàor- ganitzat per la Fundació Catalana de Lupus. Toti Soler & Carles M. Sanuy Cafè delTeatre de l’Escorxador. A les 22.00 hores. Presentaciódel’espectacleDeveureun negretornar-setanblancbasatenl’obra del poeta Carles M. Sanuy, en la més puratradiciódelapoesianegracontem- porània i acompanyat a la guitarra per Toti Soler. Sopar i música en directe al ritme de jazz uN Restaurant & Lounge Club. C/ Serra de Prades, 4. Lleida. A partir de les 23.00 hores. Lleidatéelsdijousidivendresdesetem- breunnouespaiperescoltarmúsicaen directe. Es tracta de uN Restaurant & LoungeClub,que amenitzaràelsopari lescopesdelsseusclientsambuncicle dejazz,swingisoul,delamàdemúsics lleidatans com l’Ignasi Gonzàlez (con- trabaix), Tui Higgins (cantant), Jordi Mestre (guitarra) o Wifred Terrades (trompeta). Tallers i cursos Curs de vestits de paper Museu de Vestits de Paper. Mollerussa. A partir de les 17.00 hores. El Museu de Vestits de Paper ha orga- nitzatuntallerpermostrarlestècniques de creació d’aquestes originals peces amb l’objectiu de potenciar la partici- paciódepersonesd’arreuenelConcurs Nacional de Vestits de Paper, que en- guanytindrà lloc el 14 de desembre. Tallers d’scrapbook i polseres de macramé Informació i reserves: tel: 660 854 459 (Laia). craftandartists@gmail.com www.craftandartists.cat Taller d’escrapbook en el qual es farà des d’àlbums de fotos fins a decoració debutxaquesoetiquetes,utilitzantma- terials diversos com troquels, big shot o tintes per embellir. Dissabte 28, co- mençarà el taller de bijuteria per crear polseres personalitzades aplicant tèc- niquesd’enfilatimacramés,combinats amb peces de metall o boletes. Cal·ligrafia medieval Arxiu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega. Demàestancaelterminiperinscriure’s al curs pràctic de cal·ligrafia medieval, ques’impartiràapartirdel5d’octubre. Enells’abordaràlacal·ligrafiacatalana delsseglesXViposteriorsapartirdels manuscrits conservats a l’Arxiu. Tam- bé es treballarà la influència de la can- celleresca italiana i diversos models d’escriptura de la Corona d’Aragó i fo- rans. Premis i Concursos X Premi de fotografia i jove Més informació a www.segria.cat ElConsellComarcaldelSegriàconvoca el desè premi de fotografia i el tercer premi jove centrat en elsvalors del Se- grià.Podenconcórreralconcurslesfo- tografies originals que tinguin com re- ferent els municipis i gent de la comar- ca, siguin inèdites i no hagin estat premiadesencapaltraconvocatòria.Hi hadoscategories,absolutaijove,amb premis que oscil·len des des dels 500 fins als 100 euros. Les imatges es po- den presentar fins el 4 de novembre a laseudelconsellcomarcal opercorreu certificat. VIIPremiMiladePeriodismeper alaigualtatdegènereaLleida www.paeria.es/politiquesigualtat Tel. 973700 461 o al correu elèctronic: politiquesigualtat@paeria.cat La Regidoria de Drets Civils, Coopera- cióiIgualtatdel’AjuntamentdeLleida, juntament amb el Col·legi de Periodis- tes de Catalunya -demarcació de Llei- da- obren la convocatòria per a la pre- sentaciódetreballsperiodísticsquefo- mentin les polítiques de promoció de lesdonesentotselsàmbitsiperquètant periodistescommitjansdecomunicació participiniprenguinconciènciaenlade- fensadelaigualtatdegènere.Eltermi- nidepresentaciódelstreballsfinalitza el proper 31 de gener del 2014. Concurs de microrelats a través del Twiter Informació en el compte de twitter: @Turisme_Segarra o la pàgina de facebook deTurisme de la Segarra. PrimeraediciódelConcursdeMicrore- latssobrelatardoralaSegarraatravés de Twitter. Per participar-hi cal fer-se seguidord’@Turisme_Segarraipublicar elrelatenuntuit,parlantdelsatractius delatardorsegarrenca.Espodenenvi- ar relats del 28 de setembre al 10 de novembre.Elnomdelguanyadoresfa- rà públic a través del compte twitter: @Turisme_Segarra i a la pàgina de fa- cebook deTurisme de la Segarra. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL20 AL26 DE SETEMBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 17. 17. Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 11 OCI 9 7 8 1 Sudoku Si t’has embarcat en un projecte nou, aviatveuràselsresultatsdelteuesforç. Noobstantaixò,sitambéhiparticipen altres persones has d’estar a l’aguait. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Sihihahagutalgunacosaquenotéso- lució, recolza’t en els teus per superar el sotrac. Amb el temps ho veuràs tot des d’una altra perspectiva. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Latevavidaésmassasedentàriait’has de posar com a obligació fer una mica d’exercici cada dia. Millor alguna cosa que res de res. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Evitacallarlescosesolatevaparellano sabrà què et passa pel cap. Confia en ella més ara, perquè perventura no re- corre a tu quan alguna cosa nova bé. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Un company de treball et podria desa- fiar, però de tu depèn entrar en el seu joc. Et mostraràs una mica alterat i et molestarà la seva manera de ser. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Si no et cuides tu, ningú ho farà per tu. Potser és el moment de baixar una mi- ca el ritme i de començar a mimar una mica més el teu cos. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Unaconversaambalgúaquirespectes podria fer que canviïs d’opinió o, al- menys, que valoris altres punts de vis- ta que fins ara no havies contemplat. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Si estàs coneixent algú, deixa’t porta . No li donis tantes voltes a tot i sé una micamésespontani.Conquistaràsl’al- tra persona amb la teva forma de ser. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Mostraunaactitudpositivadavantqual- sevol canvi que et proposi un superior, fins i tot, si creus que et perjudica. Ara t’has de mantenir en un segon pla. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Actuaràs de forma justa i donaràs un bonexemplealsquet’envolten,sobre- tot, als més joves. És la millor manera d’ensenyar. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Si busques feina , podries trobar algu- nacosaques’ajustialteuperfiliqueet facirecuperarlaconfiançaentumateix. Segueix lluitant pels teus somnis. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Unassumpteurgentfaràquebaixisdel teu núvol particular i posis els peus a terra.Dóna-liunaoportunitataaques- ta persona que acabes de conèixer. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.790 Solucions n. 1.789 3 2 3 2 8 4 3 6 9 2 7 2 4 5 1 1 5 8 6 3 7 8 9 4 3 6 5 3 1 8 2 5 4 6 9 7 2 5 7 9 6 1 3 8 4 4 6 9 3 8 7 5 1 2 5 7 6 4 8 3 1 2 9 8 4 2 6 1 9 7 3 5 9 3 1 2 7 5 8 4 6 9 4 2 7 6 5 8 3 1 1 7 3 4 2 8 5 9 6 6 5 8 1 9 3 7 2 4 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. CHICA BUSCA trabajo de limpiaza, casas, oficinas, hoteles, comunidades.Tel. 663 710010.Irina. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 14. CONTACTOS GATITAS NOVEDAD. Fiesteras, cariño- sas, complacientes. 24 horas.Tel. 973 270 3322- 620 421 959. www.gati- tas31.es 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) AVINGUDA DE les Garrrigues piso semi- nuevo de 96m2 amueblado y electrodo- mésticos,3 habitaciones,2 baños, cocina office, calefacción individual, exterior. 520€Tel.663254608. CALLESEGRIÀapartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663 254 608. BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior,calefaccióncentral.560€Tel.663 254608. ALFREDPERENYAáticodúplexde100m2 amuebladoyelectrodomésticos,3habita- cionesdobles,salónde25m2,2baños,te- rrazas de 25m2,balcón, garaje y trastero. 600€Tel.663254608. CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663254608. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000euros Tel.610722296. CAPPONTPISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 eurosTel. 610722 296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable75.000euros Tel.610 722296. CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.120.000eu- rosTel.610722296. NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610722296. SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- raentraravivir.53.000euros Tel.610722 296. CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel.610722297. BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610722297. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000eurosTel.610722297. TORREA1KmdelPolígonodelSegrecons- tadesalón,cocinaamericana,1habitación, baño, terreno de 1700m2 y almacén de 25m2.55.000€Tel.610722297. TORRE CAPARRELLA de 80m2,2 habita- cionesdobles,piscinacondepuradora,al- macén de 25m2, 1.000m2 de terreno, luz, teléfonoyagua.Tel.610722297. CASTELLDANSTORREreformadatodaen piedra natural de 45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz, placas so- lares.25.000eurosTel.610722297. VILANOVADEsegriàtorreenurbanización de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000€ Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 18. 18. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 26/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els COSME, els DAMIÀ i les JUSTINA PUBLICITAT AssessordeMerkel ‘proindependentista’ L’assessor de Merkel, Ro- landVaubel, en declaraci- ons a El món a RAC1,va recomanar a Europa res- pectar una hipotètica in- dependència de Catalunya i ha recordat que no és la Comissió Europea, sinó els estats, qui decideix si Ca- talunya es manté a la UE. “La CE intenta desenco- ratjar la secessió de Cata- lunya i Escòcia, dient que després no seran més membres de la Unió. No hi ha base que parli d’això a cap llei internacional i no és cosa de la Comissió Eu- ropea parlar d’això sinó del Consell”,va defensar en aquest sentit. Això confir- maria que l’entrada o sor- tida de Catalunya de la UE és una decisió política. TWITTER @osistere «Jo a la #consulta m’inclino per pregunta de sí o no tipus: Vol sobmergir al Duran al fons del triangle de les Bermudes? #Vo- lemBotarADuran» @MartaPuigdeRNow «Endavant amb la #vagaindefi- nida25SunTILtheenditingueu- hobenpresental’horadelvoten les properes eleccions. No val a badar més!» @masaenfurecida «DONDEMÁSSEHADESAR- ROLLADOENESPAÑAELI+D HA SIDO EN CREAR BURO- CRACIA PARA QUE NADIE PUEDA HACER I+D.» @independemetre «RT:@Marta_catalonia:Catalu- nyaforadelaUE:OK,aleshores, si els Flamencs se separen de Bèlgica,laUEtindràlasevaseu fora d’Europa?» @mishimitzat «Hem de recuperar el gamber- risme dels petits.» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA ROSA DÍEZ El PP i UPyD ultimen un acord perquè la LOMCE reculli que el castellà ha de ser la llengua ve- hicularal’educacióarreudel’Es- tat, fins i tot, a Catalunya. PUNT I A PART DANIEL DE ALFONSO L’OficinaAntifrauinvestigaràto- tes les donacions fetes a fun- dacions vinculades a partits els últims 10 anys, amb la particu- laritat que ho farà d’ofici. ¡Feliz cumpleaños, José Antonio! LA FOTOTECA El polifacétic Cosme Garcia celebra l’onomástica. Felicitats! Recital poètic del TOAR a l’Oratori dels Dolors
 19. 19. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 07 FIRA DE SANTMIQUEL
 20. 20. 08 FIRA DE SANTMIQUEL BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013
 21. 21. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 09 FIRA DE SANTMIQUEL Eurofruitpodria‘separar-se’ siguanyamésparticipants La transformació del saló, paral·lel a la Fira de Sant Miquel, una de les novetats REDACCIÓ. LLEIDA El saló Eurofruit, que tradici- onalment se celebra en el marc delaFiradeSantMiquel,podria independitzar-se si, d’aquí a un període de 3 o 4 anys, ha gua- nyat prou expositors per “col·lapsar” el recinte. Així ho va indicar el director d’Afrucat, Manel Simón, durant la presen- tació oficial d’ambós salons. Si- monvarecordarqueaquestany Eurofruit ha estat reconvertida enuncertamendedicataprofes- sionalsambpresènciadeprove- ïdors del sector fructícola i va destacarque“tévocaciódecon- vertir-se en fira” pròpia. Oriol Oró, director de Fira de Lleida, va destacar que un terç dels 348 expositors d’aquest anycorresponenaEurofruit,que tancaràundiaabansperdiferen- ciar-sedeSantMiquel,queobri- rà el 26 i tancarà el 28. El president de la Cambra de La fruita és la gran protagonista d’aquest sector XAVIER LOZANO (ACN) Aparadorde lesdarreres novetats REDACCIÓ. LLEIDA LaFiradeSantMiquelesdevéel millor aparador perquè les em- preses exposin les darreres no- vetats que han aparegut en el sector.Gairebésortidesdelforn, les més gairebé 350 firmes par- ticipants al certamen explica- ran als professionals que visitin la fira els avantatges dels seus productes. EmpresescomJympaMaqui- nària Agrícola, Natural Farming (quebasalasevafilosofiaentec- nologiesd’altaeficàciaperacon- seguir les màximes producci- ons agrícoles), Conterol (es- pecialitzada en transport, emmagatzematge i maneig de substàncies perilloses i no peri- lloses, així com seguretat, pro- teccióinetejadelllocdetreball), oRubber-Kim(dedicadaalaim- permeabilització d’embassa- ments i obra civil), entre altres seran presents a Sant Miquel. ElSegrià celebraeldia delacomarca REDACCIÓ. LLEIDA El Consell Comarcal del Segrià celebraràenelmarcdelaFirade Sant Miquel el Dia de la Comar- ca. Aquest acte està obert a tot públicipreténserunllocdetro- bada de tots els alcaldes i alcal- desses, consellers i conselleres, regidorsiregidoresdelacomar- ca que treballen en pro de la di- namització del Segrià. El Dia de la Comarca se celebrarà demà a partir de les 10 del matí. Però el Consell del Segrià no ésl’únicainstitucióqueseràpre- sent a la Fira per donar a conèi- xerelsseusproductesiatractius. El Consell Comarcal del Solso- nèsoelgovernd’Andorra,perci- tarunparelld’exemples,tambes promocionaran a Sant Miquel. REDACCIÓ. LLEIDA El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural serà present a la Fira de Sant Miquel de Lleida amb un estand temàtic sobre el regadiu.Aquestestand,situatal pavelló 3 i de 96 metres qua- drats, oferirà informació sobre l’Oficina del Regant, situada a Tàrrega,l’empresapúblicaInfra- estructures.cat i les comunitats de Regants de l’Algerri-Bala- guer,delBaixTer-Girona,delCa- nald’AragóiCatalunya,delsCa- nalsd’Urgell,delCanaldelaDre- ta de l’Ebre, del Pantà de Riu- decanyes,delaZonaOrientalde la Terra Alta, de la Conca de Tremp i del Canal Segarra-Gar- rigues. L’objectiu d’aquest espai és que les persones visitants pu- guin visualitzar les actuacions queestanduentatermealsseus àmbits respectius l’Administra- ció i les comunitats de regants perassolirquetotselsregadius deCatalunyasiguinunfactorde modernització, eficiència i sos- tenibilitat en les exportacions agràriescatalanes.Alhora,tam- bé es pretén mostrar que el re- gadiu és una pràctica soste- nible, ja que millora el medi am- bient, i una garantia d’aprovi- sionamentcontinuatd’aliments, i, per tant, de seguretat alimen- tària. Aquestespaitambéseràl’es- cenari de tot un seguit de sessi- ons temàtiques que tractaran sobre diversos aspectes rela- cionats amb l’eficiència i la sos- tenibilitat del reg. Agriculturadedicaunespaitemàticalregadiu El Departament també ha organitzat una sèrie de jornades tècniques relacionades amb el sector agrari Informació sobre els regs catalans Vol que siguin un factor de modernització en les exportacions agràries Escenari de sessions temàtiques Per demostrar que el regadiu és una pràctica sostenible Eldirectord’Afrucaticol·labo- rador d’Eurofruit, Manel Si- món, va destacar també que ambelnouEurofruitelsprove- ïdors podran oferir als profes- sionals del sector de la fruita les seves novetats i innovaci- ons,jasiguienelcampdelalo- gística,elpackaging,elfinalde línia,larobotització,eldisseny, etc. Depenent de l’èxit del sa- ló,SimónnodescartaqueEu- rofruitpodriatenirvidapròpia. FA UN GIR CAP A LA PROFESSIONALITZACIÓ Comerç i Indústria de Lleida i president de la Comissió Dele- gadadelPatronat,JoanH.Simó, vadestacarprecisamentlareno- vació d’Eurofruit, “que es pro- fessionalitza i permetrà que Sant Miquel sigui més gran de l’habitual”, en el marc de la pre- sentació del certamen. PUBLICITAT
 22. 22. 10 FIRA DE SANTMIQUEL BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 REDACCIÓ. LLEIDA AgropixelSL,delgrupCodorniu, informarà en el decurs de la Fi- raAgràriade SantMiquelielsa- ló Eurofruit sobre el nou servei de teledetecció i els sistemes d’informaciógeogràficaqueper- meten als gestors de finques identificarlamillorfruitaperob- tenir un major valor afegit i als tècnics de camp millorar el ren- diments de grans extensions agrícoles i reduir costos. Aquest servei d’agricultura de precisió permet identificar la qualitat de les finques; fer pre- diccionsdecollita,tantenquan- titatcomenqualitat;optimitzar l’aplicació d’abonaments, fi- tosanitaris i aigua de reg; maxi- mitzar les produccions, i reduir la producció de CO2. Peraixò,l’empresaexposarà a la Fira de Sant Miquel l’avio- netaDG505Mb,queserveixper fer vols a baixa alçada amb una càmeramultiespectralqueiden- tifical’estathídricivegetatiude les parcel·les d’una finca, arbre a arbre. A partir de la imatge aèria, es pot identificar la fruita ambdiferentsqualitatspotenci- als,tantanivellmitjàd’unapar- cel·la com dins d’una mateixa parcel·la; s’identifica on hi ha més o menys collita, i també les parcel·lesozonesdinsd’unapar- cel·la que requereixen algun ti- pus d’actuació (més reg, més abonaments, menys clareig, etc.). MultiscanTechnologies,pre- sentaalsalóEurofruitduesmà- quines per seleccionar cireres. L’S50C tria per qualitat les cire- res,enbaseacolor,laformaiels defectes. És capaç de detectar més del 50% dels defectes, dis- tingeix els punts negres de pe- tites taques fosques i la pro- ducció és de 4.000 kg/h. La I5 DEF DUO és un siste- ma de selecció de cirera i altres fruits basat en la mida i el color i, opcionalment, s’incorpora la triadelsdefectesdelafruita.En- tre les seves característiques destacaqueadmetelclassificat i el calibrat de qualsevol fruita que sigui capaç de rotar sobre algun dels seus eixos, de fins a 50 mil·límetres de diàmetre, i la producció és de 300.000 fruits/hora. Agropixel exposa l’avioneta que empra Fa vols de baixa alçada amb una càmera multiespectral Un giny que separa els fruits Segons el color, la mida, la forma o, fins i tot, els defectes PUBLICITAT Presentenunesimatgesaèriesper determinarlaproducciód’unafinca Altres de les novetats són una màquina per triar cireres i una safata especial per exportar la fruita Unaempresalíderensistemesdemanipulació Multiscan Technologies, que presenta la màquina de triar ci- reres, és líder espanyol en sistemes d’inspecció,verificació i ma- nipulaciódeproducteenlaindústriaalimentària.Estàpresenten els cinc continents amb prop de 600 màquines instal·lades.
 23. 23. BONDIA DIJOUS, 26 DE SETEMBRE DEL 2013 11 FIRA DE SANTMIQUEL REDACCIÓ. LLEIDA Lleida acull avui la 2a edició del FòrumAgrariEuropeusotaeltí- tol EUA i Nord d’Àfrica: oportu- nitats per a la indústria agroali- mentàriaeuropea.Elfòrumana- litzarà l’impacte econòmic de l’AcordTransatlànticdeComerç i Inversió entre la UE i els EUA centrant-se en les oportunitats que aquest tractat pot obrir a la indústria agroalimentària cata- lana.L’actecentralseràlaponèn- ciadeLuisQuevedo,directorde Relacions Internacionals, clubs de països industrialitzats i l’OC- DEdelaDireccióGenerald’Agri- cultura i Desenvolupament Ru- ral de la Comissió Europea. Quevedo parlarà de Les pos- sibilitats comercials de l’agroali- mentarieuropeualsEUA.Acon- tinuació,elsassessorsdeCaixa- bank Ismael Martín –director Mercat d’Algèria– i Omar Afai- lal –relationship manager, Insti- tucions Financeres de Marroc– dissertaran sobre Oportunitats comercialsenelNordd’Àfrica.El Fòrum finalitzarà amb un work- shop-còctel sobre Nínxols de mercatperal’agroalimentarica- talà, amb la participació de cli- ents i assessors de Caixabank . El II Fòrum Agrari Europeu serà inaugurat per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la clausura anirà a càrrec del vicepresident de la Diputació, Pau Perdices. Durantl’esdeveniment,organit- zat per Dossier Europa i Caixa- bank–amblacol·laboraciódela CE,FiradeLleidailaCàtedraJe- an Monnet de la UdL–, es pre- sentarà el darrer número de la publicació Dossier Europa. REDACCIÓ. LLEIDA Les obres Producción y manejo de semillas y plantas forestales, de diversos autors, editada pel Ministerio de Agricultura, Ali- mentación y Medio Ambiente, i ElCastelldelRemei(Terra,aigua iculturadelvialaplanad’Urgell), de Jaume Mateu, publicada per Pagès Editors, han guanyat ex aequola42aediciódelPremidel Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la Fira de Sant Miquel i que té unadotacióde6.000euros.Un total de 42 obres (11 més que l’anypassat)hanparticipatenla convocatòriad’enguanydelPre- mi del Llibre Agrari, l’únic d’aquestescaracterístiquescon- vocat a l’Estat espanyol. El Premi del Llibre Agrari es- tà patrocinat pel Col·legi Oficial d’EnginyersAgrònomsdeCata- Obressobreplantes forestalsielCastelldel Remei,LlibreAgrari El jurat en reconeix la tasca de recerca o l’interès històric El llibre sobre el Castell del Remei publicat per Pagès Editors lunya, el Col·legi d’Enginyers TècnicsAgrícolesdeCatalunya, el Col·legi Oficial de Veterinaris deLleida,elCol·legiOficiald’En- ginyers de Monts i Caixabank. Producciónymanejodesemi- llasyplantasforestalesésununa acurada recopilació de les es- pèciesvegetals més importants -103entotal-destinadesalare- població forestal en la que han participatuncentenard’especi- alistes procedents d’universi- tats, centres de recursos genè- ticsialtresentitatsrelacionades amb el tema. ElCastelldelRemei(Terra,ai- guaiculturadelvialaplanad’Ur- gell) repassa la història de l’ex- plotació agrària del Castell del Remei des de mitjans del segle XIX, amb l’adquisició de la ma- teixa per part de la família Giro- na, fins a l’any 1982. PUBLICITAT Debatdelesoportunitats delsectoragroalimentari Serà l’eix central del 2n Fòrum Agrari Europeu A l’acte també es presentarà el darrer número de ‘Dossier Europa’

×