Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 25/04/2013

331 views

Published on

TITULAR: El Govern estudia allargar l’edat de jubilació més enllà dels 67 anys
FOTO: Gerri, bruta i sense variant

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 25/04/2013

 1. 1. 25 D’ABRIL DEL 2013Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:DescobrircomviviaLleidasotalesbombesHERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)p. 05PUBLICITATElConselld’Estatrebatla‘lleiWert’idiuquequivulguiclasseencastellàqueselapaguip. 11NÚMERO 1.749 ANY 8CauunabandadeLleidaacusadade34robatorisMOSSOS D’ESQUADRAElGovernestudiaallargarl’edatdejubilaciómésenllàdels67anysGerri, bruta i sense variantElsveïns reclamen que Foment deixi l’entorn com abansMARTA LLUVICH (ACN)p. 03 i Edit. p. 04p. 06També es baralla apujar el temps cotitzat per cobrar el 100%Dos grups d’alumnes de l’IES Guindàvols vanassistir a la representació de l’obra Subterrànies,sobreviure a les bombes, que estava dedicada alsbombardejos que patí Lleida per la Guerra Civil.Els 5 detinguts, ambdomicili a Lleidaciutat i Mollerussa,entraven a domicilisparticulars, granges,benzineres o restau-rants d’entorn rural.En una sola nit se’lsatribueix 6 delictes.ElParlamentdeCatalunyarebutjademanaral’Estatespanyollaprohibiciódelburcap. 05p. 06
 2. 2. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201302DINTERÈSPUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Seuma. Mariola, 39De 22.00 a 09.00 hRedondo. Àger, 23 (Bordeta)FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarra. Alcalde Costa, 37Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)De 22.00 a 09.00 hBaldomà. Alcalde Recasens, 21AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 3 AOlivera 0 =Avellaner 0 =Bedoll 1 =Freixe 1 DMoreres 3 =Palmeres 0 =Pi 2 =Plàtan 2 DPollancre 1 DSalze 2 =Roure 2 AXiprer 1 DAlternaria 3 =Cladosporium 3 =Del 22 al 28 d’abrilNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaJaarribenlespluges,acompanyadesd’unabaixadadeltermòmetreDes de primera hora del matí i fins al migdias’esperen precipitacions febles i disperses enconjunt i, a partir d’aleshores, es faran mésextenses i intenses. Les temperatures míni-mes seran entre lleugerament i moderada-ment més altes. Oscil·laran entre 1 i 6 grausal Pirineu, entre 5 i 10 al Prepirineu i a la Pla-na, mentre que les màximes seran moderada-ment més baixes. Vent de component nord iest entre fluix i moderat en general.07.23 h21.04 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIVENDRES DISSABTE
 3. 3. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201303AVUIPUBLICITATL’executiudeRajoyestudiaallargarl’edatdejubilaciómésenllàdels67Una altra possibilitat que es baralla és augmentar els anys cotitzats necessaris per cobrar el 100%ACN. MADRIDEl Ministeri d’Ocupació admetque una de les possibilitats perdissenyar el nou factor de sos-tenibilitat de les pensions potpassar per elevar l’edat legal dejubilaciómésenllàdelmàximac-tual dels 67 anys.Així apareix recollit en el do-cument que el Ministeri ha re-mès a la comissió parlamen-tària del Pacte de Toledo. En eldocumenttambéapuntencomaopcions, complementàries o al-ternatives, la possibilitat d’aug-mentar el nombre d’anys cotit-zats necessaris per aconseguiruna pensió del 100% de la basereguladoraolademodificarl’ac-tual sistema de pujada de lesprestacionsapartirdel’índexdepreus de consum (indexació deles pensions).El text remès per Ocupació ala Comissió del Pacte deToledoconstitueix“undocumentdetre-ball” que, segons fonts del de-partament que dirigeix FátimaBáñez, no pretén interferir enl’informedepropostesperalnoufactor de sostenibilitat que had’elaborar el comitè de 12 ex-perts designats pel Consell deMinistres.El denominat “factor de sos-tenibilitat” ha de definir els me-canismes que, en el futur, guia-ran les retallades de les pen-sions que permetin anaradaptant la quantia d’aquestesal’evoluciódemogràficaial’es-perança de vida, amb l’objectiud’evitarelsforatsdelsistema.Lallei de reforma de les pensionsdel2011establiaqueaquestfac-torhaviadeserintroduïtel2027.El2012,lalleid’estabilitatpres-supostàriadelPPvaintroduirlapossiblitatd’avançaraquestme-canisme, davant les exigènciesde la Unió Europea. La intenciódelgovernésquelanovalleiqueinclouràelfactord’estabilitates-tigui aprovada aquest any.Envia un documentde treballOn s’apunten diversesopcions a modificarFactor d’estabilitatde la nova lleiEl Govern vol aprovar-laaquest mateix anyTAMPOC AFECTARÀ LES PENSIONS NI LES PRESTACIONS D’ATUREl paquet de reformes que elGovern espanyol aprovaràdemà no afectarà les pensi-ons ni la prestació per deso-cupació, segons va comuni-car la ministra d’Ocupació,FátimaBáñez,alsecretarige-neral de CCOO, Ignacio Fer-nándezToxo.Tampocinclou-ràunaugmentdelsimpostos,segons va posar de manifestelpresidentdelGovernespa-nyol, Mariano Rajoy, en con-versa amb els periodistes alspassadissosdelCongrésdelsDiputats. En canvi, suposarà“retallades en algunes parti-des”amésdemesuresfiscalsper a emprenedors.ElnoupladereformesnoapujaimpostosImatge d’arxiu del president del Govern, Mariano Rajoy, al CongrésMONCLOA
 4. 4. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201304OPINIÓLaDiputaciódeLleidahaacollitperprimeravegadal’assembleageneral de l’AssociacióArc LlatíMediterrani,unlobbyquedefen-sa el paper de les àrees produc-tivesdelspaïsosqueconformenla ribera mediterrània, integratperrepresentantsd’administra-cionsintermèdiesdeCatalunya,PaísValencià,Itàlia,França,An-dalusia i Aragó. Aquesta reu-nió, ha coincidit en un momenten què l’actual conjuntura eco-nòmicaestàportantlaUnióEu-ropea i bona part dels seus es-tats membres a una revisió delsmodels d’administració públi-ca,ambl’objectiuquelesestruc-tures dels estats siguin menyscostoses,mésàgilsialhoraméseficients.D’aquestatrobada,n’hansor-tit conclusions i propostes moltinteressants en temes de co-municacions,competitivitatoin-novació a la zona de l’arc medi-terrani. Però un dels aspectesque més crida l’atenció és que,atenent els punts de vista delsdiversos representants de lesadministracionsparticipants,enorganització de l’administracióElsexesemprehaestatuntemamoltinteressanttantperhomescom per dones. Però no semprebenacceptatsocialment.Avuiendia ja podem dir que no existei-xentabúsiespodenrealitzarto-ta mena de fantasies sexuals(practiques sadomasoquistes,cubanes,kamasutra,sexeoral...)Comquel’úsdepreservatiuss’haincrementatmoltelsdarrersanysjaquelagentpracticamoltelsexeaEspanya,lesempresesfabricantshantingutqueferlesproves pertinents perquèaquestsconsumidorsdepreser-vatiusocondons,siguinelsméssegurs possibles.Peroptaraunadeles50pla-cesdeprovadorsoficialsdepre-servatius i altres objectes sexu-alsquehallançatl’empresaDu-rex, van presentar-se més de34.000 candidats, segons indi-cà l’agència Efe el 13 d’abril.Els34.000aspirantsaprova-dorsoficialsdepreservatius,hanargumentat tota mena de mo-tius, els més romàntics,com:“Perquè vull fer gaudir a la me-va parella”, fins als més surrea-listes.Algundeia:“Sócexpertenmatemàtiques kamasútriques,del 0 al 69 passant pel 33 o el22”. Entre els candidats espa-nyols, durant la entrevista noamagaven la seva expertesa al-guns dient que pel fet de néixeral69,aixòjaetcondicionaobé,perquè el sexe és salut i s’ha deviure 100 anys” o perquè els hiagradalamateria.Queelsexeésel refugi de la crisi és indub-table, i que els joves necessitenpracticar sexe més sovint crecqueéscert,imésaraquenoméssentim per la tele notícies decatàstrofes i sobre la crisi eco-nòmica.Durex,cadacopapostapermillorspreservatius,tantperl’eficàciacomtambéperlespos-sibilitatsquetenenelsciutadansalhorad’elegirelpreservatiuqueelsconvé,jasiguidetamany,co-lor,sabor,opermillorarelorgas-me entre la parella qui practicasexe. L’empresadepreservatiusi altres productes relacionatsamb la pràctica del sexe ha vol-gut que els seus 50 provadorsoficialssiguinespanyolsperquèconsideren que Espanya és unpaís“moltactiusexualment”,es-pecialment els catalans.local, Catalunya es troba més apropd’Europaqued’Espanya,jaque coincideixen a qualificard’errònia i perillosa l’eliminaciód’administracions com a únicaforma de resoldre el problemadel finançament del món local.La idea d’arribar a una admi-nistració pública eficient en laprestació de serveis, basada enel principi de subsidiarietat i deproximitat de les administraci-ons és àmpliament compartidaper tothom.Res que pugui gestionar-sedes d’un nivell proper no ha derestar en un de més llunyà. Iaquesta premissa té una lògicainapel·lable, perquè la proximi-tat dels serveis n’incrementa latransparència i el control perpart dels ciutadans, així comtambé,lasevaadaptabilitatalesnecessitats reals i, en conse-qüència, la seva eficiència.Per tant, seria una greu ir-responsabilitat defensar nousmodels i plantejaments territo-rials si aquests models i plante-jamentsnoresponenalaneces-sitat social, econòmica i huma-nadelterritori.Seriaiésperillóssuposar que l’única manera deresoldre el problema del finan-çament de les administracionsés eliminant capes de governsense atendre i entendre quel’arquitecturaadministrativaquetenim no és casual, sinó que téprofundes arrels econòmiques,socialsi,enelcasdeCatalunya,històriques. En últim extrem,prescindir d’organitzacions in-termèdies sense analitzar comes redistribueixen funcions icompetències, o forçar la fusió isupressió de municipis oblidantla realitat socioeconòmica delterritori, només pot conduir a lasupressió de serveis als ciuta-dans o a la disminució de la se-va qualitat. Sols cal veure Itàliaon el procés de fusió de provín-ciesestàabocantaunasituaciócaòtica de l’administració local,elcontraridelqueesperseguia.Catalunyaésunpaísadminis-trativamentendreçat,peròman-cat de recursos pels incompli-ments reiterats de l’Estat espa-nyol. I el món local es troba a laprimera línia de les deficiènciesd’un finançament injust. Pertant, en territoris rurals com lescomarques de Lleida, amb grandispersiódemogràficasobreunaàreaterritorialextensaiambunperfil de municipis on el 75%delsqualstémenysde1.000ha-bitants, les administracions in-termèdies–d’acordambelprin-cipi“unaadministracióunacom-petència”–sónd’especialimpor-tànciaperalasupervivènciadelmón local i per mantenir-lo viu icompetitiu. Una altre aspecteconsideratprioritariéseldelcor-redor mediterrani. El presidentde l’Arc Llatí, André Viola, s’haposicionat favorablement a fa-vor d’aquest corredor i ha asse-gurat que l’associació treba-llarà per aconseguir que aques-tainfraestructuraesmaterialitzicom més aviat millor. De fet, laDiputacióvademanardavantdel’assembleal’aplicaciódepolíti-ques que apostin clarament perla competitivitat del nostre sis-tema logístic en el transport demercaderies i de persones, pre-veientquelesterresdeLleidaestrobengeogràficamentbensitu-ades per convertir-se en una deles superfícies logístiques delsud d’Europa.L’anyvinentfarà10anysquelaDiputaciódeLleidaesvacon-vertir en membre de ple dret del’Associació de l’Arc Llatí Medi-terrani.Desprésdetotsaquestsanys, l’experiència ens porta aafirmar que l’associació conti-nua sent una eina molt vàlida iimprescindibledavantdelesins-titucionscomunitàriesiestatals,enladefensadelsinteressosilesnecessitats de les regions eco-nòmiques de la Mediterrània.Expertsen‘mates’delKamasutraDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialQuan la ciutadania encara no s’havia recuperat del xoc que suposa allargar l’edatde jubilació fins als 67 anys, ahir ens vàrem assabentar que l’executiu de Rajoyestudi seriosament la possibilitat de perllongar, encara més l’edat laboral, que, quisap, podria dur l’edat de jubilació gairebé als 70 anys, de la mateixa manera quetambé es planteja allargar el temps de cotització perquè garantir que les pensionssiguin del 100%. A ningú se li escapa que aquestes mesures comportarien unaretallada important de despesa per al Govern, però amb l’atur que hi ha i hi haurà,no sembla que allargar la vida laboral sigui la ‘pedra filosofal’ per a crear treball.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).LajubilacióindefinidaCol·laboradorperiodísticJosep Maria CastellsBenabarreJoan Reñé i HuguetPresident de laDiputació de LleidaUnacompetència,unaadministració
 5. 5. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201305LLEIDAALEIX MOLDES (ACN). BARCELONALa proposta de C’s per reclamaral Congrés dels Diputats la mo-dificació de la llei de llibertat re-ligiosa va ser rebutjada ahir pertots els grups del Parlament ex-cepte el PPC, que esva absteniren la votació. El text reclamavalaprohibicióenlaviapúblicaielsequipaments públics de qualse-vol peça de roba que tapi com-pletamentelrostredelesperso-nes. Una fórmula que C’s voliaferservirperregularl’úsdelbur-ca argumentant que atemptacontra la “seguretat, l’ordre pú-blic i la igualtat de drets entrehomes i dones”. ERC, ICV-EUiAi la CUP han estat les veus mésbel·ligerants amb la proposta,tractant-la de “populista” i ad-vertint que s’assembla als pos-tulats xenòfobs de l’extremadreta europea.La portaveu adjunta de C’s,Carina Mejías, va recordar quediferents municipis de Catalu-nya, com Reus, Lleida,Tarrago-na i el Vendrell ja s’han avançatregulant l’ús del vel integral enelsequipamentspúblics.Totiai-xò,larecentsentènciadelTribu-nal Suprem, que anul·la l’orde-nança de Lleida sobre l’ús delburca i el nicab, fa necessari,segonsMejias,impulsarunale-gislació estatal al respecte.C’spreteniaqueelParlamentinstés el Congrés dels Diputatsa modificar la llei de llibertat re-ligiosa per prohibir l’ús de robao de peces de roba que cobrei-xin completament la cara de lespersones,perònovaobtenirelssuports necessaris.Rebuigademanaral’EstatlaprohibiciódelburcaC’s es queda sol en lavotació que reclamava modificar la llei de llibertat religiosaREIVINDICACIÓ DE LAIGUALTATENTRE SEXESTant PSC, com ERC, ICV-EUiA, CiU i la CUP van recor-darqueelnombredepersonesque utilitzen burca a Cata-lunya és molt reduït i que, pertant, s’estaria generalitzantuna normativa per un proble-ma“inexistent”.Entotcas,totsells -com també han fet PPC iC’s- han reivindicat la llibertatde les dones i la igualtat entresexes.L’espasacristiana,souvenirdeMorosiCristiansUna espasa templera que identifica la capitania dels urge-llencsperalbàndolcristiàéselsouveniroficialdelaFestadeMoros i Cristians. Un record en forma de pin i fet de llautó,que es pot adquirir a la botiga deTurisme de Lleida per 20 €.TaularodonasobrepolíticasocialaEuropaAlguns dels aspectes que engloben la política social euro-pea, com les relacions laborals i la feina, van ser tractats a lataularodonaqueesvaferalasaladejuntesdelaFacultatdeDret sota el títol La Unió Europea i la Política Social.ElPP volqueunúnicbitlletdebusvalguipeltransbordREDACCIÓ. LLEIDAElGrupMunicipaldelPartitPo-pularva presentar ahir una pro-posta de resolució per demanarquel’AjuntamentdeLleida,con-juntamentambl’empresaAuto-busos de Lleida, habiliti el siste-mes i mecanismes necessarisperquè tots els usuaris que honecessitin,dinsd’unterminimà-ximdetempsd’unahora,puguinefectuar el transbord amb al-tres línies mitjançant la utilitza-ció d’un únic bitllet ordinari,“amb la finalitat d’evitar un so-brecost pels usuaris que no uti-litzin abonaments”, segons vaafirmarelregidoriportaveupo-pular, Joan Vilella.Incendideplàsticsipalotsal’HortadeLleidaREDACCIÓ. LLEIDASis vehicles dels Bombers vanparticipar ahir cap a tres quartsde cinc de la tarda en l’extinciód’un foc que va cremar plàstics,palotsiunamàquina,voraelres-taurant La Dolceta.MilloralazonaverdadelpàrquingdelRectoratREDACCIÓ. LLEIDALa Paeria millora l’àrea enjardi-nada del pàrquing del Rectorat,amb 11 nous arbres, es fan unsmurets de contenció amb pedrai es repara i il·lumina la barana.SalvadorGiner,‘honoriscausa’perlaUdLREDACCIÓ. LLEIDASalvador Giner, que des del2005presideixdel’Institutd’Es-tudisCatalans,seràinvestitdoc-tor honoris causa de la UdL, uncop el Consell de Govern n’haaprovat el seu nomenament.REDACCIÓ. LLEIDARaül Llevot, un jove penyista delacollaElsrecargolats,éselgua-nyador de la tercera edició delConcursdeRodolinsiVersosSa-tírics de la Fecoll/Memorial Jor-di Plens amb l’obra Països.Llevot, que es va presentar alconcurssotaelpseudònimd’Al-fred Tardà, havia realitzat unacomposició de deu versos queironitzen sobre temes d’actuali-tat com el desencant de la ciu-tadaniaverslaclassepolítica,laconsulta sobiranista o la inde-pendència.El guanyador del III Memori-al Jordi Plens rebrà el guardó,consistent en una ruta cultural igastronòmica pel Centre Histò-ric de Lleida, el proper 20 demaig en el transcurs del PregóOficial del XXXIV Aplec del Ca-ragol de Lleida.RaülLlevotguanyaelIIIConcursdeRodolinsEl poema ‘Països’ s’imposa el Memorial Jordi PlensElgrupdeCiUdemanaelsanejamentdel’EMUDiu que no té recursos per pagar despeses d’11M€REDACCIÓ. LLEIDAElgrupdeCiUal’AjuntamentdeLleidavaassegurarahirquel’en-deutament a llarg termini del’Empresa Municipal d’Urbanis-me de Lleida (EMU) s’ha multi-plicatper10enelsúltimsquatreanysijasuperaels70milions€,segons els comptes anuals del2012, que se sotmetran a la vo-taciódelaJuntaGeneraldel’em-presa demà, immediatamentdesprés del Ple de l’Ajuntamentde Lleida. Així, CiU va demanarelsanejamentdel’EMUiadver-teix que l’empresa no té recur-sosperpagarlesdespesesfinan-ceresd’uns11milions€l’anyqueve ja que al 2014 venç la carèn-ciapactadaenelrefinançamentde 2010 i això suposarà que estripliquiaquestapartidarespec-teels4milionsqueespreveuenpagar enguany.AlumnesdescobreixencomesviviaentrebombesREDACCIÓ. LLEIDADos grups d’alumnes de l’IESGuindàvols de Lleida van assis-tir durant la jornada d’ahir a larepresentació de Subterrànies,sobreviure sota les bombes, unaproposta artística del projecteVACA (creadores escèniquesprofessionals del panorama te-atralcatalà)dedicadaalavivèn-ciadelsbombardeigsdelaGuer-ra Civil.
 6. 6. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201306COMARQUESPUBLICITATElsescolarscomencenavisitarelSalódelLlibreEl 29è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que secelebrarà al Pavelló Firal de Mollerussa fins al 3 de maig, varebre ahir els primers dels 2.600 escolars que hi passaran.AJUNTAMENT DE MOLLERUSSAMilloresalfermdelaviaentreIvarsilaC-53LaDiputaciódeLleidahainiciatlesobresderehabilitaciódelfermdelacarreteraLV-3344deBellpuigaCastellserà(C-53)en el tram corresponent entre Ivars d’Urgell i la C-53.DIPUTACIÓ DE LLEIDAReclamenlanetejadel’entorndeGerridelaSalACN. GERRI DE LA SALLo Pedrís, l’associació de veïnsdel Baix Pallars, reclama al Mi-nisterideFomentquetorniadei-xarl’entorndeGerridelaSaltalcomestavaabansd’iniciar-selesobres de la variant al juny del2011.Fomentvaferpúblicalare-núncia a les obres de la variantde la N-260 al seu pas per Ger-rielmesdenovembrepassat.Elsveïns denuncien la falta de pla-nificació de l’administració i de-manen que els moviments deterra que es van fer, fent malbézones agrícoles, es netegin do-nat que alguns punts poden ar-ribar a ser perillosos pels nens ique en retiri el material.LaBibliotecadeCervera,referentatotCatalunyaREDACCIÓ. CERVERALaBibliotecacomarcalJosepFi-nestresdeCerveraformaràpartd’un reduït grup de 20 bibliote-ques de tot Catalunya conside-rades centres de referència alnostre país.ElConsorciGarriguesrep55projectesperalLeaderREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESLa convocatòria dels ajuts eu-ropeus Leader 2012 al ConsorcidelesGarriguesiSegriàSudharebut 55 sol·licituds que sumen5,5 milions d’euros d’inversió.Robenal’AjuntamentiacorreusaAlmenarACN. ALMENARElstreballadorsdel’Ajuntamentd’Almenar es van trobar ahir almatí la porta del consistori for-çada. Els lladres, quevan entrarper la força durant la nit tant alconsistori com a correus.REDACCIÓ. MANRESAElsMossosd’EsquadradelaRe-gió Policial Central han desarti-culat un grup de 5 homes, ambdomicili a Lleida ciutat i Molle-russa,acusatsdecometre34ro-batoris des del 25 de febrer adiverses comarques de la Cata-lunya Central i de les demarca-cions de Lleida iTarragona.Segons el comunicat poli-cial,utilitzavenelmètodedelsi-lenciós.Ésadir,entravenalsdo-micilis mentre les víctimes dor-mien. Ara bé, també els acusende robar a benzineres i restau-rants.Haurienarribatacometre6 robatoris en una mateixa nit ia la mateixa població, normal-ment d’entorn rural. Els van de-tenirel16d’abrili,dosdiesméstard, se’n va decretar l’ingrés apresó.La policia explica que el mè-todeutilitzatperaquestgrupcri-minal era variat. En una matei-xa nit, podien robar vehicles obenzinadecamions,amésd’en-trarapisosi,finsitot,agranges.Elsseusmembresdisposend’ungran coneixement en l’ús de leseines utilitzades, com ara potesde cabra, malls o serres radials.La investigació va iniciar-searran d’un robatori comès el 25de febrer a la urbanització delPi de Sant Just d’Olius (Solso-nès), però haurien actuat a Sol-sona, Guissona, Verdú, SantMartí de Maldà, entre altres.Se’ls atribueixen 6delictes en una nitEntraven a domicilisparticulars, granges,benzineres o restaurantsd’entorn ruralLa banda estavaformada per 5 homesTots eren veïns de lacapital del Segriàexcepte un, amb eldomicili a MollerussaDesarticulatungrupquehauriacomès34robatorisaCatalunyaActuaven sobretot a Lleida,Tarragona i la Catalunya centralBalaguerjanofaràoperacionssenseingrésSalut refà el projecteREDACCIÓ. BALAGUEREl Departament de Salut ha re-definit el projecte d’HospitallleugerdeBalaguerperlasitua-ció econòmica. Segons avança-vaahirRàdioLleida,nopodràferintervencionsquirúrgiquessen-se ingrés i no tindrà unitat d’he-modialisis. Manté les especiali-tats, la rehabilitació i els ecò-grafs.Ambelmateixpressupost,10 milions d’euros, l’hospitallleuger es reconverteix en uncentre d’alta resolució. El direc-tor de primària a la Regió Sani-tària de Lleida, Eugeni Paredes,va explicar als micròfons del’emissora que “la despesa defuncionament d’un centre ambintervencionsquirúrgiquesihe-modialisis és molt més alta queunes instal·lacions amb serveisambulatoris”.ElsserveissocialsdelaSegarraunitscontralacrisiREDACCIÓ. CERVERAElConsellComarcaldelaSegar-radisposad’unòrgandeconsul-ta i participació del sector soci-alalacomarcasotaelnomCon-sell de Participació dels ServeisSocialsdelaSegarra.Aquestòr-gan va nàixer com a nexe d’in-formació, coordinació i treballamb les diferents institucions ientitats de la comarca que tre-ballen pels serveis socials.L’AjuntamentdeBalaguertancael2012enpositiuREDACCIÓ. BALAGUERL’AjuntamentdeBalaguertancal’exercici 2012 amb un resultatpressupostari de 5,7 milionsd’euros,segonsfiguraenlaliqui-dació del pressupost de l’anypassat, del qual se’n donaràcompteavuienelPlemunicipal.Al respecte, l’alcalde de Bala-guer, Josep M. Roigé, ha ex-plicatqueaquestresultatésfruitde les mesures d’estalvi.
 7. 7. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201307PUBLICITAT
 8. 8. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201308FORMACIÓ ITREBALLPUBLICITATLaFiradeFPiTreballdeLleidaaugmentalasevaofertaformativaEl saló, que es desenvolupa des d’avui fins dissabte, ofereix 2 disciplines més ivisites guiades als paresREDACCIÓ. LLEIDALa7aediciódelsalóF&P(FiradeFormacióProfessionaliTreball)acollirà visites guiades per aparesimaresquevulguinconèi-xerquinsensenyamentsprofes-sionalspodencursarelsseusfillsa les comarques de Lleida.Aquesta és una de les novetatsde l’oferta d’aquest certamenqueacolliràuntotalde24disci-plines o famílies de formació -2més que l’any anterior- i 24 ex-positors,entreentitats,iempre-ses del sector.Elsaló,quesecelebraràalPa-velló 4 de Fira de Lleida, ocupa-rà una superfície bruta d’expo-sició de 4.000 metres quadratsi acollirà 52 activitats profes-sionalscomconferències,tallers,demostracions i altres inicia-tivesrelacionadesamblaforma-ció.El director dels serveis terri-torials d’Ensenyament, MiquelÀngel Cullerés, va afirmar a lapresentació que el certamenF&Tés‘’l’aparadorperexcel·lèn-ciadel’ofertaformativad’FPdeles Terres de Lleida’’ i ‘’la millormanera d’ensenyar a la ciuta-dania allò que s’està fent en elscentres de Lleida’’. Cullerés vadir es mobilitzaran més de 150professors, i ha destacat activi-tatscomels8tallersdepreven-cióderiscoslaboralsiuncicledexerrades formatives.A més, s’ha organitzat la vi-sitad’uns200alumnesde6èdeprimàriade4centreseducatius,s’ha creat un web per promoci-onarespecíficamentlafiraicomanovetat,eldissabteesfaranvi-sites guiades per a pares, orga-nitzades per la Comissió d’FPdelsserveisterritorialsivehicu-lades a través de la FAPAC.Presentació de la 7a edició del saló F&P (Fira de Formació Professional i Treball)Ros recorda que elstitulars de l’FP sónels de menys atur“Aquests estudis avalenla incorporació al mercatlaboral”Incorporació de dosestudis nous a la firaEnergia i Aigua, iSeguretat i medi ambient“LaFiramésimportantperal’ocupació”L’alcaldedeLleidaipresidentdelPatronat de Fira de Lleida, Àn-gel Ros,va destacat que F&Tés‘’la fira més important que fema Lleida des del punt devista dela promoció de l’ocupació’’ i harecordat que aquests estudissón els que més garanteixen laintegració en el mercat laboral ique ‘’els titulats que tenenmenys atur són els de FormacióProfessional’’.Rosvaanunciarqueenguanys’incorporen dues disciplines al’ofertad’estudisdelafira,Ener-giaiaiguaiSeguretatimediam-bient. Ros va destacar queaquesta edició tindrà també unvessant solidari, concretat en lacol·laboració amb el programad’inserciósociolaboralTroballesde Càritas Diocesana. Es tractade desfilades amb la col·labora-ció dels membres de 5 famíliesprofessionals que maquillaran ipentinaran als models.L’OFERTA DEL SALÓ F&PLes 24 disciplines i famíliesd’estudis que s’imparteixenen els cicles de FPi que esta-ranrepresentadesalafirase-ranlesactivitatsfísiquesies-portives,administracióiges-tió, formació agrària, artsgràfiques, arts plàstiques idisseny,comerçimàrqueting,edificació i obra civil, electri-citatielectrònica,energiaiai-gua, ensenyaments espor-tius,fabricaciómecànica,fus-taimoble,hoteleriaiturisme,imatge i so, imatge personal,indústriesalimentàries,infor-màtica i comunicacions, ins-tal·lació i manteniment, quí-mica,sanitat,seguretatime-di ambient serveis sociocul-turals i a la comunitat, tèxtil,confecció i pell, i transport imanteniment de vehicles.L’objectiudelsalóéspotenci-ar l’FPi les sortides, impulsarl’aprenentatge dins l’empre-saiorientarprofessionalmenti laboralment els joves.Le mecànica també té el seu espai a la Fira F&TFinsa24disciplinesifamíliesd’estudis
 9. 9. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201309FORMACIÓ ITREBALLPUBLICITATLaformaciódelsestudisd’FPencentresdetreballaprovaambnotaL’anàlisi destaca que cal introduir més graus de qualificacions per motivar l’esforç dels alumnesREDACCIÓ. LLEIDAUnestudiatorgaunapuntuacióa la seva eficàcia de 3,77 sobre5 i conclou que per augmentaraquesta xifra cal millorar as-pectescomaralacoherènciadela formació impartida als insti-tutsamblespràctiques,elroldeltutord’empresailamotivaciódel’alumne, a més d’introduir mésgraus de qualificacions per mo-tivar l’esforç de l’alumnat.L’estudi indica que els altsnivells d’eficàcia de les pràcti-quesestancondicionats,enpri-mer terme, per la coherència dela formació impartida als insti-tuts amb les pràctiques, un fac-tor que per ell sol té un pes del65%.Elroldeltutordelespràc-tiques i la motivació de l’alum-nesónelsaltresdosfactorsquedemaneramésfreqüentencon-dicionen l’eficàcia, seguits de laintegració a l’empresa.D’altrabanda,lesdadesindi-quenqueamillorsresultatsaca-dèmics s’eleva el nivell d’eficà-ciadelaformacióFCT,quetam-bé és manté en els nivells mésalts entre les dones, quan elsalumneshancanviatd’empresa,si hi ha més contacte entre tu-tors, entre els alumnes de cen-tresconcertatsoquanelsalum-nes fan pràctiques en petitesempreses (de 10 a 49 treballa-dors).“Nohihaestudisfetsqueen-foquin l’eficàcia de l’FP desd’aquestaperspectiva”,vaexpli-car Pilar Pineda, directora del’estudi,ques’hacentratencincfamílies professionals: admi-nistració i gestió, electricitat ielectrònica, fabricació mecàni-ca, serveis socioculturals i a lacomunitatihosteleriaiturisme.Els resultats permetran pla-nificarestratègiesdemilloraperalaformacióenalternança,comara l’aprofundiment en la millo-ra de la coherència entre la for-macióal’institutilespràctiques,la professionalització del rol deltutor d’empresa, l’augment derelacions entre el centre educa-tiuil’empresailamilloradelsu-portalsestudiantsambpitjorre-sultatacadèmicidelsuportalesempresesgrans,quesónlesqueregistren un índex d’eficàcia deles pràctiques més baix.Una eficàcia de 3,77punts sobre 5Recomanen incrementarel paper del tutord’empresaLa formació alsinstituts i pràctiquesAquest factor, per ell sol,té un pes del 65 per centquant a eficàciaLaimportànciadelaformacióenalternançaLa formació en alternança permet als estudiants desenvoluparles seves competències professionals en un context laboral real,i dóna una informació directa al món empresarial sobre la capa-citat dels estudis d’FP per formar treballadors qualificats.
 10. 10. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201310FORMACIÓ ITREBALLPUBLICITATJornadasobrelaformacióieltreballarreud’EuropaL’objectiu, difondre programes formatius a l’estranger i de pràctiques laboralsREDACCIÓ. LLEIDAEl saló Segrià de la Fira de Llei-da acollirà avui al matí la cele-braciódelajornada:Joventutenmoviment: oportunitats de for-mació i treball a Europa, una ac-cióorganitzadaperl’AjuntamentdeLleidaatravésdel’EuropeDi-rectjuntamentamblaRepresen-tació de la Comissió Europea aBarcelona, l’Oficina del Parla-ment Europeu a Barcelona i Fi-ra de Lleida que té com a princi-palobjectiudonaraconéixerdi-ferents programes formatius al’estranger i de pràctiques labo-ralsenempresesiinstitucionsaEuropa,adreçadaprincipalmenta joves que estiguin acabant elsestudisotinguinunatitulaciódeformació professional o univer-sitària.La jornada comptarà amb laparticipació de responsables dediferents serveis i programesde treball a Europa, com la xar-xaEuresdemobilitatprofessio-L’edil Montse Mínguez i els tècnics d’Europe Direct presentant la jornadaAJUNTAMENT DE LLEIDAUNA JORNADA AMB5 HORES D’INFORMACIÓLajornada,queesfaràde9.30a14.30h,s’iniciaràamblapre-sentaciódeDimitriBarua,res-ponsabledepremsaicomuni-caciódelaRepresentaciódelaComissió Europea a Barcelo-na,queparlaràdeLaformaciói la mobilitat laboral dels jovesa la UE. També participaran,entre d’altres, responsable dePremsa de l’Oficina del Parla-ment Europeu a Barcelona,SergiBarrera,queexposaràelsprogramesdepràctiquesalesinstitucions europees.nalenl’espaieconòmiceuropeu,la formació voluntària en un al-tre país (Servei Voluntari Euro-peu), el de les pràctiques labo-rals en empreses (programesEurodisseaiLeonardodaVinci)o programes d’intercanvi per ajovesemprenedors,entrealtres.L’acte oficial serà inauguratper l’alcalde de Lleida, ÀngelRos, i presentat pel director delaRepresentaciódelaComissióEuropea a Barcelona, FerranTarradellas.A més a més, aquesta inicia-tiva compta amb la col·labo-ració del Centre La Palma, laUniversitat de Lleida (UdL), elCentred’Excel·lènciaJeanMon-net, el magazín Dossier Europa,el Servei d’Ocupació de Catalu-nya (SOC) i la Cambra OficialdeComerçiIndústriadeTerras-sa.ACTIVITATSAlaSalaLleidaesduranaterme avui diferents acti-vitats en matèria de pre-venció.Aixíesparlaràdelapre-venció de riscos laboralsen oficines; de la preven-ciódelriscelèctric.Tècnicspropisdelservei;delapre-venció de riscos laboralsenconstrucció,idelapre-venció de riscos laboralsen l’agricultura i indústriaalimentària.Tanmateix, el Saló deCongressos acollirà lesxerrades Sistemes d’aca-bamentsenlaindústriadelmoble(10.30-11-30)iOri-entació Professional: l’en-trevistadeselecció(12.00-13.30).LaimportànciadelaprevencióalllocdetreballAl’espaiPQPI,avuihihau-rà demostracions i activi-tats d’auxiliar d’activitatsd’oficinaienserveisadmi-nistratius generals; au-xiliar de paleta i construc-ció; auxiliardemuntatgesd’instal·lacionselèctriquesi d’aigua i gas; auxiliar devivers i jardins; auxiliar detreballs de fusteria i ins-tal·lació de mobles, i auxi-liard’imatgepersonal:per-ruqueria i estètica.Tambéhi haurà demostracionsd’ornamentsflorals icon-ducciódetractor.; demos-tració de pentinats i ma-quillatge; taller de solda-dura, i carnet salut, llithospitalari, gel antisèptic,1rs auxilis, i repel·lent nat,entre d’altres.DemostracionsdelesactivitatsperaestudiantsEl Saló Veyrat acollirà de-màtambéforçaactivitats.Així tindrà lloc el Cicle deTècnics en explotaciód’estacions d’esquí; Ser-veis del SOC: InformaciósobrelacarteradeserveisdelSOCdestinadaalami-llora de l’ocupabilitat i delposicionament de les per-sones en el mercat de tre-ball, i Pràctiques no labo-rals per a joves: Informa-ciósobreaquestprogramadestinatajovestitulatsensituació d’atur per adqui-rir experiència professio-nal,entred’altres.delSOCaLleida.Mésinformacióa:www.firalleida.comConeixementdelsServeisd’Ocupació
 11. 11. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201311PUBLICITATAGÈNCIES. MADRIDEl Consell d’Estat accepta queels governs autònoms hagin dedeterminarenuna“proporcióra-onable” l’ús de la seva llenguapròpia i del castellà amb l’ob-jectiu de “garantir el coneixe-mentdetotesdues”,peròrebut-jaquepergarantirqueunalum-ne pugui, si vol, tenir classespreferentmentencastellà,laco-munitathagidepagar-lisicaluncol·legi privat, com diu el polè-micprojectedelleiorgànicapera la millora de la qualitat del’educació (Lomce)impulsatpelministre José Ignacio Wert.El dictamen sobre la reformaeducativa,adoptatel18d’abrilidonat a conèixer aquest dime-cres,consideraqueaquestapar-tat no hauria de figurar en la lleiperquèafectal’àmbitdedecisióde les comunitats amb llenguapròpia i que ha de quedar “en elmarc de les mesures a adoptarsi s’escau per part de les admi-nistracions educatives quanaquestes així ho decideixin, enelsupòsitdenodisposard’altresmitjans o recursos per garantira la xarxa pública l’ús del caste-llà com a llengua vehicular”.El Consell d’Estat es mostracontrarialadesapariciócomple-ta del currículum de qualsevolrastred’assignatures“deforma-ció eticocívica”, fins ara englo-bades dins de la polèmica àread’Educació per a la Ciutadania.“Potser seria procedent impo-sar-lacomaobligatòriaenalgunmoment”, diu. Argumenta quehanestatnombrososelsacordsi les recomanacions, subscritesper Espanya, “per vetllar perl’aprenentatgedelsvalorsdemo-cràtics i de participació”.La Generalitat dirà laseva sobre el catalàDeterminarà el seu ús en“una proporció raonable”i també d’espanyolRes de col·legi privatper donar castellàEnsenyament no hauràde pagar perquè unalumne ho vulgui aixíTampoc vol que esretalli CiutadaniaEl Consell d’Estat diuque fins i tot podria serassignatura obligatòriaElConselld’EstatdiuquequivulguiclasseencastellàqueselapaguiContradiu la llei orgànica d’educació del ministreWertAGÈNCIES. BARCELONAUn centenar d’universitaris hanrebutaquestdimecresambcritsi pancartes reivindicatives elsmembres del consell de governde la Universitat Politècnica deCatalunya (UPC). La protesta,que se suma a la tancada quedesdefaduessetmanesmante-nen treballadors de la universi-tatal’edificidelrectorat,éscon-tra l’anunci de 340 acomiada-ments previst a la universitat,que acumula un dèficit financerde gairebé 111 milions d’euros.Al matí, un grup d’encaput-xats va protagonitzar una pro-testa en què van incendiar unabarricada de pneumàtics i uncontenidor d’escombraries queha tallat l’avinguda Diagonal deBarcelona,al’alturadelaFacul-tatdeFísicaiQuímica.L’incidentvacausarretencionsdevehiclesde fins a vuit quilòmetres. Almigdia,uns200estudiantsdelaUniversitat Autònoma (UAB)van tallar durant uns 20 minutsel trànsit de trens a la línia delsFerrocarrils de la Generalitat.Universitaris‘encenen’laDiagonalicol·lapsenBCNJornada de protestes a les facultats catalanesEls pneumàtics cremant a primera hora del matí al mig de la DiagonalACNAGÈNCIES. SEVILLAEl torero José Ortega Cano haestat condemnat a dos anys, sismesos i un dia de presó per dosdelictes d’homicidi imprudent iconducciótemeràriapeljutjat6penal de Sevilla. A més dels dosanys i sis mesos de presó, la pe-namínimapelsdelictesqueseliimputenimoltpersotadelsqua-tre anys que sol·licitaven la Fis-caliail’acusacióparticular,lasa-la ha condemnat Ortega Cano auna indemnització superior als160.000eurosperalaviuda,elsfills i altres familiars de la vícti-ma,CarlosParra.Tambéselire-tira el carnet de conduir durant3 anys i sis mesos. Carlos Parrava morir atropellat per OrtegaCano el 28 de maig del 2011 enuna carretera de Sevilla.DosanysimigdepresópeltoreroOrtegaCanoPer un atropellament mortal a Sevilla l’any2011
 12. 12. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201312ESPORTSPUBLICITATAGÈNCIES. DORTMUNDSielBarçahauràd’apel·laratotselsmiraclesperclassificar-sepera la final de la Champions Lea-guequeesdisputaaLondres,elReial Madrid tampoc ho tindràfàcilitambéhauràdepedalardevalentalSantiagoBerbabéuperclassificar-se, després de caureambclaredatalcampdelBorus-sia de Dortmund (4-1), amb unLewandowskyestelar,autordelsquatre gols per part del conjuntalemany.ElmatxjanovacomençarbéperalMadrid,jaquevaencaixarel primer gol al minut 8, peròsemblava que la situació es po-dria redreçar després que Cris-tiano Ronaldo fes l’empat a no-UnLewandowskyestelardeixaelMadridcontralescordes(4-1)El davanter del Borussiava fer els quatre gols del seu equipLewandowsky celebra el seu primer gol contra el Reial MadridUEFA.COMmés tres minuts per arribar aldescans.Alasegonameitat,eldavan-ter polonès va continuar amb laseva exhibició golejadora, fentels altres gols del seu equip (m.49 i 55), el darrer, de penal (m.68), fent embogir els seguidorsalemanys en un inici de segonapart fulminant.Eneltramfinal,elshomesdeJoseMourinhoesvanestirarperintentar reduir les diferències,però el marcador ja no es vamoure més.Amb les clares derrotes quehan patit Barça i Madrid en uninterval de només 24 hores, to-tes les cases d’apostes se cen-tren ara en una final germana.Cristiano va forçarl’empat al descansL’astre portuguès vamarcar al minut 423 gols del Borussiaen només 23 minutsEl darrer, de penal, deixal’eliminatòria moltcomplicada pels blancsREDACCIÓ.TÀRREGATàrrega escalfa motors per a laseva principal cita amb l’atletis-me. És la Quart i Mitja MaratóCiutat de Tàrrega, una de lesprovesd’aquestamodalitatmésmultitudinàries de Lleida, ambun miler de participants l’anypassat.La13aediciótindràlloceldiu-menge 5 de maig i s’iniciarà a2/4 de 10 del matí des del ParcEsportiudelReguer.Elsorganit-zadors, el Club d’Atletisme100x100 Fondistes deTàrrega,esperen revalidar l’èxit de l’an-teriorconvocatòria.La13aQuarti Mitja Marató - 6è MemorialEduard Garcia Piqué – oferiràdostraçatsde10,5i21quilòme-tres que des de Tàrrega discor-reranperrutesdel’UrgellilaSe-garra,enconcretperVilagrassa,ElTalladell i La Mora. L’itineraricombinarà asfalt (80%) i camíde terra (20%). La prova formapart del calendari oficial de lescurses de ruta de la FederacióCatalana d’Atletisme i la lligaChampionship de Catalunya.LaQuartiMitjaMaratóaTàrregaescalfamotorsEl Club 100x100 Fondistes espera el miler d’atletesPresentació de la principal cita atlètica de la capital de l’UrgellAJUNTAMENT DE TÀRREGAElForçaLleidacapaPalènciasenseFeliuREDACCIÓ. LLEIDAEl Força Lleida farà avui el dar-rer entrenament abans de mar-xarenautocarcapaPalència.Elsdospartitsestanprevistosdemàa les 21 hores i diumenge a les19.30 hores.D’altra banda,Mi-quel Feliu estarà entre 6 i 8 set-manes de baixa per una luxacióescapulo-humeral de l’espatlladreta. Juanpi Sutina, amb pro-blemesal’esquena,ésdubteperdivendres i, fins i tot, diumenge.NadalavançaiFerrercaual’OpendeBCNAGÈNCIES. BARCELONAEl Barcelona Open Banc Saba-dells’haquedatsenseelseupri-mercapdesèrie.DavidFerrervacaurecontrapronòsticcontraelrusTursunoventressets,per5-7, 6-3 i 1-6. En canvi, debut cò-mode per a Rafa Nadal, que vaderrotarl’argentíBerlocqendossets, per 6-4 i 6-2. Pel que faalscatalans,GranollersiRobre-do continuen endavant, mentreMontañès va quedar eliminat.
 13. 13. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Grandes esperanzas (+7). 16.15Tesis sobre un homicidio (+12). 18.25, 20.20, 22.20El lado bueno de las cosas (+12). 16.00, 18.10, 20.20Argo (+7). 22.30Lol (+12) (HD). 16.00, 18.20, 20.10, 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Ana Karenina (apta) (HD). 16.05 , 18.20Los últimos días (+12) (HD). 20.35, 22.25Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esLos Croods (apta). 16.30, 18.30Los últimos días (+12). 20.20, 22.25, •00.20Alacrán enamorado (+16). 16.40 , 18.30, 20.20Un amor entre dos mundos (apta). 22.15, •00.15Posesión infernal (Evil Dead). 16.40, 18.40, 20.30,22.20, •00.15Oblivion (+12). 16.40, 19.00, 21.45, •00.15Efectos secundarios (+12). 16.40, 18.15, 20.20, 22.25,•00.30Tierra prometida. 16.40, 18.15, 20.20, 22.25,•00.30Memorias de un zombi adolescente (+12). 16.40,18.30, 20.30, 22.20,•00.15Un lugar donde refugiarse (+7). 16.00, 18.05, 20.15,22.20, •00.25Tesis sobre un homicidio (+12). 16.00, 18.15, 20.30,22.30, •00.30G.I. Joe (+12). 16.15, 18.20Tipos legales. 20.25, 22.20, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esLa caza (+12). 16.05, 18.30, 20.35, 22.40La cocinera del presidente (apta). 16.05Cristiada (For Greater Glory) (+16). 16.05October Baby (+7). 17.25Grandes esperanzas (+7). 19.10Mon petit (apta). 21.15Blue Valentine (+16). 22.40Danse La Danse. Nacho Duato (apta). 17.15On The Road (+12). 16.05, 18.30, 20.35, 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Un lugar donde refugiarse (+7). °11.40, °13.50,16.00,18.10, 20.20, 22.30, •00.40Un lugar donde refugiarse (+7). °12.40,°14.50,17.00, 19.10, 21.20, •23.30Tierra prometida (+7). °14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.25Los amantes pasajeros (+16).°12.25, •00.30Oblivion (+12) (HD). °13.50, 18.10, 20.45, •23.13Oblivion . °11.30, °14.00, 16.30, 19.00, 21.30, •00.00Oblivion. °12.20, °14.50,17.20, 19.50, 22.20, •00.50Efectos secundarios (+12). 19.45, 21.45,•23.45Un amor entre dos mundos. °11.40, °13.40,15.45,17.40Un amor entre dos mundos (apta) (3D). 16.45, •00.35The Host (La Huésped) (+12). °13.25, 15.40, 17.50Los últimos días (+12). 20.05, 22.00, •00.00Dando la nota (+12). °11.35, °13.45, 16.20,18.25Alacrán enamorado (+16). 20.30, 22.25,•00.20Anna Karenina (apta). 20.50,•23.10Oz: un mundo de fantasía (+7). 16.15, 18.30Oz: un mundo de fantasía (+7) (3D). °11.50Los Croods (apta) (català) (HD). 16.20Los Croods (apta) (3D). °14.45, 18.45Los Croods (apta). °11.40, 16.00,18.00, 20.00, 21.50Por la cara (+12). °13.40, •23.45Memorias de un zombi adolescente (+12). °12.35,°14.30, 16.25, 18.20, 20.15, 22.10, •00.05Memorias de un zombi adolescente (+12). °13.30,°15.25, 17.20, 19.15, 21.10, •23.05G.I. Joe: la venganza (+12) (3D). 20.35, 22.35G.I. Joe: la venganza (+12). °15.05, 17.05, 19.05, 21.05Djando desencadenado (+16). °11.40, •23.05Jack el cazagigantes (+7) (3D). °11.30,Jack el cazagigantes (+7). °14.30, 16.30Parker (+16). °12.10, 18.40, 20.50, •23.15Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comLos amantes pasajeros (+16). Dv. 22.30; Ds. 20.30,22.30; Dg. 18.30, 20.30; Dl. 22.15Oblivion (+12) (HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30;Dg. 16.00, 18.15, 20.30; Dl. 22.15Memorias de un zombie adol. (+12). Dv. 22.30; Ds.18.20, 20.20, 22.30; Dg. 16.20, 18.20, 20.20; Dl. 22.15Los Croods (apta). Ds. 18.30; Dg.16.30.Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comOblivion (+12). Ds. 17.30, 22.30, 22.30; Dg. 17.30,22.30; Dl. 22.15Memorias de un zombie adol. (+12). Dv. 22.30; Ds.17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comOblivion (+12). Ds. 17.30, 22.30, 22.30; Dg. 17.30,22.30; Dl. 22.15Memorias de un zombie adol. (+12). Dv. 22.30; Ds.17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comOz: un mundo de fantasía (+7). Ds. 18.15; Dg. 17.00Los amantes pasajeros. Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comLos Croods (Apta). Dg. 17.00Mamá (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comAmor (+12). Dv. 22.00Mon petit (Apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00Parker (+16). Ds. 22.30; Dg: 19.30; Dl. 22.15.Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comEl cuarteto (Apta). Ds. 22.00; Dg. 19.00Los Croods (apta). Dg. 17.00CinemesExposicionsEntrecaminsperBirmaniaVestíbul de la planta 1 de l’edificipolivalent (Campus de Cappont).Exposició fotogràfica de l’ONGDCola-boraBirmania, avisitarfinsel26d’abril.Fets històricsClaustre de l’àrea infantil i juvenil de laBiblioteca Pública. Lleida.Finsel28d’abril,espotvisitarl’exposi-ció d’arts plàstiques organitzada pelcol·legi Episcopal.FuturaSala d’exposicions temporals del Museude Lleida, Diocesà i Comarcal.Història d’aquest caràcter tipogràfic.Es potvisitar fins el 28 d’abril.Realitat alternativaSala d’exposicions del Museu Comarcalde l’Urgell.Tàrrega.Fins el 28 d’abril es pot visitarl’exposició Realitat alternativa, deMartí Oliva.CatalunyabombardejadaSala de plens de l’ajuntament. Agramunt.Mostra programada per commemorarel75èaniversaridelprimerbombardeigaAgramunt.Tancaràportesel28d’abril.GravatsSala Sunka. Lleida.Fins el 29 d’abril es pot donar un copd’ull als gravats sobre valors humans iemocions,realitzatsperalumnesd’ESOdel col·legi Santa Anna.Contes i personatges de lesnostres comarquesEscola d’Art Ondara.Tàrrega. De les09.00 a les 21.00 h.Exposiciódecontesipersonatgesrea-litzatsper lesescoles iinstitutsdeTàr-rega i Cervera, així com també treballsfets pels artistesiartesansdelesnos-tres comarques. Fins al 30 d’abril.IIIconcursderodolins.Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida.Fins el 30 d’abril, exposició dels origi-nalspresentatsalconcursderodolinsiversos satírics- Memorial Jordi Plens,així com obres del propi Plens.Till d’oliba espill. El procéscreatiu i el muntatge.Aula Magna de l’IEI. LleidaOberta fins el 9 de maig.El so de la llum.Mompou/GaudiMuseu comarcal. CerveraFins el 12 de maig, es pot contemplarl’exposició El so de la llum. Mom-pou/Gaudi,undiàlegentreelcomposi-tor Frederic Mompou i l’arquitecteAn-toniGaudí,quevanferunartnascutdela llum meditèrrania.BaldomerGiliiRoigilafotogra-fiaMuseu d’Art Jaume Morera.L’exposiciópermetconèixerlaproduc-ciófotogràficade Giliapartird’unase-lecciódelessevesmillorsinstantànies.Es pot contemplar fins al 9 de juny.Unbarrienprojecte,unbarrienconstruccióLocal social de l’AAVV Barri Universitat.Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida.Exposició de fotos antigues del barriUniversitat des dels inicis de la cons-trucció,alesprimeresdècadesdelsegleXX . Oberta fins el 30 de setembre.ConferènciesRecursosformatiusOficina Jove. Les Borges BlanquesA les 10.30Xerrades d’assessorament i orientaciólaboral:Recursosformatiusdel’entorn;i ara onvaig?Més enllà de la maternitat del’ElnaLocal social de Sant Martí de Maldà. Ales 18.00 h. Casa de Cultural de Bellpuig.A les 20.00 h.Conferènciad’AssumptaMontellà,his-toriadora, sobre la biografia de l’Elisa-beth Eidenbenz, creadora de la mater-nitat que va acollir a dones, principal-ment refugiades de la Guerra Civilespanyola,internadesencampsdecon-centració prop d’Elna.Estratègies de seguretat perprevenirestafesSala Salvador Seguí de l’Ajuntament.Tornabous. A les 18.00 h.Casal de la Gent Gran. Arbeca.A les 19.00.Xerradasobrereglesiestratègiesdese-guretat a càrrec dels Mossos d’Esqua-dra.MaçoneriasimbòlicaSala d’actes de la Biblioteca Pública.A les 19.00.L’empresariFlorencioSerranoPriordis-sertaràsobrelamaçoneriasimbòlicaenelsegleXXI,dinsdelmarcdelcicleMa-çoneria i societat.Entre déus i homes: la invenciódelscosbellenlaGrèciaantigaCaixaForum. Lleida. A les 19.00 h.Conferència a càrrec de la professorad’art antic de l’UAM, Carmen SánchezqueexplicaràlescaracterístiquesdelabellesadelcosmasculíenlaGrèciaclàs-sica.25anysd’exploraciódel’espaiLocal social. C/ Alcalde Sol, 13-15. Lleida.A les 20.00El professor de matemàtiques i presi-dentdelaSocietatAstronòmicadeLlei-da, Josep Mallol i Gurguí explicarà elsdetallsdel’apassionantaventuradel’ex-ploració de l’espai.MúsicaCançons trobadesPatí de l’IEI. Lleida.Secundària Rock 2013Cafè delTeatre. Lleida. A les 18.30 h.Enaquestaedicióhiparticipen10cen-treseducatiusamb11grupsderock(tu-telatsper11professors),amb68alum-nesentremúsicsicantants. Lacaracte-rística principal d’aquesta activitat ésqueelsmúsicssónexclusivamentalum-natdecentresdesecundària.Almatíesfaràuntallerdestinatalsalumnes-mú-sics a càrrec de Pastorets Rock.LlibresXXIsalódelllibreinfantilijuve-nildeCatalunyaPavelló firal. Mollerussa.Mésinformacióawww. mollerussa.cat.TallersLlengua i cultura BàmbaraCentre cívic del Centre Històric. LleidaA les 19.00.TallerdellenguaiculturaBàmbara,en-marcat en el cicleMirades al sud.Castellers12è aniversari de LosMarracos de la UdLPlaça Víctor Siurana (rectorat). A les17.00 h.Dinsdelsactesdela17aFestaMajordel’Estudiantat, actuació castellera ambelsPataquersdelaURVielsXoriguersde la UdG.ProjeccionsCinemajuvenilSala de projeccions de la BibliotecaPública. Lleida.A les 17.30.ProjecciódeCrepuscleperalsalumnesparticipants al projecte Lèxcit.DonesihistòriaCentre de Serveis Integrats per a la gentgran. La Granadella.A les 15.30.Cinema fòrum les dones també fem lahistòria.TertúliaFem-lapetarAula Magna de l’IEI. Lleida.A les 19.30.Tertúlia entrevista amb la participacióde Maria Barbal i Pep Coll.Biblioteques amb DOBiblioteca Comarcal. Mollerussa.A les 20.30.Taula rodona sobre escriptura ivi.Recordando a Cristina LacasaLocal del C/ Enric Granados, 19 entresòl.Lleida. A les 19.30 h.Tertúlia poètica organitzada pels Ar-mats de Lleida i l’agrupació TOAR.Concursos.3a Competició de RobotsvirtualsAuditori del Centre de Cultures aCappont. A les 10.00 h.Dins de la 17a Festa Major de l’Estudi-antat de la UdL, inici de la 3a competi-cióderobotsvirtualsenl’entornRobo-code.RutadelCisterMésinformacióalwebwww.larutadelcister.in-fo o al facebook.com/larutadelcister.Pepe Marin Rock Festival2013Per a més informació: consulta elfacebook del festivalConcurs de música en el que pot parti-ciparqualsevolgrupdeLleidaiPonent,tret dels guanyadors de l’edició anteri-oridelDirecte2013. Espodenpresen-tar fins el 5 de maig. Com a premi, elgrup guanyadoractuaràalesfestesdeLleida.ParadaliteràriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zar sobre la mobilitat sostenible. Peracompanyarlapresentació,aquestma-tí organitzaran uns tallers literaris abordd’unautobúshistòricde1966,ubi-cat al costat de l’IEI.La por. L’apostacontrarevolucionàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu parer en forma de conte o relatcurt a animcontacta@gmail.com o bé através de la web www.lleidapartici-pa.cat/anim. El guanyador del concursserà guardonat amb el premi Hipatiad’Alexandria 2013, dotat amb 300 €.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 19 AL22 D’ABRIL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201314OCIAnuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.8 13SudokuSinotenscuradetumateix,unamalal-tiadelpassatpodriareaparèixerdecop.Encara que et trobis bé, has de seguirles recomanacions mèdiques.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILSentir-tevalorataltreballpelsteuscom-panys i superiors farà que augmenti laconfiançaentumateix.Hasdedonaraconèixerelprojectequedusentremans.TAURE20 ABRIL-20 MAIGPoquesvegadescomentesaspectesdela vidaíntima,peròavuitindràslaneces-sitatd’obrir-teambalgúproper.Etvin-drà bé escoltar un altre punt devista.BESSONS21 MAIG-20 JUNYNo et gastis uns diners que encara nohas cobrat ja que podrien demorar-seo, fins i tot, no arribar. És millor que ti-ris amb el que tens ara al teu compte.CRANC21 JUNY-22 JULIOLEtcentraràsenlaresoluciódegestionsadministratives.Alguntemaburocràticcomençarà a resoldre’s. T’ajudarà unapersona del teu cercle íntim.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTPotsertinguismoltapressióperquèt’hojugues tot a una carta. Si tens per da-vant un examen important, com unaoposició, intenta anar relaxat.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREPodrienproduir-secanvisal’entornla-boral. Has de seguir de prop als teuscompetidorsidesconfiardetotelmón,finsitot,delsqueestandelatevapart.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREHauriesdesermésselectiuamblesper-sonesquet’envolten,jaqueelteutempslliureésescàs.Acceptesplansperque-dar bé, però no tots et satisfan.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBRESitenslasensacióquenoarribesatot,t’hasd’organitzarmillorperquèaques-taseràlaclauperquèunesforçquehasde fer resulti positiu.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREEnalgungrupsocialquefreqüentes,po-dries retrobar-te amb algú del teu pas-sat. Notes que encara teniu moltes co-ses en comú.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERTexttextexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text text text text text textAQUARI20 GENER-18 FEBRERPodries conèixer algú que et trastoquiles emocions. Deixa’t portar i gaudeixde la conquesta. Si tens parella, abansde decidir res aclareix les teves idees.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.736Solucions n. 1.735639 794 858 45 47 1 32 192 15 346 74319 59 1 25 3 48 7 65 4 78 9 62 1 38 6 31 2 75 4 94 5 36 2 87 9 19 2 13 7 46 8 57 8 69 5 14 3 22 6 73 4 51 8 91 5 87 6 94 3 23 9 42 1 86 7 51. OFERTASREFORMAS EN GENERAL precios másbajosdelmercado.Tel.600094641.NOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463952. DEMANDAS¿NECESITAS GANAR dinero?.Tel. 622152293.PORAMPLIARzonasenecesitadistribui-dora AVON.Telf. 639 957 477 - 642 958042.COMPAÑIADEDICADA los4mercadosdemayorcrecimientoactualmente,buscadis-tribuidores independientes.Tel. 698 244702.OGLleida.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASSEVENDEN 2 tresillos, 3+2.Tel. 639 619393.HASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605585806SE VENDE estanterias de fruteria. Buenprecio. Tel.65666861514. CONTACTOSMASAJESCAMILLA.Relajantes,eróticos,prostáticos(arnesvarios)sexo...particular.Tel.688460331.SALIDAS. HOTELES domicilio. Morenazaelegante,delgacita,simpática,superagra-dable.Tel.633108348.30€. MASAJE sensitivo, super relajante.MEdiahora.Tel.683180104.IRMA. MASAJES dulces con pastelita ru-sa.Sóloespañoles.Tel.637013229.¡¡¡2X30!!!NOELIA,maduritaargentina,golfísima. 170 pecho. La reina del grie-go,bocademiel.24h.S/prisas.Tel.689435765.¡¡¡20€!!!MADURITAsupercaliente,be-sucona,francéssin.Tel.622035046.NOVEDADATRACTIVA, cariñosa, com-placiente,besucona,francésnatural,dis-creto.Tel.608705530.DENUEVOEliCatalana.Llámame,ven,ga-rantizovolverás.Tel.688223358.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.SE ALQUILA almacen, 600m2. Con ofici-na,instalacióneléctrica.Alcoletge.Tel.973196342/636826068.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.PARTICULARESTUDIO.Nuevo.Amuebla-do. Gastosincluidos290€.Telf.626343915.ATICO,2dormitorios,amueblado,juntoca-tedral.320€.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.SETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.comES TRASPASSA mitjà de comunicació.Interessats. rrhhcomercial1@hot-mail.com22. VENTASESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.PISO ZONA Universidad, muy luminoso,130m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocinaoffice, calefacción, ascensor. 102.000€.Tel.610722296.PISO C/SEGOVIA, de 85m2, 3 habitacio-nes dobles, baño, cocina, calefacción, ga-raje.95.000€.Tel.610722296.XALETENpartidadeLleida,120m2,3ha-bitaciones, baño, piscina, terreno de3000m2.165.000€.Tel.610722296.PASEO RONDA, piso 80m2, 3 habitacio-nes,baño,cocinaindependiente,ascensor.39.000€.Tel.610722296.TORRE A 1Km del Poligono del Segre,45m2, salón, cocina americana, 1 habita-ción,baño,terrenode1700m2,almacénde25m2.65.000€.Tel.610722297.PISO PASEO de Ronda, reformado, 4 ha-bitaciones,2baños,cocinaindependiente,salón,terrazainteriorde25m2.Balcón.Fin-caconascensor.Tel.610722296.PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2, co-cina, baño, salón, jardín de700m2. Luz yaguaderiego.38.000€. Tel.610 722 296.CHALETENRosselló.200m2.1000m2deterreno con piscina. 3 habitaciones, salónconfuegoatierra,baño,garajede100m2.120.000€.TEl.610722297.SEGUNDOPASEOdeRonda,pisoexteriorde100m2,3habitaciones,bañocompleto,cocinaindependiente.Fincaconascensor.55.000€.Tel.610722296.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)63618965625. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIJOUS, 25 D’ABRIL DEL 201315TELEVISIÓ06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine. Un àngel ambtoca.19.57 Espai Terra.20.20 El Gran Dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 La meva. 30 anys de TV3.22.30 Polònia23.10 Hawthorne.00.00 Lost girl.00.45 TR3S C.00.50 Gavin i Stacey.01.17 Comedy Inc.01.38 The Inbetweeners. En Jayporta tota la vidavacil·lant que al càmpingde les caravanes ell era elrei del sexe.02.01 Divendres.03.31 Fusió i swing a l’estudi.05.01 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.43 Els barrufets.10.33 Avatar.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Cinema 3.22.40 El documental.23.30 La Sonora.00.03 Extres.00.10 Com ens ha fet la Terra.01.51 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Magazine.16.30 Sí, cariño. Sèrie.16.55 Pel·lícula. Calamity Jane.1953. EUA. Dir: DavidButler. Int: Doris Day,Howard Keel. Jane, és unadura dona que cavalca idispara igual que un homei a qui tots escolten lesseves històries sobre elsindis.18.50 8 al dia. Amb Jose Cuní.22.30 La competència en color.Programa d’humor basaten fets reals.23.30 Cinestudi. Días extraños.1995. EUA. Dir: KathrynBigelow. Int: RalphFiennes, Juliette Lewis,Angela Bassett. En LennyNero, un antic policia, ésun fracassat incapac desuperar la relació amb laseva exnovia.01.50 Clips.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al dia.10.30 Cafeïna (red).11.30 L’última troballa (red).12.00 Tendències (red).12.30 Mirades (red).12.50 El debat de Lleida Activa.13.30 Gaudeix la festa.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia.16.45 Bonus music.17.00 Promo.17.30 Catsons.18.00 Pica lletres (red).18.30 Club Banyetes.18.45 Fòrmula Pi.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 Màsters UDL. Capítol 1.21.00 Univers de formació.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1. Con AnaBlanco y Jesús Álvarez.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Unidad Central Operativa.17.45 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente.21.00 Telediario 2.22.10 El tiempo.22.30 Cuéntame cómo pasó.23.45 Un país para comérselo.Jaén. A los olivares voy porla tarde.Presentado porImanol Arias y JuanEchanove.00.30 El debate de La 1.02.00 La noche en 24h.03.30 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Solo Moda.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.30 Cámara abierta 2.0.13.45 Mixeur. Sabores e ideas.14.50 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Bubbles.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Tinc una idea.21.05 Gala Premios ATV.23.00 Crónicas.00.15 Días de cine.01.15 Somos cortos.01.45 Los conciertos de Radio 3.06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.45 La noche de José Mota.00.15 Gran Hermano Catorce: Eldebate. El programacontará con la presenciaen el plató de Igor yMiriam, para analizar lasimágenes más destacadasde ambos.02.15 Premier Casino.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusannaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.14.00 Los Simpson.15.00 Antena 3 Noticias 1.15.45 Deportes 1.16.00 Tu tiempo.16.25 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo!19.45 Atrapa un millón diario.21.00 Antena 3 Noticias 2.Presentado por MatíasPrats y Mónica Carrillo.21.30 Deportes 2.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero 3.0.22.50 Cine. Futuro perdido. Dir:Mikael Salomon. En elaño 2510, la tierra es unmundo post-apocalípticodonde la madrenaturaleza ha tomado elcontrol.00.45 Cine. Huída sin límite.02.00 Canal Bingo.04.45 Ganing Casino.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.40 Crímenes imperfectos:ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.30 Al rojo vivo. Con G.Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones. Espacio deinformación deportiva.15.40 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.16.45 Bones. La chica sin huesosdel río.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.30 The Walking Dead.00.00 Casi humanos.00.45 Psicodriving.00.55 Casi humanos.01.45 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.Presentado por CésarMillán.09.45 Caso abierto. El cazador;Justicia; Familia.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por MartaFernández.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino.14.50 Deportes Cuatro.Presentado por ManuCarreño y Manolo Lama.15.45 Castle. Bailando con lamuerte; ¡Bum!17.40 Money Time.Presentadopor LujánArgüelles.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRoberto Arce y MónicaSanz.21.00 UEFA Europa League.Basilea-Chelsea.23.00 Conexión Samanta. Vidade DJ; Detectives.02.15 Ciudades de pecado.Nueva York; Copenhague.02.45 La línea de la vida.04.00 Shopping.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.25/04/2013PUBLICITATAvui felicitem els MARC, ANIÀ iles CALIXTAPUBLICITATLligantperleswebsdientqueésalcaldeL’Ajuntament deTarrago-na ha demanat a Face-book que retiri el perfil falsde l’usuari de l’alcalde, Jo-sep Fèlix Ballesteros, des-prés de comprovar que unusuari britànic d’aquestaxarxa social usa fotos d’ellper atraure les dones. Unaveïna deTarragona queviu al Regne Unitvaveureles fotos de l’alcalde ivaalertar el seu gabinet. Elnom que consta en el per-fil és el de Derrick ArthurAnderson.També especifi-ca que és un ciutadà deLondres nascut a Dublín ique és enginyer mecànicde professió. La resta dedetalls que aporta tenenl’objectiu d’atraure donesper conèixer-les i mante-nir-hi relacions sexuals.TWITTER@cris_torrent«Emotiva #estelada encesa a#Lleida . Un #9EstatEuropas’estàgestant,fort,diferentilliu-re!»@lavallri«Telecincojaestàtardantacre-ar un “Mira quién se va al tru-llo”»@osistere«Quèenpenseudelfetquesur-tifotode@angelrosdomingoen5 de les 7 primeres noticies del#Lleida News? Butlletí de laciutat o apologia?»@MiquelPueyo«La diputació de Barcelona en-senya a tallar verdura als esco-lars. I cursets per canviar la ro-da de la moto o per aprendre aafaitar-se?»@JordiPlens«@FMayorZaragoza: La apro-bación de la ILP no puede mar-ginarse aplicando mayorías ab-solutas, sobre todo cuando sonya pretéritas.»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAMARIANO RAJOYEl Govern espanyol ha admèsque el factor sostenibilitat potretardar l’edat de jubilació mésenllà dels 67 anys a partir del’any2027.PUNT I A PARTJOSEP MARIA ROIGÉL’Ajuntament de Balaguer tan-ca el pressupost del 2012 ambunbalançpositiu,fruitdel’apli-caciódelespertinentsmesuresd’estalvi.Avui celebrem el sant d’aquest nen tan guapo. Felicitats Marc!!LA FOTOTECAL’ Arnau ja té 12 anys. Moltes felicitats de tots els que t’estimen!!200 participants a la Caminada de Rosselló per als hàbits saludables

×