Bondia.cat 20/09/2013

522 views

Published on

TITULAR: Una consulta ciutadana decidirà si s’opta als Jocs BCN Pirineus
FOTO: 13 tapes amb productes de proximitat

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 20/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres 20 DE SETEMBRE DEL 2013 Unaconsultaciutadanadecidirà sis’optaalsJocsBCNPirineus Volen pressionar Foment després del nou accident mortal produït dimecres 13 tapes amb productes de proximitat Elaborades per cuiners, es podran tastar a la propera Fira de Sant Miquel Plataforma d’alcaldesper lasinistralitat alaN-240 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DIPUTACIÓ DE LLEIDA p. 11 p. 08 p. 06 PUBLICITAT Trias anuncia la decisió perquè noveu clares les possibilitats de triomf ivol que “tothom es mulli” LadelegaciódelGovern espanyolvetaelsacords desobiraniafiscal p. 07 Col·loquenlesbigues delsostredelapiscina cobertadeMollerussa p. 07 NÚMERO 1.801 ANY 8 Els alcaldes pirinencs ja havien dit que estaven preparats per intentar optar als Jocs d’Hivern 2022
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Villalonga. Rambla de Ferran, 34 Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 h Gené. Avinguda Catalunya, 26 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) De 22.00 a 09.00 h Garcia. Pius XII, 7 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemísia 1 = Blets 4 = Melcoratge 0 A Palmeres 0 = Plantatge 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 16 al 22 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Soladojoarreuenun diaquenos’esperacap menadeprecipitacions El sol predominarà durant tota la jornada i a pràcticament a tot el territori, encara que a partir del migdia hi haurà un creixement de nuvolades al Pirineu. Per avui no s’esperen precipitacions. Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes i les màximes seran similars. Així, les mínimes al Pirineu seran entre 5 i 10 graus i entre 14 i 19 graus a Ponent, i les màximes, entre 19 i 24 al Pirineu i entre 24 i 29 graus a les Terres de Ponent. 08.04 h 20.24 h Lluna plena www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI ArturMascelebraqueMadridpassi d’ignorarCatalunyaapreocupar-se El president assegura que en cap cas l’economia catalana deixarà de tenir la moneda única europea ACN.TORTOSA El president de la Generalitat, Artur Mas, va agrair ahir al mi- nistred’afersexteriors,JoséMa- nuel García-Margallo, que fi- nalment s’ocupi de la reivin- dicació de Catalunya a favor d’unaconsulta.“Cadadiacriden ambaixadors, vol dir que ja els deu preocupar això”, va argu- mentar en la seva intervenció davantdelgrupparlamentaride CiU per preparar el nou període desessions.Enaquestsentit,va manifestar que prefereix que el govern espanyol estigui ins- tal·lat en la “campanya del no” i varecordarquefaunanyespar- lavad’una“calenturadeverano”. En referència al debat sobre la pertinença a la UE d’una Ca- talunya independent, Mas ha instat Europa a preguntar-se compotajudarelscatalansavo- tar. El president de la Generali- tatipresidentdeCiU,ArturMas, ha detectat un “canvi” d’actitud del govern espanyol en els dar- rers dies. Durant la seva inter- venció en la jornada de treball queelgrupparlamentarideCiU celebra aquests dies a Tortosa, Masvacelebrarquearal’execu- tiu de Rajoy hagi passat de la “fasedelaignorància”enquèes referien a la reivindicació de ce- lebrarunaconsultacomuna“ca- lenturadeverano”apreocupar- se per aquesta qüestió. I va as- senyalar com a exemple que el ministreMargallo“cridicadadia ambaixadors”. Per Mas, el fet que el govern espanyol estigui El president de la Generalitat, Artur Mas, en la cloenda de les jornades de treball del grup parlamentari de CiU ANNA FERRÀS (ACN) “Nos’haparlat deCatalunya enlareunió ambMargallo” Els ambaixadors dels països de la UE acreditats a Madrid van afirmar que no s’havia abordat la qüestió catalana durant la re- unió d’una hora i mitja que van mantenir al Palau deViana amb el ministre José Manuel Marga- llo.Alasortidadelatrobada,tots van mantenir que no s’havia dit “ni una paraula” de la questió i l’ambaixador d’Eslovàquia va afirmar que no està autoriotzat aparlardelcontingutdelescon- verses.MalgratquefontsdelMi- nisterihavienapuntatqueCata- lunya seria un dels aspectes a tractar,l’equipdelministrevaas- segurar que s’ha parlat de la si- tuació econòmica a Europa, les eleccions alemanya i Síria. Margallo va reunir els repre- sentantsdels27estatsmembres delaUEenunmomentenquèel govern espanyol intensifica la campanyaperquèdesdelesins- titucions europees i els estats membres es llanci un missatge inequívoc respecte a la sortida de Catalunya de la UE si se se- grega d’Espanya. És en aquest context en què Margallo va ce- lebrar la trobada. El ministre ja esvareunirlasetmanapassada amb els ambaixadors de Lituà- nia i Letònia. FERNÁNDEZ DÍAZ INSINUA QUE A CATALUNYATÉ UNA DOBLE VARA DE MESURAR El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, va lamentar ahir que les accions de “radi- cals” a Catalunya, en refe- rència a la crema d’una ban- dera espanyola i d’un retrat del rei en una manifestació minoritària durant la Diada, notinguinlamateixacondem- naunànimequel’assaltfeixis- ta a la seu Blanquerna. En la compareixençaalCongrésper donarexplicacionssobrel’ac- tuació policial el passat 11 de setembre, el ministre va elo- giar el paper “eficaç, contun- dentiexemplificant”delapo- liciaambladetenciódelspre- sumptes autors de l’atac 24 hores després dels fets, men- tre que l’oposició li va retreu- re la manca d’un dispositiu de seguretat i el va alertar de l’auge dels grups feixistes. Sobre la crema de bande- res espanyoles i del retrat del reiJoanCarlesI, eldiputatde CiU, Jordi Jané, li va recordar, eneltornderèpliques,queels Mossosd’Esquadrajahanen- tregat un informe al fiscal de l’Audiència Nacional i va elo- giar la feina de la policia ca- talana. PerFernándezDíaz,l’acció de “radicals” a Catalunya es repeteixen “amb massa re- iteració”,aixícoml’atacade- terminats “grups polítics”, fetsque,hadit,“mereixenuna condemna institucional i par- tidista”. “No pot existir una doblevarademesurar.Sisón condemnables sense atenu- antieximentelsfetsdeBlan- querna, tambe ho són altres fets que s’estan produint de similars característiques”. Jorge Fernández Díaz compareixent a la Comissió d’Interior al Congrés Lacremadebanderesil’atacalaseuBlanquerna Les reunions amb els ambaixadors És la prova del canvi d’estratègia del Govern de Rajoy, segons Mas L’executiu central fa campanya pel ‘No’ D’acord amb el president, des de Madrid ja tenen clar que la consulta es farà Insta la UE que deixi votar els catalans “No els emplaço perquè Catalunya sigui un estat sinó perquè els catalans puguin votar”, sosté instal·lat en “la campanya del no” a la independència, signifi- caquejadonenperdescomptat que s’acabarà celebrant una consulta sobre el futur de Cata- lunya. Mas també es va dirigir a la Unió Europea per instar les ins- titucions europees a formular- se una pregunta diferent i, en comptes de plantejar-se què passaria si Catalunya esdevin- guésunestat,pensincompoden ajudarelscatalansavotar.“Per- tànyer al club de la UE no hau- ria de ser la garantia que un po- ble que vol votar pugui votar?”, es va preguntar. Mas va remarcar que no fa una crida a les institucions per- què Catalunya pugui ser un es- tat,sinóperquèelscatalanspu- guinvotar.Iesva referir a laVia Catalana com una mobilització “sense precedents” a Europa que, segons va puntualitzar, no es fan ni als grans països euro- peus. D’altrabanda,elpresidentde la Generalitat va assegurar que no hi ha “cap perill” que Catalu- nya pugui sortir de l’euro. “Ca- talunya en qualsevol cas estarà dins de l’euro”, va assegurar en una roda de premsa des deTor- tosa.Masvaremarcarquealsin- versors internacionals “de pri- mer nivell” no els preocupa “si Catalunya és estat o no, si for- mapartd’Espanyaono”,sinósi seguirà tenint la moneda única europea.
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 Cartes al director Ésundelspersonatgesdelahis- tòria d’Europa pel qual sento una gran profunda admiració. Entrelesmúltiplesfacetesipals quevatocarenlasevavidapro- fessionalcalesmentareldepin- tor, enginyer, arquitecte, escul- tor i inventor. Una intensa vida dedicada a la cultura i a desen- volupar la saviesa que portava dins. Existeixen dubtes, encara avui dia, sobre on va néixer, en- caraqueladatasisesapquefou el15d’abrilde1452.Potserque fora en un caseriu d’Anchiano, un municipi de Vinci o en Vinci. LeonardodiSerPierodaVin- ci,nomcompletdel’il·lustreper- sonatge italià, fill d’un notari i d’unacamperola,quevacomen- çarmoltràpidadibuixaranimals mitològics d’invenció pròpia, inspiratsdelasevaprofundaob- servació de l’entorn on va créi- xer, va ser cridat pel seu amic el reideFrança,FrancescI(alarec- ta final de la vida) a acceptar la invitaciód’aquestperviatjaries- tablir-se a la regió del Valle del Loire, en Bloise, al Castell de Clos Lucé, on va viure els 3 úl- tims anys de vida, morint en els braços de Francesc I, el 2 de maig 1519, als 67 anys de vida. El Castell de Clos Lucé, actu- alment,estàobertavisitesd’es- tudiosos, curiosos i turistes. En aquestesconservaunapartim- portant del que va ser l’habitat- gedeLeonardodaVinci.Mobles Després de més de cinc anys de crisi econòmica, el sector de la construcció segueix sense veu- re signes de recuperació ni da- des que confirmin que ens en sortim.Lasituaciósegueixgreu i estancada. Amb les xifres de l’EPA a la mà veiem com a la construcció les Terres de Lleida s’ha passat detenir27.400treballadorsafi- ficidel’interèsgeneral,posant- hi doses immenses de pacièn- cia a l’espera que la situació so- cioeconòmica global millori. Tercer, s’hauria de valorar igualment l’aposta per la soste- nibilitat que ha fet en ferm el nostre sector per tal de ser res- pectuós amb el medi ambient, aplicant noves tècniques cons- tructives innovadores que com- pleixenambrigorelscriterisme- diambientals. Enquartlloc,seguimpatintla sequera del crèdit. Continua el degoteig d’empresaris que vo- len endegar nous projectes i no poden per manca de finança- ment (fet que es trasllada tam- bé als propis consumidors que volen adquirir un habitatge). Icinquè,se’nsesgotenelsre- cursos i la paciència. I no po- dem permetre que l’intrusisme enstreguielpocpaqueensque- da. Les regles del joc han de complir-se per part de tots de manera igual. I des del Gremi de Construc- torsdeLleidaseguiremapostant per la qualitat i la qualificació professional dels nostres asso- ciats. Mentre esperem algun gest decanviidemajorrespecte,vo- lem fer saber, a més, que des del sector s’ha fet autocrítica i que estem disposats a apropar- nos a la societat tot deixant de banda la imatge desdibuixada que s’ha projectat dels treballa- dors de la construcció al llarg dels anys. Per contribuir a mostrar un perfil més nítid i proper del nos- tresectornoméscalrecordaral- guns fets que posen de relleu el veritable tarannà de molts de nosaltres:somunsectorquetre- balla sempre, caps de setmana inclosos,ijanodicquans’hafet unesvorancos’hamalmèsalgu- nainfraestructura,coméselcas de les darreres riuades de laVal d’Aran. Allíhiéremnosaltrespermi- nimitzar-ne l’ impacte posant- nos a disposició per reparar els danys, per damunt de suposats interessos empresarials i sense pensar en la repercussió pe- cuniària que podria tenir aque- lla acció que va contribuir a so- córrer el territori. D’altra banda, a més, des del sector de la construcció hem apostat sempre per la formació i el reciclatge professional dels nostres treballadors, per fer bé lescoses,ambrigoriambgaran- ties com ho demostra l’aposta per la Targeta Professional de la Construcció (TPC). Sense oblidar a més que el pes d’equilibri que tenim en l’economia del país, contribu- int, a més, a crear nombrosos llocs de treball per a persones, formades o no a nivell acadè- mic. En definitiva, el sector de la construcció aspira a renéixer ambforçacomptantambelres- pectedelasocietatielsuportde l’Administracióatèselseurelle- vantpessocioeconòmicquenin- gú pot ni deu passar per alt. ipertinencessevess’exhibeixen enaquestedificiquevasercons- truït en 1471 sobre fonaments del segle XII per Estienne Le Loup,majordomdelacortdelrei Lluís XI. Al’enginyóspersonatge,que va plasmar en un gest, entre el perenne i el fugaç, l’enigmàtic somriure de la Gioconda, Fran- cesc I li va donar tots els ho- nors,nomenant-loprimerpintor, arquitecteienginyerdelrei,con- cedint-li una renda principesca de700escutsd’oral’anyifinan- çant-lilessevesobres.Solament livademanarelReiaLeonardo, a canvi, el plaure d’escoltar-lo conversar, plaure que va gaudir gairebé tots els dies. Leonardo,peragrairalreiels favorsconcedits,vaoferir(el19 de junyde 1518) a Francesc I i a totalacortunespectacledemà- gia. El pati del Castell de Clos Lucé estava cobert amb una gran tela blava cel i apareixien representats els principals pla- netes; el sol d’una banda i la llu- na en el costat oposat. Hi havia 400 candelabres de dos braços i, tan il·luminats estaven, que semblava que la nit havia donat pas al dia. Després d’haver escrit que cap ser va al no-res i en con- siderarlacertesadelasevamort i la incertesa de la seva hora, va fer testament iva encomanar la seva ànima a Déu, Sobirà, Ma- estre i Senyor, plorant en el seu llitdemortperhaverofèsalCre- ador i als homes d’aquest món alnohavertreballatenelseuart com calia. Da Vinci és, sens dubte, un personatge irrepetible. DaVinciploràalllitdemort nals de 2008 a tenir-ne 13.500 a finals del darrer exercici. Però no només es perd mà d’obraqualificadaperquè,alma- teix temps, cada dia tanca por- tes alguna empresa del sector. Immersos en aquest carreró sense sortida, des del Gremi de ConstructorsdeLleidahemins- tat a l’Administració, en primer lloc,areflexionarsobrelasitua- cióenquèestrobaelnostresec- tor,quehaestatunclargenera- dord’activitat,atèsl’efectemul- tiplicador que té sobre la resta de branques de l’economia. Ahoresd’araésindubtableel seu paper com a generador d’ocupació, directe com indi- recte,enaltressectorsdelapro- ducció, siguin industrials o de serveis. En segon lloc, s’hauria de te- nir en compte la funció de les empreses del sector que con- tracten obra pública finançant els projectes de les administra- cions a llarg termini. I solidarit- zant-se amb aquestes en bene- Al Celler Clos Pons de l’Albagés Equip de govern d’Aitona. FaràanylaSra.M.AntòniaRo- yes, tinenta d’alcaldessa de l’Ajuntamentd’Aitona,vaesta- blir contacte amb represen- tants del Celler Clos Pons per col·laborar amb el projecte Fruiturisme. Des del primer moment els representants del Cellervanmostrarunagranre- ceptivitat i predisposició, la qual cosa s’ha traduït en l’or- ganització de diverses activi- tats conjuntes al llarg del dar- rerany,comaralapresènciaal SalóInternacionaldelTurisme aCatalunya,quevatenirlloca Barcelona l’abril, i la parti- cipació en l’acte d’inaugura- ciódela1aediciódelsCamins delaFruitaDolçadelSegrià,a finals d’agost a Aitona. La terra i el clima són els sím- bols d’identitat de Clos Pons, nascut amb la vocació d’ex- pressar, a cada una de les se- ves botelles, la riquesa senso- rialdelaterra.Laqualitatdels seus vins, així com la il·lusió i compromís dels seus propi- etaris,hanfetpossiblequeles col·laboracions realitzades amb Clos Pons fins avui hagin estat un autèntic èxit, motiu pel qual volem expressar el nostre agraïment més sincer. Des de l’Ajuntament d’Aitona tenimmoltesesperancesdipo- sitadesenFruiturisme,unpro- jecte que té per objectiu pro- mocionar el patrimoni de les terresdeLleidapermitjàdela fruitadolça.Ilasumadelsaber fer, el prestigi i l’excel·lència dels productes de Clos Pons - lavarietat Clos Pons Alges re- uneixenunmateixvitradiciói modernitat- ensaportaunva- lor afegit incommensurable. Desitgem de tot cor poder se- guir treballant conjuntament pertaldedonaraconèixeridi- fondre els nostres productes locals, fruita i vi. Col·leccions locals als nostres pobles Joan Borda i Boreu. Bellcaire. A les biblioteques comarcals lleidatanes hi podem trobar una secció que es diu Col·lec- ció Local, on estan represen- tatsautorsitemàtiquesdiver- ses relacionats amb la comar- ca, la de cada lloc o ciutat. Segonselmeuparer,aquestes col.leccions haurien de gaudir d´un millor tracte del que te- nen. Al marge de les capitals de comarca, he observat que lesbibliotequesnodisposende Col·lecció Local (llibres, catà- legs i opuscles d´autors i te- màtiques relacionats amb la població corresponent) i pen- so que això s’arreglarà el dia que la cultura sigui també ob- jecte de la nostra autoestima col·lectiva. Perquè què hi fan uns quants llibres locals mes- clats (mig perduts, i encara no hisóntots)ambtotselsaltres? Com podem visualitzar-los i promoure’ls degudament? Moltscops,sónpoquesganes detreballariresmésqueaixò. “En aquest país, les bibliote- ques no han estat mai nucli vertebrador de l´activitat so- cial,perquètampocnohanes- tat mai concebudes com un element de primera necessi- tat.”(Manuel Jorba). “Potenciarlaculturaéspoten- ciar la creativitat, la convivèn- cia, el progrés i tot allò que enriqueixunasocietatmoder- na i avançada.”(Anònim). Eso no és diálogo, es imposición Antonio Sanz. Lleida. “Yo soy muy dialogante pero se va a hacer lo que yo quiera ycuandoyoquiera”.Asísepo- dría resumir la respuesta del gobierno catalán a la carta de Rajoy, afirmando que con diá- logo o sin él, igualmentevan a convocarunreferéndumilegal y en la fecha que ellos quie- ren, en 2014. ¿Y entonces qué margen de negociación dejan alGobiernocentral?¿Sóloque diga amén? Digamoslo claro: esonoesnegociación,sinoim- posición. Y refleja una nula voluntad real de diálogo por- queparadialogarunonopue- deimponeryaelresultadoque le interesa de forma predeter- minada. Aprovechar una pro- funda crisis económica como laquesufrimosenEspañapa- raañadirunacrisispolitica,co- mo está haciendo el gobierno catalán, es de una grave irres- ponsabilidady,aunmás,cuan- do lo que se pretende no es atender a razones ni a un diá- logo sensato sino tensionar, radicalizar e imponer fechas y condiciones que se saben de imposible cumplimiento. Respectepel sectordela construcció ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Enric Ribera Gabandé Josep M. Gardeñes Federació de Gremis de la Construcció de Lleida
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 El lema Catalunya un nou es- tat de la Unió Europea que en- capçalava la manifestació de l’11 de setembre 2012 va des- pertar el sentiment indepen- dentista adormit en molts ca- talans. ¿Majoria? Se sabrà quan es faci la consulta. Pen- so que davant l’èxit de la ma- nifestació el sentiment sobi- ranistadelscatalanss’haanat estenent i crec que és un fet irreversible. La pregunta que em faig és: La situació que sorgeixidelaconsulta¿segui- rà acompanyat de tots els dè- ficits estructurals que ara te- nim? ¿Em volem de noves? Si ésaixí,quileshadecrear?¿Els mateixos polítics que han ge- nerat el caos i corrupció actu- al i que han perdut la confian- ça dels ciutadans? Juli Ponce Solé amb molt d’encertescriu:“Perseguirpe- nalment la corrupció no acon- seguirà mantenir-la a nivells acceptables per a un estat de- mocràtic de dret sa, com el quevolemaEspanya.Sentmi- llor prevenir que curar, la pre- venció de la corrupció esdevé una assignatura pendent i im- prescindible”. El periodista LluísAmiguet entrevista Dieter Nohlen que vaassessorarelsredactorsde la vigent Constitució, li diu: - Avui acusem el nostre sis- tema electoral d’afavorir elits extractives que controlen els partits,elaborenlessevesllis- tes i espremen després els nostres pressupostos. La res- posta que li dóna està farcida de seny: “Tant de bo canviant simplementlalleielectoralpo- gués impedir l’abús d’aques- tes elits extractives! Però un paísnoespotregenerarrefor- mant només el sistema elec- toral. Pensar que pots posar fi a lacorrupcióielsdefectesd’un país només amb la reforma de la llei electoral és com creure que pots redreçar el rumb er- rat d’un transatlàntic posant- li un petit motor forabord”. L’entrevistador li engega a Nohlen:-Purguem tresbom- bolles en una: immobiliària, d’infrastructures i de caixes. En totes van coadjuvar els partits. La resposta que li dóna es molt sucosa: “Aquestes bom- bolles són conseqüència de les deficiències en la seva cul- tura democràtica i no només del seu sistema electoral. Hi ha països honestos i eficients i d’altres de disfuncionals i corruptes que tenen el mateix sistema electoral. La diferèn- cia rau en la cultura”. Sense perdre de vista la conveniència de modificar les lleis que afavoreixen la cor- rupció ens aturarem en la cul- turademocràtica.Enelseues- crit L’amenaça a la democrà- cia,AntonioNelloacabadient: “Juntament amb la lluita con- tra la corrupció, indispensa- ble, és necessària la construc- ció d’una cultura de la ciuta- dania, cultura d’honestedat personal, del sentiment de pertinença responsable a una convivència,delagrandesade la qualitat de ciutadà que ha d’exigir, però també guanyar- se, cada persona”. “Sent mi- llor prevenir que curar, la pre- venció de la corrupció esdevé una assignatura pendent i im- prescindible”, ens recorda Ju- li Ponce Solé. És per això que la Demo- cràcia no s’implanta per de- cret llei. Ha fracassat estrepi- tosament l’intent de convertir les dictadures islàmiques en democràcies que respecten els drets humans. Espanya en concrethafallatenesseusin- tentsdedemocratitzar-seper- què no n’hi ha prou amb ins- pirar-se en constitucions més o menys modèliques que re- geixenendemocràciesconso- lidades. Manca que els catalans si- guem verament demòcrates. Josep Cuní mira cap a l’ètica protestant com a model per regenerar la nostra política. Albert Montagut diu: “El pro- cés del canvi que necessitem està en la regeneració del sis- tema mateix i són els polítics els que han de canviar el seu concepte de la funció pública i convertir en dogma aquesta paraula màgica anglesa que no existeix en castellà, català o francès, que és accountabi- lity: la responsabilitat de la funció pública, el respecte al sistemaielcompromísdavant els ciutadans”.Ambdós Josep Cuní i Albert Montagut es fi- xenenelmodelpolíticprotes- tant. Fer una Catalunya demo- cràtica no ho aconseguirem si ens limitem a intentar imitar un model defectuós sense l’esperit que hi havia en els que el van crear. Darrere l’èti- ca protestant luterana i l’ac- countabilitybritànica hi havia la supeditació política a la autoritat absoluta i indiscuti- ble de Déu manifestada en la revelació que es troba escrita en la Bíblia. La Reformava trencar amb elmodelpolíticcatòlicquees- tavasupeditatal’autoritatdel Papa que amb indulgències i altres estratagemes es podia eludirlaresponsabilitat,perla que estava supeditat a l’auto- ritat absoluta de Déu que exi- geix comportament ètic i res- ponsabilitat davant Déu i els homes, sense pal·liatius. No serà de més recordar que el nostre dèficit democrà- tic remunta al segle XVI i pos- teriors quan l’Església catòli- ca en connivència amb l’Estat van perseguir amb acarnissa- ment els cristians reformats fins extirpar-los del sòl hispà. L’odi a la nova espirituali- tat va anar acompanyat de la crema implacable de la Bíblia que és la Paraula de Déu. El nostre dèficit democràtic té una causa. Catalunyademocràtica El passat mes de març el grup deCiUarreld’undecretdefinals del 2012 sobre una pròrroga d’una plaça interina a protocol de Paeria, reclama la consulta de l’expedient a recursos hu- mans. La regidora, Sara Mes- tres, ens autoritza, tres mesos més tard, a consultar-lo. Apareixenelsdecretsd’alcal- dia amb el nomenament i la co- municació a la junta de perso- nal dels sindicats. Casualment , uns dies desprès de fer la con- sulta, la junta de personal criti- ca el com s’ha cobert aquesta plaça. A l’expedient consultat peraquestgrup,nohihaviacap constància de la queixa sin- dical. Fins i tot algun mitjà de co- municació publica el nom de la persona afectada. I ens dema- nen a la oposició que vigilem amb la llei de protecció de da- des (?). Explosions controlades de l’equip de govern? La regidora al·lega que no vam demanar informació com- plementària al respecte. Ah! és que els expedients requereixen sercomplementatsademanda. Nocalqueincloguinelprocedi- ment complert de com esva fer la selecció? de quin és el posici- onament de la Junta de Perso- nal? La justificació de perquè a la borsa de treball no hi havia ningú qualificat per ocupar la plaça?Sra.Mestres:transparèn- cia,informaciócomplertaiacti- tud. Però encara hi ha més, en el procés d’oposicions per a qua- treplacesd’agentdelaGuàrdia Urbanaalanostraciutat,ensar- riba que al menys un dels parti- cipants ha impugnat el resultat de l’avaluació mèdica. Desprès ens diuen que són dos els par- ticipantsqueacabenimpugnant pelmateixconcepte.Iencomis- sió (i aquí serà la paraula del grupdeCiUcontraladelaregi- dora)ensresponqueaquestte- ma correspon resoldre’l a BCN iquenotenenconstànciadecap recurs.Elsrecursosestanadre- çats a l’alcalde i feta consulta a ladirecciógenerald’administra- ció de seguretat aquesta expo- sa: “És per aquest motiu que, amb total i escrupolós respecte a la legalitat vigent, correspon, d’una banda a l’Ajuntament i d’altra al Tribunal Qualificador de les esmentades proves, la competència exclusiva per re- soldre, en la via administrativa, les incidències que es puguin produir en el procés de selecció corresponent.” Pertantlaregidorahauriade conèixer perfectament el con- tingut dels recursos el dia que ho nega en premsa i abans de fer segons quines declaracions i afirmacions tenir present la situació en què es troben tots elsprocediments.Deresserveix que ens enganyi o ens expliqui veritats a mitges, al final la in- formació arriba per un costat o per un altre. La llàstima es que ens faci donar tants tombs per poder verificar, contrastar i si cal, desmentir, aquelles infor- macions que no sempre arri- ben per canals oficials. Pelbédetotselstreballadors municipals, de la nostra policia local, de totes les persones que treballen amb eficàcia i eficièn- ciaal’AjuntamentdeLleida,Sra. Mestres,deixid’obstaculitzarla nostra tasca i deixi’ns treballar perlatransparènciadel’Ajunta- ment. SaraMestres,obstacle peralatransparència? DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Mentre cada cop hi ha més veus que auguren que la constitució de Catalunya com a estat suposaria, de facto, la seva sortida de la Unió Europea, el president de la Generalitat, Artur Mas, va assegurar ahir que, independentment de quin sigui l’encaix de Catalunya amb Europa, la moneda continuaria sent l’euro. De fet, això no suposaria cap excepcionalitat perquè ja hi ha diversos països -el més proper, Andorra- on la moneda única europea és la divisa de curs legal, però tampoc se li escapa a ningú que la creació d’una nova moneda catalana suposaria un greu problema per a les actuals inversions internacionals que podrien desconfiar-ne. I tal i com estan les coses, si els inversors fugen de Catalunya el daltabaix econòmic seria descomunal. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Catalunyail’euro Octavi Pereña i Cortina Pel bé de tots els treballadors municipals, senyora Sara Mestres, deixa d’obstaculitzar la nostra tasca Portaveu de CiU a l’Ajuntament de Lleida Bea Obis
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 LamultinacionalIndra amplialafactoriadeLleida Ros destaca el coneixement i l’activitat que genera la firma a través del Parc Científic REDACCIÓ. LLEIDA L’alcaldedeLleida,ÀngelRos,va presidir l’ampliació del Centre d’Excel·lènciaenTecnologiesde laInformaciód’Indra,quehage- nerat100nousllocsdetreballal ParcCientíficiTecnològicAgro- alimentari de Lleida. A l’acte hi van assistir el director d’Indra a Catalunya, Manel Brufau, i el directorgenerald’IndraSoftwa- re Labs, Alberto Ariza. Rosvaagrairalamultinacio- nal l’aposta que ha fet pel Parc Científic des de la seva posada en marxa, “una aposta que és una garantia per als professio- nals especialment del món uni- versitari i també de la formació professional, els dos col·lectius els que estan aportant capital humà al Parc”. Elpaerencaptambévaasse- gurar que el Parc Científic iTec- nològic Agroalimentari està de- mostrant que és capaç de com- petir en el món de les grans multinacionalscomIndra,ihare- marcat que aquestes empreses inverteixen en el parc, hi creen llocs de treball i aporten conei- xement i capital humà. L’ampliaciódelafactoriad’In- draaLleidadónarespostaal’in- crement de professionals que s’estan incorporant per prestar serveis de suport i desenvo- lupamentdesoftwarealaGene- L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, durant la seva intervenció a la inauguració de l’ampliació de la factoria Indra HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) ralitat i a d’altres clients de la multinacionalaEspanyaialtres països. Aquest creixement s’ha tra- duït en l’actualitat en un planti- llaque,alaciutat,superaels300 treballadors,iambexpectatives de seguir creixent Rosdestacàque“mésdetres centes persones treballant a In- dra és important per a la socie- tat de Lleida” i va demanar als responsables de la multinacio- nal que comptin amb els pro- fessionalsd’aquestaempresaal Parc i els facin competir. Tanmateix,perRos,“lacapa- citatqueestàtenintIndradesde la Generalitat i des de lesAdmi- nistracions Públiques és impor- tantperalageneraciódeprojec- tes, que és el que cal en aquest moment econòmic” i va elogiar que la Generalitat generi opor- tunitatsperalesempreses,com és el cas d’Indra. L’empresa ja té més de 300 treballadors Les actuals expectatives són de seguir creixent Desenvolupament de software També presten serveis a clients d’altres països Reñécelebra queelGovern promogui Veterinària A la Universitat de Lleida REDACCIÓ. LLEIDA El president de la Diputació de Lleida,JoanReñé,vamanifestar la seva satisfacció i ha celebrat que la Generalitat de Catalunya s’hagi plantejat promoure el graudeVeterinàriaalaUdLsifi- nalment la Universitat Autòno- ma de Barcelona (UAB) no ac- ceptalatitulacióconjuntafirma- da pels dos centres el 2008. Així,Reñévafelicitarelsecre- tarid’UniversitatsiRecerca,An- toni Castellà, per aquesta deci- sióquevaanunciardimecresen l’acted’inauguraciódelnoucurs escolar de la UdL. Reñé va ex- plicav que la titulació comparti- da és un acord del Parlament, però que “sembla que la UAB i el seu rector no estan per la fei- na”.Tambévarecordarqueenla reunióquevamantenirambCas- tellà el mes de juliol javan plan- tejar aquesta possibilitat. Reñé afegí que les 2 trobades que va pactar amb el rector de la UAB, Ferran Sancho, van ser anul·la- des a darrera hora per la UAB i ha reiterat la importància que Lleida pugui tenir el grau deVe- terinària el més aviat possible. ElCIJCAobrecursambels premisAntoniMateu REDACCIÓ. LLEIDA El CIJCA (Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils contra l’Atur) va estre- naroficialmentahirelcurs2013- 2014ambellliuramentdelspre- misAntoniMateu,queenguany van recaure en la Xarxa d’Enti- tats Cristianes i la Fundació Ar- rels-Sant Ignasi. TurismeduuaMadridels ‘packs’LleidaExperience REDACCIÓ. MADRID Turisme de Lleida presentà ahir elspacksLleidaExperienceenel marcdelprogramaAVECityBre- aks Catalunya. El Centre Cultu- ral Blanquerna, seu de l’Oficina de Turisme de Catalunya a Ma- drid, va acollir la presentació. Missióinversadela CambraambCanadàiEUA REDACCIÓ. LLEIDA CambradeComerçorganitzal’1 i 2 d’octubre una missió inversa de compradors de productes gourmet i vins d’EUA i Canadà per posar-los en contacte amb empresesdelsectoragroalimen- tari català i estrényer lligams. REDACCIÓ. LLEIDA L’Escolad’HoteleriaiTurismede Lleidavapresentarahirles13ta- pesquehanresultatguanyado- res del concurs Això és Gustum, d’entrelacinquantenaderecep- tes originals que han presentat diferentsrestauradorsdelesco- marques lleidatanes i que han creat a partir d’aliments del ter- ritori de proximitat, artesanals i de qualitat. L’espelta,lavedella,elcorder, elpollastre,elscaragolsoelsbo- lets, són alguns dels productes que els cuiners han utilitzat en les seves creacions. Lestapesseleccionades,una per cada comarca, se serviran a l’estand de la Diputació durant la fira de Sant Miquel de Lleida per tal que els ciutadans les pu- guin tastar a un preu mòdic. Els L’Escolad’Hoteleriapresenta13tapescreadesper cuinersambproducteslleidatansdeproximitat Les degustacions es podran tastar durant la Fira de Sant Miquel a l’estand de la Diputació de Lleida El president de la Diputació, Joan Reñé, examina els ingredients DIPUTACIÓ DE LLEIDA estudiantsdel’Escolad’Hotele- ria seran els encarregats d’ela- borar-les, cuinar-les i servir-les. L’objectiu d’aquesta iniciati- vadelprojecteGustumilaDipu- taciódeLleidaésaproparalcon- sumidor final la varietat de pro- ductes agroalimentaris de les comarques lleidatanes així com el gran valor i riquesa de la cui- na d’aquest territori. Durant el certamen firal s’escolliran les tresmillorstapes,apartirdeles votacions recollides dels ciuta- dansquelestastindurantelsdi- es que duri Sant Miquel. Elscreadorsdelestrestapes seleccionades s’enduran un lot de productes valorat en 500 euros, en el cas de la millor ta- pa, de 300, en el cas de la sego- naide150,pelcreadordelater- cera millor tapa. PROMOCIÓ “COMPROMESA” En aquest sentit, el presi- dent de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va remarcar el com- promís “compromès i conven- çut” de l’ens que presideix per promocionarelsalimentsdelter- ritori artesanals, de proximitat i de qualitat.
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 07 COMARQUES ElsparesdelaRibagorçacompleixen iportenelsseusfillsal’escola Les famílies informen el Consell que es neguen a pagar el preu del menjador MARTA LLUVICH (ACN). BOÍ Els pares dels alumnes de l’Alta Ribagorça dels nuclis agregats quedesdel’inicidecursnopor- taven els nens a l’escola com a mostraderebuigalcopagament del menjador escolar, quan fa una setmana de l’inici de la pro- testa,vanportarahirelsnensal centre educatiu per primera ve- gada aquest curs. Elspares,però,diuenquese- gueixensenseestard’acordamb la mesura del copagament del menjadoriperaquestmotiuvan entregaralConsellComarcalde l’AltaRibagorçaundocumenten el qual exposen el seu posicio- nament i es neguen a pagar el servei. La mesura l’han seguit pràcticament el 100% dels pa- resdelaValldeBoíiel40%dels delPontdeSuertquehandepa- gar els 3,10 euros pel menjador escolar. Elsparescontrarisalcopaga- mentesdeclareninsubmisosies volenuniralsdel’Urgellquehan pres la mateixa mesura. Creuen que la unió entre tots els pares de les comarques afectades per aquestasituacióéslamillorma- nera de protestar. PUBLICITAT Col·loquenlesbiguesdelsostredelapiscina L’Ajuntament de Mollerussa va començar ahir el procés de col·locaciódeles117biguesdelateuladadelapiscinacober- ta,unprocéslaboriósqueconsisteixenextreureunabigave- lla i col·locar-ne una de nova per no malmetre l’estructura. Robamileuroseneines d’unagranjaaAlmacelles 2 detinguts més per “entrar” en una finca d’Aitona REDACCIÓ. ALMACELLES / AITONA Els Mossos d’Esquadra han de- tingut un veí de Lleida de 39 anyacusatd’undelictedefurtde materialvaloratenmésde1.000 eurosenunafincaagrícoladela BassaNovaaAlmacelles.Lade- tenció va tenir lloc dimarts i els fets es remunten al 27 d’agost quan la policia va iniciar una in- vestigaciópelrobatoridemate- rialfèrricd’obra,bastiments,bi- donsiunabarbacoad’obrades- muntadaenunafincasituadaal carrer Lo Vilot d’Almacelles. D’altrabanda,elsMossosila Guàrdia Urbana de Lleida han detingut dos veïns de Lleida, de 24 i 46, com a presumptes au- tors dels robatoris amb força en dos magatzems agrícoles situ- ats a la partida Vinyes de Dalt d’Aitonaquevantenirlloclama- tinada de dimarts. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA “PERSECUCIÓ” ALS AJUNTAMENTS L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra,hacriticatl’actituddela delegada Maria de los Llanos deLunaenaquesta‘’persecu- ció’’ als ajuntaments i l’ha ins- tat a dedicar-se a fer altres coses i no a ‘’atacar les insti- tucions del nostre país’’. Així mateix, ha criticat que Llanos deLunanodónaexemplequan participa en homenatges a la División Azol que va lluitar al costat de Hitler. LadelegaciódelGovernespanyol, contraelsacordsdesobiraniafiscal Alcarràs és un dels darrers ajuntaments demandats. L’alcalde afirma que recorreran la seva decisió ORIOL BOSCH (ACN). ALCARRÀS L’acord per impulsar la sobi- raniafiscalaAlcarràsaprovatpel Ple del passat 27de juliol ha re- but aquesta setmana un reque- rimentdeladelegaciódelgovern espanyolaCatalunya.Aixíhova explicar ahir l’alcalde del muni- cipi, Miquel Serra, queva anun- ciar que recorreran aquesta de- nuncia a través de l’assessora- ment dels advocats de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associ- ació Catalana de Municipis (ACM). Serra va assegurar que aniran fins al final per donar su- port al que va aprovar el Ple, ja que és una ‘’decisió democràti- ca presa amb fermesa’’ que fins i tot va comptar amb el suport del regidor del PP al municipi. Comamunicipiinclòsal’AMI, Alcarràs s’adhereix a totes les propostes que des de l’Associa- ció es proposen per avançar en elcamícapal’estatpropi,dema- nera que el passat mes de juliol van impulsar la sobirania fiscal per pagar tots els tributs de la població a l’Agència Tributària de Catalunya. La denuncia de la delegació del govern espanyol a aquest acorddelPlehaarribataquesta setmana i l’alcalde ja ha dit que recorreran el contenciós amb el suport de l’AMI i l’ACM. De mo- ment, aquest és l’únic requeri- ment que ha rebut aquesta po- blació del Segrià per part de la delegació del govern. JuntamentambAlcarràs,una trentena de municipis catalans més han estat denunciats per la delegació del govern a Catalu- nyaperaquestafer,quesegueix la polèmica de les banderes. El regidor del PP hi va donar suport Miquel Serra defensa que és una “decisió democràtica i ferma” El requeriment arriba aquesta setmana El recurs es redactarà amb el suport dels lletrats de l’AMI i l’ACM
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 REDACCIÓ. ALGUAIRE Aquest cap de setmana, di- es 21 i 22 de setembre, Al- guairecelebralanovenaedi- ció de la Fira de la Figa. En- guany es presenta plena de novetats, amb una imatge renovada, més expositors i activitatsdiversesperoferir una oferta lúdica de cap de setmana per a les famílies i públic en general, en què es potenciarà la sorpresa i la participació dels visitants. L’horari d’obertura de la fira és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda il’entradaésgratuïta.Vinea la Fira de la Figa i no et per- dis els tasts i mostres de fi- gues, vins i productes arte- sans, l’exposició comercial de productes i serveis, els 9aediciódelaFiradelaFiga ELSALÓ RENOVA LA IMATGE I AMPLIA L’OFERTA El conseller Pelegrí tornarà a inaugurar el certamen XAVIER LOZANO (ACN) concursos de fotografia i boti- farra,lesactivitatslúdiquespels infants i les jornades professio- nals de difusió agrària. El conseller d’Agricultura, JosepM.Pelegrí,seràl’encarre- gat d’inaugurar la 9a edició del certamen demà a les 10 del ma- tí. La Fira acabarà diumenge al vespreambuntastdefiguescoll de dama. Lafigacolldedamaésunadeles estrellesd’aquestcertamenfiral REDACCIÓ. ALGUAIRE Les figues són el producte tí- pic d’aquesta població de la comarca del Segrià. A la Fira de la Figa el visitant podrà gaudird’exposicionsimostres de moltesvarietats d’aquesta fruïta, així com d’exposicions de maquinaria agrícola i co- merçengeneral.Unadelesva- rietatsestrellaéslafigacollde dama,unadelesvarietatsmés valorades que es produeix a Alguaire. Vet aquí perquè se- ràlaprotagonistadebonapart dels actes programats per aquests dos dies. Més info: www.alguaire.cat ‘Cervera,terradefoci passió’,elnoueslògan REDACCIÓ. CERVERA El procés participatiu per esco- llir l’eslògan turístic deCervera vafinalitzarahirambunactepú- blic de recompte dels vots eme- sos a les cinc propostes presen- tades.Elnoueslòganserà“Cer- vera, terra de foc i passió”. UPreitera queeliodur deplatano téprouavals Aposta per les xarxes REDACCIÓ. LLEIDA Unió de Pagesos (UP) insisteix a demanar al Departament d’Agricultura que abans que s’aprovi l’ús del iodur de plata per evitar pedregades com les d’aquestestiuespuguidisposar d’estudis més concloents sobre lasevaeficàciaperpartdelaco- munitat científica. El sindicat fa aquesta advertència després queenlajornadadedimartspas- sat, Anàlisi d’estratègies de llui- taenlaprotecciódelscultiuscon- tra les pedregades, organitzada pelDepartamentaLleida,elsex- perts van xifrar l’eficàcia del io- dur de plata entre el 10 i el 30% basant-se en estadístiques. Per al sindicat, aquests percen- tatgesnosónsuficientsperava- lar el seu ús. UP considera que les xarxes antipedra sí són una mesura eficaç contra les pedre- gades tot i que el seu cost ele- vatcomportaquesiguidifícilque els pagesos hi inverteixin. ORIOL BOSCH (ACN). LES BORGES Alcaldes de sis municipis de les Garrigues, el Pla d’Urgell i el SegriàielConsellComarcalgar- riguencimpulsaranunaplatafor- ma per pressionar Foment per l’elevada sinistralitat de la car- retera N-240 al seu pas per aquestes comarques. L’accidentquevatenirllocdi- mecres a la tarda i que va pro- vocar dues víctimes mortals va motivarelsalcaldesaferunare- unió ahir per instar el Ministeri abuscaruna‘’alternativaefecti- va’’ a aquesta situació. Segons l’alcaldedelesBorgesBlanques, EnricMir,lesrotondesques’ha- vienplantejatinicialment‘’jano són una solució’’, i consideren que cal estudiar possibilitats coml’alliberamentdelpeatgede l’AP-2. Els alcaldes presents a la re- unió eren el de les Borges Blan- ques, el de Juneda, el de Vinai- xa,eldeTorregrossa,eldePuig- verd de Lleida i el de Artesa de Lleida,amésamésdelpresident delConsellComarcaldelesGar- rigues. La reunió es va fer, se- gonsMir,perquèdesprésdel’ac- cident de dimecres amb el xoc frontal entre dos camions a l’al- çadadelesBorges‘’noestemen condicions d’aguantar més’. Alcaldesafectatsperlasinistralitat delaN-240crearanunaplataforma Volen pressionar Foment després de l’accident mortal d’aquest dimecres La reunió entre els alcaldes va tenir lloc ahir a la capital de les Garrigues Eljutgemanademoliruna casaaBellverper1met REDACCIÓ. BELLVER DE CERDANYA Unmetre.Éselresponsableque unedificidelnuclideBor,aBell- verdeCerdanya,s’hagidetirara terra.UnasentènciadelTribunal Superior de Justícia de Catalu- nya (TSJC) dicta que l’edifici no complex la normativa vigent i s’had’enderrocar.Actualmenthi vivien quatre famílies. CalTrepatdebutacoma centredeconvencions REDACCIÓ.TÀRREGA Les instal·lacions del Museu de laMecanitzacióAgràriaJ.Trepat de Tàrrega han estat escenari aquestasetmanaperprimercop dins d’una convenció empresa- rial. La convenció s’ha saldat amb èxit i han passat pel com- plex 180 persones, la majoria distribuïdor i instal·ladors.
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 09 ACTUALITAT AGÈNCIES. MADRID L’alcaldessadeMadrid,AnaBo- tella, ha anunciat aquest dijous una reducció progressiva dels impostos municipals a la capi- tal de l’Estat, des de l’impost de circulaciófinsalataxad’escom- braries. Madrid és la capital de l’Estat més endeutada, amb un deute que supera els 7.000 mi- lions d’euros, set vegades més que Barcelona. En la roda de premsa poste- rioralareuniódelajuntadego- verndel’AjuntamentdeMadrid, Botella(PP),acompanyadadela delegada d’Hisenda, Concha Dancausa,hainformatquel’any que ve es reduirà la taxa d’es- combraries, fins a un 12%, d’acord amb la part proporci- onal de disminució del servei, mentre que l’any següent, el 2015, li tocarà el torn a l’impost de circulació (un 10% menys) i al de béns immobles el 2016, ambunareduccióqueespreveu del 5%. La primavera del 2015 se celebraran les eleccions mu- nicipalsatotEspanyai,malgrat el fiasco dels Jocs Olímpics del 2020iquemoltssondejosliau- gurenmoltmalsresultats,Bote- llaencaranoharenunciatapre- sentar-se com a candidata. Aquest anunci de l’alcaldes- sa coincideix amb el del presi- dentdelaComunitatdeMadrid, Ignacio González (PP), que aquest mateix dijous ha parlat de la prevista aplicació per part de l’Administració que dirigeix d’una“políticafiscalalabaixa”. Botellavolrebaixarels impostosaMadrid,la capitalmésendeutada Taxa d’escombraries, circulació i béns immobles Ana Botella ElvideojocGTAVbattotselsrècords Grand Theft Auto V (GTA V) ha recaptat 800 milions de dò- lars en el seu primer dia a lavenda i converteix el cinquè lliu- ramentdelasagadeRockstarenelllançamentambmésèxit de la indústria dels videojocs en tota la seva història. ROCKSTAR AGÈNCIES. BARCELONA Elsmedicamentsdedispensació ambulatòriaal’hospital,ésadir aquells que “sense tenir la qua- lificació d’ús hospitalari” sola- mentesdispensenapacientsno hospitalitzats en els serveis de farmàcia dels hospitals, queda- ransotmesosapartirdel’1d’oc- tubre per a la seva dispensació alcopagamentfarmacèutic,amb unlímitd’aportació reduïda.No s’inclouenelsmedicamentsd’ús hospitalari,coméselcasdelsan- tirretrovirals. Entreelsfàrmacsinclososes trobamedicamentsperretardar la progressió en càncer de ma- ma avançat com el Afinitor o el Tyverb, per tractar el càncer de ronyóavançatoestèsaaltresòr- gans com el Votrient; o para en el tractament de tumors cere- brals com el Temodal; a més de d’altres fàrmacs prescrits per a la leucèmia mieloide crònica (LMC), el tractament de tumors malignes no resecables i/o me- tastásicos de l’estroma gastro- intestinal (GIST), per reprodu- ción assistida, la artritis reuma- toide, la degeneració macular o l’hepatitis C crònica, entre uns altres. A més, s’inclou dins de la llistaelsistemaintrauteríallibe- radordelevonorgestrelMirena, que és un sistema anticoncpe- tiu; i, d’altra banda, Lactest, in- dicatperadiagnòsticdelainto- lerància a la lactosa. L’aportació de l’usuari a aquestsmedicaments,queesta- ven exempts del copagament, serà d’un 10 per cent del PVP, amb un màxim actualment fixat en 4,20 euros, d’acord a la Re- solució de 21 de gener de 2013, de la Direcció general de Carte- ra Bàsica de Serveis del Sis- temaNacionaldeSalutiFarmà- cia. “Això significa que si el me- dicament costa 30 euros l’aportació serà de 3 euros, pe- rò si el medicament costa 100 eurosl’aportaciónoseràmésde 4,20 euros perquè aquest és el topall”, afegeixen. Elshospitalscobraranun10%dels fàrmacspertractarcàncerohepatitis A partir de l’1 d’octubre, segons una ordre del gener del Ministeri de Sanitat Un anticancerigen inclòs a la llista AGÈNCIES. ROMA El papa Francesc considera que l’Església té el desafiament de reflexionar sobre el “lloc espe- cífic” de la dona a l’Església de formaquetambéestigui“allàon s’exercita l’autoritat en els dife- rents àmbits de l’Església”. I al mateixtempsconvidal’Església anoparlartantdel’avortament, el matrimoni homosexual o l’ús d’anticonceptius. Així ho indica en una entre- vistapublicadaaquestdijousper setze revistes de cultura de la Companyia de Jesús i realitza- da pel director de La Civiltà Cattolica, el jesuïta italià Anto- nio Spadaro, que va parlar sis hores amb el Papa a l’agost. Així, preguntat pel paper de ladonaal’Església,elpapaFran- cesc aposta per treballar més finsaelaborar“unateologiapro- fundadeladona”iperquè“elge- ni femení estigui als llocs on es prenen les decisions impor- tants”. Així, subratlla que “no s’hadeconfondrelafuncióamb ladignitat”jaqueMaria,unado- na, és “més important que els bisbes”. En aquest sentit, afe- geix que és necessari “ampliar elsespaisperaunapresènciafe- menina més incisiva a l’Esglé- Defensa que la dona estigui en llocs de decisió de l’Església AVORTAMENT, HOMOSEXUALITAT... ”Nopodem seguirinsistintno- més en qüestions referents a l’avortament,elmatrimoniho- mosexual o l’ús d’anticoncep- tius. És impossible. Jo he par- lat molt d’aquestes qüestions i he rebut retrets. Però si es parlad’aquestescosess’hade fer en un context. D’altra ban- dajaconeixeml’opiniódel’Es- glésia i jo sóc fill de l’Església, perònoésnecessariestarpar- lantsempred’aquestescoses”. ElpapaFrancescnega serultraconservador: ‘Maiheestatdedretes’ El papa Francesc sia”, critica els discursos que “sovint s’inspiren en una ide- ologia masclista” i diu témer “la solució del masclisme amb fal- dilles, perquè la dona té una es- tructura diferent de l’home”. Pel que fa a la seva manera de governar, el papa Francesc asseguraqueutilitzaeldiscerni- mentperprendredecisions,fins i tot aquelles que afecten la se- va vida més quotidiana, com usar un cotxe modest. “Són molts, per posar un exemple, els que creuen que els canvis i lesreformespodenarribarenun temps breu. Jo sóc de l’opinió que es necessita temps per po- sar les bases d’un canvi verda- der i eficaç”, apunta. No obstant, el papa Fran- cesc admet que no sempre ha estataixíiquehaaprèsdelsseus errors. Així, recorda que quan era superior a la Companyia de JesúsaBuenosAiresals36anys prenia les seves decisions de manera “brusca i personalista”. Llavors,segonsexplicaal’entre- vista, la seva forma “autoritària i ràpida” de prendre decisions el van portar a tenir problemes seriosos i a ser acusat d’ultra- conservador quan, en realitat, “mai” ha estat “de dretes”. Unnende5mesosmort al’aeroportd’Alacant AGÈNCIES. ALACANT Unnend’unscincmesosvamo- rir dimecres a la nit en una cinta transportadorad’equipatgeses- pecials de l’aeroport d’Elx-Ala- cant,onl’haurienoblidatunmo- ment els pares, britànics. BombaalBanco MediolanumdeBCN ACN. BARCELONA Almenys 80 persones van ser desallotjades ahir de la seu del Banco Mediolanum a Barce- lona (Diagonal-Capità Arenas) per una bomba. L’artefacte ex- plosiu ha estat desactivat.
 10. 10. 10 PUBLICITAT BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 11 ESPORTS PUBLICITAT AGÈNCIES. SINGAPUR Aquest cap de setmana es dis- puta el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. A les hores prèvi- es,FernandoAlonsohaassegu- rat que la decisió de fitxar Kimi RäikkönenperFerrarivasercon- sensuada i el pilot finlandès ad- metquehofaperdinersiqueno tindràproblemesdeconvivència amb l’asturià. De moment, tots dos ja s’han tirat floretes mútu- ament. “Pensem conjuntament que Kimieralamilloropciódonades les exigències de la temporada vinent amb el canvi de normati- va i amb l’experiència necessà- ria per desenvolupar el cotxe a l’hivern”, va afegir Alonso. Alonso‘beneeix’el fitxatgedeRäikkönen Convençut que la convivència a Ferrari serà bona Blatteradmèspressions pelMundialdeQatar2022 “Hiva haver influències polítiques per a la decisió” AGÈNCIES. BASILEA ElpresidentdelaFIFA,elsuísJo- seph Blatter,va admetre que en la concessió del Mundial de 2022 a Qatar es van detectar influènciespolítiquesdegoverns europeus que esperaven avan- tatges econòmics de la decisió. “Hi va haver influències políti- ques directes, caps de govern europeusquevanrecomanarals seus compatriotes que podien votarperQatar,perquèestanlli- gatsaaquestpaísperfortsinte- ressoseconòmics”,vadirende- claracionsalsetmanarialemany Die Zeit aquesta setmana. Les declaracions de Blatter són un dard contra el president de la UEFA,MichelPlatini,quepodria ser el rival de Blatter a la lluita per la presidència de la FIFA. JoséLuisBlanco,alaMillaUrbanadeBalaguer La tercera edició de la Milla Urbana de Balaguer, que se cele- brarà el proper 28 de setembre, comptarà amb la presència de l’atleta José Luís Blanco. Agramunt,apuntperlaCursadelTorró-Correstel La Cursa del torró-Correstel sortirà de Concabella i finalitza- ràaAgramuntcoincidintamblaXXVediciódelaFiradelTor- ró i la Xocolata a la Pedra. AJUNTAMENT DE BALAGUER AJUNTAMENT D’AGRAMUNT 250ciclistes alaIVMarxa Terrall ambBTT Es corre el diumenge REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES El Club Ciclista Ateneu Garri- guencorganitzaperaquestpro- per diumenge 22 de setembre la IV edició de la marxa Terrall- Garrigues amb BTT, un dels es- deveniments esportius més po- pulars del territori que espera aplegar al voltant d’uns 250 ci- clistes. La cita comptarà enguany ambdoscircuits,unde52quilò- metres i l’altre de 35, i finalitza- rà amb un esmorzar popular i amb l’entrega dels premis, dife- rentsgarrafesd’olidelaCoope- rativa de Sant Isidre per als tres primers classificats. Tantenlasortidacomenl’ar- ribadadelsciclisteslaPoliciaLo- caldelesBorgesdirigiràeltràn- sitdevehicles,iapartirdelmig- dia donarà pas alternatiu a l’emblemàtic passeig del Ter- rall, a l’alçada de la biblioteca, mentrequeperanaralaCoope- rativa des de l’Avinguda de la Sardana s’haurà de rodejar el Terrall. AGÈNCIES. BARCELONA L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va deixar molt clar que, abans de presentar la candida- tura als Jocs Olímpics d’hivern, es farà una consulta ciutadana. “Tothom s’haurà de mullar”, ha avançat Trias en una entrevista a la Xarxa Audiovisual Local (XAL). L’alcalde va dit que vol una posició clara de tots els grupsmunicipals:“Jonopucor- ganitzarunsJocssenseconsens a l’ajuntament.” En aquest sen- tit, també es va mostrar parti- dari que també es poguessin pronunciarelshabitantsdelsPi- rineus. XavierTriashareconegutque encara no té clares les possibili- tats de triomf d’una candidatu- radeBarcelonaalsJocsOlímpics d’hivern el 2022 i avisa: “No s’acaba el món si al final es po- “Tothom s’haurà de mullar”, diu l’alcalde Diu que no veu clares les possibilitats de triomf “No s’acaba el món si al final se celebren l’any 2026”, diu Trias Avisa de l’impacte ambiental que poden tenir les infraestructures Els alcaldes pirinencs ja van dir que no calia cap consulta Asseguraven que ja existia un consens Lacandidaturadels JocsBarcelonaPirineus ladecidiràlapoblació Trias anuncia una consulta ciutadana per decidir si es presenta den fer el 2026.”Trias subratlla l’impacte ambiental que poden tenir algunes infraestructures necessàriesdecaraalsJocs:“No enshipodríempresentarsihem de fer una pista de ‘bobsleigh’ com la que vol el COI. Això és trinxar una muntanya.” ELS ALCALDES PIRINENCS, A FAVORS DEL JOCS OLÍMPICS Cal recordar que aquest ma- teix dilluns els alcaldes del Piri- neu van demanar a XavierTrias que es mantingui la candida- turadelsJocsOlímpicsd’Hivern per al 2022, després que en aquell moment l’alcalde de Bar- celona ja hagués deixat la porta oberta a ajornar-ho per al 2026 o el 2030. Asseguraven, a més, quealPirineuhihatantconsens per celebrar els Jocs que no cal fer cap consulta ciutadana.
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Els barrufets (apta) (Català) 16.15 18.10 Red 2 (+16) 20.05 22.10 Antes del anochecer (+7) 16.30 18.25 20.20 22.15 Tú eres el siguiente (+16) (HD) 16.00 17.45 Para Elisa (+16) (HD) 19.30 21.00 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Guerra mundial Z (+12) 16.20 18.25 20.30 22.35 •00.40 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12) 16.15 19.00 Dolor y dinero (+16) 22.00•00.20 La gran familia española (+12) 16.30 18.30 20.30 22.30•00.30 Justin y la espada del valor (apta) 16.00 18.00 20.00 22.00•00.05 Mud (+12) (de dilluns a dijous) •22.00 R.I.P.D. Departamento de Policía mortal (+12) 16.30 18.30 20.30 22.30•00.20 Riddick (+16) 16.20 19.15 22.00•00.15 Percy Jackson y el mar de los monstruos 16.00 18.05 20.10 22.15 •00.20 Rush (+12) 16.00 18.10 20.25 22.35 •00.40 Asalto al poder 16.30 19.15 22.00•00.30 El llanero solitario (+7) 16.10 19.00 22.00 Cruce de caminos (+16) 22.10 Epic: El mundo secreto (apta) 16.00 18.10 20.10 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Therese Desqueyroux (+12) 15.00 18.35 20.30 22.45 La piedra de la paciencia (+7) 16.50 Bajari (apta) 15.00 Una casa en Córcega (+7) 16.35 18.20 Una casa en Córcega (+7) (VOS) 21.15 Barcelona, nit d’estiu (+7) 19.45 La mejor oferta (+7) 22.45 Incondicional (apta) 15.00 18.00 21.15 Betrayal (Traición ) (+16) (VOS) 16.25 El último concierto (apta) 19.30 Perder la razón (+16) 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Rush (+12) °11.30 °13.45 16.00 18.15 20.30 22.45 Rush (+12) °12.30 °14.45 17.00 19.15 21.30 •23.45 Jobs (+12) (HD) 19.30 21.50 •00.10 H.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12) °12.00 Planes (Avions) (apta) (HD) (en català) °14.15 16.20 Planes (Aviones) (apta) (vigílies/festius) °11.40 °13.20 15.00 16.40 Riddick (+16) (vigílies/festius) 18.20 20.25 22.30 •00.35 Riddick (+16) (dilluns a dijous) 15.50 18.00 20.15 22.25 Cazadores de sombras (+12) (vigílies/festius)°11.45 °14.05 16.25 18.45 Tú eres el siguiente (+16)(vigílies/festius) 21.05 22.50 •00.35 Tú eres el siguiente (+16) (dilluns a dijous) 16.35 18.30 20.35 22.30 Epic 2 (vigílies/festius) °12.00 °13.50 15.40 17.30 El llanero solitario (+7) (vigílies/festius) 19.20 22.00 El llanero solitario (+7) (dilluns a dijous) 16.40 19.20 22.00 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) (3D) 15.35 17.30 Percy Jackson y ... (+7) (vigílies/festius) °12.30 °14.25 16.20 18.15 20.10 Cruce de caminos (+16)(vigílies/festius) 22.05 •00.30 Cruce de caminos (+16) (dilluns a dijous) 17.30 20.00 22.25 Mostruos University (apta) (vigílies/festius) °13.05 15.00 16.55 Elysium (+16) (vigílies/festius) 18.50 20.45 22.40 •00.35 Elysium (+16) (dilluns a dijous) 16.50 18.50 20.45 22.40 Los Pitufos 2 (apta) (vigílies/festius) °12.15 °14.10 16.05 18.00 Dolor y dinero (+16) (vigílies/festius) °12.30 15.40 18.00 20.15 22.30 •00.45 Dolor y dinero (+16) (dilluns a dijous) 17.25 19.40 22.00 Asalto al poder (+16) (dilluns a dijous) °13.55 16.20 18.45 21.10 •23.35 Asalto al poder (+16) °12.20 °14.55 17.20 19.45 22.10 •00.35 One direction: This is Us (apta) (HD) 16.30 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català) 20.00 21.50 Afterparty (+16) (HD) •23.40 Justin y la espada del valor (apta) (3D) 14.50 18.15 Justin y la espada del valor (apta) °11.50 °13.35 15.20 17.10 19.10 20.45 22.30 •00.15 La gran familia española °11.40 °13.40 15.30 17.20 19.10 21.00 22.50 •00.40 Ahora me ves... (+16) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20 •00.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Pacific Rim (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15, 22.15 La gra família española (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Justin y la espada del valor (+apta) (Digital HD). Ds. 18.15, 20.00; Dg. 18.15; Dl. 19.15 El último concierto (apta) (BlueRay). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.20, 22.30; Dg. 18.10, 20.20; Dl. 19.15, 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Justin y la espada del valor (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 19.45; Dg. 16.15, 18.00, 19.45; Dl. 22.15 Riddick (+16). dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.00; Dl. 22.15 Comediants: amb el sol a la maleta (apta) (BlueRay). Ds. 22.30; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Elysium (+16). Dv. 22.15; ds. 19.15 Tres 60 (+16). Ds. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Los cinco y el misterio de la joya robada (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Red 2 (+16). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com One Direction. This Is Us (apta) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 17.00 Riddick (+16) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Unpoliciaqueintenta salvarelpresidentd’EUA Asalto al poder Acció.Thriller. EUA, 2013. 131’. Dir.: Roland Emmerich. Int.: ChanningTatum, Maggie Gyllenhaal, Jamie Foxx, JamesWoods. Cinemes: Lauren Al policia del Capitoli John Ca- le (Channing Tatum) li acaben de rebutjar en el que seria el seu treball ideal, dins del Ser- vei Secret i protegint al presi- dent dels Estats Units James Sawyer(JamieFoxx).Comque novoldecebrelasevafilla,por- ta a la petita a fer un tour dins de la Casa Blanca. En aquest moment un grup de paramili- tars fortament armats assalta l’edifici. Ara amb el temps es- gotant i el Govern de la nació immers en el caos, Cale inten- tarà salvar el president, la se- va filla i al país. Estem davant d’un thriller d’accióquenosapquanparar. En la seva major part, però, continuasentabsurdamenten- tretingut. Channing Tatum és l’agent que ha de salvar el president nord-americà Casar-seeldiadelafinal delMundialdeSud-àfrica La gran familia española Comèdia.DramaEUA,2013.101.Dir.:DanielSánchez.Int.QuimGutiérrez,An- tonio de laTorre, Patrick Criado. Cinemes: Lauren, JCAAlpicat, Urgell. Uncasamenttranscorredurant lafinaldelmundialdefutbolde Sud-àfrica. Aquest dia de ca- tarsi col·lectiva, mentre Espa- nyasenceraesparalitzava,una família composta per cinc ger- mansambnomsbíblics-Adam, Benjamí, Caleb, Daniel i Efra- ín-, també es va a enfrontar al partit més important de la se- vavida.Serancapaçosdegua- nyar?Valguanyardequalsevol manera? Es pot perdre amb dignitat? Cal jugar a l’atac o és millor defensar-se i jugar al contraatac? I sobretot ... ¿A qui se li ocorre casar-se du- rant la final d’un mundial de futbol...ienquèjugalatevase- lecció? Per a una bona part de crí- tics ens trobem davant la gran comèdiaespanyoladelsúltims temps. Per alguns crítics és la millor comèdia espanyola dels últims temps Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL20 al 26 DE SETEMBRE. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: di- vendres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Guinovart a Agramunt Espai Guinovart. Agramunt. Fins al 24 de novembre. Aquestaexposició,comissariadaper lahistoriadoradel’artLaraVidalSan- torum, dóna continuïtat als diferents actes que, amb el lema Guinovart 5 anys,esvenenorganitzantdesdelde- sembre passat amb motiu de la com- memoraciódelcinquèaniversaridela mort del pintor. Romandrà oberta al públicfinsalproper24denovembre. Conferències Com decideixen els clients? Sala de Juntes. Facultat de Dret i Economia. Campus Cappont UdL. Divendres, a partir de les 09.00 hores Dins del cicle Divendres de lideratge conferència a càrrec de Xavier Roca seguida d’una taula rodona per par- larsobreelconsumidor,lestèndenci- es i oportunitat actuals. Beneficis de la reflexologia podal aplicada als infants Biblioteca municipal. Guissona. A les 11.00 hores. A càrrec de la senyora Marina Rinal- di. Teatre La vida dels espectacles i dels seus protagonistes Teatre Municipal de l’Escorxador. Dissabte, 21. 18.00 hores. Diumenge, 22. 12.00 i 18.00 hores. Preu: 6€. La Baldufa, Xip Xap i Zum Zum pre- sentenunitinerari-instal·lació-espec- taclequepermetconèixerelsseuspro- cessos de creació, del seu repertori, i les seues experiències com artistes. LaimportànciadeserFrank Teatre L’Amistat. Mollerussa. Dissabte, 21, a les 22.00 hores. Representació de l’obra d’OscarWil- de, per la companyia Teatre del Ta- lión,abeneficidelCentred’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. Preu: 10€. Diversos Alzheimer. Qüestió d’Estat Pl. del Carme.Tàrrega. Diumenge, 21. Tots els actes que se celebrin en aquest dia estan reconeguts pel Mi- nisterideSanitatiPolíticaSocial,com Actes d’Interès Sanitari. A les comar- quesdeTàrregaesduràatermela12a Marxa contra l’Alzheimer amb un re- corregutanadaitornadadeTàrregaa Verdú, seguit d’un dinar popular. La festaestaràamenitzadapelsTambors delsDiablesiteatredeLaCoctelera,a les 19.00 hores al teatre L’Ateneu de Tàrrega. Camins de fruita dolça al Segrià Pàrquing de la discoteca d’Alguaire. Dissabte, 21. A les 18.00 h. Amb una passejada per collir figues començaaquestaactivitat,ensenyant- noscom esrecullicomposteriorment, es realitza el procés de preparació d’aquest fruit. L’activitat és gratuïta i forma part dels actes de la IX Fira de la Figa d’Alguaire. La botiga del Museu Museu Comarcal de Cervera. Diumenge, 22. A partir de les 17.00 hores. El Museu Comarcal de Cervera inau- guraunnouespaionelsproducteslo- calstenenlasevafontd’inspiracióen el nostre patrimoni. Per celebrar-ho hi haurà tallers de pintura per als in- fantsialanit,presentaciódelprojec- teCreantunacervesasocialicol·labo- rativa,delafundacióCasaDalmases. L’acompanyament musical correrà a càrrecdelsalumnesdelConservatori i Escola de Música de Cervera. 2a Cursa Ornitològica del Gaig Blau Passeig Moragues. Castelldans. A les 09.30 hores. Organitza l’Ajuntament de Castell- dans. Música El setge de Lleida 1707 Cal Combelles. C/ Nou. Fondarella. Divendres, 20. A les 22.00 hores. El festival Cua d’Estiu de Fondarella, aculllapreestrenadel’espectaclecon- certsobreelsfetshistòricsdel1707.La música popular de l’època es barreja amblamúsicadelcompositorfrancès Jean-Baptiste Stuck, Cantate sur la prise de Lérida. La representació és a càrrec del grup Quartana. Bertín Osborne presenta nou disc al Larida Lasanta by Larida.Turó de Gardeny (Lleida). Dissabte, 21. A les 00.00 h. 10€ (amb consumisió inclosa). Actuacióqueposapuntifinalalatem- porada d’estiu del complex d’oci. El cantant presentarà el seu nou disc A mi manera Rectafinaldelagirade GuillemRomaaLleida Guillem Roma ha viscut entre Manlleu, on va néixer, Bar- celona, Ciutat de Mèxic i l’Ha- vana. Tota aquesta riquesa es notaenelseusegontreballdis- cogràfic Ixotocina, amb influ- ènciesdelamúsicamexicanai balcànica, folk o també jazz, acompanyat dels músics de la Camping Band Orchestra. Les lletresdelessevescançonste- nenunaenergiacríticaitambé optimista.Eldiscpresentacan- çons en català i en anglès. Música Guillem Roma Cafè delTeatre de l’Escorxador. Diumenge, 22. A les 20.30 hores. Preu:7€. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Masia L’Esperança. Castellserà. Divendres, 20 i dissabte, 21. Imprescindible reserva prèvia: 973 402 045 - 973 400 265 info@castellsdelleida.com Nitdeterrorallaberintde blatdemoro Ellaberintestàformatpertotunseguit de camins, alguns sense cap sortida, quetranscorrenentrelesfileresdeblat demorodelafinca.Dissabtefinalitzala seuatemporada2013ambunrecorre- gutpledeterror.Calportarvestitical- çat còmodes (no saben amb què ens trobarem...) i participar amb humor i ganes de passar-ho bé. Centre Històric de Lleida. De Divendres, 20 a diumenge, 22. Al llarg de tots els dies. L’Obert:unaformade gaudir delCentreHistòric Obert: Centre Històric és un projecte culturalperapropartotselsciutadans al centre històric de la ciutat a través d’unes jornades de portes obertes als museus, esglésies o centres culturals de la zona, amb tot unventall d’expo- sicions,concerts,recorregutpelsseus carrerspatrimonials,tastetsisoparsa la fresca o revetlles fins la matinada. Centre d’Observació de l’Univers del Montsec. Dissabte, 21. A les 22.00 hores Músicasotalesestrelles delMontsec Debut de la cançó d’autor als cicles de Música sota les estrelles amb aquest concert que, amb el títol Sota el cel dels Països Catalans, a càrrec del cantautor Jordi Montáñez, membre del col·lectiu La Cançó Necessària presenta el seu nou treball Cançons d’ara, acompanyat del guitarrista Pau Romero. Vilagrassa. De Divendres, 20 a diumenge, 22, al llarg de tot els dies. XFiradel’Ametllade Vilagrassaplenad’actes Vilagrassa celebra la Fira de l’Ametlla ambtotunseguitd’actescomunesjor- nades tècniques sobre l’ametller, un mercatdel’ametllaambdemostracions de diferents tipus d’elaboracions d’ametlla,productesartesanalsdeVer- dú i Vallbona de les Monges, o el con- cursdepujadad’unsacd’ametllesamb corriola al campanar. Marremango Divendres, 20. Plaça Major. Cervera. A les 18.00 hores. Espectacle d’animació a càrrec de la companyia Pepsicolen amb Pep Callau cal capdavant amb bon rotllo i bon humor. Maratófotogràfica Mollerussa. Dissabte, 21. Marató fotogràfica WikiTakes als edificis emblemàtics de la ciutat, a partir de 29 edificis catalogats com a patrimoni monumental. I Festival de Blues d’Albatàrrec De dissabte, 21 a les 00.00 hores a diumenge, 22 a les 00.00 hores. Festival organitzat per l’IEI i que té per objectiu difondre el blues potenciant grups de nova creació. L’entrada als concerts és gratuïta. XXXIITrobadadeGegants deCervera Pati Universitat de Cervera. Dissabte, 21. A les 18.00 hores. Plantada de gegants seguida d’una cercavila. CaminadaperAnglesolai lesCasesdeBarbens Sortida: plaça Santa Anna. Anglesola. Diumenge, 22. A les 09.00 hores. Recorregut pla de 10 km. recorrent paisatges entre camps i arbres fruiters. Hi haurà avituallament. Inscripcions: Consell Comarcal de l’Urgell, fins divendres, 20.Tel. 973 500707. Concòrdia:músicadepau alTuródelaSeuVella L’argentí Néstor Eidler, violinista i peda- gog,ésguanyadordediversospremisna- cionalsiinternacionals.Actualmenttreba- llaenelprojecteLamúsicail’energiapera escolarsde8a13anys.Actuaràdivendres. Dissabte actuarà, el Latvian Radio Choir, cor de la Ràdio de Letònia, considerat un dels millors cors de cambra del món. Canonja de la Seu Vella. Divendres, 20. 10.00 hores Nau Central. Dissabte, 21. 20.00 hores
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 2 6 7 Sudoku S’acosta un viatge en el que has posat bastant il· usió i no has de començar a pensar en el que pot sortir malament , perquè tot funcionarà bé. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Lesemocionsestaranaflordepellavui iaixòetportamoltsaltsibaixosalllarg de la jornada , així que el millor és que et preparis mentalment, amb energia. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Creus que has fet un pas enrere en un assumptepersonalperquèetdonesen la teva postura amb la parella. Això no és del tot cert, encara que t’ho sembli. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Elfinaldel’estiuetportaràcertadeixa- desa, poques ganes de fer coses i una baixada d’energies. Per combatre-ho, el millor que pots fer és distreure’t . CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Lessolucionsauntemadedinersnoar- riben,peròaixònovoldirqueetquedis quie . Moure’s és fonamental, torna a trucar a portes que s’han tancat. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Et confies a algú que creus que és un amiciquevaaescoltarambcalma,pe- rò potser no és la persona idònia per- què tu li obris el teu cor. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Algúetdónamoltsànimsiparaulesde consol en un assumpte laboral o en la recercadefeina.Potseretfaciunapro- mesa, renovarà les teves esperances. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Hihafirmesdecontractesod’algundo- cumentqueetdeixamolttranquildeca- ra a la propera temporada i encara que no sigui tot el que buscaves. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Noésdiaperperdreeltempsnidistreu- re,sinód’estarcentrat,especialmentsi estàsapuntdepassarunaprova.Noho deixis tot per l’últim moment. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Recobras el somriure perquè algú et convida a gaudir d’alguna cosa que et vemoltdegust,unmenjarounareunió social en la qualvas a passar-ho bé. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Jornada de transició si esperes un es- deveniment personal important , pot- ser relacionat amb fills o amb compro- misos. Hi haurà converses agradables. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Comparteixeselsdubtesambalgúque et dóna confiança i que és de fiar. Les seves idees et semblaran noves, fres- ques i t’aportaran nous punts devista. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.788 Solucions n. 1.787 1 7 8 3 2 7 3 4 7 6 4 3 6 2 9 4 7 9 3 5 6 7 1 9 3 3 4 2 8 5 4 1 3 8 7 9 2 6 6 8 7 2 5 9 3 4 1 9 2 3 6 1 4 8 5 7 7 1 8 2 9 4 6 3 5 5 9 4 8 3 6 7 1 2 3 6 2 5 7 1 4 8 9 8 7 9 4 5 2 1 6 3 4 2 5 1 6 3 9 7 8 1 3 6 7 9 8 2 4 5 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 13. QUIRO - MASAJISTAS JOVENCITAENCANTADORA,masajepro- fesional,discreción.Altonivel.Tel.660371 405. 14. CONTACTOS JOVENCITA DISCRETA, masaje profesio- nal,anal,testicular,sado.Salidas.Tel.646 897356.24horas. ¡¡¡TRAVESTIPARAISO!!!Karlarubita,cu- litotragon,francéslácteo,besonegro.Or- gasmosasegurados.Salidas.24h.Tel.630 632154. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) AVINGUDA DE les Garrrigues piso semi- nuevo de 96m2 amueblado y electrodo- mésticos,3 habitaciones,2 baños, cocina office, calefacción individual, exterior. 520€Tel.663254608. CALLESEGRIÀapartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663 254 608. BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior,calefaccióncentral.560€Tel.663 254608. ALFREDPERENYAáticodúplexde100m2 amuebladoyelectrodomésticos,3habita- cionesdobles,salónde25m2,2baños,te- rrazas de 25m2,balcón, garaje y trastero. 600€Tel.663254608. CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663254608. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000euros Tel.610722296. CAPPONTPISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 eurosTel. 610722 296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable75.000euros Tel.610 722296. CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.120.000eu- rosTel.610722296. NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610722296. SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- raentraravivir.53.000euros Tel.610722 296. CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel.610722297. BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610722297. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000eurosTel.610722297. TORREA1KmdelPolígonodelSegrecons- tadesalón,cocinaamericana,1habitación, baño, terreno de 1700m2 y almacén de 25m2.55.000€Tel.610722297. TORRE CAPARRELLA de 80m2,2 habita- cionesdobles,piscinacondepuradora,al- macén de 25m2, 1.000m2 de terreno, luz, teléfonoyagua.Tel.610722297. CASTELLDANSTORREreformadatodaen piedra natural de 45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz, placas so- lares.25.000eurosTel.610722297. VILANOVADEsegriàtorreenurbanización de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000€ Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 18.47 Murdoch mysteries. 19.52 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 Zona zàping. 22.20 La gran pel·lícula. Set ànimes. 2008. EUA. Dir: Gabrielle Muccino. Int: Will Smith, Woody Harrelson, Rosario Dawson. Ben Thomas és inspector d’Hisenda de Los Angeles, que es posa en contacte amb algunes persones amb l’aparent intenció d’ajudar-les. 00.24 Pel·lícula. 02.20 Skins. 03.03 Fusió swing a l’estudi. 03.50 Blues a l’estudi. 04.50 Ritmes a l’estudi. 07.52 Doraemon. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 MIC. 09.50 Clifford, el gran gos vermell. 10.45 EspieZ! Nova generació. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny i els seus amics. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.50 Shin Chan. 14.35 Un drama total d’illa. 15.23 Bola de drac. 16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 18.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.14 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La riera. 22.05 Thalassa. 22.57 Cronos. 00.47 El Papus, anatomia d’un atemptat. 07.30 8 de 8. 08.00 Catalunya blues. 08.30 Sue Thomas, el ojo del FBI. 09.15 Televenda. 11.15 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia 14.00 Arucitys. 16.55 Pel·lícula. Clara. 2008. Alemanya. Int. Martina Gedeck, Pascal Greggory, Malik Zidi, Aline Annessy. Clara Schumann, virtuosa del piano i apassionada de la música, es troba atrpada en un triangle amorós entre dos col·legues. 18.55 8 al dia. 22.30 Gran cinema. Acció executiva. 1973. Dir: George Roy Hill. Int: Burt Lancaster, Robert Ryan, John Anderson. 010.10 Només per als teus ulls. Room Service. La Velma, una jove i bella dona, és triada per administrar un exclusiu hotel. 01.00 Només per als teus ulls. Summer in love. 01.25 Clips. 08.00 Club Banyetes. (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 10.30 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeina (red). 12.30 Aventura’t (red). 13.00 Top motor. 13.30 Sector primari (red). 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeina. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 El poble del costat (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 El cercle virtuós (red). 18.00 El problema de Gettier (red). 18.30 Club Banyetes. 18.45 Temps al temps (red). 19.00 El temps oportú. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Con María Casado. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.05 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentado por Pilar García Muñiz y sergio Sauca. 16.000 L’informatiu. 16.15 Entre todos. 18.45 España Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. 22.15 El tiempo. 22.30 Cine. X-Men 2. 2003. EUA. Dir: Bryan Singer. Int: Parick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen. 00.25 Cine. Mi vida es una ruina. 2007. Dir: Bernie Goldmann y Melisa Wallack. Int: Aaron Eckhart, Jessica Alba, Elizabeth Banks. 01.55 La noche en 24h. 03.40 TVE es música. 05.30 Noticias en 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Documental. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Documental. 12.00 Para todos La 2. 12.20 Los balleneros del norte. 13.30 La casa encendida. 13.50 Curro Jiménez. 14.55 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 Frontera límite. 19.35 Sólo moda. 20.00 L’informatiu. Inclou El temps. 20.15 Tinc una idea. 20.30 Gent de paraula. 21.00 Gala inaugural Festival de Cine de San Sebastián. 22.10 La suerte en tus manos. 22.20 Viernes cine. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálver. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Con por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes 2. 21.40 El tiempo. 21.45 La previsión de las 9. 22.10 Los mayores gamberros. 22.35 Por arte de magia. 00.00 El club de la comedia. 02.00 Campeonato Europeo de Póker. 02.40 Canal Bingo. 03.00 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 15.00 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición.Con Helena Resano. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª. 20.55 La Sexta Meteo 2ª. 21.00 La Sexta Deportes 2ª. 21.30 La Sexta Columna. 02.10 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.30 Alerta Cobra. Fuera de control. 10.30 El último poli duro. Muerte de un stripper. 11.30 Alerta Cobra. El mentalista. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocia como puedas. 17.30 Previo Eurobasket 2013. 21.00 Eurobasket 2013. Semifinal España-Francia. 22.45 Cine Cuatro. Scary Movie 4. Dir: David Zucker. Inter: Anna Faris, Regina Hall, Simon Rex, Leslie Nielsen, Carmen Electra. 00.15 Callejeros. Belleza de bisturí; Tomárselo a pecho; Rubias y morenas. 02.45 La línea de la vida. 04.00 Shopping. 05.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 20/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els EUSTAQUI i les CÀNDIDA PUBLICITAT L’AraniCatalunya, segonsAguirre La presidenta del PPde Madrid i expresidenta d’aquesta comunitat, Es- peranza Aguirre,veu la crisi en les relacions entre Catalunya i Espanya com una oportunitat per resol- dre l’encaix del principat a l’estat. Segons Aguirre, el marc legal espanyol no permet la independència de Catalunya, de la matei- xa manera,va dit, que una eventual Catalunya inde- pendent prohibiria la se- cessió de territoris com la Vall d’Aran o de barris bar- celonins. Cal recordar que l’Estatut català ja permet la seces- sió de laVal d’Aran i, en el cas dels barris barcelo- nins, qualsevol compara- ció se surt de mare. TWITTER @CollectiuPraga «“El Dret arriba fins on arriba i allà on no arriba hi arriba la po- lítica”» @jaumecastella08 «Vaig trobar en falta a @Lari- ga22alaportadade#LaRazon d’ahir...Comquetotselsqhisor- tien eren de #Guissona!! #ole- tu» @joanteixidopau «Quealgúm’expliquiperquèhan devotar els barcelonins una sè- rie de proves esportives del Pi- rineu.» @MARC1886 «Fixeu-vos que l’Estat no nega la independència de CAT, sols avisadepossiblesconseqüènci- es.Sabenqlaindependènciaes farà tard o d’hora» @PAHLleida «#Bankiaaencendidolamecha en #Lleida denunciando a Ma- nolo por lo penal. Pero q sepan qManoloysumujerSequedan. #ImPAHrables #LaPah» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA ESPERANZA AGUIRRE L’expresidentadelaComunitatde Madrid diu que Catalunya, si fos independent,vetariaunahipotè- tica secessió de barris barcelo- nins. Comentari desafortunat. PUNT I A PART XAVIER TRIAS L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha deixat molt clar que, abans de presentar la candida- tura als Jocs Olímpics d’hivern, es farà una consulta ciutadana. Finalitza la 2a Exposició dels Grans de la Residència Lleida-Balàfia LA FOTOTECA La Subdelegada rep la Fundació Renal Jaume Arnó 8 nefròlegs llatinoamericans es formen al Servei de Nefrologia a l’Arnau

×