Bondia.cat 18/06/2013

313 views

Published on

TITULAR i FOTO: Ensorrament d’un immoble al Centre Històric de Lleida

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 18/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:18 DE JUNY DEL 2013Mas:“Trobemafaltarunaculturadelpacte”MARTA LLUVICH (ACN)p. 09PUBLICITATRosescurçaelsterminisderecuperaciódel’operacióidesd’ahirtornaaferd’alcaldep. 06NÚMERO 1.772 ANY 8Ensorramentd’unimmoblealCentreHistòricdeLleidap. 03 i Edit. 05Els 4 inquilins, il·lesos, i la casa havia superat un test fa 4 anysEl president català participa als actes amb motiudels 700 anys de la Querimònia de la Val d’AranUnincendiforestalcrema18hectàreesdepiimatollalparatgedelesBruixesd’Alfarràsp. 09Lleida tindrà un servei ferroviaride Rodalies abans de dos anysFreqüencies pròpies per a trajectes com el Lleida-Cerverap. 06SALVADOR MIRET (ACN)BOMBERS DE LA GENERALITATElMontsecjaprepararàenguanyelplaperrenovarl’any2017l’excel·lènciadelseucelp. 08Tècnics i Bombers davant edificis ensorrats, a la cantonada entre els carrer Cavallers i Companyia
 2. 2. PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hSimó. Príncep de Viana, 99 (Pl.Europa)Anadon. Balmes, 44De 22.00 a 09.00 hSolsona. Passeig de Ronda, 16FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hRedondo. Àger, 23 (Bordeta)Freixinet. Passeig de Ronda, 70De 22.00 a 09.00 hVoltas. Carme, 23AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 4 =Blets 4 =Bedoll 0 =Bruc 0 =Castanyer 0 AFaig 0 =Pi 1 =Plantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alsina 2 =Troana 0 AXiprer 1 =Alternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 17 al 23 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaPotploureenqualsevolllocilestemperaturespatiranundescensAl llarg de la jornada s’esperen precipitacionsen forma de ruixat o xàfec a qualsevol puntdel territori lleidatà, malgrat que les mésextenses i intenses es produiran a partir delmigdia. En general, no seran abundants, tot ique al Pirineu sí que es podrien acumular finsa 50 litres en 24 hores. Les temperaturesmàximes baixaran de manera puntualmentacusada a Ponent -on no passaran dels 27graus- i al Prepirineu, on no superaran els 21.06.44 h21.48 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUShttp://www.jordibalasch.es/02DINTERÈS BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013
 3. 3. PUBLICITATS’ensorraunedificide4plantesdelCentreHistòrichabitatper4veïnsEls inquilins de l’immoble resulten il·lesos perquè havien sortit al carrer alertats per diversos sorollsREDACCIÓ. LLEIDAL’ensorrament d’edificis al Cen-tre Històric de Lleida és un ca-pítol que es repeteix. Encara nofaunanyqueduespersonesvanhaver de ser rescatades sota larunaenfer-semiquesunimmo-ble del carrer Tallada (aquestincidentva tenir lloc el 3 de juli-ol de 2012) que els fonamentsdel barri antic de la ciutat hantornat a tremolar a causa d’unnou esfondrament. Aquest copl’edificiquehacaiguthaestatelnúmero15delcarrerCompanyia(que feia xamfrà amb el carrerCavallers).Aquest cop, però, ningú hapresmal,jaqueelsquatreinqui-linsqueviviendellogueral’edi-fici (si bé en un principi s’haviaditqueestavadeshabitat)havi-ensortitalcarreralertatsperdi-versossorolls.Justquanerenfo-ra,laparetmitgeradelacasavacediril’edificiesvaensorrarpar-cialment.Els tècnics hauran de deter-minar les causes de l’esfondra-ment. La primera tinent d’alcal-de, Marta Camps, va explicarque l’edifici esfondrat havia su-Els operaris van començar ahir mateix les tasques de desenrunament a la zonaCIUL’estiupassatesvaordenarinspeccionarfinsa60casesComaconseqüènciadelacaigu-da del número 16 del carrer Ta-lladaaprincipisdejulioldel’anypassat,l’AjuntamentdeLleidavahaver d’enderrocar tota l’illa decases que colindaven amb l’edi-fici, ja que en tractar-se d’edifi-cis antics els uns serveixen depuntdesuportdelsaltres.Amésamés,vaencomanarrevisarunaseixantenadecasesdelbarriperevitarqueesrepetissinnousca-soscomaquest.Peròlesinspec-cionsnohanestatsuficientsperevitar el que podria haver estatunnoudesastrefatal.Segonsvaexplicar ahir l’alcaldessa acci-dental i regidora d’Urbanisme,Marta Camps, l’edifici afectatahirhaviapassatlapertinentins-pecció l’any 2009. Dos anysabans,elstècnicsmunicipalsvandetectar un seguit de defici-ències a l’immoble que el propi-etari va haver de resoldre.D’aquesta manera, un cop fetestotes les obres necessàries, arafaquatreanys,esvaarxivarl’ex-pedient. “Després d’això no hihavia hagut cap més problemani indici de problemes de segu-retat en l’edifici”, va remarcarMartaCamps,queesvadespla-çaralllocdelsinistrepocdesprésde l’esfondrament.El 2009 va superar elTest d’Edifici (Tedi)Dos anys abans, però,s’hi havien detectatalgunes deficiènciesEstudi de l’estat del’immoble de la voraL’Ajuntament nodescarta que calguienderrocar-lo perquè elsunia una paret mitjaneraL’ensorramentcomença al darrereMarta Camps va explicarque l’esfondrament vacomençar al número 50del carrer Cavallersperat el Test d’Edifici (Tedi) al2009, després que el propietarihaguésdutatermelesobresdemilloraqueselihavienexigitdu-rant una inspecció al 2007. Ar-ran de l’esfondrament, l’Ajunta-ment de Lleida no descarta ques’hagi d’enderrocar l’edifici delcostat,queestavaunitperlapa-ret mitjanera amb l’immobleafectat.L’esfondrament va tenir llocpassat1/4de8delmatíquanelsBombers de la Generalitat vanrebrel’avísdel’ensorramentpar-cial d’un edifici de planta baixamés 3 pisos situat al número 15del carrer Companyia de Lleida.L’ensorramentvaafectarlamei-tatdel’edificidelapartposteri-or, que comunica amb el carrerCavallers.Segons Marta Camps, l’es-fondrament es va iniciar a l’edi-fici del carrer Cavallers número50 iva arrossegar el de Compa-nyia 15, ja que ambdós edificisestaven connectats per la partdel darrere. Els tècnics estananalitzantaraelsedificisdelcos-tat per determinar les actuaci-ons que cal fer-hi o si és neces-sari l’enderroc d’algun.Quatre persones vivien aCompanyia15,mentreCavallers50 portava deshabitat de feiatemps. Segons va explicar el ti-nentd’alcaldeJosepPresseguer,elsveïnsvansortirpelseupropipeumentrel’AjuntamentdeLlei-daestàintentantcontactarambunaltreveíquenoeraal’edifici.L’OBJECTIU: EVITAR NOUS ENSURTSDesprés de l’esfondramentd’unaltreedificialCentreHis-tòric de Lleida, en què no esvan haver de lamentar vícti-mes, els partits de l’oposiciódemanen un control i segui-ment més acurat dels edificisantics. El Grup Municipal deCiU a la Paeria va denunciarahir la falta de seguiment del’equip de govern municipaldels edificis en perill d’esfon-drament al Centre HistòricdeLleida,talcomestableixlamodificació de l’ordenança,aprovada el juliol passat pelPle.“L’edificivapassarunTe-dial2009,peròfinsitotamblavigènciade10anysdelcer-tificat, cal un seguiment i ferrevisions per veure si varienaquestes condicions i dema-narlasevarevocació,sifoselcas”, va exposar la portaveude CiU, Bea Obis.Per la seva banda, el regi-dor i portaveu del grup muni-cipal del PP a la Paeria, JoanVilella,demanaràenlaprope-raComissiód’Urbanismequees procedeixi a inspeccionartotselsedificisdelCentreHis-tòricconfrontantsambsolarsbuitsoedificisques’haginen-derrocat en els darrers 10anys,iqueesrealitzincontrolsposteriors per garantir la se-guretat delsveïns i la integri-tat dels edificis.L’oposicióvolunmajorcontroldelsedificisvellsBONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 201303AVUI
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013Cartes al directorSi comparem el sistema educa-tiu actual amb el d’abans, hi haun abisme, ja que abans ,es do-naven casos de bullying, i noeren investigats amb clara vo-luntat de solucionar, ja que elprofessorat i els respectius di-rectorsd’escola, al tenir un des-coneixementtotalsobreeltemadelbullying,ialveureestudiantsrebutjats, els desorientava , es-tressava i molestava, sobretotperquè ells els implicava en untema en que no tenien prou co-neixement degut a les mancan-ces educatives que presentavalaformaciódelsdocents,nono-més als col·legis públics, sinótambéenconcertatsiprivats,toti tenir un reglament de règimintern, que poca cosa feia si hihavia un succésviolent o discri-minatori a l’escola , ja que si al-gunalumned’unaescolaerare-butjat pels seus companys, totEl 25 de mayo en el Parc del Vi-lotdeAlmacellesseinauguróunmonumentoenhonoryrecuerdode los que realizaron el serviciomilitarenlastierrasdeIfniySa-hara, cuando eran territorio es-pañol, entre los años 1934 yquedava dins de l’escola i pocimportavaalsresponsables(anoserquelafamíliadelafectatperbullying els hi digués claramentque serien objecte de denunciaenalgunmitjàdecomunicació).Només la por a que l’escolaon es produïen els fets fos puntd’atenciódelsmitjansdecomu-nicació,només això feia reac-cionar al profesorat i direcciód’escoles i instituts.Encara que el fenomen delbullying s’atribueix essencial-ment als problemes emocionalsdel personatgevictimari i el seuentornfamiliar,psicòlegsclínics,qüestionen, la inacció per partde mestres i professionals del’ensenyament ,en conèixeraquest tipus de casos, i respon-sabilitzenalesinstitucionsedu-catives per tolerar aquesta pro-blemàtica que tenen les escolesdesde fa temps. I no només alscol·legis públics, sinó també enconcertatsiprivats,quetotite-nirunreglamentderègimintern,que poca cosa feia abans, si hihavia un cas de bullying, ja quesialgunalumned’unaescolaerarebutjatpelsseuscompanys,totquedava dins de l’escola i pocimportavaalsresponsables(anoserquelafamíliadelafectatperbullying els hi digués claramentque serien objecte de denunciaen algun mitjà de comunicació)Només la por a que l’escolaonesproduïenelsfetsdenunci-ables, els feia reaccionar...Humiliar una altra persona,insultar-la, o divulgar rumorscontra la seva persona,o fer-limal físicament o intencionada-ment, o només el fet d’ignorar-lo,éspròpiamentditelbullying.Pot ocórrer a través del mò-bil,enpersona,escrit,al’escola,albarri,enalguntransport,aca-sa del afectat i fins i ara mésque mai en xarxes socials.El bullying no s’ha de perme-tre, és inacceptable. És un pro-blema greu, principalment a lesescoles.Desdeltípicnoiambdi-ficultats que li costa aprendreuna determinada matèria i ésdiscriminat, o bé pel seu físic, operlarobaqueporta.Ésundretdelsalumnesestarsegursenelscentresi,alhora,ésundeuredelscentres vetllar per la seguretatdels seus alumnes.Noésbromanijoc:ésinacceptable!Parlem del dret a decidir peraconseguir un futur millor i co-menço fent memòria d’una dia-da històrica. Ja han passat unsquants mesos, però tothom en-cararecordaellemaqueencap-çalavalamanifestaciódel’11desetembrede2012:Catalunya,unnouestatd’Europa.Aquestlemaexpressavasensecomplexosundesig compartit per molts cata-lans. Avui ho continua essent,amb més força que mai.Somunpaísquevoldecidirelque vol ser. Un país que poc apoc s’ha anat desinhibint i haanat eixamplant, legítima i con-tundent, la veu unànime delsseus ciutadans que un bon diaes van aplegar per clamar pací-ficament la independència delseu país.Des d’aquell 11 de setembre,hem fet camí. Per lavia política,el Parlament ha aprovat la De-claració de Sobirania i del DretaDecidir,s’hanconstituïtelCon-sellAssessorperlaTransicióNa-cional i la Comissió Nacionalpel Dret a Decidir. El Parlamentfa poc ha donat llum verda a latramitació de la Llei de Consul-tes que permetrà consultar elsciutadans, sense l’autoritzacióde l’Estat. Per una altra banda,laciutadaniacadacopméssen-sible,conscientdelasevaforça,s’està mobilitzant com mai perla defensa d’aquest dret.El repte de construir un nouestat s’ha convertit en un delsmotors que impulsen avui dia elnostrepaís.Lesmotivacionsielsarguments que ens han portatfins aquí són molts i diversos.Però a banda dels argumentsmés purament racionals - dè-ficitfiscal,ingerènciacompeten-cial, recentralització - hi ha perdamunt de tot el sentiment i lavoluntatd’unpoble.Elcortéra-ons que la raó no entén o des-coneix,deiaPascal.Raonsisen-timents, finalment, es barregenifancréixeraquestdesigcol·lec-tiu,cadacopmésfortimésgran.Elsmésescèptics,faunsmesos,pugen al tren pel Dret a Decidir.Col·lectiusiassociacionsdetotscolors,orígensiculturess’hivansumant. Benvinguts, tots!Algú dubta encara de la legi-timitat d’aquest procés? Qui tepordesaberelquevolemelsca-talans?Quingoverndemocràticgosa contradir la voluntat d’unpoble? Algu dubta de les possi-bilitatsquetenimdeconstruirunnou pais? Algu té por d’afrontaraquest repte, amb un potencialhumà emprenedor, creatiu i ca-paçdegransobres?Endefiniti-va, perquè hauriem de renunci-ar al dret, legítim, a decidir quinpaís volem construir? Potser ésun dret d’un altre planeta?Catalunyareclamaelseudreta decidir i la seva gent l’estàempenyent, democràticament imajoritàriament, per poder-loexercir.Unareivindicació,cloro-formitzada durant molt detemps, que ha acabat emergint,com unvolcà adormit que entraen erupció desprès de moltsanys d’inactivitat. Ningú no elpot aturar. Per moltes sentènci-es, impugnacions, objeccionsque el TC i el govern espanyolpresentincontraelParlamentdeCatalunya, la veu més forta se-guiràessentladelpoble.Defet,les seves reaccions desmesura-des, demostren que anem pelboncamí.Comsàviamentdiuunproverbi àrab “Els gossos lla-dren, la caravana passa”.El present i, sobretot, el pas-sat ja ens els coneixem i dubtoque hi hagi molta gent que vul-gui seguir com fins ara, a la viamorta. Alcontrari,enstocaviu-re moments apassionants,acompanyats d’una gran dosid’incertesa sobre el que passa-ràosobrecomseràelnostrefu-tur.Tanmateix,elscatalanshemdemostratabastamentquesomcapaços de convertir la incerte-sa en reptes. Hem de lluitar pelqueestimem.Avui,totsicadas-cú de nosaltres som responsa-bles del futur del nostre país i elmillor que podem fer és seguirtreballant, sumar i construir lanostra llibertat.IacabocitantBertoldBrecht:“Heaprèsqueelssomnissónpossibles. / Aprenc la història iescricunfuturperalmeupoble./Quilluitapotperdre,quinollui-ta ja ha perdut.”1969.Elactoloorganizabal’As-sociacióCatalanadeVeteransdeSidi Ifni, junto con el Ayuntami-ento de Almacelles.Este monumento es el terceroquehayenlaprovinciadeLleiday pretende recordar a los jóve-nes que en su momento fueronllamadosafilasycumplieroncon“la mili”.Lleida se convierte en la únicaprovincia española que cuentacontresmonumentosquehacenreferencia al joven ciudadanoqueporunperiododetiemposir-vió como soldado.El primero se encuentra desdeelaño2009enViella,enelanti-guosolarqueocupabalacompa-ñía de esquiadores escaladores,gracias al empeño de la asocia-cióndeveteranosdedichacom-pañía y al Ayuntamiento de Vi-ella; el segundo se encuentra enDr. Manel CampsClemente, metge devocació i apassionatde la històriaElena González Coso. Arxivera.Cap de l’Arxiu Municipal a LleidaEns ha deixat el Dr. ManelCampsiClemente.Formatenl’estudi de la medicina, la vaexercir de manera entranya-ble, era un metge de famíliamoltestimat.Peròalhoraquemetge era un apassionat del’estudidelahistòria.ElDoc-torCampshaestatundelsin-vestigadors de l’arxiu muni-cipalambelquehemcompar-tit més hores de treball, no hiha dubte que ell era un in-vestigador especial.El Dr. Camps va aparèixer al’arxiu municipal en la dèca-da dels 80; àvid de conèixera través dels manuscrits queconserval’arxiu,diversosas-pectes de la nostra història isobretot tot allò que fes re-ferènciaalahistòriadelame-decinaentoteslessevesves-sants.Vansermoltselsarxiusque van tenir al Dr. Campscomusuari.Peròenl’arxiudela ciutat, va trobar una fontimpressionantperalessevesinvestigacions:Lasèriedocu-mental dels llibres de crims.Aquesta és una documenta-cióàmpliaenlasevacronolo-gia (s. XIV-S.XVII) i difícil dellegirsenseconeixementsdepaleografia. Però per al Dr.Camps no hi havia impedi-mentqueelfesdesistir;vasercapaçdellegirtotsicadascundels80llibresdequeescom-pon la sèrie, i a partir d’aquíva començar a elaborar dife-rents estudis sobre medicinaa Lleida que van culminaramb l’ elaboració la seva tesidoctoral que va titular: Anà-lisidelsaspectesmèdicsdelamortviolentaaLleidaalabai-xaedatmitjana,laqual vapu-blicar l’any 2000.Van ser molts anys d’estudi,de converses, de companyiai, finalment, d’amistat.Elsestudisqued’altresinves-tigadors han realitzat sobreels llibres de crims no podenobviar la investigació duta aterme pel Dr. Camps.Un home intel·ligent, senzill,ambuntocdegenialitatitre-ballador incansable, i unagranpersonaquedesdel’ar-xiu municipal recordaremcom un dels nostres usuarismés estimats.Pedagogía del odioAntonio Sanz. LleidaIndignación es lo que produ-cen las jornadas organiza-das bajo el leitmotiv de “Es-paña contra Catalunya” y fi-nanciadas por el Gobiernocatalán.Eslaenésimamues-tra de esa triste voluntad decrear enfrentamiento en queestá inmersa CiU. Desde ha-ce años algunos se dedicanenCatalunyaaesoquehave-nido en denominarse cruda-mente la pedagogía del odio,inculcándonosaloscatalanesel resentimiento contra todolo español desde entidadessubvencionadas, medios decomunicación públicos y lasinstituciones. Y ahí entra to-do:“expoliosfiscales”conci-fras hinchadas, “agresiones”imaginarias y relatos históri-cosmanipuladossobre1714.TodovaleparacrearrencoryodiocontraEspaña.Deseodetodo corazón al señor Masque esa estrategia tan dañi-na y negativa le salga mal.Undretd’unaltreplaneta?FerelsoldataLleidaISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esJosep Maria CastellsBenabarreCol·laboradorperiodísticCristinaTorrentPresidenta de la CasaGran del Catalanismea LleidaPablo Martínez DelgadoSubdelegado de Defensaen Lleida
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013Ésbensabutquelesciutatsagrí-coles com Lleida necessiten pe-riòdicamenttreballadorsperdura terme la recollida de la fruita,una feina dura i ingrata que tra-dicionalment la gent d’aquí novolfer,motiupelquals’apleguenpersones de múltiples naciona-litats que han permès històrica-ment prosperar el sector prima-ri a Ponent.Aquests temporers vistosamb desconfiança en temps devaques grasses són ara, entemps de crisi, vistos tot sovintamb autèntic menyspreu.S’agrupen en places amagadesdels ulls inquisidors de la ciutatienunescondicionsdeplorables.Si bé l’Ajuntament col·laboraamb les entitats socials per talde que aquests tinguin menjar(durant14dies),serveideroberelantiguocuarteldeartilleríadela meseta de Gardenyyrecupe-ra, gracias al empeño de la Pae-ria y de la Universitat de Lleida(UdL),laestatuadelsoldadoza-pador que se encontraba en di-cha meseta hasta el año 1995,momento en que desaparece laguarnición militar. El tercero, esel mencionado al comienzo delartículo.Esmuycomúnenlosdiferen-tesmunicipiosfranceseslosmo-numentos que pretenden ho-menajearalosjóvenesquesirvi-eron en los ejércitos y dieron suvida en ellos a raíz de diferentesacontecimientos históricos. Nu-estrahistoriadelsigloXIXypar-tedelXXhasidotestigodeguer-ras civiles, acontecimientos quenofavorecenestetipodehome-najes.Pero la democracia deberíatraerlaposibilidaddereconoceraljovenquefuellamadoasersol-dado,dejandoasufamiliaysuti-erra, para contribuir dentro delejército a la seguridad de todos.Ese sacrificio, medido en tiem-podeservicio,enincomodidadesdomesticas, en distancia de lossuyos,perotambiénenvidas,de-beríatenerelreconocimientodetodosportangenerosaentrega.Deberían ser los propios muni-cipios los que recordaran a esosjóvenes que cogieron el petate,obligados por el Estado a reali-zar un servicio militar no remu-neradoenlugaresremotosdelageografíaespañola,paragaran-tizarlaseguridadcolectivadelosespañoles.Lleidahasido,históricamen-te, una capital estratégica des-de el punto de vista militar. Ahíquedan los vestigios de forti-ficaciónyusodefensivodelame-setadelaSeuVellaydeGardeny,destino de muchos soldados dereemplazo.Aguas arriba del rio Segre,en el Alto Urgell, se encuentraCastellciutat, cerca de la Seo deUrgell, lugar que ha sido plazafuerte para vigilar los pasos delPirineo desde Andorra y la Cer-dañay,hasta1993,lugardedes-tinodemuchossoldadosdeuni-dades de montaña.El Pirineo ya representa unadefensaporsísolo,perotambiénesunbuencampodeadiestrami-ento para las unidades de mon-tañaquetradicionalmentehate-nido Lleida.ElestablecimientoenelValledeArandelacompañíadeesqui-adores escaladores, el refugiohoy desaparecido en el lago deSanMauricio,elantiguocampa-mento de Mascarell, cerca de laPobla de Segur o el actual cam-pamento general MartínAlonsoenTremp que alberga la Acade-mia General Básica de Subofici-ales, son buenos testimonios deesto que acabamos de decir ylugarcomúndemuchosjóvenesvenidos de otros lugares de Es-paña quehanconocidoestasti-erras leridanas gracias a la mili.Hoy las comarcas de Lleidaestán desguarnecidas militar-mente. Algunos de sus rinconesrecuerdanelpasodeaquellosjó-venes como soldados con algúntipo de monumento o placa im-pulsadaporalgunadelasasoci-aciones de antiguos soldados ycon el apoyo de los propios mu-nicipios, como he citado anteri-ormente.La disposición final octavadelaLey39/2007señalaquelasCortesGeneralesreconocenalosespañoles que realizaron el Ser-vicio Militar y en especial a losque perdieron lavida.Esta expresión legislativa ydemocrática debería tener con-tinuidad y plasmarse físicamen-te de alguna forma en la socie-dadcivil,puesesdeella dedon-deprovienenlosciudadanosquecumplieron como soldados.La exposición Fer el soldat alesterresdeLleida,queorganizael Institut d’Estudis Ilerdencs(IEI), que se puede visitar en laSalaMontsuardesdehoymismoyhastael31dejulio,esunhome-naje a tantos jóvenes que cum-plieronconsudeberdesoldadosy permite recuperar esa memo-ria de la mili.GraciasalaDiputaciódeLlei-daporesteesfuerzo.Quecundael ejemplo.ideconsignaipuguindutxar-seirentarlarobadetantentant,elcert és que la Paeria sembla de-legarcadacopméslespolítiquessocials en entitats privades elu-dint la seva responsabilitat.Des de la CUP, entenem queel paper d’aquestes entitats,malgrat estar fent una molt bo-na feina que haurien de seguirfent,hauriadeserdesuportalatascadel’administraciópública,mai a l’inrevés.Però el consistori no tan solssembla desinteressar-se cadacop més per aquestes perso-nes,avegadestotindicaqueac-tua directament en contrad’elles. És fa palpable en fetscom identificacions massivesper part dels cossos de segure-tat, que manifesten enversaquests treballadors i treballa-dores una presumpció més deculpabilitat que no pas d’inno-cència.També quan els serveis deneteja,totfentlasevafeina,mu-llen i de vegades tiren a la bros-sa les escasses propietats queels acompanyen. O en accionsbensimplescomtancarlesfontspertalquenotinguinaccésal’ai-gua corrent allà on es troben.Òbviament aquesta situacióésinacceptabledesd’unpuntdevista humà i insostenible desd’un punt de vista social. Gransgrups de persones compartintespaienlaviapúblicasenseser-veisadequats,fentlessevesne-cessitatsenqualsevolracó,sen-seaiguacorrent,sotmesosaleselevades temperatures de l’es-tiu, sense un sostre en cas depluja atempta contra la dignitatde les persones, tant de les queho pateixen com de les que ensom espectadores.Amés,elpotencialdeconflic-tivitatsocialdelasituacióésele-vadíssim,pelqueelsilesprofes-sionalsdeltreballsocialhand’in-vertir cada cop més temps fentd’intermediaris amb els veïns iveïnes.Aquesta situació es veuagreujada per la inexistènciad’un Alberg Municipal des quel’any 2005 el tripartit va tancarel del carrer Panera, de formaquealstemporerss’hisumaunadiversitatdegentensituaciódesense llar i per tant amb proble-màtiques ben diferents, donantllocaunaheterogeneïtatquenofa més que afegir conflictivitat.Atotplegathemd’afegirunaprecarització de les condicionslaborals dels professionals deltreball social, que abans erencontractats amb plans d’ocupa-ció i ara es contracten amb fór-mulesquenohauriendeserprò-pies d’una administració públi-ca.Davant d’aquesta situaciócaldriaqueelsdiferentsgovernsmunicipalsdelazonaescoordi-nessin per tal de mantenir unaxarxad’allotjamentsdignesdes-tinats aquestes persones, evi-tant així l’efecte crida a una so-la localitat.Al marge d’això, s’hauria dereobrir l’Alberg Municipal, tal icom fa anys que des de la CUPreclamem, per tal d’atendreaquellespersonesqueestrobenen situació de sense llar duranttot l’any.Unes mesures assenyadesqueevitarienproblemessanita-ris i socials però que no hauriend’evitar que, mentre s’imple-menten, es millorin les condici-ons dels temporers començantper obrir les fonts, disposar deserveispertalquepuguinferlessevesnecessitatsisobretottrac-tant-loscomallòquesón,perso-nes.ElstemporerssónpersonesRuben CoboCandidatura d’UnitatPopular (CUP)Els temporers, vistosamb desconfiança enèpoca de vaquesgrasses, amb la crisi,reben menyspreuCal implementar lesseves condicions devida començant perobrir fonts, disposarde serveis i tractar-los com a personesDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialL’ensorrament a primera hora del matí d’ahir al Centre Històric de Lleida va tornar a posar demanifest el precari estat en què es troben bona part dels edificis antics que encara resten enaquesta part de la ciutat. Majoritàriament, són cases fetes amb materials pobres que amb elpas dels anys i, en alguns casos, per no tenir-ne especial cura, són ocupades sobretot perpersones amb pocs recursos. L’immoble que va caure ahir -format per dos edificis quecompartien una paret mitjanera- i que havia passat un test feia només 4 anys, va ‘avisar’ ambsorolls els veïns, que van poder sortir abans es desmoronés. Aquest cop la sort s’ha aliat ambells, però l’espasa de Dàmocles segueix penjant. Quan es juga amb foc al final un es crema.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).Edificisquecauen
 6. 6. LleidatindràunserveideRodaliesabansdedosanysAcord entre Generalitat i Fomento, que també s’aplicarà a Girona iTarragonaAGÈNCIES. LLEIDAHihauràserveideRodaliesRen-feaLleida-aixícomtambéaGi-rona i Tarragona- que connec-taràméselsmunicipisamblase-va capital.Aixíhopreveuelnoucontrac-te de Rodalies per als pròximsdos anys, que ahir van signar laGeneralitat deCatalunyaielMi-nisteri de Foment. No seran elsúnics requisits que haurà decomplir la companyia. Tambéhaurà de millorar la puntualitatilaqualitatsinovolrebresanci-ons.El contracte de Rodalies2014-2015queahiralvesprefir-maven la ministra Ana Pastor iel conseller de Territori i Soste-nibilitat, SantiVila, té una dota-ció de 160 milions d’euros i su-posarà la creació de les Rodali-esdeGirona,TarragonaiLleida,de manera que es dotaran ambfreqüències pròpies de Roda-lies trajectes com Blanes-Giro-na, Reus-Tarragona o Cervera-Lleida.Lalletradelcontracteinclou-rà també un sistema de penalit-zacions i incentius a la Renfe enfunció dels objectius i de crite-ris com la puntualitat, la qua-litat del servei, l’accessibilitat alesinstal·lacionsil’atencióalcli-ent en temes com la informacióo la llengua.Des de l’estació de Renfe de Lleida partirà la xarxa de Rodalies que arribarà fins a CerveraL’acordtambéfaràqueelMi-nisteri d’Hisenda assumeixi eldèficit d’explotació de la Renfe,d’uns 100 milions d’euros, que,senseelcontractefirmat,obrienla porta al fet que la companyiaels reclamés a la Generalitat deCatalunya.GARANTIDA L’ESTABILITAT DELSERVEID’aquesta manera, quedaràgarantida l’estabilitat del serveideRodaliesdeCatalunyacomamínim fins a l’any 2015, i a par-tird’aquestadatalaGeneralitates reserva la facultat d’adjudi-car-lo a qualsevol altre ope-rador que ofereixi condicionsmésbones,compodriaserl’ope-radordelsferrocarrilsfrancesos,tal com va suggerir només faunessetmaneselpresidentdelaGeneralitat de Catalunya, ArturMas, durant la seva última visi-ta a París.Freqüencies pròpiesde Lleida a CerveraHi haurà penalitzacions oincentius pel serveiL’acord garanteix elservei actualLa Generalitat ja podràadjudicar el servei al 2015PacteLleidaAndorrapercaptarméscongressosTurisme de negocisREDACCIÓ. LLEIDAEl cònsol Menor d’Andorra, Jor-di Ramon Minguillón, va visitarahiralmatílaLlotja,acompanyatdelregidordeTurismedel’Ajun-tament de Lleida, Fèlix Larrosa,ieldirectordeFiradeLleida,Ori-olOró.LavisitadelcònsolaLlei-da és fruit de la cimera AndorraLa Vella-Lleida que va tenir llocel passat mes de setembre, en-capçalada per l’alcalde, ÀngelRos, i pretén treballar per esta-blirunacol·laboraciómésinten-sa per generar oportunitats dedesenvolupament en ambdósterritoris.La trobada va versar, princi-palment, en la captació de con-gressos, esdeveniments i fires,aprofitant tant la Llotja com elPalau de Congressos andorrà,per competir amb més força enelmercatdelturismedenegocis.Durant el transcurs de la reunióes va acordar un intercanvi departicipacióenlesrespectivesfi-res d’ambdós territoris. D’unabanda, Andorra participarà a laFira de Sant Miquel i, de l’altra,Lleida participarà a la fira d’An-dorra la Vella a l’octubre.LaJNC condemnalesparaulesd’InmaMansoREDACCIÓ. LLEIDALaJNCalSegriàcondemnaenèr-gicamentlesparaulesdelasub-delegada Inma Manso, on afir-mava que “no busquem delin-qüents sinó immigrants sensepapers, la policia té en comptehàbits,actitudsiètniesquantriaa qui demana documentació”.ImperialStöutguanyael10èPepeMarínRockREDACCIÓ. LLEIDAEl jurat del Pepe Marín Rock vaescollirelconjuntImperialStöutcomaguanyadordela10ediciódelconcurs.El2npremiésperaInversus. Les dues formacionsactuaran a les festes de Maig ide laTardor, respectivament.RostornaaassumirlesfuncionscomaalcaldeREDACCIÓ. LLEIDAL’alcalde, Àngel Ros, que és aLleidadesdedivendresdesprésd’abandonar l’hospital,va assu-mir ahir plenament les funcionsdel càrrec, tot i que la incorpo-racióalsactesinstitucionalsiso-cials es farà progressivament.XavierSoléguanyaelConcursdeFotosdeMorosiCristiansXavier Solé ha guanyat amb aquestaimatgeelConcursdeFotosdelaFestadeMoros i Cristians 2013 dotat amb 250 €.XAVIER SOLÉBenvingudaalsdosnousvoluntarisjoveseuropeusalaPaeriaEl regidor de Joventut, Oriol Yuguero, va donar la benvinguda als dos voluntarisjoves-unaestudiantsèrbiaiunjoveitalià-quefaranunaestadad’unanyal’Ajun-tament de Lleida en el marc del Programa Joventut en Acció de la UE, que buscaafavorir la participació dels joves en activitats transnacionals solidàries.AJUNTAMENT DE LLEIDA06LLEIDA BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013
 7. 7. BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 201307PUBLIREPORTATGEque requereix la indústria i elmercat laboral actual.El joves que decideixen formar-seenaquestinteressantsector,d’entrada,jatenenunsbonsco-neixementscomausuarisdelesnoves tecnologies, però cal for-mar-semésimillorperconèixeren detall els components, elsprincipis de funcionament etc...Xips, memòries, relés, bobi-nes,condensadorsoleds,sónal-guns dels elements que ens en-voltendemaneraquotidianaenlavidadiàriaperòque,alavega-da, són uns grans desconeguts.Cada un d’aquests elements notécapfuncionalitat,peròcorrec-tament connectats són els en-carregats de fer funcionar ordi-nadors, smartphones, robots, oun simple fornmicroones,entred’altres aparells que utilitzemhabitualment cada dia.La durada del cicle formatiuésde2.000horesrepartidesendos cursos acadèmics. Podeucompletar tota la informaciódel currículum a www.iescapar-rella.cat.Per dur a terme les activitatsde formació disposem de 5 ta-llers laboratori explícitamentequipats per desenvolupar lesàrees formatives específiquesque pertoquin.Enaquestsciclesformatiuslamajoria d’activitats combinenuna part teòrica i una major ac-tivitat pràctica, en la qual s’hande superar diferents reptes oprojectes relacionats amb el te-ma estudiat.EXEMPLES D’ACTIVITATS AMBL’ALUMNAT DE MANTENIMENTELECTRÒNIC1) AUTOMATITZACIÓ DELSISTEMADEREG.Tenimunsis-tema de reg amb dues bombes,en què hem instal·lat un sis-FPd’electrònicailesnovestecnologiesdelsegleXXIEls tallers on es desenvolupen els cicles compten amb les últimes tecnologiesLa innovació i la tecnologia es-tan directament relacionadesamb l’electrònica. En una socie-tat tecnològicament desenvo-lupadanopodemoblidarl’apor-tació feta i el gran impuls quehadonatl’electrònicaenaques-ta evolució tecnològica.Uns quants anys han passatdes que tota la família escolta-vaaquellaromànticaràdioavàl-vules.En la Formació Professionalno ens podem quedar obsolets,tocareinventar-nos pernoque-darforad’aquestaferotgecursatecnològica.Als Cicles Formatius que im-partim a l’Institut Caparrella delafamíliaprofessionald’Electrò-nica, aquestaactualitzacióque-da reflectida en els nous dis-senyscurriculars(LOE)adaptatsals requeriments d’innovació idesenvolupament tecnològicExemple del projecte ‘Scalèxtric’, programant el xip que hem col·locat en el vehicleTresciclesformatiusadaptatsalsnoustempsLa innovació a les aulesA L’INSTITUT CAPARRELLAIMPARTIM TRES CICLESFORMATIUS DE LA FAMÍLIAPROFESSIONAL D’ELECTRÒNICA:- Instal·lacions de telecomu-nicacions (Grau mitjà)- Sistemes de telecomunica-ció i informàtics (Grau Supe-rior)- Manteniment electrònic(Grau superior)EN AQUESTS ESTUDISS’APRENEN COSES TANTINTERESSANTS COM:- Manteniment i reparaciód’ordinadors.-Instal·lacionsd’antenesTDTi enllaços de radiofreqüència.- Fibra òptica.- Programació de centralstelefòniques- Instal·lacions de so.- Programació de robots in-dustrials.- Domòtica.- Microcontroladors PIC iAr-duino.- Automatismes controlatsamb el telèfon mòbil.- Petits prototips d’automa-tismes industrials.PUBLICITATtema per engegar-les remota-ment,pertrucadademòbilique,a la vegada, ens ha d’enviar unmissatge en el cas que algunad’elless’aturidemaneraanòma-la.2)COMUNICACIÓREMOTA.Consisteix que l’alumne ha decomunicarelseuordinadorambunxipmicrocontrolador. Llavorss’ha de fer un petit programaperquè l’automatisme li demaniuna contrasenya de 4 númerosdisposantde3intents.Silacon-trasenya és correcta activa unasortida, en cas contrari, la blo-queja.3)DISSENYDEPROTOTIPS.Tambéesfandissenysdepetitsprototips perquè resolguin unfet concret, per exemple, el pro-jecte que varen fer els alumnesRamon Torres i Josep Ortiz. Enaquestcas,vàremficarunmicro-sensor d’acceleració 3D en uncotxe scalèxtric perquè fos ca-paç de detectar les corbes i aixídisminueix la velocitat, en con-trari,enlesrectesaccelerava. Encap cas, el vehicle sortia del cir-cuit i difícilment se’l podia gua-nyar. Aquest petit enginy el và-remdesenvoluparperpresentar-lo en un concurs de projectespromogutperl’empresaScalèx-tric,enelqueobtinguéremel3erpremi de Catalunya.Si mireu al vostre voltant te-nim infinitat d’aparells en quèlabasedelseufuncionamentrauen l’electrònica. Estudiantaquests cicles formatius podeuaprofundir, practicar i conèixerla seua manera de treballar, aixícom la corresponent configura-cióoadaptacióaaltrescircums-tàncies de treball.
 8. 8. Eljuny,elmesambmésmortsalacarreteraSinistralitat a LleidaREDACCIÓ. LLEIDAEl mes de juny és de llarg el pit-jor mes del que portem d’anyquantalasinistralitatviàriaalescarretereslleidatanes.Quanen-cara queden dues setmanes peracabar el mes, ja s’han registrat6mortsalescarreteresdelade-marcació,eldoblequeelsmesosdegener,febreromarçieltripleque a l’abril i al maig. Les úl-times tres víctimes mortals esvanproduirdurantelcapdeset-mana. Dissabte una dona de 82anys va morir en topar el cotxeen què viatjava amb un edifici aMontferrer i Castellbò. Horesmés tard, diumenge al vespre,doshomesperdienlavidaenunxoc frontal a la carretera C-14 aTàrrega. Les dues víctimes, doshomes de mitjana edat veïnsd’Agramunt,viatjaven al mateixvehicle.Enaquestsinistre,l’únicenquèhihahagutmésd’unavíc-timamortalaquest2013,tambévan resultar ferides quatre per-sones més.L’aeroportdelaSeurep175volscadamesBalanç de la reoberturaREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLEl 4 de juny de 2010 es va obrirl’aeroportPirineus-LaSeud’Ur-gell, després de renovar les ins-tal·lacionsilapista,quehaviaes-tat en mans privades i que vatancar les seves portes el 1984.Actualment, i amb 6.288 ope-racionsrealitzades(ésadir,unamitjana de 175 vols cada mes),l’aeroport té quatre hangarsconstruïts, disposa d’un serveiderestauracióiunaltredecom-bustible per a les aeronaus.Durant aquests tres anys,l’aeroport ha desenvolupat lesactivitatspròpiesdelagestióae-roportuària:activitatsdemante-niment, gestió mediambiental,accions comercials, etc.Paral·lelament ha fet actu-acions encaminades a convertirl’aeròdrom d’ús restringit a ae-roportpúblicicomercial,ihatre-ballat en l’elaboració del Pla Di-rector Urbanístic i Aeroportuariqueestàactualmententramita-ció.REDACCIÓ. BALAGUERLa Comissió de Seguiment delMontsec i l’Associació MontsecTurístic tindran redactat el Plad’Acció de la DestinacióTurísti-ca Starlight (DTS) a finalsd’aquestanyis’executaràenelstres propers, just abans de lesnoves auditories a què s’hauràde sotmetre el Montsec per se-guir gaudint de la CertificacióStarlight.Així ho van fer públic ahir enel transcurs de la jornada Mont-sec, DestinacióTurística i Reser-vaStarlight:unaoportunitat,quevanorganitzaralConsellComar-cal de la Noguera com a tret desortida de l’elaboració del plad’acció, adreçada a administra-cions,entitatsiemprenedorstu-rístics de la zona.ElPlad’AcciódelaDTSesre-dactarà seguint les bases fixa-des en el Pla de Desenvolupa-ment Turístic Montsec 2020,aprovatl’octubredel2012,iamblaincorporaciódelesrecomana-cionsdelaCertificacióStarlight,que seran d’aplicació obligadaper superar, probablement aprincipisdel2017,lesnovesau-ditories astronòmica i turísticaque hauran de determinar si elMontsecsegueixsentreconegutcomaDestinacióTurísticaStar-light.Els llocs Starlight no noméshan d’acreditar la qualitat delseucelielsmitjanspergarantir-ne la seva protecció, sinó tam-bé les adequades infraestruc-tures i activitats relacionadesamb l’oferta turística (princi-palment pel que fa allotjament iinterpretació astronòmica) i laseva integració amb la natura iel patrimoni.ElMontsectindràunplaperpotenciarelseucelenguanyAquestdocumentseràelpuntdepartidaperrenovarelcertificatStarlightel2017EINA PER “CREAR” UNTURISME DISTINGITEldelegatdelGovernaLleida,Ramon Farré, va explicar alsassistents a la jornada que “laCertificació Starlight no és unobjectiu final ja assolit, sinóuna bona eina que, ben gesti-onada, ha de permetre alMontsec comptar amb unaofertaturísticadistintivaiambensenyad’excel·lènciad’abastmundial”. En aquest sentit, vadir que “la veritable feina co-mença ara”.PUBLICITAT08COMARQUES BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013
 9. 9. PUBLICITATREDACCIÓ. VIELHAEl president de la Generalitat,Artur Mas,va demanar ahir quela relació entre Catalunya i l’Es-tatespanyolestiguimarcadaper“laculturadelpacte,elrespectei la renovació, que trobem a fal-tarenl’actualitatireclamem”.Elcap de l’Executiu va posar comaexempled’aquestsvalorslare-lació existent al llarg de la his-tòria entre els catalans i els ara-nesos i que “hauria de servir demodel per aquells que a l’Estatespanyol volen moltes vegadesla cultura de l’assimilació i laimposició”.ArturMasesvaexpressarai-xí en el decurs de l’acte institu-cional commemoratiu del 700aniversari de la Querimònia, lacompilació dels privilegis i fursconcedits el 1313 pel rei JaumeII a la Val d’Aran, i que va dir ésuntractat“basatenaquestsva-lors”. La cerimònia va tenir llocal santuari Nósta Senhora deMijaran,aVielha,coincidintambMas:“Trobemafaltarlaculturadelpacte”El president demana a l’Estat que respecti CatalunyaEl president Mas va presidir els actes de la Hèsta d’AranMARTA LLUVICH (ACN)lacelebraciódelaHèstad’Aran.Elpresidentvainsistir,durantla seva intervenció, en exigir “elrespecte a la identitat i a l’auto-govern i la permanència ens elspactesques’hanestablert”.“Lanostra història dels estatutsd’autonomiadelsúltims30anysno és precisament la història dela renovació sinó d’un aprima-mentdel’autogovernquenoensconvé als catalans”, va afegir.En un altre moment del seudiscurs, Mas va posar de relleul’entesa que existia entre els di-ferents pobles de la coronad’Aragó quan es va pactar laQuerimònia.REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESEl Pavelló de l’Oli de les BorgesBlanquesvaacollirdiumengela9a Trobada Motard, una jorna-da solidària que va aplegar gai-rebé un miler de persones i du-rantlaqualesvarecollirunato-na d’aliments per a les famíliesmésnecessitades.ElBancd’Ali-ments de Lleida gestionarà aralesdonacions.Lamatinal,orga-nitzadapelsMotardsFot-LiGas-Tooo de les Borges i per Mote-rosSolidariosContraelHambre,vareunirunes500motosdelesterresdePonent,aixícomdelespoblacions tarragonines mésproperesitambédelaFranja,enun acte multitudinari que va ar-rencar de bon matí.Elsmotardsrecullenunatonad’alimentsaBorgesLa 4a trobada de la ciutat aplega mil participantsUnmollerussencbecatperestudiaraBostonUnestudiantde4td’ESOdel’InstitutTerresdePonentdeMo-llerussa, Marc Tricas, viatjarà aquest estiu a Boston i a Ox-ford per estudiar matemàtiques a través d’un programa in-tensiu que promouThe Clay Mathematics Institute.AJUNTAMENT MOLLERUSSAElGarriguesGuitarFestivalinclou8concertsLa segona edició del Garrigues Guitar Festival, que va arren-carahiralvespreaLleida,comptaràenguanyamb8concerts,tres més que en la primera edició d’aquest memorial a EmiliPujol.DIPUTACIÓ DE LLEIDAUnincendiforestalcrema18hectàreesaAlfarràsREDACCIÓ. ALFARRÀSUn incendi forestal va cremarahir a Alfarràs 18 hectàrees depiimatollalparatgedelesBrui-xes. Al foc, que podria haveroriginat una guspira, hi van tre-ballarunavintenadedotacions.Primerasegadecerealal’entorndel’EstanyalPlaACN. IVARS D’URGELLLa primera collita de cereal del’estanyd’IvarsiVila-sanahaes-tat segada durant el cap de set-mana. Es tracta de 4,5 hectàre-es de civada que es van plantaren finques de la perifèria.BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 201309COMARQUES
 10. 10. 10GASTRONOMIA BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013
 11. 11. PUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONAEl Jutjat Social número 33 deBarcelona ha acollit aquest di-lluns el judici per la demandad’un pensionista contra la deci-sió del Govern de no revalo-ritzar les pensions en funció del’IPC, decisió per la qual algunspartits van presentar un recursalTribunal Constitucional.Precisament abans de la ce-lebració del judici, una vintenadepensionistess’hanconcentratdavantelregistredelsjutjats,ontambé han presentat les sevesrespectivesdemandesenaquestsentit i, posteriorment, han es-tat presents a la sala, per recol-zarelpensionistademandantenel judici, Domiciano Sandoval.SegonshanexplicatfontsdelCol·lectiu Ronda, encarregat delademanda,tenintencomptelallei general de la Seguretat So-UnjubilatportaajudicielGoverncentralpernoaugmentar-lilapensióContra la decisió de no revaloritzar-les segons la inflaciócial,l’Estattindrial’obligaciódecompensar la pèrdua de poderadquisitiuacumuladaalllargdel’any, si l’increment calculat percompensar els efectes de l’IPCacaba sent insuficient.En aquest sentit, la part de-mandantconsideraqueelspen-sionistes han perdut poder ad-quisitiu,jaquementrequel’IPCdel’anypassat,queesprencoma referència, es va situar en un2,9%,lesprestacionsnoméshanpujat per a aquest any un 1%.En el tràmit d’audiència prè-via, el magistrat Joan Agustí hasuggerit que la qüestió de fonsera “absolutament coincident”amb el recurs ja presentat alConstitucional, de manera queha plantejat l’arxiu provisionalde la demanda pel termini d’unany, a l’espera d’una sentència.Una proposta recolzada per ladefensadel’InstitutNacionaldela Seguretat Social (INNS), pe-ròqueeldemandantharebutjat.L’Estat té l’obligacióde compensar-loPer la pèrdua de poderadquisitiu, segons la lleiLa paga va pujar un1% i l’IPC, un 2,9%Els pensionistes hi vanperdre l’any passatEl jutge demanaajornar un any el casMentre no decideixi elTribunal ConstitucionalAGÈNCIES. CÓRDOVAL’elecció del jurat ha obertaquest dilluns la primera sessiódeljudicicontraJoséBretón,ques’enfronta a una pena de 40anyspelsuposatassassinatdelsseus dos fills, Ruth i José, de 6 i2anys,l’octubredel2011aCòr-dova.Setdonesidoshomesse-ran els encarregats de dirimir silamortdelspetitsvaserel“ma-cabre pla” ideat per l’exmilitarper venjar-se que la seva donas’havia separat, com afirma elfiscal. El ministeri públic, que hiveu els agreujants de traïdoria,hacriticatquedesdeladefensaes dubti de la custòdia dels os-sos trobats a la foguera de LasQuemadillas, principal prova decàrrec contra Bretón, i ha negatqueelsantropòlegsanalitzessinaltres restes. “Jo no tinc dubtesque aquest senyor és un assas-síivamatarelsseusfills”,hadit.Perlasevapart,ladefensahain-sistit que no hi ha delicte sinóuna falta greu per descuidar lavigilànciadelsfills,perlaqualco-sa ha demanat l’absolució.JutgenaCòrdoval’acusatdematarelsseusdosfillsJosé Bretón s’enfronta a una pena de 40 anysJosé Bretón, ahir a la primera sessió del judici per la mort dels seus fillsLA VERDADAGÈNCIES. PALMAEljutgeJoséCastroobreunano-valíniad’investigacióperaclarirlespresumptesvendesimmobi-liàries de la infanta Cristina deBorbó. El magistrat ha sol·li-citat a diversos registradors dela propietat que li remetin elsfullsdelregistredeles13propi-etatsquevavendrelafilladelReientre el 2005 i el 2006 i que livanreportar1,4milionsd’euros,segons un informe remès al seudiaperl’AgènciaTributària. En-cara que l’AgènciaTributària hatraslladat al jutge Castro queaquellinformesobrelespropie-tatsvenudesperlainfanta“obe-eix a un error” el magistrat haoptat per sol·licitar els docu-ments del registre per aclarir-ne tots els aspectes.HisendadiuquelavendadefinquesdelainfantaCristinaés“unerror”El jutge ha demanat dades a diversos registradors per a comprovar-hoLa infanta Cristina de BorbóARXIUQüestionenelpermísquanmorunparentAGÈNCIES. MADRIDLaCEOEhacriticatels4diesdepermís que l’Estatut delsTreba-lladorsatorgaperdefunciód’unfamiliar de primer grau quan ésnecessari pernoctar. L’Estatut“es va fer pensant que els viat-ges es fan en diligència, ja quees donen 4 dies per a un permísperdefuncióquan,evidentmentambelsvehiclesquehihaara,estractad’horesdedesplaçament,o a vegades d’una hora”.Elsfocsdel’Empordà,senseautorsACN. FIGUERESUn jutjat de Figueres ha arxivatles dues causes pels incendisquevan tenir lloc a l’Empordà eljuliol passat perquè no s’ha po-gutidentificaraquivallençarlesburilles. TantenelfocdelaJon-quera com en el de Portbou, lacausa que va originar el foc vaser una cigarreta mal apagada.En aquests dos focs van morirtres persones i es van cremarmés de 10.500 hectàrees.BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 201311ACTUALITAT
 12. 12. PUBLICITATExhibiciódela‘Roja’davantl’UruguaiEls de Del Bosquevan mostrar la seva candidatura al títolAGÈNCIES. RECIFELaseleccióespanyolavacomen-çar la participació en la CopaConfederacions de futbol ambun triomf convincent enfrontd’Uruguai (2-1). Tot i el marca-dorajustat,lasuperioritatespa-nyolava ser clara, especialmentenlaprimerameitat,enquèPe-dro (19’) i Soldado (32’) hanavançat els de Del Bosque. Pe-rò l’equip ha afluixat el ritme i, alesacaballesdelpartit,LuisSuá-rez ha fet el gol de l’honor pelssud-americans en transformaruna falta.Eljocd’Espanyavatenirmolta veure amb el del Barça. No ésestrany, tenint en compte quela Roja ha jugat, d’entrada, ambsetblaugranesenl’equip.Amés,davant l’absència per lesió deXabi Alonso, Del Bosque ha de-ciditjugarambSergioBusquetscom a únic pivot defensiu, comfaelBarça.Ambaquestadispo-siciótàcticaiambCesc,Xavi,Ini-estaielmateixSergioaungrannivell, Espanya ha marejat elsuruguaians amb un alt ritme decirculaciódepilotaiunaposses-sió que ha ratllat el75%.Pedro i Soldadoposen el 2 a 0Primera meitat peremmarcar amb un joc detoc, precisió i qualitatEls sud-americansmaquillen el resultatUn gol a les acaballes deLuis Suárez deixa unmarcador del tot injustMilanoviciArneroguanyenl’OpenCebadoPàdelMilaMilanoviciImmaArmeros’hanproclamatcampionesdel2n Open Cebado de Pàdel Femení, competició queva finalit-zar el dissabte amb les finals i el lliurament de trofeus.CLUB DE TENNIS URGELLDavidToll,campióestataldecicloorientacióEllleidatàDavidTollesvaproclamarcampiódelaLligaEspa-nyola de ciclo orientació, classificant-se per al Mundiald’aquesta disciplina, que es disputarà a Estònia.L’Espanyolfa‘fora’Baena,CristianA.,PetroviLongoAGÈNCIES. BARCELONAL’ Espanyol, amb una nota a lapàgina web, ha comunicat queBaena,Cristian Álvarez, MartinPetrov i Samuele Longo no se-guiran la temporada que ve.ElsSpursposenel3a2iaratenen2‘matchballs’AGÈNCIES. SAN ANTONIOEls San Antonio Spurs han der-rotat per 114 a 104 els MiamiHeat i ara dominen la final del’NBAper3victòriesaduesisóna un triomf de ser campions.L’entrenadorManelComasmordecàncerAGÈNCIES. BARCELONAL’entrenador català de bàsquetManel Comas ha mort als 67anysvíctimad’uncàncer. ComasHortet, anomenat el Xèrif pelfort caràcter i els grans bigotis.12ESPORTS BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013
 13. 13. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Stoker (+16). 16.05, 18.00, 20.00, 22.00Todo irá bien (+12). 16.30, 18.20Ana Karenina (apta). 20.00, 22.15The Trip (+12) (HD). 16.40El gran Gatsby (+12) (HD). 18.40, 21.10Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38El mensajero (+16) (HD). 16.00, 18.00, 20.05, 22.10Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.es360 Juego de destinos (+16). 16.00, 18.05, 20.15,22.20,•00.30Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.4015 años y un día (+12). 16.40, 18.40, 20.40, 22.30,•00.30R3sacón (+16). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20Somos gente honrada (+12). 16.30, 18.30, 20.30, 22.30,00.30Fast & Furious 6 (+16). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20Trance (+16). 16.00, 18.10, 20.15, 22.30, 00.40Scary Movie 5 (sc). 16.40, 18.40, 20.40, 22.30,•00.30Populaire (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25, •00.30Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esEl impostor (+7) (VOS). 15.00La caza (+12). 16.20, 18.25, 20.30, 22.40Un amigo para Frank (+7). 15.00Insensibles (+16). 16.20, 19.25, 22.40Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 18.00Lo que nadie sabe (apta). 21.05Noche de vino y copas (+7). 16.25Turistas (VOS) (+16). 19.25Menú degustació (apta). 15.00, 18.00, 20.50, 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.05, °14.05, 16.05,18.05, 20.05, 22.05, •00.05Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.50, °14.50, 16.50,18.50, 20.50, 22.50, •00.50Los Croods (apta) (3D). 15.00Cirqus du Solei (apta) (3D). °11.30, 16.50Un invierno en la playa (+12) (HD). 18.35, 20.25, 22.15El gran Gatsby (+12) (3D). •00.05El gran Gatsby (+12). °11.35, 16.30, 19.05, 21.40, •00.1515 años y un día (+12). °12.00, °14.50, 16.40, 18.30,20.20, 22.10, •00.00Objetivo La Casa Blanca (+16). °11.40, °13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.25, •00.30Fill de Caín (+16) (VO). °12.10, °14.00, 15.50, 17.30,19.15, 21.00, 22.40, •00.30Los Croods (apta). °12.10, °14.00, 16.30, 18.20Tipos legales (+16). 20.10, 22.00, •23.45Jack el cazagigantes (+7). °11.35, °14.00, 16.15, 18.20Mi agran aventura sexual (+16). 20.30, 22.20, •00.15Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.20, 18.35Scary Movie 5 (+16). 21.00, 22.40, •00.25Fast & Furious 6 (+16). °12.35, 15.00, 17.25, 19.50, 22.15,•00.40Fast & Furious 6 (+16). °13.35, 16.00, 18.25, 20.50,•23.15Fast & Furious 6 (+16). °12.00,°14.25, 16.50, 19.15,21.40, •00.05Las aventuras de Sammy (apta) (HD). °11.45, 15.00,16.35El mensajero (+16) (HD). 18.15, 20.20, 22.20, •00.25La gran boda (+12). °11.40, °13.50, 15.45, 17.20Iron Man 3 (+12). 19.00, 21.20, •23.40Un amigo para Frank (+7). °12.10, °14.45,16.35, 18.20Hitchcock (+12). 20.05, 22.00, •23.50Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comUn gran equipo (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.45; Dg. 17.45Fast & Furious (+16). Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00; Dl.22.15Scary Movie 5 (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.15,20.15, 22.30; Dg. 18.15, 20.15; Dl. 22.15Un dios prohibido (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.50, 22.30; Dg.19.50; Dl. 22.15Las aventuras de los cinco (apta). Ds. 18.10; Dg. 18.10Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comLa trama (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg.17.30, 20.00, 22.00; Dl. 22.15Fill de Caín (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg.20.00, 22.00; Dl. 22.15Tombatossals: la leyenda del gigante (apta). Ds. 17.30;Dg. 17.30Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comObjetivo: la Casa Blanca (+16). Dv. 22.15; Ds. 19.00; Dg.19.30Un gran equipo (+12). Ds. 22.15; Dg. 17.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comUn lugar donde refugiarse (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30;Dl. 22.15Posesión infernal (Evil Dead) (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comSense programacióCasal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comFill de Caín (+16). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dl. 22.15La cocinera del presidente (apta). Ds. 22.30; Dg. 19.30Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comIron Man 3 (apta). Ds. 22.00; Dg. 19.15Siete psicópatas (+16). Dg. 17.30Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicionsGeneracions d’esmorzarsSala Centre de Dia de la Fundació.Guissona. A les 10.30 hores.Presentació dels pòsters que formenpartdelstreballsrealitzatsperpartdelsalumnes de tercer d’ESO del FEDACGuissona.Núria PompeiaSala Montsuar de l’IEI.Finsel21dejuny,hompotvisitarlamos-tra sobre la il·lustradora catalana Nú-ria Pompeia.CaricArt2013Claustre de l’hemeroteca de la BibliotecaPública. Lleida.Fins el 22 de juny, es potvisitar l’expo-sició sobre l’humor i la sàtira a les pu-blicacionsdelesterresdePonentavui.Solidaritat odontològica ambl’ÀfricaSala Sunka. C/ Bisbe Ruano, 12. Lleida.Dentalcoop,l’entitatdedicadaaimpul-sarprojectessolidarisd’odontologiaenels països del tercer món, exposa unamostra de fotografies del seu treball al’Àfrica Occidental. Fins al 30 de juny.Colorsdeprimavera,colorsd’es-tiuGaleria Espai Cavallers. Lleida.Fins el 7 de juliol, hom pot contemplaruna exposició col·lectiva on el tret co-mú és el color. Hi prenen part artistescom Miquel Barceló, Josep Guinovart,GregorioIglesias,VictorP.Pallarés,Pe-ricoPastor,ManoloValdés,AntonioLó-pez o Mercè Humedas.Llonguerasl’artistaFundació Vallpalou. LleidaFins el 29 de juny, la Fundació acull lamostra Llongueras l’artista.Christus, Porta FideiCatedral Nova de Lleida.Gravatsiesculturesdecairereligiósdel’artistaJavierMargarit. Lamostra,or-ganitzada pel Bisbat i el Capítol de laCatedral,espotveurefinsel7dejuliol.Fer el soldat a les Terres deLleidaSala Montsuar de l’Institut d’EstudisIlerdencs.Avui,dia18,s’inaugural’exposicióquesobre el servei militar obligatori, queproposa un recorregut des de la post-guerrafinsalasevasuspensió.Obertafins el 31 de juliol.Esquitxos de llum i aiguaEspai Cultural Canals d’Urgell.Mollerussa.MontseGermàmostraunmuntatgefo-to poètic fins el 25 d’agost.Biennal d’Art ContemporaniCatalàEspai Macià. Les Borges Blanques.L’exposició mostra l’obra de nou jovesartistes residents a Catalunya. El catà-leg i tota la informació està disponibleper a mòbils amb sistemesApple iAn-droid. Es potvisitar fins el 30 de juny.75imatges/75anysMuseu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega.Exposició retrospectiva sobre els 75anysdelMuseud’ArqueologiadeCata-lunya.ConferènciesSetmana culturalPlaça Cervantes. Lleida.A les 19.00.Xerrada col·loqui a càrrec de la coordi-nadoraterritorialdel’InstitutCatalàdeles Dones a Lleida, Carme Castelló.S’emmarca en la setmana cultural del’àrea de la dona de Jaume I.Créixer en famíliaBiblioteca central comarcal.Tàrrega.A les 20.00.Sessions formatives de suport a la pa-rentalitatpositivaperafamíliesambin-fantsde0a3anys.Esreflexionarà sobrcom el joc de l’infant evoluciona a me-sura que canvien les seves capacitats,lesnecessitatsilesexperiènciesvitals.Quina societat volem?Aula Magna de Medicina. Lleida.Dimecres 19, a les 19.30.Col·loqui sobre la independència ambJosep Lluís Carod Rovira, exvicepresi-dentdelgoverndelaGeneralitat,iJosepRamoneda, periodista i escriptor, con-duït per Ferran Cases, cap de políticadel diari Ara.Piscines naturalsL’Abadia. Les Borges BlanquesDimecres 19, a les 19.00.Xerrada sobre piscines naturals i eco-lògiques, a càrrec de piscinesnatu-rals.com. L’activitat és gratuïta, prèviainscripció.TallersActivitat jovesInformació i inscripcions a Palma- centrede recursos juvenilswww.paeria.cat/joventut.LaregidoriadeJoventutproposaalsjo-vesparticiparenuncampdetreballtec-nològic, en tallers de teatre musical,funky-hip-hop, retoc fotogràfic ambphotoshop o iniciació al món audiovi-sual o fer cinema d’animació.Inicia’t a la informàticaL’Abadia. Les Borges BlanquesDe les 19.00 a les 21.00.Curssobreinternet,word....Elpreués8euros.LlibresManual per la independènciaAula Magna de l’Institut d’EstudisIlerdencs. A les 20.00 hores.Presentació del llibre de Dolors Feliu acàrrec d’Aleix Guallar Tàsies, advocat,JosepM.Soléi Sabaté,directordel’IEIi Dolors Feliu, autora.El pescador que volia anar alpaís dels blancsDimecres, 19. Sala d’actes. BibliotecaPública de Lleida. A les 18.30 hores.Presentació del llibre de Patrick Lam-bal i Jordi Tomàs, a càrrec de Jordi To-màs. Posteriormentesprojectaràl’au-diovisualElpaperdelagentgranenpro-jectes de cooperació per aldesenvolupament, experiències a Ous-souye, Senegal, amb xerrada-col·loqui.L’acte està organitzat per la Federaciód’AssociacionsdeVeïnsdeLleidaipro-víncia - ONGVeïns del Món.Les guerres del pareAula Magna de l’IEI Lleida.Dimecres 19, a les 20.00 hores.Amb unes paraules preliminars de Pe-rePena,esfaràlapresentaciódelllibredePereRovira,elqual llegiràicomen-tarà diferents fragments de l llibre.MúsicaCercavila musicalPlaça Major. Cervera. A les 19.00.Mostra/cercavila musical a càrrec delsalumnes del Conservatori.Joves intèrpretsCasal Agramuntí. Agramunt. A les 20.00.Concertdebandaicombos,emmarcaten el XI cicle de joves intèrprets.Cant coralTeatre Ateneu.Tàrrega.A les 19.30.Concert de fi de curs de l’EMMT, ambl’actuació dels grups de cant coral.CinemaMòstra de cinèma occitanCastell del Rei. Lleida.A les 20.00.Inauguració de la sisena mostra de ci-nèma occitan amb la projecció de Len-gad’amor,presentadapelseurealitza-dor, Patric Lavaud.DiversosEnigmes a la Seu VellaRecepció de la Seu Vella (Canonja).Dimecres, a les 20.00.Visitaguiadanocturnaperdescobriral-gunsenigmesdel’antigacatedral,comel simbolisme de ls formes geomètri-ques o les mesures i càlculs a l’èpocamedieval. Lavisita finalitzarà a la CasadelaVoltaambunacopadeviocava.Elpreu és 15 euros, amb reserva prèvia.Suport a l’educacióConsell Comarcal de l’Urgell. A les 18.00.CloendadelXIIIprogramacomarcaldesuportal’educació,organitzatpelcon-sell comarcal i el servei educatiu.Dia Internacional del Cosir alCarrerCarrer Avall. Balaguer. Durant tot el dia.Balaguer celebra el Dia Internacionalde Cosir iTeixir al carrer, amb una tro-badapertalderememorariintentarre-cuperar antigues tradicions com era lade sortir al carrer a teixir i fer tertúlies.ConcursosÉs primavera al GR175, laRuta del CísterBases: www.larutadelcister.infofacebook.com/larutadelcisterElproperdilluns,24dejuny,finalitzaeltermini per presentar les fotografies alconcursInstagram,organitzatsobrelaRutadelCíster.Perparticiparcalpujarlesfotografiesal’Instagramietiquetar-lesambel#GR175larutadelcister2013.9è Concurs de Dj’s Ciutat deLleida 2013Podeu consultar les bases del concurs a:paeria.cat/joventut.ConcursperaDj’sde18a35anys.Esfa-ràunaseleccióde9,quecompetiranperpassar a la final. Hi haurà 3 premis, elprimerd’ellscomptaràambunaactua-ció a la Festa Major de Maig 2014 . Eltermini per presentar les maquetes fi-nalitza el 27de juny, a les 20.00 hores.Lleida sí, però....Més informació aassociaciornv@gmail.comFinsel30dejunyhompotlliurarelsori-ginalsdelcinquèconcurspopulardefo-tografia, que té com a singularitat exi-gir un petit text que amplïi el missatgede la imatge. Els premis consistiran endiplomes, trofeus i material fotogràfic.EspígolMés informació a www.tornabous.catL’ajuntament deTornabous convoca elsisèconcursfotogràficEspígolprenentcom a tema Els arbres. Podran partici-par-hiqualsevolpersonamajord’edat.Elterminiperpresentarlesfotosfinalit-za el 20 de setembre.EsportsSalut i amistatPlaça Joan Salat. Cervera. A les 08.00CicledecaminadesorganitzatperlaPa-eria de Cervera.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL14 AL20 DE JUNY. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 201313PROPOSTES
 14. 14. 14OCI BONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.731SudokuLesinfluèncieslunarsfaranqueetmos-trismésprudent.Deixaràsenrerel’agi-taciódelsdiesprevisibuscaràsunam-bient tranquil i més assossegat.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILNoetfaràresgastarmésdelcompteenalgunaactivitatjaquegaudiràsamblacompanyia. Procura controlar les ma-nifestacions excessivament afectives.TAURE20 ABRIL-20 MAIGAquesta fase lunar és favorable per ales relacions afectives dels Bessons.Sorprènalatevaparella,dóna-liunca-prici o organitza un pla especial.BESSONS21 MAIG-20 JUNYIniciesunaetapaonnecessitesestabi-litat al teuvoltant. Et sentiràs atret perlespersonesquet’estimulinintel·lectu-alment i que et transmetin assossec.CRANC21 JUNY-22 JULIOLSialgúescomençaaallunyardetupot-serésperquènoetmereix.Posa’lapro-va, no tinguis por d’expressar el quesents, ni et guardis res dins.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTLajornadamarcadaestaràmarcadapelsdesacords.Podriesdiscutirambunamico un familiar amb el qual et sents moltunit.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRENotaràsquetotetcostamésdel’habi-tual,finsitotlestasquessenzilles.Pot-ser no et vingui de gust estar amb nin-gú.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBRESi et planteges fer una reforma a casaanalitza bé quin és el teu pressupostabans d’embarcar en un projecte que,potser, no puguis assumir.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBRETindràssensaciódenerviosisme.Potseret planteges fer canvis en la teva vida,perònosàpiguesperoncomençar.Re-flexiona quins aspectesvols millorar.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREPotser et toqui intervenir entre dosamics que discuteixen. Et mostraràsconciliador i trobaràs les paraules per-què no es descontroli la situació.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERSentiràs una dosi extra d’energia queaccelerarà qualsevol procés curatiu.Aprofita l’arribada de l’estiu per regu-lar certs aspectes en l’alimentació.AQUARI20 GENER-18 FEBRERSi recentment has iniciat una relació,pren-te les coses amb calma. Gaudeixdelmomentiveuconeixentapocapoca la teva nova parella.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.759Solucions n. 1.75842 795 633 7 26 32819 795 8224 768 42 1 74 8 53 6 99 6 52 7 34 1 83 4 89 6 12 7 56 7 81 3 45 9 25 4 28 9 61 3 71 3 95 2 74 8 69 2 18 4 37 5 66 8 47 5 13 2 97 5 36 9 28 1 41. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395TRANFRESITA.SErealizanportesaCata-luña. Camión plataforma. Precios anticri-sis.Tel.616409300.5. AMISTADESCHICOSOLTERO,catalán 43 años, buscachica seria y formal, para amistad, parejaestable. No importa físico.Tel. 644 576167.6. COMPRASCOMPROORO,plata.Máximatasación.C/PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOSGATITAS NOVEDAD- Chicas compla-cientes,cariñosas,simpáticas,fiesteras.Queremossatisfacertusdeseos.Tel.973270 322 / 620 421 959. www.gati-tas31.es16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra-tuitament!!!Tel.620172472.19. ALQUILERESHORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.PARTICULAR 2 dormitorios, céntrico,amueblado. 300euros.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASMOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.27. CARAVANAS NÁUTICAVENDA CARAVANA Hergo Gacela 410.Telf.619357279.
 15. 15. 06.30 Informativos Telecinco.Presentado por RobertoFernández y AneIbarzábal.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa.14.30 De buena ley. Puri quieresolicitar la incapacidad desu padre ya que éstequiere casarse con sucuidadora, 45 años másjoven.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por DavidCantero, Isabel Jiménez ySara Carbonero.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.30 Gran Hermanoi Catorce:Final. Presentado porMercedes Milá.02.00 Premier Casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera. Malgrat laintervenció de la Lídia, enClaudi està decidit atrobar la pista de l’EstelMas.16.35 Divendres.18.10 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El gran dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 Sense ficció. Google i elcervell mundial.23.00 Pel·lícula. L’ull de l’Eva.1999. Noruega. Dir: BeritNesheim.00.45 TR3S C.00.50 Bombers de Nova York.01.30 Comedy Inc.01.51 Divendres.03.21 Fusió i swing a l’estudi.04.50 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.12.04 Gasp!12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.04 Via llibre.23.33 Premis d’Honor de lesLletres Catalanes.23.57 A vol d’ocell.00.49 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.00 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia. Presentat perRuth Jiménez13.30 Arucitys. Dirigit ipresentat per Alfons Arús.16.30 La doctora Quinn. Sèrie.17.15 Pel·lícula. El motí deldefiant. 1962. RU. Dir:Lewis Gilbert. Int: AlecGuinnes, Dirk Bogarde.19.00 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.25 13 fantasmas. 2001. EUA.Dir: Steve Beck. Int: TonyShalhoub, EmbethDavidtz. La famíliaKriticos viu en perfectaharmonia, fins que unadesgràcia acaba amb lavida d’en Jean, l’esposa del’Arthur i mare de la Kathyi en Bobby.00.05 Eauip de reporters.Programa d’informació ianàlisi de temes actuals.01.05 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.01.10 Clips.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats UGT.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Gran Reserva, el origen.17.30 Las bandidas.19.30 Letris. Presentado porCarlos Latre.20.20 Corazón. Magazín sobrela actualidad de losfamosos.21.00 Teledario 2.22.00 El tiempo.22.30 Masterchef. Concurs.00.15 Fabricando made in Spain.01.00 Repor. Un negocio muyanimal.01.30 Repor.02.00 La noche en 24h.03.10 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Pequeños universos.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Continuarà.21.00 Docufilia.22.00 Versión española.00.00 La 2 Noticias.00.30 Buenas ideas Tex.01.00 Redes 2.0.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.10 Operación resplandor.Juicio a Bretón.02.00 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Historias criminales.12.25 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.17.05 Taxi.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta meteo 2ªedición.21.00 La Sexta deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.30 Filmaniac.22.35 El taquillazo. El reyEscorpión 3. 2012. EUA.Dir: Roel Reine.00.30 Cine. Ulises y la isla de laniebla. 2008. Dir: TerryIngram.02.00 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.Presentado por CésarMillán.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. En la vida yen la muerte (2ª parte);Quien miente una vez...12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. La pistola perdida;El duelo.17.50 Final Europeo Sub 21.Italia-España.20.00 Noticias Cuatro. ConRobert Arce y MónicaSanz.21.00 Lo sabe, no lo sabeexpress.22.30 Elementary. La mujer.23.15 Elementary. Mal menor.00.00 Castle. El secreto está asavo conmigo; Se haescrito un crimen.01.45 Ladrón de guante blanco.Fuera del radar.02.30 La línea de la vida.04.00 Shopping.05.15 Puro Cuatro.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta CuatroBONDIADIMARTS, 18 DE JUNY DEL 201315TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.18/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els MARC,MARCEL·LIÀ i CIRÍAC i lesPAULA I MARINAPUBLICITATPresentacióinterrompudaMurphymai no descansa.Ahir ens hova demostrarun cop més. Com? Aprofi-tant la presentació delsmitjans aeris de què dis-posen aquest estiu elsBombers per lluitar contraels incendis. I és que cincdels helicòpters i avione-tes que estaven “expo-sats” a l’aeroport de Sa-badell durant la presenta-ció del conseller Espadalervan haver de marxar cor-rents per intervenir en l’in-cendi que ahir al matóvacremar unes 8 hectàreesde matolls i pi a Alfarràs.A més, durant la connexióen directe deTV3 per ex-plicar la notícia, de nou,uns altres avionsvan ha-ver d’enlairar-se per lluitarcontra el foc. Casualitats.TWITTER@NoeliaJiCa«Faanysquetenimunproblemaamb els #esfondraments a#Lleida, no troba sr. Alcalde@angelrosdomingo?»@eduardbaches«Entre l’especulació, els desno-naments i els esfondraments,#Lleida té un problema greuamb el dret a l’habitatge.»@rocsipc«Imma Manso ho fa amb reda-des, Àngel Ros deixant caure elCascAnticde#Lleida.Volemunbarriperatothom!Prouracismeinstitucional!”»@beaobis«Lesnostresarrelscomaciutatvancaient,nohopodemperme-tre #lleida pic.twit-ter.com/tfnsYD87p7»@konesergio«@Lleida_Esportiu molt orgu-llós d’aquest equip. Moltsanims!! Bon viatge d tornada.#SomISerem #Lleida»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAMARTA CAMPSS’ensorra un edifici al CentreHistòricdeLleidaquefa4anysva superar el Test d’Edifici. Al-guna cosa falla a les revisions,per sort, ningú ha pres mal.PUNT I A PARTCESC FÀBREGASExhibició de la ‘Roja’ en el seudebutalaCopaConfederacions,superant l’Uruguai. El gruix del’equip el formaven blaugranes,sent Cesc el més destacat.Dinar de germanor del Centre de Rehabilitació de la Veu de LleidaLA FOTOTECARuta cultural de la Unitat Militar d’Emergències de Saragossa a LleidaSegona Jornada de les Forces Armades a la Subdelegació de Defensa

×