Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 18/03/2014

389 views

Published on

TITULAR I FOTO: La dona de Millet ven el xalet de Vielha per 500.000 euros

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 18/03/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 18 DE MARÇ DEL 2014 LadonadeMilletvenelxalet deVielhaper500.000euros p. 03 PUBLICITAT La casa està embargada des de fa un anypel jutge que investiga l’espoli del Palau de la Música Almenysunmortenun accidentambtresferits críticsaPeramola p. 08 L’hospitalArnaujaha detectat nensdenomés tresanysambobesitat p. 06 NÚMERO 1.872 ANY 9 GESVAL INMOBILIARIA Algunes de les imatges de Casa Burrulla de Betrén, que era propietat de Millet, que es poden veure al web de l’empresa Gesval Inmobiliaria. Casa Burrulla, el xalet de Fèlix Millet a Betrén és a la venda per 500.000 euros, tot i que embargat pel jutge del ‘cas Palau’. El ven la seva dona, doncs Millet va ‘desaparéixer’ com a copropietari de la casa, tal com va publicar el Bondia.cat en exclusiva. Lleida ciutat se sitúa en la part alta de la classificació per ingressos de les famílies Elslleidatans, mésricsque elsdeMadrid iBarcelona p. 06
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Seuma. Mariola, 39 Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 1 = Olivera 0 = Auró Negundo 2 = Avellaner 2 = Bruc 0 = Crucíferes 1 = Freixe 1 = Melcoratge 1 = Mimosa 1 = Moreres 1 A Om 1 = Palmeres 0 = Pi 1 A Plàtan 1 = Pollancre 3 A Del 17 al 23 de març Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Mésprimavera,una micadefredalaniti algunruixatalPirineu Un altre dia de primavera, i ja van uns quants. El cel estarà serè en general, o poc ennuvolat a la tarda per alguns núvols alts i prims. Al centre del dia creixeran algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Al Pirineu de Lleida són possibles alguns ruixats aïllats durant la tarda, d’intensitat feble i minsos. Hi haurà notable inversió tèrmica matinal, però les temperatures durant el dia continuaran ben primaverals. El vent fluix les farà suportables. 07.09 h 19.05 h Minva nt www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIMECRES DIJOUS Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que el nou Mercat del Pla servirà per revitalitzar el Centre Històric? 1 • El que cal és replantejar al 100% el barri 2 • Hi ajudarà però no serà suficient 3 • No, de cap manera 4 • Sí, al 100% ElslectorsdelBondia.cat handecidit: 57,4% 1 21,3% 2 17% 3 4,3% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Veus amb bons ulls la reforma tributària que prepara el govern de Madrid?
 3. 3. BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 03 AVUI LadonadeMilletvenper500.000 euroslacasaembargadadeBetrén L’espoliador confès del Palau de la Músicava ‘desaparéixer’ fa ben poc com a copropietari del xalet REDACCIÓ. LLEIDA MartaVallés Guarro, la dona de qui va ser president i saque- jadorconfèsdelPalaudelaMú- sica de Barcelona, Fèlix Millet, haposatalavenda,per500.000 euros, la casa que el matrimoni va adquirir als anys setanta del seglepassataBetrén,atocarde Vielha.LaCasaBurrulla,pelpro- hom aranès que la va fer cons- truir a finals del segle XIX, ja no éspropietatperòdeFèlixMillet, doncs aquest va ‘desaparéixer’ del’escriptura,desprésd’haver- hi figurat com a copropietari al 50% amb la seva dona fins fa un temps, tal com va publicar el passat divendres el Bondia.cat en exclusiva. Aquesta estranya ‘maniobra’ faria sospitar un in- tent d’aixecament de béns per partdeMilletdesprésqueescla- tés l’escàndol del Palau. La sospita de que Fèlix Mi- llets’hauriapogutintentaresca- polir de la responsabilitat civil traspassant patrimoni a la seva dona ve avalada perquè al juliol del2010eltitulardeljutjatd’Ins- trucció número 30 de Barcelo- na, Josep Maria Pijuan (ja jubi- lat),vadescobrirqueMilletliha- viaocultatpartdelseupatrimoni personal i del de la seva família en la declaració de béns que Millet va fer el setembre del 2009,setmanesdesprésquees- clatès l’escàndol. A més, en to- tes les propietats figurava com acopropietari,al50%amblase- va dona, que en aquells mo- ments no estava imputada en l’afer del Palau. Entre el setem- bre del 2009 i el juliol del 2010, quaneljutgedescobreixqueMi- llet no li ha dit tota la veritat, es podria haver produït la ‘desa- parició’ de Fèlix Millet com a copropietarideCasaBurrulla.Al registre de la propietat de Vie- lha hi ha una inscripció precisa- ment del 3 de maig del 2010. Però si el que pretenia Millet era‘salvar’partdelseupatrimo- ni posant-lo només a nom de la seva dona, la jugada li va sortir malament, perquè a l’abril del 2011, vista la dimensió i les im- plicacions de més persones en l’espoli del Palau, que ja su- peravaels36milionsd’euros,el jutge va decidir imputar també la dona de Fèlix Millet, impo- sant-li una fiança civil de 4 mili- onsd’euros(aMillet,de24).Per assegurar-la,elmarçdel2013el jutgevadecretarl’embargament preventiu de Casa Burrulla. No li va poder embargar a Millet al ‘desaparéixer’ del registre, però al final liva embargar a la dona. GESVAL INMOBILIARIA CasaBurrulla,elxaletmésanticd’Aran(1891)iproperal’estaciódeTuca,quevapresidirFèlixMillet La casa que la dona de Fèlix Millet, ara com a propietària única, ha posat a la venda, es troba deshabitada des de fa un temps doncs la parella ja no es veu per Betrén des que va esclatar l’escàndol del saqueig del Palau de la Música, però en bon estat de conservació i amb els mobles guarits de la pols. Gesval Inmobiliaria l’anuncia com a ‘casa con jardín en Betrén’, sense cap detall que porti a pensar que era propietat de Fèlix Millet. L’immoble té tres plantes, amb 219 metres quadrats habitables i una par- cel·la de 408. Disposa de 6 habitacions (una pel servei), tres banys i un rentamans. Els 500.000 euros també inclouen un tras- ter i un ampli garatge. Per a més informació: http://www.gesvalinmobiliaria.com/venta/casa-con-jardin-en-betren/
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 Cartes al director En celebrar el DIA DEL SEMI- NARI,recordoalgunsjovesque m’han dit sentir-se atrets al sa- cerdoci ministerial. Hi ha qui ha decidit donar el pas i d’al- tresquenos’hanatrevitadirni sínino:diuenquenohodescar- ten.Aixòpotsemblarsenyalde prudència però, de fet, és re- flex de la indecisió i insegu- retat que acompanya a tantes persones. La nostra és una cul- turaqueensfafugirdecompro- misos, sobretot si són de per vida. Unadelesrespostesméscu- rioses que he trobat ha estat aquellade“jotincaltresprojec- tes”.Algúpotqualificar-hocom unademostraciódellibertatpe- rò manifesta un plantejament equivocat perquè, en tema de vocacions d’especial consa- gració,allòquecomptaés“quin projectepottenirDéusobremi” inotantelmeupossibleprojec- te. Tu i jo som subjectes lliures per a decidir sí o no, però sem- pre com una resposta gratuïta Durant anys els ajuntaments hem estat reclamant i esperant de l’Estat una reforma del siste- madefinançamentpertald’ade- quar-lo a la realitat del país, ac- tualment dels impostos que ge- neren els ciutadans no arriba al a la crida que Déu posa davant la nostra consciència, valent- se de diferents circumstàncies. ElPapaFranceschoexplica- va així el proppassat juliol: “es tracta d’escoltar Jesús que ens diu,nonecessàriamentambpa- raules, ‘Tu ets important per a mi, et vull, compto amb tu’. Comprendreaixòéselsecretde la nostra alegria. Convertir-se en capellà no és abans de res unaelecciónostra.Noemfiodel jovequediu:Hetriataquestca- mí. No m’agrada això! Més bé éslarespostaaunacridaiauna crida d’amor. Sento alguna co- sa dins que m’inquieta, i jo res- ponc SÍ. El Senyor ens fa sentir aquest amor a través de nom- brosos signes que podem llegir en la nostra vida, a través de nombroses persones que posa en el nostre camí. Es tracta de no tancar-se, sinó d’obrir-se i lliurar-se a testimoniar el seu Evangeli en el servei a l’Esglé- sia”. Naturalment també cal una formacióacuradaiperaixòsón els anys de Seminari. Cal una formació equilibrada: humana, espiritual, intel•lectual i pasto- ral o apostòlica. És aquesta úl- tima la que demana que la for- mació es realitzi amb una certa experiència de vida comunità- ria. El Papa arriba a dir: és mi- llorelpitjorseminariquecapse- minari. I a l’Evangeli trobem també unarecomanaciódeJesúsate- nir en compte: “La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi en- viï més segadors” (Lc 10,2). Aquests segadors no són triats mitjançant “càstings”, campa- nyes publicitàries o maratons degenerositat.ÉsDéuquitriai enviaenmissió.Peraixòésim- portant la pregària vocacional enlesnostrescomunitatsilavi- da de pregària d’aquell que se sentcridatalsacerdociministe- rial.ElcampaconrearésdelSe- nyor, no és nostre, i això dema- na relació constant amb Ell per assegurar la fidelitat al “seu” projecte. Demanem que aquells que senten la crida tinguin el corat- ge necessari per a dir SÍ, com MariadeNazaret,iprenguinles decisionsdefinitivesamblliber- tatisensepor.ElSenyorconeix prou bé les nostres limitacions i també la nostra generositat. Deixem-lo fer i Ell actuarà. Rebeulasalutaciódelvostre germà bisbe. Déusegueixesperantrespostes Jaume Gilabert i Torruella Portaveu d’ERC a la Diputació de Lleida i alcalde de Montgai Els lleidatans i les lleidatanes propietaris d’un pis o terreny hempagataquestsdieselrebut de l’Impost de Béns Immobles, conegut com l’IBI, l’abans ano- menadacontribució.Defet,ésel primer rebut de l’IBI. El primer dels quatre rebuts que haurem de pagar enguany per sufragar lesdespesesmunicipals–l’IBIés el principal impost amb què comptenelsajuntamentsi,enel casdeLleida,suposagairebé52 milions d’euros, més d’un terç delsingressosprevistosalpres- supost d’aquest 2014. Pertindreencomptelamag- nitud de la tragèdia, demano als lectors que facin l’exercici d’agafar la calculadora i multi- plicar per quatre el rebut que acaben de rebre. No els dema- naré que el comparin amb el re- but que pagaven 10 anys enre- re,aquellsquejaelpagaven.Se- gurament, ja ho saben: s’ha duplicat, malgrat que no s’hagi duplicat el valor real del bé en qüestió–nimoltmenys-,nitam- poc s’hagin duplicat els serveis municipals que reben. Iaixòque,enguany,l’equipde govern municipal, després d’apujarl’IBIanyrereanyenple- nacrisi,esvantad’haverconge- lat impostos, quan molts muni- cipisdelnostreentornelshanre- baixat.Sí,hohanllegitbé.Hiha municipisquehanrebaixatelre- butdel’IBI.Inoestanllunydela ciutat de Lleida. I mantenen els serveis municipals, malgrat les dificultats econòmiques. Esmiriperonesmiri,nohiha una política més antisocial que augmentarl’IBIomantenirl’im- postenunsnivellsaltíssims,sen- se tindre la sensibilitat des de l’Ajuntament d’ajustar altres despesesprescindiblesiperme- tre, així, un petit respir alsveïns i veïnes de Lleida. Cal recordar quel’IBIésunimpostdirecteque no redistribueix la renda ni la ri- quesa,sinóqueelpaguemlesfa- mílies lleidatanes pel fet de tin- dre un habitatge, no de la renda delafamília.Precisamentunbé, el pis, que les administracions, detotselscolorspolítics,hanfo- mentat que fos de propietat. Per calcular l’IBI s’usa el va- lor cadastral, determinat per la Direcció General del Cadastre, a petició expressa de cada mu- nicipi, i un coeficient que fixa l’AjuntamentdeLleida.Pertant, per rebaixar l’IBI, hi ha dues vi- es i les dues depenen de la vo- luntat política de l’equip de go- vern (amb majoria absoluta) de l’Ajuntament: o es demana una revisió cadastral o es rebaixa el coeficientquefixal’Ajuntament fins a rebaixar el rebut final. Sempre ha estat possible re- baixar el valor cadastral i, per tant, el rebut de l’IBI. Més enca- ral’anypassatenquèl’Estatper- metia rebaixar fins a un 15% els immobles sobrevalorats, com passaenelcasdeLleida.Desdel Grup de CiU vam demanar a l’equipdegovernqueinstésl’Es- tat a actualitzar els valors. Era una possibilitat que, a més a més, obria la porta a rebaixar altres impostos que es calculen enfunciód’aquestvalor:laplus- vàlua o lesTransmissions Patri- monials,entred’altres.Elgovern municipal va rebutjar aquesta possibilitat. Per què? Coneixemproubé–nocalin- sistir-hi– el lloc que ocupa Llei- da en el rànquing de les ciutats espanyoles amb més impostos. Lleidaés,defaanys,desgracia- dament líder en qualsevol de les llistes de municipis amb la pressió fiscal més alta, malgrat queelgovernmunicipalmenys- tingui els autors dels estudis. La prova del cotó fluix és pre- guntar als lleidatans i a les llei- datanessicreuenquerebenuns serveis de qualitat a l’altura del molt que paguen. En el pensa- mentdecadascúhihalarespos- ta. La bona, la definitiva. Regidor de CiU a la Paeria Antoni Postius Joan Piris Bisbe de Lleida 13% el que gestionen directa- ment els ajuntaments, l’objectiu eraqueaquestaxifrahaviadeser com a mínim un 25%; però lluny d’això el govern del PP, aprofita la majoria absoluta per imposar de manera autoritària i sense buscar el mínim consens, totes aquelles lleis que calgui per im- posar la seva ideologia i la seva voluntatderecentralitzarl’Estat. La Llei de Racionalització i Sostenibilitatdel’Administració Local (LRSAL) és un exemple mésd’aquestamaneradegover- nar,unalleiqueregulal’autono- mia local i que s’ha fet d’esque- na al món local i a les Comu- nitats Autònomes (CCAA). IésqueelPP,sotal’argument que l’objectiu de la llei es racio- nalitzarl’estructuradel’adminis- traciólocald’acordambels prin- cipisd’eficiència,estabilitatisos- Pistes d’atletisme a Tàrrega Josep Ramon Sanahuja. Runner en estones lliures. Pensant que veritablement escoltarien la proposta, a fi- nals d’any 2013 vaig adreçar escrit a la secretaria general de l’Esport de la Generalitat deCatalunya.Ladecepcióés gran quan reps la resposta, i veusquenotenenniganesni arguments per fer una pista d’atletisme aTàrrega Quan et responen, que la pista seria “deficitària” co- mences a entendre per on aniran els trets. Quan conti- nuen amb l’argument que “actualmentnohihacapcon- vocatòria oberta, de subven- cions per a equipaments es- portius” es quan arribes a la conclusió que el Millet real- ment s’ho va emportat tot. Quan llegeixes que “tens la possibilitat d’iniciar les obres, i que els pots remetre elprojecteperoptaraunafu- tura subvenció” és quan ja veus que aquest Govern que sesuposava“delsmillors”,ha perdutelnordfamolttemps. Dit això, unes observaci- ons al “Govern dels millors” que s’ha demostrat “el dels pitjorsambmoltadiferència”: No es tractava de fomentar l’esport? Cal que sigui amb ànim de lucre l’esport? Si és, o potser deficitari, ja no s’ha d’invertir? Em podrien dir quantespistesd’atletismeno son deficitàries? El Palau de la Música i els partits polítics no son defici- taris?Així,potserquedeixem d’invertir en ells no? Perquè s’han demostrat inútils i que nosabenresoldreelsproble- mes de la ciutadania. Adiós Julián Família Julián Jover. Elpasado7demarzonosde- jóJulián,queestabaingresa- doenelhospitalArnaudeVi- lanova. Julián sufrió un des- mayo el 11 de febrero, cuando se encontraba en la consulta del oculista, in- gresando inconsciente en el hospital, tras ser trasladado en ambulancia. Enseguida fuetrasladadoalaUCI,don- de le diagnosticaron un der- rame cerebral. Después de unosdíasencoma,Juliánlo- gródespertarseypudocons- tatarquesufamiliaestabaa su lado, apoyándole y dese- andoconansiedadquesere- cuperara,apesardelpronós- ticomédicopocoesperanza- dor. Horas después, volvió a entrarenunsueñoprofundo, delqueestuvovariosdíasin- merso. Ya en la cuarta planta de Traumatología, Julián hizo otro esfuerzo el 4 de marzo ysedespertódenuevo,yre- tornó la esperanza de que pudierahaberalgúnmilagro. Pero aquel esfuerzo fue co- mo una despedida. Horas despuésvolvióaentrarenun sueño del que ya no se des- pertaría jamás, pero pudo comprobar que todos los suyos estuvimos a su lado hasta el final. Desde aquí queremos agradecer a todo el perso- nal de la UCI y de la cuarta planta deTraumatología del Arnau de Vilanova su profe- sionalidadyhumanismo,que demostraron en todo mo- mento para cuidar de Julián, nuestro padreyesposo, que descansa para siempre. Nunca te olvidaremos. Elrebutdel’IBI:multipliquinper4 Ajuntaments tocatsde mort ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 L’Ajuntament de Lleida ha par- ticipat aquesta setmana a Ce- BIT,lafiratecnològicamésgran delmónquesecelebraaHanno- ver(Alemanya).Enguanyhaes- tat la desena vegada que la Pa- eria i la UdL, com a impulsores del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, han visitat el certamen amb l’objectiu de re- colzarlesfirmeslleidatanesque hi són presents; també, per es- tablir nous acords amb empre- ses i institucions i, sobretot, per reforçar Lleida en el sector em- presarial, professional i cientí- fic més rellevant per al futur de l’economia i de la societat mun- dial, el tecnològic. BigDatahaestatundelscon- ceptes més presents en els fò- rums de la fira alemanya. Fa re- ferència a una ingent quantitat tenibilitat financera, el que vol assolir és la recentralització de competències a favor de l’Estat, quanrealmentquiestàgenerant dèficit públic és el propi Estat. Actualment l’Estat espanyol téundeutetotalde954.863mi- lionsd’euros,corresponatotsels ajuntaments 41.765 milions, és a dir un 4,37% i les CCAA 196.957milions,un20,63%iés preveuqueafinalsd’any,eldeu- tedel’Estatarribialbiliód’euros; una xifra realment escandalosa. I que fa l’Estat per evitar-ho? Doncs,enllocderacionalitzarles seves pròpies despeses supri- mint ministeris sense cap com- petència o reduint inversions ruïnoses, carrega tota la pressió sobreelsmésfeblesdinsdel’ad- ministració que són els ajunta- ments i les CCAA. És el propi Estat el que hau- ria de fer urgentment una llei sobre la racionalització i sos- tenibilitatdel’Estat,peròésevi- dentqueaquestanolafaranpas. Durantelsdarrers35anysels ajuntamentshananatfentfront alscanvisquelasocietatdelnos- tre país ha experimentat, han anat ordenant urbanísticament els nostres pobles i ciutats, els han dotat d’infraestructures i equipaments basics. Lacrisiactualposaenunasi- tuació insostenible als ajunta- ments, els Ens Locals han vist agreujat el seu pèssim finança- ment i a l’hora es veuen amb la necessitat d’augmentar la seva despesa per donar resposta a una creixent emergència social. Aquestareformaésunataca l’autonomia local incomprensi- ble,unareformarecentralitzado- ra que allunya de tots els muni- cipis competències tan impor- tants com l’educació, la sanitat, l’atenciósocial,lapromocióeco- nòmicaoelmediambient.Iamb la qual, a més, els ajuntaments de menys de 20.000 habitants (totselslleidatans,menysLleida ciutat) veuran afectada la pres- tació dels serveis més basics. Segonslanovalleielsserveis municipals hauran de ser pres- tatsperenssupramunicipals,se- gons criteri de la Diputació i de- cisió del Ministeri; aixó inclou serveis com la recollida i el trac- tamentsderesidus,l’abastament d’aiguapotableadomicili,lane- tejaviaria,l’accésanuclisdepo- blació, la pavimentació de vies urbanes, el tractament d’aigües residuals, l’enllumenat públic.... En definitiva, és una manera d’obrir la porta a la privatització dels serveis basics municipals. Amés,icomjaenstéacostu- mats el PP, amb cada nova llei que promulga fa una nova inva- siódelescompetènciesdelaGe- neralitat.LaLRSALvulneral’Es- tatutd’Autonomia,queregulaen els seus articles 84.2 i 106.1 la competència que té la Generali- tatenmatèriad’organitzacióter- ritorial i regim local. A més a més s’introdueix un nou article sobre funcionaris de l’administració local amb habili- tació de caràcter “nacional” (re- cuperant el terme que havia es- tat substituït per estatal l’any 2007), en el qual es regula el seu règim i s’estableix que cor- respongui a l’Estat la seva se- lecció, formació i habilitació, ai- xí com la potestat sancionadora en els casos d’infraccions més greus,derogantl’atribucióquela Llei7/2007,de12d’abril(EBEP) havia atorgat a les CCAA , és a dir que els secretaris/es i inter- ventors/esdelsajuntamentsse- ran ficats directament per l’Es- tat, amb la clara intencionalitat de controlar des de dins. Davantd’aquestatacal’auto- nomialocalqueimposaelgovern central, el món local diu prou. Ajuntaments,entitatsmunicipa- listes i sindicats, s’oposen fron- talment a que els ens locals es converteixin en un apèndix de l’estat i en una instància mera- mentadministrativaisotaelcon- trol en el seu funcionament; per aixòaldiad’avuielsajuntaments de Catalunya aprovem mocions per portar al Constitucional aquesta llei, que no té cap més voluntatqueevitarqueelsajun- taments reflecteixin la voluntat popular expressada a les urnes en unes eleccions municipals. dedadesid’informació–mésen- llà de la capacitat dels ordina- dors habituals- que són de gran utilitat,entrealtres,peralages- tió pública. Lleida ha estat con- vidada a que expliquéssim la nostra visió de Big Data i a pre- sentarelsprojectesquehiduem a terme en una jornada dins de CeBITqueorganitzava la multi- nacionalalemanyaGFT,present al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, i que va anun- ciarqueestàenprocésdedupli- car la seva presència en llocs de treball al Parc. Dins d’aquesta gran corrent mundialqueéslagestiódelain- formacióperalamilloradel’efi- ciència i l’eficàcia, un dels prin- cipalsprogramesqueestemtre- ballant és Open-Dai, una iniciativaeuropeaenquèLleida participa juntament amb altres deu ciutats d’Itàlia, de Suècia i de Turquia. L’objectiu és crear sistemes per captar, processar i obrirlesdadesdelaciutat(sem- pre, d’acord amb els límits que fixa la legalitat) a una major au- diència d’usuaris perquè les ad- ministracions, les empreses, les entitats i qualsevol persona les utilitzi i es puguin crear apli- cacions, iniciatives empresa- rialsiserveisbasatseninforma- ció precisa. El Parc de Gardeny és el buc insígniadel’empentatecnològi- cadeLleida.AHannover,hemfet un nou pas endavant per ampli- arlarecercaambl’acordquehem firmatamblaUniversitatdeDu- isburg-Essen. El Parc i aquesta Universitat col•laborarem per desenvolupar aplicacions d’smart cities (ciutats intel•li- gents) en l’àmbit social, un sec- tor que, d’altra banda, ja és pre- sent a Gardeny, amb els serveis deteleassistènciamunicipal,que utilitzen tecnologia avançada. La continuada presència de Lleida a CeBIT també ha servit perdonaraconèixerlanostraca- pital a Hannover Messe, la po- tent entitat firal de la ciutat ale- manya. Els seus responsables hanreconegutlatrajectòriadela nostra fira d’equipaments per a ciutats,Municipàliai,pertant,la condiciódeLleidacomareferent en la prestació de serveis als ens locals. Entre els esdeveni- ments que organitza Hannover Messe figura Metropolitan So- lutions,certamendeserveisitec- nologia adreçat als municipis, que se celebra cada any. Lleida col•laborarà en aquesta cita i aportarà l’experiència que li do- nen les disset edicions de Muni- cipàlia mitjançant un conveni que hem negociat aquets dies. Enunmóncadacopmésglo- balitzat, les ciutats hem de ser conscients de les nostres po- tencialitats internacionals i te- nimeldeured’impulsar-les.Sens dubte, tres de les grans fortale- ses de Lleida, en aquest sentit, sónl’agroalimentació,elturisme i les tecnologies, tantes vega- des entrecreuades com ho de- mostra l’experiència del nostre parc científic. La Paeria mantin- dràeltreballqueduuatermeper amplificar el grau de referència internacionalquetélanostraciu- tat. Lleida,enlafiratecnològicadereferènciamundial Àngel Ros Domingo Paer en cap DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Que els models d’autodeterminació de la península de Crimea i Catalunya són ben allunyats no sembla que generi gaires dubtes. A Crimea han aplicat un vell principi polític, el dels fets consumats, que alguns diran és extrapolable a altres realitats. Doncs no, no és ni de bon tros exportable, perquè no és el mateix votar amb els tancs als carrers que fer-ho lliurement, amb l’esperit seré i amb la voluntat que tot el procés sigui net i diàfan. A Crimea el referèndun de reannexió a ‘la mare’ Rússia té connotacions violentes, per molt legítim que sigui el sentiment dels crimeans. És aquí on s’estavella el model, en la tutela de les armes, i no pas en la decissió de consultar als ciutadans sobre el seu destí. La coacció desvirtua el principi democràtic. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Crimea:lapolíticadelsfetsconsumats
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA Lleida capital ocupa un lloc pri- vilegiat quant a riquesa fami- liar, superant fins i tot Barcelo- naiMadridpelquefaalamitja- na d’ingressos de les famílies, segons posa de manifest un es- tudi de la consultoria AIS. Així, les famílies de Lleida ciutat in- gressen una mitjana de 27.379 euros l’any, el que suposa uns 2.280 euros al mes. Aquest ni- vell situa el municipi entre els 150 primers llocs de les760 po- blacions de més de 10.000 ha- bitants que hi ha a Espanya, doncs supera amb escreix els 23.000eurosdemitjana(1.930 almes)detotl’Estat.Lleidapas- sa al davant fins i tot de Madrid (25.760euros,2.140almes)ide Barcelona (26.550 euros l’any, uns 2.200 al mes). Tarragona, però, està una mica per sobre amb uns 2.310 euros mensuals. Lleida capital és, a més, una ciutat estalviadora, perquè si la mitjanad’ingressosésde27.379 eurosperfamília(elquefaunto- talde1.341milionsd’eurosenel conjunt del municipi), la mit- jana de despesa és de 25.906 euros (1.269 milions en total). Aquest marge d’estalvi no és ni molt menys freqüent en les al- tres capitals de més de 10.000 habitantsestudiades,nitansols enlesquehihaalescomarques de la demarcació, tot i que po- dria semblar que el mateix ca- ràcter conservador-pagès les igualaria. Així, per exemple a Mollerussa la mitjana d’ingres- sosperfamíliaésde26.333eu- rosl’any,iladedespesa,29.440. A la Seu d’Urgell, els ingressos mitjans són de 23.867 euros, mentre que les despeses pugen fins els 27.119 euros l’any. La tònicaesrepeteixtambéenmu- nicipis més petits, com Vielha. ElsveïnsdeLleidasónmés ricsqueelsdeMadridoBCN La mitjana d’ingressos de les famílies de la capital és de 2.280 euros al mes Màrqueting digitalal serveidel comerç Presentació de Kiuget REDACCIÓ. LLEIDA Avui a les 12.00, a la Sala d’ac- tesdelaDiputaciódeLleida,tin- dràlloclapresentacióComdina- mitzar la teva ciutat amb Kiuget, destinada a donar a conèixer aquestaplataformademàrque- ting digital. Obriran la jornada Pau Perdices, vicepresident de laDiputaciódeLleidaiJoanCal, director executiu del Grup SE- GRE.Kiugetadaptaleseinesde màrquetingalmóndigitalperdi- namitzarelsesdevenimentsfes- tius,lúdics,socialsiàreescomer- cials. La novetat és que l’usuari autogestionalespromocions,les campanyes i accions publici- tàries per donar a conèixer els seusproductes.L’originalitatdel projecteradicaenlacombinació de diversos suports publicitaris ienunasolaplataforma,dema- neraquel’anunciantnohadetri- arentreproveïdors,sinóqueels potelegirapartirdel’Appquees pot descarregar gratuïtament al mòbil o tauleta. Kiuget és un projecte desenvolupat per l’em- presa lleidatana Engisystem- Technology, allotjada al Centre Europeud’EmpresesiInnovació de la Diputació (CEEI). BOADILLA DEL MONTE VERSUS CAZALLA El municipi de més de 10.000 habitantsmésricd’Espanyaés Boadilla del Monte (Madrid), amb una renda familiar es- timadaen34.965euros.Al’ex- trem contrari hi ha la localitat deCazalla(Sevilla),amb16.110 eurosl’anyperfamília,unaren- damensualquesuperaperpoc els 1.340 euros. En general, el sud de l’Estat concentra les ciutats amb menys renda, mentre que el nord i punts del centre són el pol oposat. LaPaeriacedeixunlocal alsocellairesdeMagraners REDACCIÓ. LLEIDA L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i elPresidentdel’AssociacióOce- llairesLaTaulad’Or,IvanSantia- go, van firmar un conveni per a la cessió d’un local a l’entitat ocellaire,situadaalbarrideMa- graners i que té 80 socis. Nouterminiperaccedir alshortsdeRufea REDACCIÓ. LLEIDA LaPaeriahaobertunnoutermi- ni per a la sol·licitud dels Horts Familiars de Rufea que finalitza el 26 de març a les 13.00 h. L’ajuntamentdeLleidaofereixla possibilitat de llogar durant 4 anys una parcel·la de 100 m2. . Lacampanya‘Sangper cultura’triplicaelsdonants REDACCIÓ. LLEIDA L’acció solidària delTeatre de la Llotja va triplicar el nombre de donacionsalBancdeSangiTei- xits. El 21 de març l’Espai Soli- daridelhalldelteatreestaràocu- pat pel mateix Banc de Sang i el 22 per Down Lleida. EstudiantsholandesosvisitenlaPaeria Una trentena d’alumnes del Centre Pierson Col·lege de Den Bosch(Holanda),queparticipenenunintercanviculturalamb el Samuel Gili Gaya de Lleida, van visitar ahir la Paeria. PAERIA REDACCIÓ. LLEIDA L’HospitalArnaudeVilanovaha detectat nens de només 3 anys amb obesitat o sobrepès. Mal- grat que són pocs i puntuals, aquests casos posen sobre la taula l’impacte dels mals hàbits alimentarisenlapoblació.Elses- pecialistes en responsabilitzen enbonapartelsparesielseden- tarisme que inculquen als fills. Per frenar aquesta situació, des de fa7anys, Lleida compta amb el programa Nereu, que pro- moul’activitatfísicail’alimenta- ció saludable en nens amb so- brepès. Segons el seu director, IvanCastro,hanaconseguitque el 80% dels nens adquireixin l’hàbitdeferexercici.Iésque,en els últims anys, s’han arribat a tractar nens que necessitaven medicaciópelsproblemesasso- ciats a l’obesitat, com hiperten- sió. Un de cada 4 nens d’entre 3 i5anyspateixsobrepès,segons el darrer estudi realitzat per la FundacióTHAO de Salut Infan- til,unaorganitzacióquepromou estils de vida saludables. L’ArnaudeVilanovaalerta quehadetectatobesitat ennensdenomés3anys Un de cada 3 nens d’entre 3 i 5 anys té sobrepès REDACCIÓ. LLEIDA ElGremideFornersdelesTerres de Lleida formarà part de la xar- xadedetecciódel’exclusiósoci- alentrelagentgranqueviusola a la ciutat. Antoni Postius, alcal- dable de CiU a la Paeria, acom- panyatdelregidorPacoCerdà,es va reunir amb el president del Gremi de Forners, Manel Llaràs, per explicar-li el contingut de la proposta, que pretén prevenir l’exclusió de persones que no comptenambunentornsociofa- miliar estable i que tenen pro- blemespercobrirnecessitatsbà- siques.Lapropostanaixdelamo- ciópresentadaperCiUenl’últim ple de la Paeria perquè l’Ajunta- ment creï aquesta xarxa. Final- ment,lamocióvaserretiradaper- què l’equip de govern de la Pae- ria es va comprometre a impulsar-la sense necessitat de sotmetre-la avotació.“ Cal reco- nèixerdesdel’Ajuntament,atra- vésd’unprotocol,aquellafunció decohesiósocialalsbarrisqueja fa el comerç i els serveis de pro- ximitat, com forners o farmàcies perquè ajudin en la detecció de casos de persones que necessi- tin l’atenció dels serveis munici- pals”,va explicar Postius. Volenqueelsforners detectincasosd’avis enriscd’exclusiósocial Recuperant l’esperit dels comerços de proximitat Cerdà i Postius, durant la reunió amb el Gremi de Forners. CIU
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 07 COMARQUES PUBLICITAT REDACCIÓ / ACN. LLEIDA Elsectorramaderilesplantesde tractamentdepurinsambcoge- neració exigeixen un gest de di- àleg al Ministeri d’Indústria per trobar solucions al tancament d’aquestesinstal·lacionsaprofi- tant la concentració convocada avui a Madrid. A banda d’insis- tirenunamoratòriade2anysen l’aplicaciódelesretalladesenles retribucionsquerebenaquestes plantes per generar electricitat, elsectorplantejaredistribuir“de forma diferent” els 130 milions d’euros que Indústria preveu destinar a aquestes plantes, analitzant la situació de cadas- cunad’ellesiprioritzantaquelles que es trobin en zones vulnera- blesonlaproducciódepurinsés major i així poder solucionar “part del problema”. Representantsdelesorganit- zacions agràries Unió de Page- sos,JARC,Asaja,laFederacióde Cooperatives Agràries de Cata- lunya(FCAC)il’Associaciód’em- preses pel desimpacte ambien- tal dels purins (ADAP) es van tornar a reunir ahir amb la sub- delegadadelgoverndel’Estata Lleida, Inma Manso, per tal d’analitzarlaproblemàticadeles plantes d’assecat de purins, el Demanen que les subvencions es mantinguin almenys aquí TRACTORS DE LLEIDA DE ‘MANI’ AVUI A MADRID Pagesosiramadersdetotl’Es- tatesmanifestaranavuiaMa- dridcontralesmesuresdelgo- vern espanyol que han obligat a tancar les plantes de tracta- ment de purins per cogenera- ció. A Catalunya hi ha 6 plan- tesd’aquestestilis’esperaque unmilermanifestantscatalans arribin a Madrid. Dos tractors de les Garrigues ja van sortir dissabte cap a Madrid carre- gatsambduescubesdepurins. Proposenprimarles plantesdepurinsenles zonesmésvulnerables Els dos tractors lleidatans que han marxat cap a Madrid a protestar dia abans de la concentració d’àmbit estatal convocada pel sector a Madrid davant del Mi- nisteri d’Indústria per exigir di- àleg als seus responsables tro- bar solucions que permetin que lesplantesdetractamentdepu- rinsambcogeneraciópuguinre- prendrelasevaactivitatigaran- tir així la viabilitat futura de les explotacionsporcinesqueende- penen per gestionar l’excedent de purins que generen. Manso es va comprometre a traslladar la seva petició al mi- nisteri d’Indústria. XAVIER LOZANO (ACN) Lanou,alaMostraGastronòmicade l’Estany La nou del Pla d’Urgell serà l’ingredient que tindran en comú totselsplatsqueescuinaranala3aMostraGastronòmicade l’estanyd’IvarsiVila-sana,enquèparticiparan6restaurants de la zona durant el mes d’abril. ORIOL BOSCH (ACN) Agentscívicspervigilareltrànsitalesescoles A partir d’ara, la regulació del trànsit a les entrades i sortides de les escoles de Solsona serà una tasca dels agents cívics. D’aquesta manera, la Policia Local tindrà llibertat de movi- ments per vetllar per la seguretat a l’entorn d’altres zones. AJUNTAMENT DE SOLSONA
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITATPUBLICITAT EnèsimatacdevoltorsaanimalsalSobirà Un ramader de la Vall Cardós ha denunciat l’enèsim atac de voltors a animalsvius amb el resultat d’un pollí mort. Els fets van ocórrer, aquest dissabte, a la localitat de Boldís. ACN 200participantsalaCaminadadeTorrefarrera L’AjuntamentdeTorrefarreravaorganitzardissabteencol·la- boració amb Torrefarrera Solidària, la 3a Caminada Popular deTorrefarrera a Malpartit, que va aplegar 200 persones. COM360 Investiguen l’incendien dospallers aPonts REDACCIÓ. PONTS Els Mossos d’Esquadra han obertunainvestigacióperescla- rirlescausesdel’incendiquedes dediumengealmigdiacremaen dospallersdePontsiquevaobli- gar a desallotjar, de forma pre- ventiva, 200 persones. El foc es va declarar a 2/4 de 4 de la tar- da i va mobilitzat 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els desallotjats ja van poder tornar a casa, però se’ls va de- manar que tanquessin portes i finestres perquè la columna de fumeramoltdensa-esveiaa10 quilòmetres de distància. Amb- dóspallerscontinuarancremant els propers dies. 17,7milionsperadues carreteresaraneses REDACCIÓ. PERAMOLA Tres ferits crítics, un dels quals hauria mort, és el resultat d’un accidentamitjatardad’ahirala C-14, a Peramola. Els ferits són una parella d’Osca de 29 i 31 anysiunveídeTarragonade71. LaFiradeStJoseptindrà uncentenard’atraccions REDACCIÓ. MOLLERUSSA Un centenar d’atraccions com- plementàries animaran com ca- da any la Fira de Sant Josep, que tindrà lloc a Mollerussa del 20 al 23 de març. HomenatgeaMollerussa al’exmilitarbosniàDivjak REDACCIÓ. MOLLERUSSA El Teatre de l’Amistat de Molle- russaacullavui(21h)l’acted’ho- menatge a Jovan Divjak, antic militarbosniàaquil’InstitutCa- talà de la Pau (ICIP) otorga el premi Constructors de la Pau. REDACCIÓ. LLEIDA Un total de 48 ajuntaments de Catalunya rebran avui el Segell Infoparticipa, un distintiu que s’atorga per primeravegada als ajuntamentscatalansques’han distingit per la qualitat de la in- formació als seuswebs. D’entre la cinquantena de consistoris premiats només n’hi ha un de Lleida: el de Solsona, cosa que demostra que la transparència és l’assignatura pendent de les pàgines web dels ajuntaments lleidatans. La primera edició dels guar- dons Infoparticipa és una ini- ciativa per millorar la transpa- rència a la comunicació pública local creada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a laCiutadaniaPlural(LPCCP)de laUniversitatAutònomadeBar- celona (UAB) que es basa en els resultats d’avaluar aquestes webs,publicatsalMapaInfopar- ticip@ (www.mapainfopartici- pa.com). L’actualització del mapa mit- jançant una segona onada d’avaluacions, a partir de maig del 2013, ha permès constatar una millora general en la infor- mació disponible als webs mu- nicipals des de 2012, La con- cessiódelSegellesrealitzaràen un acte que se celebrarà al Pa- lau de Pedralbes de Barcelona. L’avaluació dels webs s’ha rea- litzat a partir de 41 preguntes. 48 ens local reben avui el Segell Infoparticipa Acredita la qualitat de la informació que ofereixen als seus portals online Primera edició d’aquests premis Neixen amb l’objectiu de millorar la transparència de la comunicació pública local Lespàgineswebdels ajuntamentsdeLleida, lesmenystransparents Solsona és l’únic consistori lleidatà premiat pel seu portal LesBorges fomentala lecturadins lafamília Intervé en unes 40 llars REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Més de 40 infants d’entre 5 i 8 anys participen des del passat divendres en el projecte Motxi- lleslectoresdelabibliotecaMar- quèsd’OlivartdelesBorges,una iniciativaquepreténcrearunhà- bit lector dins la família, inten- tant que els pares siguin el mo- del a seguir per als seus fills. El projecte, que compta amb el patrocinidelaDiputaciódeLlei- da i amb el suport de l’Ajunta- ment,consisteixenentregarals infants una motxilla farcida de llibres que cada mes s’intercan- viaràentreelsassistentsaltaller de contes. El projecte Motxilles lectores “és una iniciativa que ajudarà a que famílies i infants comparteixin bones estones de lectura, el que sense dubte faci- litarà la creació de l’hàbit”.
 9. 9. BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 09 ACTUALITAT Rússiapreparaunaràpidaannexió deCrimeadesprésdelreferèndum Els crimeans ratifiquen amb un 96,6% devots la sevavoluntat d’integració a la Federació Russa AGÈNCIES. SIMFEROPOL El Parlament de Crimea va pro- clamar oficialment la indepen- dència d’Ucraïna i va sol·licitar l’annexió a Rússia l’endemà del referèndum en què un 96,6 per cent dels crimeans –1,27 mili- ons–vanvotarafavordelareu- nificació amb Rússia. “La repú- blica de Crimea (...) es dirigeix a la Federació Russa amb la pro- posta que sigui acceptada al si de Rússia” en qualitat de nova entitat”, assenyala el text de la resolució. El document va ser adoptat en una sessió del legis- latiu, en la que també es va re- cordarqueCrimeapassaràalfus horari de Moscou a partir del 30 de març, i no al de Kíev com fins ara. Per la seua part, elvicepresi- dent parlamentari rus, Serguei Neverov, va informar que la CambraBaixadelParlamentrus crearialescondicionsjurídiques per a una ràpida integració de Crimea a la Federació russa. “La gent ha votat per la reunifi- cació amb un poble amb el que semprehanviscut”,vadirNeve- rov. El vicecap de govern rus, DmitriRogosin,tambéesvama- nifestar a favor d’una ràpida annexió de la península crimea. “Les esperances de la població deCrimeanohandeserdefrau- dades” va afirmar. Per las eua part, el president rus, Vladimir Putin, té previst pronunciar-se sobre l’annexió de Crimea avui. Elmandatarivaconvidaraamb- dues cambres parlamentàries a assistir a un discurs a les 15:00 horalocal(11:00GMT),quepro- nunciarà a la sala de Sant Jordi del Kremlin. “IL·LEGAL” I “FARSA” La Unió Europea i els Estats Units no reconeixen el resultat delreferèndumalconsiderarque el plebiscit és il·legal. Per la se- va part, el president interí Prorussos celebren el ‘sí’ aclaparador en el referèndum. d’Ucraïna, Alexander Turxinov, vaqualificarlaconsultade“gran farsa”. El Parlament de Kíev va aprovarlamobilitzacióparcialde les Forces Armades amb una majoria de 275 dels 308 dipu- tats presents. Els mitjans ucraï- nesosconsiderenquelavotació dediumengevaestarmanipula- da per Rússia i asseguren que molts ciutadans russos que no eren en les llistes de votants van volar a Crimea per parti- cipar en el referèndum. Crimea defensa que es va utilitzar el cens del 2012. Elministred’AssumptesEuro- peus, José Manuel García- Margallo,vadeclararqueelre- ferèndumcelebrataCrimeaés “nul”i“senseefectesjurídics”. Els ministres d’Exteriors de la UnióEuropeavanacordarahir en una reunió a Brussel·les sancionar 13 dirigents russos i8ucraïnesosconsideratsres- ponsables de la inestabilitat a la regió autònoma ucraïnesa de Crimea. Els Vint-i-vuit van decidir restringir els visats i congelar els béns en territori comunitari d’aquestes perso- nes,segonsvainformaraTwit- ter el ministre lituà d’Exte- riors,LinasLinkevicius,queva advertirques’aprovaran“més mesures en els pròxims dies”. A finals de setmana hi haurà una cimera entre caps d’estat i de govern de la UE. MARGALLO DIU QUE EL REFERÈNDUM ÉS “NUL” AGÈNCIES. BARCELONA El titular del jutjat d’instrucció 1 de l’Hospitalet de Llobregat va citar a declarar com a imputats els pares de la nena de 10 anys segrestada a Bolívia per un de- licte d’abandonament de famí- lia. La nena, de l’Hospitalet de Llobregatid’origenmarroquí,va arribar ahir a Barcelona des- prés d’haver estat segrestada durant set mesos. La menor va passar a disposició de la Direc- cióGenerald’AtencióalaInfàn- ciail’Adolescènciadeformapre- ventiva, tot i que els pares po- dran veure-la en un entorn controlat. Els Mossos i la Guàr- dia Civil investiguen ara el mo- tiu pel qual la nena va sortir del paísambunaautoritzaciónota- rial aparentment firmada pels seus pares, que sempre han ne- gat que autoritzessin el viatge i han dit que van ser enganyats. Tambéhannegatquehaguessin acordatcaptransaccióeconòmi- ca amb el segrestador i que va seraquestquiesvaemportarla nena, potser falsificant la firma paterna.LaFiscaliadeBolíviava imputaralsegrestadorelsdelic- tesd’explotaciódepersones,as- sociació delictiva i abús sexual. Imputatselsparesdela nenasegrestadaaBolívia El segrestador, acusat d’abús sexual i explotació Arribada al Prat de la menor, acompanyada de la Guàrdia Civil. ACN Unadona mortaamans del’exparella AGÈNCIES. MADRID Una dona de 49 anysva morir a Madrid a mans de la seva expa- rella sentimental. L’home, de 50 anys, va confessar el crim, se- gons van informar fonts polici- als. Agents de la Policia Nacio- nal van trobar ahir la dona mor- ta al domicili del presumpte agressorambevidentssignesde violència.Semblaqueladonava anar a casa seva perquè ell li va dir que si no se suïcidaria. Ono, de Vodafone per 7.200 milions AGÈNCIES. MADRID LamultinacionalbritànicaVoda- fone ha tancat la compra de la companyia espanyola Ono per 7.200 milions d’€. Segons va confirmar ahir Vodafone, amb aquesta operació espera acon- seguirbeneficispervalorde240 milions d’euros anuals. “Amb la combinaciód’OnoiVodafonees crea un proveïdor de comunica- cions integrades líder a Espa- nya”,va declararVittorio Colao, conseller delegat de Vodafone. AGÈNCIES. MADRID El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, ha cessat al ti- nent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero Díez, com a cap delGrupdeReservaiSeguretat (GRS)número1deMadrid,des- prés de convidar al seu pare, el colpisa tinent coronel Antonio TejeroMolinaiaaltrespersones implicades en el cop d’estat del 23-F a un dinar al seu aquarte- rament.Eldinaresvacelebrarel passat 18 de febrer, és a dir, cinc dies abans del 33è aniver- saridel’intentdecopd’Estatdel 23-F.Segonshanprecisatfonts delministerid’Interior,enaquest dinar es va commemorar l’ani- versaridelcopd’Estat.Tambéhi va assistir l’excapità Jesús Mu- ñecas Aguilar, qui va ser con- demnatacincanysdepresó.Se- gons una nota d’Interior, el ti- nent coronel Tejero Díez va celebrar el dinar en el seu quar- ter a Valdemoro (Madrid). La destitució del fill de Tejero com a cap del Grup de Reserva i Se- guretat implica únicament que queda sense destí provisional- ment,finsquepuguitornarade- manar plaça, fet que probable- ment sigui després de l’estiu. Càsticlleualfilldelcolpista Tejeropercelebrarel23-F Vaconvidarelseupareialtresaundinaralquarter El colpista Antonio Tejero Molina, en una imatge de l’any 2007 ARXIU
 10. 10. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014
 11. 11. BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 11 ESPORTS PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA ElLleidaEsportiuvolcontaramb el màxim recolzament de públic possibleelproperdiumenge,dia 16, donada la importància del partit que jugarà al Camp d’Es- ports amb L’Hospitalet (17.00). Pertaldefacilitatl’assistènciaa l’estadi, el club ha decidit posar a lavenda entrades anticipades aunpreuméseconòmicdel’ha- bitual. Així, les entrades per la zona de Tribuna, que costen 25 euros, se vendran a 10 i les de LateraliGols,quevalen15,cos- taran5.Lavendaanticipadaco- mençarà demà dimecres i fina- litzarà dissabte a les 14.00. També el socis i abonats del lleida tindran a la seua disposi- ció dos entrades de regal, que poden recollir també a partir de demàifinsdissabteales14.00. Les entrades seran per la ma- teixa zona de l’estadi de la que siguiabonat.Perrecollir-lashau- ran de mostrar el carnet de soci i el DNI. Igualment, els socis in- Entradesapreureduït pelLleida-L’Hospitalet A partir de demà a 10 € les deTribuna i 5 les de Lateral i Gols Formació inicial del Lleida, el passat diumenge a Sant Andreu. fantils poden retirar una entra- da també gratuïta per aquest partit. El Lleida, quart després de la derrotadediumengeaSantAn- dreu (3-1), rep a L’Hospitalet, cinquè,ambunpuntmenysque els lleidatans, per lo que l’equip de Toni Seligrat defensarà la seva plaça de play off. El Lleida esta pendent de les proves que se faran avui a Mo- lo, lesionat al genoll diumenge, per veure la gravetat. L’EspaiBarçaarribaaLaSeud’Urgell L’exposicióitinerantquehaorganitzatelFCBarcelonaperex- plicar per tota Catalunya la proposta del Nou Espai Barça va arribar ahir a La Seu d’Urgell i avui ho farà a Lleida. C.S. ElVila-sanapujaaPrimeraNacionalCatalana El CP Vila-sana jugarà la propera temporada a la Primera Nacional Catalana, la segona divisió de l’hoquei femení espanyol, per sobre de la qual ja hi ha la OK Lliga.
 12. 12. 12 FET BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA Coordinat per l’Oficina de Des- envolupament i Cooperació (ODEC)delaUniversitatdeLlei- da (UdL), a petició de la Comis- sió 3.4 (que aplega tres entitats que treballen pel 4t Món: Càri- tas,laFederacióCatalanadeVo- luntariat Social i la Coordinado- ra d’ONGD de Lleida), la UdLha engegat un programa pilot per introduir en la docència dels graus, les causes i les conse- qüències de la pobresa i com es pot lluitar contra aquesta injus- tícia des des la pràctica profes- sional de cada titulació. El programa Aules contra la pobresa forma part d’una inici- ativa més àmplia per a la inclu- sió de continguts i competènci- es en el terreny de la coopera- ció per al desenvolupament al currículum educatiu de la UdL. D’aquíalmesdejuny,7assigna- turesdelsgrausdeMedicina,In- fermeria, Fisioteràpia, Dret i Economia,Turisme i Enginyeria Agrària,imparteixendoscrèdits de docència reglada, per tant avaluable, sobre la pobresa. El curs vinent s’espera incorporar aquesta temàtica a la resta de graus. Personal de l’OCDE s’encar- rega d’impartir la part general delmòdul(causes,efectesillui- ta contra la pobresa) i col·labo- ra amb el professorat de cada matèria per centrar el mòdul específiciorganitzarlapostaen comú amb l’estudiantat. L’objectiu, sensibilitzar i tre- ballarpereradicaraquestalacra que, dia a dia afecta més perso- nes arreu del món, i més a prop de casa nostra. A tal d’exemple, i segons dades de la Sindicatu- ra de Greuges de Catalunya, a un 23,7% dels infants de Cata- lunya. Elsmotiusdelapobresaes debatenaclassealaUdL Pla pilot per introduir en la docències la lluita contra aquesta injustícia social Plusfresc col·labora enlalluita alcàncer Un ‘plus’ de solidaritat REDACCIÓ. LLEIDA Plusfresc, la cadena de super- mercat líder en productes fres- cosalescomarqueslleidatanes, reafirma el seu compromís amb l’entorn, els clients i la qualitat col·laborantambdiferentsinici- atives de caire social, un eix de responsabilitat social corpo- rativa que ha format part de la companyia des dels seus inicis i que no ha deixat de banda al llarg dels gairebé 85 anys que porta en actiu. Undelsprincipalseixoscol·la- boratiusdelssupermercatsPlus- fresc per a aquest mes de març col·laboracióamblavendadelo- teria contra el càncer. Volun- taris de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) oferi- ran loteria nacional als establi- mentsPlusfrescdelcarrerBisbe MartinRuano,12,carrerCamíde Picos, 6 i el del carrer Baró de Maials,107cadadivendresidis- sabte al llarg de tot el mes. Els beneficis obtinguts d’aquesta venda es destinaran íntegra- ment a l’AECC, contribuint així amb la seva tasca de lluita con- traunadelesmalaltiesqueafec- ta actualment a més persones. PROMOCIÓ DELS ESTUDIS A BARCELONA LaUniversitatdeLleida(UdL) va promocionar la seva oferta docentaBarcelona,enelmarc delacelebraciódel25èSalóde l’Ensenyament i l’11è Saló Fu- tura que va tenir lloc del 12 al 16demarç.LaUdLfaespeci- alincidènciaenlesdoblestitu- lacions.Entrelesnovetats,tro- bem Ciències de l’Activitat Fí- sica i de l’Esport i Fisioteràpia (5 anys), i Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (5 anys). Tàrregalluitacontral’intrusismeaudiovisual L’Ajuntament deTàrrega ha expressat el seu suport a la cam- panya de la COELL per detectar i combatre l’intrusisme pro- fessional dins el sector audiovisual. AJUNTAMENT DE TÀRREGA 7empresesrebenajutsperfomentarlaigualtat La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, va rebre divendresrepresentantsdeles7empresesquehanestatsub- vencionades per implantar plans d’igualtat. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN L’EscoladeSobreestands apostaperlaconservació REDACCIÓ.TÀRREGA L’Escola de Sobreestantsva ini- ciar a finals de febrer un curs de 300horesdeduradatitularCon- servació i explotació de carrete- res,l’objectiudelqualéspropor- cionar una formació específica sobre aquesta temàtica. ElCarballeira,unadeles 10millorsmarisqueries REDACCIÓ. LLEIDA El restaurant Carballeira ha es- tatescollitcomunadeles10mi- llors marisqueries de l’estat es- panyol, segons la guia Los 100 mejoresdelaGastronomiaEspa- ñola, promoguda per l’empresa Solan de Cabras. El1rCursl’Oleoturisme arrencaamb30inscrits REDACCIÓ. LA GRANADELLA L’Escola de Capacitació Agrària (ECA) de les Borges Blanques i l’Associació pel Foment del Tu- risme a les Garrigues han pro- gramatel1rCursd’Oleoturisme a les Garrigues, que finalment ofereix 30 places. REDACCIÓ. LLEIDA L’Associació Antisida de Lleida haajudat,desdel2006,atrobar feina a 156 persones gràcies a Incorpora, el programa d’Inte- graciólaboraldel’ObraSocial“la Caixa”. En concret, el 2013 l’en- titatvaatendrea89nousbene- ficiarisivainserirlaboralmenta 63 persones en risc d’exclusió social.Amés,tambéesvaaten- dre a 10 persones amb alguna discapacitat i es va aconseguir feinapera5.Entotal,l’Associa- ció compta amb una borsa de candidats de 466 beneficiaris, atesos des de 2006 a 2013. Com a membre participant del Programa Incorpora, en aquests 7 anys, l’Associació ha visitat un total de 85 empreses lleidatanes per informar-los d’aquestprogramadirigitaper- sones amb gran dificultat per trobar feina com són persones ambVIHi/sidaifamiliars,treba- lladores del sexe, parats de llar- ga durada, immigrants, joves amb poca formació i exreclu- sos, entre d’altres. L’AssociacióAntisidade Lleidaajudaatrobar feinaa156persones L’entitat informa 85 empreses sobre ‘Incorpora’ REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’alcaldedelesBorgesBlanques, EnricMir,ielpresidentdelCon- selldeLleidadePIMECComerç, Manel Llaràs, es van reunir la setmana passada a la seu de la patronal, a Lleida, per estudiar i valorariniciaraccionsconjuntes per donar suport al comerç de proximitat del municipi. L’alcaldedelesBorgesvade- clararque“ésabsolutamentpri- oritari dedicar tots els esforços possibles per enfortir el comerç local, un sector vital del nostre teixit econòmic, bàsic en mo- ments de dificultats i de possi- blescanvis.Peraquestmotiués primeraprioritatpernosaltresel recolzament i l’assistència des delsmitjanspúblicsquebusquin enfortirelcomerçmunicipal,vist com a senyal d’identitat local”. Perlasevabanda,ManelLla- ràs va assegurar que “l’aliança entre el sector públic i el privat és fonamental per debatre en profunditat les problemàtiques delcomerçdelmunicipiiconfec- cionar un full de ruta”. LesBorgesiPimecLleida estudienaccionsd’ajuda alcomerçdeproximitat tex te xtxexetxetxe txet xetxt xet xetxte tx txetx et
 13. 13. BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 12 años de esclavitud (+16). 16.10, 18.30 3 bodas de más (+12). 20.50, 22.30 Agosto (+16). 16.00, 18.10 Cuento de invierno (+7). 20.20, 22.30 El médico (+16) (HD). 16.30 La Venus de las Pieles (+16) (HD). 19.10, 20.50, 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 300: El origen de un imperio (+16) (HD). Dm. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00; Dc 17.00; Dj. 16.00, 18.00 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) El lobo de Wall Street (+16). 16.15, 19.30, •23.00 Her (+12). 16.30, 19.15, 22.15, •00.30 Una vida en tres días (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10, •00.20 Ocho apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.22, 22.20, •00.25 Dallas Buyers Club (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.15 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.05 Philomena (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 La gran estafa americana (+16). 16.20, 19.00 Robocop (apta). 22.20,•00.30 Jack Ryan: Operación sombra (+12). 20.25, 22.30, •00.30 Nebraska (apta). 16.10, 18.15 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Joven y bonita (+16). 15.00, 18.30, 20.55, 22.40 Alabama Monroe (+16). 16.45 El sexo de las madres (+12). 21.05 Emperador (+7). 15.00, 17.35, 19.20, 22.40 Las maestras de la República (apta). 16.30, 18.15 La segunda mujer (+12). 15.00 La gran bellaza (+12) (VOS). 20.20 Pelo malo (+12). 16.45, 19.20, 22.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. 300: el origen de un imperio (+16). °12.15, °14.15,16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 300: el origen de un imperio (+16). °12.45,°14.45,16.35, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 300: el origen de un imperio (+16). °13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, •23.15 300: el origen de un imperio (+16) (3D). 19.45, 21.45, •23.45 8 apellidos vascos (apta). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 8 apellidos vascos (apta). °12.20, °14.10, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 Monuments Men (+7). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.010, 22.20, •00.30 El lobo de Wall Street (+16). °12.35, 15.45, 18.50, 22.00 La Lego película (apta). °11.30, 15.00, 18.30 La Lego pel·lícula (apta). (CAT)°13.15, 16.45 Robocop (2014) (+12). 20.25, 22.30, •00.35 Frozen. El reino del hielo (apta). °11.50, °13.50, 15.50, 17.50 París a toda costa (+7). 19.50, 21.30, •23.15 Lluvia de albóndigas 2 (apta). °11.45, °13.25, 15.05, 16.50 Jack Ryan: operación sombra (+12). 18.45, 20.40,22.35, •00.30 El poder del dinero (+12). (HD) 21.10, •23.15 La Bella y la Bestia (+7) (HD).°12.40, 14.45, 16.50, 19.00 La Bella y la Bestia (+7).°11.45, °13.50, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.20 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °12.40, °14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) (3D). °11.40, °13.50, 15.40, 17.30 Una vida en tres días (+12). °12.05, °14.10, 16.15, 18.20, 20.25, 22.30, •00.35 La gran estafa americana (+16) (HD). °11.40, °14.15, 16.50, 19.25, 22.00, •00.35 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Sobran las palabras (+7). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 16.10, 18.10, 20.10; Dl. 22.15 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) (Dig. HD). Ds. 18.15; Dg. 16.15, 18.15 12 años de esclavitud (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Venus de las pieles (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 16.10, 18.10, 20.10; Dl. 22.15 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). Ds. 18.15; Dg. 16.15, 18.15 La gran estafa americana (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg. 16.00, 18.20, 20.40; Dl. 22.15 Història de la meva mort (+7). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. Al encuentro de Mr. Banks (+7). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 19.30 Robocop (+12). Ds. 22.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Mary’s Land (+12). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Monuments Men (+7). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 El caballero Don Latón (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Jack Ryan: Operación sombra (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. Los Cinco y el misterio de la... (apta). Dg. 17.00 Robocop (+12). Dg. 20.00 Cinemes Exposicions 10 anys d’històries gegants Sala Rogeli Aragonès del CCCP. Lleida. Fins al 21 de març. Exposicióquecommemoraels10anys delaCoordinadoradeGegantersiGra- llers lleidatana i els 20 anys de la colla gegantera de Pardinyes. Tragèdia al Call/Tàrrega 1348 Museu Comarcal de l’Urgell. Dimecres, 19. A les 19.00 hores L’AjuntamentdeTàrregainauguralano- va sala permanent del Museu Comar- cal de l’Urgell, que exposarà el llegat històricdelpassatjueudelaciutataixí com significatives obres d’art del seu patrimonimedieval.Elnouespaimuse- ogràfic recorda la matança d’uns 300 jueusalacapitaldel’Urgelll’any1348. La sala mostrarà algunes de les restes de la necròpoli hebrea, un jaciment del segle XIV únic a Europa que va ser ex- cavat l’any 2007. El nou espai, de 150 metres quadrats, també mostra objec- tesquotidiansdelavidaalcallcomplats, ollesomonedesques’hanrecuperatdu- rantlescampanyesarqueològiquesre- alitzadesalcarrerdelaFontopeceslo- calitzadesalanecròpolicomaraanells, braçalets, collars i granadures. Les somiants Galeria Espai Cavallers. Fins al 29 de març Les artistes Sonia Alins i Mentxu Fer- nández ens proposen entrar en el món delssomnis,enununiverspledepoesia gràfica, on la dona és la protagonista absoluta. 90è aniversari del ferrocarril del Pallaresa a Balaguer Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer. Fins al 30 de març. MostraorganitzadapelMuseudelaNo- guerapercommemorarl’arribada,fa90 anys,deltrendelaPobla. Espodenveu- refotografiesdel’època,maquetes,do- cuments i el segell de correus comme- moratiu. Hans Küng Claustre de l’area infantil i juvenil de la Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 31 de març. Exposició que plasma l’ètica de dife- rentstradicionsreligioses,coml’hindu- isme, budisme, judaisme, cristianisme o Islam. Agrupament Escolta Alosa Ateneu Popular de Ponent. Fins al 31 de març Exposiciódefotografiesd’aquestasec- ció d’escoltisme de l’Ateneu, que l’any 2013 vacelebrarelsseus35anysd’exis- tència amb tota una sèrie d’actes que s’allargaranfinselsetembredels2014. Simone de Beauvoir Centre Cívic de Balàfia. Fins al 16 d’abril. Exposició de l’ICD que proposa un re- corregut per la vida i obra d’una dona que,ambelseuenfrontamentalescon- vencionsdelseutemps,vaprovocarde- bats apassionants. Català-Roca. Retrats Sala d’exposicions. Museu d’Art Jaume Morera. Lleida. Fins al 27 d’abril Mostra fotogràfica de Francesc Cata- là-Roca,figuraimprescindibledelafo- tografiacontemporàniaiunadelesper- sonalitatsmésimportantsdel’artcata- là de postguerra, considerat un pioner irenovadordelafotografiadocumental. L’humor i la sàtira a les publicacions de Ponent, avui Àrea Activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot. Artesa de Segre Fins al 30 d’abril Exposició que vol donar a conèixer el treballde29humoristesidibuixantsde les comarques de Ponent. Esteve, màrtir. Una visió actual de la lapidació Museu de Lleida. Fins al 25 de maig Instal·laciódelaceramistaTeresaGiro- nés que s’inspira en les obres del propi museu. Concretament, Gironés fa una reflexió sobre el tema de la lapidació, tantenelpassatcomenelsnostresdi- es. La lapidació és una forma de tortu- raquecausaungreuturmentenelsque lapateixen.Espracticadesdel’antigui- tat, com es recull en l’AnticTestament, i s’emprava, per exemple, per castigar l’adulteri.TeresaGironéshaprescoma puntdepartidaEsteve,elprimermàrtir de l’Església cristiana, que va morir a Jerusalem poc després de la crucifixió de Jesús al mont Gòlgota. Diàlegs blaus Espai Guinovart. Agramunt. Fins al 18 de maig. Exposició que sintetitza l’obra de dos pintorsdeparet, Eduardo SanziJosep Guinovart, que van treballar conjunta- ment en diferents ocasion i van saber barrejar el blau del Cantàbric amb els rostolls i les roselles d’Agramunt. Espai Barça Auditori Enric Granados. Lleida. De 12.00 a 19.30 hores El FC Barcelona ha organitzat aquesta exposició itinerant per explicar la pro- postadelNouEspaiBarça.Elsdirectius delclubquehiassistiransónJordiMoix, Ramon Cierco i els lleidatans Ramon Pont i Gerard Guiu. Dimecres, dia 19, l’EspaiBarçaesdesplaçaalTeatreAte- neudeTàrrega.L’horaridevisitaseràel mateix que a Lleida. Espais inusuals Rectorat de la UdL. Lleida. Fins al 28 de març Col·lecció de fotos de Jaume de Fran- ciscoVillarubia,quehacapturatunasè- riederaconsd’indretsdel’entorndioce- sà comlaCúria,l’EsglésiadeSantLlo- renç, la Casa Sacerdotal o l’Arxiu Capitulare.“Sónespaisderepòs,desi- lencis compartits, plens de llum i om- bres entregirades que ens fan pensar en altres temps i en altres moments”, diu l’autor. Conferències Setmana d’Israel Sala Montsuar de l’IEI. Lleida A les 17.30 hores L’ambaixador d’Israel a Espanya, Alon Bar,ésl’encarregatd’impartirlaconfe- rènciainauguraldelsactesdelaSetma- nad’Israel.Laprogramaciócontinuadi- mecres a El Pont de Suert amb un es- morzarcol·loqui(ales10.00hores)amb el sector turístic. Hi participen Andreu Lascorz, president de l’ARCCI (Associ- ació de Relacions Culturals Catalunya -Israel)iAssumpcióHosta,presidenta del’AssociaciódeJueriesdeCatalunya. La tècnica de circ al servei del joc dramàtic Aula 3.03 de l’edifici polivalent de la UdL a Cappont. Lleida. A les 19.00 hores. Conferènciadel14èSeminarid’escrip- turadramàticaidramatúrgiaescènicaa càrrecdeMarcelEscolano,cofundador i membre de la companyia teatral Los Galindos. Cimentacions especials Auditori del Centre de Cultures i CooperacióTransfronterera. Lleida Dimecres, 19. A les 09.00 hores ElprofessordelaUdLJosepMariaIgle- siasobrelacinquenaediciódelajorna- da ‘Formigó: Cimentacions especials’. Diversos Sessió de finançament Hotel Zenit. Lleida A les 09.15 hores. GlobaLleidaorganitzaunajornadagra- tuïtd’assessoramentfinancer,ambses- sionsdedicadesalfinançamentpúblic, agrariid’empreses,entrealtrestemes. Homenatge a Jovan Divjak Teatre L’Amistat. Mollerussa. A les 21.00 hores LaFundacióCrisàlidail’Ajuntamentde Mollerussa,amblacol·laboraciód’ACU- DAM,organitzenaMollerussaeldia18 un acte d’homenatge a Sarajevo que comptarà amb la presencia del Sr. Jo- vanDivjak,anticmilitarbosniàd’origen serbi,queabandonàelseucàrrecibàn- dol per formar part de l’estat major de l’exèrcitdelaRepúblicadeBòsniaiHer- cegovina durant la guerra de Bòsnia. Divjakvaparticiparactivamentenlade- fensadeSarajevodurantelsetgedela ciutat, i per això se l’ha conegut com el “serbi que va defensar Sarajevo”. Ac- tualment dirigeix l’organització Obra- zovanjeGradiBIH(l’EducacióConstru- eixBòsniaiHercegovina),queajudaals nens orfesvíctimes de la guerra. Cinema Farinelli, il castrato Sala d’actes del Rectorat. Lleida Dimecres, 19. A les 19.00 hores IvánRega,professord’Històriadel’Art de la UdL, serà l’encarregat de presen- tar aquest film de Gérard Corbiau (1994), que es projecta dins les sessi- onsacadèmiquesdelCine-ulldelaUdL. Aquest film operístic produït a Bèlgica estàinterpretatperStefanoDionisi,El- sa Zylberstein i Enrico LoVerso. Esport Caminada Plaça Joan Salat. Cervera. A les 09.30 hores L’AjuntamentdeCerveraorganitzaelci- cle de caminades “Salut i amistat”. Concursos 25è Premi de Narrativa Breu Informació i bases: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot. Artesa de Segre.Tel. 973 400754 - www.artesadesegre.cat Convocatòriadel25èPremideNarrati- va Breu que consta de vuit categories diferents. El termini de presentació de lesobresfinalitzael21demarç.Ellliu- ramentdepremisesfaràel8dejuny,a les 13.00 hores, a la biblioteca. Dibuixaalatevapadrina lorebostde la padrina@outlook.es. Concurs de pintura infantil organitzat per Lo Rebost de la padrina i Valdeca- bras. El primer premi consisteix en un diploma,tabletde10”iassortimentde LoRebost;elsegon,diploma,tabletde 7”iassortimentieltercer,diplomaias- sortiment. Fins a l’1 de novembre. Rodolins i versos satírics Informació www. aplec.org. La Fecoll convoca el quart concurs de rodolins iversos satírics Memorial Jor- diPlens,detemàticalliuretotiqueesva- loraràelsquetractindeLleida,caragols oaspectescarrinclons. Elsescritss’hau- ran de presentar entre el 21 de març i l’11 d’abril del 2014. El premi consisti- ràenunarutaturística-gastronòmica- cultural pel barri antic de Lleida. Premi Ramon Roca Boncompte www.firatarrega.cat/formació/premi- ramon-roca-boncompte Quarta edició del premi convocat per RosRocaGroupiFiraTàrregaambuna dotació de 6.000€. El guardó té com a objectiu erigir-se en una eina útil en la recercad’estudisculturals.Lespropos- tesespodenenviaral’organitzaciófins al15 d’abril del 2014. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL14 AL20 DE MARÇ - CIRCUITURGELLENC DEL14 AL17DE MARÇ - (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 9 8 2 7 4 3 Sudoku Lescosesalafeinafuncionen,demane- raque,perfi,veuselsresultatsquetant tempsportesesperantipelsqualstant has lluitat. No abaixis la guàrdia. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Laintensaconnexióquesentenambla terra els Taure fa que sigui important queestiguis,detantentant,encontac- teamblanaturalesaoelmediambient. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Un petit incident domèstic farà que no puguisduratermetotelqueteniespen- satperavui.Intentadiferenciarelqueés urgent i el que no. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Succeirà alguna cosa relacionada amb un conegut que, almenys durant un temps, et provocarà força malsdecap. Confiaenquipotajudar-searesoldre’ls. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Latevagenerositatnoconeixlímitsiai- xò,encertamesura,ésbo,peròt’aniria béaprendreaadministrarmillorelsteus diners i a no deixar-ne a tothom. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Un anunci, un e-mail o un cartell faran queset’ocorriunaideaquepotserpo- sitiva si la saps conduir, sense precipi- tar-te i reflexionant-hi. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Les coses a la feina avui aniran sobre rodes i, fins i tot, pot ser que arribis a unasolucióaunproblemaoaunpacte ambalgúambquihocreiesimpossible. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Una obra, reparació o qualsevol altra despesa domèstica ascendirà a una quantitatmajordelaqueesperaves,la qual cosa farà trontollar l’economia. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Tenseldretsagrataserfeliç,perlaqual cosa, si les coses no encaixe com a tu t’agradaria, cal que et preguntis què pots fer per restaurar el teu benestar. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Latevaambiciópermillorarprofessio- nalmentéssanaietserveixdemotiva- ció per a la vida, però has de vigilar la teva actitud i respectar els altres. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Elcansamentacumulatdefadiesfaes- trallsenelteucos,perlaqualcosaavui, enacabarlajornada,elquemésetvin- drà de gust serà estar tranquil i sol. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Encara que els diners no són molt im- portant per a tu, has d’aprendre a dir quenoacertapersonaqueintentaapro- fitar-se de la teva forma de ser. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.862 Solucions n. 1.861 1 4 5 8 3 4 6 9 4 6 8 2 2 5 4 3 9 8 2 1 9 3 4 9 7 5 2 6 1 7 4 8 9 5 2 3 8 9 5 3 7 2 1 6 4 4 2 3 6 5 1 8 7 9 9 7 2 8 3 6 1 4 5 4 1 8 7 5 9 2 3 6 5 3 6 2 1 4 7 9 8 7 9 8 2 5 4 3 6 1 6 2 1 9 8 3 5 4 7 3 4 5 1 6 7 9 8 2 1. OFERTAS CHICA CATALANA, me ofrezco a cuidar a gente mayor. Disponibilidad las 24 horas. Tel.666009295. 2. DEMANDAS ESNECESITAtapisser.Fabricasofas(Cas- tellnoudeSeana).Enviarcurriculum: nou- forza@forzasofas.comoTelf.973251051 ES NECESSITA Oficiala o aprenenta avançadadeperruqueria.Tel.600330313. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 16. VARIOS T’AGRADA EL patinatge en línia? Entra aramateixa:rollerslleida.comobusca’ns alfacebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. PARTICULAR PISO, 4 habitaciones, cén- trico,amueblado.380€.Tel.619747200. BORDETA120M2,2npis,4habitacions,2 banys,traster,balcó,calefaccióindividual, sense mobles. 400€. Despeses incloses. Tel.973210170. Particular. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948. OPORTUNITAT INVERSOR: Les Borges Blanques.NauPolígonIndustrialLesVer- dunes (sortida Autopista) Parcel•la 6.647m2. Nau 3.307m2 (105m façana 5 portes d’accés. Preu interessant. Finques BorgesTel.670537829. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. FINCADE30h.alsOmellons,terracampa per sembrar amb aspersors per regar, oli- veres amb goter, ametllers i part de bosc. Aiguaabundantdepou.Preu170.000eIn- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. INVERSORSBLOCDE8PISOS+baixos+ magatzem de 80 m2 al nucli àntic de llei- da70.000 euros. Informació i visites (fin- quesCor)Tel.636189656. CASA A Lleida, REBAIXADA, zona plaça europa,200m2desolar,uns400m2cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada en zona molt tranquil•la, amb cabana de pedra en perfecte estat (terra enrajolat i teulada nova). Rebaixada preu 22.000 € Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. CABANADEVOLTAENVENDA,enperfec- te estat a les Borges Blanquess amb més de 4 hectàrees d’oliveres i terra campa (sembrat).TerrenyregableambelfuturSe- garraGarrigues.Preu30.000eurosInfor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. FINCADEREGADIUd’unahectàreaapocs metresdeBorges,zonadepuradora,total- ment plana i sembrada. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656. SEVENDEosealquila,localmuycéntri- co en Lleida. Superficie 520 m2, en dos plantas.Tel.627946391.
 15. 15. BONDIA DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.30 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández i Leticia Iglesias. 08.55 El programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero, Isabel Jiménez i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Los mundos de “El Príncipe”. 22.30 El Príncipe. En el filo de la navaja. Fátima descobreix una part de Morey que desconeixia. 00.00 Dentro de El Príncipe. 01.00 La que se avecina. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. Presentat per Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. Extremòfils, les fronteres de la vida 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. En Claudi, la Mònica i la Lídia decideixen unir forces per anar contra en Guillem. En Ricard amenaça en Marià: o deixa la Fàtima o li explicarà tot. 16.35 Divendres. 18.50 Murdoch mysteries. 19.40 Espai Terra. 20.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 20.25 Zona Champions. 20.38 Futbol: Champions Real Madrid- Schalke 04. 22.45 Sense ficció. 3D Flames, història d’una falla. 00.10 Món 324. 00.33 Doctor Who. 09.00 MIC. 09.55 El Clifford cadell. 10.49 EspieZ! Nova generació. 11.35 Sabrina. 12.02 WordGirl. 12.31 Bugs Bunny. 13.02 Sailormoon. 13.51 Shin Chan. 14.40 Bugs Bunny. 15.26 Bola de drac Z. 16.14 One Piece. 16.40 El llibre de la selva. 17.05 MIC. 17.55 Una mà de contes. 18.05 L’Spirou petit. 18.19 GeronimoStilton. 18.44 Els pingüins de Madagascar. 19.30 Info K. 19.47 La casa d’Anubis. 20.14 Tom i Kerry. 20.55 Bola de drac GT. 21.20 La Riera. 22.05 Quèquicom. 23.12 Generació digital. 23.48 Pop ràpid. 00.09 De prop. Miquel Gil 01.02 Explorant la vida a l’extrem orient. 07.55 8 de 8 08.25 Catalunya blues. 08.55 Televenda. 10.55 Dinamita. Sèrie. 11.25 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentació: Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. 17.25 Perry Mason. Sèrie. El cas de la decepció desesperada. En Perry i companyia viatgen a França per defensar el fill d’un vell conegut de l’assassinat d’un exoficial de les SS. 18.45 8 al dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran cinema. Elisabeth: L’edat d’or. 2007. Regne Unit. Dir: Shekar Kapur. Int: Cate Blanchett, Clive Owen. 00.35 Pel·lícula. La seducción fatal. 1996. EUA. Dir: Charles Wilkinson. Int: Melissa Gilbert, Dennis Weaver, G. W. Bailey, Brian McNamara, Joely Fisher. 02.05 Clips. 07.59 La cançó del Banyetes. 08.00 Club Banyetes. (red.). 08.15 Notícies en marxa. 10.00 Lleida al dia (red.). 11.30 Cafeina (red.). 12.30 7 dies (red.). 13.30 Efectes positius. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia. (red.). 16.45 Fa 8.000 anys. 17.00 Cultura’t (red.). 17.30 El problema de Gettier (red.). 18.00 Catsons (red.). 18.30 Club Banyetes. 18.45 Aliments i territori. 19.00 Caminant per Catalunya. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red.). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 El punt al dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Programa d’anàlisi de l’actualitat. Presentat per María Casado. 10.05 La mañana de La 1. Presentat per Mariló Montero. 14.00 L’Informatiu. Presentat per Marta Ribas. Inclou El temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. 18.45 España directo. Presentat per Marta Solano. 20.00 Desafío Champions. 20.45 Champions League. Partit Real Madrid- Schalke 04. 21.30 Telediario 2 22.35 Los misterios de Laura. Capítol ‘Laura y el misterio de los ratones atrapados’. 23.45 Desafío Champions. 00.10 Los misterios de Laura. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Jara y sedal. 08.55 Biodiario. 09.00 El escarabajo verde. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 11.50 Para todos La 2. 13.35 Don Matteo. 14.35 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.45 Vespre a La 2. 20.10 Don Matteo. 21.05 Docufilia. 22.00 Versión española. Pudor. 2008 Dir: David Ulloa i Tristán Ulloa 00.15 La 2 Noticias. 00.45 Cine. Antes del olvido 02.15 Conciertos de Radio-3. 02.45 Fiesta Suprema. 03.45 Documentos TV. GPS, una guerra global. 04.15 TVE es música. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentat per Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes 1. Amb Ainhoa Arbizu. 16.00 El tiempo. Presentat per Roberto Brasero. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora caigo. Amb Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Noticias 2. Amb Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El homiguero 3.0. 22.40 ¡A bailar! 01.00 Encarcelados. 02.30 Ganing Casino. 03.00 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Investigadores forenses. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat per Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Presentat per Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. Presentat per Mamem Mendizábal. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.45 La Sexta Méteo 2ª edición. 21.00 The Very Best of El Intermedio. 21.30 El intermedio. 22.30 El taquillazo. La Cosa (estreno). Dir: Matthijs Van Heijningen. 00.15 En el aire. 01.30 Impacto total. 07.00 El zapping de surferos. 08.30 O el perro o yo. 09.30 Alerta Cobra. 10.30 Alerta Cobra. 11.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Amb Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. 16.00 Ciega a citas: Sobreviviré. 17.00 Castle. Inmóvil, El ojo que todo lo ve. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 19.55 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 20.30 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Castle. Cuando la rama se rompe. 22.30 Entre rejas. Inocentes e indultados, Sueños de libertad. 00.30 Conexión Samanta. Las caras de la justicia, Víctimas de la burbuja 02.30 House. 03.10 Puro Cuatro. 04.00 Shopping. 05.15 PuroCuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 18/03/2014 Millor que no ens refredem Consulteu condicions de l’oferta. Preu sense IVA caldera nova en 24hcaldera estanca instal·lada 778,22 15,82 € € mes PUBLICITAT Avui felicitem a: Salvador, Ciril, Alexandre, Anselm, Candi, Eduard, Eucarpi, Fèlix, Narcís PUBLICITAT Divendres,provade focpelcandidatRos El proper divendres, 21 de març, hi ha convocada a les Cotxeres de Sants, a Barcelona, una reunió de tota la diàspora crítica del PSC (Avancem, Agrupa- ment Socialista, Catalu- nya, Socialisme i Llibertat i Persumar-Canviar) en un primer intent per unir-se en un moviment d’oposi- ció al primer secretari, Pe- re Navarro. És la primera vegada que s’albira serio- sament la possibilitat d’un divorci al si del PSC. A la reunió s’hi esperen noms com Joaquim Nadal, Anto- ni Castells, Marina Geli, Raimon Obiols....i l’Àngel Ros. S’haurà deveure fins on arriba el seu ‘tour de force’ si pensa en la seva candidatura a la Paeria. TWITTER @AitorMarichalar «L’innovador sist. cita prèvia Rgst. Civil #Lleida segueix sent aquest.k la “solució” sigui pri- vatitzar-lo fa CAGAR#fb pic.twitter.com/fgyhBogEW4» @ilergeta28 «CircularambpuntmorRambla d’Aragó perquè no et faci la fo- to el radar. #estapassant» @ienterria «L’ @AliciaSCamacho diu que els plans de l’ @assemblea “no es podran fer de forma pacífi- ca” ergo dóna per fet l’oposició violenta de l’estat» @MiquelPueyo «Amb la compra de ONO per part de Vodafone cada cop es- tem més a prop de la ineficièn- cia definitiva del monopoli.» @ForcadellCarme «Moltesgràciesatotselsqueus heu fet socis de l’ANC.El nostre procés és absolutament demo- cràtic i pacífic i no caurem en provocacions» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA VLADIMIR PUTIN El president rus ha aplicat a Crimeralamàdeferromilitarper annexionar-se aquest territori, tot i la legitimitat del sentiment de la majoria de la població. PUNT I A PART VITTORIO COLAO ConsellerdelegatdeVodafone, la multinacional telefònica bri- tànica ha fet un pas endavant a l’absorbir l’espanyola Ono per 7.200 milions d’euros. La Serina ha fet 5 anys! Moltes felicitats dels pares i el teu germà Ian! LA FOTOTECA Ahir la Gemma va fer 14 anys, la seva família vol felicitar-la! Feliz cumpleaños Nayara. De tu canguro Lupita, que te quiere mucho

×