Bondia.cat 17/05/2013

284 views

Published on

TITULAR: Cau un grup que assaltà tres entitats bancàries
FOTO: Lleida i Osca, via Mont-rebei

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 17/05/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067Visita’ns també a:Aquest diari es ven conjunta i inseparablementamb El Periódico de Catalunya de divendres17 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATNÚMERO 1.759 ANY 8CauungrupqueassaltàtresentitatsbancàriesLleida i Osca, via Mont-rebeiEl nou pont recupera l’enllaç entre les dues provínciesperdut l’any1960 en construir-se el pantà de Canellesp. 08p. 08Els ‘atacs’, a Alpicat, Cervià i JuncosaTots 3,veïns de Lleida, ja són a presóDescens important dels furtsagrícoles durant aquest pri-mer quadrimestre del 2013.Elsrobatorisalcampcauenfinsaun9,8%MOSSOS D’ESQUADRAp. 08LaUdLestrenaràelcursvinentladobletitulaciód’arquitecturatècnicap. 03Coordinadoresd’ONG,premiCaragolBover,iGomà,pregoneral’Aplecp. 06Entre el material confiscat, hi ha els mocadors, diners i la pistola
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Seuma. Mariola, 39De 22.00 a 09.00 hFreixinet. Passeig de Ronda, 70FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)De 22.00 a 09.00 hFco. de Villalonga. Boters, 25AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 1 ABlets 2 ACrucíferes 2 =Freixe 1 DMelcoratge 0 =Moreres 1 DPi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure/Alzina 3 =Salze 1 DXiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 13 al 19 de maigNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaDiapassatperaiguaatotelterritori,ambxàfecsiruixatsarreuEls que ahir van gaudir del sol, avui ja podentornar a agafar els seus paraigües amb mésforça que dimarts i dimecres perquè lespluges seran generalitzades a tot el territorilleidatà. Així, des del final del matí s’esperenruixats i xàfecs a qualsevol punt, encara quepreferentment a llocs de muntanya, amb in-tensitat entre feble i moderada. Les tempera-tures mínimes seran lleugerament més baixesi les màximes igual que ahir o un pèl més.06.57h21.26 hLluna novawww.bondia.catmeteo@bondia.catDISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 201303AVUILaUdLestrenaràelcursvinentunadobletitulaciód’arquitecturatècnicaLa posarà en marxa juntament amb la universitat danesa de Horsens i inclou l’intercanvi d’alumnesREDACCIÓ. LLEIDA / LES BORGES B.La Universitat de Lleida (UdL) iaUniversitatdanesadeHorsensposaran en marxa el cursvinentla doble titulació del Grau d’Ar-quitectura Tècnica de la UdL il’Architectural Technology andConstruction Management del’UniversityCollegedeHorsens.Beneficiarà a 10 alumnes d’altnivelldecadapaís,encaraqueelcursvinentl’experiènciad’inter-canvi es provarà amb 5 alum-nes de cada centre. Els estudi-antsdelgraud’ArquitecturaTèc-nica podran completar els seusestudis amb un quart curs a Di-namarca, o a Catalunya. Ahir esvasignarelconvenientrelesdu-es universitats per tirar enda-vant el projecte.Enconcret,alatardor5alum-nes de Lleida que actualmentcursen tercer del grau d’arqui-tectura tècnica podran fer ladoble titulació a Dinamarca,mentreque5alumnesdelauni-versitatdanesalafaranaLleida.Eldirectordel’EscolaPolitècni-ca Superior de la UdL, FrancescGiné, va explicar que ja s’haobertelperíodedepreinscripci-ons a 10 places perquè a partirdel curs vinent ja hi hagi alum-nes que des de primer curs par-ticipin al projecte de la doble ti-tulació.La UdL posa en marxa diver-sos projectes de doble titulacióentrealtresuniversitatsitambéentrelespròpiesfacultats.S’es-tà treballant per exemple en ladoble titulació de primària-se-cundària a Ciències de l’Educa-ció,oelcursvinentesposaràenmarxa la doble titulació d’infor-màticaiadministraciód’empre-sesentrel’EscolaPolitècnicailafacultat de Dret.Ahir es va signar l’acord entre ambdues universitats per crear la doble titulacióUDLPUBLICITATCAPACITARÀ L’ALUMNATPERTREBALLAR EN MOLINS D’OLI O CELLERSEl Consell Comarcal de lesGarrigues va acollir ahir lapresentació del presentacióoficial del nou cicle formatiude Grau Mitjà Olis D’oliva iVins. El cicle s’impartirà endoscursosacadèmicsitindràuna durada de 2.000 hores,de les quals 1.600 seran for-mació a l’escola i les altres400 formació en centres detreball. Els objectius del cicleformatiudegraumitjàElabo-raciód’olisd’olivaivinstéperobjectiu la capacitació del’alumnat per a treballar enmolins d’oli o cellers, tot for-mant-los per a realitzar lesoperacions d’extracció, ela-boració i envasament d’olis,aixícomutilitzarlamaquinà-riaielsequipscorresponentsi fer-ne un manteniment deprimer nivell. Les competèn-cies són elaborar i envasarolis d’oliva, vins i altres be-gudes, efectuar el manteni-ment de primer nivell delsequips, aplicant la legislacióvigent d’higiene i seguretatalimentària,deproteccióam-biental i prevenció de riscoslaborals.Noucicleformatiud’olisd’olivaivinsBeneficiarà 10estudiants d’altnivell de cada paísEl primer curs, però,seran tan sols la meitatAposta ferma de laUdL per aquestamena d’estudisEl proper curs la UdL enposarà en marxa dues,tot i preparar-ne altres
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013Cartes al directorEl 30% dels treballadors euro-peuspateixestrèslaboral,elqueté un cost econòmic de 20.000milions d’euros i fa que siguiconsideratcomunaepidèmiadelsegle XXI.Tots sabem, més o menys,què és l’estrès i, fins i tot, moltshem esmentat alguna vegadaqueestem“estressats”,peròenfi, quina és l’estrès?L’estrès es produeix en lespersonesquetenencertatensiónerviosa, producte de diversessituacions en l’àmbit laboral opersonal: excés de treball, ansi-etat, situacions traumàtiquesque s’hagin viscut al llarg de lavida, i situacions com ara la cri-si econòmica que estem vivint,etc..Una situació estressant o unfracàs personal o professionalHi ha dues vies per anorrear unpoble: la via econòmica i la viacultural.Pelquefaalavial’eco-nòmica, tothom és sabedor del’ofec econòmic a què els cata-lans estem sotmesos. Tots somconeixedorsdel’espolianualde16.000 milions d’euros. Sabemque l’estat no ens fa aquellesinfraestructuresqueenstoquen.Tots sabem que sense infraes-pot dur a una persona en un es-tat depressiu.L’estrès existeix i tots ho pa-tim. El dolent ens paralitza i ensangoixa, ens posa en mode defugida-com això m’estressa,llavorshoevito.Peròdespréshiha el bo, l’anomenat estrès ne-cessari.Qualsevol persona li diria enelcasdeldolent:“Elproblemaésque no treballa prou”, en llocd’intentar ajudar-lo.Tenim algunes eines al nos-tre abast per que la situaciód’aquests treballadors canviïn.Però no sempre ho fem.Doncs,almenys,podríemdir-los-hiaaquestespersonesques’hand’intentar cuidar-se més.L’hivern és una de les estaci-onsméspropensesaafavorirlesdepressions: la falta de llum, elfred, els dies curts... són algunsdels factors que influeixen enl’estat anímic de les persones.La Declaració de Hèlsinki, del’any 2005 és un exemple quedemostra la voluntat dels polí-tics a resoldre els problemesexistents sobre aquest tema.La gent té por a fracassar enel treball o en la vida personal,peròdevegadeselfracàsésmoltmés productiu que l’èxit, ja queensensenyaallò quenecessità-vem aprendre, d’aquí la impor-tànciad’analitzarsempreelqueens passa i intentar treure-li elmajor profit. Aquest és el ve-ritable optimisme.És important que sapigueuque ser optimista és una filoso-fia de vida que requereix d’es-forç de la nostra part.Es tracta de triar entre duesopcionsòbvies:veuresempreelgot mig buit o veure el got migple,serméspositiunoésimpos-sible,nomésrequereixelseutre-ball.Ensestressemmassaaltreball?Poc temps feia d’ençà de l’inicide la legislatura quan el diputatper la CUP al Parlament de Ca-talunya David Fernàndez felici-tavairònicamentelsdiputatsdelPP i Ciutadans per, després dedècades(segles)deguerraober-tacontraelcatalàiambelsuportincondicional de poderoses es-tructuresd’Estat,haveraconse-guitquetantsolsunnombrecla-ramentmarginaldefamíliesha-guessindemanatl’escolaritzacióen castellà.Però, quin interès poden te-nirunsparesenqueelsseusfillsno aprenguin una llengua? Moltpossiblement el que realmentpretenen aquestes famílies (omillor dit, aquests partits) no ésque s’escolaritzi els seus fills encastellà, tal com ho demostra elfetqueaquestproblemanosor-giriamaienuncentreonesprac-tiquésimmersióenanglès.L’ob-jectiu real d’aquestes pares ésque els seus fills no aprenguincatalà.Noés,pertant,unaqües-tiósobreelpossibledretdelaca-nalla a rebre les classes en lallenguamaterna,estractadede-terminar si el català ha de seraprés per totes i tots els ciuta-dansdeCatalunya.Pretenenserexemple i referència per altresmares i pares que encara nohan fet el pas, i ho fan al margedelesimplicacionsqueaixòpu-gui tenir pel seus fills, personesqueviuran en una societat de laqualnoensabranlallenguaprò-pia, malgrat que poques igno-ràncies poden ser més incapa-citants en aquest món que la denosaberparlarlallenguadelllocon és viu.L’Estat espanyol ha vist his-tòricament la llengua catalanacom una amenaça, tant per lapròpia concepció d’estat comper la seva pròpia existència.Des de Madrid sempre s’ha in-terpretat la diversitat lingüís-tica i cultural com una debilitatpròpia que havia de ser extirpa-daihanactuat,pertant,encon-seqüència. Així, l’homogene-ïtzacióculturalhaesdevingutdefacto en una prioritat, esdeve-nint l’escola protagonista invo-luntària d’una guerra obertad’un estat contra un poble, tal icom demostren els darrers 300anys d’història.Malgrat que en alguns mo-mentspodiasemblarquel’estra-tègia de l’estat seria exitosa iaconseguiria generar una frac-tura social entorn l’ús de la llen-guacatalana,elcertésque,talicom molt bé il·lustrava Fernàn-dez, finalment ha estat ben bé al’inrevés. No només la societatcatalana no s’ha segregat enfunció de la llengua que parlavasinó que finalment, la mateixallengua catalana ha acabat sentunaeinadecohesiósocial.Jadu-rant la transició es va entendreque la recuperació de les lliber-tats i drets perduts com a con-seqüència de la guerra i de 40anys de dictadura passava, ine-quívocament,perlarecuperaciódelallengua.Unfetque,persor-presa dels estrategs de la con-frontació,aquíesvaassimilardeforma transversal: des de la Ca-talunya més profunda i tradi-cionalfinsalesnovesperifèriesmetropolitanes eminentmentcastellanoparlants.Iaquestaac-titud, la d’una societat cohesio-nada al voltant de la seva llen-gua, s’ha mantingut fins a diad’avui, en què el català ha estatiésalesescoleslallenguad’aco-llida dels nous i les noves cata-lans i catalanes.Que l’Estat no hagi reeixit enelsseusintentsnovoldirqueha-girenunciatalasevaestratègia,tal i com, lamentablement, po-sendemanifestlesdarreressen-tències judicials i, en el momenten que escric aquestes línies,l’aprovaciódelanovalleidellen-gües a l’Aragó. Com tampoc voldir que la nostra llengua es tro-bi fora de perill. L’assetjamentcontinuat a la nostra llengua esmantéiesmantindràmentrenodeixem de ser la perifèria d’uncentrequeensmenysprea.Con-tinuarem patint agressions alque som com a poble, molt almargedelallenguaqueempremen la nostravida diària, i és comapoblequehihemdedonarres-posta.Òbviament caldrà, si volemsortir-nos-en, crear més aviatque tard les nostres pròpies es-tructures d’estat, però la prime-rarespostailamésimportantdetotes serà no deixar de parlaren català per tal de no deixar deser el que som.Candidatura d’UnitatPopularRuben CoboJosep Maria CastellsBenabarreCol·laboradorperiodístictructures no captarem inversi-onsiquel’estatharetiratel92%delsdinersqueaportavaperte-mes socials així com moltes al-tres ajudes destinades a ense-nyament,equipamentsculturalsserveid’ocupaciódeCatalunya...Tots sabem que l’estat ara noens paga tot allò que ens deu(8.000 M€), provocant un ofececonòmic a la Generalitat i, enconseqüència, greus retards enels pagaments d’aquesta insti-tució a les farmàcies, als ajun-taments, a empreses... Ofec depresent i de futur.Lasegonaviad’aquestanor-reament consisteix en minimit-zar, de manera contínua i pro-gressiva, el coneixement i l’ússocial de la llengua. La llenguaéselveritableeixdefinidoriver-tebrador d’un poble. L’estat sapque és la força medul•lar quemanté viu l’esperit col•lectiu denació. Vet aquí els constantsBB Serveis: fa unany, on era vostèsenyor Vilella?Pep González. Secretari generalde la FSP-UGTTerres de LleidaVetaquí,queeldissabtepas-satalllevar-meillegirlesno-tícies de la premsa de la ciu-tat hauria tingut un momentdolç, molt dolç, al veure algúqueestavaenlamateixalíniaqueelnostresindicatrespec-tedelpagamentdelesnòmi-nes endarrerides de la con-cessionària BB Serveis delservei d’ajut a domicili del’Ajuntament de Lleida. I dic“hauria” perquè quan heconstatat qui feia la petició,el portaveu del PP a la Pa-eria,eldesencísquem’haem-bargat,haestatdemagnitudsincommensurables.Hepogutapreciar d’una forma moltclara la intencionalitat implí-cita del PP i el seu represen-tant,Sr.Vilella,alveured’unaformaclaraque,sienrealitataPaeriadafeiaefectivalain-tenció d’apel·lar davant delTribunal Superior de Justí-cia, la demora del temps ani-ria a resoldre la discrepànciad’aquí a un any i mig, just enplena campanya electoral ales municipals, i així ambl’únicamenciódel“jahovamdemanar al seu dia”, treureel rèdit electoral col·lateral,que,amblaqueestàcaientalPP sempre va bé oi?Com ja he dit, la nostra moti-vacióésunaaltra.AlaUGTelque ens preocupa és que lestreballadores cobrin el seusou no percebut, entre d’al-tres coses per evitar desno-naments i embargamentsaquells que el PP, no ha tin-gut, ni la valentia ni la mí-nima intenció de subsanaramb la tramitació “strictusensu” del text de la ILP quemés d’un milió i mig de per-sones de tot l’estat va avalaramblasevasignatura,ésadirdonant la care, cosa que el“nostrepresidentnoteelva-lor de fer, perquè ha d’ acon-tentar als governs i ”lobbys”de torn.OneraelSr.Vilellafaunany?Jo els hi diré. Fent retrets alsSindicats al ple de la Corpo-ració, perquè mostràvem elnostre rebuig a una reformalaboral que ha tingut la granincidència pel país de deixarsense feina a més d’un miliódepersonesenunanyfinsar-ribar a l’actual xifra de 6 mi-lions d’aturats. Per això, aranovinguiambromançosper-què se li havist el llautó, i lestreballadoresitreballadorsjasabem de quin peu calça.Ni sostre ni treballMercè Mora. LleidaNosécomungovernpotcon-sentir tenir pisos buïts i, almateixtemps, personessen-se sostre ni treball. Això de-mostra que tenim un govern(català o central), i una soci-etat “malalts”.Només que pensem un ins-tant,ensadonaremdel’aber-ració i no consentiríem quehaguessin tantes desigual-tats socials i injustícies, per-què els governants noméss’atreveixen amb els dèbils.Va sent hora de posar fi aaquestessituacionstanterri-blement injustes, ja és horade fer justícia, sí o sí.Lallenguacatalana,unavíctimacol·lateralTercerofecEs tracta de triarentre dues opcions:veure el got mig buito mi ple. Ser positiuno és impossibleISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esAntoni Balasch i ParisiDiputat al Parlament deCatalunya per CiU
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013Al voltant de 13.000 personesestanaturadesalaciutatdeLlei-da, segons registra el Serveid’OcupaciódeCatalunya(SOC).Una dada dramàtica. Lluny deser una mera dada o estadís-tica,aldarrerahihamilersdefa-míliesquehoestanpassantma-lamentalanostraciutat.Davantd’aquestarealitatnoenspodeminstal·larenlaqueixaiellamentconstant i aprovar mocions cri-ticantoinstantalesaltresadmi-nistracionsafercosesqueave-gadesninosaltresmateixos,elsregidors i regidores de l’Ajunta-ment de Lleida, estem afron-tant amb suficient encert.La situació d’emergència so-cial ens obliga a dialogar i pren-dre mesures. Per aquest motiuatacs via Tribunal Constituci-onal (TC) a la immersió lingüís-tica i l’intent actual del ministreWert d’intentar carregar-se-laper mitjà de la nova llei d’edu-cacióqueprepara,laLOMCE.Oheus aquí, també, l’atac al cata-là que es fa a les Illes, o al PaísValencià o a la franja de Ponenton, contravenint tots els princi-pisdelacièncialingüística,can-viendenomelcatalàperpassar-lo a denominar LAPAO.En tot aquest context, des-prés de reiterats intents de tro-bar un bon encaix de Catalunyaamb la resta de l’estat i, especi-alment,desprésdeldefinitiucopde porta que en Rajoy va donara l’acord de Pacte Fiscal que vaferelParlamentdeCatalunya,elpoble català ha dit prou. I ho vadir a l’any2010, en la multitudi-nària manifestació en contra dela retallada de l’Estatut aprovatpelParlamentdeCatalunyaambel lema “Som una nació, nosal-tresdecidim”,hovadirl’11dese-tembredel’anypassatenlama-nifestaciódelaDiadaambelle-ma “Catalunya, nou estatd’Europa” i, també, ho va votarmajoritàriament en les darrereseleccions al Parlament de Cata-lunyadonantsuportmajoritarialesforcesquedemanàvemenelsnostres programes electorals larealitzaciód’unaconsultaperaldret a decidir.El darrer intent d’anorrea-ment s’acaba de produir amb lasuspensió cautelar que ha fet elTC de la Declaració de Sobi-rania i del Dret a Decidir del Po-ble de Catalunya; una decla-ració basada en els drets histò-rics del parlamentarisme catalàquetrobaelsseusorígensenlesAssemblees de Pau i Treva i laCort Comtal de l’edat mitjana.Aquesta declaració, que no éscap norma sinó que és un con-tingut merament polític, ha re-but, altra vegada, l’ofensiva delTCacceptantunrecursinterpo-sat per l’estat espanyol en con-tra. Ja hi tornem a ser. Ens tro-bem davant l’enèsim atac a lesnostres llibertats; una atac quedónaaentendre,ambmassacla-redat, la pretensió d’anorrea-ment del poble català. És peraquest motiu que la Presidentadel Parlament ja ha anunciatal·legacions atenent a que “Ca-talunya és subjecte jurídic i po-lític sobirà”.Una vegada més se li ha vistelllautóalasentènciais’havistla manca de sensibilitat del TCenvers la voluntat del poble deCatalunya. Un cop més una de-cisió, que podria ser favorable,esdictaencontradelavoluntatdemocràtica del Parlament ma-nifestadaperunamoltgranma-joriadelaCambra.Estemdavantd’un tercer ofec: l’ofec a la nos-tra democràcia, la del poble ca-talà.Caldir,enaquestsentit,quecap resolució d’un tribunal po-drà silenciar la voluntat majori-tària d’un poble expressada através dels seus representants ique aquesta darrera decisió delTC no canvia de cap manera elprocés cap al dret a decidir ini-ciat. Cal dir que aquest tipus dedecisions ens carreguen de raóanivellinterndepaísi,sobretot,davant Europa i el món interna-cional i que els diputats i di-putades de CiU “ens mantin-drem fidels, per sempre més, alserveid’aquestpoble”,talicomvapronunciarelnostreportaveuJordiTurull citant a Espriu en ladarrerasessióplenàriaquanar-gumentava el vot favorable a lacreació de la Comissió del Dretde Decidir.Malgrat alguns dubtessin,avui, molts catalans i catalanesja s’ha adonat que la coherèn-cia i el rigor del President Masestanforadetotasospitaijahanvistque,talicomellhadit,“mal-grat els entrebancs, dificultats,obstacles i guerra bruta, que jasabíem que ens posarien, hemdesortirendavantambelnostrecamí. Ho hem de fer amb diàlegper gestionar el dia a dia, peròsense separar-nos ni un mil•lí-metredelnostrecompromís.Ihohem de fer amb actitud demo-cràtica i constructiva.”M’agradaria acabar compar-tint amb vosaltres una reflexió:“A qui tot li serveix per als seusinteressos, l’únic que no li ser-veix és la força de la lògica de laraó”.Sil’estatespanyolnolavolseguir, la lògica de la raó, té al-gun problema democràtic. Ara,ha de saber, i ho sap, que Euro-paigranpartdelmóninternaci-onal segueix els paràmetres dela democràcia, la ciència i la ra-cionalitat. Ens en sortirem.aldarrerple,desdelGrupdeCiUhem proposat una cimera ambl’equip de govern municipal perbuscar respostes concretes i in-tentarpal·liarenlamesuradelesnostres possibilitats els núme-ros dramàtics de l’atur. I ja quesegurament els resultats no se-ranimmediats,manteniramblafreqüència que sigui necessàriaaquesta taula local d’emergèn-cialaboralfinsquelaxifrad’atu-rats s’abaixi considerablement.Ésmomentdedeixardeban-dalaqueixailarecercainútildeculpables i innocents entre lesadministracions i asseure’s enunataula.Dialoguemicerquemsolucionsquesiguinassumiblesdes de l’àmbit competencial dela Paeria. És cert que des del’Ajuntament no tenim totes lescompetències, ni els recursosmés adequats, però això no potser obstacle per que refermemlanostravoluntatd’exercirlane-cessària i primordial competèn-cia d’atendre els nostres ciuta-dans,moltsdelsqualsestanexi-gint-nos, independentment delcolorpolític,queparemelcopdela destrucció de llocs de treball.Noenspodemquedarindife-rents davant aquestes deman-des.NielgoverndelaPaeria,nitampoc l’oposició, encara queel més fàcil per a nosaltres, jaho hem dit altresvegades, seriainstal·lar-nos en la crítica siste-màticaideixarquelacrisiil’aturdesgastessinelgovern.Nihovo-lem, ni ens ho podem permetreja que la prioritat absoluta ésajudar des de tots els àmbits isectors a que aquells que no te-nen feina, la puguin trobar elmés ràpidament possible.En aquest sentit, en el darrerple de l’Estat de la Ciutat, al ju-liolpassat,javamapuntarperonpodemcomençarabuscaralter-natives a l’atur. La primerad’ellesambunaapostafermadela ciutat per internacionalitzar-seicercaraliancesestratègiquesque permetin dotar-nos d’unaplataformatantpersortiral’ex-terior,comperatreureempresesestrangeres,inversorsituristes.En segon lloc, l’acompanya-ment i el suport a l’emprenedo-ria i a la consolidació de projec-tes empresarials a la ciutat. Através de la Unitat d’Atracciód’Inversions de la Regidoria dePromocióEconòmicai,encol·la-boració amb Globallleida, hemd’intensificarelscontactesambpossibles inversors i operadorsper instal·lar-se a la ciutat i pro-moure el que, en definitiva, sónels objectius que perseguim:l’activitat econòmica i la cre-ació de llocs de treball.I també donar l’empenta de-finitivaalarecuperaciódelparcde les Basses. El Creaparc, elnostre projecte, pretén ser unrevulsiu econòmic i turístic i, amésamés,recuperarunelementsimbòlic que la ciutat no hauriahagut de deixar perdre mai. Pe-rò, el més important és que, se-gonselsanàlisisquehemfet,potcrearfinsa200llocsentredirec-tes i indirectes. Per aquest cos-tat queda clara la urgènciad’abordarjalareformadelparc.En conclusió, tenim un fullde ruta ja aprovat pel propi Ple.Elsregidorsdelgovernidel’opo-sició tenim -no en tinc cap dub-te-lafermavoluntatdetreballarperfrenarlasagniaincessantdel’atur. Doncs ara està sobre lataula de l’alcalde el posar fil al’agulla i liderar aquesta cimeracontral’aturquedesdeCiUhemdemanatalPleperimpulsarme-sures concretes en l’àmbit mu-nicipal. No podem prometre re-sultats espectaculars, però sítotselsesforçosperintentar-ho.Cimeramunicipalcontral’aturaLleidaJoan Ramon Zaballos i RubioCap de l’Oposició i líderde CiU a la PaeriaNo ens podemquedar indiferentsdavant les demandesni el govern de laPaeria ni l’oposicióDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialLes causes, i sobretot les conseqüències de la ferotge crisi que ens està acollant des de fa sisanys, permeten extreure unes quantes conclusions, encara que sigui a mode provisional. Tenimmilers de desnonats perquè no han pogut fer front a hipoteques que les entitats financeresdespatxaven com xurros a persones potencialment insolvents. Tenim miles de milions d’eurosinjectats a aquest sistema financer perquè no s’ensorri, després d’anys de gestió gairebécriminal dels actius dels dipositants. I fins avui no hem vist a la presó cap dels centenarsd’executius bancaris que les van fer de l’alçada d’un campanar. Un jutge ha ordenat engarjolarl’expresident de Caja Madrid Miguel Blesa. Haurà arribat l’hora de fer justícia per la crisi?s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).Milersdedesnonatsiunbanqueralapresó
 6. 6. 06LLEIDA BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013ElstrensconvencionalscapaSaragossa,enperillRenfe esplanteja elliminar les línies deficitàriesREDACCIÓ. LLEIDAEl Ministeri de Foment treballaenlareestructuraciódelsserveisferroviaris de mitja distància,canvis que podrien provocar lasupressió de línies de mitja dis-tància que són deficitàries. En-tre les línies que Foment podriaeliminar i substituir per altresserveisdetransportalternatiuhihauria la línia que uneix Sara-gossa i Móra la Nova. En el casde Lleida, aquesta decisió com-portarialalasupressiódelstrensconvencionals a Saragossa.Segons Renfe, el 51% delstrens que circulen a l’Estat esdestinenacobrirserveisqueno-més utilitza un 16% dels viat-gers. Per aquest motiu, la racio-nalització de serveis implicariaque en algunes línies es puguisubstituir el tren per altres for-mesdetransport,coml’autobús.MésofertaquedemandaperalesescolesbressolS’han rebut 630 sol·licituds per a 685 placesREDACCIÓ. LLEIDALes Escoles Bressol Municipals(EMB) de Lleida han rebut 630sol·licituds de preinscripció pera685placesdisponibles,amblaqual cosa pràcticament s’igualal’oferta amb la demanda, queha estat un 8 per cent inferior.De fet, suposa que, a diferènciadels anys anteriors, hi hagi mésoferta que demanda.Peraixò,laPaeriamantindràoberta la preinscripció per faci-litar que les famílies interessa-despuguinomplirlesplacesquehanquedatlliures.Lleidacomp-ta amb 18 Escoles Bressol Mu-nicipals,quetenencapacitatpera1.036infants,iambl’EBpúbli-cadelaGeneralitat(68places).Els alumnes de nova incorpora-cióesmatricularandel7al26dejuny.Larestahofarandel’1al15de juliol.Rosagraeixelsuportd’IndraalParcCientíficREDACCIÓ. LLEIDAL’alcaldedeLleida,ÀngelRosvaagrair ahir a Manel Brufaul’aposta d’Indra pel Parc Cientí-fic.Brufauvaserelponentenuncol·loqui del Fòrum Empresa.Projecciódel‘makingof’delaMostradeCinemaREDACCIÓ. LLEIDAA CaixaForum es podrá veureavui(19.00horesiambentradagratuïta) el making of que s’haelaborat de la present edició dela Mostra de Cinema Llatinoa-mericá de Lleida.REDACCIÓ. LLEIDAMaria Gomà, president de CreuRoja Lleida, serà el pregoner del’Aplec del Caragol 2013 queobrirà la seva Setmana Culturalelproperdilluns,20demaigaLaLlotja, Palau de Congressos deLleida.ElpremiCaragolBover,perlaCoordinadora d’ONG de Lleida,la instal·lacions d’una carpa depromoció de Pallassos senseFronteres al recinte de la festa ila distribució de polseres so-lidàriesambdonatiusdedoseu-ros per Creu Roja i Caritas, se-ran les notes solidaries d’unAplecdelCaragol2013quedes-afia la crisi.MENYS PRESSUPOSTTot i que el pressupost d’or-ganització ha baixat des dels200.000eurosals180.000eu-ros,aproximadament,segonsvaexplicar ahir el president de laFederaciódeColles(Fecoll),Xa-Coordinadoresd’ONG,premiCaragolBoverMarià Goma, de Creu Roja, serà el pregoner d’aquesta edicióvierPérez,aunamitjade110eu-ros per cada un dels 11.000 pe-nyistes,lafestarondaràunpres-supost d’1,4 milions d’euros.PérezvaexplicarqueelCara-golLlimac,premiquecriticaaal-gunapersonaoentitatquehagidestacat per la seva “antipa-tia”, aquest any serà per Te-lemadridpelpolèmicreportatgeque recentment ha emès el ca-nal autonòmic sobre la situaciópolítica i social a Catalunya.NOVETATS MÉS DESTACADESEntrelesnovetats,l’Aplecquees celebrarà, després de la Set-manaCultural,eldivendres,dis-sabteidiumenge,24,25i26demaig respectivament, comp-tarà aquesta edició amb un ser-vei de taxi, amb descomptesper als penyistes d’un euro pertrajectegràciesaunestargesre-gal.La festa també ha destacatl’esforçperferunatrobadaama-ble per la gent que ens visita ien aquest sentit ha destacat lareducció de preus del tastet decaragols(7euros)ielsmenúsdefesta d’adult (18 euros) i infan-til (12 euros), per a que capvisi-tant marxi de Lleida sense dirque no ha pogut tastar els cara-gols.REDACCIÓ. LLEIDAL’Ajuntament de Lleida ha inici-atlesobresperrehabilitarlapis-cina municipal de Gardeny pertal reparar el vas que tenia fui-tes d’aigua, que venien produï-desperquèlasoleraquesusten-talapiscinaestavamalmesapelpas del temps.Es tracta, doncs, de constru-ir ara una llosa de 400 metresquadrats que permetrà que lapiscina, de 33 metres de llargà-ria i 12 metres d’ample, tinguil’estanquitatidòniaperalseuús.Horesd’ara,lesobres,quelesrealitzen les brigades munici-pals,secentrenenlacol·locacióde80metrescúbicsdeformigó,400 metres quadrats d’acer i,posteriorment,forjar-lo.Uncops’assequi, es tornarà a pintar lapiscina.El pressupost d’aquesta ac-tuació a la piscina municipal deGardeny és d’uns 9.000 euros,segonsvainformarl’Ajuntamentde Lleida.RehabilitenlapiscinamunicipaldeGardenyReparació delvas perquè tenia fuites d’aiguaEs construeix una llosa de 400 metres quadratsAJUNTAMENT DE LLEIDAL’Aplec celebral’edició més solidàriaTambé es vendranpolseres amb donatiusper Creu Roja i CàritasPremi Llimac per aTelemadridPer un reportatge sobrela situació política isocial a CatalunyaMontillapresentaaLleidaelllibre‘Claricatalà’L’expresidentdelaGeneralitatJoséMontillavapresentarahira la tarda a Lleida el seu nou llibre ‘Clar i català’, un testimo-ni dels seus quatre anys de presidència a la Generalitat.AJUNTAMENT DE LLEIDAREDACCIÓ. LLEIDALaDiputacióinternacionalitzalaculturadeLleidaatravésdelnouportal web de l’IEI que la Fun-dacióculturaldel’IEIhacreatpertal de fomentar un espai de co-municació total entre la institu-ció i els usuaris. A la presenta-ció del nou portal, que es va feral’AulaMagnadel’IEI,hivapar-ticiparlavicepresidentadel’IEI,Rosa Pujol, i el director de l’IEI,Josep Maria Solé i Sabaté. Du-rant la seva intervenció, Solé iSabatédestacàqueesvolferunweb3.0queestiguiadaptatalesnecessitats del segle XXI, mésatractiu,dinàmiciinteractiuquepermeti incrementar el nombredevisites,fidelitzarelsvisitants,obrir-loalainternacionalització.,i en definitiva, que permeti am-pliarelconeixementqueestédelterritori i del patrimoni lleidatà.LaDiputacióinternacionalitzalaculturadeLleidaambelnouportalwebperl’IEIEs crea una eina per augmentar la xifra devisites i fidelitzar els seus usuarisImatge de la nova web de l’IEIDIPUTACIÓ DE LLEIDA
 7. 7. BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 201307COMARQUESPUBLICITATLesBorgesreuneixmésde400cantairesEl pavelló Francesc Macià de les Borges Blanques va acollirahirla19aTrobadadeCoralsd’EducacióSecundària,unacan-tata en la què van participar més de 400 alumnes.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUESLecturaenveualtaaL’AmistatdeMollerussaElTeatreL’AmistatdeMollerussavaacollirahirunadelesse-mifinals del 9è Certamen Nacional Juvenil i Infantil de lectu-ra en veu alta.AJUNTAMENT DE MOLLERUSSASantAntonidesembassa143metrescúbics/segonMARTA LLUVICH (ACN).TALARNL’embassament de Sant AntoniaTalarn està al 100% de la sevacapacitat i desembassa aiguacontínuament. Ara, arran de lesúltimes pluges, ja són dues lescomportes que estan obertes idesembassauns143metrescú-bics per segon.D’altra banda, el Servei Me-teorològic de Catalunya (SMC)haemèsunavísdeplugesinten-ses per avui sobretot al litoral iprelitoral i també en algunescomarques de l’interior. Enaquestes zones les precipitaci-onspodencaureacompanyadesdetempestailocalmentambca-lamarsa o pedra.30propostesaLleidapercelebraelDiadelsMuseusREDACCIÓ. LLEIDAAmb una trentena d’activitats,els 9 museus que conformen laXarxa de Museus de les Terresde Lleida i Aran celebraran de-màelDiaInternacionaldelsMu-seus.LesfestesdeMollerussaendirecteviaTwitterREDACCIÓ. MOLLERUSSAL’Ajuntament de Mollerussa hacreat el hashtag #FestaMajor-MollerussaperinformarviaTwit-ter del desenvolupament de laFesta Major.PladepromociódelapatatanovailacireraREDACCIÓ. LLEIDAUns 600 punts de venda i mer-catsparticiparanenlacampanyade promoció de la patata nova ila cirera que s’ha endegat en elmarc del Codi de bones pràcti-ques a la cadena alimentària.ACN. SARROCA DE LLEIDAL’advocat de7 dels 13 membresdelconsellrectordelacoopera-tivadeSarrocacondemnatsperlafallidadel’entitat,PauSimar-ro, ha anunciat que presentaràun recurs a l’Audiència de Llei-da, ja que considera que l’únicaresponsable dels feta és l’exdi-rectoraCal recordar que el jutge haordenat la inhabilitació durant10 anys de Montserrat P. G. i de2anysacadascundelsmembresdel consell.Amés,obligaapagaralscre-ditors el deute que quedi des-présdelaliquidació.Simarrocal-cula que seran uns 2 milionsd’euros, que hauran d’assumiren un 90% l’exdirectora i l’altre10%apartsigualselconsellrec-tor.El jutge determina en la sen-tència que Montserrat P.G. vacometre“irregularitatsgravíssi-mesenlagestióquevancondu-iraladescapitalitzaciódelaco-operativa” i que “el consell rec-tortenial’obligaciódepresentarels comptes i controlar l’activi-tat empresarial delegada” en ladirectora.PauSimarroconsideraelcàs-tigpelsmembresdelconsellrec-tor “injust” ja que, assegura,confiaven en l’exdirectora i vancontractar suport legal quan esvan adonar que alguna cosa fa-llava.L’advocat de 7 delsmembres considerael càstig “injust”Ja que van contractarsuport legal quan es vanadonar dels problemesEl jutge elscondemna a 2 anysd’inhabilitacióI a pagar el 10% deldeute amb els creditorsque quedi després de laliquidacióElconsellrectordelaCooperativadeSarrocarecorreràlasentènciaConsidera l’única culpable l’exdirectora de la fallida de l’ensCauungrupdedicatalcontrabandetabacDetingudes 2 personesREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLLa Guàrdia Civil va detenir diu-menge després d’un importantoperatiu policial dos veïns de laSeu d’Urgell per la seva pre-sumptapertinençaaungrupquees dedicava al contraban de ta-bac. La detenció, fruit de la in-vestigació policial, va tenir lloca la L-310, al terme de Tàrrega,onlapoliciavainterceptarunve-hicle -tot i que circulava amb al-tres dos- que transportava8.500 paquets de tabac ros decontrabanprocedentd’Andorra,valorats en 36.022,50 euros. Amés dels dos detinguts, a quis’imputenelsdelictesdecontra-ban, d’atemptat contra l’autori-tat, contra la seguretat del trà-fic i pertinença a grup criminal,la policia ha imputat altres tresveïns de la Seu d’Urgell.
 8. 8. 08COMARQUES BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013REDACCIÓ. LLEIDAEls Mossos han detingut a Llei-da tres homes per haver comèstresatracamentsaentitatsban-càries d’Alpicat (el Segrià), Cer-vià i Juncosa (les Garrigues).ElsarrestatssónveïnsdeLlei-da,de24,30i45anys,undena-cionalitat espanyola i els altresdosdenacionalitatdominicana,ijahaningressatapresó.Lesde-tencionssónelresultatd’unain-vestigació que es va obrir l’anypassatensaber-seques’havienproduïtunseguitd’atracamentsamb pistola a diverses entitatsbancàries i amb un modus ope-randimoltsimilar.Noobstant,lainvestigaciócontinuaobertainoes descarten noves detencions.El primer atracament es vacometre el 14 de juny del 2012en una entitat bancària del car-rer Major d’Alpicat. En aquestaocasió,totiexhibirl’arma,elslla-dres no van aconseguir accedira l’interior de l’entitat per tal deconsumar l’assalt perquè unaempleada va poder bloquejar laporta.Elsdosatracamentsenelsquals es van apoderar dels di-ners es van produir el 4 de de-sembre de 2012 i el passat 6 demaigaentitatsbancàriesdeCer-vià de les Garrigues i Juncosa,respectivament.Arran d’aquests fets es vaobrirunalíniad’investigacióqueva permetre identificar un grupde personesrelacionades ambelsatracaments.Elmateixdiadelasevadetencióesvanregistrarels domicilis dels detinguts, ones van recuperar 3.000 euros iuna pistola del calibre 22.DetingutstresatracadorsdebancsdelSegriàiGarriguesEls presumptes autors,veïns de Lleida de 24, 30 i 45 anys, ja són a la presóAMB GORRES, ULLERESDE SOL I MOCADORSEnelstrescasos,elsrobatorisvan ser comesos per un grupde persones que amagaven lasevaidentitatambgorres,mo-cadors i ulleres de sol. Els lla-dresamenaçavenambunapis-tola i ganivets els treballadorsi els clients que en aquell mo-ment es trobaven a l’entitat,posteriorment fugien amb elsdiners en metàl·lic que hi ha-via a la caixa forta.PUBLICITATTretdesortidaalesvisitesalParcd’EuropaLaFundaciódelMuseud’ArquitecturaiUrbanismeJosepMasDordal (MAU), conjuntament amb l’Ajuntament d’Alma-celles,haniniciatjalesprimeresvisitesguiadesalParc d’Eu-ropa en un seguit d’actes dedicats a Europa.AJUNTAMENT D’ALMACELLESElSoparSolidariaplega150personesaCerveraEl Sopar solidari i de proximitat va aplegar 150 persones enel marc del Paranimf de la Universitat de Cervera, que vangaudir d’un bon àpat i de les actuacions musicals de l’acordi-onista Marc Giménez i de dos components de Blaumut.PAERIA DE CERVERAInstagramersdetotelpaíspromouenlaSegarraREDACCIÓ.TORÀUnaquinzenad’usuarisdel’apli-cació per a mòbils Instagram,quepujafotografiesprèviamenteditades i retocades a internet,estanfentunaestadadedosdi-esalaSegarraperpromocionarla comarca turísticament a tra-vésdelesxarxessocials.Estrac-ta dels instagramers que compten amb més seguidors del país,algunambmésde100.000,ivi-sitaranelsespaismésemblemà-tics de la comarca pel que res-pecta al patrimoni cultural i pai-satgístic.Ahirvancomençarelseupar-ticulartouraTorà,ambunavisi-ta a laTorre de Vallferosa.AcordentreelSabadellielSegarra-GarriguesREDACCIÓ.TÀRREGABanc Sabadell va signar ahir unconveniamblaComunitatGene-ral de Regants Canal Segarra-Garriguespelqualelsseusmem-bres podran accedir, en condici-ons preferents, a crèdits.NoucamínaturalCongostdeMontrebeiREDACCIÓ. MONTFALCÓL’estrena del camí que comuni-ca els marges català i aragonèsdelNogueraRibagorçana,elCa-mí de Montfalcó al Congost deMont-rebei, es va fer ahir.Atenciócontinuadad’urgència,alSolsonèsREDACCIÓ. SOLSONAEl PP celebra que el Parlamenthagiaprovatperunanimitatunaproposta de resolució del partitque insta el Govern a garantirl’atenció continuada d’urgènciaal Solsonès.Baixenun9%elsrobatorisagrícolesLAURA CORTÉS (ACN). AITONAElsrobatorisagrícolesalaregiópolicial de Ponent han baixataquest quadrimestre un 9,8%respecte al mateix període del’any passat. Ho va dir el conse-llerd’Interior,RamonEspadaler,durant la visita que va fer ahir al’oficina policial dels Mossos aAitona, que compta amb efec-tius policials del 22 d’abril a l’11desetembreperreforçarlavigi-lànciadurantlacampanyadere-collida de fruita.MorunvedellenunincendiaMontgaiREDACCIÓ. MONTGAIL’incendi en una granja del ter-me municipal de Montgai vacomportar la mort d’un dels ve-dells que hi havia l’explotació,segons van informar els Bom-bers.Elsfetsvanpassarpocsmi-nuts de les sis de la tarda quanes va calar foc a la palla que hihavia al terra de la nau. L’es-tructura nova resultar afectadai sols va patir danys la uralitadelsostre.Finsalllocesvandes-plaçar 5 dotacions de Bombers.
 9. 9. BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 201309ACTUALITATPrimerbanquerespanyolalapresóen6anysdecrisiMiguel Blesa, expresident de Caja Madrid, per fer-li perdre més de 500 milionsAGÈNCIES. MADRIDEl titular del Jutjat d’Instrucciónúmero9deMadrid,ElpidioJo-séSilva,hadecretatl’ingrésalapresó provisional, eludible ambfiançade2,5milionsd’euros,del’expresidentdeCajaMadridMi-guelBlesaperlacompradelCityNational Bank de Florida al’apreciar-s’hi risc de fuga.Aquest negoci podria havercomportatpèrduessuperiorsals500milionsd’euros,segonshaninformat fonts jurídiques.Aquestainvestigacióesrefereixa una operació anterior a la fu-sió de Caja Madrid en Bankia.El magistrat també ha orde-nat la retirada del passaport deBlesatalcomvasol·licitarelsin-dicat Mans Netes, que va am-pliar la seva denúncia sobre elcrèdit de 26,6 milions d’eurosconcedit a Gerardo Díaz Ferránperquè s’investigués també lamilionària operació portada aterme a l’estranger.Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, ara integrada a BankiaARXIUIMPUTEN L’EXCÚPULADE BANCO DE VALENCIAEl jutge de l’Audiència Nacio-nal Santiago Pedraz ha impu-tat també diversos delictesd’apropiació indeguda i admi-nistraciódeslleialal’antigacú-pula del Banco de Valencia i adiversosempresarisqueesvanbeneficiar d’operacions pre-sumptamentirregularsdel’en-titat.Elmagistrathaadmèsdu-es de les set querelles que vainterposar el Fons de Rees-tructuració Ordenada Bancà-ria(FROB)pergestiódeslleialdels exresponsables del banc.El jutge Silva ha adoptataquestesmesurescautelarsdes-présd’haverinterrogatd’urgèn-cia al màxim responsable de lacaixa madrilenya per l’adquisi-ció l’abril de 2008 del 83% delquevaserelsisèbancprivatmésgran de l’estat de Florida per unimport de 927 milions de dò-lars. Caja Madrid es va quedaramblatotalitatdel’entitatnord-americana el 2010 aportant al-tres 190 milions de dòlars.El jutge explica que el De-partament del Tresor dels EUAvatrobardèficitsmoltrellevantsen la supervisió de l’equip di-rectiudeCajaMadridenaques-taoperació,ielBancd’Espanyava detectar que el ritme de crei-xementquepreveiaCajaMadridper als exercicis 2009 a 2014demostravaquel’entitatestava“seriosament desorientada”.ACN. BARCELONAEl ministeri de l’Interior ha sig-nataquestdijousl’ordred’expul-sió del marroquí vinculat a CDCNoureddine Ziani, després queel Centre Nacional d’Intel·ligèn-cia (CNI) l’hagi acusat de difon-dreelsalafismeil’islamismera-dical. Segons fonts coneixedo-res de l’expedient, el decretministerial afirma que se l’in-formaisel’expulsadel’estates-panyol.Zianiésdirectordel’Es-paiCatalanomarroquídelaFun-dacióNousCatalans,ipresidentde la Unió de Centres CulturalsIslàmics de Catalunya (UCCIC).CDC i ERC, així com el propiafectat, han denunciat que con-siderenquel’expulsiós’haemèsenrealitatperquèZianidefensael sobiranisme. Segons el CNI,Ziani ha estat investigat durantels últims tres anys i ha emèsl’ordre d’expulsió per “posar enperilllaseguretatdel’Estat”,undels supòsits que contempla laLlei d’Estrangeria. Ziani, que téresidència legal a l’Estat, va serdetingutel3demaigaBarcelo-na i posat en llibertat l’endemà.Segons el CNI, la investigaciós’ha fet amb diverses agènciesd’intel·ligènciaiambelsMossosEspanyaexpulsaràelmarroquíquedefensalaindependènciadeCatalunyaEl CNI diu que Noureddine Ziani predica i estèn el salafisme més radicalNoureddine Ziani, en un acte de la Fundació Nous CatalansACNL’Estat actua permotivació políticaCDC i ERC denuncienque es una represàliacontra el sobiranismeO salafista o agentdel rei del MarrocZiani considera una greucontradicció que l’acusinde ser les dues cosesd’Esquadra, un extrem que laGeneralitat ha negat.En declaracions als mitjansaquest dimarts, Ziani va dir queveia motivacions polítiques enl’acusació.“Ensacusendeserin-dependentistes i nacionalistes.Això és una acusació? No hoentenc”.NoureddineZianivade-fensar que mai “a la vida” haviaestat vinculat al salafisme radi-cal va assenyalar que és una“contradicció” que alhora sel’acusi de formar part dels ser-veis secrets del Marroc, extremque també va desmentir.AGÈNCIES. SANTA CRISTINA D’AROUnslladresviolentsvansorpren-dre dilluns a la nit un matrimonidejubilatsanglesosacasasevaaSantaCristinad’Aro.L’homevasortir a fumar al jardí quan, desobte, tres homes el van assal-tar i el van obligar a entrar a lavivenda. A dins de la casa, situ-adaalaurbanitzacióGolfCostaBrava, el van lligar de mans ipeus i van amenaçar la donaamb una pistola.Segons publica el diari ‘ElPunt’, els lladres van jugar ambella a la ruleta russa i li van dis-pararfinsaduesvegadesalcapamb una pistola que tenia tresbales.Elsassaltants,queperuncostatvanactuarambgranbru-talitat–vanfracturarunacoste-lla a l’home i elvan obligar a es-tirar-se a terra– i una gran per-versitat fent la ruleta russa a laseva esposa, van oferir petitesmostresd’humanitatquanlado-na elsva implorar quevigilessincom tractaven el seu marit per-què l’havien operat i està de-licat de salut. Un dels lladres vareaccionar demanant-li “perdó”quan el girava a terra per lligar-lo. Els lladres es van endurmenys de 500 euros en efectiu.LladresjuguenalaruletarussaamblasevavíctimaAssalten una parella d’avis a Santa Cristina d’AroLa casa està situada al final d’un carrer sense sortida i sense veïnsACNDeLunahomenatjalaDivisiónAzulAGÈNCIES. BARCELONAERC, ICV-EUiA, la CUP, el PSC iCiU han demanat la destitucióde la delegada del Govern, Ma-ría de los Llanos de Luna, per lasevaparticipacióenunacte,dis-sabte passat a Sant Andreu dela Barca, en què va entregar undiplomaalaGermandatdeCom-batents de la División Azul. Lagermandat, formada per vete-rans i nostàlgics de la divisiód’infanteria número 250 de lestropeshitlerianes,eraunadelesentitats que va homenatjar laGuàrdia Civil amb motiu del169èaniversaridelcos.LaGuàr-diaCivilvatraureferroahiral’as-sumpteivainformarque enl’ac-te també es va homenatjar elsAnticsAviadorsdelaRepública.Escremaal’estilbonzeaSantCarlesdelaRàpitaAGÈNCIES. SANTCARLESUn home de 30 anys es va calarfoc dimecres a tarda davant del’Ajuntament de Sant Carles delaRàpita(Montsià).Eljove,quepateix cremades de considera-ció al tronc i la cara, té antece-dents per violència masclista.
 10. 10. 10PUBLICITAT BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013
 11. 11. BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 201311ESPORTSÚltimaoportunitatperalLleidaEsportiuPer anar al playoff ha devèncer i que no ho faci el BarakaldoREDACCIÓ. LLEIDAElLleidaEsportiuencaraaquestdiumenge l’últim partit de latemporadaamblapossibilitatdejugarelplayoff.L’únicproblemaés que no depèn de sí mateix,després que el Barakaldo gua-nyés en l’anterior jornada al mi-nut94.Araesportenunpuntdediferència, per la qual cosa elLleida Esportiu necessita gua-nyar al Camp d’Esports l’Osa-sunaB(18.00hores)iqueelBa-rakaldonosumielstrespuntsenla seva visita a Logronyo.Enunaltreordredecoses,calassenyalar que els afeccionatslleidatans tindran descompte al’horad’adquirirlesentradesperla final de la Copa CatalunyaLafinaldelaCopaCatalunya,que tindrà lloc el proper dime-cres 29 de maig al Camp d’Es-ports entre el FC Barcelona i elRCD Espanyol, es jugarà a par-tir de les 21.30 hores a l’estadidelLleidaEsportiu.Elpreudelesentradesésde20eurostribuna,15 euros lateral i 10 euros gols.Amb tot, els socis del Lleida Es-portiulespodranaconseguirper5 euros menys.Els lleidatans encarapoder ser al play offS’ha arribat a la darrerajornada de la competicióamb possibilitatsDescompte a la finalde la Copa CatalunyaPreus més barats per alssocis al matx entre elBarça i l’EspanyolAGÈNCIES. OKLAHOMA CITYEls Memphis Grizzlies continu-enfenthistòriaal’NBA.Lapas-sada matinada s’han classificatper a la final de la ConferènciaOest en derrotar per quarta ve-gadaelsOklahomaCityThunderi completar així el 4 a 1 a l’elimi-natòria.Marc Gasol va aportar 10punts,inclosossisenelquartpe-ríodequehanestatdecisiusihacapturatsetrebots,sisd’ellsde-fensius.El jugador de Sant Boiharespostsempreambelspuntsdecisiuscomhaestatunaciste-lla que a falta de 27 segons hadonat als Grizzlies el parcial de79-85 i ha tallat el penúltim in-tent delsThunder de capgirar elmarcador.Gasolhajugat41mi-nuts.ElsMemphisdeGasol,alafinaldeConferènciaHan eliminat els Oklahoma CityThunders per 4 a 1L’assaltfinalalDhaulagiri,d’aquí2diesREDACCIÓ. DHAULAGIRI (NEPAL)Lameteorologiaadversavapro-vocar ahir l’ajornament de ladecisió d’escometre l’atac finalalDhaulagiri-cimsituatalNepalamésde8.000metresalNepal-per part del lleidatà Juanjo Gar-rail’equipquel’acompanya.Lesprevisionsdeventsdemésde50kms a més de 8.000 metres i deles temperatures (es calculavauns -22º) fan recomanable pos-posar l’assalt tres dies.AresiAranTeixidó,al’EuropeuSots12aFrançaLes bessones lleidatanes Ares i Aran Teixidó van participaramb èxit al Torneig Europeu Sots 12 de Le Pessage D’Agen.Les dues tennistes del CT Lleida i del Centre de Tecnificacióde la FCTa Lleida van representar l’equip espanyol.FCT LLEIDAElITorneigPeppa&Punt,perMorenoiFigueresM. Carmen Moreno, amb 41 punts, i Marta Figueres, amb 42,es van adjudicar la primera edició del torneig femení de golfPeppa & Punt, que es va disputar aquest dimarts a les ins-tal·lacions del Raimat Golf Club.MISSATGESREDACCIÓ. PARÍSElParísSaint-Germainestàdis-posat a oferir 100 milions d’eu-ros al Reial Madrid per contrac-tar el davanter Cristiano Ronal-do i a pagar 18 milions d’eurosnetsanualsalportuguès,segonsva informar ahir el diari francès“L’Équipe”.Serial’ofertamésca-ra en el món del futbol.Aquestdiari,quenorevelalesseves fonts, afegeix que el clubblanc pot incloure en la negoci-ació la contractació del tècnicitaliàCarloAncelotti,ambunanymés de contracte al conjunt pa-risenc.En principi, el president delMadrid Florentino Pérez no volescoltar cap oferta per Cristia-no.Lasevarenovacióéslaprin-cipal carta electoral i l’adéu delportuguès seria una gran pata-cada de cara a les eleccions a lapresidènciadelclubblancalmesde juny. A més, el president delPSG, Nasser al-Khelaïfi, i Ance-lotti es reuniran avui per parlarsobre el futur del tècnic, tal comva revelar el mateix entrenadoritalià.ElPSGprepara100M€perfitxarCristianoSeria l’oferta més cara en el món del futbolCristiano RonaldoICGSoftwarejugademàalapistadelVendrellREDACCIÓ. LLEIDANou os dur per a l’ICG SoftwareLleida a l’OK per aquest cap desetmana. Es tracta del MoritzVendrell,unequipquesensefermassa soroll al principi, a horesd’ara pot pressumir d’haver ob-tingut dos títols importants laCopa del Rei i la Copa CERS,aquestaguanyadaelproppassatcap de setmana.D’aquestamanera,elslleida-tans s’enfrontaran a un delsequipsmésenformadel’hoqueiespanyol,unacircumstànciaqueencara serà més complicada jaque serà a la pista rival (20.00hores). Malgrat tot, l’ICG Soft-wareconfiaenaprofitarelsmo-mentsd’eufòriaqueesviuenaraalVendrell per treure un bon re-sultat i continuar així a la zonaalta de l’OK Lliga.REDACCIÓ. BELLPUIGEl Circuit de Motocròs de Cata-lunya cedirà l’ocupació tempo-ral de les seves instal·lacions alMoto Club Segre per entrena-ments i organització de provesesportives de motocròs del pro-pi club. L’autorització s’ha fetefectiva després de la signaturad’un conveni entre els repre-sentantsdelcircuit:elpresidentdelaDiputació,JoanReñé;else-cretari general de l’Esport, IvanTibau;l’alcaldedeBellpuig,Sal-vador Bonjoch, i el representatterritoriald’Esport,JoaquimPe-risé, amb el president del MotoClub Segre, Lluís Cadpevila.CessiódelCircuitcatalàdeMotocròsalMotoC.SegreA l’acte hi van assistir el secretari de l’Esport i el president de la DiputacióDIPUTACIÓ DE LLEIDA
 12. 12. 12PROPOSTES BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013CinemesRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 LleidaAnna Karenina. 15.45 18.00Un lugar donde refugiarse (+12) 20.15 22.20Babycall (+16) 16.10 18.10El impostor (+12) (VOS) 20.00 22.00La mula (+12) (HD) 16.30 18.20Marea letal (+12) (HD) 20.10 22.15Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38Iron Man 3 (+12) (HD) 16.30La bran boda (+12) (HD) 18.50 20.30 22.10Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30Los Croods (apta) (dissabte i diumenge) 16.40 18.30Tierra prometida 20.20 22.20•00.20La gran boda (+12). 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.20Objetivo: la Casa Blanca 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40Oblivion (+7) 16.30 19.10 22.00•00.25Iron Man 3 (+12) 16.30 19.00 22.00 •00.25El gran Gatsby 16.15 19.00 21.45 00.20Scary Movie 5 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.15Un lugar donde refugiarse (+12) 16.30 19.15 22.00 •00.15Combustión (+16) 16.10 18.10 20.15 22.20 •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esBarbara (+12) 15.00 18.40 20.30La nostra vita (+7) 17.00Indignados (apta) (VOS) 22.50El ejercicio del poder (+12) (VOS) 15.00 20.50Ayer no termina nunca (+12) 16.50La caza (+12) 18.30 22.30Rebelde (War Witch) (+12) (VOS) 15.00Ali (apta) 18.00 20.20Searching for Sugar Man (apta) (VOS)Nana (+7) (VOS) 21.45Kauwboy (+7) 16.30 19.25 22.50JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Objetivo: la Casa Blanca (+16) °11.40 °13.50 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16) °12.40 °14.50 17.00 19.10 21.20 •23.30Iron Man 3 (+12) °12.10 °14.30 16.50 19.10 21.30 •23.50Iron Man 3 (+12) 20.00 22.20•00.40Iron Man 3 (+12) (3D) 18.25 20.40 •23.00Los Croods (apta) (3D) °11.30 °14.40 16.35Los Croods (apta) °12.05 15.50 18.00La gran boda (+12) °12.00 °14.20 16.00 17.40 19.20 21.00 22.40•00.20Jack el cazagigantes (+7) °11.35 °14.00 16.15 18.20G.I. Joe: La venganza (+12) 20.30 22.30•00.25Efectos secundarios (+12) °12.00 16.45 18.45Combustión (+16) 20.45 22.40•00.40Dando la nota (+12) °11.35 °13.45 16.25 18.30 20.30Los últimos días (+12) 22.35 •00.30Oz, un mundo de fantasía (+7) °11.35 16.35 18.50Memorias de un zombi adolescente (+12) 21.10 •23.05Buscando a Nemo (apta) (HD) °11.35 16.25El gran Gatsby (+12) (HD) 18.15 20.50 •23.25El gran Gatsby (+12) °13.55 16.30 19.05 21.40•00.15El gran Gatsby (+12) °12.15 °14.50 17.25 20.00 22.35Scary Movie 5 (+16) °12.20 °14.05 15.45 17.25 19.05 20.45 22.25 •00.05Oblivion (+12) °11.30 16.20 18.50 21.20 •23.50Stoker (+16) °12.00 °14.40 16.35 18.25 20.15 22.05•00.00Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comCombustion (+16). Dv. 18.10, 20.10, 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30, Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15El gran Gatsby (+12) (Digital HD). Dv. 19.00, 22.30; Ds. 17.30, 20.15, 22.45; Dg. 17.30, 20.15; Dl. 22.15Noche de vino y copas (+7). Dv. 18.20, 22.30; Ds. 20.20, 22.30; dg. 20.20; Dl. 22.15Ali (apta). Dv. 20.20; Ds. 18.20; Dg. 18.20Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comObjetivo: La Casa Blanca (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15La cocinera del presidente (apta). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.00La última isla (apta) (català). Ds. 18.15; Dg. 20.00Ali (apta). Ds. 22.30; Dg. 22.00; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comEfectos secundarios (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 19.30Incompatibles (+16). Ds. 22.15; Dg. 17.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comEfectos secundarios (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15Un amor entre dos mundos (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comLos últimos días (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comNoche de vino y copas (+7). Dv. 22.00Memorias de un zombie adolescente (+12). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dl. 22.154 días de mayo (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30Planell LinyolaMemorias de un zombie adolescente (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30La trama (+12). Ds. 22.00Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer - Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióUnaintensabarrejadeterroridramadomèsticStokerThriller. Intriga. EUA, 2013. 98’. Dir.: Park Chan-wook. Int.: MiaWasikowska,MatthewGoode, Nicole Kidman, JackiWeaver. Cinemes: JCA Alpicat, UrgellQuan Índia Stoker (Mia Wasi-kowska),unaadolescent,perdelseupare(DermotMulroney)en un tràgic accident de cotxeeldiaenquècompleix18anys,lasevavidaesfamiques.Lase-va impassible comportamentoculta profunds sentimentsquenoméselseuparecompre-nia.Quan Charlie (MatthewGoode), el germà del seu pare,apareixpersorpresaalfuneral,decideixfer-secàrrecd’ellaidela seva inestable mare (NicoleKidman). Encara que al princi-pi desconfia del seu encanta-dor i misteriós oncle, aviats’adona que tenen molt en co-mú. Debut als Estats Units deldirectorcoreàParkChan-wook(Old Boy).Nicole Kidman i Matthew Goode, dos dels protagonistes d’aquest filmUnavisiódiferentsobrelaGuerraCivilEspanyolaLa mulaComèdia.Drama.Espanya,2013.Dir.:MichaelRadford.Int.:MarioCasas,Ma-ríaValverde, Secun de la Rosa, Luis Callejo, Daniel Grao. Cinemes: RamblaGuerra Civil espanyola (1936-1939). El cap Juan Castro, unjove de Jaén que combat en elbàndolnacional,trobaunamu-la al mig del camp de batalla idecideix amagar-la i portar-laa casa al final de la guerra. Elfilmentroncaambaquellesme-ravellosespel·lículesalvoltantde la guerra i el feixisme crea-des a Itàlia. Malgrat el desga-vell fotogràfic, hagués estatunapenaqueaquesttreballdeRadford quedés als llimbs. Ibenpoclivafaltardesprésqueeldirectoritambécoproductordelfilmvaabandonarelprojec-te 4 dies abans d’acabar el ro-datge. Després d’un llarg i du-ríssimenfrontamentamblase-va coproductora es va negar asignar la pel·lícula. Es desco-neix qui va dirigir la resta delmetratge.Un jove de Jaén és el gran protagonista d’aquest film tan especialPel·lículesPROGRAMACIÓ I HORARIS DE 17AL23 MAIG(°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dis-sabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 201313PROPOSTESExposicionsMuseu de l’evolucióEdifici del Molí.Torres de Segre.ApartirdedonacionsdeFrancescEs-colàiFilellal’AjuntamentdeTorresdeSegre organitza els dies 18 i 19 unajornada de portes obertes.ConferènciesEl Sàhara OccidentalSala de Juntes del 2n pis de la Facultatde Lletres (Rectorat). A les 19.30 h.Taula redona amb l’activista BrahimDahane (activita pels Drets Humansal Sàhara Occidental).Barri Universitat. 25 anysd’històriaLocal social de l’Associació Veïns BarriUniversitat. Lleida. A les 20.00 hores.Elspionersenlacreaciódel’associa-ció explicaran històries, anècdotes irecordsenunactequevolserunsen-tit i senzill homenatge a tots ells.El palau de Balaguer.Arqueologia d’una fesomiaSala d’actes de l’Ajuntament deBalaguer. A les 20.30 hores.Conferència a càrrec de Carme Alòs,EvaSolanesiJavierEscuder,delMu-seu de la Noguera i que forma partdelsactesdecommemoraciódels 600anys de la fi del Comtat d’Urgell.MúsicaHomenatge a WagnerMuseu de Lleida. A les 20.00 hores.Concert a càrrec de l’Orquestra Sim-fònicaL’Intèrpret,sotaladirecciód’Al-fonsPérez.Elprogramaincloupecesde Beethoven, Brahms oWagner.Topiloco AviadorPalau de Congressos La Llotja. Lleida.Diumenge, 19. 19.00 hores.Concert benèfic a favor del Serveid’Oncologiadel’HospitalArnaudeVi-lanovadeLleida.Donacions:LaCaixa2100-0514-18-0200121444. Con-cepte: “Concert Oncologia”.TallersTallers pel 10è aniversarid’AbacusLlibreriaAbacus.Lleida.Divendres:Deles 17.30 a les 19.30 h.; Dissabte: de les12 a les 16.00 i de les 18.00 a les 20.00Tallerdemandales(divendres);ViulaprimaveraambFischerTipiCreaipin-ta amb Divermagic (dissabte).TeatreXXV Concurs de grupsamateurs de teatre “Ciutatde Tàrrega”Sala de festes La Granja.Tàrrega. A les21.30 hores.El grup de teatre BAT lliurà els pre-misdela25aediciód’aquestconcursde teatre. La peça guanyadora actu-arà a la propera edició de la Fira delTeatre deTàrrega.Yes, we SpainGranTeatre de la Passió de Cervera.A les 22.00 hores.CarlosLatrerepresenta110persona-jes ambnombrososgagsiimitacions.LlibresL’hora dels voltorsLocal Plaça Catalunya.Torres de Segre.A les 20.30 hores.AmbelsubtítolLacrisiexplicadaaunaciutadaniaestafadaJosepManel Bus-queta, economista i membre del se-minari d’economia crítica Taifa pre-senta el seu llibre.VarisLa Quera. Lo corc de PonentBiblioteca municipal Isidor Cònsul.Bellpuig.A les 20.00 hores.Presentaciódelarevistad’humoriac-tualitatLaQueraamblesintervencionsdel ninotaire Perenton Massan; Er-mengol Tolsà, director de la revista;Sebastià Mata, articulista i Lluís Pa-gès, director de Pagès Editors.ConcursConcurs de fotografia de Mo-rosi CristiansdeLleida.VMe-morialXavierAlujaInformació i bases: www.miclleida.orgLesfotografiespresentadespodenseren color o blanc i negre i han de serimatges de la festa que se celebraràels dies 18 i 19 de maig. La recollidadefotoscomençaràel22demaigifi-nalitzarà el7de juny.LoPardalRoqueruncantautorperaPonentDefinitcomcantautorrockerdePonentLoPardalilasevaban-da de rock and roll, combinenun directe contundent amb ununivers poètic molt personal.Ambcincdiscosiseixantacan-çons al sarró, Lo Pardal donavidaapersonatgesisituacionsdelavidaquotidiana,totfugintde tòpics, fent anar la ironiacom a principal arma i trobantconnexionsentreellocalismeilauniversalitat,d’unaformadi-vertida i original.MúsicaLo Pardal RoquerCastell Músic Torrebesses.Dissabte, 18. A les 20.00 hores.Preu: 10 euros.GuiadelcapdesetmanaCastell de Barbens. Dissabte, 18.A les 18.00 hores.Elpeixetd’or,titellesadiferentspobleslleidatansElgrupMaitantpresental’obradetitellesElpeixetd’orqueformapartdelcicleMènsu-la, organitzat per l’IEI, juntament amb elsajuntaments dels 12 pobles on tindran llocles diferents actuacions. El cicle inclou ac-tuacionsmusicals,depoesiaiteatreperdo-naraconèixerelpatrimoniculturallleidatà.Nit Europea dels Museus aJunedaMuseu de Juneda. Dissabte. 18.A les 22.00 hores.ConcertdelaMancomunitatdeMu-nicipis per la Música de les Garri-guesambelCordeJoves,CoralGar-rampemm amb la metzosopranoBlanca Julià i MeritzellVidal al pia-no.Un tomb per les dansesd’arreuPati de l’IEI. Dissabte, 18. 18.30 h.Taller de danses d’arreu del mónper a totes les edats .MercatdelesAntiguitatsilesArtsDiumenge, 12. Carrer del Carme.Tàrrega. Durant tota la tarda.Exposicióivendad’articlesrelacio-nats amb el col·leccionisme des demobles i utensilis fins a ples de ca-va.Tres Tombs i Cassola deSant IsidreDiumenge, 19. Bellpuig.Festadedicadaalapagesiaambelstradicionals Tres Tombs amb trac-torsimaquinàriaagrícolaseguitd’undinar popular a base de cassola detros.Excursió a peu resseguint elriuSióLocal social de l’Ateneu. La Fuliola.Diumenge, 19. A les 08.30 horesQuarta etapa Pradell-Montgai.Entra a bondia.catsi vols informar-te de més actes culturalsLesCassolesdeTrosdeJunedaesconsolidenJuneda arriba aquest anyal seu 35è concursde cassoles de tros, a base de productes del’horta,queantigamentelspagesoscuinavenquanestavenaltros.Lescassolespodrande-gustar-se pels participants i públic assistenti un jurat serà l’encarregat de puntuar i pre-miar les millors cassoles de tros.Diumenge, 19. Juneda.A partir de les 09.00 hores i fins a latarda.Museu Diocesà de Lleida. Dissabte,18. a partir de les 10.00 hores finsa mitjanit.ArribalamitjanitalDiaInternacionaldelsMuseusLes activitats comencen aviat, amb unaJornada de Portes Obertes a partir de les10.00 hores. El mateix dia, a partir de les20.00 hores i fins a mitjanit, el Museu deLleidacelebralaNitdelsMuseus,amben-trada gratuïta.També hi haurà represen-tació teatral Petites Peces Pies, a càrrecd’alumnes de l’Aula Municipal deTeatre.Dissabte, 18. Plaça Sant Francesc(inici actuacions).A partir de les 11.00 hores.Diumenge, 19. Ed.del Roser (iniciactuacions). Inf.: www.miclleida.org.ColorimajestuositatalaFestadeMorosiCristiansLa Festa de Moros i Cristians, l’estruc-tura de la qual en comparses i la desfi-lada en fileres, prové del segle XIX, ésl’única que es representa a Catalunyadesdel1996gràciesapersonescomelsgermansAluja,ienellaesrepresentalalluita dels dols bàndols per la posessióde la ciutat.
 14. 14. 14OCI BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.8 329SudokuLes emocions t’enxamparan, però aixòno vol dir res que t’hagi de preocuparperquèenelfonsetpermetranexpres-sar amb claredat tots els teus desitjos.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILSidescobreixesquelcomquenot’agra-dadelaparella,intentasercomprensiuperquènon’hihapertantielqueetcon-vé és passar el dia tranquil.TAURE20 ABRIL-20 MAIGCompte amb certs distraccions que etpodenportarunensurtountreballdo-ble. Potser oblidis alguna cosa i no tin-guis més remei que tornar a buscar-la.BESSONS21 MAIG-20 JUNYAprofites la jornada per acabar algunacosa pendent relacionada amb pape-rassa o documentació que has de lliu-rar en un termini fixat.CRANC21 JUNY-22 JULIOLNo has de insistir amb algú que ha de-cidit que estàs fora de la sevavida. Im-posarlatevapresènciaonoparard’en-viar missatges no canviarà la decisió.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTAvegadeslamillorformad’actuarésnoferres.Sitensvoltantalguninconveni-ent, planteja’t que potser no és el mo-ment idoni de jugar les teves cartes.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRESerà un dia bastant agradable en totselssentitsiéspossiblequealgúetcon-vidiocomptiambtuperundinarounareunió que no esperes.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREUtilitzaràs les xarxes socials per inte-ressosprofessionalso,finsitot,perbus-car una feina. No deixis passar l’opor-tunitat, ja que es poden obrir portes.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBRET’has de moderar les teves ganes decontestaraalgú,sobretotalafeina,peralguna cosa que consideres és injustaodesproporcionada.Faràsbéencallar.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBRECertes molèsties relacionades amb elsmúsculsoelsistemanervióst’estanju-gantmalespassades.Probablementno-més es tracti de la tensió acumulada.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERLa impaciència no és bona consellera,aixíquenovulguissolucionardecopunassumptequehaportatcertatensióenla família o en la parella.AQUARI20 GENER-18 FEBRERTanques, d’alguna manera, un cercle ounnegociquecomparteixesamblafa-mília perquè el destí et portarà a algunlloc molt llunyà. No deixis cap serrell.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.746Solucions n. 1.745784314 1652 65 7392493968 54 19 4 86 2 15 3 71 7 29 3 56 8 45 6 37 8 49 2 14 7 93 6 51 8 23 2 18 4 97 5 68 5 61 7 23 4 92 1 38 9 47 5 65 6 82 1 74 9 34 9 76 3 52 1 81. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395PERSONAMAYOR“manitas”seofrecepa-ratrabajosvarios.Tel.632481300.RUMANO 49 años, 10 en LLeida. BuscocualquiertrabajoportodaCatalunya:lim-pieza,mecanico,soldadura,construcción,chofer B+C+CE, CAP. Soy trabajador, se-rio.Cochepropio,posibilidaddedesplazar-me.Tel.677030932.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOS¡¡¡2X30!!!NOELIA,maduritaargentina,golfísima. 170 pecho. La reina del grie-go,bocademiel.24h.S/prisas.Tel.689435765.ANDREAGUAPISIMA.Alto nivel. Salidas,Fiestasprivadas,compañia.Telf.690904689.ELI CATALANA llámame. Ven. Garantizovolverás.Discreción.Torrefarrera.Tel.688223358.16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.SEALQUILApiso3habitaciones,amuebla-do.C/MusicVivaldi(zonaPagesos).350€.Tel.973210699PARQUINGCOTXEpetit,ZonaAlta. 8.000€. Telf.699857189.ES LLOGUEN places parquing motos. C/GermansIzquierdo,38.Tel.608730485.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 201315TELEVISIÓ06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera. En Claudi i laLídia, malgrat lespressions, queden per“consumar”.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra20.20 El Gran Dictat21.00 Telenotícies vespre.21.50 Zona zàping.22.25 Pel·lícula. Fes-me riure.Quan George Simmons,un còmic famós,descobreix de cop que liqueda poc temps de vida,buscarà desesperadamentalguna cosa que faci quela seva vida tingui sentit.00.45 Pel·lícula.02.25 TR3S C.02.30 Gavin i Stacey.02.58 Comedy Inc.03.19 Fusió i swing a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Àngelo!.09.00 MIC.09.42 Els barrufets.10.33 Avatar: l’últim mestre del’aire.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 GR Terres del sud.22.54 Cronos.23.47 Catmúsica.01.20 Alemanya, els teusartistes: Jonathan Meese.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Magazine.16.30 La doctora Quinn. Sèrie.17.05 Pel·lícula. Furia apache.1963. Alemanya. Dir:Harald Reinl. Int: LexBarker, Pierre Brice,Marie Versini. Laconstrucció del ferrocarriloriginarà greus conflictesentre els colons, lacompanyia ferroviària i lestribus índies.19.00 8 al dia. Amb Jose Cuní.22.30 Gran cinema. El efectozero. En Daryl Zero és unbon detectiu privat, peròla seva vida personal ésun autèntic caos. Amb elseu ajudant, Steve Arlo,sempre resolt els crimsmés insospitats.00.20 Només per als teus ulls.Room Service; PraiaBrava; Summer in Love.01.50 Clips.09.00 Lleida al dia (red).10.30 Cafeïna (red).11.30 Sector primari (red).12.00 Gaudeix la festa (red).12.30 Fórmula Pi (red).13.00 Univers de formació (red).13.30 Caminant per Catalunya.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna. Presentat perMariví Chacón.16.00 Notícies migdia (red).16.45 Mirades (red)17.00 La 7mana a Ponent.17.30 Info 7.18.00 Va de castells.18.30 Club Banyetes.18.45 El Flaix.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir.20.50 La conquesta de l’aigua.21.00 Aventura’t.21.30 Lleida al dia.23.00 Notícies vespre (red).23.45 Televenda.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Gran reserva. El origen.Serie.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente. Con AnneIgartiburu i Roi Groba.20.00 Fútbol. Final Copa del Rey(previo).21.00 Telediario 2.21.10 Fútbol. Final Copa del Rey.Real Madrid-Atlético deMadrid.22.15 El tiempo. (En eldescanso).2330 Fútbol. Postpartido.00.20 Cine. Max Payne.03.25 La noche en 24h.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Documental.08.55 Biodiario.09.00 Pueblo de Dios.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 UNED.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.50 Zoom net.14.10 En portada. El destierrosirio.14.55 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.20 Grandes documentales.18.45 El escarabajo verde.19.00 La casa encendida.19.35 Solo moda.20.00 Paraísos cercanos. Aruba,una isla feliz.21.00 Igual-es.22.10 La suerte en tus manos.22.15 Cómo nos reímos. Eugenio.23.20 Con una sonrisa.00.00 Atención obras.01.00 Docufilia.04.00 TVE es música.05.15 Fusión sonora.06.30 Informativos Telecinco.Presentado LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario. Con PazPadilla.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Sálvame Deluxe.Presentado por JorgeJavier Vázquez.02.30 Premier Casino.05.00 En concierto.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias.Presentado porVicente Vallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.25 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo! Presentadopor Arturo Valls.20.00 Atrapa un millón diario.Con Carlos Sobera.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.40 Deportes 2.21.55 El tiempo.22.10 Increíbles: El gran desafío.02.45 Campeonato europeo depóker.03.10 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.25 Al rojo vivo. Presentadopor Antonio G. Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Presentado porHelena Resano.15.00 Jugones. Informacióndeportiva presentado porOscar Ricón y AntonioEsteva.15.10 La Sexta Meteo 1ª edición.15.15 Mutua Madrid Open.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición. Con MamenMendizábal.20.55 La Sexta Meteo.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 La Sexta Columna.22.30 Equipo de investigación.Con Gloria Serra.02.00 Astro TV.05.00 La Sexta en concierto.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Sin rastro;¡Viva Colonia!12.30 Las mañanas de Cuatro.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino y Marta Fernández.14.50 Deportes Cuatro.Presentado por ManuCarreño y Manolo Lama.15.45 Castle. Una muerte a loloco; El hotel de loscorazones rotos;Encuentros en la fasecriminal.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.Presentado por RobertoArce y Mónica Sanz.21.00 Me cambio de familia.00.00 Callejeros. Tensión enMelilla; Guardianes delEstrecho; Agentes deCádiz.02.30 After Hours. Dormir conlas estrellas.03.30 La línea de la vida.04.00 Shopping.05.15 Puro Cuatro.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.17/05/2013PUBLICITATAvui felicitem les RESTITUTAPUBLICITATDosperiodistesquearribenalesmansEl periodista de Punto Pe-lota, Siro López, i el d’On-da Cero, Fernando Bur-gos,van arribar a les mansdesprés de discutir sobrela guerra que esviu al Re-ial Madrid entre l’entrena-dor, José Mourinho, i undels capitans, Iker Casi-llas. Els periodistesvancoincidir en un torneig depàdel benèfic celebrat aMadrid i la discussióvaacabar amb agressions deBurgos a López. Aquesthavia anomenat “chivato”a Iker Casillas i havia nom-brat específicament tantFernando Burgos com Ju-lián Àvila com 2 dels peri-odistes que es beneficia-ven de les filtracions.Pegar-se per Mourinho iCasillas, tot un exemple...TWITTER@AntoniGarrell«Reduirlaproblemàticaactualdla UE a una crisi econòmica, i lasolució a menys dèficit, destru-eix la capacitat d’iniciar la recu-peració»@elinebreda«Tenim els millors professio-nalsinopodemgaudird’unsser-veis mèdics decents. És vergo-nyós!Amblasalutnos’hijuga.»@CivismelaSeu«Sabies que... si reciclem méspagarem menys impostos? Re-cicla:cada deixalla al seu lloc!#cuidalaseu.»@angelrosdomingo«SignemelCodideBonesPràc-tiquesdelaGastronomiaLleida-tana amb representants d’em-presesdelsectoragroalimenta-ri de #Lleida»@aicsat«Sabeis de alguien k kiera aco-ger este verano niños #sahara-uicompartirfamiliasde#Lleidak llamen al 688 96 2013»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAMARÍA DE LLANOS DE LUNALa majoria de formacions po-lítiques catalanes demanen lasevadestitucióperparticiparenun homenatge on també es va-guardonar la División Azul.PUNT I A PARTROBERTO FERNÁNDEZLa UdLestrenarà el cursvinentunadobletitulaciód’arquitectu-ratècnicajuntamentamblauni-versitatdanesadeHorsens,queinclou l’intercanvi d’alumnes.El Jaume fa 83 primaveres tal dia com avui. Felicitats!!LA FOTOTECADiscapacitats i ancians pujen dalt l’escenari a Juneda InCursió SocialEl TOAR homenatja el seu president en rebre la medalla de la ciutat

×