Bondia.cat 16/05/2013

272 views

Published on

TITULAR: Tota la direcció de la Cooperativa de Sarroca, culpable de la seva falllida
FOTO: La col·lecció Thyssen, a Lleida

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 16/05/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:16 DE MAIG DEL 2013GranjamodelaCerviàperproduirmésconillsp. 07PUBLICITATUGT denunciaqueal’AltaRibagorçanohihauràcaptorredeguaitaantifocsal’estiup. 09NÚMERO 1.758 ANY 8CreusSantJordiperaquatrelleidatansDIPUTACIÓ DE LLEIDATotaladirecciódelaCooperativadeSarroca,culpabledelasevafalllidaLa col·lecció Thyssen, a LleidaCaixaForum acull una selecció de paisatges de la BaronesaACNp. 03 i Edit. 04p. 06Els membres de consell rector perden els drets com a creditorsCunicarn posà en funcionament a les Garriguesuna granja que aplica un projecte en col·laboracióamb l’IRTA i Agricultura que aplica tecnologiapuntera i que augmentarà la producció en un 46%.Quatre lleidatansvan rebre ahir laCreu de Sant Jordi:els empresaris JulioSorigué, Joan Pla-nes i Josep MariaQueraltó, així coml’economista AndreuGispert.MediNaturaldesestimaelprojecteperal’explotaciódelesSalinesdeTartareup. 07p. 07
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hSolsona. Passeig de Ronda, 16Isanta. Alcalde Porqueras, 76De 22.00 a 09.00 hMola. Vallcalent, 45FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Seuma. Mariola, 39De 22.00 a 09.00 hFreixinet. Passeig de Ronda, 70AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 1 ABlets 2 ACrucíferes 2 =Freixe 1 DMelcoratge 0 =Moreres 1 DPi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure/Alzina 3 =Salze 1 DXiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 13 al 19 de maigNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaNeualescotesaltesdelPirineu,solinúvolsalPrepirineu,solalaPlanaCom a bon dia de primavera, el temps seràben diferent a bona part de la demarcació.Mentre que a les cotes altes del Pirineus’esperen nevades febles i algunes plugeslocalitzades, al Prepirineu hi haurà forçanúvols i a la Plana de Lleida tornarà a lluir elsol a partir de mig matí. Les temperaturescontinuaran baixant i, en principi, lesmàximes a la Plana de Lleida no superaranels 21 graus i, al Pirineu, els 15 graus.06.58 h21.25 hLluna novawww.bondia.catmeteo@bondia.catDIVENDRES DISSABTEhttp://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201303AVUIPUBLICITATL’exdirectoradelaCooperativadeSarroca,culpabledelasevafallidaEl jutge inhabilita també tot el consell rector de l’entitat per no haver fiscalitzat les irregularitatsREDACCIÓ. SARROCA DE LLEIDAEl titular del jutjat Mercantil deLleida,EduardoEnrech,hacon-demnat l’exdirectora i els 13membresdelconsellrectordelacooperativa de Sarroca de Llei-da com a culpables de la fallidade l’entitat, actualment en pro-cés de liquidació.L’exdirectora de la coope-rativa i de la seva secció de crè-dit durant els darrers 35 anys,Montserrat P.G., ha estat con-demnada a deu anys d’inhabili-tació (del màxim de 15 que per-met la llei concursal) per admi-nistrar béns aliens, mentre queels 13 membres del consell rec-tor durant 2010 i 2011, han es-tatcondemnatsadosanysd’in-habilitació cadascún, la sanciómínima.Amés,MontserratP.G.,que no es va presentar al judicicelebrar el passat 8 de maig,haurà de pagar “la totalitat del’importquenopercebinelscre-ditors després de la liquidació”.També els 13 membres del con-sell rector hauran de pagar “deforma solidària i conjunta” un10%del’importquenopercebinels creditors de la liquidació dela cooperativa, i perden qualse-vol dret, a més, com a creditors.El jutge determina en la sen-tència que Montserrat P.G. vacometre “irregularitats gravisí-mesenlagestióquevancondu-iraladescapitalitzaciódelaco-operativa”.Enlamateixalínia,elmagistrat destaca que “el con-sell rector tenia l’obligació depresentar els comptes i contro-lar l’activitat empresarial dele-gada” en la llavors directora.Eljutgerecordaquesielcon-sell rector hagués efectuat unaauditoria dels comptes (coml’obliga la Llei de Cooperativesde Catalunya) hauria detectatlesirregularitatscomesesperlaresponsable de la secció de crè-dit, com la concessió de crèditsa socis sense autorització i finsitotanosocis,algunsdelsqualses van concedir fins i tot senseinteressos i a terminis moltllargs.Hihaviacrèditsquenoes-tavennidocumentats.Elmagis-trat estima que l’actuació delconsell rector no es pot inscriu-re en una conducta imprudent,sinó que és una greu omissiódels seus deures i obligacions.Inhabilitada 10 anys ino compareix a judiciMontserrat P.G. nopodrà administrar bénsaliens en aquest periodeEls 13 socis perdenqualsevol dretEls membres del consellrector no tindran capdret com a creditors
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013Al ple del Parlament del 24d’abrilvaigtenirelplaeril’honorde fer la meva 1a intervenciócom a diputat, fent una pregun-ta oral al Govern, concretamentalconsellerFrancescHoms.Vanser dos minuts i mig intensos,perquè en aquest breu espai detempshasderesumirmoltesho-res i dies sencers de treball, dereunionsambgentimplicada,devisites, de consens amb enti-La demagògia de la conselleradeBenestariFamílianotélímitsa l’hora d’acusar al Govern del’Estat de crear “alarma social”amb la nova retallada de 1.108milionsd’eurosalalleidelaDe-pendència, quan és ella, alienaal que va fer el Ministeri ara fa-rà un any en aquesta matèria,quihaprovocatunaldarullenuntema tan sensible com aquest.Unadedos:odesconeixlainfor-mació o, el que em sembla mésgreu, coneixent el que ja es vaaprovar ara farà un any, ho uti-litza per crear malestar entre elcol·lectiudediscapacitats,apro-fitantdesacreditar-uncopmés-el Govern de l’Estat.Davant les difamacions de laconsellera, crec necessari expli-tats... És a dir, tota una feinada!Un té la sensació de partici-par en el famós programa tele-visiu 59 Segons on al cap deltempsfixat,set’apagaelmicrò-fon i has de calcular amb moltacura el tempo de la teva inter-venció per mirar de condensaren aquest espai breu de tempsun contingut el més concís i ar-gumentat possible.Lapressióalaqualetsotmetaquest compte enrera, on unmarcador va restant els segonsi canviant de color en funció deltemps que resta fins a finalit-zar, juntament amb el fet quequan són preguntes orals decontrol al govern i al president,hi ha sempre la totalitat del ple-nari,fanquesiguiinevitablel’ai-redesolemnitatdelmomentiuncert nerviosisme. A més, pen-sesquet’estàveientmoltagentdel país en la retransmissió queen fan pel Canal Parlament i el3/24imésquanhasditque“de-butes” a la gent del teu entorn,als amics, a la família i als com-panys de partit i saps que totsells estan pendents de tu –sem-preésunapressióafegidai,vul-guis que no, hi ha un cert puntde respecte i prudència.Val a dir, però, que un cops’acaben aquests dos minuts imig i veus amb satisfacció quete n’has sortit prou dignament,ladescarregadad’adrenalinaéssimilar a la que sents quan aca-besdebaixaramblabicideBTTper una trialera molt difícil i pe-rillosa,queuncopacabadaambèxit,produeixunplaerindescrip-tible comparable a l’èxtasi.Uncopacabes,t’asseusalteuescó, reculls els papers que hasestatpreparantduranthoresidi-es i comença la reflexió més im-mediata; els teus companys etfeliciten,t’animen,t’aconsellen,et diuen on has estat bé i on non’has estat tant. És a dir, en unspocs segons, t’arriben un muntd’inputsquehasd’arxivaralteucervell per analitzar, amb méscuraifredordesprés,quanelmi-nut a minut et torna a la realitati et fa estar atent a les pregun-tesquevanformulantlarestadediputats d’altres grups, a lesquals per respecte a la seva fei-na, has de dedicar l’atenció quecorrespon.És més o menys a l’endemà,quan a la web del Parlament espengenelsvídeosdetoteslesin-tervencions, que pots visualit-zar-les completes. És aquí onveus com ho has fet i on ets tumateix qui analitza amb tot de-tall com ha estat la teva partici-pació i quan et fixes, ara si, ambtot tipus de detalls: com parla-ves, el to, la postura, si aixeca-ves lavista, sivocalitzaves proubé...Ésadir,potsveurequinser-rors hi aprecies i allò que caldràcorregir en futures interven-cions per continuar el procésd’aprenentatge en aquesta fei-na tant bonica de representantdel poble del teu país. Ah, i percert! Quan visualitzes el vídeo,t’adones, també, dels detalls delarespostaquet’hafetelconse-ller, que és l’objectiu de la tevapregunta,percepsmoltmillorlesdades i el contingut de la sevaresposta,veuslasevaexpressió,et fixes en els punts on fa mésèmfasi del seu discurs i ho ana-litzes tot amb més cura.En total, són 5 minuts, dos imig de pregunta i dos i mig deresposta i es poden fraccionar.En el meu cas ho vaig fer així i,pelqueveigeneltempsquedenel Parlament, és el procedimentmés comú; és a dir 1r es fa unapregunta més directa i despréset deixes la resta del temps perrepreguntar o argumentar mésàmpliament la qüestió. Semblapoc temps, però si ho treballesbé i condenses suficientment elcontingut de la teva pregunta,dosminutsimigdonenpermolt.car que aquesta mesura d’ajustnoésnova,sinóqueésfruitd’unpaquet de mesures consensua-desamblesCCAAl’estiudel’anypassat, i per tant la conselleriadeBenestarhauríemdesuposarque les coneix des de llavors.Concretament, el juliol de2012, el Ministeri de Sanitat,Serveis Socials i Igualtat, junta-mentamblesCCAAvanacordarquatremesuresquebusquenra-cionalitzar i fer sostenible unmodel que a l’any 2010 va aca-bar en un desviament pressu-postaride2.700milionsd’euros,i un deute de 1.000 milions mésamblaSeguretatSocial,desprésqueelgoverndelPSOEnopres-supostés el cost de les quotesdels cuidadors familiars. Cal in-sistir,pertant,queaquestesdis-posicions no sorgeixen ara, si-nó que van ser adoptadesd’acord amb el Consell Interter-ritorialdeServeisSocialsdeDe-pendència de juliol de 2012. Elsseus efectes pressupostaris inormatius van afectar el segonsemestredel’anypassatiaquest2013,talicomconstaenelPlanNacional de Reformas.A la consellera, recordar-liqued’aquests1.108milions,581afectaran directament a l’Admi-nistracióGeneraldel’Estat,i527als pressupostos de totes lesCCAA,iCatalunyaésunadeles17.Pertant,aquesta“retallada”no la pot vendre com a mil mili-ons pels catalans. Cal estar mi-llor informat i ser més rigorós al’hora de donar dades. El que síésunarealitatpalpableésquelaGeneralitat deu a la Paeria 3milions d’euros per serveis so-cialsbàsics.ElpropiAjuntamentde Lleida ha denunciat que estàpendent de cobrar factures de2011,2012i2013perprogramesd’infància,joventut,immigraciói polítiques d’igualtat, cofinan-çadesperambduesinstitucions.Una de les mesures acorda-deséslasimplificaciódelsnivellsde Dependència per tal de gua-nyar en agilitat i reduir tràmitsburocràtics,ambl’objectiudere-duirlesllistesd’espera.Desqueesvacomençaraaplicaraques-tamesura,s’hanreduïtalvoltantd’un25%,situant-seenaquestsmoments en un 23%, el percen-tatgemésbaixdesde2007.Caldestacar que la reducció de lesllistes d’espera ha estat pos-sible també gràcies a que s’handonat de baixa més de 25.000expedients irregulars detectatspelTribunal de Comptes.Unaaltradelesmesureséslarebaixa d’un 15% de les presta-cions per cuidador familiar, pertal de ser més escrupolosos enelcomplimentdelalleidelaDe-pendència on s’estableix queaquesttipusdeprestacionshandeserunaexcepció.ElpropiTri-bunaldeCompteshaalertatquesiescontinuaexpandintaquestsajuts, el Sistema de la Depen-dència s’acabarà convertint enun sistema de subsidis.ElGovernhasuspèselpaga-ment de les quotes de la Segu-retat Social dels cuidadors enl’entorn familiar davant l’elevatcost que suposava. El Governanterior pressupostava 30 mili-onspercobrir-les,quanrealmentelcosterade300milions.QuanelPartitPopularvaarribaralGo-vernensvamtrobarambundeu-tedemilmilionsqueadiad’avuija ha estat saldat. I finalment,s’han modificat en un 5% lesaportacions dels usuaris al sis-tema amb l’únic objectiu de fer-lo sostenible.En cap cas aquestes decisi-onss’haurienpressielmodelhe-retat hagués estat viable, peròes ben sabut que els socialistesens van deixar els calaixos, nobuits,sinó plensdefacturesperpagar.LaintenciódelGovernencap moment és desmantellarun model, sinó prendre les me-sures necessàries perquè real-ment sigui viable i en puguintreureprofitelmàximnombredeciutadans i les seves famílies.AmblaDependèncianos’hijugaDosminutsimigDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialAfortunadament el món cooperatiu agrari català, i sobretot el de Lleida, on hi ha lameitat de les cooperatives del país, gaudeix d’una mala salut de ferro que hapermés aguantar millor que altres sectors l’etzibada de la ferotge crisi. És veritatque les cooperatives agràries necessiten modernització i concentració percompetir en un mercat cada vegada més global, i estan fent els deures. Peròsobretot necessiten professionalització en la seva gestió i consells rectorsconscients de la seva responsabilitat fiscalitzadora. Només així evitarem casoscom el de Sarroca de Lleida o Copalme d’Almenar, per no anar més lluny.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).ResponsabilitatcooperativaDiputat del Grupd’ERC CatalunyaSí al Parlamentde CatalunyaAlbert Donés iAntequeraMarisa XandriDiputada PPC i membreComissió de Benestar iFamília al Parlament
 5. 5. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201305PUBLICITAT
 6. 6. 06LLEIDA BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013Lacol·lecciódelspaisatgesdeCarmeThyssen,aLleidaCaixaForum acull des d’ahir l’exposició ‘Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer’ACN. LLEIDAL’exposició ‘Rusiñol, Monet,Gauguin, Sunyer. El paisatge ala Col·lecció Carmen Thyssen’,que es va inaugurar ahir a Llei-da després d’haver passat perGirona i Tarragons, fa un recor-regutperlahistòriadelpaisatgeenlapinturacatalanaieuropea:des del romanticisme de Théo-dore Rousseau o Lluís Rigalt,fins als paisatges espectrals deModestCuixart,JoanPonçiAn-toni Tàpies, que, en l’època deDau al Set, a través del surrea-lisme,van entroncar amb la tra-dicióromàntica.Al’actehiassis-tí la baronesa CarmeThyssenEntremig, el simbolisme deMaximilienLuceiModestUrgell;l’impressionismeielpostimpres-sionismedeClaudeMonetiPaulGauguin, Joaquim Mir i Santia-go Rusiñol; el retorn a l’ordred’André Derain, Matisse i PierreBonnard, de Joaquim Sunyer, La Baronessa amb els responsables de “la Caixa” i la Fundació a LleidaACNLabaronessaThyssenvareco-nèixer a Lleida que la possibi-litat de cedir part de la sevacol•lecció,formadaentotalperunes 1.300 obres, a Barcelo-na perquè s’exposi al gran es-pai museístic que es projecta-rà a Montjuïc és a prop de seruna realitat. “Tinc molta il•lu-sió i moltes ganes perquè aixísigui”, va dir durant la presen-tació de l’exposició que es vafer ahir a la tarda a Lleida.LA BARONESAVEU BÉEXPOSAR A MONTJUÏCRafael Benet o Josep de Togo-res, o lavisió avantguardista deGeorgesBraque.Ladiversitatdesolucions plàstiques evidenciaqueelpaisatge,llunyd’unasim-ple imitació de l’entorn natural,és una construcció culturald’acord amb els anhels i creen-ces de cada època.PUBLICITATLaPaeriasesumaalDiadelesFamílies155 famílies han participat aquest any en els programes deFormacióperaparesimaresquehaorganitzatl’Àread’Infàn-cia i Família de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació.AJUNTAMENT DE LLEIDAREDACCIÓ. LLEIDALaPlataformaGentdeLleida,enlaúltimaJuntaGeneraldeSocis,vaestudiarlapeticiófetapelre-presentant de la Unesco, de mi-llorarlasenyalitzacióielsacces-sos al nostre monument mésemblemàtic,pertald’augmentarles possibilitats de ser declaratPatrimoniMundial,ivaacordar,entrealtresqüestions,demanarl’alcaldedeLleida,ÀngelRos,lamillora de la senyalització i delsaccessosalaSeuVella,jaqueelcitatrepresentantvamanifestarque aquesta millora era impres-cindiblesiesvolaconseguirlafi-ta.Lapeticióalpaerencapesvamaterialitzar ahir mateix, ja queha estat entrada al registre del’AjuntamentdeLleidail’entitatespera que pugui ser atesa ambla major celeritat possible.GentdeLleidavollaSeuVellamés‘senyalitzada’Petició de cara a ser Patrimoni Mundial de UnescoLazonablavadeRogerdeLlúria,debaixarotacióREDACCIÓ. LLEIDAL’Ajuntament de Lleida ha habi-litatcomaaparcamentdebaixarotació tota la zona del carrerRogerdeLlúria,uncopvaentrarenfuncionamentelpàrquingdeVialia,amb531placesiqueper-met aparcar gratuïtament elsprimersquinzeminuts.Finsara,aquesta zona era d’alta rotacióper facilitar el moviment de ve-hicles a l’entorn de l’Estació.Ara, però, passa a ser de bai-xa rotació, com a la resta de zo-nes blaves dels barris, ques’identifica amb una “P” de co-lorverda,significaquel’aparca-mentdurant4horescosta2eu-ros i 5 hores 2,5 euros.La‘HaimaperunSàharaLliure’estaràalRectoratREDACCIÓ. LLEIDALa ‘Haima per un Sàhara lliure’,activitat on enguany hi col·la-boren la Fundació Lleida So-lidaria, La Baldufa i Mags delMón, tindrà lloc divendres alcampus del Rectorat.Radio5renovaiamplialaprogramaciólocalREDACCIÓ. LLEIDARadio5iniciaavuiunanovaeta-pa on la programació local gua-nya més protagonisme. L’estre-naaLleidacomptaràamblapre-sència de l’alcalde, Àngel Ros.Mésofertaturísticaambl’OnlyCityFansLleidaREDACCIÓ. LLEIDAL’ofertaturísticacreixambl’On-lyCityFansLleida,onclientsdelsestabliments adherits podranamb el Codi QR de menús i ti-quets de compra, accedir al’agenda deTurisme de Lleida.
 7. 7. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201307COMARQUESPUBLICITATREDACCIÓ. CERVIÀLa companyia Cunicarn, una deles tres primeres a l’àmbit euro-peu en producció de carn de co-nill, ha posat en marxa a CerviàdelesGarrigueslagranjaLaVol-ta, la primera de les granges ti-pusqueapliquenelProjecteStar16.86,unainiciativadesenvolu-pada per Cunicarn en col·la-boració amb l’IRTA i el Depar-tamentd’Agricultura,queimple-menta els processos i incoporalatecnologiaméspuntera.L’au-tomatitzaciódeprocessossupo-sa una inversió mitjana en latransformació de granges de103.000 euros, el que permetaugmentarlaproduccióanualdela granja en més d’un 46%.CreenunagranjaaCerviàpergarantirlaviabilitatdelaproducciódeconillsLa incorporació de tecnologia puntera farà pujar la producció en més del 46%El conseller Pelegrí visità la granjaACN.TARTAREU / LLEIDAEl departament d’Agricultura iMedi Natural ha emès un infor-medesfavorablealprojected’ex-plotació de les Salines deTarta-reu,nuclipertanyentLesAvella-nesiSantaLinya.Elsmotiussón,segonsl’informe,ambdata8demarç de 2013, que la documen-tació presentada per l’empresaSalinasdelaNogueraSLnodes-envolupanipreveulespossiblesafeccions a l’entorn. L’informe,totiservinculantnoésdefinitiuja que es dóna la possibilitat al’empresa perquè hi aporti mésdocumentació. ons. Tanmateix,veïns de Tartareu i altres muni-cipis afectats crearan una pla-taforma en contra del projecte.ElGovernvetaexplotarlessalinesdeTartareuRebutjat perquè ‘oblida’ l’impacte mediambientalCreusSantJordipera4lleidatansREDACCIÓ. BARCELONAQuatrelleidatans,enconcretelsempresaris Julio Sorigué, JoanPlanes i Josep Maria Queraltó, il’economista Andreu Gispert,vanrecollirahirlesCreusdeSantJordi,pelsserveisprestatsaCa-talunya en la tasca de defensadelasevaidentitat.Al’actehivaassistir,entred’altresautoritats,el president de la Diputació deLleida, Joan Reñé.Mésseguretatal’escolaJoanXXIII delesBorgesREDACCIÓ. LES BORGESL’Ajuntament de les BorgesBlanques ha condicionat el paticompartit de l’escola Joan XXIIIilaLlard’Infantsmunicipalfent-hiunatancadeseguretatquese-para els dos centres educatius.10èPremideFotografiadelConselldelSegriàREDACCIÓ. LLEIDAEl Consell del Segrià convoca el10è Premi de Fotografia, i atèsl’èxit de les 2 primeres edicions,s’obrelaconvocatòriadelIIIPre-miJove,peramenorsde25anys.Llorensvolques’abaixilaZEPAalcanalSegarra-G.REDACCIÓ. DUBLÍNEl diputat del PP José Ignaciova Llorens va demanar davantlaUElanecessitatderevisaralabaixal’àreadeprotecciódelCa-nal Segarra-Garrigues, durantuna trobada a Dublín (Irlanda).Cunilleravolgarantirl’assegurançaagràriaREDACCIÓ. MADRIDLa diputada del PSCTeresa Cu-nillera ha dut una proposició oninstaelGoverndel’Estatarecu-perar els nivells d’aportació al’assegurança agrària.
 8. 8. 08FESTA A MOLLERUSSA BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATLA MÚSICATINDRÀ UNESPAI PROTAGONISTALa música tindrà un pes espe-cial, amb concerts a càrrec deles orquestres Maravella, Sel-vatanaiNuevaAlaska.Tambehihauràjazz,ambAndreaMo-tis,ipeljovent,Hash,HotelCo-chambre i El Niño de la Hipo-teca, entre d’altres.TresdiesdegrescaaMollerussaLa capital de l’Urgell ja escalfa motors per celebrar les activitats en motiu del seu patró, Sant IsidoriREDACCIÓ. MOLLERUSSAJa és tot a punt a Mollerussaper celebrar durant tot aquestcap de setmana -de divendres adiumenge- els tres dies de Fes-ta Major tot coincidint amb ladata del seu patró Sant Isidori.Enguanys’hanprogramatactesde tota mena: esportius, musi-cals, culturals, religiosos... ontambé es té molt en compte elsmés petits ja que demà tindràlloc la Festa dels Súpers. D’en-tre el conjunt d’actes també caldestacar, a més dels esdeveni-ments musicals (veure desglos-sament) el monòleg ‘I ara què?’,del televisiu Pep Plaza. El puntculminantalescelebracionstin-drà lloc diumenge a les onze dela nit amb el castell de focs, queposarà el punt i final a la festa. Pep Plaza interpretarà el seu monòleg ‘i ara què?’PROGRAMA D’ACTESDivendres, 17 de maig•9.30, Camp de Futbol Munici-pal • TROBADA ESCOLAR DEFUTBOL7• 10-14 i 16.30-20, Parc Munici-pal • CIRCUITINFANTIL D’EDU-CACIÓ VIAL• 11.15, Plaça Manuel Bertrand •PETARDS I REPIC DE CAMPA-NES‘INICIDELAFESTAMAJOR’• 12.00, Plaça Manuel Bertrand•FESTADELSSÚPERS(ClubSu-per3)• 13.00, Plaça Major • BALLADADE SARDANES•16.30,PiscinesmunicipalsiParcmunicipal • JOCS AQUÀTICS• 17.30, Envelat del Pavelló Plad’Urgell • CONCERT DE FESTAMAJOR•18.00,SaladeBalldeL’Amistat• SESSIÓ DE VIDEOJOCS, CAR-TES MÀGIC I WARHAMMER• 19.00, Envelat del Pavelló Plad’Urgell • SESSIÓ LLARGA DEBALL• 20.00, Sala de Ball de L’Amis-tat • AIXOPLUC•23.00,TeatreL’Amistat•HAVA-NERES• 23.30, Al pàrquing darrere elspavellons firals • NITDE FOC• 00.00, Al Pavelló Pla d’Urgell •CONCERT(HASH + HOTEL CO-CHAMBRE + DJ DISCOCHAM-BRE)Dissabte, 18 de maig•9.00,PlaçadeManuelBertrand• 19È MERCAT DE FESTA MA-JOR• 9.00, Institut Terres de Ponent• TORNEIG DE TENNIS TAULADE FESTA MAJOR• 10.00, Pista de bitlles muni-cipal • 15ATIRADA DE BITLLES•10.00,Poliesportiumunicipal19de Març • 4ATROBADA GRUPSESCOLARS - CLUB D’ACTIVI-TATS AMB SUPORTMUSICAL• 13.00, Plaça Major • BALLADADE SARDANES• 15.30, Parc de la Serra • CAM-PIONAT PROVINCIAL - COPALLEIDA BTTINFANTIL•16.30,SaladeBalldeL’Amistat• 15ÈTORNEIG ESCOLARD’ES-CACS-MEMORIALIGORLÓPEZ• 17.30, Envelat • CONCERT DEFESTA MAJOR• 18.00, Plaça Major• CONCERTDE FESTA MAJOR•18.00,Piscinacoberta•PARTITD’EXHIBICIÓ DE WATERPOLO•18.00,Poliesportiumunicipal19de Març • EXHIBICIÓ DETAEKWONDO• 18.30, Envelat • EXHIBICIÓ DEGIMNÀSTICAFUNCIONALIAE-RÒBIC•18.30,PlaçaManuelBertrand•TROBADA GEGANTERA• 19.30, Pavelló poliesportiu mu-nicipal 19 de Març • EXHIBICIÓDE DEFENSA PERSONAL• 23.00, Teatre L’Amistat • MO-NÒLEG ‘I ARA QUÈ?’, DE PEPPLAZA• 00.30, Pavelló Pla d’Urgell •CONCERT (EL NIÑO DE LA HI-POTECA, BONGO BOTRAKO,OLD STAR COVERS)Diumenge, 19 de maig• 9.00, Avinguda del Canal • 7ATROBADA MOTERA DE FESTAMAJOR• 10.00, Circuit d’autocròs de laSerra • CAMPIONAT DE CATA-LUNYA D’AUTOCRÒS ‘CIUTATDE MOLLERUSSA’•10.00,Circuitd’automodelismede la Serra • INTERCLUBS AU-TOMODELISME FESTA MAJOR•10.30,SaladeballdeL’Amistat•32È TORNEIG D’ESCACS DEPARTIDES RÀPIDES PEREQUIPS• 11.00, Plaça de l’Ajuntament •DIADA CASTELLERA• 13.00, Plaça Major • BALLADADE SARDANES• 17.00, Camp de Futbol munici-pal•PARTITDESEGONACATA-LANA ENTRE CFJ MOLLERUS-SA - CF BORGES BLANQUES• 17.30, Envelat • CONCERT DEFESTA MAJOR•18.00,PlaçaMajor•ANIMACIÓINFANTIL•19.00,Envelat•SESSIÓLLAR-GA DE BALL• 20.00,Teatre L’Amistat • CON-CERTDEJAZZ(ANDREAMOTIS&JOANCHAMORROQUARTETFEACTURING DICK OATTS)• 23.00, Avinguda de l’ErmengolV - Plaça d’Europa • CLOENDADELAFESTAMAJOR2013AMBEL CASTELL DE FOCSPROGRAMA RELIGIÓSDivendres, 17 de maig• 8.00, Capella de Sant Isidori •MISSA•9.00,ConventdelesGermanesCarmelites Descalces• MISSA•11.30,ParròquiadeSantJaume• MISSA EN HONOR S. ISIDORI• 20.00, Capella de Sant Isidori •MISSADissabte, 18 de maig•9.00,ConventdelesGermanesCarmelites Descalces• MISSA• 10.00, Capella de Sant Isidori •MISSA EN HONOR DE SANTACRISTINA.• 20.15, Parròquia de Sant Jau-me • MISSA
 9. 9. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201309COMARQUESPUBLICITATDesfiladadetractorsaCerveraperSantIsidreCervera va celebrar ahir Sant Isidre amb la desfilada de 60tractorsi5carretesengalanadesiambundinardegermanoral pavelló polivalent que aplegà 250 pagesos de la comarca.REVISTA DE LA PAERIAPlantadad’arbresdelsescolarsdeS.GuimdeF.L’escolaEsteldeSantGuim,conjuntamentambl’Ajuntamenti l’associació Catalunya per a la Biodiversitat, van realitzaruna plantada d’arbres al camp de fútbol de Sant Guim.CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRAConstatenundescensdelsdelictesaBalaguerREDACCIÓ. BALAGUERLa Junta Local de Seguretat deBalaguer constata una tendèn-cia a la baixa en la comissió dedelictes. Així es desprèn de l’in-forme presentat ahir durant lareunió de la junta.L’alcalde de Balaguer, JosepMaria Roigé, va ressaltar quel’evolució de les xifres és fa-vorable, la qual cosa demostraque“s’estàcaminantenlabonadirecció” i que la “bona entesa icoordinació”entreMossosd’Es-quadra, Policia Local i GuardiaCivil “està donant els seusfruits”. Roigé tambéva garantirque, tot i les bones xifres, la vi-gilància i control no afluixaran.MàquinaaAlcarràspersenyalitzarvialsicarrersREDACCIÓ. ALCARRÀSL’Ajuntamentd’Alcarràscomprauna màquina per senyalitzar vi-als i carrers per estalviar en lacontractaciód’aquestservei.Lamàquina val 130.000€, però espreveu amortitzar-la en un any.Almacelles,apuntperalMuseud’ArquitecturaREDACCIÓ. ALMACELLESAlmacellesinauguraaquestdis-sabte(12h)elMuseud’Arquitec-turaiUrbanismeJosepMasDor-dal. L’acte el presidirà el presi-dentdelaDiputació,JoanReñé.TresjovesdeSortpassenlanitalrasalBoumortREDACCIÓ. HORTONEDAEls Bombers van localitzar ahiral matí sans i estalvis 3 joves deSort que esvan perdre dimarts ique van passar la nit al ras des-prés de perdre’s quan feien unaexcursió en bici per Boumort.REDACCIÓ. LLEIDAL’alerta per l’arribada de fortesplugesprevistesperdimartsiperahir pràcticament s’ha acabatsensequehagicomportatexces-sives incidències.D’aquesta manera, a últimahora de la tarda d’ahir els Bom-bersfeienunbalançpositiuper-què pràcticament no havien ha-gutdefercapactuacióalrespec-te. Només retirar unes rajolesd’unafaçana a l’avinguda de lesGarrigues de Lleida i l’entradad’aigua en uns baixos del carrerOnze de Setembre de Guisso-na, com a actuacions destaca-des.Quant a les pluges, en la ma-joria dels casos no es van enre-gistrar més de 10 litres per me-tre quadra, encara que ara cal-drà veure si ha generat algunaafectacióenl’agricultura,sobre-totenvarietatsquejasónapuntde collir-se.PelquefaalPirineu,aleszo-nesmésaltreslaplujaesvacon-vertirenneu,encaraquelespre-cipitacions que es van produirvan ser febles i la seva afecció alaxarxaviàriavasermenor,comper exemple, en el cas del Portde la Bonaigua.Per avui es podrien mantin-dre encara febles nevades al Pi-rineu,mentrequelanuvolositats’aniràesvaintis’esperaquecapamigmatíelsolllueixiambnor-malitat a la Plana de Lleida.L’alertaperlesplugesfinalitzaambruixatsinevadesalPirineuL’episodi acaba, sobretot a la Plana, on avui ha de lluir el solCaptorredeguaitacontraelfocal’AltaRibagorçaDenuncia des de la UGTMARTA LLUVICH (ACN). ELPONTDE S.La Federació de Serveis Públics(FSP) de la UGT de Lleida vadenunciar ahir que el Departa-ment d’Interior vol deixar sensevigilància contra els focs fores-tals moltes comarques catala-nes, una retallada que pot po-sar en perill boscos i nuclis ha-bitats.La UGT-Terres de Lleida de-nuncia que aquesta eliminacióno és nova, sinó que ha estatessent gradual des de l’any2009, quan n’hi havia 85 a totaCatalunya.Al2012esvantancar58tor-res de guaita i aquest 2013 se’ntancaran 9 més. En el cas con-cret del Pirineu s’eliminarà unatorre a l’Alta Ribagorça deixantaquestacomarcasensecappuntde vigilància. La neu, ahir al matí a la Bonaigua
 10. 10. 10FIRA SANTISIDRE 2013 BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATMésexpositorsimésactivitatsquemaialaFiraSantIsidredeCerveraEls organitzadors del certamen firal mantenen el pressupost de l’anypassat, fixat en 40.000 eurosREDACCIÓ. CERVERAEls actes de la Fira de Sant Isi-dre de Cervera augmenten enqualitat i quantitat gràcies a lesaportacionsdelsmunicipisdelacomarca convidats al certamen(Sant Guim de Freixenet, SantGuim de la Plana, Montornès,Torrefeta i Florejacs) i el nucliagregat de Vergós, i la parti-cipació de les entitats locals.Pel que fa al nombre d’expo-sitors, enguany 64 han confir-mat la seva presència, mentreque l’edició anterior eren unaquarantena,mentrequeelpres-supost de la Fira és d’uns40.000 €, com l’any passat.La 2a Fira del Pa, organitza-da amb la col·laboració del Gre-mi de Forners de Lleida, dónacontinuïtatal’exposiciódepansdel món i presenta diverses no-vetatscomtallersdepaperalesescoles,untallerprofessional,eltast de pa del Solsonès amb oliGomà de Cervera i la presenta-ció de la coca de l’Aquelarre.La Fira de Sant Isidre en-guany realitzarà un recomptedels visitants, mitjançant unaempresa especialitzada-Un increment de mésdel 50% d’expositorsEnguany són 64, mentreque l’any passat erenuna quarantenaTallers i exposicionsa la 2a Fira del PTast de pa del Solsonèsamb el cerverí oli Gomà ila coca de l’Aquelarre Els actes per Sant Isidre es completaran amb la 2a edició de la Fira del PaLAURA CORTÉS (ACN)PROGRAMA D’ACTESDijous, 16 de maig•15-17h, Sala d’actes CEI Cerve-ra • CÀPSULA FORMATIVA•20.00,PlaçaSantaAnna•VISI-TA GUIADA A L’OBRADOR DECAN VALLSDivendres, 17 de maig• 18, 19 i 20h, Museu del Pa •VI-SITA GUIADA AL MUSEU DELPA DE CAL DELFÍN• 22.15, Gran Teatre de la Passió• ‘YES, WE SPAIN... IS DIFFE-RENT’, DE CARLOS LATREDissabte, 18 de maig• 11.00, Pati principal de la Uni-versitat • INAUGURACIÓ DE LAFIRA•11.00,PortaprincipaldelaUni-versitat•VISITESGUIADESALAUNIVERSITAT I L’ESGLÉSIA DESANTA MARIA• 11.30, Patis de la Universitat •CERCAVILA DE LA COLLA GE-GANTERA DE CERVERA• 12.00, Espai Pans del Món•AGERMANAMENT DEL PA DEPAGÈS CATALÀ AMB L’OLI DELA DO GARRIGUES• 12.15, Menjador Universitat •TALLERDETÈCNIQUESABDO-MINALS HIPOPRESSIVES• 13.30, Espai Pans del Món •TASTPROFESSIONAL DE PA•16.00,CarrersdeCervera•GIM-CANA D’EN GALDERIC• 17.00, Menjador Universitat •XERRADA‘VIVÈNCIESDEVER-GÓS DE CERVERA AL SEGLEPASSAT’• 17.30, Espai Cervera • VISITAGUIADA GRATUÏTA A LA UNI-VERSITATDE CERVERA• 17-19h, Espai Pobles •TALLERDEFLORSDEPAPERACÀRRECDE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LATERRA DEL LLOR•18.00,EspaiPansdelMón•EX-HIBICIÓ CASTELLERA• 19.30, Pati principal de la Uni-versitat • PRESENTACIÓ DELXVII MERCATROMÀ DE IESSO•18.00,Centreciutat•THESOP-PING NIGHTDiumenge, 19 de maig• 10.00, Menjador Universitat •RETRANSMISSIÓ DEL GRANPREMI DE LE MANS• 11.00 • OBERTURA DEL RE-CINTE FIRAL• 11.00, Pati principal de la Uni-versitat • TROBADA DECOL·LECCIONISME• 11-13h, Pati Universitat •ACTI-VITAT: VOLS CONÈIXER ELBÀSQUET EN CADIRA DE RO-DES?• 11-13h, Espai Pobles • TALLERD’AMASSAR PA A CÀRREC DEL’ASSOCIACIÓDEVEÏNSL’ESPI-GA DETORREFETA• 11.30, Espai Cervera • VISITAGUIADA GRATUÏTA A LA UNI-VERSITATDE CERVERA•11.45,Paranimf•ESTRENADEL’ESPOT DE LO CERCACURTS2013• 12.00, Espai Pans del Món •PRESENTACIÓ DEL PA DETRUMFOS DEL SOLSONÈS•12.30,EspaiPobles•DESMOS-TRACIÓ DELS BASTONERS DESEDÓ• 13.00, Espai Pans del Món •PRESENTACIÓ DE LA COCA DEL’AQUELARRE• 14.00, Espai gastronòmic • DI-NAR DETASTETS• 17.00, Menjador Universitat •PRESENTACIÓ XARXA SIKAR-RA I EXPOSICIÓ DE LES CON-CLUSIONS DEL SIMPOSI SE-GARRA HISTÒRICA• 18.00, Menjador Universitat •CONFERÈNCIA:‘ELCULTIUIELCOMERÇ DE SAFRÀ A LA SE-GARRADURANTL’EDATMITJA-NA’•18.30,PlaçaMajor•EXHIBICIÓDE SEVILLANES•19.30,EspaiCervera•LLIURA-MENT DELS PREMIS ALS PAR-TICIPANTS A LA GIMCANA•20.00,EspaiCervera•CLOEN-DA FIRAACTIVITATS ESPORTIVESDissabte, 18 de maig• 9-13h, Pavelló poliesportiu deCervera • 6ÈTORNEIG DE BÀS-QUET ‘FIRA SANT ISIDRE’. Or-ganitza: Club Bàsquet Cervera.Inscripcions: avui és el darrer diaper apuntar-s’hi.
 11. 11. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201311ACTUALITATPUBLICITATAGÈNCIES. OREGON (EUA)UngrupdecientíficsdelsEstatsUnits ha aconseguit, per primercop,clonarcèl·lulesmareembri-onàriesambelmateixADNd’unadult. És el primer cop queaquesta tècnica, que va donarorigen, per exemple, a l’ovellaDolly,s’aconsegueixambèxitenhumans. Les cèl·lules mare te-nenlacapacitatdetransformar-se en qualsevol altre tipus decèl·lula del cos.En aquest cas, però, no estractariad’obtenirpersonesclo-nades, sinó que es podria utilit-zarperextreurelescèl·lulesma-re i diferenciar-les en els teixitsqueelpacientnecessitésperunautotrasplantament. D’aquestamanera,entenirelmateixmate-rialgenèticqueelreceptor,nohihauria risc de rebuig.Els científics van agafarcèl·lulesdelapelld’unadultienvanextreurelainformaciógenè-tica, que van introduir en l’òvuld’una donant, al qual havien re-Clonenperprimercopcèl·lulesmarehumanesLa tècnica pot servir per combatre nombroses enfermetatsL’ovella ‘Dolly’, el primer mamífer clonat a partir d’una cèl·lula adultaARXIUtiratelnucli,ésadir,lainforma-ciógenètica.L’òvulesvaactivaramb electricitat perquè es des-envolupéscomaembrióivaco-mençar la divisió cel·lular fins aarribar a la fase de blastocist(gràficament, és com una pilotade cèl·lules). En aquest punt, esdestrueixiésd’aquíd’ons’obte-nen les cèl·lules mare. La fita esconsidera clau per a futures te-ràpies contra el Parkinson, l’es-clerosimúltiple,lesmalaltiesdelcor o les lesions de la medul·la.AGÈNCIES. BRUSEL·LESLa Comissió Europea obrirà ex-pedient a Espanya i Eslovèniaper desequilibris econòmics ex-cessiusel29demaig,coincidintamb la presentació de les reco-manacions específiques per acada país de la Unió Europea.L’obertura de l’expedient técom a objectiu garantir que Es-panyaportiatermelesreformesnecessàries perquè la seva eco-nomia pugui tornar a créixer deformaequilibradaiéslacontra-partida a la concessió de dosanysmés,finsal2016,perredu-ir el dèficit públic al 3% del pro-ducte interior brut (PIB). La de-cisió acabarà de col·locar sotatutelaeuropeaEspanya,encaraque el Govern no hagi demanatmai el rescat.L’avanç en les reformes seràcontrolat de forma regular pervisites d’inspecció dels tècnicsde la Comissió Europea, que sesumaran a les que ja realitzal’Executiucomunitaripervigilarla reducció del dèficit excessiu iel sanejament bancari.EuropacollaràEspanyapeldesgavelleconòmicTècnics de la UE controlaran que faci ‘els deures’Mariano Rajoy, president del Govern espanyolARXIU
 12. 12. 12ESPORTS BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONAEl portaveu de la Junta blaugra-na, Toni Freixa, va oferir l’habi-tual roda de premsa després dela Junta. Com és habitual, s’hantocat qüestions de l’actualitatesportiva, amb quatre temesdestacables: fitxatges, Abidal,Valdés i la rua de campions. Po-ques pistes, però, han sortit deles seves paraules.Sobrefitxatges,capinforma-ció. No va voler entrar a parlardelpossiblefitxatgedeNeymarni de cap altre, perquè, tal comha argumentat: “No explicaremresquepuguiperjudicarelclub”.ElBarçanodónapistessobrefutursfitxatgesLa junta titlla d’anècdota algun comportament durant la ruaToni FreixaAixò sí, va reconèixer que “ésprobable que potser aquest es-tiu hi hagi més operacions d’al-tesibaixes,peròdependràdelesnegociacions”. Quant a Abidal,Freixavadirqueeljugadorjatéunapropostasobrelataula,ipelque fa aValdés, va negar que elporter hagi informat al club quevol marxar aquest estiu.Quant a la rua, Freixa no vaentraravalorarelcomportamentdels jugadors en aquesta cele-bració. “No podem posar el fo-cus en una anècdota. La Direc-cióGeneraldeSalutPúblicaensdiuquenoobriràcapexpedient”.AGÈNCIES. LONDRESEl futbolista internacional fran-cès Loïc Rémy, jugador del QPRde la Premier, va ser detingutahir per presumpta violació. Eldavanter va ser detingut a Lon-dres amb dos homes més, undels quals és el seu cosí, per lasuposadaviolaciód’unadonade34 anys el 6 de maig.Segons ITV, la cadena de te-levisióbritànicaquehafetpúbli-ca la seva detenció, la víctimava anar a visitar Rémy pensantque estava sol. Quan va arribara la casa hi havia més homes idesprés de prendre alcohol vaquedarinconscient.L’endemàvadenunciarlaviolacióperpartdetres individus.DetingutunfutbolistagalacusatdeviolacióRémy, jugador del Queens Park Rangers anglèsObrenelterminid’ajutsal’esportbasealSolsonèsREDACCIÓ. SOLSONAEl termini per presentar sol·lici-tuds per rebre ajuts pel fomentde l’esport base d’activitats es-portives d’entitats federades alSolsonès,finsal30desetembre.SpursiPacers‘freguen’lesfinalsdeConferènciaAGÈNCIES. SAN ANTONIOEls Spurs i els Pacers s’acostena les finals de la Conferència del’Oest i l’Est de l’NBA. Els Spursdominen 3-2 els Warriors i elsPacers 3-1 als NewYork Knicks.
 13. 13. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Anna Karenina (apta). 15.45, 18.00, 20.15El lado bueno de las cosas (+12). 22.30Un planeta solitario(+7). 16.20El impostor (+12) (VOS). 18.25, 20.20,22.10Un gran equipo (+12) (HD). 16.15, 18.10Noche de vino y copas (+7) (HD). 20.05, 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Iron Man 3 (HD). 15.50, 18.05, 20.20, 22.35Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30, 18.30,20.30, 22.30, •00.30Efectos secundarios (+12). 20.20, 22.20, 00.20Los Croods (apta). 16.40, 18.30Oblivion (+7). 16.30, 19.10, 22.00,•00.25Objetivo: la Casa Blanca. 16.00, 18.10, 20.25, 22.40,00.50Posesion infernal (Evil Dead)(+18). 20.30, 22.30,•00.30Tierra prometida (+7). 16.15, 18.15La gran boda (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.20Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.25Scary Movie 5. 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.15Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30, 19.15, 22.00,•00.15Combustión (+16). 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esTo The Wonder (+12). 15.50La caza (+12). 17.40, 20.40La nostra vita (+7.) 19.30On The Road (+16). 22.40El payaso (apta). 15.00, 21.15Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme(apta). 16.25Barbara (+12). 17.00, 18.50, 22.404 días de mayo (+12). 16.30Ayer no termina nunca (+12). 18.05,22.40Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 22.15Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00, 19.45JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Iron Man 3 (+12) (3D). 18.30, 20.50, •23.10Iron Man 3 (+12). °12.10, °14.30, 16.50, 19.10, 21.30,•23.50Iron Man 3 (+12). °11.30, °15.20, 17.40, 20.00, 22.20,•00.35Oblivion (+12). °11.30, 16.20, 18.50, 21.20, •00.30Oblivion (+12) (HD). 19.35, 22.00, •00.30Nemo (+apta) (HD). °11.35, °15.45, 17.40La gran boda (+12). °12.00, °14.20, 16.00, 17.35,19.15, 21.00, 22.40Parker (+16). •00.20Los Croods (apta) (català) (HD). °11.35,°14.45Los Croods (apta) (3D). 16.40Los Croods (apta). °12.05, 16.05, 18.05G.I. Joe: La venganza (+12). 20.00, 22.00,•00.00Jack el cazagigantes (+7). °11.35, °14.00, 16.15, 18.20Un lugar donde refugiarse (+12). 20.30,22.35,•00.40Tierra prometida (+7). °12.30,°14.30, 16.30, 18.30Efectos secundarios (+12). 20.25, 22.25,•00.25Dando la nota (+12). °11.35, °13.45, 16.25,18.30Los últimos días (+12). 20.35, 22.30, •00.25Oz, un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.35, 18.50Memorias de un zombi adolescente (+12). 21.10,•23.05Objetivo: la Casa Blanca (+16). °11.40, °13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.30, •00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16). °12.40, °14.50, 17.00,19.10, 21.20, •23.30Scary Movie 3 (+16). °12.20, °14.05, 15.45, 17.25,19.05,20.45, 22.25, •00.05Ayer no termina nunca (+12). °12.10, 16.15, 18.00Combustión (+16). 19.50, 21.50, •23.50Stoker (+16). °12.00, °14.40, 16.35, 18.25, 20.15, 22.05,•00.00Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comLa gran boda (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30;Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15Objetivo: la Casa Blanca (+16) (Digital HD). Dv. 22.30;Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 22.15Siete psicópatas (+16). Dv. 22.30; Ds. 19.45; Dg. 19.45Incompatibles (+16). Ds. 17.45, 22.30; Dg. 17.45; Dl.22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comAnna Karenina. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg.17.30, 20.00, 22.15; Dl. 18.15, 22.15; Dm. 17.30, 20.00La gran boda (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg.20.00, 22.00; Dl. 22.15; Dm. 20.00Amics per sempre (apta) (Preu: 3,50€). Ds. 18.15; Dg.18.15; Dl. 18.15; Dm. 18.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comG.I. Joe: La venganza. Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30Amor (+12). Ds. 22.15; Dg. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comMemorias de un zombi adolescente (+12). Ds. 18.15; Dg.17.00Los últimos días (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comLa trama (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comJack el cazagigantes (+7). Ds. 18.15; Dg. 17.00Efectos secundarios. Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comOz: un mundo de fantasía (+7) Dv. 22.00; Dg. 17.30Los últimos días (+12). Ds. 22.00; Dg. 19.45CinemesExposicionsCartells de l’AplecSala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida.Finsel31demaiglaseudelaFecollmos-tra els cartells presentats al concurs2013, incloent-hi el cartell guanyador,obra de Ginesta Jové.RespirsBiblioteca de Guissona.Fins el 31 de maig, mostra de pintura ipoesia, de Rosa M. Arrazola.InstawalkaAigüestortesPati de l’IEI. LleidaA les 19.30.ExposiciófotogràficaInstagramdelpri-merInstawalkalparcnacionald’Aigües-tortesiEstanydeSantMauriciAraLlei-da. Es potvisitar fins el 20 de juny.LaboiraijoCalTalaveró Centre d’Art. C/ De la Font,20. Verdú. www.caltalavero.catExposició de Jaume Amigó amb la boi-radelesTerresdePonentcom elementque embolcalla els mesos d’hivern. Espotveure fins el 22 de juny.El nostre món en guerraSala Montsuar de l’Institut d’EstudisIlerdencs. A les 20.00 hores.Exposició amb fotografies realitzadesperreconegutsfotògrafsdeguerra, pro-moguda per la Creu Roja i que preténdenunciar els problemes derivats delsconflictes armats del món.Romandrà oberta fins el 24 de juny.LeyendasdecombateDafo. Espai d’art contemporani. Lleida.Antoni Hervàs i Pablo Serret de Enamostrenlaseuaobra,finsel6dejuliol.Unbarrienprojecte,unbarrienconstruccióLocal social de l’AAVV Barri Universitat.Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida.Exposició de fotos antigues del barriUniversitat des dels inicis de la cons-trucció,alesprimeresdècadesdelsegleXX . Oberta fins el 30 de setembre.Rusiñol, Gauguin, Sunyer,Monet. Paisatges a lacol·lecció Carmen ThyssenCaixaForum. Av. Blondel, 3. Lleida.Selecció del fons de paisatge modern,de la col·lecció Carmen Thyssen. L’ex-posició està estructurada entorn a di-ferents periodes: naturalisme, simbo-lisme, impressionisme o postimpressi-onisme.L’xposicióromandràobertafinsel 28 de juliol.ConferènciesAprenem a relaxar-nosSala d’actes de l’Ajuntament del Poal. Ales 18.00 hores.Acàrrecdel’ÀreadelaDonadelConsellComarcal. Organitzat per l’Associacióde dones.Lleida, la lluita per la llibertatSala Jaume Magre. C/ BisbeTorres, 2. Ales 18.30 hores.ConferènciaacàrrecdeVenturaMargóVivesiques’emmarcaenelcicleLleidad’ahirid’avui.Laconferènciaestàorga-nitzada per l’Esplai Sant Anastasi i laLlar Bonaire.L’aviaciódurantlaGuerraCivilSala de Juntes del 2n pis de la Facultat deLletres (Rectorat). A les 19.00 hores.ConferènciaacàrrecdeJoanVilarroya,catedràtic d’Història ContemporànicadelaUniversitatdeBarcelona.Tambéesfarà la presentació dels DVD de lacol·lecció Llocs de memòria amb his-tòria:Ocupacióiretirada.Larutad’eva-cuaciódelapresódeLleida(1938-1939),deRobertDuró,iAvionsiaviadorsdelaIIGuerraMundialalsPirineus,deJosepCalvet.Entre porrosibotellón...elsmeusfillsvolensortiralanit!Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.A les 20.30 hores.ConferènciaimpartidapelpsiquiatreDr.Berché i la infermera de salut mental,Sandra Bigordà. En ella s’abordaràl’adolescència,comapasdenenaadult,ambtotalaconflictivitatiriscosqueai-xò pot comportar.Galatea al taller de Pigmalió.Cercant la bellesa clàssica alsegle XIXCaixaForum. Lleida. A les 19.00 hores.Conferència impartida per Carlos Re-yero, catedràtic d’Història d’Art de laUniversitat Pompeu Fabra de Barcelo-na. La conferència analitza a través dela iconografia de l’artista i la model altaller,lestensionsquetancal’aspiraciód’assolirunabellesaidealcomamotorde la creacióLesdonesdeLourdesenfrontelshomesdeRomaSala de plens de l’Ajuntament deGuissona. A les 20.00 hores.ConferènciaimpartidapelPepColl,pro-fessordeLlenguaiLiteraturaCatalanaiescriptor.Perassistiralesconferènci-es es obligatori estar inscrit al curs del’Aulad’ExtensióculturaldelaSegarra.MuseusMuseu de l’orBalaguer. www.balaguer.catDesdel3demaigBalaguerdisposadelCentre d’Interpretació de l’Or, segond’aquestes característiques a Europa.Marededéu de SaidíEspai 0 del Museu Diocesà de Lleida. Ales 19.30 hores.AmbmotiudelacelebraciódelDiaInter-nacional dels Museus, que se celebra-ràelproperdissabte,18demaig,avuidi-jousesfaràlapresentaciódelajoiadelmuseu,lavergedeSaidí,unaesculturaen pedra policromada, atribuïda al ta-ller de Bartomeu de Robió i datada deldarrer terç del segle XIV.LlibresClar i catalàSala Alfred Perenya. Regidoria deCultura de l’Ajuntament de Lleida (Av.Blondel, 64). A les 19.00 hores.PresentaciódelllibredeJoséMontilla,amb pròleg de Lluís Foix, sobre les se-vesexperiènciesivivènciesdurant qua-tre anys com a president de la Genera-litat.LessabatesdescordadesLlibreria Caselles (C/ Major, 46 - 3aplanta). A les 19.30 hores. Entrada lliure.Presentació del llibre de Salvador Ver-gésacàrrecdelsescriptorsJosepVare-la i Serra i Francésc Serés.Valores segurosCercle d’Economia C/ Bonaire, 16. Lleida.A les 19.30 hores.ActedepresentaciódelllibreelaboratapartirdelesconversesdeFrancescFa-julaambdestacatspersonatgesdelpa-noramaactualendiferentsllocsdelmón.DansaReacciona!Sala de Juntes del 2n pis de la Facultat deLletres (Rectorat). A les 22.00 hores.Espectacle de dansa a càrrec del grupDansa Contemporània de la UdL.ProjeccionsTabúCinemes Guiu de la Seu d’Urgell.A les 22.00 hores.Pel·lículadeldirectorportuguèsMiguelGomes en versió original subtitulada.Realitzada en blanc i negre suposa unviatgedelPortugald’avuial’Àfricaco-lonial.TallersSessió de patés naturals icuina vegetarianaLocal Social de Claravalls. A les 19.00 h.A càrrec de Jesús FerrerEsportsSalut i amistatPlaça Joan Salat. Cervera. A les 08.00hores.Cicledecaminadesorganitzadesperlapaeria de Cervera.Cervera patinaPlaça Pius XII.A les 21.30 hores.Patinadesobertesatothomorganitza-des per Cervera Patina.Campionat d’Espanya de VolAcrobàticDe dijous 16 a diumenge 19. Aeroportd’Alguaire. Durant tot el dia.Amb l’arribada avui dijous dels partici-pantcomençaaquestcampionatdevolacrobàtic que al llarg de tot el cap desetmanaoferiràdiferentstipusdecom-peticions. Diumenge a les 14.00 horeses lliuraran els premis.VarisTrobada d’instagramers a laSegarraDijous 16 i Divendres 17. Convent de SantAntoni de Pàdua aTorà. A les 10.30 h.Organitzat per l’Àrea de Turisme delConsell Comarcal.Concursos.Disseny de Punts de llibreCastelldans. A les 17.30 hores.Dins de la Primavera Cultural 2013 deCastelldans, entrega de premis del 6èCertamendeDissenydePuntsdellibre.Parada literàriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zarsobrelamobilitatsostenible. Elplaçpels treballs finalitza el 21 de juny.III Mercat de la RepescaDissabte, 1 de juny. Av. Francesc Macià.Lleida. De les 10.00 a les 22.00 hores.Consulta les bases a:www.paeria.cat/joventutjoventut@paeria.catAmb la filosofia de donar una segonavidaalsobjectesquenoutilitzes,contri-buïnt a un consum econòmic i sosteni-ble,espresentaaquestmercatdecom-praivendad’articlesdesegonamà. Lesinscripcions acaben el 24 de maig.XPremideFotografiaBases convocatòria: www.segria.cathttps://twitter.com/JoventutSegriaEl Consell comarcal del Segrià, amb lacol·laboraciódelaDiputaciódeLleidaila Direcció General de Joventut convo-ca aquest premi que en aquesta edicióvolplasmarenimatgeslesqualitatsquefan del Segrià una terra estimada. Lesfotografiahaurandeserinèditesitenircom a referents la comarca del Segrià.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL10 AL16 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14OCI BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.6 15 7SudokuEnyoresalgúqueabansestavamoltunita tu, però que s’ha allunyat sense do-nar-te moltes explicacions i encara nosaps perquè. Ho has d’assumir.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILAlgú et pressiona a la feina o almenyssaps que està passant una informaciódetuquerealmentnoésmoltpositiva.Has de contrarestar com més aviat.TAURE20 ABRIL-20 MAIGNodeixisquelesactitudsd’unaperso-na que no ha estat massa clara et des-equilibren. Pensa que no és problemateu que s’aclareixi.BESSONS21 MAIG-20 JUNYElnuclifamiliaretdemanamésatenció,méstempsihauràsdedeixaralgunplamésdivertitperestarallàonettruquin.Ho comprendran fàcilment.CRANC21 JUNY-22 JULIOLValoresmoltelssentimentsdelsaltres,fins i tot,si no els entens o no compar-teixesalgunesformesd’actuarquesóndiferents a les teves normes.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTHi ha una trucada o un mail molt espe-rançador i que et du bons auguris de lasolució d’alguna cosa que esperaves od’unapersonaqueetdónamoltafecte.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRECertidealismenoéstaningenucomdevegades et sembla. Sentirà aquest im-puls que t’anima a treure el teu costatmés espiritual i generós.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREUsabétevaintel·ligènciailatevacapa-citatdetreballoesforç.Noetdeixispor-tar pel teu costat fosc, això es pot tor-nar contra els teus interessos.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREAquests anhels que no comparteixesamb ningú estaran avui molt a flor depellipresentsenlatevament.Nocoar-tis aquesta sensacióSAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBRESurtdelsespaistancatsenquèetcreusmés segur en moltes ocasions i deixaquel’aireetenvaeixi.Aracalequilibrarmés que mai l’ànima i el cos.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERNoetsorprenguisialgúetmostraelseuenuigoetdiuquenoliagradagensunaactitudtevaunamicaprepotent.Analit-za si no t’has passat de la ratlla.AQUARI20 GENER-18 FEBREREt semblarà difícil mantenir certa rela-cióipotseretplantegisallunyarunami-ca amb alguna excusa. No creguis queno ho notarà aquesta persona.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.745Solucions n. 1.7447 295 3814 7622 18 95 6119 475 6 732 19 5 63 1 74 2 82 1 85 6 43 9 73 4 78 9 21 5 61 6 57 8 42 3 94 3 91 5 28 7 62 7 86 3 94 1 55 4 26 9 38 7 19 8 37 2 16 4 57 6 15 8 49 2 31. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395PERSONAMAYOR“manitas”seofrecepa-ratrabajosvarios.Tel.632481300.RUMANO 49 años, 10 en LLeida. BuscocualquiertrabajoportodaCatalunya:lim-pieza,mecanico,soldadura,construcción,chofer B+C+CE, CAP. Soy trabajador, se-rio.Cochepropio,posibilidaddedesplazar-me.Tel.677030932.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOS¡¡¡2X30!!!NOELIA,maduritaargentina,golfísima. 170 pecho. La reina del grie-go,bocademiel.24h.S/prisas.Tel.689435765.¡¡¡20€!!!MADURITAsupercaliente,be-sucona,francéssin.Tel.622035046.ANDREAGUAPISIMA.Alto nivel. Salidas,Fiestasprivadas,compañia.Telf.690904689.16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESHORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.SEALQUILApiso3habitaciones,amuebla-do.C/MusicVivaldi(zonaPagesos).350€.Tel.973210699PARQUINGCOTXEpetit,ZonaAlta. 8.000€. Telf.699857189.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIJOUS, 16 DE MAIG DEL 201315TELEVISIÓ06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El Gran Dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 La meva. 30 anys de TV3.22.35 Polònia23.15 Hawthorne.00.00 Lost girl. La caça del nouAsh ha començat. La Bono mostra gaire interès enaquesta cerimònia finsque un visitant inesperatapareix a casa seva.00.50 TR3S C.00.55 Gavin i Stacey01.24 Comedy Inc.01.45 The Inbetweeners.02.09 Divendres.03.33 Fusió i swing a l’estudi.Gerard Nieto Quartet.05.05 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.42 Els barrufets.10.33 Avatar.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Cinema 3.22.40 El documental.23.38 La Sonora.00.05 Extres.00.12 Els codis E.01.20 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 La doctora Quinn. Sèrie.17.20 Pel·lícula. Només unsomni. 2002. EUA. Dir:Danny Glover. En ladècada dels 60, en unapetita població del desertde Nevada, en Henry, unnen de dotze anys,s’enfronta a un estiuprometedor.18.50 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.30 Gran cinema. El contractede marsella. 1974. GB. Dir:Robert Parrish. Int:Michael Caine, AnthonyQuinn, James Mason.L’Steve Ventura és el capde la lluita contra el tràficde drogues enl’embaixada dels EUA aParís.00.20 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.01.20 Més que vi.07.50 La cançó del bon dia.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al dia.10.30 Cafeïna (red).11.30 L’última troballa (red).12.00 Tendències (red).12.30 Mirades (red).12.50 El debat de Lleida Activa.13.30 Gaudeix la festa.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia.16.45 Bonus music.17.00 Promo.17.30 Catsons.18.00 Pica lletres (red).18.30 Club Banyetes.18.45 Fòrmula Pi.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.40 El temps.20.44 Anem a dormir. Infantil.20.45 Màsters UDL. Capítol 6.21.00 Univers de formació.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1. Con AnaBlanco y Jesús Álvarez.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Gran Reserva. Serie.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente.21.00 Telediario 2.22.10 El tiempo.22.30 Cuéntame cómo pasó. Lascosas se complican paraCarlos en la cárcel.23.45 Un país para comérselo.Córdoba, la niña bonita.00.20 El debate de La 1.Presentado por PilarGarcía Muñiz.01.30 La noche en 24h.03.15 TVE es música.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Solo Moda.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.30 Cámara abierta 2.0.13.45 Mixeur. Sabores e ideas.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Historias de trenes.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Tinc una idea.21.00 Eurovisión 2013.Semifinal.23.00 En portada.23.45 La 2 Noticias.00.15 Días de cine.06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate y siente elvértigo.22.30 Gran Hermano Catorce. Eldebate. Presentado porfrank Blanco.01.45 Gran Hermano Catorce. Lacasa en directo.02.30 Premier casino. Con AitorTrigos y Teresa Martín.05.00 Fusión sonora.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusannaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.14.00 Los Simpson.15.00 Antena 3 Noticias 1.15.45 Deportes 1.16.00 El tiempo.16.25 Amar es para siempre.17.25 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo!20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.30 Deportes 2.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero 3.0.22.50 Cine. Sin control. 2002.EUA. Dir: BobMisiorowski. Int: Jean-Claude Van Damme, LauraHarring.00.40 Cine. Secuestro en altamar. 2003. EUA. Dir: ColinBudds. Int: Casper VanDien, Anton Tennet.01.50 Ganing casino.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.40 Crímenes imperfectos:ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.25 Al rojo vivo. Con G.Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Con HelenaResano.15.00 Jugones. Espacio deinformación deportiva.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.35 Taxi.16.10 Así nos va.17.35 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.30 Pesadilla en la cocina.00.45 Pesadilla en la cocinaEEUU.01.40 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por JesúsCintora.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Una malainfluencia; Polis y cacos;Un asesinato entreplumas.17.40 Money Time.Presentadopor LujánArgüelles.18.30 Te vas a enterar. ConJesús Gallego y Álvaro dela Lama.20.00 Noticias Cuatro. ConRoberto Arce.21.00 Lo sabe, no lo sabe. ConJuanra Bonet.22.30 Cine Cuatro. Anillo defuego.01.45 Ciudades del pecado.02.45 La línea de la vida. Tarot.04.00 Shopping.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.16/05/2013PUBLICITATAvui felicitem els HONORAT iels EUFRASIPUBLICITAT“¡VivaEspaña!”alParlamentcatalàEl diputat del PPFernan-do Sánchezva aprofitar lapresència d’escolars alParlament de Catalunyaper cridar-los “Visca Cata-lunyayviva España!”, con-signa rebuda amb algunsaplaudiments pels joves.El moment ba quedar re-collit alweb de la Cambracatalana. Aquests alum-nes participaven en l’onze-na edició del projecte‘Fem una llei’. Sánchezvaanimar els escolars a “par-ticipar de la política ambsentit crític. Sou joves,sou rebels. Us encoratjo atransformar la realitatamb sentit crític”. Enaquest senti, també elsvarecomanar posar el dubte“el políticament correcte,el discurs dominant”.TWITTER@revolucion_an«Eldramacontinúa.Haremosal-go? Un hobre se suicida en LaÑora cuando iba a ser desahu-ciado»@JosepMariaPerel«40jovesd’11païsoscoordinatsper la UAB, analitzen les possi-bilitatsdefuturdel’AeroportPi-rineus-LaSeud’Urgell.#Lleida»@juanjogarra«Tomas Edison per accident!#Dhaulagiri #JuanjoGarrawp.me/p1rbqD-S2»@eduardbaches«Aquest2naniversaridel#15Mestà esdevenint més combatiudel que ningú esperava»@el singular«Espanya diu ‘no’ al millor físicd’Europa bit.ly/13xokIx»@IgnasiCalvo«Coincideix amb @ElenaDMo-rales,@jordi_latorre.Lacosaésque @junqueras se sap el dis-curs. Com ell mateix va dir: “Faanys que el fem”.»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLARAMON ESPADALERUGT denuncia que les retalla-descomportaranqueaquestes-tiuno hi hagi cap torre de guai-ta per vigilar els incendis a l’Al-ta Ribagorça.PUNT I A PARTJULIO SORIGUÉAquest empresari, juntamentamb els també lleidatans JoanPlanes, Josep Maria Queraltó iAndreu Gispert, van rebre ahirla Creu de Sant Jordi.800 persones gaudeixen de la segona edició de l’Anglesola Hi-FiLA FOTOTECAFesta Major de PalouVernissatge-recital de l’exposició ‘Respirs’ a la Biblioteca de Guissona

×