Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 11/07/2013

322 views

Published on

TITULAR: La calamarsa malmet conreus i fruita a la Noguera i l’Urgell
FOTO: Horts a Alcarràs per ajudar els desfavorits

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 11/07/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 11 DE JULIOL DEL 2013 Lacalamarsamalmetconreus ifruitaalaNoguerail’Urgell Les noves instal·lacions enceten una nova tempo- rada d’iniciatives lúdiques Horts a Alcarràs per ajudar els desfavorits Tretze adolescents en un camp de treball solidari que promou l’Ajuntament Centjovesa lesactivitats delapiscina delesBorges AJUNTAMENT DE LES BORGES SALVADOR MIRET (ACN) p. 11 p. 11 p. 07 PUBLICITAT Aquesta és la tercera pedregada que cau a les comarques de Ponent en poques setmanes ElParlament,partidari d’alliberarelpeatge deMontblancaLleida p. 03 Dosagentsintoxicats pelfumencremar-se unbardeLleidaciutat p. 05 NÚMERO 1.782 ANY 8 Afectació als termes de Castellserà, Fuliola, Montgai, Bellmunt, Artesa de Segre i Bellcaire
 2. 2. PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Freixinet. Passeig de Ronda, 70 De 22.00 a 09.00 h Mestre Gorné. Avinguda Garrigues, 34 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 1 D Blets 4 = Castanyer 1 = Compostes 1 = Eucaliptus 1 = Palmeres 0 = Pi 3 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure / Alzina 1 D Troana 1 = Xiprer 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 8 al 14 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Plugesaïlladesqueen algunsllocspodenanar acompanyadesdepedra Al llarg del matí els núvols desapareixeran, a excepció del Pirineu, on al migdia creixeran nuvolades. Fins al vespre, s’esperen ruixats i xàfecs dispersos a les zones de muntanya, encara que també són probables a la Plana de Lleida i poden anar acompanyats de tempesta sense que tampoc es descarti la calamarsa. Les temperatures seran semblants a les d’ahir, tant pel que fa a les mínimes com a les máximes. 06.54 h 21.46 h Lluna nova www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/ 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 3. 3. PUBLICITAT ElParlamentpartidarid’alliberarel peatgedel’AP-2inoconstruirl’A-27 La Comissió deTerritori i Sostenibilitat reclama millorar les comunicacions entre Lleida i Montblanc REDACCIÓ. LLEIDA / BARCELONA LaComissiódeTerritoriiSoste- nibilitat del Parlament de Cata- lunya ha aprovat una proposta de resolució que insta al Go- vernaestudiarl’alliberamentde l’autopistaAP-2eneltramcom- près entre Montblanc i Lleida com a alternativa a la construc- ció de l’autovia A-27. Addici- onalment, la moció sol·licita al Govern la millora de les comu- nicacionsentreMontblanciLlei- daapartirdel’estudid’unsiste- ma de bonificació per als usua- ris habituals dels peatges de l’AP-2entreaquestesduesdes- tinacions i l’estudi del rescat de laconcessiód’aquesttramil’es- tabliment d’un peatge tou. La proposta aprovada, pre- sentada inicialment pel PSC, tambéplantejareduirl’acciden- talitat entre Montblanc i Lleida implementantformulessimilars a les aplicades a la N-II entre Girona i Maçanet, basades en l’ús bonificat per a vehicles pe- sants a l’AP-2 en el tram com- près entre el Pla de Santamaria a Lleida i posteriorment, un cop acabat el túnel del Coll de l’Illa, entre Montblanc i la capital del Segrià. “L’actualcarreteraN-240es- tà molt saturada de vehicles, el que fa imprescindible accelerar elstreballsdel’A-27finsaMont- blanc. A partir d’aquest munici- pi, i donat l’escenari econòmic actual,elssocialistescreiemque el més lògic és alliberar el peat- gedel’AP-2”,haasseguratladi- putadasocialistaNúriaSegú.En la seva opinió, el cost del tram actualperautopistaentreMont- blanc i Lleida,7 euros pels vehi- cles i 15 per als camions, actua com a factor dissuasiu. Per això, el PSC considera quel’úsbonificatdelpeatgeen- tre totes dues ciutats suposaria “un major aprofitament també de l’AP-2 que registra un volum de trànsit diari d’uns 11.000ve- hicles quan la seva capacitat és de 40.000”. A més, recorda Segú, a aquest plantejament s’hauriadesumarel“beneficipel quefaal’impacteambientalies- talvi econòmic ja que la cons- trucció d’una nova autovia su- posaria una inversió de 305 mi- lions d’euros”. Proposta presentada pels socialistes El seu objectiu és reduir l’accidentalitat entre ambdues poblacions Permetria un important estalvi Alhora el PSC remarca que facilitaria aprofitar millor l’actual autopista L’estudisobreeltúneldelaBonaigua,enguany El Parlament ha aprovat per unanimitat una proposta de resolu- ció presentada pel Partit Popular (PP) que insta el Govern a ini- ciar aquest 2013 un estudi deviabilitat del túnel de la Bonaigua, una infraestructura llargament reivindicada pel territori. MARTA LLUVICH (ACN) BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 03 AVUI
 4. 4. Porta uns dies el Govern, enre- dat com es troba amb les seves disputes i equilibris interns en- tre els socis oficials –i també ambelsoficiosos–,quenotroba Hi ha una dita que diu: “l’únic quenoéspotpararéseltemps” i és completament verdadera perquè sembla que va ser ahir que sóc regidor del Grup Muni- cipal de CiU a la Paeria de Llei- da i ara me n’adono que ja han passatdosanysdesd’aquelldia. Crec que hem fet moltes co- ses i per damunt de tot anem aconseguintlapremissaqueens vam marcar com a objecte prio- ritaridelanostrafeinacomare- gidors del Grup Municipal de CIU “els serveis a les persones i a la ciutat”, i l’ objectiu de ser més propers a la ciutadania. Enshemposatalcostatdela gent per tal de protegir els més desfavorits,d’aquellsquehone- cessiten,alcostatdelsemprene- dors amb accions constants per ajudar-los a tirar endavant els seus projectes. Hem intentat incidir i influir per racionalitzar i millorar el sistema impositiu de elcamímésadequat.Davantsi- tuacions difícils com les que vi- vim, cal enginy, rigor, però tam- bé sentit comú. Mai en tant poc temps havia sentit tantes de- claracions en defensa del Go- vern i en contra dels interessos de lleidatans i lleidatanes. Aquesta setmana el Govern català s’oposa al pla hidrològic perquè, diu, no garanteix el ca- bal ecològic al Delta. Bé, és una posició,peròelcuriósdelcasés que les comunitats de regants, inclosesleslleidatanesendonen suport.¿Seràperquècontempla inversions que permetran ser méseficientsenelsusosdel’ai- gua i garantiran el reg per a que aquest segueixi essent un sec- torestratègicpelslleidatans,de territori i de país? Sifaunessetmanesensaixe- càvem amb l’anunci que el De- partament d’Agricultura pensa- va desmantellar la unitat de mi- lloraigenèticaanimalquel’IRTA téaLleidaargumentantentreal- tres raons d’eficiència -sembla que és més eficient traslladar quatreinvestigadorsaCaldesde Montbui que portar al que hi ha allí, un, cap a Lleida- afeblint la capitalitat de Lleida en l’àmbit agroalimentari a nivell europeu per les decisions que es prenen en sí mateix, absurdes i políti- cament incorrectes. Poques hores després l’em- bolic era amb el Segarra-Garri- gues.Quedesprésdetantsanys deconcentracions,deplanifica- ció, d’informes... el Govern faci unnouencàrrecd’informesobre el futur d’aquest infraestructu- ra, només pot tenir una explica- ció: no sap què vol o sí ho sap i no sap com dir-ho. La veritat és que el canal, aquesta sí, unave- ritable infraestructura d’Estat, noavançaalritmequehauriade fer-hoinoregaencaratotelque hauria de regar. Sorprèn inclòs elsilencid’algunquealtredipu- tat al voltant de l’aturada del pantà d’Albagés, cabdal per al desenvolupament de la xarxa. Mentre, un Parlament majo- ritari al dret a decidir, decideix amb els vots de CiU i ERC que quinopotdecidirsobrel’Acadè- miadeTalarnsónelsalcaldesde Tremp i Talarn, per cert, aquest darrer d’ERC, on radiquen les instal·lacionsaimpulsarionllurs ciutadans estan preocupats pel seu futur íntimament lligat a l’Acadèmia. I davant les pedre- gadesquehanpatitlesterresde Lleida aquest juny, el Govern anuncia que impulsarà línies de finançament per a la implanta- ciódexarxesanti-pedraperòno diu ni per quan, ni per quant ni per a quants. És a dir, res. Aquesta situació de desgo- verntotal–nos’hafetcaplleien els darrers sis mesos- només té una explicació: Ítaca deu ser bona per alguns, però no pels lleidatans,queseguimalpeudel canó perquè aquest país torni a ser millor que el que era, i per aixònecessitemgovernsvalents ideciditsqueliderinunprojecte de país més enllà de proclames, on l’acció tingui com a focus d’actuació els seus ciutadans. la Paeria, que tant i tant afecta alslleidatansilleidatanes(zones blaves, taxes, sancions, IBI...). Totsaqueststemeshanestat objectiudelanostraformadefer política, sempre al costat de les persones. Hem treballat fort el tema econòmic i el social, hem treballat per trobar els recursos ilesmesurespermillorarlasitu- aciód’aturalanostraciutat,una autènticaxacra,imoltesd’altres actuacions que es podrien enu- merar, moltes de forma concre- tíssima, que en conjunt descri- uenunaactivitatproductiva,in- tensa i, en molts casos, eficaç. Peròelquemésemsatisfàés quanl’equipdegoverndelaPa- eria ha recollit, fruit d’ un diàleg constant,algunesdeles propos- tes que he fet en l`àmbit espor- tiu perquè és una de les àrees que tinc assignades. Per exem- ple, la que vam fer per a què la Volta Ciclista a Catalunya tin- gués un final d’ etapa a la nos- traciutatólacreaciódelConsell Assessor Municipal de l’ Esport de la ciutat de Lleida. El Consell enriquiràl’activitatmunicipalen lamesuraquehapermèsl’Ajun- tament articular una via de dià- leg permanent amb les perso- nes, entitats i institucions que més a fons coneixen la realitat específica del fet esportiu. També cal recordar la cre- aciód’unCentredeResolucióde Conflictes, que estarà sempre a la disposició dels clubs, de les entitats esportives i de qualse- vol esportista lleidatà per tal d’escoltar els seus problemes, les seves inquietuds i treballar perbuscarlessolucionsadients entrelespartslicitants,fentmés fàcil i efectiva la seva feina. Aquestahaestatunatempo- rada esportiva per una banda trista(perlamortdelnostreben- volgut i estimat Juanjo Garra) i, del’altra,fantàsticaperl’esport lleidatà pels èxits assolits pels diferentsequipslleidatansenla modalitatstantdeequipcomin- dividual com amb categories femenines com masculines. No me’n voldria deixar cap: futbol, bàsquet, hoquei, handbol, atle- tisme, natació, escacs, motor i tants d’altres esports. Però no és menys cert que unapeticióconstantdesdeCIU haestatl’elaboraciód’unPlaDi- rector de l’Esport a la ciutat de Lleida i ho hem fet demanant-lo alaComissiódeCultura,Educa- cióiEsportsdel’Ajuntament,en nombroses ocasions; també ho hem fet saber als mitjans de co- municacióialpropiregidord’Es- ports.EnscalunPlaDirectorque marqui unes pautes clares que expliquin l’acció de la Paeria amb l’esport i que estableixi unesnormesobjectivesqueper- metin una política clara i eficaç a la ciutat en benefici de clubs i esportistes. Cal que aquest Pla reguli l’esport de base, doni su- port a l’esport de l’elit, establei- xicalendarisperalmanteniment de les instal•lacions esportives de la ciutat,la seva adequació a les persones amb mobilitat re- duïdailasevautilització,quesi- gui accessible a tots els espor- tistesdelaciutat.AquestPlaDi- rectorésvitalperdonarresposta alesnecessitatsquesabemque té el món esportiu de Lleida. Pertotl’exposat,vaigquedar gratament sorprès de l’ anunci de l’alcalde, amb motiu de la re- cepció realitzada als compo- nents del Club Bàsquet Pardi- nyes, de la necessitat d’elabo- rar desprès de l’estiu d’ un Pla Directordel’Esport,plaquecom hem dit abans ja havíem dema- nat molts cops. Comdiuladita:“mésvaltard que mai” i seguint amb la nos- tra filosofia de treballar dialo- gant, si l’equip de govern vol tirar endavant aquest Pla Di- rector,enstindràsempre alseu costat per aportar-hi els co- neixements i propostes, dels membres del Grup Municipal i delaSectoriald’EsportsdeCiU i també els de la gent del món del’esportambquiestemtreba- llant constantment per millorar l’esport a la nostra ciutat i així aconseguir entre totes les parts implicadesqueaquestPlaDirec- tor sigui un instrument impres- cindible pel creixement de l’ es- port de la nostra ciutat. Vetllarem perquè esdevingui una realitat al més aviat possi- ble perquè doni les respostes adequadesals sectorsimplicats enl’àmbit esportiudelanostra ciutatiaméspuguiservirdere- ferentad’altresciutatsdiferents quetambétinguininquietudsen aquest tema esportiu, que és un món que m’apassiona i que m’ hi sento molt implicat. PlaDirectordel’Esport:mésvaltardquemai Contradir-se enla política DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial A la ciutadania en general li costa fugir dels tòpics i, encara més, quan les coses van maldades, sobretot econòmicament, un escenari en el que portem instal·lats des de fa ja massa anys. Entre aquests tòpics n’hi ha un de ‘clàssic’ com és que entre els immigrants n’hi ha molts vinculats a les activitats delictives. Lògicament, no és cert; n’hi ha de tots i, possiblement, si n’hi ha més dedicats a aquestes males pràctiques també és per culpa d’aquesta recessió que patim tots. Aquest primer semestre s’ha incrementat un 30% les expulsions d’immigrants amb antecedents policials, una mesura que, com a mínim, satisfarà els seus detractors. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Mésexpulsionsd’immigrants Secretari de Polítiques Institucionals del PSC de Lleida, Pirineu i Aran Fèlix Larrosa Paco Cerdà i Esteve Regidor de CiU a l’Ajuntament de Lleida 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 5. 5. PUBLICITAT AlumniUdLs’obreatotalaciutadaniadeLleida L’objectiu d’Alumni Lleida -associació d’antics alumnes de la UdL, que esva presentar ahir- és afavorir l’ocupabilitat dels ti- tulatsatravésd’unaxarxaeficientiútilalserveidelasocietat. UDL XerradadeldirectorgeneraldeVichyCatalán EldirectorgeneraldeVichyCatalán,AmadorVallmayor,vafer ahir una xerrada dins el cicle de TardesdeLideratgeEmpresa- rial, que impulsen Pimec Lleida, JCI Lleida, i Ingenio Alumni. BONDIA ACN. LLEIDA La policia de l’Estat ha tramitat al 1r semestre del 2013 a Lleida 30 expulsions de ciutadans d’origen estranger amb antece- dents policials, xifra que repre- senta un increment del 30% si es compara amb les 23 expulsi- onsdelmateixperíodedel2012. El nivell de seguretat es manté estable en un context difícil, se- gons es desprèn de les dades que ahir es van donar a conèi- xer durant la Junta Local de Se- guretat. Al darrer any, els delic- tes han disminuït un 1,7% men- tre les faltes han augmentat un 4,1%.Faltescomlesestrebades han disminuït un 30% i un 20% els delictes de trànsit, i l’ac- cidentabilitat ha pujat l’11,39%. 30%mésd’expulsions d’immigrantsaLleida Balanç de la reunió de la Junta Local de Seguretat de Lleida REDACCIÓ. LLEIDA Dos agents de la Guàrdia Urba- na van resultar intoxicats lleu- ment pel fum arran d’un incendi que es va produir en un bar del carrer Llitera. L’avís es va rebre poc abans d’un quart de set del matí,ielfocvaafectartotalment el bar, d’uns 100 metres qua- drats. El fum es va escampar per l’escala de l’edifici, que compta amb quatre pisos superiors. També es va haver de desallot- jarelsveïnsd’habitatgespropers encara que van poder tornar a casaalcapdepocaestona,ales set del matí. Al lloc dels fets hi van treballar fins a sis dotaci- ons dels Bombers. Dosagentsintoxicatspel fumencremar-seunbar Esvan desallotjar elsveïns d’habitatges propers Unfurtiu caçavaconills desdelcotxe REDACCIÓ. LLEIDA Els Agents Rurals va enxampar infraganti diumenge passat a la zona de Raïmat un caçador que disparava contra les seves pre- sesdesd’unvehicle,ambelqual circulavaambunaaltrapersona iabaixavelocitat,iutilitzavauna arma del calibre 22 amb mira telescòpicaiuncarregadordesis projectils. En el moment de ser interceptat conduïa el vehicle amb l’arma carregada sobre les cames i ja havia caçat 5 conills. LaDiputació volentraral Maqcentre REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació estudiarà adherir- seal’organismequegestionael Centre de MecanitzacióAgríco- la Maqcentre, ubicat al Parc de Gardeny, per tal de dinamitzar- ne l’activitat amb la col·labora- ció de la institució. Aquest és el compromís que el president Jo- an Reñéva prendre ahirdesprés rebre la visita del president del Maqcentre, Josep Rull. MociódeCiU procuina catalana REDACCIÓ. LLEIDA El Grup de CiU a la Paeria durà una moció al ple perquè la Pae- ria doni suport a la candidatura de la cuina catalana perque la Unesco la declari patrimoni im- materialdelahumanitat.“Volem que la Paeria s’hi adhereixi per reconèixerunbétanpreuatcom la nostra cuina, per la seva qua- litat,laproximitatipercomafa- voreix la indústria alimentària” va a el regidor Paco Cerdà. BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 05 LLEIDA
 6. 6. 06 TRANSSEGRE 2013 BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 Els‘mariners’delaTranssegreja sónapuntpertornaraenvairelriu La festa estival per excel·lència de Balaguer es desenvoluparà durant tot aquest cap de setmana REDACCIÓ. BALAGUER Ja està tot a punt per a gaudir d’unanovaediciódel’emblemà- tica Transsegre -i aquesta serà laquefa29-,lafestaestivalper excel·lènciadeBalaguer,queor- ganitzal’Admiral’sCupLights.La festa se celebrarà des de demà, dissabteidiumengei,comsem- pre, compatibilitzarà el descens pel riu Segre amb la festa noc- turna. Des de l’organització ja sben que un anymés s’omplirà el Se- greambmilersdepersones“dis- posadesapassar-hobé”irecor- denque“nonomésésunafesta aquàtica,sinóqueespotgaudir tambéanimantelsmarinersdes de la riba del riu i amb els con- certs a la nit”. La festa arrancarà divendres a la nit amb una sessió de DJ’s al Parc de la Transsegre, en la qual hi punxaran Oriol Garcia i DrayToday.Enguanytambés’ha apostatpermúsicsdelesTerres de Lleida: Pastorets Rock, 7de- Rock i Tremendos, que actu- aran dissabte a la nit. A. CARTELL ‘FEMENÍ’ L’elaboració del cartell s’ha encarregat a l’artista local Do- lorsMartínez,quehavolgutdo- narelprotagonismealesdones (pocs cops una figura femenina haestatlaprotagonistadelcar- tell) i deixar palès que la Trans- segre és una festa que no es li- mita a Balaguer, sinó que tam- bé té lloc a Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i Gerb. Perlasevabanda,l’alcaldede Balaguer, Josep Maria Roigé, va destacar la capacitat del res- ponsables de la Transsegre per “innovar i millorar any rere any, fent que la festa acabi sent una L’arribada de les barques al Parc de la Transsegre de Balaguer tindrà lloc a última hora del matí de diumenge PUBLICITAT DISPENSARAN PRESERVATIUS I AGENDES ESTIU JOVE L’Oficina Jove de la Noguera, l’Associació Antisida de Llei- dail’organitzaciódelaTrans- segretornenasumaresforços perfomentarlasexualitatse- gura i positiva a través de la campanya Mullat’ segur/a, que es durà a terme els dies 12, 13 i 14 de juliol aprofitant la Transsegre. L’acció consis- tirà en la dispensació als i les participants delaTranssegre de mil preservatius i agendes Estiu jove 2013, on s’hi recu- llen les festes majors de la comarca.Elrepartimentesfa- rà quan es lliuri la documen- tació dels participants. Unanovaediciódela campanya‘Mullatsegur/a’ Molt més que una “festa aquàtica” Les activitats inclouen dues nits de gresca i música, entre d’altres La dona protagonitza el cartell d’enguany També es recorda que a més de Balaguer també implica Camarasa, Gerb i Sant Llorenç Montgai referènciaatotCatalunya”.Tant Roigécoml’organitzacióvanfer una crida als balaguerins a sor- tir al carrer i gaudir de la festa i van coincidir, també, a agrair la feina que fan els voluntaris. DEU TRIPULATS COM A MÀXIM A CADA EMBARCACIÓ Des de l’organització també esva recordar que les embarca- cionsnopodenexcedirde10tri- pulants i esva demanar als par- ticipants que siguin puntuals, per tal que la verificació de les barquesalpuntdesortidaaCa- marasa sigui el més àgil possi- ble. PROGRAMA D’ACTES DIVENDRES, 12 JULIOL 22.00 h. Batucada d’inici de festaidesprésespectaclede dansa a càrrec de l’Escola Montse Miret. 24.00 h. Nit de DJs, al Parc de laTranssegre. DISSABTE, 13 JULIOL 09.00h.Verificacionsdeles barques. ParcTranssegre. 14.00h.ControlsaCamara- sa (sols en cas d’urgència). 15.30 h. Sortida de Camara- sa i arribada a Sant Llorenç. 22.00 h. Nit musical, al Parc de laTranssegre. 24.00h.Espectaclepirotèc- nic i festa fins la matinada. DIUMENGE, 14 JULIOL De 9 a 11 h. Entrada de bar- ques al parc tancat de Gerb. 11.00 h. Sortida de les bar- ques. 12.00h.VermutTranssegre. 14.00 h. Tancament control arribadesilliuramentpremis. 12.30 h.VermutTranssegre.
 7. 7. SALVADOR MIRET(ACN). ALCARRÀS Tretze joves d’entre 15 i 17anys participen aquests dies al camp de treball Llaurem l’asfalt, en el qual col·laboren en la creació dels horts social que promou l’Ajuntament d’Alcarràs desti- nats principalment a famílies ambproblemessocioeconòmics del municipi. El camp de treball vol sensibilitzar els participants sobre la realitat que viuen aquestes famílies i, per això, a més de desenvolupar tasques agràries els nois també han re- but l’assessorament d’experts enelsàmbitssocial,políticieco- nòmic. Així mateix, durant aquests dies els participants també porten a terme feines com ara la neteja i desbrossada del terreny, la construcció de tanques o el muntatge del reg dels horts. Algunsdelsparticipants,com éselcasdel’ArnauLópezil’Àlex Muñoz, han valorat positiva- ment l’experiència i han desta- Ferhortperajudarles personesnecessitades Camp de treball als horts socials d’Alcarràs amb 13 joves Els joves que participen en aquest camp d e treball SALVADOR MIRET (ACN) REDACCIÓ. VIELHA Correoseditaelprimersegellde- dicat a l’Aran i ho fa en motiu del 700 aniversari d’Era Queri- mònia, la compilació dels privi- legis i furs concedits el 1313 pel rei Jaume II a la Val d’Aran. Es presentaràavuiales6delatar- da a Era Audiovisuau de Vielha -anticcinema-delamàdelvice- síndicprimerd’Aran,LuisCarlos Mitjana, el director de Correos a Catalunya, Manel ReyGonzá- lez,elconselherdeCulturaiPa- trimoni del Conselh Generau d’Aran,JèpdeMontoya,il’espe- cialista en filatèlia i membre del Club Filatèlic de Lleida, Carlos Tolo. La posada en circulació del segell,Ungravatques’haimprès en offset i en paper estucat, en- gomat i fosforescent, amb un dentat de 13 3/4 en format 28,8x40,9mil·límetres,seràde- mà amb un tiratge de 300.000 unitats.Elseuvalorpostalésde 52 cèntims. S’hi pot apreciar el Galínreiau,recipientambquèes mesurava el gra. Primersegelldedicata l’Aranenmotiudels700 anysdelaQuerimònia Espresentaaquestatardaal’anticcinemadeVielha El segell que s’ha editat cat que els ha servit per conèi- xerivalorarlafeinaquecompor- tacuidarunhortsotaelsoli,per això, consideren ara que “la fei- na dels pagesos té molt de mè- ritiestàmoltpocvalorada”.Per lasevapart,laBrunaPratsobre- rocailaJudithAgrazhanremar- catque,abandad’aprendremol- tes de les tasques que es fan en un hort, en el camp de treball tambéhanaprèsaconviureamb altra gent i gaudir de noves ex- periències.I,amésambunamo- tivació especial “perquè saps queallòquefestancultivantse- rà per a persones que ho neces- siten”. Es posarà en circulació demà El seu valor postal és de 52 cèntims Se n’ha fet un tiratge de 300.000 unitats A l’estampa pot apreciar el Galín reiau PUBLICITAT ElPaupaterresportala músicadefusióaTàrrega REDACCIÓ.TÀRREGA Sonsd’arreltradicionalicorrents de fusió tornen a confluir aTàr- regagràciesalPaupaterres,que secelebraaquestcapdesetma- na i aplega 11 grups. Muntaxarxesabatiblesa l’Albagéspercaçarocells REDACCIÓ. L’ALBAGÉS Els Agents Rurals han denunci- at un caçador furtiu a l’Albagés que havia muntat dues xarxes abatibles de tipus llibre per tal de capturar ocells fringíl·lids. BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 07 COMARQUES
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 9. 9. 09 PUBLICITATBONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 10. 10. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 11. 11. Intensapedregadaa laNoguerail’Urgell La calamarsava malmetre conreus de blat, ordi i fruita dolça ACN. CASTELLSERÀ Unaintensapedregadavaafec- tarahiralvesprediversespobla- cionsdel’UrgellilaNogueraiha malmès conreus de blat, ordi i fruita dolça. Segons va explicat elpresidentd’AsajaLleida,Pere Roqué, les pedres que van cau- re tenien una mida que anava des dels pinyols d’oliva fins als ous de guatlla. En declaracions a l’ACN, Roquéva lamentar que és la tercera pedregada que cau a Ponent en poques setmanes i que l’avaluació dels danys cau- sats per la pedra -que va caure entermescomCastellserà,Fuli- ola, Montgai, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt, Artesa de Segre i Ponts, entre d’altres- no es po- dran determinar fins, com a mí- nim, fins ben entrat avui dijous o inclús divendres. XÀFECS A OS DE BALAGUER, BALDOMAR I OLIOLA Segons el Servei Meteorolò- gic català, les precipitacions d’ahir al vespre han deixat 67,7 litres per metre quadrat a Os de Balaguer, 50 litres a Baldomar i 42 a Oliola, entre d’altres. Malestar per la 3a pedregada seguida Les pedres tenien una mida des de pinyols d’oliva a ous de guatlla La valoració no es farà fins avui o demà Afecta Fuliola, Montgai, Castellserà, Bellcaire, Bellmunt o Artesa Segre UAdemana explicacions alGovern REDACCIÓ. VIELHA El senador aranès i secretari general d’Unitat d’Aran, Paco Boya, va demanar ahir explica- cions als governs del Conselh Generau i la Generalitat, com a responsables de Protecció Civil iEmergènciesal’Aran,perobvi- ar l’ajuda de la Unitat Militar d’Emergències (UME) després de les inundacions del riu Garo- na, el passat 18 de juny. Segons un comunicat d’UA, aquestapeticióvemotivadaper lesrevelacionsdelministred’In- terior, que, a preguntes del se- nador, va afirmar que el govern vaoferirelsuportdel’UMEique les autoritats catalanes no van sol·licitarlasevaactuació,men- tresíesvadesplegaralaVallde Benasque.PeraUA,“desercert, aquestfetconstitueixunairres- ponsabilitat, perquè l’ajuda de l’Exèrcitsempreésbenvinguda”. PUBLICITAT Defensenelsoudela secretàriadeLaComa REDACCIÓ. LA COMA I LA PEDRA L’Ajuntament de la Coma i la Pedra defensa el sou que cobra la secretària-interventora dient que que compleix amb la legali- tat i els acords vigents. LapiscinadelesBorges atreu100participants REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES La piscina de les Borges Blan- ques ha encetat una nova tem- poradad’activitatslúdiquesifor- matives, que ha atret un cente- nar de participants. BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 11 COMARQUES
 12. 12. AGÈNCIES. BARCELONA Després queEl Mundova publi- carelssuposatsdocumentsori- ginals amb sobresous als diri- gents del PP, totes les mirades continuenposadessobreMaria- no Rajoy, però el president del govern espanyol es manté inal- terable. Malgrat que l’oposició pressiona perquè doni explica- cionsalCongrés,demomentRa- joy ha seguit amb la seva estra- tègia de silenci i s’ha limitat a parlard’Economia,sensefercap referència explícita al cas, en la seva primera aparició pública, ahir a Saragossa. Rajoy va destacar el liderat- ge d’Espanya en el sector de l’automòbili ha dit que, de tant en tant, cal parlar de “les coses que són importants”, en contra de la tendència que hi ha a Es- panya d’”explicar les coses que no són les millors”. “A Espanya hi ha referents internacionals molt importants”, va dir Rajoy durant la seva visita a la fàbrica d’Opel. Després que l’automobilísti- ca ha confirmat que fabricarà el model Mokka a la planta de Fi- gueruelas (Saragossa) a partir del segon semestre del 2014, el president espanyol va dir que estractad’unagrannotíciaiuna mostradeconfiançaenEspanya i el seu futur. CANVI D’ESTRATÈGIA El silenci de Rajoy es manté, mentrequeelgovernespanyoli la direcció estatal del PP han canviat d’estratègia. De la dis- creció de dimarts amb la publi- caciód’uncomunicatoficials’ha passat a una allau de declaraci- ons de ministres i de càrrecs de laformació,quehansortitende- fensa de l’honestedat i l’ètica deMarianoRajoyarrandelacri- si oberta sobre els anomenats papers de Bárcenas i la suposa- da comptabilitat oculta del PP. Rajoy‘oblida’Bárcenas inoenfacapreferència Aparició pública del president sense fer cap al·lusió al cas AGÈNCIES. VAÈNCIA La periodista Concha García Campoy (Terrassa, 1958) ha mort com a conseqüència de la leucèmiaquepatia,segonsvain- formalacadenaTelecinco,onva presentar l’informatiu matinal fins a finals del 2011. La perio- distaestavaingressadaal’Hos- pitalLaFedeValència.Vaserin- tervingudael2012d’unaopera- ció per generar medul·la òssia sana a partir de cèl·lules mare i, posteriorment,decordóumbili- cal. El 18 d’abril havia rebut l’al- ta mèdica. Va començar la seva trajectòria professional dirigint un programa a ràdio Eivissa per la Cope fins que va aprovar les oposicions aTVE. LaperiodistaConcha GarciaCampoymor víctimadelaleucèmia La terrassenca havia compaginat ràdio i televisió Concha García Campoy tenia 54 anys ACN PUBLICITAT Descontentamentpercom MadridtractaCatalunya Més del 80% de catalans ho desaprova segons el CIS AGÈNCIES. BARCELONA Descontentament majoritari dels catalans amb el tracte del governespanyolambCatalunya. Més del 80% dels catalans re- butja la manera com l’executiu de Rajoy tracta Catalunya en matèria d’autogovern, segons unaenquestadelCentred’Inves- tigacions Sociològiques. Enaquestsentit,un68%dels catalans també consideren que la gestió del govern de Conver- gència i Unió és regular o do- lenta.Aquesta és una de les da- des que publica el Centre d’In- vestigacions Sociològiques sobre l’enquesta posterior a les eleccions de Catalunya de no- vembre de 2012. Violènciaa Egiptepelpla detransició AGÈNCIES. EL CAIRE La transició política a Egipte in- tenta obrir-se pas enmig de les desavinences dels partits i lavi- olènciaalscarrers.Elnouprimer ministre,l’economistaHazemal- Beblawi, nomenat dimarts, jun- tamentambelvicepresident,El- Baradei, ha començat a negoci- ar la composició del gabinet, i assegura quehi vol membres dels Germans Musulmans. Cremaunbus,senseferits,aBadiadelVallès Un autobús de línia s’ha incendiat ahir al migdia a Badia del Vallès. Els fets s’han produït cap a les 12h i tots els passat- gers han pogut sortir de bus i cap persona ha resultat ferida. BOMBERS DE LA GENERALITAT 12 ACTUALITAT BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 13. 13. REDACCIÓ. LLEIDA LluísRodero,eljugadorfranquí- cia de l’ICG Software, que en- guany, a més de ser el pichichi del conjunt llistat, va ser també el màxim golejador del club a l’OKLligaté,ahoresd’ara,mol- tes possibilitats d’abandonar el club. Segonsvaninformardel’ICG Software a través d’un comuni- cat“comunagalledad’aiguafre- da ha rebut la noticia el pre- sident llistat de boca del propi Lluís Rodero aquest matí (ahir pel lector) a qui ha explicat que te una oferta per jugar a un al- tre club, vinculada a una de tre- ball, buscada per l’altra entitat esportivaques’hainteressaten ell”.Lasorpresaencarahaestat més gran quan des del club llis- tat es va remarcar que “les ne- gociacions que es mantenien amb el jugador estaven pràcti- cament tancades”. En aquest sentit, des de la presidència del club “l’únic que s’hapogutferésdemanar-liuns diesdeterminipermirardeveu- re si poden trobar tambe un lloc defeinapereljugador,id’aques- ta manera poder retenir a una peçatantclaudinsl´equip”,se- gons va informar el club. Uncopselivainformaral’en- trenador, Albert Folguera, aquestvaexpressarque“contra unllocdefeinanopodemlluitar en un esport on casi tots els ju- gadors son semiprofessionals. En aquest sentit, Folguera va afegir que “sap molt greu quedar-sesenseunjugadortant determinant de cara porteria, i despres d’haver segellat una temporada excel·lent amb 35 gols aconseguits”. El club lamenta que busqui un altre club Asseguren que les negociacions per seguir estaven quasi tancades L’entrenador es resigna a perdre’l “Contra un lloc de feina no podem lluitar”, afirma Albert Folguera Elmàximgolejadorde l’ICGSoftware,apunt percanviard’equip Lluís Rodero ha rebut una ofertavinculada amb un treball PUBLICITAT MigsegledepiragüismealPallarsSobirà La Diputació de Lleida acull la presentació del 50è Ral·li In- ternacional de la Noguera Pallaresa, una activitat que ha di- namitzat l’economia de la comarca del Pallars Sobirà. DIPUTACIÓ DE LLEIDA Moloseguirà alLleida Esportiu REDACCIÓ. LLEIDA ElLleidaEsportiuieljugadoran- dalús Manuel Jesús Casas Gar- cía,mésconegutcomMolo,con- tinuarà sota les ordres de Toni Seligrat. Molo ha renovat el seu contracte amb el conjunt lleida- tà per una temporada més. Aquestahaestatlaprimeratem- porada que el defensa andalús ha jugat al Lleida Esportiu i ha fet un paper extraordinari. LaBruixa d’Or,unany mésal’ACB AGÈNCIES. MANRESA L’ACB va validar la documenta- ciópresentadapelClubBàsquet Manresa per jugar la tempo- rada que ve a l’ACB. L’equip ba- genc, que no va poder salvar la categoria pels resultats, no bai- xaràperquècapdelsdosequips que van obtenir l’ascens, el Lu- centumAlacantielFordBurgos, tenenlasolvènciaeconòmicare- querida per jugar a l’ACB. BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 13 ESPORTS
 14. 14. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Un amigo para Frank (+7). 16.40,18.30 15 años y un día (+12). 20.15, 22.05 Mi gran aventura sexual (+12). 16.00, 18.00 Un dios prohibido (+12). 19.50, 22.10 Un invierno en la playa (+12) (HD). 16.25, 18.20 El mensajero (+16) (HD). 20.15, 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 El hombre de acero (+12). 16.20, 19.00, 21.40 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es La mejor oferta (+7). 16.20, 19.00, 21.45,•00.20 Los becarios (+12). 16.30, 19.15, 21.45, •00.20 El hombre de acero (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20 Gru 2 mi villano favorito (apta). 16.10, 18.10, 20.10, 22.10, •00.15 Gru 2 el meu dolent preferit (apta). 16.45, 18.45, 20.45, 22.45, •00.35 360 Juego de destinos (+16). 22.30, •00.30 Monstruos University (apta). 16.00, 18.05, 20.15 Star Trek en la oscuridad (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.30 After Earth (+12). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30 Antes del anochecer (+7). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 R3sacón (+16). 16.15, 18.15 Trance (+16). 20.15, 22.15, •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Antes del anochecer (+7). 17.00, 18.50, 22.45 Antes del anochecer (+7) (VOS). 22.45 Encierro (apta). 15.30 Turistas (+16) (VOS). 15.00 Insch’Allah (+12). 16.25, 19.35 La bicicleta verde (apta). 18.00, 21.10 El vendedor (+16) (VOS). 17.00, 22.45 Hannah Arendt (+7). 15.00, 18.50, 20.45, 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. After Earth (+12). °12.30,°14.30,16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 After Earth (+12). °13.10, 15.10,17.10, 19.10, 21.10,•23.10 After Earth (+12) (HD). 18.00 Monstruos University (apta). °11.50, °14.00, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.20 Monstruos University (apta) (3D).°12.40, 15.50 El hombre de acero (+12) (3D). °12.00 El hombre de acero (+12). °13.20, 16.00, 18.40, 21.20, •00.00 El hombre de acero (+12). °11.20, °14.00,16.40, 19.20, 22.00, •00.40 Fills de la mitjanit (+12). °11.35, °14.10, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.20 El gran Gatsby (+12). °11.30 Los becarios (+12). 16.45, 19.00, 21.15, •23.30 Los Croods (apta). °12.00, 15.10, 17.00 Tipos legales (+16). 18.50, 20.45, 22.25, •00.15 Objetivo La Casa Blanca (+16). °12.10, 15.35, 17.40, •00.30 Fast & Furious 6 (+16). 19.50, 22.10 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta). 16.30, 18.20, 20.10 Gru, mi villano favorito 2 (apta). °11.50,°14.00, 15.50, 17.40, 19.30, 21.20, •23.10 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (HD). 17.00, 18.50, 22.30, •00.20 Gru, mi villano favorito 2 (apta) (3D). 15.10, 20.40 Star Trek, en la oscuridad (+12). °11.25,°13.50, 16.15, 18.40, 21.05, •23.30 Star Trek, en la oscuridad (+12). °12.00,°14.25, 16.50, 19.15, 21.40, •00.05 Star Trek, en la oscuridad (+12) (3D). 20.00, 22.25, •00.45 Iron Man 3 (+12). °11.50 La mejor oferta (+7). 15.40, 17.50, 20.05, 22.20, •00.35 Resacón 3 (+16). °12.00, °14.00, 22.05, •00.05 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30; Dg. 18.20, 20.20; Dl. 19.15; 22.15 Star Trek: en la oscuridad (+12) (3D HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.00; Dl. 19.15 Star Trek: en la oscuridad (+12) (Digital HD). Ds. 17.30, 22.30; Dg. 17.30; Dl. 22.15 Tipos legales (+16). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 19.45; Dl. 22.15 Monstruos University (apta). Ds. 17.45, 19.45; Dg. 17.45; Dl. 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Star Trek: en la oscuridad (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.30; Dl. 22.15 Los Croods (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Un lugar donde refugiarse (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 19.30 Fill de Caín (+16). Ds. 22.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta). Dg. 17.30 R3Sacón (+12). Dg. 20.00; Dl. 22.15 El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com Sense programació Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Las aventuras de los cinco (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.00 El Gran Gatsby (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com After Earth (+12). Dj. 22.00 Scary Movie 5 (+16). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Tipos legales (+16). Dg. 19.00 Cinemes Exposicions Florsnaturalspintades Sala Sunka. Lleida Fins el 15 de juliol, l’artista d’Almenar Lídia Camins exposa una selecció de centresdeflorsiplantespintadesamà. Branques de romaní, panotxes de pa- nís,nyores,cepsicanyesdebambúsón algunesdelesplantesnaturalsquel’ar- tista empra combinants colors com els taronges iverds. Humorgràficcaragoler Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Exposició delescinquantamillorsobres ques’hanpresentatalVIConcursd’Hu- morGràficCaragoler,incloentlavinye- taguanyadoradelsbascosAsieriJavi- er. Es potveure fins el 31 de juliol. Fotografies i dibuixos Centre de Recursos Juvenils. C/ La Palma, núm. 6-10. Lleida. Durantelsmesosdejulioliagostespot visitarl’exposiciódefotografiesidibui- xosdeljoveartistaSergiDolcetEscrig, realitzades durant la seva trajectòria com a estudiant de batxillerat artístic. Tempsdecanvis Museu d’Art Jaume Morera.Av. Blondel 40, baixos. Lleida. A les 20.00 hores. Inauguracióavuidel’exposicióquemos- tra la col·lecció que l’any 2012, la Fun- dacióPrivadaAAVC(Assocaciód’Artis- tes visuals de Catalunya), va dipositar almuseuJaumeMorera,untotalde20 peces d’alguns dels grans noms de la plàsticanacionaliinternacional.Espot veure fins al 29 de setembre. Unbarrienprojecte,unbarrien construcció Local social de l’AAVV Barri Universitat. Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida. Exposició de fotos antigues del barri Universitat des dels inicis de la cons- trucció,alesprimeresdècadesdelsegle XX . Oberta fins el 30 de setembre. Enamora’t a la Biblioteca Claustre de l’Àrea Infantil i Juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida. Exposició de les músiques, pel·lícules i lecturesd’amorquehanfethistòriaper endur-teenpréstec.Durantjulioliagost. Conferències Com abordar l’impacte de les dejeccions ramaderes Sala d’actes. Edifici principal d’ETSEA (Campus d’Agrònoms). A les 11.00 hores. Inici de la jornada amb Narciso Pastor, directord’ETSEA,MiquelMolins,direc- tor general d’Agricultura de la Genera- litatiLuisMiguelAlbarrán,directorge- neral d’Alimentació i Foment Agroali- mentació del govern d’Aragó. Tallers i cursos Tallerd’estiupelsinfants Del 25 de juny al 10 de setembre. Inscripcions: Cercle de Belles Arts de Lleida. C/ Major, 24.Te. 973 243725 - 699 633 364 Tallerperanensde5a12anys,ambuna durada de 3 hores al matí, en el qual es volfomentareltreballilacol·laboració en equip experimentant amb diferents materials com la plastilina o la pintura acríl·lica. Tallers de manualitats Informació i reserves:Tel. 660 854 459 (Laia). craftandartists@gmail.com www.craftandartists.cat Tallers per treballar amb diferents ma- terialsitècniques.Enellsesfarandesde polseres fins a decoració en paper, ni- nos de roba, bijuteria en alumini o de- coració amb washi tape i altres materi- als innovadors. Places limitades. Activitatsjuvenilsperal’estiu Centre de Recursos Juvenils. C/ La Palma, 6-10. Lleida.Tel. 973700 66. joventut@paeria.cat Facebook: joventutlleida Twitter: @joventutlleida Al maig es va obrir el termini per a les inscripcionsquelaRegidoriadeJoven- tut promou per a l’estiu, des de camps detreballurbans,esports,setmaneste- màtiques,sortidesoactivitatsalsBuscs d’Assaig El Mercat. Música Ilerband Plaça de les Magnòlies. Lleida. A les 19.00 h. Animació a càrrec d’Ilerband. Concert de piano a Cal Prim Pati de Cal Prim. Verdú. A les 22.00 h. ConcertacàrrecdeNikolayKrytsov,pi- ano.L’entradaésgratuïta.Enacabarel concert hi haurà tast devi i degustació de productes de la terra. Los Escarabajos Les Paul Club. C/Teuleries, 6. Lleida. A les 22.00 hores. Homenatge en directe als Beatles d’aquestabandaquehaversionattotes les cançons del grup anglès i que cele- bra el seu vintè aniversari.El concert també servirà per presentar la gira es- tiuencadelgrup,denominadaAll-Stars OnThe Run. Sardanes Plaça Major. Mollerussa. A les 22.00 hores. Ballada de sardanes amb so digital. The Crooners Jardins del Segrià. A partir de les 21.00h. Actuació dintre dels Concerts a la fres- ca que cada dijous s’ofereixen a la ter- rassa dels Jardins. Teatre Suport a la Creació 2013 Teatre Ateneu deTàrrega. Passis: 18.00, 19.30 i 21.00 hores. Assaigdelnouespectacledelacompa- nyiaPontenPie,companyiacreadaidi- rigidaperl’actorSergiOts,laqualesva donar a conèixer l’any 2009 a travers d’un Laboratori de Creació a la Fira de Tàrrega. Gratuït. Aforament limitat. Projeccions Cinema combatiu a la fresca Plaça del Castell. A les 21.30 hores. La CUP de Bellpuig organitza un cicle de cinema combatiu a la fresca durant totselsdijousdejulioliagost.Lespel·lí- culesidocumentalstractaransobrete- màtiquessocialsactualsdesd’unpunt de vista crític i alternatiu. Avui es pro- jectarà Catalunya überAlles. Gratuït. Dijousdecine Pati Universitat. Cervera. A les 22.00 hores. Projeccions, organitzades pel Centre Municipal de Cultura. Gastronomia Jornades gastronòmiques Centre San Miguel. Lleida. A les 11.00 hores. Tots els dijous de juliol, la firma cerve- sera organitza una visita guiada a les instal·lacions, de caràcter gratuït. Pla- ceslimitades,areservartrucantaltelè- fon 97370 54 00 (demanant per Mar- garida Guamis) o a l’e-mail mgua- misr@mahou-sanmiguel.com. Diversos Espectacle de màgia Plaça Ricard Viñes. Lleida. A les 19.00 hores. Animació a càrrec de Mags Lleida. Lliurament d’orles Saló Víctor Siurana (Rectorat). A les 18.00 hores. Acte de lliurament de les orles de la 1a promociódelgraudeCiènciesBiomèdi- ques, apadrinada per Joan Ribera (co- ordinador de Biomedicina i exdegà de la facultat de Medicina de la UdL. 7a Gala Solidària - Vacances en pau Teatre de l’Escorxador. A les 20.30 hores. L’associació solidària Mags del Món, amblaparticipaciódelaPaeria,organit- za un espectacle familiar de màgia per recaptar diners per al projecte Vacan- ces en Pau, de l’Associació d’Amics del Sàhara a lesTerres de Ponent. Esports Salut i amistat Plaça Joan Salat. Cervera. A les 08.00 hores. CicledecaminadesorganitzatperlaPa- eria de Cervera. Cervera patina Plaça Pius XII. Cervera. A les 21.30 hores. Activitat oberta a tothom. Organitza Cervera Patina. Bàsquet per a joves Pista esportiva del Parc de Santa Cecília. Lleida. A partir de les 19.00 hores. Entrenamentsipartitsdebàsquetpera joves de 15 a 25 anys, del 13 de juny al 8d’agost,organitzatperlaregidoriade Joventut i Salut Pública. Informació: htt://joventut.paeria.es. Gratuït. Concursos Relats Senseson Més informació i bases: Palma - Centre de Recursos Juvenils. C/ La Palma, 6-10.Tel. 973700 666. joventut@paeria.cat facebook: joventutlleida La plataforma Senseson organitza un concursderelatsperajovesde14a30 anys.Latemàticaéslliure,ambunaex- tensiómàximade5folisperunacara.El premiperalguanyadorseràuntrofeui 100€enmaterialdelallibreriaCaselles. El termini de presentació és fins el 15 de juliol, a les 20.00 hores, a la Palma. La por. L’aposta contrarevolucionària Fins el 18 de juliol es pot participar a la cinquenaediciódelconcursdeliteratu- rabreuambrerefonssocial.Fesarribar el teu parer en forma de conte o relat curt a animcontacta@gmail.com o bé a través de la web www.lleidapartici- pa.cat/anim. El guanyador serà guar- donat amb el premi Hipatia d’Alexan- dria 2013, dotat amb 300 euros. 3a beca de recerca del Pallars Jussà, Mn. Jesús Castells Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. acpallarsjussa.cultura@gencat.cat http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj Amb l’objectiu de promoure el desen- volupament, divulgació i foment de la cultura a la comarca del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp, el Consell Co- marcalil’ArxiuComarcaldelPallarsJus- sà,publiquenlaconvocatòriadelesba- sesperalaconcessiód’aquesta3abe- caderecerca.Elterminidepresentació acabael31dejuliolilabecaestàdota- da amb un import de 3.000 €. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL5 A L’11 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius. 14 PROPOSTES BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013
 15. 15. Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. BONDIA DIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 2013 15 OCI 8 2 1 9 Sudoku Hi ha notícies positives en assumptes de salut que et deixaran molt tranquil i que et tornen l’energia mental. No do- nis tantesvoltes a les coses. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL No et donis una altra vegada de cara amb una paret, reconeix que hi ha co- sesquenoespodencanviariquenoes- tà a la teva mà fer-ho. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG No et deixis pressionar en un assump- te de diners, ja que les influències no sóngenspositives.Sihasdedonaruna resposta, intenta guanyar temps. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY La teva capacitatverbal s’incrementa i això et facilitarà una xerrada pendent en què et jugues bastant. Estaràs molt calmat i amb les idees molt clares. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Certs esforços que has fet, potser amb els fills, donaran els seus fruits i senti- ràsalleujamentperquèveusquemillo- ra la seva posició o el seu futur. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Reps, potser a través de les xarxes so- cials, una notícia sorprenent, que t’al- teraràl’ànimperquècreusqueésinjust. No t’ho prenguis com que és contra tu. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Et sents alliberat d’una obligació i pla- negescominvertirelteutempsperapro- fitar millor a fer aquestes coses que t’agraden més. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE No siguis brusc amb les paraules amb la gent més propera, per molta intimi- tatoconfiançaquetinguisambella.To- ca ser diplomàtic i més conciliador. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Escolta els consells d’un amic si estàs immers en l’organització d’un esdeve- niment.Podenser-temoltútils,ietdo- naran un enfocament més pràctic. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Potserhaarribatl’horadedeixardeban- da certs luxes, capricis i coses perfec- tament prescindibles. Has de ser pràc- tic i tens la capacitat per assolir-ho. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER No et plantegis saltar-te les regles en un assumpte de diners, potser no tin- guis totes les cartes a la mà i algú ho acabarà descobrint. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER No estaràs d’acord en un negoci en el quecreusquenoésjustelquevolendo- nar-te.Seràsproucontundentiaixòara és bo. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.769 Solucions n. 1.768 4 1 2 7 1 6 4 9 4 7 6 5 8 4 8 7 1 9 7 8 6 8 4 5 8 5 2 6 5 6 7 1 2 3 9 8 4 9 8 3 7 5 4 2 1 6 1 2 4 6 8 9 5 7 3 8 3 6 7 4 9 2 5 1 5 7 2 8 3 1 6 4 9 9 4 1 2 5 6 8 3 7 6 1 8 3 7 2 4 9 5 4 2 7 1 9 5 3 6 8 3 9 5 4 6 8 7 1 2 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 5. AMISTADES HOME VIUDO. 80a, bona possessió. Co- marca Borges Blanques. Busca dona 60- 70apercompanyia.Tel.610631381. 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 16. VARIOS AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) DEMOCRACIA/MADALENA.Pisosamue- blados.350€gastosincluidos.Tel.660397 264/638537919. LLOGOPARKINGC.Picad’Estats.Telf.973 267858. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. VENDA PIS +traster a Residencial Alosa. Passeig Onze Setembre74. 85m2, planta baixa + 2 terrasses, 3 habitacions, sala- menjador, cuina independent, 2 banys (1 banyera,1ambdutxa).Exterior.Moltasso- lejat. Piscina comunitària. Bon veïnat. 105.000€.Tel.669964780.Demaneuper RosaoCarlos. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890. VENDO MOTO YZF-R 125cc, más motor seminuevoadicional.Tel.663998696
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 11/07/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els BENET, els PIUS i les OLGA PUBLICITAT Masmarcaambelpeu idecapaMaracaná El president Masvavisitar l’estadi de futbol Maraca- ná i nova resistir la temp- tació de fer uns tocs de pi- lota en els quals també hi ha participat el periodista de LaVanguardia, Jordi Barbeta. El presidentva xutar un penal al seu cap de premsa, Joan Maria Pi- qué, que tot i l’estirada no va poder aturar. Al seu perfil deTwitter s’ha excu- sat dient que “jo sóc molt dolent jugant a futbol”. Tot seguit, Barbeta li ha centrat una pilota a Mas, que ha rematat al fons de la xarxa sense que Piqué fes cap intent d’aturar la pilota. Mas demostrà que sap rematar tant de peu com amb el cap, però no sabem a quin nivell dribla. TWITTER @amicsdelalletja «Si el paviment de Princep de Viana estigués malament, oi q no serien elsveïns qui ho arren- jarien. Pq a l’horta de #Lleida si? #quinspebrots» @magielapelos «@Saul_Craviotto guanya me- dallesitothomesvolferunafo- toambell.Ara,quantocapagar- lielqueésseu,tothommiranta un altre costat» @ramontremosa «El80,4%delsestudiantsdeles IllesBalearsiPitiüsestrienelca- talà a la selectivitat. Al 2000 eren el 43’7% » @eduardbaches «@angelrosdomingo surt als mitjans en un grup del PSC na- cionalista i contra les polítiques neoliberals.Polítiquesqportaa terme a #Lleida.» @osistere «Vacobrarmésennegreel#Ra- joyDimision en 2 anyets que jo en blanc en tota una dècada» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA MARIANO RAJOY ElpresidentdelGovernvacom- parèixer ahir públicament per primer cop després dels últims papers de Bárcenas publicats per El Mundo. Ni una al·lusió. PUNT I A PART MIQUEL SERRA 13 joves participen aquest dies al camp de treball Llaurem l’as- falt, promogut per l’Ajuntament d’Alcarràs per ajudar famílies ambproblemessocioeconòmics. Moltes felicitats a aquesta parella que porten junts més de 30 anys! LA FOTOTECA Felicitats Blau, pel teu aniversari i per les bones notes del col·legi!! Si coneixeu el Quintí, aquest noi tan eixerit, avui el podeu felicitar: fa 50 anys!

×