Bondia.cat 11/06/2013

368 views

Published on

TITULAR: Radar de control a N-240 per abaixar la sinistralitat
FOTO: 1a àrea d’esbarjo tancada per als gossos

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 11/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:11 DE JUNY DEL 2013RadardecontrolaN-240perabaixarlasinistralitatEl pou-cisterna amagavaun braçalet de bronze, unafíbula, fragments de fusta,ceràmica i ossos d’animals1a àrea d’esbarjo tancada per als gossosAquesta instal·lació pionera a la ciutat de Lleida s’ubica al barri de CappontRècorddetroballesaljacimentdelsVilarsGIP-UDLLAURA CORTÉS (ACN)p. 06 i Edit. 04p. 07p. 05PUBLICITATEl cinemòmetre seria el segon a la demarcació, el primer està al túnel deVielha1.681estudiantslleidatansinicienavuilatemudaselectivitatp. 05LaGeneralitatobriràméslíniesd’ajutsperalesxarxesantipedrap. 03NÚMERO 1.769 ANY 8Estudien ubicar un radar a l’autopista a Castelldans, un punt negre per la boiraEllleidatàToniLara,escollitcomaMillorSommeliercatalà2013p. 10MISSATGES
 2. 2. PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Villalonga Pifarré. Hostal, 2 (Bordeta)De 22.00 a 09.00 hBendich-Isanta. Passeig de Ronda, 139FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hBaquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)Isanta. Alcalde Porqueras, 76De 22.00 a 09.00 hZaldívar. Baró de Maials, 20 (Pardinyes)AL·LÈRGIESParietària 3 =Gramínies 4 =Olivera 3 ABlets 4 =Castanyer 0 ACrucíferes 1 =Faig 1 DFreixe 0 =Pi 1 =Plantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alsina 2 =Troana 0 AXiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 10 al 16 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaNúvolsdematí,plujaalPirineuisolalaPlanadetarda,iméscalorCel entre poc i mig ennuvolat en general,encara que a partir de mig matí creixerannuvolades a punts de muntanya, quedeixaran el cel molt ennuvolat o localmentcobert, sobretot al Pirineu i el Prepirineu, quepodrien comportar ruixats, encara que decaràcter feble. A partir del vespre, lanuvolositat minvarà a la Plana. Temperaturesmínimes en ascens i les màximes també enascens lleuger i puntualment moderat.06.44 h21.45 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUShttp://www.jordibalasch.es/02DINTERÈS BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 3. 3. LaGeneralitatobrirànoveslíniesd’ajutperinstal·larxarxesantipedraLa primera calamarsada de l’estiu afecta 2.170,9 hectàrees de fruiters del Segrià, el Pla i les GarriguesREDACCIÓ. LLEIDALa Generalitat de Catalunya, através del Departament d’Agri-cultura, oferirà noves líniesd’ajudespertalqueelspagesospuguin instal·lar xarxes antipe-draalessevesexplotacionsagrí-colesiminvaraixíelsefectesdelescalamarsades.Segonsavan-çava ahir TV3, mesures comaquesta permetran els agricul-torstenirmesuresperreduirelsefectesdelameteorologiaenelsseus cultius. La cadena cata-lanavaposard’exempleunafin-cadeTorresdeSegreonlacala-marsadadedissabtevafermal-bélesxarxes,peròaquestesvansalvar els arbres i els seus fruitsde patir danys.I és que la primera tempestaamb pedra de la temporada vaafectar un total de 2.170,9 hec-tàrees al Segrià, les Garrigues iel Pla d’Urgell. Anava acompa-nyadadepedraivacausardanysprincipalmentalscultiusdefrui-ters dels municipis del Segrià:Soses,Alcarràs,TorresdeSegre,Sudanell,Montoliu,PuigverddeLleida i Artesa de Lleida, AixícomalapartidadeVinatesadelmunicipideLleida;alacomarcade les Garrigues a: les BorgesBlanques,Juneda,PuiggròsiAr-beca;ialacomarcadelPlad’Ur-gellunapartdelmunicipideTor-regrossa. Al Baix Segre,va cau-recalamarsademanerapuntuali irregular barrejada amb aiguaals municipis de Seròs, Maials,Aitona, Massalcoreig i la Gran-jad’Escarp,senseproduirdanyssignificatius als cultius.El nou responsable del sector de la fruita dolça d’UP, Xavier Gorgues, al costat d’arbrers fruiters a Vila-sanaORIOL BOSCH (ACN)UnanimitatenlalluitacontraelfocbacteriàPel que fa als focus de foc bac-terià detectats a Ponent, la reu-nió d’ahir va permetre analitzarla situació actual del resultat delesprospeccionsques’estandu-ent a terme i la previsió de des-envolupament de la malaltia enbase a les condicions meteoro-lògiquesques’estandonant.Enaquest sentit, el professor de laUniversitat de Girona i un delsmàxims experts de l’Estat en lamatèria de foc bacterià, EmiliMontesinos, que va assistir a lareunió,vadonarsuportal’estra-tègia de lluita contra el foc bac-terià.Enaquestsentit,elrespon-sable de la fruita dolça d’UP,Xavier Gorgues, va valorar moltpositivamentl’estratègiaquese-gueixelDepartamentpereradi-car el foc bacterià i va atribuiraquests brots després d’anyssense haver-n’hi a la climatolo-gia de la primavera d’enguany ialpossiblecontagidefinquesdelaFranjadePonent,onjafaanysque es conviu amb el foc bacte-riàsensedestruir-lo.Perlasevapart, el subdirector d’Agricultu-ra,JoanGòdia,vaexplicarqueelDepartament demanarà suportalstècnicsdelesADVid’empre-ses privades del sector per talque els ajudin a combatre’l.PRIMERAVISITA A LES FINQUES AFECTADESAgroseguroiniciaràpossible-ment demà els peritatges dela primera pedregada impor-tant que ha descarregat a lesterres de Ponent aquest any.Així ho van confirmar els res-ponsables de l’asseguradoraestatal en una reunió que vatenir lloc a Lleida ahir al matí,entre membres del Departa-ment d’Agricultura i organit-zacions sindicals. La zonaafectada per la pedra superales 2.000 hectàrees del Se-grià, les Garrigues i el Plad’Urgell.La reunió s’havia convo-cat inicialment per abordar lasituació després de la detec-cióde3brotsdefocusbacte-riàenfinquesdefruitersalescomarques de Lleida.Talcomjaesvaabordarenuna reunió que va tenir llocdissabte amb el consellerd’Agricultura,JosepMariaPe-legrí,aTorresdeSegre,Agro-seguro va participar en la re-unió queva tenir lloc ahir a laseu del Departament a Lleidaper tal d’explicar el procés deperitatge que s’aplicarà enaquestcas.Elresponsabledel’asseguradora a Lleida, Xa-vier Joana, va assegurar quetots els tècnics d’Agroseguroestan disponibles per peritarles conseqüències de la pe-dregada, i que en els propersdiestotselsafectatsrebranlaprimera visita dels pèrits. Lavaloració final dels danys,però,noespodràrealitzarfinsd’aquí a uns mesos. I és quebona part de la fruita afecta-daperlatempestadedissab-te encara és petita i se’n veu-rà afectada la qualitat.Una plantació de fruiters ‘tocats’ per la pedregada de dissabteAgrosegurocomençaràavalorarelsdanysdemàLa tempesta afecta elcentre del SegriàTorres de Segre, Soses,Artesa i Puigverd, elspobles més afectats ambTorregrossa i JunedaPedres de fins a migcentímetreA la majoria d’indrets lacalamarsa anavabarrejada amb aiguaEls primers càlculsdel sectorApunten que els danys ala fruita dolça oscil·lenentre el 50 i el 80%, tot iarribar fins al 100%La tempesta va avançard’oest cap a est, afectant la zo-na centre de la comarca del Se-grià, descarregant pedra a Tor-res de Segre, Soses, Artesa iPuigverd, iva continuar despla-çant-se en direcció aTorregros-sa i Juneda, on va tornar a des-carregar produint danys.La pedra que va caure teniaunamidadefinsamigcentíme-tre, en la majoria de zones bar-rejadaambaigua.Engeneral,elsdanys en fruita dolça oscil·lenentre el 15% i el 40% en les zo-nes menys afectades, i entre el50iel80%,puntualmentfinsal100%, en les zones més afecta-des,comelmunicipideTorresdeSegre. Els cultius afectats vanser les plantacions de nectarinai presseguer, principalment lesvarietats més pròximes a la co-llitaaixícomlesvarietatsdepe-ra i poma, de pell més sensible.El director general d’Agricul-tura i Ramaderia del Departa-ment d’Agricultura, Ramaderia,Pesca,AlimentacióiMediNatu-ral (DAAM), Miquel Molins, vapresidirahiralaseuprincipaldelDepartament a Lleida, una reu-nió amb el sector per tal d’ana-litzarlasituacióderivadadelsre-centmentdetectatsfocusdefocbacterià al Segrià i a la Nogue-ra, així com de la pedregada delcap de setmana. La trobada vacomptar amb la presència delprofessordelaUniversitatdeGi-rona (UdG) i expert en foc bac-terià, Emili Montesinos.BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 201303AVUI
 4. 4. Els brots verds que de debò ve-iem els viticultors són els delsceps, que si un es fixa es podenveure com creixen cada dia. Es-perem que no siguin els únics,peròdonadalaconjunturacalte-DeiaSantAgustíque“Ningúpotassolir ser perfectament lliurefins que tothom ho sigui”. Unaafirmació sens dubte universalperò que, en el cas del col·lectiude persones amb discapacitat,té encara molt més sentit. L’au-tonomia personal; l’opció a tre-ballarcomqualsevolaltreperso-na; el dret a desplaçar-se, a fercosesoagaudirdelqueensbrin-da la vida com la resta de ciuta-dans, és el principal objectiu i laprincipal raó de ser d’entitatscomASPID.Novolemprivilegisni tractes de favor per als nos-tres associats: simplement, vo-lem tenir les mateixes opcionsquelarestadelapoblacióal’ho-rad’afrontaraspectesbàsicsdela vida com és el treball, l’habi-tatge,lamobilitat,ellleure...Te-nir la mateixa llibertat, en defi-nitiva.nir els peus a terra i ser consci-ents que ens queda un llarg ca-mí.La pregunta que ara per arano té resposta és quin serà elpreu del raïm la propera vere-ma? Es mantindrà respectel’any passat? Pujarà? O potserbaixarà, si les perspectives debona collita es compleixen?Sabem que no hi ha vi basevqprd en estoc (vi base de qua-litat produït en una regió deter-minada); ni vi blanc, ni vi negre,ni vi de taula, per tant, semblaque estem davant una situaciódefortademandaperpartdelesempreseselaboradoresperpro-veir-sederaïm,i això,enprinci-pi, posa el sector productor enunasituaciófavorablealapuja-da del preus.Segons dades del Departa-ment d’Agricultura i del ConsellRegulador del Cava, la davalla-da de la verema 2012 respecteel 2011, que va ser una gran co-llita, a tot Catalunya va ser del17,57%.Esva passardeveremar443.352.020quilosl’any2011a365.462.100 quilos el 2012, laproducciómésbaixadelsdarrersanys. Pel que respecta al raïmdestinat a produir cava ,va pas-sarde310.628.988quilosl’any2011 a 259.037.621 quilos el2012,unadavalladadel16,61%.Això ha provocat que el vi enestoc aquests darrers anys ol’excedent (la paraula depèn dea quin costat de la taula de ne-gociació s’està), s’ha fet servirquasi en la seva totalitat perpoderferfrontalademandadelmercat. Tot plegat, ens posa enuna situació fins ara inèdita.Després de 2 anys de funciona-ment de la targetavitícola, ambel control de la qualificació delraïm en origen i la climatologiade l’any passat, si tenim visió itreballem a mig termini, es potaconseguir un escenari d’es-tabilitat en el preu del raïm i delvi.Iatotesaquestesconsidera-cions, finalment, cal afegir unaaltradada.SegonselConsellRe-gulador del Cava, l’any 2012 esvanvendre243milionsd’ampo-lles, pel que, fent números, sónnecessaris uns 276 milions dekgs. de raïm apte per aquest ti-pusdeproducció.Comveieu,lesdades en el sector vinícola sóncomplexes d’explicar, més si te-nim en compte que les campa-nyes no coincideixen amb l’ex-pedició del vi escumós, però elque si aporten aquestes xifresés una realitat, que la regió delcava,talicomestàaradissenya-da, té suficient potencial pro-ductiu per donar resposta alsmercats. Arribar a una sosteni-bilitat a tota la cadena és ne-cessari i imprescindible per queel sector tingui futur, i està alnostre abast, si som o “son” ca-paços de donar-li la volta i can-viar de rumb.La tasca d’entitats com lanostra -a Lleida en tenim unesquantes- és important, sensdubte, com ho és (igual o més)ladelesinstitucions,començantpels Governs de Madrid i Cata-lunya, que són els que tenen lesprincipals competències i re-cursos sobre els temes socials.Qualsevol retallada en les pres-tacions bàsiques (sanitat, edu-cació, cultura) és una bufetadaal progrés social, però aquellesque afecten als col·lectius mésdesafavorits (gent gran, infantsi,persuposat,personesambdis-capacitats) és directament uncop de puny al cor de qualsevolsocietat que es consideri justa,moderna i solidària.Però no és solament del rolquejuguenlesinstitucionsenlespolítiques de suport a les per-sones amb discapacitat quevo-lem parlar en aquest article, si-nódelpaper,tambéfonamental,de la societat en el seu conjunt:delesempreses,delespersones,delesentitatsdetottipus...Quela societat, globalment, cregui iaposti per aquestes polítiquesés un dels factors decisius per-quèlaintegraciósociald’aquestcol·lectiu -l’assoliment de la lli-bertat, que dèiem- esdevinguiefectiva.PREMIS ASPIDEllliuramentdelsPremisAS-PIDalaintegraciósocialdeper-sones amb discapacitat, el pas-satdivendres,aLleida,éspreci-sament un reconeixement atotesaquellesiniciativesempre-sarials, institucionals i individu-als destinades a normalitzar eldiaadiad’unespersonesquete-nim exactament el mateix dretque la resta de la societat aviu-re una vida digna i autònoma.Els quatre guanyadorsd’aquesta16aediciódelPremisASPID a la integració social depersones amb discapacitat -elParcNaturaldelDeltadel’Ebre,TeresaPerales,SadaCatalunyai ParaskyGames- han dut a ter-me accions destacades o tenentrajectòriesexemplarsencadas-cun dels seus àmbits, raó per laqual ASPID havolgut donar su-portifervisiblelatascaquehandesenvolupat.El Parc Natural del Delta del’Ebres’haendutelPremiASPIDalaSolidaritatenposarenmar-xa un pla d’actuacions de millo-raintegraldel’accessibilitatdelsseus equipaments; el guardó ésun reconeixement a l’apostad’unaentitatpúblicaperposaral’abastdelespersonesambdis-capacitat la possibilitat de gau-dir d’un espai natural de lleurede primer ordre.El PremiASPID a la Comuni-cació ha estat per Teresa Pera-les, nedadora paralímpica es-panyola guanyadora de 22 me-dalles, esportista que hademostratamblasevatrajectò-riapersonaliprofessionallase-va capacitat d’esforç, constàn-ciailluitaperaconseguirelsseuspropòsits.QuantalPremiASPIDal’Em-presa, ha recaigut en Sada Ca-talunya,empresalíderenelsec-tor de la producció avícola inte-gradaquehaincorporatdiversespersonesambdiscapacitatendi-ferents llocs de treball de l’em-presa.Lafirmahademostratquelaintegraciólaboraldepersonesd’aquestcol•lectiuil’èxitempre-sarialsónrealitatsperfectamentcompatibles. Finalment, el Pre-mi ASPID a la Innovació ha es-tat per als Parasky Games, unainiciativadeRibagorçaRomàni-cavinculadaalsSkyGamesqueaposta per una renovació i mo-dernització del sector turístic,adaptat a la discapacitat i cap-davanter en l’eliminació de bar-reres en l’alta muntanya.RECONEIXEMENTAixí doncs, amb aquest ho-menatge-potsermodestperòentot cas sincer i ple d’agraïment-, ASPID vol fer un merescut re-coneixement a unes iniciativesmodèliquesque,enmoltscasos,van més enllà del que estableixla normativa o del que marquenels “estàndards” socials enaquest àmbit. Unes iniciativesqueesdevenenexemplesdevo-cació i de lluita per assolir la in-tegració de tots i cadascun delsmembres de la nostra societat.I crec que parlem d’una soci-etatque,majoritàriament,man-té encara molt vius valors coml’esperit de superació, la solida-ritat i la lluita pel dret a ser lliu-res.PremisAspid:assolirlallibertatéscosadetotsBrotsverdsperalsviticultors?DIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialEl punt negre de la N-240 entre Juneda i les Borges Blanques ha omplert fins aramoltes pàgines de notícies de titulars d’accidents que s’hi han produït i depeticions dels alcaldes i la societat civil perquè es prengui una mesura queredueixi la sinistralitat d’una vegada per totes. A l’espera que es faci l’autoviaentre Lleida i Tarragona -de la que no hi ha data, només un projecte en un calaix-cal buscar mesures per evitar al màxim la proliferació d’accidents. Trànsit apostaper instal·lar-hi un cinemòmetre, un radar de control que funcioni com a disuassorper als conductors que van massa ràpid. A veure si tenim sort i la idea funciona.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).RadarspersalvarvidesEl vi en estoc s’ha fetservir quasi en laseva totalitat per lademanda del mercatArribar a unasostenibilitat a totala cadena ésimprescindibleCap sectorial de lavinya i el vi de JARCIsabel Vidal MarsalMontse Bertrani RechesPresidenta d’ASPID04OPINIÓ BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 5. 5. ObreaCappontla1aàread’esbarjopergossostancadaTé 400 metres quadrats i la Paeria no descarta habilitar zones similars a la ciutatLAURA CORTÉS (ACN). LLEIDAL’Ajuntament de Lleida ha obertl’àrea d’esbarjo per a gossos si-tuada a la plaça Maria MercèMarçal del barri de Cappont. Estracta de la primera que té unaàrea delimitada de 400 metresquadrats amb una tanca. La Pe-riaperò,hadeixatlaportaober-ta a habilitar-ne més de tanca-desalaciutatsiaquestadeCap-pont funciona i si se’n requerei-xen a altres zones.De moment, l’Ajuntament deLleidahacreatuntotalde6àre-esd’esbarjoperagossos,amésdelainauguradaaquestdilluns,que disposa de nou mobiliariurbà i abeurador per a gossos,amb un sistema de neteja de lasuperfície per aspersió i drenat-ge, tal com ha explicat el regi-dordeMediAmbient,JosepBar-berà, cinc més d’obertes situa-des a Pardinyes, la canalització,la Bordeta, la Mariola i CiutatJardí, que estan perfectamentsenyalitzades. Aquestes, estanubicades al carrer Xavier PuigAndreu de Pardinyes (200 me-tres de longitud), al marge dretde la canalització (tram que vadesdelescomportesfinsalpontVell amb una longitud de 1.375metres),al’avingudadelaCana-diense (525 metres de longitudalmargedretdelcanaldeSeròs)de la Bordeta, a l’accés a Gar-Els primers gossos en utilitzar l’àrea d’esbarjo de CappontLAURA CORTÉS (ACN)deny pel carrer Cardenal Cisne-ros a la Mariola (200 metres delongitud) i el carrer dels Bom-bers a Ciutat Jardí (425 metresdelongitud).Aquesttipusd’àre-es estan delimitades per una fi-ta d’inici i una altra de finalitza-cióenespaismésgransioberts.La Paeria va recordar que lacreaciód’aquestesàreesnoexi-meix els propietaris de recollirels excrements i dipositar-los ala paperera adient, tenir cura icontrolar el seu gos i de totaaquella conducta que recull lanormativa vigent de tinençad’animals de companyia. Enaquestesàreeselsgossospodenanarsensecorretja,semprequevaginidentificats inosiguinpo-tencialment perillosos, així comque vagin acompanyats.Barberà va afegir que estanduent a terme, e més, una cam-panya per identificar els gossospotencialment perillosos.Nou mobiliari urbài abeuradorSistema de neteja peraspersió i drenatgeGossos sense corretjasi no són perillososHan d’anar identificats iacompanyats1.681lleidatansinicienlaselectivitatBaixa respecte el 2012REDACCIÓ. LLEIDAUntotalde1.681estudiantsllei-datans comencen avui dimartsles proves d’accés a la universi-tat (PAU), xifra un pèl inferior ala de l’any 2012 , que va ser de1.761 estudiants.Dels 1.681 d’enguany, 1.461fan la selectivitat completa, 81es presenten només a les matè-riesespecífiquesi139provenende Cicles Formatius de GrauSuperior. Al total de Catalunya,elsaspirantssónmésde30.000.DUES FASES D’EXÀMENSLesPAUesdivideixenendosfases,unageneralambcincexà-mens obligatoris i una d’especí-fica, que és voluntària tant perals que han cursat Batxilleratcom per als que provenen de ci-cles formatiu.El primer examen serà el deLlengua castellana i literatura,seguit del de Llengua catalana iliteraturaidesprés,segonslaviaque hagin estudiat, s’examina-ran de Disseny, Matemàtiquesaplicades a les ciències socials iCiènciesdelaterraimediambi-ent.ReñevisitaavuielPortdeTarragonaREDACCIÓ. LLEIDAEl president de la Diputació, Jo-anReñé,visitavuielPortdeTar-ragona per explorar estratègieslogístiques que facilitin i incre-mentin l’intercanvi de mercade-rieslleidatanes.Així,Reñéesre-uniràambelpresidentdel’Auto-ritat Portuària Josep Andreu.110.000€permantenirelscaminsdel’HortaREDACCIÓ. LLEIDALaPaeriahaadjudicataMJGru-as el manteniment dels caminsde l’Horta per a la campanya2013. Amb un pressupost de110.000 €, es preveu actuar enuna trentena de camins i des-brossar-ne uns 150 kilòmetres.CiUvolqueesreuneixilacomisiódenetejaviàriaREDACCIÓ. LLEIDAElGrupMunicipaldeCiUhade-manat la convocatòria amb ca-ràcter urgent de la Comissió deseguiment del servei de recolli-daderesidusinetejaviària,des-prés de 2 anys de mandat en elsquè no s’ha reunit.Martínez-Sampere,alplenarid’educaciódePSCRocioMartínez-Sampere,portaveudelPSCalaComissiód’En-senyamentdelParlament,vaparlaraLleidadelespolítiqueseducatives i va dir que “a la Llei Wert, recentralitzadora i se-gregadora, se suma la política educativa de la Generalitat”.PSCElPPvolavisadorsacústicsasemàforsdeRenfeEl Grup Municipal del PP insta a la paeria a què instal·li avi-sadors acústics per a invidents als semàfols de la plaça Ra-mon Berenguer IV amb polsadors o fixes amb control horariper evitar els inhibidorsde freqüència de l’estació de l’AVE.PPBONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 201305LLEIDA
 6. 6. ProposenunradardecontrolperalaN-240Seria el primer que s’instal·la a les carreteres de la PlanaREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESElServeiCatalàdelTrànsit(SCT)estudia instal·lar un cinemòme-tre o radar de control per tram al’N-240, al terme de les BorgesBlanques, amb l’objectiu de re-duir la sinistralitat en aquestacarretera. En declaracions a Ca-talunya Ràdio, el cap de l’ÀreaRegionaldeTrànsitdelsMossosde la Regió de Ponent, l’inspec-tor Jordi Batista, ha reconegutque la N-240 “és una via ambuna intensitat prou important ique suporta un nombre d’acci-dents important”.Encasques’acabiinstal·lant,aquest radar per trams esde-vindria el primer d’aquestes ca-racterístiquesques’instal·laalescarreteres de la plana de Lleida,ja que fins ara només n’hi ha unal túnel de Vielha, que va ser elprimer de Catalunya que es vainstal·lar.Batista també ha avançat alprograma Catalunya al dia-Llei-da que el SCTes planteja canvi-ar d’ubicació un radar de l’auto-pista AP-2 per situar-lo al ter-me de Castelldans, un puntnegre per la boira.Trànsit valora ubicar-lo a les BorgesL’objectiu és reduir lasinistralitat en aquestacarreteraA les comarques deLleida ara n’hi ha unAl túnel de Vielha, quefou el primer instal·lat atot CatalunyaREDACCIÓ.TÀRREGASons d’arrel tradicional i nouscorrents de fusió tornen a con-fluiraTàrregaaquestestiuambla celebració de la 16a ediciódel Paupaterres-Festival Inter-nacional de Ritmes Ètnics, citaque fa del mestissatge musicalla seva bandera. Aquest singu-lar altaveu multicultural acostael folklore sonor al gran públicsota un atractiu embolcall defesta. 11 formacions passaranper l’escenari situat al CàmpingMunicipal de la capital de l’Ur-gell, que es completarà amb elsjahabitualsmercadetètniciso-par de gastronomies foranes, el12i13dejuliol.L’AssociacióPau-paterres, sense ànim de lucre,manté la gratuïtat del festivalcomplintambelsseusobjectius.Finsa11artistesactuenal16èPaupaterresEnguanyse celebrarà els dies 12 i 13 de juliol‘Cacen’unandorràambtabac‘negre’REDACCIÓ. PONTSLaGuàrdiaCivilvacomissardis-sabte a Ponts durant un controlestablertalacarreteraC-14mésde 2.200 paquets de tabac decontraban. Els va trobar al por-taequipatgesd’unvehiclesospi-tós que fa ver aturar. El vehicleera unvehicleVolkswagen Poloamb matricula del Principatd’Andorra,conduïtperunciuta-dàandorrà.Duia2.250paquetsdetabacrosvaloratsen8.550€.ConcertdefidecursdelConservatoricerveríEl primer dels dos concerts de final de curs del Conservatoride Cervera que es duran a terme aquest anyva tenir lloc dis-sabte.L’escenarifoul’esglésiadeSantaMariaques’omplíperescoltar principalment els grups de guitarres.TorrefarrerabatejaelseuprimergegantTorrefarreravapresentarelseuprimergegantquevaserba-tejat pel mos sèn de la localitat amb el nom de Bernat Ferrer.A l’acte hi van assistir més de 300 persones entre grallers igeganters vinguts de diferents localitats lleidatanes.COM360ºPUBLICITATLliuramentd’orlesal’INSdelesBorgesUnes 600 persones, entre alumnes, personal docent i famili-ars,vanparticipardivendresenl’actedelliuramentdelesor-lesdefinaldecursdel’INSJosepVallverdúdelesBorges.L’ac-te va tenir com a protagonistes un centenar d’estudiants.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES06COMARQUES BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 7. 7. Trobadad’alcaldesaAlcarràssobrefurtsalcampREDACCIÓ. ALCARRÀSUna trentena d’alcaldes i/o re-presentants municipals del Se-grià i d’altres comarques de laprovíncia de Lleida es reunirandijous a Alcarràs amb l’objectiude debatre i consensuar un ma-nifest per demanar modificaci-ons normatives quevagin enca-minades a reforçar la lluita con-tra la reincidència en els furts irobatorisenzonesagrícolesiru-rals.La reunió, impulsada perl’Ajuntament d’Alcarràs, vol seruna crida per fer sentir unitària-ment la preocupació de moltsmunicipisdavantaquesttipusdefets delictius i treballar conjun-tament en la recerca de soluci-ons.ElMuseudelaConcaDellàtancaperrenovarunasalaREDACCIÓ. ISONAElMuseudelaConcaDellàestàtancatdesdeldia3iestàprevistque es reobri al públic a primersde juliol. El motiu són les obresper renovar la Sala de Paleon-tologia, amb noves restes.Acordperabaratirelpreudelpolígond’AgramuntREDACCIÓ. AGRAMUNTDesprés de diverses reunionsentrel’Ajuntamentd’Agramuntil’InstitutCatalàdelSòl hanacor-datunarebaixadelspreusdelsòlindustrial del polígon PP8.NougrupdetreballpertreureprofitdelsboscosACN. SORTSortvaacollirahirlacreaciód’ungrup de treball amb l’objectiudecoordinartoteslestasquesdegestióforestaldelescomarquesdel Pirineu i treure un millorrendiment dels boscos.RècorddetroballesalsVilarsEl pou-cisterna treu a la llum joies, ceràmica i ossos de fauna ibèrica plenaREDACCIÓ. ARBECA / GUISSONAL’actual campanya d’excavaci-ons al jaciment iber dels Vilarsd’Arbeca,dirigidapelGrupd’In-vestigació Prehistòrica (GIP)delaUniversitatdeLleida(UdL),està traient a la llum la majorquantitat de materials arqueo-lògics de les gairebé tres dèca-des de treballs en aquest encla-vament.Enunmes,lacampanyaha posat al descobert una fíbu-la i un braçalet de bronze, frag-ments grans de fusta d’uns2.300anysd’antiguitat,ceràmi-ca i ossos d’animals. Les restesaportaran molta informació so-bre la fase d’abandó del poblat.L’excavació se centra en elpou-cisterna ubicat al centre dejaciment i construït a inicis delsegleIVabansdeCrist.Eldirec-tor del GIP i catedràtic d’arque-ologia de la UdL, Emili Junyent,creu que “constitueix un irrepe-tible arxiu sobre la fase ibèricaplena”.L’abandonamentdelpo-blatéselperíodepitjorconegut,ja que els treballs agrícoles handestruït les seues restes. Tam-pocs’hanfetmoltestroballesenl’interiordelescasesperquè”lafortalesavaserdesallotjadasen-se patir, pel que semblam capdestruccióviolenta”.Elpoudelafortalesa és una font d’atuellsceràmics (des de vaixella finafins grans contenidors), materi-als metàl·lics (des d’eines agrí-coles de ferro fins fíbules debronze), objectes de tota mena(molins, materials construc-tius...) i macro-fauna (ossosd’ovella, cabra, porc, bou...).ALLAU DE PETICIONSPER EXCAVAR A IESSOElcursd’arqueologiaCiutatro-manadeIesso,queesrealitza-ràdurantelsdies8al19deju-liol, ha rebut enguany un totalde 33 sol·licituds. Enguany, elcursdisposade22placesdes-tinades a estudiants, haventaugmentat considerablementla capacitat respecte a l’ante-rior edició. En total, un grupde 35 persones treballaran aljacimentdelaciutatromanadeIesso i també al jaciment dePuigCastellar(Biosca),dinsdel’espaid’interèsnaturaldelLlo-bregós.PUBLICITATBONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 201307COMARQUES
 8. 8. 08PUBLICITAT BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 9. 9. 09PUBLICITATBONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 10. 10. 10GASTRONOMIA BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 11. 11. ImputenBárcenasiladonaperdelictescontraHisendaEl jutge Pablo Ruz investiga un ingrés de 500.000 euros que nova ser declaratACN. MADRIDEl jutge de l’Audiència NacionalPablo Ruz ha imputat al matri-moni format per l’extresorer delPP Luis Bárcenas i Rosalía Igle-siasVillarnousdelictesenelpro-cés que segueix contra ells perevasió fiscal i els ha citat a de-clarar el 27 de juny.El jutge investiga una opera-ció d’ingrés en efectiu de500.000 euros al compte de ladona de Bárcenas que nova serdeclarat i que seria constitutiud’undelictedefalsedatdedocu-ment mercantil i estafa proces-sal en grau de temptativa. És laprimeravegadaqueRosaliaIgle-siasVillarésacusadadefraufis-cal.El jutge basa l’acusació en ladocumentació aportada perl’Agència Tributària, per la ma-teixarepresentaciódeBárcenasi per la declaració com a tes-timoni d’Isabel Mackinlay res- Luis Bárcenas i la seva dona hauran de declarar el proper 27 de junyREUTERS (ACN)Unasteroidede10metresfregalaTerraAGÈNCIES. WASHINGTONUn asteroide de deu metresd’ample va passar dissabte a lamatinada a una distància de laTerra que era quatre vegadesmenordelaqueensseparadelaLluna.Estractaquel’asteroide2013LR6 i va ser descobert pels sis-temesdedetecciónomésundiaabans de la seva màxima apro-ximació a la Terra, que va ser a105.000 quilòmetres i, en con-cret, sobre l’oceà Austral, al suddeTasmània, a Austràlia.ELS ASTEROIDES PETITS SÓNMÉS DIFÍCILS DE LOCALITZARIésqueaquesttipusd’objec-tes relativament petits, com uncamió,sónmoltdifícilsdedetec-tar. Fa una setmana, n’hi va ha-verunaltre:elQE2,de2,7quilò-metresd’ample,quevapassara5,8 milions de quilòmetres de laTerra.InvestigaranlespreferentsdetresbancsAGÈNCIES. MADRIDEl magistrat de l’Audiència Na-cional Fernando Andreu va ad-metre a tràmit la querella queva posar UPyD per la comercia-litzaciódepreferentsdeBankia,Caja Madrid i Bancaja, però, encanvi, va rebutjar actuar contral’exgovernadordelBancd’Espa-nyaMiguelÁngelFernándezOr-dóñez i l’expresident de la Co-missió Nacional del Mercat deValorsJulioSegura.Andreu,queen la querella enumera els in-formes, advertències i recoma-nacions que els dos supervisorsvan fer sobre les preferents, re-butjaadmetre-laatràmitcontraells en “no haver-se disposat, nitan sols de manera indiciaria, laseva participació” en els fets.ACN. BARCELONAEl president Artur Mas presen-taràaquestdimartsunpladego-vern per al que queda de legis-latura que demostri iniciativa,acció de govern més enllà de laconsultaielsajustoseconòmics.Segons va publicar ahir el diariLa Vanguardia, l’horitzó s’esta-bleix per als pròxims quatreanys.I és que malgrat la incertesapressupostària,Masmiradere-cuperar així la iniciativa políticai vol exhibir que els seus depar-taments tiren endavant projec-tes importants.El pla tindrà set eixos: recu-peració econòmica i creaciód’ocupació, cohesió social i ser-veis d’interès públic, transiciónacional i dret a decidir, sos-tenibilitat i estabilitat de les fi-nances,transparènciadel’admi-nistració,projeccióexteriorire-coneixement internacional.Precisament, aquest pla degovern,ques’aprovaràenelseuconjunt al Consell Executiud’aquesta setmana, és el que elpresident va encarregar al con-seller Homs en la primera re-uniódelgovernel3degener.Lesconselleries, per la seva banda,ja haurien començat a treballaramblesiniciativesques’hiinclo-uen.HERMETISMEL’hermetisme amb què man-télasevacompareixençafa,se-gonselrotatiu,queelsmateixosconsellers no descartin sorpre-ses i fins i tot algun anunci im-portant.Maspresentaràavuiunpladegovernper4anysMalgrat la incertesa pressupostària, l’objectiu del govern és mirar de recuperar la iniciativa políticaExhibir la tasca delsdepertamentsMostrar públicamentque tiren endavantprojectes importantsHermetisme sobre lacompareixençaEls mateixos consellersno descarten sorpreses ialgun anunci importantA la interlocutòria que va ferpúblicaahirdilluns,eljutgePa-blo Ruz recorda que el Minis-teri Fiscal també fa referènciaadeterminadesoperacionspa-trimonialsdelsBárcenasicon-signades a les seves decla-racions de renda dels anys2004 i 2005 i també a unsdeterminatsingressosenefec-tiu als comptes que tenien aCajaMadridanomdeRosalíaIglesias.MÉS OPERACIONSPATRIMONIALSpecte a la mediació en la como-ravenda d’uns quadres l’any2004.SegonsRuz,elscontractesdecompra i venda signats entre ladona de Bárcenas i Mackinlayelsanys2004i2006perunva-lor de 500.000 euros no reflec-teixen operacions reals.ImputentresfamiliarsdelReiperblanquejardinersVinculen 3 cosines amb l’operació EmperadorAGÈNCIES. MADRIDEl jutge de l’Audiència Naci-onal, Fernando Andreu, ha citatcomaimputadestrescosinesdelreiperparticiparenelblanqueigde diners que, presumptament,realitzava la trama xinesa queestava dirigida per l’empresariGao Ping.El jutge ha imputat les fami-liars del monarca i un total dedotzeempresarismésestirantelfildel’”operacióEmperador”,se-gons van informat fonts jurídi-ques.NACHO VIDAL VA SER EL PRIMERNOM DEL CASEl cas va saltar a la llum pú-blica vinculant-hi l’actor pornoNacho Vidal, que finalment vaquedarimputativaserposatenllibertat després de declarar da-vantdeljutgeinstructordelcas.L’apoderatd’UrdangarindiuqueAizoonera‘buida’Canvia laversió que deixa en mala situació als DucsACN. PALMA DE MALLORCAMarioSorribas,exapoderatd’Ai-zoon,l’empresapatrimonialdelsducsdePalma,vacanviarahirlaversió que havia mantingut finsara i ha admès que en aquellaempresa no hi treballava real-ment ningú.Aixòdonariaveracitatalate-si de les acusacions, que consi-derenqueAizooneraenrealitatunaempresapantallaqueserviaa Iñaki Urdangarin per desviarfons de l’Instituto Nóos.EMPLEATS DE LA NETEJA DELDOMICILI PARTICULARDefet,aAizoonelducdePal-mahifacturavadespesesperso-nals com els empleats de netejadeldomicilifamiliaraPedralbesiqueconstavenoficialmentcoma administratius, per així pagarmenys impostos.Avariaresoltaalacentrald’AscóACN. ASCÓLa central d’Ascó I va patir ahirunafaltadecontinuïtatenelcir-cuit de tancament de la bombadecàrregadereserva,segonshainformat l’Associació NuclearAscó-Vandellòs II.Després de detectar-se la in-cidència, s’ha realitzat una ma-niobra d’extracció i inserció del’interruptorid’aquestamaneraha quedat restablerta la con-tinuïtat del seu circuit de tanca-ment.BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 201311ACTUALITAT
 12. 12. Mou:‘Heacabatambl’hegemoniadelBarça’Presentació oficial de l’exmadridista com a tècnic del ChelseaAGÈNCIES. LONDRESAl cap de cinc anys, José Mou-rinho torna oficialment a Stam-ford Bridge. Un cop trencada lasevarelacióambelReialMadrid,el tècnic portuguès el van pre-sentar com a nou entrenadordelChelsea. Mou s’ha compro-mèsperquatretemporadesambelclubanglès,quejavadirigirde2004 a 2007 i amb el qual vaaconseguir dos títols de la Pre-mier, però no la Champions. Elseuprimerrepte,al’agost,laSu-percopa d’Europa, contra el Ba-yern de Pep Guardiola.“Si li he fet algun mal al fut-bolespanyolésperquèsócl’en-trenadorquevaacabarambl’he-gemoniadelBarça”,vaassenya-lar Mou, davant més de 200periodistes, després de ser pre-guntat per les paraules d’Inies-ta, que havia dit que Mourinhovafer“mal”durantelseupaspelMadrid.Mou va assegurar que no hacanviatlaseva“personalitat”nilaseva“naturalesa”,peròvaafe-gir que “si han de posar-me unsobrenom,arahauriadeser‘TheHappy One’ (El Feliç)”.Signa per quatretemporadesA la primera etapa alclub assolí 2 Premiers,però cap ChampionsD’Special One’ a ‘TheHappy One’Afirma que si li han deposar un sobrenom volaquest, és a dir, El FeliçFinalterritorialbenjaminadenatacióaLleidaLaDiputaciódeLleidavaacollirahiralmatílapresentaciódela final territorial benjamina del Club Natació Lleida, que secelebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de junya les instal·la-cions del Club Natació Lleida.DIPUTACIÓ DE LLEIDALloberaiCanyadellcauenalcampionatcatalàEls jugadors del Club Tennis Urgell Ares Llobera (a la foto) iPep Canyadell van perdre a les semifinals del Campionat deCatalunya en categoria infantil. El mal temps va obligar a laorganització del torneig a ajornar els partits fins diumenge.CLUB TENNIS URGELLPUBLICITATAGÈNCIES. PARÍSAmbnomés27anys,elsseusre-gistressónespectaculars,espe-cialment a París, on ha jugat 60partits i només n’ha perdutun.L’última victòria, davant Da-vidFerrer,elvaconvertirunanymés en campió de Roland Gar-ros. Va desplegar un joc segur icontundentquevadesarmarunFerrerques’estrenavaenunafi-nal de Grand Slam. Nadalva re-bre l’ovació del públic i, avui, hacontinuatassaborintaquesttri-omf, l’endemà de la final, en latradicional sessió de fotos que,aquest cop, s’ha fet a Eurodis-ney.Amés,ambelsresultatsquehaobtingutenguanyjatégaran-tida la seva participació a la Co-pa Masters.Nadal,únictennistaquehaguanyat8copselmateixtítol,jaésalMastersDels 60 partits que ha jugat fins ara a Roland Garros, només n’ha perdut unNadal, ahir al matí a Eurodisney12ESPORTS BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013
 13. 13. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Efectos secundarios (+12. 16.00, 22.30Anna Karenina (apta). 18.00, 20.15Todo irá bien (+12). 16.20, 18.10, 20.00El impostor (+12) (VOS). 21.40La gran boda (+12) (HD). 16.30The Trip (+12) (HD). 18.10, 20.10, 22.10Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38El gran Gatsby (+12) (HD). 16.15, 18.50Dead Man Down (La venganza del hombre muerto(+16) (HD). 21.20Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.es360 Juego de destinos (+16). 16.00, 18.05, 20.15,22.20,•00.30Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.30, 22.00, •00.2515 años y un día (+12). 16.40, 18.40, 20.40, 22.30,•00.30R3sacón (+16). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30,•00.30La gran boda (+12). 20.30, 22.30, •00.30Los Croods (apta). 16.30, 18.30Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.40Fast & Furious 6 (+16). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45,•00.20Scary Movie 5 (sc). 16.40, 18.40, 20.40, 22.30, •00.30Populaire (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25,•00.30Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esLa caza (+12). 15.00, 18.45, 22.30Barbara (+12). 17.00, 20.45Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00Tomboy (apta) (VOS). 16.30Noche de vino y copas (+7). 17.50, 19.30Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.10Turistas (VOS) (+16). 16.30, 19.30, 22.40¿De qué va la vida? (+12). 15.00Un amigo para Frank (+7). 18.00, 22.40El impostor (+7) (VOS). 21.00JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.05,°14.05, 16.05,18.05, 20.05, 22.05, •00.05Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.50,°14.50, 16.50,18.50, 20.50, 22.50, •00.50Los Croods (apta) (3D.) °14.25,16.20El gran Gatsby (+12.) 18.15Dead Man Down (La venganza...) (+16) (HD). °11.30,20.50, 23.1015 años y un día (+12). °12.00,°14.50, 16.40, 18.30,20.20, 22.10, •00.00El gran Gatsby (+12). °11.35, 16.30, 19.05, 21.40,•00.15Objetivo La Casa Blanca (+16. °11.40, °13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.25, •00.30Fill de Caín (+16) (VO). °12.10,°14.00,15.50, 17.30,19.15, 21.00, 22.40, •00.30Los Croods (apta.) °12.10, °14.00, 15.50,17.45Iron Man 3 (+12). 19.40, 22.00,•00.15Jack el cazagigantes (+7). °11.35,°14.00,16.15, 18.20Stoker (+16). 20.30, 22.20, •00.15Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.20, 18.35Scary Movie 5 (+16). 21.00, 22.40, •00.25Fast & Furious 6 (+16). °11.30, 17.25, 19.50, 22.15,•00.35Fast & Furious 6 (+16).°13.35, 16.00, 18.25,20.50, •23.15Fast & Furious 6 (+16) °12.00°14.25 16.50, 19.15, 21.40•00.05Las aventuras de Sammy (apta) (HD)°11.45, 15.00,16.40El mensajero (+16) (HD) 18.20, 20.25, 22.25, •00.30La gran boda (+12) °11.40,°13.50, 15.35,17.10. 18.50Mi gran aventura sexual (+16) 20.30,22.25,•00.20Un amigo para Frank (+7) °12.00, °14.20, 16.00, 17.40,19.20, 21.00, 22.40, •00.20Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comFast & Furious 6 (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.45, 20.15,22.30; Dg. 17.45, 20.15; Dl. 22.15R3Sacón (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30;Dg. 20.00; Dl. 22.15Buscando a Nemo (apta) (3D) (HD). Ds. 18.00; Dg.18.00Fill de Cain (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 19.50, 22.30; Dg.18.10, 19.50; Dl. 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comR2Sacón (+12). Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Ds. 20.00,22.30; Dg. 20.00, 22.00; Dl. 22.15Jack el cazagigantes (+7). Ds. 17.30; Dg. 17.30Fill de Cain (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg.17.30, 20.00, 22.00; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comLa gran boda (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.00; Dg. 19.30Un amor entre dos mundos (+12). Ds. 22.15; Dg. 17.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comIron Man 3 (+12). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dl. 22.15Alí (apta). Ds. 22.30; Dg. 19.30El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comSense programacióCasal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comUn lugar donde refugiarse (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30;Dl. 22.15Combustión (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comPosesión infernal (Evil Dead) (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30Parker (+16). Ds.22.00; Dg. 19.15Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicionsNúria PompeiaSala Montsuar de l’IEI.Finsel21dejuny,hompotvisitarlamos-tra sobre la il·lustradora catalana Nú-ria Pompeia.CaricArt2013Claustre de l’hemeroteca de la BibliotecaPública. Lleida.Fins el 22 de juny, es potvisitar l’expo-sició sobre l’humor i la sàtira a les pu-blicacionsdelesterresdePonentavui.75imatges/75anysMuseu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega.Exposició retrospectiva sobre els 75anysdelMuseud’ArqueologiadeCata-lunya. Oberta fins el 24 de juny.Llonguerasl’artistaFundació Vallpalou. LleidaFins el 29 de juny, la Fundació acull lamostra Llongueras l’artista.La veu de la terraBiblioteca Jaume Vila. Mollerussa.Exposició oberta fins el 29 de juny.Biennal d’Art ContemporaniCatalàEspai Macià. Les Borges Blanques.L’exposició mostra l’obra de nou jovesartistes residents a Catalunya. El catà-leg i tota la informació està disponibleper a mòbils amb sistemesApple iAn-droid. Es potvisitar fins el 30 de juny.Christus, Porta FideiCatedral Nova de Lleida.Gravatsiesculturesdecairereligiósdel’artistaJavierMargarit. Lamostra,or-ganitzada pel Bisbat i el Capítol de laCatedral es potveure fins el7de juliol.Aquarel·les a Res Non VerbaRes Non Verba. C/ Maragall, 17. Lleida.Avuitindràllocales19.30hores,l’expo-sició d’aquarel·les dels participants alIVCurset de Pintura.ConferènciesEl paisatge estel·lar.Cosmovisions dinsl’avantguarda de postguerraCaixaForum. Lleida. A les 19.00 hores.Preu: 4€. Amb el carnet de la BibliotecaPública, dues entrades al preu d’una.AlbertMercadé,historiadoricríticd’artanalitzar com pels artistes del Dau alSet, el surrealisme els donà les armesestètiques i espirituals per emprendreuna lluita en la qual el paisatge tindràuna connotació màgica i còsmica.Ocupació juvenilSala de juntes del segon pis de laFacultat de Lletres. Rectorat. Lleida.A les 18.00.Inici del fòrum de debat per l’#ocupa-ció juvenil, organitzat per la JoventutSocialista de Catalunya.L’humor gràfic, araAula Magna de l’IEI. Lleida.Taula redona L’humor gràfic, ara, dinsdel cicle CaricArt 2013.L’Horta de LleidaSala Jaume Magre. Lleida. A les 19.00.TalaredonasobreL’HortadeLleida:iden-titat i oportunitat, emmarcat en el cicledeconferènciesivisitesal’hortadeLlei-da. El regidor Josep Barberà presenta-rà i moderarà la taula rodona amb em-presaris iveïns de l’horta.Planificació territorialSaló Víctor Siurana. Rectorat. Lleida.Dimecres 12, a les 09.30.InicidelajornadaLaplanificacióestra-tègica territorial a Catalunya: experièn-ciesireptes,ambelrectordelaUdl,Ro-berto Fernández; el director de projec-tes estratègics territorials deGlobaLleida, Antoni Piñol; i el direc-torfdelaCàtedraRepsoldeCompetiti-vitatiDesenvolupamentRegionaldelaUdl, Joan Ganau.Conductes de riscLocal de l’AAVV Pius XII-Germanor.A les 20.00.Xerradasobrepautesdeprevencióipro-teccióenconductesderisc,enlautilit-zaciód’internet,xarxessocialsimòbils,adreçat a pares i mares, a càrrec delsMossos d’Esquadra.Aprendre a dormirSala d’actes de l’Ajuntament. Fondarella.Dimecres, 12. A les 20.00 hores.XerradaacàrrecdeRosaNavés,,llicen-ciada en psicologia i psicopedagogia.TallersSuport a la parentalitatpositivaBiblioteca Central Comarcal.Tàrrega.A les 20.00 hores. Cal inscripció prèvia:Oficina d’Acció Social i Ciutadania.Tel. 973 502 670. oasic@tarrega.catSessioformativaperafamíliesambin-fants de 0 a 3 anys, amb un anàlisi decomafrontarlesactivitatsquotidianesi els aprenentatges a extreure.MandalasBiblioteca d’Alguaire.Eltallerdemandalasperainfants,quecomença demà dimecres, tindrà com areferènciaelsmandalas-unaseixante-na-queungrupd’avisdelallardejubi-latsvan crear a la biblioteca.Taller per a emprenedorsDe 09.30 a 13.30 hores. 15 de juny. Llocper determinar. Centre de Coaching iPNL. Més informació:info@emprenexit.comRubenRosell,directordelcentredeCo-aching i PNLLleida us convida al tallerperaemprenedorsquejuntamentambGemmaG.Gasulla,emprenedoraicoachexperta en empreses durant a termeaquest dissabte, 15 de juny.LlibresTrobada amb Vidal VidalBiblioteca Pública. Lleida. A les 18.00.Trobadaambl’autorVidalVidalperco-mentarelseudarrerllibre,Lameitatdezero. Sessió conjunta dels grups de le-turaobertaalsusuaris.Enacabaresfa-ràuntastdelviRaimatClosAbadiaen-vasat especialment per a biblioteca enel cicle Biblioteques amb DO.Estúpidos y felicesSala d’actes de la Biblioteca Pública.Lleida. Dimecres 12, a les 19.00.Presentació del llibre Estúpidos y feli-ces, d’Alfredo Benedí, editat per STI.MúsicaConcert de l’OrfeóCafè del teatre de l’Escorxador. Lleida.A les 19.30.Elscombosdemúsicamodernadel’Es-cola de Música de l’Orfeó Lleidatà, aixícom els de les Escoles de Música d’Al-carràs,ArtesadeLleidaiAlcoletgeil’Au-laMunicipaldeMúsicad’Aitonaoferiranun concert de pop, rock i funk gratuït.Una seixentena de joves músics inter-pretaranpecescomRollingintheDeep,SweetHomeAlabama,RoxanneoLlen-ça’t.Audicions trimestralsSala polivalent del Casal Cívic. Balaguer.Dimecres 12, a les 20.30.Audicions trimestrals dels alumnes del’Escola Municipal de Música.DiversosFormació en ViquipèdiaBiblioteca Margarida de Montferrat.Balaguer. Dimecres 12Sessió formativa a càrrec d’Esther So-lè,viquipedistaresidentdelMuseuMo-rera de Lleida.RespiraLleidaSala d’actes de la Diputació. Lleida.A les 13.30.PresentaciódelanovaAssociacióRes-pira Lleida.Aula extensió universitàriaAuditori municipal. CerveraA les 18.00.Cloenda del curs de l’Aula d’ExtensióUniversitàriaperalaGentGranCance-llerDoudeCervera,ambconcertacàr-rec dels alumnes del Conservatori mu-nicipal.Presentació de l’aulaCasal de la gent gran. Borges BlanquesA les 17.00.Presentació de l’Aula d’Extensió Uni-versitària de les Garrigues.Web Balaguer entitatsCasal Lapallavacara. BalaguerDe 18.30 a 20.30.Sessió informativa del web Balaguerentitats,ambcapturadepartdelawebd’entitats.ConcursosDibuix i pinturaLocal de l’AAVV Pius XII. A les 18.00.Concurs de dibuix i pintura per als in-fants(de4a14anys),alvoltantdelte-ma Eduquem en valors. Ho organitzal’Esplai Màgic.9è Concurs de Dj’s Ciutat deLleida 2013Podeu consultar les bases del concurs a:paeria.cat/joventut.ConcursperaDj’sde18a35anys.Esfa-ràunaseleccióde9,quecompetiranperpassar a la final. Hi haurà 3 premis, elprimerd’ellscomptaràambunaactua-ció a la Festa Major de Maig 2014 . Eltermini per presentar les maquetes fi-nalitza el 27de juny, a les 20.00 hores.Lleida sí, ... peròRes Non Verba. C/ Maragall, 17. 25003Lleida.Tel. 690 228 425.associaciornv@gmail.com.5aediciódelconcurs defotografiacon-vocat per l’Associació Res Non Verba.Espodenpresentarfinsunmàximde3fotografies i la temàtica és la ciutat deLleidaiprovínciadesd’unavessantpo-sitiva... o tot el contrari. El termini depresentaciód’obresacabael30dejuny.EspígolMés informació a www.tornabous.catL’ajuntament deTornabous convoca elsisèconcursfotogràficEspígolprenentcom a tema Els arbres. Podran partici-par-hiqualsevolpersonamajord’edat.Elterminiperpresentarlesfotosfinalit-za el 20 de setembre.EsportsSalut i amistatPlaça Joan Salat. Cervera. A les 08.00 h.CicledecaminadesorganitzatperlaPa-eria de Cervera.Camina i fes salutPlaça Santa Anna. CerveraDimecres, 12, a les 19.30 hores.Cicledecaminadesorganitzatpel Cen-tre Excursionista de la Segarra.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL37al 13 DE JUNY. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 201313PROPOSTES
 14. 14. 14OCI BONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.621SudokuEstaràsambbontoisabràssermésfle-xible amb les petites incomoditats quepuguin sorgir d’algú proper que estaràuna mica pesat o insistent.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILPerfipotsdedicarelmatíaaquestaafi-cióqueenaquestaèpocadel’anyetvabé,queetrenovafísicamentiquet’aju-da a relaxar-te.TAURE20 ABRIL-20 MAIGSapsqueeltempsajudamoltesvegadesa veure coses des d’una altra perspec-tiva. Avui notaràs molt aquest efectebenèfic en un assumpte afectiu.BESSONS21 MAIG-20 JUNYUna tossuderia una mica infantil no etdeixaràgaudird’unafestaounareuniófamiliarinoésl’actitudmésapropiada,ja que hi seràs hovulguis o no.CRANC21 JUNY-22 JULIOLNo tingues tanta por de fer plans ambunamicadetempsdecaraalesvacan-ces,perquèenelfonst’agradatenir-hotot controlat i ara també serà així.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTSaps que comptes amb un amic per alque necessitis i així t’ho ha tornat de-mostrarfapoc.Aixòetfasentirmoltbéi agraït, però hauràs de fer un gest.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRELa família serà el teu punt de suport iaquítrobaràsunarespostaounsuportimportant.Mésencara,siestractad’al-gun bé en comú que cal organitzar.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBRELluulesteveshabilitatssocialsambmol-ta habilitat i bon encert. Serà una jor-nada en què reps bones vibracions isomriures.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREEtsentsaudaç,viu,ibusquessortidesaaquestescosesquenot’acabend’agra-darenunarelacióquepotsernoestiguipassant pel seu millor moment.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREHasdereservarforcesperenfrontar-tealarectafinald’untreballod’unsestu-dis i, per això, no et convé demanar-litant al teu organisme.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENEREt sents bé amb tu mateix i això t’ani-ma a obrir les portes i a conèixer algúnou,encaraquesapsqueaixòsignificacert esforç per part teva.AQUARI20 GENER-18 FEBRERTendeixes a perdonar-te els errors i ai-xò està bé, però també cal que apren-guis d’ells sivols que algú a qui apreci-esmoltnoacabiperallunyar-sedeltot.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.756Solucions n. 1.7553 982 6849683 77 932715 94 25 4 9 24 175 2 73 6 41 9 83 6 92 8 17 5 44 8 15 9 72 6 34 3 69 1 27 8 51 7 85 4 39 2 69 2 58 7 63 1 46 5 32 7 98 4 18 9 74 1 56 3 21 4 26 3 87 5 91. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395TRANFRESITA.SErealizanportesaCata-luña. Camión plataforma. Precios anticri-sis.Tel.616409300.2. DEMANDASSEPRECISAadministrativa.Amplioscono-cimientos informática, empresariales.Tel.973216359.6. COMPRASCOMPROORO,plata.Máximatasación.C/PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580613. QUIRO - MASAJISTASMASAJESTERAPEUTICOS,descontractu-rantes y relajantes. Horas concertadas.Unisex.Tel.693679084.14. CONTACTOSANDREAGUAPISIMA.Alto nivel. Salidas,Fiestas privadas, masajes.Telf. 690 904689.CATALANAJESSI19a,madrileña,Meri19a.Recibimossolas,cariñosas,sexys.Tel.672836951.GATITAS NOVEDAD- Chicas compla-cientes,cariñosas,simpáticas,fiesteras.Queremossatisfacertusdeseos.Tel.973270 322 / 620 421 959. www.gati-tas31.es16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra-tuitament!!!Tel.620172472.19. ALQUILERESHORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.ZONAALTA: Apartamentode65m2,2 ha-bitaciones, baño, cocina americana, exte-rior, calefacción, A/A, ascensor. 400 Eu-ros.Telf. 663254608.DOCTORFLEMINGpisode95m2,3habi-taciones, salón, baño y cocina reformada,muy luminoso, ascensor.400 Euros.Telf.663254608.SEALQUILApiso,amueblado.Céntrico.Es-tudiantes.Tel.973241613.20. TRASPASOSSETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.comEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASMOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.TORRE1kmdeLleida,luz,agua,1500m2terreno, 45 m2 vivienda, 25 m2 almacén.61.500Euros.Telf. 610722297.TORRE ALCOLETGE 600 m2 parcela, 36m2 comedor, 3 habitaciones, 2 baños, re-formada. 135.000 Euros . Telf. 610 722297.TORRE ALCOLETGE 600 m2 parcela, 36m2 comedor, 3 habitaciones, 2 baños, re-formada. 135.000 Euros . Telf. 610 722297.VILANOVA DE Segrià torre en urbaniza-ción,piscina,1.000m2parcela,120m2vi-vienda, 3 habitaciones, almacén 20 m2,agua y luz. 120.000 Euros.Telf. 610722297.NADALMEROLESpisode110m2,4habi-taciones,baño,aseo.Exterior.Calefacción,A/A,parkingopcional.115.000Euros.Telf.610722296.TERRENO JUNTO autovía enTorressero-nade8.200m2,almacén250m2,vivienda150m2areformar.85.000Euros.Telf.610722297.CALLESEGOVIA piso de 90 m2, 3 habita-ciones, 2 baños, salón de 23 m2, calefac-cióncentral,garajeytrasteroincluidoenelprecio.115.000Euros.Telf.610722296.SEGUNDO PASEO de Ronda piso de 100m2,3habitaciones,baño,exterior.Ascen-sor.55.000Euros.Telf.610722296.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. 06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por DavidCantero, Isabel Jiménez ySara Carbonero.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.45 El don de Alba. Los niñosperdidos. Alba y Andreason contratadas parahacerse cargo de la ventade los muebles de unavieja casa de pueblo.00.30 Gran Hermano Catorce: Eldebate. Presentado porFrank Blanco.02.00 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera. En Joan n’hi hafa una altra a en Salva, i elcuiner ja no aguanta més.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El gran dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 Sense ficció.23.10 Pel·lícula. Beck: l’ull de latempesta. En una zonaindustrial apareix elcadàver carbonitzat d’unadona00.45 TR3S C.00.50 Bombers de Nova York.01.29 Comedy Inc.01.51 Divendres.03.21 Fusió i swing a l’estudi.04.52 Jazz a l’estudi.05.51 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.12.04 Gasp!12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.05 Via llibre.23.35 Premis d’Honor de lesLletres Catalanes.00.01 Extres.00.07 El museu de la vida.07.15 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia. Presentat perRuth Jiménez13.30 Arucitys. Dirigit ipresentat per Alfons Arús.16.30 Dame un respiro. Sèrie.17.20 Pel·lícula. L’espasa delbosc de Sherwood. 1960.EUA. Dir: Terence Fisher.Int: Richard Greene, PeterCushing. El xèrif deNotingham planejaconfiscar els béns delsenyor De Bortrey, que hamort en les croades.18.50 8 al dia. Amb Josep Cuní.23.00 Gran cinema. A la caza.1980. EUA. Dir: WilliamFriedkin. Int: Al Pacino,Paul Sorvino, Karen Allen.Un detectiu de policia had’infiltrar-se en l’ambientgai de Nova York peratrapar un assassí.00.055 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.02.00 Clips.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats CCOO.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Gran Reserva, el origen.17.30 Las bandidas.18.15 Amores verdaderos. Serie.18.30 Tenemos que hablar. ConAna García Lozano.19.30 Letris.20.20 Corazón.21.00 Teledario 2.22.00 El tiempo.22.30 Masterchef. Concurs.00.15 Fabricando made in Spain.01.00 Repor. Que muevan elmapa.01.30 Repor.02.00 La noche en 24h.03.10 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Pequeños universos.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Continuarà.21.00 Docufilia.22.00 Versión española.00.00 La 2 Noticias.00.30 Buenas ideas Tex.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.10 Sin rastro.01.45 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Historias criminales.12.25 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.17.05 Taxi.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta meteo 2ªedición.21.00 La Sexta deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.25 Filmaniac.22.30 El taquillazo. Lossustitutos. Dos agentesdel FBI investigan elmisterioso asesinato deun estudiante.00.00 Cine. Black Hole, ladestrucción de la Tierra.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Vive y dejavivir; Por su propia cuenta(2ª parte).12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Héroes y villanos;Hombre muerto, mujermuerta; Inventando a lachica.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRobert Arce y MónicaSanz.21.00 ¿Quién da más? Culturahispana.21.30 Lo sabe, no lo sabe.22.30 Elementary. Gestión deriesgos. Sherlock aceptainvestigar el caso de unhombre que asegura serMoriarty.23.15 Elemantary.00.00 Castle.01.00 Ladrón de guante blanco.02.00 Fútbol. España-Irlanda.Partido amistoso.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta CuatroBONDIADIMARTS, 11 DE JUNY DEL 201315TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.11/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els BERNABÉ iles ADELAIDAPUBLICITATRifi-rafeentreAlbertRiveraiAriadnaOltraLa presentadora d’Els Ma-tins deTV3, Ariadna Oltra,esva donar per al·ludidaquan ahir al matí el presi-dent de Ciutadans, AlbertRivera, esva referir a l’en-questa d’El Periódico quediu que el75% dels cata-lans són partidaris de laconsulta iva apuntar que“quan tens tots els mit-jans, tota la oficialitat, do-nant suport a una tesispolítica és normal”.“Vostè creu que dono unatesi política cada cop queparlo?”,va preguntar laperiodista al diputat, queva respondre que “vostèno, però aquesta casa sí,és evident queTV3 té unapreocupació molt sem-blant a la del Govern”. Lasang, però, no arribà al riu.TWITTER@perseu84«@PConstituent: Arcadi Olive-res serà a Lleida el 17J presen-tantel#PConstituentLleida.Nous ho perdeu! ow.ly/i/2iJjA»@GrupBarnils«Aquestdijousserema#Lleidaparlantdelssilencismediàticsdel’#AnuariMediacat amb @Ro-gerPala. Us hi esperem!ow.ly/lRNTl»@jaumeclotet«El Rivera diu que “tots els mit-jans” fomenten el sobiranismeperòaCatalunyasónlídersGo-dó, Zeta i les teles fetes a Ma-drid. #AuVa»@orfeolleidata«Queconstiqueusvamavisar...hemcomençatapenjarfotosan-tigues de les Cantarelles d’Es-tiu al Facebook de l’Orfeó Llei-datà. Busca’t!!!»@aspidlleida«ASPID demana agilitzar el fi-nançamentdelsserveisperalespersones amb discapacitat»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLALUIS BÁRCENASNovaimputacióperal’extreso-rerdelPP,enaquestcasamblasevadona,peruningrésbanca-ri de 500.000 euros que maihauria estat declarat.PUNT I A PARTJOSEP MARIA PELEGRÍLaGeneralitatobrirànoveslíni-esd’ajutperquèelspagesospu-guin instal·lar xarxes antipedraper evitar els danys que provo-quen les calamarsades.Excursió de l’Associacio de Veïns de Jaume I a la Vall de Núria i RipollLA FOTOTECANoces d’Or Sacerdotals de mossèn Joaquín LaxAlguaire festival participa al Festival SIMfonic

×