Bondia.cat 10/05/2013

310 views

Published on

TITULAR i FOTO: 1.000 manifestants a Lleida contra la Llei d’Educació

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 10/05/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067Visita’ns també a:Aquest diari es ven conjunta i inseparablementamb El Periódico de Catalunya de divendres10 DE MAIG DEL 20131.000manifestantsaLleidacontralaLleid’EducacióUna tardor plujosa, un hivern que es va comportar ambles temperatures baixes i una primavera també ambforça pluges, fan preveure que al juny això es puguitraduir en una excel·lent collita de cereal. Només al secà,s’espera collir entre 4.000 i 5.000 quilos per hectàrea.LaproducciódecerealesperabatrerècordsORIOL BOSCH (ACN)p. 06p. 08PUBLICITATLa marea groga recorre els carrers de la capital lleidatana i diu que el projecte incita l’amiguismeAragóaixecaampollesanomenant‘LAPAO’elcatalàparlatalaFranjap. 03UrbanismeavalaelcreixementdeGuissonafinsals14.000habitantsp. 07NÚMERO 1.756 ANY 8LAURA CORTÉS (ACN)A la mobilització es van poder llegir consignes contra el nou model educatiu que vol impulsar el Govern espanyolAproximadament un milerde persones van recórrerahir per la tarda els carrersde Lleida ciutat en unamanifestació -que es varepetir en moltes altrespoblacions- per mostrar elseu rebuig a la nova Lleid’Educació, a la que titllend’injusta i retrògrada.Aliança de municipis per evi-tar que els hi enviïn tempo-rers sense feina concertadaCridaalBaixSegreper“frenar”elssensepapersp. 08
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)De 22.00 a 09.00 hFreixenet Tresànchez. Mossèn Reig, 14FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hAnadon. Balmes, 44Martí. Anselm Clavé, 35De 22.00 a 09.00 hDel Campo. Plaça de Sant Pere, 1 (Secà)AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 1 =Blets 2 ACrucíferes 2 =Freixe 1 =Moreres 2 =Palmeres 0 =Pi 1 =Plàtan 0 =Roure/Alsina 4 =Salze 2 DPoligonàcies 1 =Xiprer 1 DAlternaria 3 =Cladosporium 3 =Del 6 al 12 de maigNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaNúvolsdematinada,clarianesduranteldiaiplujacapalamuntanyaAquesta matinada s’esperaven precipitacionsfebles que de manera dispersa afectarienqualsevol punt, si bé serien més extensen alPirineu i Prepirineu. A primera hora del matíes començaran a obrir clarianes, menys alPirineu, que estarà cobert tota la jornada.També s’esperen pluges al vessant nord delPirineu. Tant les temperatures máximes commínimes, seran més baixes, encara quenomés lleugerament.07.04 h21.19 hLluna novawww.bondia.catmeteo@bondia.catDISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 201303AVUIAragóaixecaampollesanomenant‘LAPAO’alcatalàparlatalaFranjaLa majoria integrada pel PPi el PAR donen llumverda a la nova llei de llengües d’aquesta comunitatACN. SARAGOSSA / LLEIDA / BCNLes Corts d’Aragó van aprovarahir amb elsvots de PPi PAR lanova llei de llengües d’aquestacomunitat que passa a anome-narllenguaaragonesapròpiadel’àrea oriental (LAPAO) el cata-là que es parla a la Franja dePonent, de la mateixa maneraque a l’aragonès li dóna el nomde llengua aragonesa pròpia deles àrees pirinenca i prepirinen-ca(LAPAPYP).Entrealtresefec-tes,lanormativapreveulacrea-ciódel’AcadèmiaAragonesadela Llengua, que determinarà elstopònimsinomsoficialsdelaco-munitat, i reconeix el dret a re-bre l’ensenyament de les llen-gües pròpies a les seves zonesd’úshistòricamentpredominant,però dicta que l’aprenentatgeserà voluntari, i que es garanti-rà mitjançant “una oferta ade-quada” als centres educatius.Elparlamentaragonèsvado-narelvist-i-plaualDictamenela-borat per la Comissió d’Educa-ció,Universitat,CulturaiEsportsdelgovernd’AragósobreelPro-jectedelleid’ús,proteccióipro-moció de les llengües i modali-tatslingüístiquespròpiesd’Ara-gó. La nova llei de llengüesaragonesa, que un cop en vigorpassarà a substituir l’aprovadael 2009 durant el govern delPSOE i que reconeixia l’exis-tència de població catalanopar-lant a la Franja, va rebre, talcom estava previst, els vots fa-vorables del PP i del Partit Ara-gonès(PAR)ielrebuigdelares-tadegrupsdelacambra,PSOE,Un cartell indicatiu de la ciutat de Fraga bilingüeSALVADOR MIRET (ACN)Lanovalleipotser“lafidelcatalàenaquestindret”Entitats,partitscatalanistesiin-tel·lectuals de la Franja de Po-nent alerten que la modificacióde la llei de llengües de l’Aragópot conduir a la pràctica des-aparició de la llengua a la zona.La iniciativa del govern arago-nès del PP ha suscitat el rebuigi la indignació d’agents socials,culturals i polítics de la Franja,quelaveuencomunintentpolí-ticd’”esborrarqualsevolmostrade catalanitat del territori”. Re-treuen que la proposta no estàavalada per arguments cien-tífics i pot deixar tocat de mortl’ensenyamentbilingüeencata-là. Des de diferents sectors ca-talanistesdelaFranjadePonentveuen amb “preocupació” la lleidellengüesperquè“potsuposarla fi del català al territori” ja queel nou text legislatiu passarà adenominarLAPAOalcatalàqueesparlaalaFranja.Entitats,as-sociacions i formacions políti-ques franjolines adverteixen deles afectacions que, en casd’aplicar-se, acabi comportanten diferents àmbits com ara enlesrelacionsentreadministraciói els ciutadans, en el tractamentque rebrà a partir d’ara “la llen-guapròpiadelterritori”peròso-bretot en el sistema educatiu.L’APOSTA DEL PRESIDENTDE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER ATURAR ELS “ATACS”ElpresidentdelaDiputaciódeLleida, Joan Reñé, va lamen-tarahireltractequeelGovernd’Aragóestàdonantalsciuta-dans de la Franja amb l’apro-vació del projecte de llei d’ús,protecció i promoció de lesllengües i modalitats lingüís-tiquespròpiesdel’Aragó.PerReñé,elsfetssónextremada-ment greus i preocupants i“només poden atribuir-se aunaobsessiómalaltissa”con-traunallenguaromànicapar-ladadesdefamésdemilanys.“Aquestcreacionismelingüís-tic, que contravé els dictatsdelconeixement,laciènciailahistòria nega la llengua cata-lana i posa de manifestl’agressióquevenimdenunci-ant des de fa temps”, va afe-gir el president.Peraquestmotiu,conside-ra que Catalunya “haurà derecórrer als estaments inter-nacionalsperdenunciariatu-rar aquest despropòsit lin-güístic que l’Estat espanyolaplicapersistemacontraunallengua parlada per deu mili-onsdepersonesiambmésdemil anys d’antiguitat”.“Europa no pot mirar capa un altre costat mentre undels seus estats ataca un pa-trimoni universal com és unallenguaiunacultura”,vaafir-mar Reñé, que va assegurarque“s’estancreantproblemesallí on no n’hi ha i on la pervi-vència de la llengua catalanaés un fet natural”.El president de la Diputa-ció de Lleida considera quel’aprovació de la llei és una“agressióalaconvivènciaielsdrets dels ciutadans”.L’escriptor Carles Terés amb una revista que analitza la nova lleiLleisinternacionalsperferrespectarlallenguaaquíPSOE, IU i CHA vanvotar en contraLa majoria de la cambrava tombar les esmenesque hi van presentarMascarell: “Hi ha unaobsessió perquè elcatalà desaparegui”El conseller de Culturava titllar la manifestacióde rídículaReñé lamenta eltracte d’Aragó cap alsveïns de la FranjaAnomena la nova lleiaprovada ahir com a“creacionisme lingüístic”Izquierda Unida (IU) i la ChuntaAragonesista (CHA), que vanveure com la majoria a la cam-bra de PP i PAR tombava totesles seves esmenes al text justi-ficant-ho per l’elevat cost quesuposarien portar-les a terme.Amb l’aprovació d’aquestanormativa, el govern aragonèsdel PP dóna compliment al seucompromís electoral de substi-tuir la llei de llengües aprovadaenl’anteriorlegislatura.ElPPvadefensardurantelplequelano-valleidellengüesbusca“prote-gir i obligar l’administració lesllengües i modalitats lingüísti-ques” que, segons el PP nomésusen un 5% de la població.REACCIONS A CATALUNYA“Hi ha una obsessió per evi-tar que el català existeixi” i que“desapareguidelmapa”.Aixídecontundentesvamostrarelcon-seller de Cultura, Ferran Mas-carell.EltitulardeCulturavaas-segurar que aquesta decisió és“una manifestació molt rotun-da i ridícula de l’obsessió d’undeterminatespanyolismequeesconcretaambiniciativesdel’Es-tat i d’alguns dels partits es-tatalistes”.Tambévan manifestar el seudesacord amb la mesura adop-tada per les Corts aragonesesla Plataforma per la Llengua oÒmniumCultural.Òmniumsos-té que la llei és una “barbaritatcultural”ilaPlataformaquevul-nera la Constitució.
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013Cartes al directorEl Ministeri de l’Interior ha fetunaalertaatotselsusuarisd’in-ternet,desprésdetrobar-seda-vantdedosnovesonadesdevi-rusenelqueessuplantaalapo-licia per estafar a personesresidents a Espanya a travésd’internet.Enelcomunicats’avi-sa als internautes que han d’es-tar informats, preparats, i benprotegits amb sistemes antivi-rus dels perills que té aquestaamenaça centrada a la xarxa.La policia, avisa del perill delshackers , és a dir, persones es-pecialitzades en atacs informà-ticsdetotamena,iquerobenin-formacióbancària,amésdeblo-quejar l’ordinador, fins que espaguiuna“multa”.Siteniucon-nexió a internet i rebeu un mis-satge d’aquest, és molt reco-manable avisar a la Guàrdia Ci-vil, ja que és una mala passadad’una banda organitzada dedi-cada a l’estafa via internet . Nos’ha de pagar res perquè les au-toritats mai fan citacions ni co-bren sancions per internet.Si entre tots intentem decol·laborar amb la policia quansomvíctimesd’aquesttipusd’in-cidències,femunbéperlasegu-retat a la xarxa i per que s’in-vestigui per tal d’aturar l’onadavírica als sistemes operatius in-formàtics. Es diu virus de la po-licia, i es contagia quan els usu-arisd’internet,accedimadeter-Fa uns dies, el director comerci-al d’ACTEL va fer unes declara-cions que, des de JARC-COAG,entenem que són molt desafor-tunadesopocprofessionalsperaunapersonaqueocupaunim-portantllocdesdelqual,sembla,s’hauriadedefensarelsectordelafruitadolça.Nosonlesprime-res, ja que temps enrere va ex-pressar que Lleida no és unazona per fer pomes de qualitat.En les seves declaracions,carregavairesponsabilitzavalesde Catalunya, produir un kilo-gramdefruitacostauns0.30€,als quals s’ha d’afegir 0.15 € decostos de frigoconservació i decentrals. La mitjana de vendaamb palot estarà entre 0.55 i0.60 €/Kg i el marge resultantestroba,doncs,entre0.10-0.15€/Kg. Són, aquests, preus ele-vats i especulatius? Si un pro-ductor pogués cobrar la fruita a1 €/kg venent-lo amb palot a lacampanya d’hivern, potser espodria considera excessiu, peròestàclarqueaquestnoéselcas.El problema de fons, al nos-tre entendre, no és la fruita ve-nuda en palot, sinó que es venlafruitaconfeccionadasensere-percutiraldamuntdelpreud’en-trada de la fruita, el cost de laconfecció.Elpreuofertnorecull,per tant, els costos reals, i elsmercats,quesónmoltllestos,sen’aprofiten sense que l’acumu-laciód’ofertapuguiferfrontaai-xò.Aquesta problemàtica cadacop s’ha accentuat més per lapràcticarecurrent,comhemde-nunciatd’altresvegades,quesu-posa la venda de fruita a resul-tes. La fruita es deixa a les cen-trals amb albarans normalmentsignats pel productor, quant enqualsevol altre negoci els signael receptor i sense cap preu dereferència. A això, hi cal afegirelssousmensualsdelsdirectius,que són independents del re-sultat de les liquidacions. Sousenconcordançaamblesliquida-cions i el resultats dels fruc-ticultors, així hauria de funcio-nar!DesdeJARC-COAG,pensemel contrari a l’expressat pel di-rector comercial d’ACTEL. I esmés, no considerem que elspreussiguinexagerats,sinóquehauriendeserelsnormalsiaixòpermetria aconseguir un funci-onamentnormaldelesexplota-cions, per poder pagar treballa-dors,proveïdors,amortitzacionsde crèdits...La pregunta que ens hem defer és quins interessos es vigilarealment: els dels productors obé els de les grans cadenes?¿Són les mateixes que produei-xen en països fora de la UE (onels convenis que aquí es defen-sapodennoexistir),oempresesfantasmes o tapadora, sovintperceptores dels ja arxi-cone-guts plans operatius de la UE?Lamajorpartd’aquestsplansesdestinen a fer noves planta-cionsi,commésgranéselgrup,mésgranssónlesnovesplanta-cions, sense destinar-los mai ala retirada.La nostra organització enténque aquestes declaracions vanen contra del sector de la fruitadolça, amb l’agreujant d’haverestatfetespeldirectorcomerci-al d’un gran grup representatiud’aquest sector a Lleida. Pertant, ens agradaria llançar unapregunta als socis d’aquestgrup:ussentiurepresentatsperles declaracions del vostre ac-tual director comercial? Millor,no li demaneu explicacions, de-maneu-liquevenguimilloriquefacimenysdeclaracions,isobre-tot, que tot això serveixi per te-nirunesbonesliquidacionspelspagesos per que últimament nose’nveugairesdebonesliquida-cions.minades pàgines web. Laconseqüència és que bloquejal’ordinador i demana el paga-mentd’unamultade100euros,en concepte d’un mal ús d’In-ternet, suposadament haverdescarregat peces musicals deforma il·legal o per l’accés a pà-gines de pornografia infantil.El missatge arriba falsamentsignat per la policia , o perl’SGAE,iadverteixdelesconse-qüències penals d’aquesta acti-vitat i també de la necessitat depagar l’esmentada sanció perdesbloquejar el seu ordinador ievitar altres sancions.La policia ha recordat a tra-vésd’unanotaquemaisol·licitaelpagamentdemultesninotifi-cacaptipusdecompareixençaatravés d’Internet, al que tambédemana,als qui hagin rebutaquests missatges, que revisinelseuordinadorihofacinsabera les autoritats pertinents.Espero que aquests delictessiguin penalitzats i investigats,ja que l’únic que s’aconsegueixsi no es controla la xarxa, ésque aquests delictes vagin per-sistint durant el temps, i queafecti cada cop a més gent, amés de ser els desencadenantsdelnegocidelsanti-virus.Perai-xò és recomanable fer servir elsistema operatiu Apple o bé te-nir un anti-virus que sigui proufiable per evitar casos comaquest. En molts casos, si s’op-taperlacomprad’algunordina-dor de baixes prestacions, ésmolt fàcil rebre virus, com elque està contagiant milers demilers d’ordinadors personals id’empreses d’arreu del món.Elvirusdelapoliciaempreses privades dels elevatspreus de la fruita i les acusavad’especularambelpreu.Opina-va que aquestes empreses noestan organitzades, quan, pot-ser, n’estan molt més que algu-nesdegrans.¿Consideraqueelspagesos que no tenim dret anegociar o, fins i tot especular,quan això vol dir obtenir el mi-llorpreupossible?Consideraqueno som capaços de fer-ho? Ésque ell treballa per amor a l’art?Calrecordar-li,enprimerlloc,quequalsevolempresadequal-sevol sector sempre especulaambelseuproducteoservei,co-mençant pel propi grup al qualrepresenta aquest senyor.Anys enrere, quant la peraBlanquilla era tot un referent aLleida i es feien bones exporta-cionscapaGrècia,elgrupaquèpertany no patia pas per enfon-sar els preus quan obria les cà-meres al més de maig, no espe-culavenllavors?Opotserúnica-ment pretenien d’aconseguirun millor preu.Si mirem els costos de pro-ducció, segons la GeneralitatPatrimoniNúria Oliva Balsells. LleidaHellegitalapremsaunanotí-ciaquasiinsòlita,larecupera-ció d’una obra del patrimoniespanyol perduda pel mon.Estractanimésnimenys qued’un tapís valuosíssim del se-gle XVI, la procedència delqual se situa a la ex-catedralde Roda d’Isàvena, d’on vadesaparèixer l’any 1979.LaformacióilacuriositatdelaDra. Carmen Berlabé, conser-vadora del Museu de Lleida,reconeguda a nivell internaci-onal per la seva especialitza-ció en l’estudi de la tapisseriaflamenca, la portà a descobrirl’obra en un lot que havia es-tatsubhastataBrussel·les.Im-mediatament va contactarambl’antiquariquelasubhas-tàsensequeaquestlifacilitésla identitat de qui l’havia ad-quirit, motiu pel qual la Dra.Berlabé feu aleshores la per-tinent denúncia a la GuàrdiaCivil.Estàvemaleshoresafinalsdel2010,endegant-seaixíunpro-césd’investigaciópolicialenelquè s’implicà la Interpol quefeupossiblelocalitzarelllocones trobava.En aquests moments se sapja gairebé del tot que l’obratornaràalseullocd’origen,ha-vent intervingut en el procésl’administracióespanyolaquehaactuatamblamajordiligèn-cia, el que és d’agraïr.Com a presidenta de la desa-paregudaassociacióAmicsdelMuseu de Lleida, conec la de-dicació i la vàlua personal delaDra.Berlabéqueensasses-sorà de forma completamentdesinteressadaquanesdiscu-tia la propietat de les obresque, procedentsdelapartara-gonesa de l’antic bisbat deLleida, es troben al Museu deLleida.Desitjo que aquest mateix re-coneixement sigui recollit perlapremsaaragonesa,jaqueesrecuperaperaAragóunaobravaluosíssima,mercèsaltreballd’aquestahistoriadoraalaques’ha intentat reiteradamentrestar mèrits, àdhuc quan vapresentar la seva tesi docto-ral sobre la creació del MuseuDiocesà i la procedència delsseusfons,commostraundia-riaragonèsenelquè,enunar-ticle recentment publicat, esllegeixtextualment“Eljuezre-cupera un tapiz que robó ErikelBelga”,noapareixentlamésmínima referència a la sevadescobridora.Delanoblesaaragonesan’es-pero una mínima satisfacció,no solament per a la Dra. Ber-labé sinó també per a totsaquellscientíficsihistoriadorsque lluiten diàriament per do-nar a conèixer el nostre patri-moni.Mercès a llur tasca, en el nos-tre cas la de la Dra. Berlabé,posseïm a dia d’avui un millorconeixement d’un ampli con-junt d’obres de l’antic BisbatdeLleida,comlesdeRoda,ab-jectedelfamósrobatorid’Erikel Belga al que sí que se’l dis-tingí sorprenentment per ha-ver col·laborat en la tasca derecuperació d’algunes de lesobres robades per ell mateix.NolisemblaSr.Directorinsò-lit que es reconegui al lladre is’oblidi la investigadora?Agraïment alpersonal del S. MariaFamília BolañosEls darrers dies, el nostre pa-re ha estat ingressat per unaintervencióquirúrgicaal’Hos-pitaldeSantaMariadelaciu-tat de Lleida i volíem expres-sar el nostre agraïment pro-fundatotelpersonalpeltracteexquisit i professional rebut,començant per l’equip d’uro-logia, personal de quiròfan,personaldelaUVI,infermeresde planta, zeladors, personalde neteja i programació. Peraquest motiu volem felicitarpúblicament a tots ells i enco-ratjar-los a seguir treballantd’aquestaformaperquè,ape-sar de totes les retallades queestan patint, el seu treball ésdigne d’admirar.Així mateix, aprofitem per diralspolíticsiresponsablesqueés molt lamentable que reta-llinenpersonal,infraestructu-res i serveis sanitaris. Les re-talladess’hauriendeferdismi-nuint els seus sous, lescondicions privilegiades quetenen,reduint càrrecsdecon-fiança....Peraixò,reflexionininotoquinméslasanitatjaqueés un bé per a tothom.Moltíssimesgràcies,detotcor,atotaquestpersonaldel’hos-pital!L’enemiceltenimdinsdecasaISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esJosep Maria CastellsBenabarreCol·laboradorperiodísticDavid Borda LlobetCap Sectorial de laFruita Dolça de JARC
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013Amb la Festa Major en honora Sant Anastasi arriba l’equa-dor del mes festiu per ex-cel·lència a Lleida i durantaquests dies de maig la ciutataprofitatambéperferpalèselseu reconeixement cap aaquelles persones i instituci-ons que han destacat pel seutreball,moltscopsdesinteres-sat, en benefici de totes i tots.Coincidint amb el tret desortidadelescelebracionsienel marc solemne del Saló deSessions de la Paeria, la ciu-tat homenatja una trentenad’entitats i persones que handedicat la seva vida professi-onal i també el seu temps lliu-re a fer de Lleida un lloc on eltreball, l’esforç, la solidaritat,l’educació i la cultura ocupenun espai preeminent.Enguany cal destacar l’es-forç per mantenir en aquestsmoments tan difícils la cohe-sió social i l’esperit de solida-ritat de l’Associació Don Bos-co dels Salesians de Lleida, laCreu Roja de Lleida i l’Associ-aciód’OcupacióiEsplaideCa-talunya la Torxa.Així mateix, les Associaci-ons de veïns continuen des-prés de molts anys al capda-vant de la defensa de la dig-nitat dels barris i aquest anysón les de Copa d’Or i Sot deFontanet, Jaume I el Conque-ridor, Universitat, Zona Alta-RicardViñesiCampd’Esportslesquerebenlaplacad’home-natge. També la UGT de lesTerres de Lleida rep la placapelseuconstanttreballalllargdels anys en favor dels dretsde les treballadores i treballa-dors de Lleida. Per la sevapart, a l’Associació d’Empre-saris Agraris de Lleida (AE-ALL) la ciutat li ha d’agrair lasevatascaenreivindicarlaim-portànciadel’activitatagríco-la i el valor del treball en unasocietatdesnortadaper lacri-si econòmica i social i que ne-cessita referents com els del’AEALL, que ens recordin quecal esforçar-se i acceptar rep-tes per tirar endavant.Pel que fa als mèrits edu-catius i pedagògics, l’InstitutJosep Lladonosa, Les Heu-res-AcadèmiaTècnica(Ilerna)i la Congregació de les Missi-oneres esclaves de l’Immacu-latCordeMariarebenelreco-neixement pels serveis pres-tats al món educatiu i també atota la ciutat, cadascuna deles entitats deixant la sevaempremta educativa a les di-ferents generacions que hanpassat per les seves aules.L’AEM - Belles Arts Teatrei el Grup Sardanista Mont-serrat segueixen en plena for-ma mantenint encesa la flamade la cultura local i la Parrò-quia de la Sagrada Família hacelebrat els 50 anys al serveidel barri de Cappont i tambétindran el seu reconeixementpúblic.Elsvalorsqueacompanyena l’esport tindran el seu espaien aquest homenatge de laciutat, aquest any amb la pla-ca pels seus mèrits que reco-lliran el Club Bàsquet Secàde Sant Pere, el Club PetancaMagraners i el Centre d’Es-ports Camp Escolar de Lleida(CECELL).Pel que fa als reconeixe-ments individuals Enric Cas-tells i Granés, Josep SánchezLorenzo i Esteve Cuito i Zuri-ta, a títol pòstum, són elsguardonats amb una medallad’or per la seva contribució albagatge cultural que atreso-ra la nostra ciutat.També en aquest apartat,vull destacar que en l’any Es-priu el pregoner sigui un poe-ta tan estimat a la ciutat comen Jordi Pàmias, cosa que re-força el perfil cultural de laciutatquesempres’hadepre-servar i potenciar.Francesc Jové i Yusta, Jo-sep Varela i Serra, Mari Car-me Agustí i Barri, Maria Je-sús Cabau i Gort, la Mare Ma-ria Concepción Sagüillo iLópez, IsabelArqué i Gironés,a títol pòstum, rebran la me-dalla per la seva participacióen la consolidació d’una edu-cació de qualitat en les dife-rents etapes i vessants de laformació dels nostres infantsi futurs ciutadans.I l’històric fundador deCCOO a Lleida Antonio Can-tano i Palma rep la medalla ala solidaritat per la seva mili-tància a favor dels drets soci-alsdesdelsindicalismeilapo-lítica.Per últim, l’empresari JulioSoriguéZamoranoobtélame-dallad’ordelaciutatperlase-va trajectòria empresarial i elseu compromís social i cultu-ral amb la ciutat. En el ter-reny empresarial, també ferconstar el guanyador del Pre-mi Lleida Internacional, l’em-presa Lleida.net, gràcies a laqual el nom de la ciutat s’as-sociaalainnovacióilesnovestecnologies arreu del món.A tots els guardonats, i atotesitotsaquellsqueformenpart de les associacions i en-titats reconegudes, moltesgràcies per lavostra contribu-ció impagable a la ciutat. Ésun orgull poder comptar ambel vostre exemple.I a totes les lleidatanes i elslleidatans, bona festa major.DiesdefestaiofrenaaLleidaDurant aquests diesla ciutat aprofita perfer palès el seureconeixement cap aentitats i personesA tots elsguardonats iinstitucions, moltesgràcies per la vostracontribucióimpagable a LleidaLa Càtedra d’Empresa Familiarde la Universitat de Lleida cele-brà una jornada que fou un èxittant pel nombre de participantscompelnivelldelsseusponents.Totsells,desdelaseuaperspec-tiva,mésempresarialomésaca-dèmica, varen contribuir a re-alitzar unes sessions que forende l’interès de tots els partici-pants. El títol de la mateixa era:“Fomentdevocacionsempresa-rials a l’entorn de l’empresa fa-miliar”idelqueespotdeduirfà-cilment els temes que es varentractar, doncs.En el transcurs d’una de lesponències, un dels participantsva parlar de l’esperit emprene-dor i de quina manera veia comes desenvolupava aquest dinsl’entorn de les empreses famili-ars.Va fer la seva exposició i enun moment d’aquesta, va expli-car-nos el cas d’un emprenedorque a continuació us exposaré.Ensvaparlard’unapersonaquehavia muntat un negoci en elqual la seva activitat era la devendre aigua per a gats. Ens vaexplicitarcomselihaviaocorre-gut aquesta idea i quinva ser elprocés per tal de poder posaren funcionament un negocid’aquesttipus.Unprocésaquestde generar una activitat empre-sarial que et porta a la reflexióque, a més de tenir la idea, s’hade fer realitat i, sobretot, had’existir un marc on hi hagi unafacilitatpercrearelteupropine-goci amb una agilitat que exis-teix en molts països i que en elnostre entorn no és pas així.Així doncs, ja podem parlard’emprenedoria,dedonaropor-tunitatsaaquellespersonesquetenenunaideadenegociiquelavolen realitzar que si no s’és ca-paç per part de l’executiu, enaquest cas, l’executiu del presi-dent Rajoy, d’acceptar cap pro-posta que vagi a favor d’aques-tes persones i empreses quevolen engegar o bé tirar enda-vant un negoci, farem un flacfavoratotallòquevoldríemquefos una realitat: És a dir, un ve-ritable entorn favorable al des-envolupament i a la creació denegocis que contribueixin a re-cuperar-nos econòmicament.I com diuen per aquelles ter-res, “como muestra un botón”:El grup parlamentari de CiU alCongrés dels Diputats ha pre-sentatunaproposiciódelleiperregular la figura de l’emprene-dor i el govern del PPno ha per-mès la seva admissió a tràmit.Aquestfetqueensimateixjatéuna certa gravetat, s’incremen-taquanesllegeixuninformedelBancMundialanomenat“DoingBusiness” on es diu que Espa-nya ocupa un “meritori” 136èlloc d’un total de 185 països enquan a facilitar obrir un negoci .Malamentensvasi,sabentcomes pot saber aquesta dada de-molidora, no es fa cas a aque-lles propostes concretes, enca-ra que siguin formulades perCiU,iquevanafavordel’econo-miaproductiva,delsautònomside les PIMES.Endefinitiva,ésigualallòquees vulgui fer per part d’aquellespersonesquetenenunaideadenegoci,jasiguiaiguaperagats,caramels rodons aguantats perunpalpetitoqualsevolaltrapro-posta que pugui generar un ne-goci i llocs de treball, el que calurgentmentésfixarunentornonesreconeguilafigurad’aquellespersones que volen tirar enda-vant un negoci. En definitiva,preocupar-se d’una de les po-tes de l’economia productiva,que prou falta ens fa a tots.AiguaperagatsDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialLa marea groga, és a dir, el col·lectiu de persones que estan en contra de la Llei d’Educacióque vol tirar endavant el Govern espanyol, va sortir al carrer ahir a la tarda com a culminaciód’una jornada de vaga per exigir que es freni aquesta iniciativa legislativa, a la que considereninjusta i retrògrada. Des de Madrid ja s’ha dit per activa i per passiva que el nou model tiraràendavant, però cada dia que passa el sentiment de repulsió cap a la nova llei és major. I ahir noera important si a la manifestació hi havia 700 o 1.000 persones, sinó que es volia evidenciarque la marea groga té cada cop més clar cap a on han d’anar els projectes educatius, i notenen intenció -cap ni una- d’aturar-se en les seves reivindicacions. El pols està servit.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).LamareagrogaJoan Ramon Zaballos i RubioCap de l’oposició al’Ajuntament de LleidaSenador de CiUper LleidaManel Plana FarranEl que calurgentment és unentorn on esreconegui la figurad’aquelles personesque volen tirarendavant un negoci
 6. 6. 06LLEIDA BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013LasortidadelPregóanunciaoficialmentl’inicidelaFestaMajordeLleidaEl Ban de l’alcalde de Lleida convidant tots els ciutadans i ciutadanes a gaudir de la Festa Major i la tradicional tronada van do-nar el tret de sortida, ahir a la tarda a la plaça Paeria, als actes oficials de la Festa Major de Lleida, que se celebren fins el dia 12de maig en honor a Sant Anastasi. Entre els actes d’ahir, davant la Paeria es va poder fer un tast de la cultura popular.HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)MilmanifestantsaLleidacontralaLleid’EducacióLa marea groga rebutja el projecte perquè el considera injust i retrògradLAURA CORTÉS (ACN). LLEIDAUnes1.000personessegonselsorganitzadorsiunes700segonsla Guàrdia Urbana es van mani-festarahirpelscarrersdeLleidacontra la nova llei d’Educacióquevol aprovar el Govern espa-nyol.L’anomenada ‘marea groga’rebutja la LOMCE perquè con-sideren que és “injusta” i “re-trògrada”, que incita a “l’ami-guisme” i defensa un sistema“dictatorial”.Els organitzadors de la ma-nifestació,amés,denuncienquelesretalladeseneducacióposenen perill l’ensenyament de qua-litat.Lamobilitzacióvasortirpocdesprés de les sis de la tarda dela delegació del Govern a Lleidaencapçaladaamblapancarta‘NiLOMCE ni retallades’ i va ar-ribar a les set a la Subdelegaciódel Govern a Lleida.El responsable d’Educaciód’UGTaLleida,XavierGiménez,va explicar que rebutgen laLOMCEperquèés“selectiva”,vaen contra de la gestió democrà-tica i perquè és “injusta”. Tam-béestanencontra,hadit,delesretalladeseneducacióperquèesposa en perill la qualitat de l’en-senyament.De la seva banda, la respon-sable d’Educació de CCOO aLleida,CristinaRodríguez,vaex-La manifestació durant el seu recorregut, en aquest a l’altura de l’avinguda de MadridLAURA CORTÉS (ACN)plicar que a més de la LOMCE,també estan en contra de la re-forma de l’administració local idel sistema universitari. La pri-mera, diu, deixa sense compe-tències als ajuntaments i pertant, “en perill de mort les esco-les bressol o les escolesd’adults”. Pel que fa al sistemauniversitari, explica, amb l’aug-mentdelestaxesmoltsalumnesno podran estudiar el que volenirecordaque3.000alumnesnopoden pagar ja ara la matrículaa Catalunya.El president de la FAPAC, Is-maelAlfaro,vadirquel’únicaco-sa positiva de la LOMCE és queha estat capaç d’unir tothom encontra seva. Considera que lanovallei“suposaunretrocésde50 anys perquè és un atac a laimmersiólingüísticaiunaagres-sióalaparticipacióilademocrà-cia ja que es carrega el paperdels consells escolars”.Els manifestantss’oposen a la lleiAsseguren que defensaun sistema “dictatorial”L’acte acaba davantla SubdelegacióLa mobilització va tenirlloc durant la tardaPolseriasolidaria,ainiciativadelaFecollAjut a Càritas-Creu RojaREDACCIÓ. LLEIDALleidacomptaapartird’ahiramblapolseraméssolidària:unapol-sera de tela amb la silueta de laciutat que destinarà els dinersrecaptats en la seva venda a di-versos projectes de Creu Roja ide Càritas de Lleida.Eltinentd’alcaldeiregidordeBenestar Social, Josep Presse-guer, el tinent d’alcalde i regi-dordePromocióEconòmica,Ra-fael Peris, el president de la Fe-coll,XaviPérez,lavicepresidentade Creu Roja de Lleida, DolorsCurià, i el representant de Càri-tas, Josep Anton de la Fuente,van presentar aquesta inicia-tiva solidària, que neix de la Fe-deració de Colles de l’Aplec delCaragol de Lleida (Fecoll).Presseguervaanimarlasoci-etat civil lleidatana a participarenaquestainiciativa,atèsquetéunclarretornaLleidamitjançantels projectes solidaris que des-envolupenambduesentitatsso-cials a la ciutat. Per la seva ban-da,RafaelPerisvafelicitatlaFe-coll,queaprofitaelmaigfestiuila seva repercussió per demos-trarlasolidaritatdelslleidatans.ElPPavisaqueelsjardinsMarçalsónun“pipi-can”REDACCIÓ. LLEIDAEl grup municipal del PP va de-nunciar que la gran quantitatd’excrements dels gossos hanfetqueelsjardinsdeMariaMer-cè Marçal, al barri de Cappont,“s’hagin convertit en un monu-mental pipi-can”, va afirmar el-portaveu del PP, Joan VilellaCiUvolméscomplicitatambl’empresariatlocalREDACCIÓ. LLEIDAEl cap de l’oposició i líder deCiUa la Paeria, Joan Ramon Zaba-llos,vaafirmarquel’Ajuntamentde Lleida ha de teixir més com-plicitatsambelsectorempresa-rial local per treballar conjunta-ment contra l’atur a la ciutat.ReuniódelConsellMunicipaldelesDonesREDACCIÓ. LLEIDAEl Consell Municipal de les Do-nes, presidit per la regidora M.Rosa Ball, va celebrar ahir elseu plenari convocat per infor-mar sobre les activitats progra-mades per l’Ajuntament de Llei-da per als mesos de maig i juny.
 7. 7. BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 201307COMARQUESPUBLICITATREDACCIÓ. VINAIXA /TARRÉSEls ajuntaments garriguencs deVinaixa iTarrés, juntament ambel de Vimbodí (la Conca de Bar-berà), han aprovat definitiva-ment,desprésquenohihagiha-gutcaptipusd’al·legació,elpro-jecteperlamilloradel’hàbitatdecaça de l’àguila cuabarrada al’Espaid’InterèsNatural(EIN)dela vall de Vinaixa, situat propdel pas del tren d’alta velocitat.Segons avançava ahir SomGarrigues, concretament el plapreveu habilitar 60 hectàrees(20 per municipi) per facilitarque l’au caci a la zona, ja que hiha constància, mitjançant elssensorsqueporten,quel’animals’anava desplaçant cada vega-da més lluny per alimentar-se.La iniciativa, que està pen-dentderebrefinançamentdelaGeneralitat, consisteix a ne-tejarl’espaidematolls,sembrar-hi herba i establir-hi un períme-tre en el qual s’introduirien co-nills i no es podria caçar durantun termini de 5 anys (sí que s’hipodran caçar altres espècies,com perdius o porcs senglars, oels conills que surtin del pe-rímetre). També caldria inclou-remesuresperevitarqueenllocde les àguiles siguin les gui-neus les qui acabin depredant.Davantelpossibletemorquela mesura provoqui una prolife-ració de conills, el tinent d’al-calde de Tarrés, Jaume Palau,aclareix que es tracta d’una zo-na on pràcticament no n’hi ha ique “primer caldrà veure si elprojecte va bé, i si cal, ja dema-narem caceres especials”.PlaaVinaixaiTarrésafideprotegirl’àguilacuabarradaCada municipi habilitarà 20 hectàrees per facilitar que aquesta au caci a la zonaRECUPERENUN MUSSOLI UN MILÀ NEGRE FERITSUnagentdelServeideProtec-ció de la Natura (Seprona) fo-radeserveiesvatrobardiven-drespassatunacriademussolpropdelaC-13,aTalarn.L’ani-malestavamoltdèbilisembla-va que havia rebut algun cop.Peraltrabanda,dimartsunveívalocalitzarunexemplardemi-là negre amb ferides en unade les ales, prop d’un bosc, ala Pobla de Segur.Exposiciósobrela1aTrobadad’InstagramersL’Institutd’EstudisIlerdencsaculldesd’ahirifinsal19dejunyl’exposició fotogràfica del 1r Instawalk al Parc Nacional d’Ai-güestortes i Estany de Sant Maurici, organitzada pel Patro-nat deTurisme de la Diputació de Lleida.PATRONAT DE TURISMETeatrepera2.000infantsdelesescolesdelPlaREDACCIÓ. MOLLERUSSADuranttresdiess’hadutatermela representació teatral Contesque sonen del grup Toc de Re-truc,unespectacledemúsica,te-atre,cançóicontespopularspera alumnes d’edats compresesentreels3i7anys,acompanyatsdelprofessoratpreceptiu. Elte-atre L’Amistat de Mollerussa haacollit4deles7sessionsprogra-mades amb l’assistència delsalumnes de les escoles de Mo-llerussa.ElteatredelCentreCul-tural de Golmés va ser triat, enaquesta ocasió, per rebre elsalumnesdelarestadepoblesdela comarcas. Hi han participat2.000 alumnes 18 escoles.MansorepelspartidarisdeltúneldelaBonaiguaREDACCIÓ. LLEIDALa Subdelegada del Govern aLleida,InmaManso,varebreahirels representants de les 12 enti-tatssignantsdelManifestenprode la construcció del túnel de laBonaigua.Lacanerad’Alcanórepel1rgosalcapde4mesosREDACCIÓ. ALCANÓLa canera d’Alcanó ha rebutaquesta setmana el primer gosabandonat des que esvan inau-gurar les instal·lacions, ara fa 4mesos.PuiggròsaculllaporimeracursadeBTTPitAmuntREDACCIÓ. PUIGGRÒSLa primera edició de la cursa deBTTPitAmunt2013dePuiggròsse celebrarà diumenge. L’orga-nització de la prova, amb dosrecorreguts, espera doblar elnombre d’inscrits. N’hi ha 150.ORIOL BOSCH (ACN). CERVERALa Comissió d’Urbanisme deLleidava avalar ahir el Pla d’Or-denació Urbanística Municipalde Guissona, previ a l’aprovacióprovisionalqueenfaràl’Ajunta-ment abans dels propers tresmesos.El director general d’Orde-nació del Territori i Urbanisme,Agustí Serra, el va qualificar de‘’molt positiu i va apuntar quepreveu un creixement de fins a14.000habitantsenelspropers25anys.Uncreixementvinculat,sobretot, a la indústria agroali-mentària, que passaria a gua-nyar unes 50 hectàrees de mésde les 32 actuals.Serra també va confirmarl’impulsd’unacomissióindepen-dental’AltPirineuiAran,queco-mençaria a treballar al gener de2014.UrbanismeavalaelPlad’expansiódeGuissonaPreveu un creixement de fins a 14.000 habitants
 8. 8. 08COMARQUES BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013REDACCIÓ. CERVERALaPaeriadeCerveravacompta-bilitar ahir els resultats del pro-césparticipatiuperescollirelfor-mat de la nova plaça de la Uni-versitat que té previst tirarendavant el consistori. La con-sultapopulars’hafetmitjançantlapàginawebdelaPaeriaitam-béenformatpaperambcincur-nes ubicades en espais públics.Elresultatdissenyaunanovaplaça per a vianants amb pavi-mentclàssic,mobiliarid’estilfu-turista i arbres amb flor. Tambés’hi col·locarà el nom de la ciu-tat en lletres de ferro còrtex. Elprocéshacomptatambunapar-ticipació del 4,89% dels cerve-rins majors de 16 anys. En totalhan votat 393 persones de les8.033 que podien fer-ho.L’estat que presenten actualment les obres del nou equipamentElcentredeltennistauladelesBorgesprenformaEls operaris treballen en l’anivellació dels terrenysREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESLes obres de construcció delCentredeTecnificaciódeTennisdeTauladelesBorgesBlanques,iniciadesamitjansd’abril,avan-cen a bon ritme tot i ser en unafaseinicial.Recentments’hapo-satelterrenyalmateixnivelldelcarrerperons’accediràal’edifi-ci i en breu els operaris comen-çaranatreballarperfer-hielsfo-naments.El futur pavelló, que estaràllest previsiblement a finalsd’any,tindràdosmòdulsdiferen-ciats. D’una banda la zona deserveis,ons’hiubicaranlarecep-ció, els banys i la zona de vesti-dors, i de l’altra l’espai esportiu,format per la pista i la graderia.A més, l’edifici comptarà ambuna característica singular: lainstal·lació de vidre U-glas a lacara nord, que proporcionaràmolta claror.L’alcalde,Enric Mir, vavisitarahir els treballs de construcciódel nou equipament.Terraclàssicimobiliari‘in’,alaplaçaUniversitatÉselresultatdelaconsultafetaalsveïnsdeCerveraAmenacenunadonadelaSeuperrobaralseupisEls Mossos detenen 2 joves de la ciutat pel robatoriREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLEls Mossos d’Esquadra van de-tenir el 2 de maig, Félix JoséTM,de21anysiJoséKilianOM,de 23 anys, tots dos de nacio-nalitat espanyola i veïns de laSeud’Urgell,comapresumptesautors d’un delicte de robatoriamb intimidació.Els fets es remunten a la ma-tinadadelpassat18d’abrilquanesvaproduirunrobatoriambin-timidació a l’interior d’un pis dela plaça Camp del Codina de laSeu d’Urgell. Dos individus, queamagavenlasevaidentitatambuna perruca, ulleres de sol i ca-putxa,van trucar a la porta d’unpis.Quanlapropietàriavaobrir,lavanintimidarverbalmentivanentraral’habitatge.Uncopdins,van regirar les diferents estan-ces i van sostraure un televisor,un mòbil i unes ulleres de sol.AlmacellesinaugurapartdelaRamblaCarlesIIIAvui a la 1 del migdia tindrà lloc la inauguració oficial del pri-mer tram de la Rambla de Carles III d’Almacelles i de l’escul-tura que la presideix, obra de Miguel Angel González.TàrregaenllesteixlesobresalaplaçaEl·lípticaL’Ajuntament deTàrrega ha finalitzat l’adequació de l’interi-ordelarotondasituadaalaplaçadeJosepPontiCreus,al’ex-trem oest de la travessia urbana de l’antiga N-II.AJUNTAMENT D’ALMACELLESAJUNTAMENT DE TÀRREGACridaalBaixSegreper“frenar”elssensepapersDemanen més controlsREDACCIÓ. ALCARRÀSEls alcaldes dels ajuntamentsd’Alcarràs, Aitona, Torres deSegreiSoses,MiquelSerra,Ro-saPujol,JosepRamonBranzue-la i Isidre Mesalles, han adreçatuna crida conjunta a altres co-munitats de l’Estat i a entitatssocials “perquè s’abstinguind’enviaralBaixSegretemporersper a la fruita sense tenir feinaconcertada”.Els alcaldes demanen a lasubdelegaciódelgoverndel’Es-tat a Lleida, així com “les admi-nistracionscompetents”,quefo-calitzin els recursos en vetllarquenoarribinpersonesindocu-mentades,“jaquenose’lspodràcontractar”,osenseunesgaran-ties mínimes de trobar feina.Per això, exigeixen que s’in-tensifiquin els controls en elsllocs d’origen i en els passosfronterersinotantenlesfinquesdels empresaris agrícoles, delsquals asseguren “compleixenamb la llei” i reclamen no crimi-nalitzar els pagesos.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUESORIOL BOSCH (ACN).TÀRREGAUna tardor plujosa, que va per-metre sembrar amb bones con-dicions i garantir el naixementde la planta, un hivern que s’hacomportat amb les temperatu-res baixes que afavoreixen l’ar-relament, i una primavera queestàsentmésqueplujosaestra-duiran al juny en una collita decereal excel·lent a Catalunya.Així ho creu el responsabledelsectoralsindicatUniódePa-gesos(UP),AlejandroDomingo,que ha assegurat que en zonesde secà com l’Urgell se supera-randellarglesproduccionsmit-janes de poc més de 3.000 qui-los per hectàrea i arribar als4.000 o 5.000. Els bons preusde mercat també preveuen quela campanya sigui 100% viableper als pagesos.Apoquessetmanesperal’ini-La producció mitjanaés de 3.000 quilosEnguany, si res no falla,aquesta xifra quedarialluny de la realitatEls pagesos esperenla sega optimistesEls bons preus demercat també augurenuna bona campanya“Primavera fora delcomú a l’Urgell”És una de les comarquesque se’n podrien veuremés beneficiadesLaproducciódecerealpodriabatrerècordsaquestestiuperlaplujaAsecàs’esperacollirentre4.000i5.000quilosperhectàreacidelacampanyadesegadelce-real, el sector veu amb molt op-timisme la collita d’enguany. Laclimatologiahaajudatmoltaas-solir importants produccions enzonesdesecà.SegonsAlejandroDomingo, s’està donant una si-tuació,quesiesconfirmaamblasega pròpiament dita, podriadesencadenar en un collita his-tòrica de rècord.Segons Domingo, ‘’ha estatuna primavera fora del comú enaquestes terres’’. L’Urgell, aligual que el sud del Segrià, lesGarrigues o la Segarra és moltsec i els rendiments dels cultiusde cereal són relativament bai-xos. L’anypassat esva collir en-tre 800 i 1.500 quilos per hec-tàrea com a màxim. Enguanysesuperaran de llarg les mitjanesde producció de la zona, situa-des els 3.000 quilos/hectàrea.
 9. 9. BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 201309ACTUALITATPUBLICITATSalvenunfetusoperant-lilalaringealventredelamareUn equip de metges i cirurgians pediàtrics dels hospitals Clínic i Sant Joan de DéuACN. ESPLUGUES DE LLOBREGATUnequipmultidisciplinardeme-dicina fetal i cirurgia pediàtricadels hospitals Clínic i Sant Joande Déu han estat els primers arealitzar amb èxit, a tot el món,unaintervenciófetalperdesobs-truirlalaringed’unfetusales21setmanes de gestació. L’opera-cióvapermetresalvarlavidadelfetus i donar la volta al pronòs-tic de mort que acompanyaaquesttipusdemalformacióes-tranya, que es dóna en un decada 40.000 casos. L’èxit de laintervenció s’ha presentataquestdijousaSantJoandeDéuamb la presència del petit Gon-zalo,quegràciesal’operacióilabonaevolucióeneltramfinaldelseuembaràsvanéixertotalmentsa, fa deu mesos, a Cartagena.“Ésuncasqueestàvemespe-rant des de feia molts mesos ique només havia tingut tres in-tents, sense èxit, a tot el món”,ha destacat Eduard Gratacós,cap del servei de medicina fetalGonzalo, amb els seus pares i l’equip que li va salvar la vidaACNPRIMERA INTERVENCIÓAMB ÈXITAL MÓNL’operacióconsistiaenferunacirurgia a l’interior del ventredelamare,entrantperlabocadel nonat fins a l’interior de latràquea, de 2 mil·límetres degrossor, per extraure la mem-brana i destaponar la sortidade la tràquea.Tot plegat, sen-se afectar cap altre òrgan delfetus ni casusar la interrupcióde l’embaràs. Era una ope-ració complicada que, finsaquellmoment,noméss’haviaintentat, sense èxit, en tresocasions arreu del món.delsdoshospitals.L’operaciófe-talesvaduratermeal’HospitalClínic de Barcelona el mes demarçdel’anypassatales21set-manes de gestació de la mare inomésunasetmanadesprésdeldiagnòstic.Unamembranaobs-truïa completament la tràqueadel fetus, de 450 grams, impe-dintalspulmonsexpulsarlesse-crecions i causant-li un eixam-plament que haurien acabatcomprimint el cor.“Estàvem davant un fetusmoribund”haexplicatGratacós,qui ha explicat que el pronòsticera de mort als pocs dies o ho-res. El seu cas però, complia elscriteris“teòrics”perintentarunacirurgiad’aquesttipusambèxit,ja que el fetus només patiaaquestamalformacióúnicadelamembrana, mentre que tant lapròpiatràquea,lescordesvocalscom la resta d’òrgans estavensans, cosa que només passa enel 50% d’aquests casos.CatalunyavoldelaUEelquenotéd’Espanya“Garantía democràtica”AGÈNCIES. BARCELONAEl conseller de la Presidència,Francesc Homs, ha manifestataquestdijousqueconfiaqueEu-ropa serà la “garantia democrà-tica” que actualment Catalunya“no troba” en l’estat espanyol.En l’acte institucional amb mo-tiu del Dia d’Europa, Homs haassegurat que “a Espanya lademocràcia trontolla”, desprésque el Tribunal Constitucionalhagisuspèscautelarmentlade-claració de sobirania del Parla-ment. El conseller ha posat demanifest la vocació europeistade Catalunya, que és “contribu-ent net” també a la Unió Euro-pea. Homs ha subratllat que ladeclaraciódesobiranianoésunallei sinó una declaració política.“A quants països d’Europa unTribunal Constitucional suspènuna resolució purament políticad’un parlament? Si això no es li-mitar l’exercici de la llibertatd’expressió,fetenseuparlamen-tària, ja em diran què és”.AGÈNCIES. MADRIDAlfredoLanda,quevaserundelspuntals econòmics del cine es-panyol més comercial als anys70, que anys més tard TVE vapopularitzaralseuprograma‘Ci-nedeBarrio’,vamorirahiraMa-dridals80anys.Elcòmicnascuta Pamplona el 1933, de pareguàrdia civil, va passar sis anysde la seva infància a Figueres.Als anys 70 es va convertir enl’amo i senyor del landisme, onencarna el masclista espanyolfanfarró en perpètua excitaciódavant de les dones. La primerade la trentena de pel·liculesd’aquest subgènere quèva pro-tagonitzarAlfredoLandaés‘Nodesearás al vecino del quinto’.Morl’actorAlfredoLanda,quevaserelprototipusdel‘mascleespanyol’als70El còmic, que tenia 80 anys,vaviure sis anys de la seva infància a FigueresL’actor, en una pel·licula dels 70ARXIUFiançade6milionspel‘monstredeCleveland’Castro, acusat de segrest iviolació de tres noiesAGÈNCIES. CLEVELANDUnajutgedeClevelandhadecre-tat una fiança devuit milions dedòlars(6,10milionsd’euros)pera Ariel Castro, de 52 anys, acu-sat del segrest i violació de lestresnoiesquevanestarretingu-des a casa seva durant una dè-cada.Castro,quevaserdetingutper la policia dilluns, ha compa-regut per primeravegada al jut-jat. Vestit amb una granota bla-va,l’acusathamantingutdurantla breu vista el cap baix i nomésha parlat, molt poc, amb la sevaadvocada.Castrohaestatacom-panyat pels seus dos germans,Pedro, de 54 anys, i Onil, de 50anys.Finsaracapdelsdoshaes-tat acusat del segrest.
 10. 10. 10ESPORTS BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013AGÈNCIES. LONDRESEl Barça Regal i el Reial Madrides juguen mitja temporada avui(21hores,Esport3iTV3)alase-gonasemifinaldel’Eurolliga.Leslesions condicionen l’equip deXavi Pascual i els blancs sor-tirancomafavoritsalapistadelO2 Arena de Londres.El Reial Madrid arriba pletò-ric a la cita. Sense problemes fí-sicsiendinàmicapositivadejoci resultats. Els de Laso són elsguanyadorsdelafaseregulardela Lliga Endesa i van solucionarlasevaeliminatòriadequartsentres partits davant del Maccabi.El Barça Regal és tercer a laLliga Endesa i va necessitar delcinquè xoc davant del Panathi-naikos per obtenir el seu bitlletalacapitalbritànica.Elméspre-ocupant,però,sónlesbaixesquearrossegal’equip.SenseMicke-al, retirat per una tromboembò-Barça-Madrid,perunllocalafinaldel’EurolligadebàsquetEls blancs surten com a favorits davant un Barça en quadreEl grec Spanoulis va ser escollit com a millor jugador d’aquesta Eurolligaliapulmonar,isenseOleson,queno pot ser inscrit a l’Eurolliga.Amb el dubte seriós de Jawai,trencament parcial d’un tendódel peu dret, i les molèsties deTodoroviciWallace.Afavorseu,el Barça podrà comptar amb unNavarrorecuperatielfactorpsi-cològic d’haver derrotat ja con-tra pronòstic el Madrid alsquartsdefinaldelaCopa.ALon-dres, serà el 2n cop que els dosconjuntsesveginlescaresenlaFinal Four d’una Eurolliga. Finsarasolshaviencoinciditel1996,a París, amb triomf blaugrana ala semifinal.GUARDÓ PER SPANOULISD’altrabanda,eljugadorgrecde l’Olympiacos, Vassilis Spa-noulis, va ser escollit JugadormésValuósdel’Eurolliga(MVP)de la temporada 2012-13.Sense Mickeal i ambJawai, Todorovic iWallace tocatsEl Madrid té tots elsefectius i arriba com alíder de la Lliga EndesaHi ha un precedententre ambdós equipsen una Final FourL’any 1996, a París, elsblaugrana van superar elMadrid a les semifinalsValdésiPedroapuntenperjugaralCalderónRetarden l’entrenament del matí perquè arribiTitoAGÈNCIES. BARCELONAVíctorValdésiPedroRodríguez,baixes davant el Betis per unafasciïtis plantar i una gastroen-teritisvírica, respectivament, esvan entrenar ahir amb normali-tat i estaran a disposició deTitoVilanova,peralproperpartit,da-vantl’AtlèticdeMadrid.L’entre-nament d’ahir al matí es va en-darrerir mitja hora perquè Vila-nova pogués dirigir-lo, ja que elpreparadorcatalàvaaterrarahirmateixalacapitalcatalana,pro-cedent de Nova York, on ha es-tat els dos últims dies passantunarevisiómèdicadeltumorqueselivareproduirfaunsmesosala glàndula paròtide.Mascheranoavançaenlase-varecuperació iahirvatornarafer una part amb el grup.REDACCIÓ. LLEIDAEl regidor d’Esports, TxemaAlonso,ilaregidoradeDretsCi-vils, Cooperació i Igualtat, Ma.Rosa Ball, van presentar ahir almatíla1aCursadelaDona,queacolliràlaciutatdiumenge.Elre-corregut serà de 5,6 km i la sor-tida i l’arribada es produirà alcostat de la canalització del RiuSegre,davantdelaPaeria,a les9h.Aquestesdevenimentespor-tiu,amésdepromocionarelcon-cepte “esport-salut”, té un ves-santsolidari,jaquecol·laboraràamb una donació a favor de laBeca Marta Santamaria per al’estudiilaprevenciódelcàncerde mama.Alonsovafelicitarelsorganit-zadors d’aquesta 1a Cursa de laDona, una iniciativa que pretén“potenciar i promocionar l’es-port femení entre els ciutadansdeLleida”.Perlasevabanda,M.Rosa Ballva mostrar la seva sa-tisfacció al reunir 1.300 partici-pants inscrits i ha encoratjat acontinuar amb properes edi-cionsiconsolidarl’èxitobtingut.LaprimeraCursadelaDonaarribaaLleidaL’objectiu de la iniciativa, potenciar l’esport femeníPresentació de l’activitat atlèticaAJUNTAMENT DE LLEIDAAGÈNCIES. MANCHESTEREl Manchester United va anun-ciar ahir oficialment que l’esco-cèsDavidMoyes,entrenadordel’Everton fins a final de tempo-rada,succeiràelseucompatrio-ta Alex Ferguson a la banquetad’OldTrafford a partir de la prò-xima campanya.Moyes, de 50 anys, signaràun contracte de sis temporadesper rellevar Ferguson, que vaanunciar la seva retirada dime-cres després de 26 anys com atècnic dels “diables vermells”.El nom de Moyes era el quesonava amb més força i, amb elseuanuncioficial,l’opcióqueJo-se Mourinho acabés amb elsreds ha quedat completamentdescartada,elqueimplicaqueelfitxatge de Mou amb el Chelsead’Abrahamovic estigui ara unamica més a prop.DavidMoyes,finsaraal’Everton,seràelrecanvideFergusonalManchesterUSigna per sis temporades per asseure’s a la mítica banqueta d’OldTraffordDavid MoyesFased’ascensd’handbolfemeníaLleidaUn dels aspirants serà l’Associació LleidatanaREDACCIÓ. LLEIDAEl Pavelló Onze de Setembreacullaquestcapdesetmanaunade les sis fases d’ascensa la Di-visió d’Honor Plata Femeninad’Handbol. L’Associació Lleida-tanad’Handbol,queactualmentés el 2n classificat de la lliga ca-talana, és un dels 24 equips detot l’estat que s’han classificatper aquesta fase, i ha estat es-collida per organitzar la compe-ticiódeLleida.L’AjuntamentdeLleida i la Diputació donen su-port a l’organització d’aquestafase de la competició.Aquesttramdelcampionatesdesenvolupaensisseusdequa-tre equips cadascuna. Els rivalsde l’Associació seran Maristas(1rclassificatdelalligadel’Ara-gó), Kukullaga Etxebarri (2n dela lliga del País Basc) i Oberena1r de la lliga de Navarra).
 11. 11. BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 201311PROPOSTESJ.R.R. LLEIDAL’acte protocolari d’inici de les Festes de Maig de Llei-da serà, com cada any, el pregó, que tindrà lloc avui ala sala de plens de la Paeria i que també inclourà ellliurament de medalles a persones i entitats destaca-des de la ciutat. Enguany hi ha 30 distincions -19 pla-ques i 11 medalles d’or- i entre aquestes últimes hi hala de la Medalla d’Or de la Paeria al Mèrit Cultural iArtístic, que recau en Enric Castells i Granés.Per què creu que li donen aquesta medalla?Suposo que és perquè porto 60 anys com a activistacultural.Lamevavidavacanviarquan,mentreeraaBar-celona estudiant Dret per lliure, va morir el meu germài vaig deixar la carrera per ajudar el meu pare a dur elnegoci familiar. Llavors, amb 20 anys, ja era membrede la Comissió de Festes de l’Ajuntament -ho vaig serdurant25anys-ivaigparticiparenlacoorganitzaciódelprimer homenatge que se li va fer a Enric Granados aLleida, l’any 1952.Vostè va començar molt jove...Defet,quanestudiavaalsMaristes–quellavorsestavasituat al carrer Anselm Clavé– em vaig aficionar a ferd’actor a les obres de teatre de l’AEM, amb l’Olòndriz,el Samsó, el Cabasés i tots els santons de l’època. Iaquest ambient teatral ja no m’ha abandonat en tota lameva vida.De fet, vostè encara està en actiu...Actualment sóc el president de l’AgrupacióTea-tralTOAR, entitat de la que sóc membre desde la seva fundació (1955), i tot i que jano faig d’actor, també assumeixo lestasques de direcció i coordinació deles peces teatrals que representem.En quantes obres ha intervingut?Heparticipatenmésde600estrenes.La primera va ser Como la tumba, deJ.A. Onieva, que es va representarl’any de la fundació de la companyiaenunTeatrePrincipalqueestavaplede gom a gom.Però no ha fet únicamentteatre...També he escrit 32 llibres i moltesaltres publicacions en format re-vista, així com també he pronunci-atmésde60conferènciesdetemesteatrals i lleidatans.Vostè és el que es diu deLleida Lleida i ha participat enmultitud de manifestacionsculturals. Seria capaç de fer-me’n un resum?Ho intentaré. He estar 20 anysdesfilant amb els Armats de laSang i també vaig ser fundadordel’AssociacióArmatsdeLleidahe fet 25 anys de Rei d’Orient alaCavalcadaivaigserfundadordel’AssociaciódeReisMagsdeLleida; he estat membre funda-cionaldelDiariodeLéridai,ambel meu pare, de Ràdio Popular;sóc membre de l’Acadèmia Ma-riana des de 1947; vaig ser organitzador del CertamenMarià durant 35 anys; sóc el segon membre més anticdelCaliuIlerdenc(socidesde1970),elmésanticésVíc-tor Hellín, que fou alcalde de Lleida als anys 40 i que jaha complert 100 anys; vaig ser membre fundador de larevistaAcento,ambeldoctorVicenteFerrándiz;redac-torencapdelarevistaCiudad;socidelCercledeBellesArts durant més de 25 anys; membre i directiu de l’As-sociació de Música de Lleida durant més de 50 anys,finsalasevadissolucióamblaposadaenmarxadel’Au-ditori;socifundadordel’AgrupacióIlerdencadePesse-bristes, ara fa més de 50 anys.Tambévaigcol·laborardurantmoltsanysamblaFiradeSantMiquel–encaraqueaquí no vaig tenir cap càrrec (riu)-, sobretot a l’èpocadel Josep Barahona, el Juan Manuel Nadal i elTito Fer-nández, i he estat col·laborador de l’Institut d’EstudisIlerdencs (IEI).Haurà conegut moltíssima gent... Seria capaç dedestacar-me’n alguns?Això és impossible, però ara que ho diu, voldria recor-darqueenelcasdelsllibresquehepublicat,emvaaju-dar molt l’Emilio Reimat, el Miquel Roig Nadal, el JoanBellmunt i el Josep Gómez-Vidal.D’entre tot el que ha viscut, triï una anècdota!Al temps de l’alcalde Pons es va contractar perquè to-ques a Lleida l’Orquestra Simfònica de Madrid, sota ladirecció del famós pianista i director musical José Itur-bi, que acabava de triomfar a Hollywood amb pel·lícu-les musicals tan famoses com Levando anclas o Escue-la de sirenas. Eren les Festes de Maig i recordo que vacobrar500.000pessetesiselivapagarambdòlars–ai-xí ho va demanar ell-, que els vàrem anar a treure delbanc. Iturbi havia arribat directament en avió des delsEstats Units i esva allotjar a l’Hotel Palace, que estavaubicatalsPorxos.Jollavorsteniasignaturadel’Ajunta-mentivaiganarpersonalmentalliurar-lielsseushono-raris, però al cap d’una estona li va telefonar el cap del’orquestra per dir-li que els autocars on venien –erenuna setantena de músics- estaven avariats abans d’ar-ribaraSaragossa.Llavors,ambelmeupare,vàremcon-tractar dos autobusos de l’empresa Satorres i vàremanararecollir-los.Peròtotiaixò,vàremcalcularquenoarribarien fins a les 12 de la nit i així livàrem comunicara l’Iturbi, que ens va respondre: “Yo toco hasta que lle-guelaorquesta”.Iaixí,adosquartsd’onzedelanit,Itur-bi va sortir a l’escenari, es va disculpar per la demoradels seus música i va començar a tocar el piano, senseparar, fins que a un quart d’una va arribar l’orquestra,que ja venien vestits. Va ser un moment apoteòsic i elconcertesvaallargarfinsalesduesdelamatinadapro-vocant el deliri del públic assistent.Com celebrarà aquesta medalla?Doncs la celebraré avui mateix, amb un sopar en unrestaurantamblafamíliaiunaquarantenad’amicsambels que estic especialment vinculat.Entrevista Enric Castells i Granés“Suposoquelamedallaésperquèporto60d’anysd’activistacultural”
 12. 12. 12PROPOSTES BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013CinemesRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 LleidaAnna Karenina. 15.45 18.00 20.15El lado bueno de las cosas (+12) 22.30Un planeta solitario(+7) 16.20El impostor (+12) (VOS) 18.25 20.20 22.10Un gran equipo (+12) (HD) 16.15 18.10Noche de vino y copas (+7) (HD) 20.05 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38Iron Man 3 (+12) (HD) (10-11 maig) 15.50 18.05 20.20 22.35Romeo y Julieta (Ballet) (12 maig) Connexió en directe Teatre Bolshoi de Moscou 17.00Iron Man 3 (+12) (HD) (12 maig) 20.15 22.30Iron Man 3 (HD) (13 maig) 16.40La Gioconda (Òpera) (13 maig) Connexió en directe Òpera Bastilla de París 19.30Iron Man 3 (HD) (del 14 al 16 maig) 15.50 18.05 20.20 22.35Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30Efectos secundarios (+12). 20.20 22.20 00.20Los Croods (apta) 16.40 18.30Oblivion (+7) 16.30 19.10 22.00•00.25Objetivo: la Casa Blanca 16.00 18.10 20.25 22.40 00.50Posesion infernal (Evil Dead)(+18) 20.30 22.30 •00.30Tierra prometida (+7) 16.15 18.15La gran boda (+12). 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.20Iron Man 3 (+12) 16.30 19.00 22.00 •00.25Scary Movie 5 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.15Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30 19.15 22.00 •00.15Combustión (+16) 16.10 18.10 20.15 22.20 •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esTo The Wonder (+12) 15.50La caza (+12) 17.40 20.40La nostra vita (+7) 19.30On The Road (+16) 22.40El payaso (apta) 15.00 21.15Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme (apta) 16.25Barbara (+12) 17.00 18.50 22.404 días de mayo (+12) 16.30Ayer no termina nunca (+12) 18.05 22.40Searching for Sugar Man (apta) (VOS) 22.15Rebelde (War Witch) (+12) (VOS) 15.00 19.45JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Iron Man 3 (+12) (3D) 18.30 20.50 •23.10Iron Man 3 (+12) °12.10 °14.30 16.50 19.10 21.30 •23.50Iron Man 3 (+12). °11.30 °15.20 17.40 20.00 22.20•00.35Oblivion (+12) °11.30 16.20 18.50 21.20•00.30Oblivion (+12) (HD) 19.35 22.00•00.30Nemo (+apta) (HD) °11.35 °15.45 17.40La gran boda (+12) °12.00 °14.20 16.00 17.35 19.15 21.00 22.40Parker (+16) •00.20Los Croods (apta) (català) (HD) °11.35 °14.45Los Croods (apta) (3D) 16.40Los Croods (apta) °12.05 16.05 18.05G.I. Joe: La venganza (+12) 20.00 22.00•00.00Jack el cazagigantes (+7) °11.35 °14.00 16.15 18.20Un lugar donde refugiarse (+12) 20.30 22.35 •00.40Tierra prometida (+7) °12.30 °14.30 16.30 18.30Efectos secundarios (+12) 20.25 22.25 •00.25Dando la nota (+12). °11.35 °13.45 16.25 18.30Los últimos días (+12) 20.35 22.30 •00.25Oz, un mundo de fantasía (+7) °11.35 16.35 18.50Memorias de un zombi adolescente (+12) 21.10 •23.05Objetivo: la Casa Blanca (+16) °11.40 °13.50 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16) °12.40 °14.50 17.00 19.10 21.20 •23.30Scary Movie 3 (+16) °12.20 °14.05 15.45 17.25 19.05 20.45 22.25 •00.05Ayer no termina nunca (+12) °12.10 16.15 18.00Combustión (+16) 19.50 21.50 •23.50Stoker (+16) °12.00 °14.40 16.35 18.25 20.15 22.05•00.00Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comLa gran boda (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15Objetivo: la Casa Blanca (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 22.15Siete psicópatas (+16). Dv. 22.30; Ds. 19.45; Dg. 19.45Incompatibles (+16). Ds. 17.45, 22.30; Dg. 17.45; Dl. 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comAnna Karenina. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 18.15, 22.15; Dm. 17.30, 20.00La gran boda (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00, 22.00; Dl. 22.15; Dm. 20.00Amics per sempre (apta) (Preu: 3,50€). Ds. 18.15; Dg. 18.15; Dl. 18.15; Dm. 18.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comG.I. Joe: La venganza (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30Amor (+12). Ds. 22.15; Dg. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comMemorias de un zombi adolescente (+12). Ds. 18.15; Dg. 17.00Los últimos días (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comLa trama (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comJack el cazagigantes (+7). Ds. 18.15; Dg. 17.00Efectos secundarios (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15UnadonaielscotxesfanembogirelprotagonistaCombustiónAcció. Cotxes.Espanya,2013.Dir.:DanielCalparsoro.Int.:ÁlexGonzález,Adri-ana Ugarte, Alberto Ammann, María Castro. Cinemes: Lauren, JCA Alpicat.Mikel està a punt de casar-seamb Julia, la propietària d’unaimportant joieria que ha here-tat dels seus pares. Durant lafesta en la qual decideixenanunciar el seu compromís,Mikel coneix Ari, una de lescambreresdelcàtering.L’atrac-ció que sorgeix entre tots dosfarà que Mikel s’interessi pelmóndeAri,lescarreresil·legalsdecotxes.S’enamorad’ellabo-jament, fins al punt d’abando-naraJulia,sensesabertansolsquinssónelsplansd’Ariielseunòvio.LacàmeradeCalparsoroesmouelegantmententrecotxesd’alta gamma i el guió pateixalguns interessants girs en unfilmquedestacaperlasevabo-na factura tècnica.Álex González i Adriana Ugarte centren aquesta pel·lícula d’accióAtacalcordelsEUAd’uncomandonord-coreàObjetivo: la Casa BlancaThriller.EUA,2013.119’.Dir.:AntoineFuqua.Int.:GerardButler,AaronEckhart,Morgan Freeman, Dylan McDermott. Cinemes: Lauren, JCAAlpicat, UrgellDesprés d’un accident en quènomés aconsegueix salvar lavida del president Asher (Aa-ronEckhart),l’agentdelServeiSecret Mike Banning (GerardButler) decideix deixar el seulloc per treballar al Departa-mentdelTresor.Però,quanuncomando nord-coreà lideratper Kang (Rick Yune) ataca laCasaBlancaiprencomaostat-ges al President i al seu equip,Banningesveuràobligataen-trar de nou en acció.Ens trobem, davant un re-torntens,sagnantitòpicalgè-nered’acciód’atacsantiameri-cans, com en una pel · lículadels 80 o dels 90 amb ClintEastwood, Bruce Willis o MelGibson, que ara aprofita la ti-radaquetéCoreadelNordilessevesaspiracionspercrearunabomba atòmica.El president dels Estats Units, el principal objectiu dels agressorsPel·lículesPROGRAMACIÓ I HORARIS DE 10 AL16 DE MAIG(°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres,dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 201313PROPOSTESExposicionsVivint la vida com tuGaleria Collage. Lleida.A les 19.00 hores.Exposició benèfica per l’associacióDownLleida.HiintervenenVíctorPé-rez Pallarés, Mercè Humedas, ToniUceda i Daniel Royo, així com jovesde l’associació. Fins el 5 de juny.El nostre món en guerraSala Montsuar de l’IEI. Lleida.A les 19.30 hores.Inauguraciódel’exposiciófotogràficadeCreuRojaqueformapartdelase-vacampanyadesensibilitzaciósobreles conseqüències de la guerra en lapoblacióciviliquejas’haexhibitamésde 40 països d’arreu del món.Pa amb colzeCerverina d’Art. Cervera. Inauguraciódissabte, 11 a les 19.00 h.L’exposició Pa amb colze reuneix ar-tistesdediferentsdisciplinesquevandesdelapinturaalvídeo,passantperla fotografia artística. L’exposició ro-mandrà oberta fins el 16 de juny.DansaTeatre Foment. JunedaDiumenge 12, a les 18.30Pianisme il·lustratElpianistaIsmaelDueñasenspropo-saunanovalecturadelasevamúsicaonladansa,amblaballarinaSilviaPa-llisera,n’ésl’extensióvisualiexpresi-va. El preu és 4€.TallersArt i ganxetCentre d’Art La Panera. Lleida.Dissabte 11, de 11.00 a 14.00 hores.Proposta per construir un jardi verti-cal, on tothom pot aprendre o ense-nyar les diferents tècniques del gan-xet, mitja o punt.ConferènciesWolves in ScandinaviaAula 2.01 de l’Etsea. Lleida. 10.30 h.ConferènciaacàrrecdeCyrilMilleret(Hedmark University College, Noru-ega).DinosauresAula 2.01 de l’Etsea A les 11.15 hores.Més de 180.000 anys convivint ambdinosaures o un dinosaure a la salad’estar,éseltítoldelaconferènciaqueimpartiràGustavoLlorente,delaUB.Per què ser emprenedor?Complex Cultural de Juneda.A les 21.30 hores. Xerrada-col·loquia càrrec de Jordi Girard.Pilota i puntTeatre Casal. Golmés. A les 20.30 h.Tertúlia esportiva Pilota i punt, ambPere Escobar, Quique Guasch i JoséLuis Carazo.MuseusLa Lleida romana en tempsde Sant AnastasiMuseu de Lleida. Dissabte, 11. A les12.00 hores. Entrada i visites gratuïtesAtravés d’obres d’època romana rei-maginarem Ilerda i el seu territori.MúsicaWifredo TerradesCafè delTeatre. Lleida.A les 22.30.Eltrompetistapresentaendirecteunprojecte en solitari, Retrats d’un car-rer. Preu: 10€, 8 € si és anticipada.Hotel Cochambre, ElsCatarres i La Troba Kung-FúPlaça de les Nacions sense Estat.Tàrrega. A les 11.00 hores. Gratuït.Concert que s’emmarca dins elsactes de la Festa Major deTàrrega.Raig de maigSala Casal del Poal.A partir de les 24.00.Concert jove amb els grups Això notoca,Ullsdeboig iNoBrains.Concertgratuïtorganitzatperl’AssociaciódeJovent del Poal i l’Ajuntament.Miquel FarréCentre Cultural de Mollerussa.Diumenge 12, a les 19.00.Concert del pianista Miquel Farré.L’entrada costa 12€, 10€ als clientsd’Unnim i BBVA.Fires61a Fira de Sant IsidreSolsona. De divendres a diumenge.Més informació:www.firadesantisidre.comFiraconsolidadacomunreferentaCa-talunya gràcies a l’atorgament de lacategoria d’àmbit català, amb unamostradebestiaritambéautomoció.JazznovaiorquèsambChrisCheekElsBridgesTrio,unadelesfor-macions més singulars i inte-ressants del nostre panoramahanvolgutcomptarambelsa-xofonista novaiorquès ChrisCheek, un dels músics mésdestacats de l’escenari actualdel jazz, per portar endavantel seu proper projecte disco-gràfic, un disc on s’uneix el ta-lentd’aquestgrup,aclamatpercrítica i públic, amb la saviesad’un dels millors saxofonistesde jazz actuals.MúsicaBridgesTrio & Chris CheekCafè del Teatre. Lleida. Diumenge,12 A les 20.30 hores.Preu: 12€ (anticipada 10€).GuiadelcapdesetmanaFesta Major de Lleida.Del 9 al 12 de maig.Web de les festes que inclou laprogramació: http://www.paeria.cat/festesJordiPàmias,unpregonerambmoltapoesiaPlaça de Sant Antoni.Tàrrega.Dissabte, a les 22.30 hores.CulturapopularaTàrregaamblaNitdelTararotTàrregaviuràdissabteundelsactescen-tralsdelaFestaMajoronelsprotagonis-tes són elements del folklore targarí queaquest any arriba amb nova temàtica: larivalitathistòricaentreelsbarrisdelaMer-cè i del Carme al segle XIX.També desfi-larangegants,castellers,l’HomedelaBar-ra, LoTossino, Els Nans o l’Àliga.Divendres 10 i dissabte 11Al bar Centre, plaça Bisbe Benllochi Plaça Major.Guissonadisfrutad’unajornadainterculturalBatejada com Colors, Guissona programaunes jornades interculturals, organitzadespel Pla Educatiu de l’Entorn. Avui projecta-ran un audiovisual i cafè tertúlia deSempreSurt el Sol (19.00) i demà activitats amb LaFlor de les Cultures (11.00, Bisbe Benlloch),gimcana (11.30, Bisbe Benlloch) i la canta-da de la cançó Colors de Donovan.ProcessódeSantAnastasiiofrenadeflorsLaimatgedeSantAnastasisortiràdelaCa-tedral portada per l’Associació de Veïns deJaumeIiacompanyadaperdiferentsrepre-sentacionsdelfolklorepopular,arribantfinslaplaçaSantJoanonseràacollidaperunaba-llada conjunta de tots els elements festius.Acte seguit es farà l’ofrena floral.AnimalsambmissatgeSeu Vella. Dissabte. Reserva prèvia:www.turoseuvella.cat.Tel. 973 230 653.Visita dinamitzada amb tablet quecalportarcadafamíliaiqueperme-trà apropar-nos als personatges ianimals fantàstics que la decoren:centaures, dracs, sirenes... El preués de 5€.VisitaguiadaalaUniversitatdeCerveraPlaça Universitat de Cervera.Dissabte 11 a les 11.00 hores.Visitaorganitzadapel Centred’Aco-llidaTurística.Elpreuésde3€(me-nors de 8 anys, gratuït).11aFiradelCol·leccionismePavelló Firal de Mollerussa.Diumenge 12. De les 10.00 fins a les15.00 hores.La Fira, que coincideix amb la 12aTrobadadePlaquesdeCava,comp-taràambtaulerperal’intercanvilliu-re d’objectes de col·lecció i tambéun espai per l’exposició i lavenda.FestadelComerçJustSala de Fulleda.Diumenge 12, a les 17.30Paradetadeproductesixocolatadasolidària, organitzada per l’associ-ció de dones Marinada de Fulleda.DinarambAlbertMarimonNalecDiumenge 12, a les 14.15DinarpopularacàrrecdelCuinerdel’Any,AlbertMarimon.Elpreués16€ adults,8menorsde14anys.Prè-viament, el ball de les Forques.Entra a bondia.catsi vols informar-te de més actes culturalsL’escriptorJordiPàmias,“ungranhomede les lletres de Lleida”, serà l’encarre-gatdeferelpregóquedonaràeltretdesortida a les Festes de Maig d’aquestany amb més de 120 activitats pensa-desperatothom,desd’activitatsperlacanalla, passant per actuacions musi-cals,teatre,ballsoactivitatsesportives.Festa Major de Lleida.Dissabte. A les 12.15 hores.Web de les festes que inclou laprogramació:http://www.paeria.cat/festes
 14. 14. 14OCI BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.6 198SudokuComençaaplanificarlesvacancesd’es-tiu ja i més si et trobes una mica desu-bicatambelsamicsolafamília.Plante-ja’t fer alguna cosa original.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILAlestevesmansestàqueavuisiguiunajornada meravellosa o que tot es con-verteixi en una costosa obligació. De-pendrà de l’actitud que mostris.TAURE20 ABRIL-20 MAIGLa teva relació de parella va bé, peròpotser necessitis una mica d’estímul.Organitza una escapada amb ella perdesconnectar de la rutina.BESSONS21 MAIG-20 JUNYT’aixecaràs amb dosi extra d’energia iafrontaràs qualsevol contratemps quesorgeixi. Potser vulguis fer alguna co-sa que als altres els sembli un caprici.CRANC21 JUNY-22 JULIOLS’obredavantunventalldepossibilitatsihauràsdetriarquincamíseguir.Pren-te el temps que necessitis per reflexio-nar els pros i els contres de tot.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTUn assumpte relacionat amb l’habitat-ge et preocupa. Potser perquè estàsbuscantpisperllogaroperquètensunapropietat envenda.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREUnadespesaextrapodriadesequilibrarelteupressupostmensual.Noetpreo-cupisperquèdisposesd’unmatalàseco-nòmic i podràs fer-li front.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREEt costarà trobar una explicació lògicaa alguna cosa que et passi avui. Assu-meixquenoespotracionalitzartotiquecal acceptar les coses tal comvénen.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREEvita que la teva relació de parella in-terfereixi en els teus negocis. En el teuhorari laboral no mantinguis discussi-ons amb ella, ni t’alteris.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREEt sentiràs molt intuïtiu i fins al detallmésnimitindràlasevatranscendènciaperatu.Nose’nspotescaparresisabràsllegir entre línies.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERPotseretsentstancansatduranteldiaperquè no dorms bé, encara que no ten’adonis. Faràs bé en fer una activitatque t’ajudi a relaxar-te.AQUARI20 GENER-18 FEBRERMaiactuïsencontradelsteusprincipis.Sialgút’hodemana,ésperquènoetres-pecta.Potseretvegisentrel’espasailaparet.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.743Solucions n. 1.742824 1432181292 6 37458 312 51732 9 58 3 47 1 61 8 67 2 59 4 37 3 46 1 95 8 29 5 31 6 84 2 74 1 75 3 28 6 92 6 89 4 73 5 15 4 26 8 93 7 13 7 12 5 46 9 88 9 61 7 34 2 51. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395PERSONAMAYOR“manitas”seofrecepa-ratrabajosvarios.Tel.632481300.2. DEMANDASSEPRECISAmatrimoniopararegentarres-tauranteenLleida.Tel.687186713.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580613. QUIRO - MASAJISTASMASAJES PROFESIONALES.Thailan-des,entatami.Altonivel.Discreción.Telf.650037759.14. CONTACTOSNOVEDADBRASILEÑA.150pechosnatu-rales.Muyatrevida.cuerpoirresistible.Telf.688473091.¡¡¡TRAVESTI PARAISO!!! Karla rubita,culitotragon,francéslácteo,besonegro.Orgasmosasegurados.Salidas.24h.Tel.630632154.THAILANDESAGUAPA,cariñosa.Masajesprofesionales, anales. Sado. Lluvia.Telf.690904689.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.LLOGOPIS Cambrils,3habitacions. Dies,setmanes,quinzenes....Tel.691081382.SEALQUILApiso3habitaciones,amuebla-do.C/MusicVivaldi(zonaPagesos).350€.Tel.97321069920. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 201315TELEVISIÓ06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra20.20 El Gran Dictat21.00 Telenotícies vespre.21.50 Zona zàping.22.25 Pel·lícula. Poder absolut.1997. EUA. Dir: ClintEastwood. Int: ClintEawstwood, GeneHackman, Ed Harris.Luther és un mestre delrobatori, i fa la seva feinaamb molta cura i precisió.00.25 Pel·lícula. Sense límits.Dir: Paul Morrison.Madrid 1922. SalvadorDalí arriba a la universitat,amb 18 anys.02.17 TR3S C.02.20 Divendres.03.30 Fusió i swing a l’estudi.05.01 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Àngelo!.09.00 MIC.09.42 Els barrufets.10.33 Avatar: l’últim mestre del’aire.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 GR Terres del sud.22.54 Cronos.23.48 Catmúsica.01.42 Vestits d’arreu del món.02.09 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Magazine.16.30 La doctora Quinn.16.55 Pel·lícula. La carabina deplata. 1964. Int: LexBarker, Pierre brice, KlausKinski. El cap apatxeWinnetou i l’exploradorblanc Old Shatterhandorganitzen unaconferència per negociar.19.00 8 al dia. Amb Jose Cuní.22.30 Gran cinema. El destítambé juga. 1966. EUA.Dir: Fielder Cook. Int:Henry Fonda, JoanneWoodward, JasonRobards. El Meredith i laseva família, abansd’arribar a una petitagranja de Texas,descansen en un hotel plede jugadors de tot el món.00.45 Només per als teus ulls.Emmanuelle 4.02.20 Clips.09.00 Lleida al dia (red).10.30 Cafeïna (red).11.30 Sector primari (red).12.00 Gaudeix la festa (red).12.30 Fórmula Pi (red).13.00 Univers de formació (red).13.30 Caminant per Catalunya.14.00 Notícies migdia.14.40 Missatge de l’alcalde.Festa Major.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia (red).16.45 Mirades (red)17.00 La 7mana a Ponent.17.30 Info 7.18.00 Va de castells.18.30 Club Banyetes.18.45 El Flaix.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir.20.50 La conquesta de l’aigua.21.00 Aventura’t.21.30 Especial Pregó FestaMajor.23.30 Notícies vespre (red).06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 UCO.Serie.17.45 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente. Con AnneIgartiburu i Roi Groba.21.00 Baloncesto. Euroliga. FinalFour. Barcelona Regal-Real Madrid.21.45 Telediario 2 (en eldescanso).23.00 Cine. Blindado. 2009.EUA. Int: Matt Dillon, JeanReno, LaurenceFishburne.00.25 Cine. Enchufado a la red.02.05 La noche en 24h.03.35 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Documental.08.55 Biodiario.09.00 Pueblo de Dios.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 UNED.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.50 Zoom net.14.10 Crónicas.14.55 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.20 Grandes documentales.18.45 El escarabajo verde.19.00 La casa encendida.19.35 Soy cámara. El programadel CCCB.20.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.20.30 Gent de paraula.21.00 Documental.21.55 La suerte en tus manos.22.15 Como nos reímos.23.20 Con una sonrisa.00.00 Atención obras.01.00 Docufilia.05.15 Fusión sonora.06.30 Informativos Telecinco.Presentado LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.Bárbara se convirtió enuna novia despechada alcancelar la relación sunovio Gabi.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario. Con PazPadilla.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Sálvame Deluxe.Presentado por JorgeJavier Vázquez.02.30 Premier Casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias.Presentado porVicente Vallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo! Presentadopor Arturo Valls.20.00 Atrapa un millón diario.Con Carlos Sobera.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.40 Deportes 2.21.55 El tiempo.22.10 Increíbles: El gran desafío.02.45 Campeonato europeo depóker.03.15 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.25 Al rojo vivo. Presentadopor Antonio G. Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Presentado porHelena Resano.15.00 Jugones. Informacióndeportiva presentado porOscar Ricón y AntonioEsteva.15.10 La Sexta Meteo 1ª edición.15.15 Mutua Madrid Open.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición. Con MamenMendizábal.20.55 La Sexta Meteo.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 La Sexta Columna.Caciques: barra libre depoder”.22.30 Equipo de investigación.Con Gloria Serra.02.00 Astro TV.05.00 La Sexta en concierto.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.Presentado por CésarMillán.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Carreracontrarreloj; En plenocorazón.12.30 Las mañanas de Cuatro.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino y Marta Fernández.14.50 Deportes Cuatro.Presentado por ManoloLama y Luis García.15.45 Castle. Canción dedespedida; El duelo.17.30 Money Time.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.Presentado por RobertoArce y Mónica Sanz.21.15 Me cambio de familia.00.00 Callejeros. Menores enriesgo; Prostituciónuniversitaria; Aquí haydroga.02.15 After Hours. Colocados;Puta vida.04.15 NBA. San Antonio-GoldenState.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.10/05/2013PUBLICITATAvui felicitem les BEATRIUPUBLICITATEtpucferlapreguntaenLAPAO?La polèmica sobre el canvide nom del català que esparla a la Franja de Po-nent, aprovat per les Cortsde l’Aragó,va arribar a lasala de premsa del CampNou, on un periodista li hapregunta aThiago Alcán-tara si podia fer-li una pre-gunta en Lapao. En efec-te, un periodista del diariSport li ha etzibat, en cas-tellà, al migcampista d’ori-gen brasiler si “no et fasres que et faci la preguntaen Lapao?” El jugador hasomrigut, però quan el re-dactor ha començat a par-lar en català, s’ha girat capal responsable de premsadel club perquè li’n fescinc cèntims. Llavors,Thi-ago ha rigut i ha contestatal periodista.TWITTER@Rob_N_RoII«Agraeixo el gest de les Cortsaragoneses.Talcomestàelmón,aprendre llengües t’obre novesportes. Fins i tot, la del vàter.#LAPAO»@lukanora«Volem twitter en #lapao !!! Isense conya: Entitats oficials dla Franja -sobretot d Fraga- araq teniu lleng prêt-à-porter uti-litzeu-la!»@PAHLleida«Alerta Bancs i Caixes que novoleudonarsolucions!!Avuienshem aixecat #ImPAHrables#LaPah #Lleida #Siespot»@perseu84«A #Lleida la mani del #9Mva-gaEducacioesales18hperquèhipuguinanartotselsesquirols.#quinscollons»@AlvarLlobet«Quina pressa té Balaguer perobrir l’App turística? No estàacabada.Cosesambllatí,niras-tre del museu de l’or...»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLALUISA FERNANDA RUDILes Corts d’Aragó aproven lanova llei de llengües que passaa denominar LAPAO el catalàque es parla a la Franja de Po-nent.PUNT I A PARTENRIC MIRLes obres de construcció delCentre de Tecnificació de Ten-nisdeTauladelesBorgesBlan-ques,iniciadesal’abril,avancena bon ritme.La Residència Lleida-Balàfia inaugura l’hort urbà amb l’ajut de jovesLA FOTOTECAPremiats a les competicions a les llars municipals de jubilats de LleidaCloenda del taller Descobrint fortaleses del programa Activa’t al Casal

×