Successfully reported this slideshow.

Bondia.cat 09/05/2014

317 views

Published on

TITULAR: La vella comissaria de Ronda, temple ortodox
FOTO: Lleida enceta les seves Festes de Maig

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 09/05/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 9 DE MAIG DEL 2014 La vella comissaria de Ronda, temple ortodox p. 05 p. 05 PUBLICITAT NÚMERO 1.892 ANY 9 La Generalitat està a punt devendre l’edifici a la comunitat ortodoxa romanesa i farà d’església ACN Moruntreballadorala Guissonaalcaurede dotzemetresd’alçada p. 07 Elsaccessosal’estació deRenfedeLleida, tambéambsobrecost p. 03 La companyia Arkia ja ven paquets turístics per visitar el Pirineu de Lleida Israelportaa Alguairedos milturistes aquestestiu Lleida enceta les seves Festes de Maig Amb polèmica inclosa, per la censura al raper Hasél i el ‘bolo’ de Paquirrín HERMÍNIA SIRVENT/PAERIA
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 De 09.00 a 22.00 h Rami. Baró de Maials, 93 Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 3 = Gramínies 2 A Olivera 1 A Agrella 1 A Bedoll 1 = Blets 2 A Bruc 0 = Crucíferes 1 = Freixe 0 = Llentiscle 1 D Melcoratge 1 = Moreres 1 D Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 2 = Plàtan 0 = Del 5 a l’11 de maig Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Xafogord’estiualtra vegadaialgunruixatal Pirineuperrefrescar El dia serà tan o més xafogós com ahir, i tornarem a fregar els 30ºC, una temperatura més de juny que de principis de maig. Al llarg del matí la nuvolositat minvarà i a partir de migdia, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, on a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat. Les temperatures mínimes seran semblants; oscil·laran entre 5 i 10 ºC al Pirineu i entre 9 i 14 ºC a la resta. Les màximes es mouran entre els 25 i els 30 ºC. 06.47h 21.01 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que la FP és la millor opció per garantir un futur digne als joves? 1 • Una opció tan bona com la Universitat 2 • Segons el tipus de formació, sí 3 • Si, per descomptat 4 • No, de cap manera ElslectorsdelBonDia handecidit: 54,5% 1 22,7% 2 18,2% 3 4,5% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Qui t’estimes més que actuï a les Festes de Maig de Lleida el raper Pablo Hásel o el DJ Kiko Rivera?
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 03 AVUI PUBLICITAT Alesobresdel’AVEalseupasper Lleidatambéesvan‘inflar’costos ElTribunal de Cuentas java denunciar el 2002 el contracte dels accessos a l’estació Lleida-Pirineus REDACCIÓ. LLEIDA No va servir de res. El Tribunal de Cuentas ho havia advertit en almenys dos informes, de 2002 i de 2006, que s’estaven inflant descaradament els costos de construcció del tren d’alta velo- citat entre Madrid, Lleida i Bar- celona.Lamateixainspecciódel ministeri de Fomento va alertar també dels sobrecostos l’any 2006, demanant parar obres i retornar diners pagats, però res d’això va evitar que l’AVE Ma- drid-Barcelona tingués un so- brecostde2.144milionsd’euros, passant dels 6.822 milions del preud’adjudicacióals8.966que va acabar costant finalment, un 31%persobredelpressupostat. Enaquestsobrecosthihaunbon nombre d’obres que correspo- nen a les obres de l’AVE al seu pas per Lleida, segons la fisca- lització que va fer al seu dia el Tribunal de Cuentas. Cal recor- darenaquestsentitqueel80% dels contractes d’obra de l’AVE Madrid-Lleida van incomplir el termini d’execució. Així, l’AVE havia d’haver arribat a Lleida l’any 2000 i no ho va fer fins a l’octubre del 2003. Els retards no van ser doncs només culpa dels esvorancs que es van pro- duir a la zona de Saragossa, si- nóalreiteratincomplimentcon- tractual, que acabava generant molta més despesa. Un dels casos més significa- tius que relata el Tribunal de Cuentas en el seu informe fis- calitzador dels contractes de l’AVE entre els anys 1999 i 2000, és el dels accessos a l’es- tació de Lleida. Diu el Tribunal queaquestaobraesvainiciarel desembrede2000ambunpres- supostde5.169.925.317pesse- tes (31,06 milions d’euros), pe- rònomésunanydespréselGes- tor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF, l’antecessor d’Adif)va aprovar un increment de preu i un nou termini d’exe- cució. Al final els accesos a l’es- tació de Lleida van patir 15 me- sos de retard i un sobrecost de 780milionsdepessetes(4,7mi- lions d’euros més). Els accesos a l’estació de Lleida-Pirineus van tenir també un sobrecost denunciat pel Tribunal de Comptes YOUTUBE Presósota fiançapera 3detinguts La titular del jutjat nº 9 de Bar- celona va decretar la matinada d’ahir presó sota fiança de 30.000eurosperatresdelsdeu detingutspelsuposatsobrecost de les obres de l’AVE Madrid- Barcelona per part d’Adif i de la constructora Corsán. Cinc dels arrestats van declarar dimecres a la tarda, i dos d’ells van que- darenllibertatambcàrrecs.Dos responsables d’Adif i un de Corsán tenen 48 hores per fer efectiuelpagamentitambévan quedar lliures amb càrrecs. Els directius de l’empresa pública i de l’adjudicatària de les obres van negar cap tipus de suborn per inflar factures de les obres del’AVEalaSagregaivanasse- gurar que els 6 milions d’euros de sobrecost són treballs ad- dicionalsqueesvanrealitzarpe- rò encara no s’han cobrat. Segons Adif i Corsán, són obres efectivament executades però encara no cobrades, tot i que els investigadors sospiten queesvaninflarfacturesperjus- tificar-los.Tambés’acusaalsres- ponsables d’Adif de rebre su- borns per part de Corsán, amb, per exemple, dos viatges a Vie- naial’estaciód’esquínord-ame- ricanad’Aspen,aColorado.Tots vannegarqueelsviatgesfossin suborns, sinó viatges d’amics. Enl’operaciócontraaquesta pressumptatramademalversa- ció van ser detingudes dilluns passatuntotaldedeupersones, però cincvan ser posades en lli- bertat per la Guàrdia Civil i no vanpassaradisposiciódelajut- ge.Entreaquesteshihavial’em- presarilleidatàRamonAigeSán- chez, apoderat de Corsán-Con- viam Construcción SA des del gener del 2010, expresident de la constructora lleidatana Sori- gué Acsa (vegeu el Bondia.cat d’ahir) i implicat en el cas dels ‘papers de Bárcenas’. UNA COMPANYIA SOTA SOSPITA L’empresari lleidatà Ramon Aige Sánchez, director de la zona d’Europa i apoderat de Corsán-Corviam Construc- ción SA des de gener de 2010,noméstresmesosdes- présquehaguésdeixatlapre- sidència de la lleidatana So- rigué-Acsa, no és pas l’únic implicat en els anomenats ‘papers de Bárcenas’ (vegeu el Bondia.cat d’ahir) en aquesta gran companyia. El grup Isolux-Corsán, al qual pertany Corsán-Corviam, és una multinacional contro- lada (53,67%) per Construc- tion Investments, una socie- tat amb domicili social a Lu- xemburg i presidida per Luis Delso,amb JoséGomisdevi- cepresident.LaCaixacontro- la un altre 21,72% del grup. Luis Delsova haver de decla- rardavanteljutgePabloRuz, que investiga el cas ‘Gürtel’, la xarxa de corrupció al vol- tant del PP, i la peça separa- dadels‘papersdeBárcenas’, de finançament irregular del PP,perunaoperacióimmobi- liària amb Francisco Correa, cap visible de ‘Gürtel’. Al seu torn, Luis Bárcenas, extreso- rerdelPP,vaacusarDelsode serel‘Luiselcabrón’queapa- reixia als seus ‘papers’. Luis Delso, president del grup Isolux-Corsán Corsán,entreBárcenasila‘Gürtel’
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 Elproper25demaigelselectors europeusaniremalesurnesper escollir els nostres represen- tantsalParlamentEuropeu,Es- panya té 54 diputats. La bruta- litat de la crisi econòmica i soci- al i juntament amb l’austericidi aplicat per resoldre en teoria el problema, a Espanya i a Catalu- nya, per protegir els interessos del’1%delapoblació,enshade fer reaccionar i adonar-nos que les polítiques que provenen de la Unió Europea ens estan avo- cant a un futur incert i pitjor que la situació actual. Les po- lítiques que s’apliquen estan perjudicant al 90% de la pobla- ció, per aquesta raó s’ha d’anar a votar i després fiscalitzar als parlamentaris escollits. En aquest escrit em voldria centrarenunaqüestiómoltcon- cretal’AcordTransatlànticsobre ComerçiInversió(TTIPacrònim enanglès).Hemd’exigiralsnos- tres futurs representants parla- mentaris que ens expliquin qui- A traves d’aquestes ratlles vull donar el meu personal agraï- ment ieldelamevafamíliaami- gues i amics per la concessió de laMedalladelaCiutatdeLleida a la Solidaritat per part del nos- tre Ajuntament de Lleida . Vull donar les gracies al Par enCapdelaciutatiatotelCon- sistori que han tingut a bé de reconèixer la meva tasca en- vers la meva estimada ciutat de Lleida . De ben petit he estat vincu- lat a desenes d’entitats de tot àmbit,social,cultural,solidari, benèfic , mitjans de comuni- cació y entitats de cultura po- pular i racional . He tingut gracies a la confi- ança que m’han donat la possi- bilitatdecreariconstituiricol·la- borar amb entitats de tota me- na , teatral , esportives, socials i sempre amb gran ajuda de la meva família y amics . Aquestamedallaquerebono fa mes que reforça la meva il·lu- sió de seguir estant enamorat d’aquestalamevaciutatdeLlei- da que tantes i tantes satisfac- cionsm’hadonatiquetantitant e projectat arreu . La medalla que rebo aquest anydinslesfestesdelaciutaten honor a Sant Anastasi, es tam- bé compartida per altres com- panysiamicsquetambéhanes- tat part fonamental d’aquesta cosmopolitaiacollidoracitatde Lleida, així com per una sèrie d’entitats i col·lectius de la ciu- tat que rebran la placa d’honor de La Paería . Al llarcdelamevavida,here- butdiferentsguardonsireconei- xements els quals guardo y re- cordo amb molts carinyo , però aquestsreconeixementemfade veritat molta pero que molta il·lusió,jaqueemserveisperque tingui encara mes força per se- guir lluitant , promocionar i es- timant a la meva ciutat de LLei- da. Des de que tenia 18 anys he sigut membre de la comissió de festes de l’Ajuntament, y de co- missionsdeculturapoluarritra- dicional i ho e fet de bona gana , però mai em podria imaginar querebriaaquestguardóquere- cullo, i que vull que sigui també part de tots els que m’han re- colzat i m’han deixat estar al front de moltes entitats ciu- tadanes, ells i elles m’han fet ser qui soc i a estimar a Lleida com l’estimo en força Feliç festa Major i gracies a tots i totes i a les entitas e insti- tucions per les moltes adhesi- ons a nivell de Lleida Catalunya i de tot l’estat que he rebut i per l’estima i confianza que sempre m’heu demostrat. na és la seva posició al respec- te.Acorddesconegutperlagran majoriadelaciutadaniaipersu- posat,tambéesdesconeixelseu contingutidelessevesimplica- cions i conseqüències. ElTTIPs’estàvenentalaciu- tadania europea i nord-ame- ricana com un instrument po- derós per millorar el creixement econòmic, que ajudarà a aug- mentar fins l’1% el Producte In- terior Brut (PIB). Tot i que la ComissióEuropeahafetelsseus càlculs i l’estimació del creixe- ment previst el redueix a un 0,1%.Una“petita”disparitatde criteris. El que sí succeirà és que es crearà la major zona de lliurecomerçdelplaneta.Alvol- tantde800milionsdeconsumi- dors, representant el 50% del PIB mundial i un terç del co- merçglobal.Però,elqueespre- ténambaquestacord,entred’al- trescoses,éspoderbarrarelpas a les potències emergents com Xina,Brasil,Rússiaid’altres.Per tant,consolidarellideratgedela UE i els EUA en tot el món. ElTTIP és un projecte polític transatlàntic promogut per les elits polítiques i corporatives amblapromesaqueaugmenta- rà el comerç i l’ocupacions (de les que estem tan necessitats). Peròs’oblidend’indicar,talicom hadenunciatSusanGeorge,que eltractateliminaelscontrolsde regulació social i mediambien- tal; les normes que protegeixen als treballadors i treballadores, a consumidors i consumidores i al medi ambient, la naturalesa. Normes que les grans corpora- cionsconsiderenobstaclesaeli- minar perquè s’interposen en l’augment del seus beneficis. Ambaquesttractatespretén canviar les regles de funciona- ment del sistema econòmic, per beneficiar,encaramés,alesmul- tinacionals dels Estats Units, ja que les normes que prevaldran són les seves perjudicant la ciu- tadaniaeuropea.Unexempleés la legislació sanitària-alimentà- ria,queésméspermissivaenels EstatsUnitsiqueeltractatcon- sidera “equivalent” a l’europea, permetentlaingestiód’aliments contaminatsqueprovoquenque es posin malalts en els EUA, ca- da any, una de cada sis perso- nes (48 milions) i que es morin unes 3.000. Per aquesta raó, mentre que a la UE (gràcies a la normativa més proteccionista) solament70.000 persones em- malalteixen i 93 es moren. Aquest fet en si, ja és prou greu,comperobligaraquepre- valguilanormativaeuropeaala delsEstatsUnits.Perònoente- nen prou en volen més. Un dels principalsperillsdelaTTICésla incorporació d’un capítol sobre protecció de les inversions. Aquest fet permetrà a les grans corporacions tenir poder sobre els estats democràtics. Les em- preses privades podran deman- dar en els tribunals internacio- nalsd’arbitratge(privatsiopacs) als Estats democràtics si aquests volen fer prevaldre l’in- terès general de la població per davantdelsinteressosprivatsde les corporacions i els puguin li- mitar les seves expectatives de beneficis.Perexemple,sil’Estat implementa una norma de pro- tecciómediambientalperprote- giralsciutadansoalanaturale- sa,oqueserveixipermillorarles condicions de seguretat i higie- neeneltreballperl’aplicacióde la mateixa les corporacions ve- uenreduïtelseubeneficieconò- mic,lacorporaciópodràpresen- tarunademandamilionàriacon- traaquestEstat“tanagosarat”. El que està en lloc és la sobi- rania dels Estats i el dret d’aquestsaportarendavantpo- lítiques públiques a favor dels seusciutadans.PeralaTTIC,els ciutadans no existeixen, sola- mentsónconsumidors,iaquests pertanyen a les empreses pri- vadesquecontrolenelsmercats. En conclusió, no ens podem quedar al marge d’aquestes eleccions, el que es decideix a Brussel•les en afecta directa- ment i molt. L’abstenció sempre perjudicaralamajoriadelaciu- tadania i beneficia a la minoria. LeseleccionseuropeesielTTIP Medallade laciutatde Lleida DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Aquests dies estem assistint a l’enèssim capítol de pressumpta corrupció pel que fa al maneig dels diners públics a Espanya. Una operació judicial ha regirat el cap i casal del comandament de les obres de l’AVE a Catalunya perquè sembla ser que s’unflaven treballs per quedar-se la diferència, una bagatel·la de 6 milions només en aquest petit episodi. El cas ha posat sobre la taula altra vegada la picaresca dels sobrecostos a l’obra pública en aquest país, un costum que ha estat epidèmia i que a Lleida presenta uns quants exemples que freguen l’escàndol. Adjudicar molt barat acostuma a resultar molt més car que fer-ho ajustat. Per què serà? ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Lapicarescadelssobrecostos Diputada per CiU al Parlament de Catalunya Mireia Canals i Botines Pere Enciso i Rodríguez Portaveu de la platafor- ma Lleida Social.
 5. 5. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 05 LLEIDA PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA L’antiga comissaria del Cuerpo Nacional de Policia (CNP) de l’Estat, situada al Passeig de Ronda,unedificipropietatdela Generalitatqueportamésd’una dècada pràcticament abando- nat, podria convertir-se en breu enelprincipaltempledecultede l’església Ortodoxa Romanesa delaciutat,segonsvadeixarpa- lés ahir el departament de Go- vernació de la Generalitat. En unanotafetapúblicadesprésde lavisita a Lleida del director ge- nerald’AfersReligiososdel’Ad- ministraciócatalana,EnricVen- drell, el departament de Gover- nació va informar que Vendrell s’havia entrevistat amb el res- ponsabledel’esglésiaOrtodoxa Romanesa a Lleida, el pare Da- nielSimón,pertaldetractar,en- trealtrestemes,“sobrelapossi- bilitat bastant avançada, que aquesta comunitat adquireixi l’edificidel’antigaComissariade laPoliciaNacionalalPasseigde Ronda, propietat de la Gene- ralitat, concretament de l’IN- CASOL, per adequar-la com a església d’aquesta comunitat”. La confessió ortodoxa romane- saaLleidaciutattéuns1.200fi- dels i actualment celebra els seus oficis als baixos de l’exglé- sia del Carme, a la Rambla de Ferran.S’haderecordarquel’al- caldedeLleida,ÀngelRos,s’ha- L’antigacomissariade Ronda,futuraesglésia ortodoxadeLleida La Generalitat està a punt devendre l’edifici a la comunitat El director d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, i el pare Daniel Simón DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ via compromés al març a facili- tar a la comunitat un solar mu- nicipalperaixecaruntemple.Fa dosanysvanintentarcompartir espais a l’església de la Sagra- da Família, a Cappont. Enric Vendrell també va visi- tar ahir la residència Juana Ju- gan, a Gualda, acompanyat pel delegat de Governació, Jordi Curcó, per a conéixer la tasca que fa amb la gent gran la Con- gregació de Germanetes dels Pobres des de fa 150 anys. Èxitdel’11èMercatdeTecnologiadeLleida Més de 1.320 persones de 30 centres educatius van partici- par ahir en el Mercat deTecnologia (antic Mercatec), al cam- pusdeCappontdelaUdL.Elcertamenpreténfomentarlatec- nologia entre els estudiants de tota la demarcació, i ofereix un ampliventall d’activitats com projectes de tecnologia, ta- llers, demostracions, xerrades i exposicions. PAERIA Lapoliciaqüestionael paperdelsvigilants REDACCIÓ. LLEIDA El president de l’Associació de caps i comanaments de la Po- licia Local de Catalunya, Josep Antoni Quesada, va qüestionar ahir a la 3a Trobada estatal de responsables de seguretat local aLleidaquevigilantsprivatspu- guin duratermeidentificacions i detencions en l’espai públic. PostiusacusalaPaeria d’‘abandonar’laMariola REDACCIÓ. LLEIDA ElregidordeCiUalaPaeriaial- caldable, Antoni Postius, va cri- ticar la indiferència del govern respecte la degradació del barri delaMariola.Aixíhovaafirmar, dimecres al vespre, en una reu- nió en què els veïns li van expo- sar els problemes de convivèn- cia amb què es troben.
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 REDACCIO.TREMP ElconsellerdeJustíciadelaGe- neralitat, Germà Gordó, inau- gura demà la 50a edició de la FiradePrimaveradeTremp. A més de la passejada habitual pels diferents estands, el con- seller podrà veure l’exposició sobre el 50è aniversari, a Cal Palmerola, i degustar els pro- ductes Al teu gust aliments del Pallars que s’oferiran al final del recorregut. S’hi apleguen més de 150 expositors,entreelsqualshiha unavintenaelaboradorslocals. També hi té cabuda la 7a Fira del’EmbotitdelPirineu,ambel concurs on es premia el millor xolís i secallona. El públic, a mésdetastaricomprar embo- titsdequalitat,podranpartici- par en els tallers i tastos pre- vistos per diumenge. La gastronomia pallaresa també té un espai destacat en aquest certamen amb el sopar Trempreivindica50 anysdetradiciófiral El conseller Gordó inaugurà dissabte la Fira de Primavera Els espais reuniran 150 expositors AJUNTAMENT DE TREMP tast que organitzen els restau- radorsdel’Apat,dissabtealanit. I l’artesania i els antics oficis també s’afegiran a l’esdeveni- ment el diumenge, al Mercat delPirineuFantàstic.Comsem- pre,l’Ajuntament,aixícomdiver- ses entitats i expositors han or- ganitzat diverses propostes de lleure per a tots els públics com cercaviles, música o la primera concentraciódecotxesclàssics. L.CORTES (ACN). LLEIDA L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a dos anys i mig de presó l’home de 29 anys que va intentar apunyalar un altre home a Lleida. La fiscalia sol·li- citava 6 anys de presó però les parts han pactat i l’home ha re- conegutelsfets.Sel’hacondem- natperundelictedetemptativa d’homicidiambelsatenuantsde drogoaddiccióiobcecació.L’ho- me es va obsessionar amb la idea que la seva veïna era la se- va parella, mentre que, en reali- tatnoeraaixí,sinóqueaquesta dona es dedicava a la prostitu- ció. El dia 15 de setembre de 2013 l’acusat va trucar al pis de lasevaveïnafinsqueelvaobrir. Vaveurequeladonaestavaamb un client, es va treure de la but- xaca un ganivet de cuina i li va intentar clavar. El judici, que es va celebrar ahir a l’Audiència de Lleida, va durartansolsunsminuts,jaque la fiscalia i la defensa finalment “Sí,voliaapunyalarun clientdelamevaveïna” Reconeix els fets i accepta una pena de 2 anys i mig de presó L’acusat, durant el judici, que només va durar uns minuts LAURA CORTÉS (ACN) REDACCIÓ. LLEIDA Els Serveis d’Integració Laboral de l’Associació de Paraplègics i DiscapacitatFísicsdeLleida(As- pid) van contribuir durant el 2013 a formalitzar 275 contrac- tesdetreball,200mésquel’any anterior.Dels275lleidatansque van trobar feina gràcies a l’enti- tat, només el 34% tenien una discapacitat(96persones).Amb tot, el 63% dels contractes que es van signar l’any passat són temporals. Elsectorserveiscon- tinuaessentelquemajorocupa- ciógeneraentrelespersonesde la borsa d’ASPID, amb el 53% dels contractes signats, seguit del’agricultura(24%),indústria (14%) i construcció (9%). Pel que fa al nombre d’usua- ris, Aspid va atendre durant el 2013untotalde1.082persones a les comarques de Lleida (un any abans havien estat 864), delesquals480erenlleidatans en atur amb discapacitat i 602 aturats sense discapacitat. Un dels serveis que ofereix Aspid a les persones que bus- Aspidtrobafeinaa275 lleidatans,96delsquals tenenunadiscapacitat L’entitat formalitza 200 contractes més al 2013 PUBLICITAT van arribar a un acord.Tot i que elministeripúblicdemanavaini- cialment6anysdepresóperun delicte de temptativa d’homici- di, finalment la pena s’ha reduït a dos anys i mig de presó. L’acusatvareconèixerelsfets i va acceptar la pena i per tant la sentència és ferma. Els Mos- sosvantraslladarl’homedenou a la presó, on s’hi estava de ma- neraprovisionaldesdel16dese- tembre. Tot i l’agressió, ni la seva ve- ïna ni el seu client va patir feri- des greus ja que entre tots dos vanaconseguirreduirl’agressor i trucar als Mossos d’Esquadra. El 63% de contractes són temporals El sector serveis, el que més ocupació genera Enguany vol atendre més de 940 persones Pretén aconseguir que 225 trobin un treball quen feina és la formació. En aquest sentit, el 2013 esvan fer 3.591horesdeformació,unaxi- fra que representa un augment del 63% respecta al 2012. Pel que fa a aquest 201, l’en- titatpreténatendremésde940 persones demandants d’ocupa- ció(439ambdiscapacitat),des- envolupar més de 3.000 hores de formació, fer més de 375 vi- sites a empreses de Lleida i aconseguirlainserciólaboralde més de 225 persones.
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 07 COMARQUES Arkiapreveuportar2.000turistes d’IsraelaLleidaelsprimers40vols El turoperador israeliàven paquests turístics ambvisites a Aigüestortes, l’Alt Pirineu o Montgarri REDACCIÓ. ALGUAIRE EltouroperadorisraeliàArkiaté previst portar durant el primer anyd’operacionsal’aeroportde Lleida-Alguaire 2.000 turistes jueus des deTel-Aviv.Així hova explicar ahir des del mateix ae- roport la directora comercial de la companyia, Orly Peleg, que també va assenyalar que en els paquets turístics que ja han co- mençatavendreaIsraelhiestan incloent visites a espais com el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o Mont- garri a la Val d’Aran. La previsió és que hi hagi 20 volsal’estiu,quecomençaranel pròxim27dejuny,i20mésal’hi- vern. Si els resultats són satis- factoris, la companyia no des- carta ampliar l’oferta l’any que ve.Defet,esperaqueelnoupa- quet tingui molt d’èxit i llavors ampliaria la capacitat dels avi- ons que volarien cap a Lleida. Lanovaconnexiós’iniciaràel 27dejunyd’enguanyioferirà20 vols durant l’estiu (10 d’anada i 10 de tornada) i 20 més durant la propera temporada d’hivern. A més, la posada en marxa dels vols també anirà acompa- nyada d’una campanya promo- cional a la qual la Diputació de Lleida destinarà 60.000 euros i que inclourà l’edició de 20.000 revistesambl’ofertaturísticade Lleida,lainserciódepublicitata lasevapàginawebolainstal·la- ció de tanques publicitàries a l’aeroportdeTel-Aviv.Unimpac- te publicitari de les comarques de Lleida que arribarà als 100.000 passatgers mensuals que Arkia té a tot el món. La presentació dels vols di- rectes que connectaran els ae- roports de Tel-Aviv i Lleida es va fer ahir a les mateixes ins- tal·lacions de l’aeroport amb el delegat del Govern de la Gene- ralitat a Lleida, Ramon Farré; el Ahir es va presentar la nova ruta a les instal·lacions de l’aeroport AJUNTAMENT DE LLEIDA president de la Diputació, Joan Reñé; l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el director general de Transports de la Generalitat, Ricard Font. Precisament, Font va destacar que fins i tot en cir- cumstànciescomplicadesespot rendibilitzar una infraestructu- ra, en aquest cas, amb la col·la- boraciódelsmembresdelaTau- la Estratègica. De fet, va posar en valor que l’aeroport lleidatà s’està rendibilitzant millor que 14aeroportsdelaXarxad’Aena, gràcies a un model de gestió amb diverses institucions. Unadesenadeperiodistesdels principals diaris i revistes de l’estat d’Israel visitaran la set- mana vinent durant 5 dies les comarques lleidatanes per convertir-se en prescriptors al seupaísd’origendel’ofertatu- rística de la demarcació. Així hovaanunciarahirelpresident delaDiputaciódeLleida,Joan Reñé,enlarodadepremsade presentació dels vols directes entre Tel-Aviv i l’aeroport de Lleida-Alguaire que l’aerolínia israelianaArkiaposaràenmar- xa a partir del mes de juny. En lasevaintervenció,Reñévain- dicarqueaquestaésunadeles accionsdesenvolupadesperla corporació per tal d’internaci- onalitzarlescomarqueslleida- tanes i per obtenir un “retorn econòmic perquè el sector tu- rístictinguimésconsistència”. VISITA D’UNA DESENA DE PERIODISTES Alliberenunmilerdebarbsibagresalsrius ElDepartamentd’Agriculturavaalliberarahiruns1.100barbs de l’Ebre i bagres als rius provinents de la cria en captivitat. MARTA LLUVICH (ACN) ElPaísValenciàpresentalSalódelLlibreInfantil El País Valencià i la seva cultura van arribar ahir al 30è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de la mà de l’escriptor Enric Lluch. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA REDACCIÓ. MOLLERUSSA L’Audiència de Lleida acollirà dimecres el judici al pastor de l’EsglésiaEvangelistadeMolle- russa acusat d’estafar 131.000 euros a dos jubilats del munici- pientre2006i2009.Lafiscalia sol·licita 3 anys de presó per a l’acusat,queindemnitzielsafec- tats amb la quantitat estafada i una multa de 2.400 euros, per un ‘delicte d’estafa d’especial gravetat’. Segons la fiscalia, l’acusat es va aprofitar de la se- va condició de pastor per gua- nyar-se la confiança d’aquestes persones grans, jubilades i pen- sionistes, que tenien uns estal- vis,ielsvaconvèncerperquèin- vertissin en un producte finan- cer.Quanvanvolerrecuperarels diners, no van poder. Pastoracusatd’estafar dosavisdeMollerussa Demanen 3 anys de presó i que torni 131.000 euros MoraGuissonaencaure desde12metresd’alçada Un treballador de Solsona de 44 anys, a la CAG ACN. GUISSONA Un treballador va perdre la vida ahir dijous després de patir un accidentlaboralmentrefeiatas- ques de manteniment a la Cor- poració Alimentària Guissona (CAG),enaquestapoblaciódela Segarra. Els fets van tenir lloc quanpassavencincminutsdela unadelmigdiaquanl’home,que treballava per una empresa ex- terna a la CAG, va caure d’una plataformaelevadoraiesvapre- cipitar al terra des d’uns 12 me- tres d’alçada, segons van expli- carelsMossosd’Esquadra.Toti que efectius del Servei d’Emer- gències Mèdiques van intentat reanimar-lo, l’home va morir mentre era evacuat en helicòp- ter a l’hospital de Bellvitge de Barcelona per la gravetat de les seves ferides. La víctima és un veí de Solsona de 44 anys. Trobenmortalaveïna deSortdesapareguda REDACCIÓ. SORT UnaveïnadeSortde72anysque estava desapareguda des de di- marts va ser trobada morta di- mecrescapales8delvespre,se- gons els Mossos d’Esquadra. La donaviatjava en el seu cotxe cap a Tremp quan, per causes que s’investiguen, el vehicle va sortir de la via a la N-260. Rescatatelpilotd’un ultralleugeraFarrera REDACCIÓ. FARRERA UnhelicòpterdelSEMvaresca- tar ahir un home, de naciona- litat francesa i 66 anys, que va resultar ferit greu (traumatisme toràcic) en un accident d’ultra- lleuger al Puig de Santa Mag- dalena, al municipi de Farrera (Pallars Sobirà). La policia fran- cesa el buscava des de dilluns. BalagueriSantiagode Xile,enllaçatspelcinema REDACCIÓ. BALAGUER SantiagodeXileacolliràdel6al 12 de junyla 1a Mostra de Cine- ma Català, un esdeveniment nascutsotal’aixoplucdelaMos- tradeCinemaLlatinoamericàde Lleida i que ahir esva presentar al’AjuntamentdeBalaguer,una de les entitats que col·laboren amb aquest esdeveniment.
 8. 8. 08 FESTA MAJOR DETÀRREGABONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 REDACCIÓ.TÀRREGA Txarango serà el cap de cartell musical de la Festa Major de Maig de Tàrrega. La seva fusió de reggae, latin i pop envairà la plaçadelesNacionssenseEstat demà dissabte a partir de les 12 de la nit en un concert de caràc- ter gratuït. Portarà sota el braç el seu segon treball, Som Riu, quecontéelseusenzillMúsicde carrer.Labandacompartiràvet- llada amb Germà Negre, que adapten cançons tradicionals catalanes;LaTerrassetadePrei- xens, septet de Tàrrega i Igua- lada que conreen la rumba ca- talana; i Diga’ls-Hi Inquiets, jo- ve combo targarí. Altres cites musicals de la FestaMajordeMaigtindranlloc avuimateixamblatriplepropos- ta dels grups The Targarians, EbriKnightiKaraokeBand.The TargariansésunconjuntdeTàr- Txarangoliderael cartellmusicaldela FestaMajordeTàrrega Hi actuaran Germà Negre,TheTargarians o laTerrasseta La fusió de reggae, latin i pop de Txarango arribarà dissabte a la nit rega que barreja versions d’ska clàssic i contemporani amb te- mes propis. Ebri Knight és una formació de folk-rock que pre- sentaràelseudiscLapallavaca- ra. Karaoke Band són músics queofereixenunrepertoridete- mesvariatstotrevisanten3Dels tradicionals karaokes. D’altra banda, el dimarts 13 prendrà el relleu el conegut grup de versi- onsTremendos. Altres gèneres també seran presents a la programació. La músicaclàssicaarribaràeldime- cres de la mà de l’Orquestra de Vent de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega tot amenit- zatelvermutpopularambunre- pertori que inclourà peces de swing.Alatarda,lamateixapla- çadelesNacionsacolliràlesme- lodiesd’havaneres,gràciesales veus del grup Boira. PUBLICITAT Germà Negre, Tremendos, Karaoke Band o Ebri Knight Són altres de les formacions presents al programa d’actes Música clàssica, swing o també havaneres Desfilaran per la plaça de les Nacions sense Estat en la darrera jornada de les festes ElMagLariielCircBover dominaranl’escena És una aposta pels espectacles de caire familiar REDACCIÓ.TÀRREGA L’il·lusionisme del popular Mag Lari esdevindrà un dels plats forts de l’agenda, amb dos ses- sions diumenge a les 12 i a les7 al Teatre Ateneu. L’artista mes- clarà els seus trucs amb música i molt humor, ingredients infali- blespergarantirladiversióape- tits i grans. Tambépelquefaaartsescè- niques, la festa oferirà el darrer espectacledelsmallorquinsCirc Bover, distingitcomamillores- pectacledecarrer. Transhumant és un muntatge que conjuga el circ tradicional i contemporani, articulat a través de la historia d’unacolladesaltimbanquisque han viatjat per tot el món. Puja- ràaescenadimecresales7dela tarda a l’Ateneu. REDACCIÓ.TÀRREGA Enguany,lafestagrossadeTàr- rega estrenarà l’Eixideta, una nova cercavila que protagonit- zaran les agrupacions infantils delaciutat.Tindràllocavuia2/4 de7delaplaçaMajor,iarrenca- rà amb la recuperació de la tro- nada que marcava antigament l’inici de la festa. La desfilada infantil recupe- rarà també la figura del prego- ner tradicional a cavall flanque- jat pels dos macers, tal i com s’havia fet del 1944 al 1958. El pregoner i els macers apareixe- ranengalanatsiencapçalaranla cercavila,seguitsper lesforma- cionsdelspetits,juntamentamb elements del folklore local com Lo Tossino, els Nans de Guixa- net, La Fal·lera Gegantera i els Grallers de la Barra. Fet i fet, unes300personeshiparticipa- ran. Lesaltrescitesdeculturapo- pulardelafestaseranLaNitdel Tararot, la trobada de gegants i capgrossos, la processó de les Santes Espines i l’Eixida. Elsnensguanyen protagonismealafesta Recuperen la tronada i el pregoner a cavall La cultura popular és ben present, amb múltiples propostes AJUNTAMENT DE TÀRREGA
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 09 FESTA MAJOR DETÀRREGA PROGRAMA D’ACTES DIVENDRES 9 DE MAIG 12.00h Repic de campanes 18.30h L’eixideta: cercavila i pregó a cavall amb danses, cants i música a càrrec dels petitsdelaciutat.Lloc:Plaça Major i carrers del centre de la ciutat 19.30hInauguraciódel’expo- sició artística ‘Realisme con- temporani’, de Josep Caste- llana Niubó i Domènec Serra Marsinyach.Lloc:MuseuCo- marcal de l’Urgell 20.30hPregódeFestaMajor 22.00hConcertambTheTar- garians, Ebri Knight i Karao- kes Band. Lloc: Plaça de les Nacions sense Estat. DISSABTE 10 DE MAIG 11.00h21ècampionatdebo- tifarraCiutatdeTàrrega.Lloc: Local Social Ateneu 12.00, 13.00, 18.00 i 19.00h Tragèdia al call: portes ober- tesivisitesguiades.Lloc:Mu- seu comarcal de l’Urgell De 13.00 a 15.00h Visites al campanar: picampanar. Lloc: Campanar de l’església par- roquial 13.00h Maridatge de vins i formatgesdeproximitatiac- tuaciódePerifèrics.Lloc:Cas- tell deTàrrega 16.00hV tirada de bitlles ca- talanes Ciutat de Tàrrega. Lloc: Camp dels Escolapis 18.00h Obertura del Firacóc 2014. Lloc: Espai MerCAT 18.00h Xocolatada i anima- ció amb Xip Xap. Lloc: Plaça Major 18.00h Corre-Tossino. Tots elsfansdeLoTossinol’acom- panyaran a fer unes canyes conjuntament amb la xaran- ga BandThe marxa. Preu:7 i 10 euros. Lloc: Casal popular 20.30h Sopar popular i con- certambXerric.Preu:3euros. Lloc: Plaça Major 22.30h Espectacle de cul- turapopualr. Lloc:PlaçaSant Antoni 00.00h Concet amb Xaran- go, Germà Negre, La Terras- seta de Preixens i Diga’ls-hi inquiets. Lloc: Plaça de les Nacions sense Estat DIUMENGE 11 DE MAIG 09.30h15èobertd’escacsde promoció sub-16. 14è obert d’escacs de partides ràpides CiutatdeTàrrega.Lloc:Plaça de les Nacions sense Estat De10.00a14.00hide17.30 a 22.30h Firacóc 2014 i 27è aplecdelcóc.Lloc:EspaiMer- CAT i plaça de les Nacions sense Estat 11.30 27a Trobada de ge- gants i capgrossos, exhibició de l’home de la barra acom- panyats pels grallers de la barra.Lloc:PlaçadelesNaci- ons sense Estat 12.00 i 19.00h ‘La màgia del MagLari’.Preu:8eurosnens, 12 euros adults. Lloc: Teatre Ateneu 12.00 i 17.00h 31è Aplec de SardanesamblacoblaTàrre- ga i la Cobla Jovenívola d’Agramunt. Lloc: Plaça del Carme De 13.00 a 15.00h Visites al campanar:Picampanar.Lloc: Campanar de l’església par- roquial 18.00 i 20.00h Cafè concert iballllargambl’orquestraNo- vaSaturno.Lloc:Plaçadeles Nacions sense Estat DILLUNS 12 DE MAIG Matí Mercat tradicional amb la xaranga Va i Vé 18.00h Companyia Shiva Danceambl’espectacle‘Elra- có de les fades’. Lloc: Teatre Ateneu 19.00hOfrenafloral.Lloc:Es- glésia parroquial 20.30h Presentació de l’au- diovisual‘PostalsSonoresde l’Urgell’, a càrrec de Fran- cesc Miralles. Lloc: Local So- cial de l’Ateneu 22.00hAssaigdelballdel’Ei- xida. Lloc: Baixos del Teatre Ateneu DIMARTS 13 DE MAIG 18.45h Seguici festiu i pro- cessó de les Santes Espines. Lloc: Plaça Major 19.30hOficidelesSantesEs- pines.Lloc:Esglésiaparroqui- al Mare de Déu de l’Alba 21.00h Eixida de Festa Ma- jor. Lloc Plaça Major 23.00h Concert amb el grup deversionsTremendos. Lloc: PldelesNacionssenseEstat DIMECRES 14 DE MAIG 11.00hHàbilesport.Lloc:Pa- velló Municipal 11.00hMatinaldejocsambu- lants. Lloc: Plaça de les naci- ons sense Estat De10.00a14.00hMatinalde futbol. Lloc: Camp Municipal d’Esports Joan Capdevila De 10.00 a 13.00h Jornada d’esport inclusiu. Lloc: Camp dels Escolapis 12.00hMissasolemneenho- nor a la Mare de Déu de l’Al- ba, patrona deTàrrega. Lloc: EsglésiaparroquialdelaMa- re de Déu de l’Alba 13.00hVermutpopularicon- cert amb l’orquestra de vent del’EMMT.Lloc:Plaçadeles Nacions sense Estat 18.00hCantadad’havaneres amb el grup Boira. Lloc: Pla- çadelesNacionssenseEstat 19.00hCircBoverambl’obra ‘Circ Transhumant’. Preu: 8 euros nens, 12 euros adults. Lloc:Teatre Ateneu 20.00h Ball llarg amb Cafè Latino. Lloc: Plaça de les Na- cions sense Estat EldirectordelBornCentre Culturalpronunciaràelpregófestiu Tàrrega s’adhereix a la commemoració delTricentenari 1714-2014 tot convidant com a prego- ner a QuimTorras, director del Born Centre Cultural, un espai dedicat a la memòria de la resis- tència catalana a la Guerra de Successió.Torras pronunciarà el pregó avui a 2/4 de 9. AJUNTAMENT DE TÀRREGA
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 L’empresariatcatalàavalalaconsulta Cambres,patronalsientitatsempresarialsfirmenunmanifestquedónasuport“incondicional”aldretadecidir AGÈNCIES. BARCELONA L’empresariatcatalàvavolerdo- narunaimatged’unitatalsubs- criure un manifest -batejat com el Manifest del far- a favor de la consulta.Eltext,ques’inspiraen un acord anterior pres pels em- presaris gironins, dóna “suport incondicional” al dret a decidir i recull el compromís de “respec- tar i fer costat” a la decisió que prenguielpobledeCatalunyaal- hora que denuncia “el maltrac- tament”del’Estatila“mancade diàleg”. Representants de les tretze cambres catalanes i del consell de cambres així com de patronals i entitats empresa- rialsvan firmar l’acord. En total, 28 representants de l’empresa- riat català, entre els quals hi ha les tretze cambres catalanes i tambéelconselldecambres,pa- tronals com Amec, Cecot, Fe- pime, Femcat, Pimec i d’altres patronals sectorials o territori- als de l’Anoia, Lleida, Maresme, Osona o Sant Cugat. El presi- dentdelPacteNacionalpelDret a Decidir, Joan Rigol, també va assistiral’actequevatindrelloc ahiralmatíalFardeSantSebas- tià,aLlafranc.Rigolvaagrairals empresariselpasendavantque vab fer posant-se al costat del procés en favor de la consulta. “Elsempresarissónunapartes- sencial de la societat catalana”, vamanifestarRigol.Segonsl’ex- president del Parlament, els ca- talans se senten “ferits i margi- nats”perdiversesactuacionsde l’Estat. “Quan ens posen el dit a l’ull amb la Llei Wert o la llei de la unitat de mercat no s’adonen quefereixenactitudsprofunda- mentpositivesdelanostrasoci- etat, i això ho hem de redreçar”, va declarar Rigol. REBUTGENLAMOCIÓCONTRAHOMS D’altra banda, el Parlament de Catalunyava rebutjar ahir la re- provaciódelconsellerdelaPre- sidència,FrancescHoms,perser “elresponsablepolíticdelsdeli- risenmatèriaderelacionsinter- nacionals”delGovern,compro- posavalamociódelPartitPopu- lar català. Tampoc no es va aprovar la reprovació del secre- tari general del Consell de la Di- Representants de cambres, patronals i entitats empresarials, a Llafranc. ACN AGÈNCIES. BARCELONA ElPPguanyarialeseleccionseu- ropees del 25-M amb una lleu- gera victòria sobre el PSOE, se- gons l’enquesta del CIS publi- cadaahir.Lallistad’AriasCañete treuriaentre20i21diputats,da- vant dels 18-19 de la socialista. EntercerllocsesituariaIU,amb Willi Mayer al capdavant, que aconseguiria 5 eurodiputats; UPyD i Coalició per Europa en treurien 3 cada un i ERC dos. Cap número u de les diferents llistesésaprovatdelsciutadans: Arias Cañete treu un 4,11 i Ele- na Valenciano 3,90. El més ben valorat és Josep M. Terricabras d’ERC, que encapçala la coa- lició l’Esquerra pel Dret a Deci- dir, amb un 4,46, seguit de Javi- er Nart, de C’s, amb un 4,41. ElPP,ambunestretmarge, guanyarialeseuropees AriasCañetesuperariaelPSOEamb1o2eurodiputats VicençGavaldàingressaa lapresópel‘casPallerols’ L’exdirigent d’UCD complirà7mesos de condemna AGÈNCIES. LLOC L‘exsecretari d’organització d’UDC, Vicenç Gavaldà va in- gressar ahir a la presó després quel’AudiènciadeBarcelonaor- denés el passat dia 17 d’abril al costatdel’empresariandorràFi- del Pallarols. La decisió de l’Au- diència es va produir després que el Govern denegués les pe- ticionsd’indultd’ambdós. Amb- dósvansercondemnatselgener de2013asetmesosdepresóca- daunperladesviaciódesubven- cionspúbliquesdelcasPallerols, en què UDC va ser condemnat responsablecivilsubsidiari.Mal- grat tractar-se de penes inferi- ors als dos anys, amb les quals habitualment s’evita l’ingrés a presó, l’Audiència va acordar el 9 d’abril de l’any passat que els processats complissin les pe- nes privatives de llibertat. María del Carmen García. MARHUENDA,IMPUTATPER LESFOTOSDELSJUTGES Eljutged’Instruccióqueinves- tigalapublicacióaldiariLaRa- zónde22fotosdeDNIdejut- gesquevansignarunmanifest afavordeldretadecidirvaim- putar el director del rotatiu, FranciscoMarhuenda.Trespo- licies estatals van admetre al jutjat haver consultat la base dedadesdelDNIperferunin- formesobreelsmagistrats,pe- rò van negar haver-lo filtrat al citat diari. Per això, els jutges afectats van demanar que la denúnciainicials’ampliésaldi- rector del diari, ja que la notí- cia no anava signada. El jutge ha admès l’ampliació, i ha ci- tatMarhuendaelproper28de maig com a denunciat i assis- tit d’advocat per un possible delicte contra el dret a la inti- mitat i la pròpia imatge. Ara Marhuenda haurà d’explicar quilivafiltrarlesfotos,totique pot emparar-se en el secret professional i al dret a no de- clarar, i perquè lesva publicar. plomàcia de Catalunya (Diplo- cat), Albert Royo. Aquests dos punts es van rebutjar amb els vots de CiU, ERC, ICV- EUiA i la CUP, mentre que PPC i C‘s van votar a favor de les reprova- cions i el PSC es va abstindre. La moció recollia altres inici- atives que tambévan ser rebut- jades: tancar les delegacions de laGeneralitatal’exteriorideixar senseefecteelscontractesdela Generalitatambl’empresaInde- pendent Diplomat “per estal- viar 480.000 euros” i el tanca- mentdelapàginawebwww.ca- taloniavotes.eu., entre altres qüestions.Elpuntqueméscon- sens va suscitar va ser el man- teniment de les delegacions en l’Exterior,quevarebreelsuport detotselsgrupsdelaCambraa excepció de PP i C’s, que tradi- cionalmenthanexpressatelseu rebuig a què es mantinguin obertes. Arrestatal’Hospitaletun dels15fugitiusmésbuscats AGÈNCIES. BARCELONA Els Mossos d’Esquadra van de- tindreahirl’HospitaletdeLlobre- gat un home dominicà de 37 anys acusat d’un triple homicidi amb arma de foc a la província de Santo Domingo de la Repú- blica Dominicana i que formava part de la llista dels 15 pròfugs més buscats per la Interpol. Imputats3directiusdeFGV perl’accidentdelMetro AGÈNCIES. VALÈNCIA Ahiresvanconèixerles3primers imputacionspelcasdelmetrode València,quevacausar43morts i47feritsel2006.Sóntresdirec- tius de FGV: Vicente Contreras, FranciscoGarcíaiFranciscoOrts, responsabledeldepartamentsu- pervisordelainstal·laciódelsis- tema de frenada. Una‘imprudència’dels Mossosvacostarunull AGÈNCIES. BARCELONA EljutgeconclouqueEsterQuin- tana va perdre l’ull per una bala degomadelsMossos,enunaac- tuaciópolicial“imprudentides- proporcionada”. Desestima pe- ròlapeticiódetramitarelcasper lesionsdolosesal’entendreque la intervenció policial va ser im- prudent, no intencionada. AGÈNCIES. ALACANT La dona de Benejúzar (Alacant) condemnada per matar el viola- dor de la seva filla va ingressar ahir a la presó després que l’Au- diènciaProvincialdesestimésla petició de suspensió de l’execu- ciódelapena.Ladonapateixdes de la violació de la seva filla - ocorreguda el 1998 quan lavíc- tima tenia 13 anys- un trastorn adaptatiu mixt i, per això, el seu advocatva demanar la setmana passadalasuspensiódelapena al·legant que empresonar-la se- ria “desestabilitzador” per “al seu estat psíquic i físic a causa de la greu malaltia mental” que, segonsellletrat,és“incurable”. A la sortida de l’edifici judici- al, i amb el semblant aparent- menttranquil,MaríadelCarmen García va declarar als periodis- tes que després de vuit anys s’acabava el “calvari” d’anar ca- dasetmanaalsjutjats,jaquees- tava en llibertat provisional. La seva filla, Verónica , va afirmar que es troben “tranquils” i que “els bons sortiran i els dolents cauran”.Perlasevabanda,l’ad- vocat de la condemnada, Jo- aquín Galant, va dir que María del Carmen García “està bé” i Apresóladonaquevacremar viuelvioladordelasevafilla La nena tenia 13 anys quan envan abusar queseguiran“insistint”i“dema- nant-ne la llibertat”. María del Carmen García va ser condem- nada el 2009 a 9 anys i mig pel crim, encara que un any des- préselTribunalSupremvarebai- xarlapenafinsa5anysimigen aplicar l’eximent incompleta de trastornmentaltransitori.Lade- fensavainvocarl’article80.4del Codi Penal per sol·licitar la sus- pensiódelapena,queestableix que es podrà atorgar aquesta mesura si el condemnat està afectatd’unamalaltiamoltgreu amb patiments incurables.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 11 ESPORTS PUBLICITAT L’EscanyabocscelebraràtoteslessevesprovesíntegramentaLaSeu L’Escanyabocs, que compta amb proves de triraid, orientació, cursa de muntanya, pedalada en BTTi marxa nòrdica, se celebrarà enguanyíntegrament a La Seu d’Urgell. Aquesta setena edi- ció tindrà lloc els dies 17 i 18 i l’única prova competitiva seguirá sent l’Escanyabocs de Ferro. REDACCIÓ. LLEIDA La junta directiva del Lleida Es- portiu ha demanat mil entrades al Badalona, per poder satisfer lagrandemandadelsseguidors lleidatans, que volen acompa- nyar l’equip en el partit que dis- putarà diumenge al Camp del CentenarideBadalona,onesju- ga la classificació pel play off. InicialmentelLleidahaviade- manat600entrades,ampliades posteriorment a 800, però do- natelenormeinterèsqueelpar- tit ha despertat entre els segui- dors blaus, ahir mateix, en una reunió amb el club badaloní, va demanar 200 més. Desprésd’omplirahirelsdeu autocars que havia reservat el club,ahirmateixvademanardos més.Elterminiperapuntar-sefi- nalitzaavui.Elviatgecosta7eu- ros i, l’entrada, 10. La plantilla, per la seva part, es concentrarà demà al Hotel Barcelona Golf Resort & Spa, a San Esteve Sesrovires, a por mésde40quilòmetresdeBada- lonaperprepararmillorelpartit. ElLleidademanamil entradesalBadalona percobrirlademanda La plantilla es concentrarà demà a San Esteve Sesrovires Els jugadors del Lleida, durant la sessió d’entrenament d’ahir a l’Annex. ITMAR FABREGAT VictòriadelBalàfiaVoleialafased’ascens El CTI Balàfia Volei Lleida va obrir ahir amb victòria la fase d’ascens a la Primera divisió estatal. Els lleidatans van gua- nyar a Palma de Mallorca al CV Pòrtol per 1-3 i avui jugaran el segon partit amb el CV Sedaví de València. MenàrguensacullelCatalàdeSupermotard El Karting 55-84 de Menàrguens sera escenari, diumenge, d’una prova puntuable pel Campionat de Catalunya de Su- permotard, que organitza el Moto Club Lleida. Hi haurá pre- sència dels pilots de l’equip lleidatà Suzuki Grau Racing.
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Divergente (+12). 16.00 18.35 21.10 El viaje de Bettie (+7) 16.30 20.30 Alabama Monroe (+16) 18.30 22.30 No se aceptan devoluciones (apta) (HD) 16.00 18.05 20.10 22.15 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Carmina y amén (HD) 17.30 19.10 20.50 Aprendiz de gigoló (+12) (HD) 16.00 22.30 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Monuments Men (+7) 16.20 19.20 22.10 •00.20 Dallas Buyers Club (+12) 22.10 •00.20 Rio 2 (apta) 16.10 18.10 20.10 Azul y no tan rosa (s/c) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7) 17.00 20.00 •00.05 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7) 16.15 19.00 22.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12) 16.30 19.15 22.00•00.30 Noé (+12) 16.20 19.00 22.00•00.30 Ocho apellidos vascos (apta) 16.20 18.20 20.20 22.20•00.25 Mejor otro día (+7) 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.15 Jack Ryan: operación sombra (+12) 20.30 22.30•00.30 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) 16.30 18.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) El pasado (+12) 15.00 Tren de noche a Lisboa (+7) 17.10 19.30 La Venus de las pieles (+16) 19.00 10.000 noches en ninguna parte (+16) 15.00 20.40 Nebraska (apta) 22.35 La tropa de trapo en la selva del arco iris (apta) 16.55 Wrong Cops (+16) (VOS) 20.00 El somni del celler Can Roca (documental) (apta) 21.25 El gran cuaderno 18.10 Molière en bicicleta (+7) 22.45 Mi último día sin ti (apta) 15.00 18.00 Ida (+7) 16.35 Guillaume y los chicos ¡a la mesa! (+7) 21.25 La partícula de Dios (+12) 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 8 apellidos vascos (apta) °12.20 °14.10 16.00 17.50 19.40 21.30 •23.20 8 apellidos vascos (apta)(HD) °11.30 °13.20 15.10 17.00 18.50 20.40 22.30 •00.20 3 días para matar (+12) (HD) 11.30 13.30 15.30 17.35 22.50 00.55 3 días para matar (+12) (HD) 19.10 Amor en su punto (+12) (HD) 11.30 13.00 14.30 16.00 17.35 21.15 22.50 Amor en su punto (+12) (HD) 19.40 Aprendiz de gigoló (+12) (HD) 21.15 El heredero del diablo (+16) (HD) •00.30 The Amazing Spiderman 2 (+7) °11.30 °14.05 16.40 19.15 21.50 •00.25 Pompeya (+12) °11.40 °13.35 15.30 17.25 19.20 21.15 •23.10 Pompeya (+12) °12.30 °14.25 16.20 18.15 20.10 22.05 •00.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) ° 11.30 °13.20 15.10 17.00 Noé (+12) 18.50 21.20 •23.50 Rio 2 (apta) (3D) °12.25 °14.20 16.25 18.20 20.15 El pasado (+12) 22.10 •00.25 Frozen, el reino del hielo (apta) °11.45 °13.40 15.35 Capitán América: el soldado de invierno (+12) 17.30 19.55 22.20 •00.45 Kamikaze (+7) 11.40 13.25 15.10 17.00 Crónicas diplomáticas, Quai D’Orsay (apta) 18.45 20.45 22.45 00.45 Malditos vecinos (+16) 12.00 13.45 15.30 17.15 19.00 20.50 22.35 00.25 Divergente (+12) °11.30 °14.10 16.50 19.30 22.10 •00.50 Divergente (+12) 12.50 15.30 18.10 20.50 •23.30 El Gran Hotel Budapest (+12) °11.40 °13.30 15.20 17.10 19.00 20.50 22.40 •00.30 La vida inesperada (+7) °11.45 °13.45 15.45 17.45 19.45 21.45 •23.45 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ 12 anys d’esclavitud (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 220.20; Dg. 18.00; Dl. 22.15 Gravity (+12). Ds. 20.20; Dg. 16.15, 20.20 Philomena (apta). Dv. 22.30, Ds. 18.10, 22.30; Dg. 16.20, 18.10; Dl. 22.15 La ladrona de libros (apta). Ds. 20.00; Dg. 20.00 Tren de noche a Lisboa (+7). Dv. 22.30; Ds. 20.20; Dg. 18.00; Dl. 22.15 Frozen: El reino de hielo (apta). Ds. 18.00, 22.30; Dg. 16.15, 20.20 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ 8 apellidos vascos (apta) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dim. 16.15, 18.15, 20.15 Divergent (+12) (català). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.00; Dim. 18.00 La lego pel·lícula (apta) (català). Ds. 18.15; Dg. 16.15; Dim. 16.15 Una vida en tres días (+12). Ds. 22.30; Dg. 18.00; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dim. 20.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Cuento de invierno (+7). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Ida (+7). Dv. 22.15 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). Ds. 18.15; Dg. 17.00 12 anys d’esclavitud (+16). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Divergent (+12) (català). Dg. 17.00; Dl. 22.00 8 apellidos vascos (apta) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 19.00 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. www.circusa.com La bella y la bestia (+7). Dg. 17.00 300: el origen de un imperio (+16). Dg. 20.00 Moltaaccióperpassar unaestonaagradable 3 días para matar Acció. EUA-França, 2014. 117’. Dir.: Joseph McGinty. Int.: Kevin Costner, Am- ber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen. Cinemes: JCAAlpicat. KevinCostnerésl’actorpro- tagonista d’aquesta pel·lícula, dirigida per Joseph McGinty Nichol, un thriller dramàtic i d’accióquetractasobreunpe- rillós espia internacional que estàdeciditarenunciaralase- va arriscada vida per poder construir una relació més es- tretaamblasevaesposaifilla, de les qui ha estat distanciat per impedir que sofrissin. Abans,però,hauràdeferfront adosgransreptes:caçaralter- rorista més terrible del món i cuidar-se de la seva filla ado- lescent, per primera vegada endeuanys,mentrelasevaes- posaésforadelaciutat.Ende- finitiva,trets,persecucions,ho- mes durs i noies sexis i poca- soltades a granel. L’actor nord-americà es fica a la pell d’un espia molt especial. Comèdiaromànticaonel millorsónelsactors Amor en su punto Comèdia. Espanya, Irlanda, França, 2013. 91’. Dir.: Dominic Harari iTeresa de Pelegrí. Int.: Richard Coyle, LeonorWatling, . Cinemes: JCAAlpicat. La catalana Teresa de Pelegrí ésladirectora,juntamentamb Dominic Harari, de la comèdia romàntica Amor en su punto que esva poderveure al Festi- valdeMàlaga.Lacintasesitua aDublininarralarelacióentre un popular escriptor i peri- odista gastronòmic irlandès, Oliver,(RichardCoyle)iunaes- panyola, Bibiana, (Leonor Watling), que treballa com a comissària d’art i li ensenya a guiar-se més pel seu cor que pel seu estomac. Oliver se set inmediatament atret per ella, malgratquenotenenresenco- mú. El pes de la pel·lícula se sustenta en els personatges magistralmentinterpretatsper RichardCoyleiLeonorWatling, especialment el de l’actriu es- panyola, queva ser escrit pen- sant específicament en ella. Richard Coyle i LeonorWatling, enuna escena de la pel·lícula. Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL9 AL14 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 13 PROPOSTES Conferències Curs d’història. Talladell Espai Molí (ElTalladell. A partir de les 20.30 hores. Preu: 10€. Primera de les 4 sessions del curs d’història de Talladell, que vol apro- paralpúblicaspectesdelpassatatra- vés d’aquest cicle de conferències. Escola de pares: resolució de dubtes Sala Sant Domènec. La Seu d’Urgell. A les 20.00 hores La20areunióanualdelaSocietatCa- talanadePediatria,ofereixunaxerra- daperresoldredubtessanitarispedi- àtrics als pares, mares, tutors i nens. Tallers Dia Mundial de les Aus Migratòries Estany d’ivars i Vila-sana. Diumenge, 10. A les 08.30 hores Preu del taller: 5€. La caputxeta vermella Pavelló firal. Molleurssa. Diumenge, 11. A les 12.00 hores Talleracàrrecdelail·lustradoraMer- cè Galí. Teatre Mentiders Sala cultural. Bell-lloc d’Urgell. Dissabte, 10 (22.00 h) / Diumenge, 11 (19.00 h). Comèdia a càrrec del grup de teatre Som el que som. Fires i Festes Festa del Roser i plantada del xop Vallfogona de Riucorb. Del 9 a l’11 de maig Vallfogona celebra divendres a les 21.30 h. la seva festa amb una con- centracióalavoradelriuperferlata- lladadelxopqueesplantaràméstard davant les escoles. Ruta1714-ElPoal- Dissabte, 10. A les 20.00 hores ElPoalcelebradaelTricentenariamb l’actuaciódelsMiqueletsdesdelapla- ça fins a Cal Castell, amb parlaments i inauguració del monument als Des- valls, a càrrec del president de la Di- putació de Lleida. Diada Castellera Pl. Paeria de Lleida. Dissabte, 10. A les 18.00 hores JornadacastelleraambelsCastellers de Lleida, els Xicots deVilafranca i la Colla Joves Xiquets deValls. Menús i vermut de Festa www.movimenth.com HostaleriadeLleidaproposafinsa54 ofertes de menús i vermuts de Festa Major a preus populars. Música Planeta Bateria Plaça Sant Joan. Dissabte, 10. De 09.00 a 14.00 hores Festivalambpercussionistesibateri- esdetotCatalunya,ambclassesma- gistrals, tallers i un macroconcert. Concertd’arpaipiano Auditori Municipal de Cervera. Diumenge, 11. A les 19.00 hores Inici del XXXIV Cicle de Concerts de Primavera,ambl’actuaciódelDuo7+3, format per l’arpista Esther Piñol i el pianista Marc Castellà. Concert de Festa Major Nau central de la Seu Vella. Dumenge, 11. A les 18.30 hores Concert de Festa Major de la Schola Cantorum, de l’Ateneu, que actuarà juntament amb l’Orfeó Balaguerí. Dansa Vacío Espai Orfeó. Dissabte, 9. A les 22.00 hores Espectacle d’Street Dance. Sardanes Pl. de la Llotja. Lleida. Diumenge, 11. A les 12.00 hores Campionat Sardanista de Catalunya CategoriaGfraniCampionatdelaTer- ra Ferma, amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt. Llibres Saló del Llibre Infantil i Juvenil Pavelló firal. Mollerussa, 10.30 hores SemifinalsdelesTerresdeLleidaenel X Certamen Nacional Infantil i Juve- nildeLecturaenVeuAlta.Diumenge, ales13.00hores,trobadademunici- pis lectors. La Julià Carbonell viatja amb Blaumut a través del projecte musical ElTurista Simfònic, fruitdel’estretvincled’ambdu- es formacions, que els ha por- tataexperimentarnouscamins sonors i musicals des de l’any 2013, a través de col·laboraci- onsmusicalsentremembresde l’orquestra i del grup Blamut, donant com a resultat aquest projecte musical que combina el pop, el folk i la clàssica amb cançons d’autor. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Solsona. Dissabte, 10 i diumenge, 11. Grantrobadanacionalde trabucairesaSolsona Solsona espera rebre una quarentena de colles, amb uns 350 trabucaires, en unatrobadanacionalquedurantdosdi- escombinaràgalejadescol·lectives,cer- cavilesiàpàtsdegermanor.Diumenge, a les 11.00 h. es farà un gran muntatge perdonarrelleual’àmbitruraldeSolso- na que culminarà a les 12 del migdia amb una gran tronada conjunta a la plaça Major. Diumenge: d’11 a 12.30 hores. Pl. Paeria i Eix Comercial. Més informació: www.paeria.es www.facebook.com LesFestesdeMaigdonen suportalsballstradicionals LesFestesdeMaigdeLleidavolenofe- rirunarepresentaciócompletadelsdi- ferents balls del folklore tradicional ambelsballsdemorosicristians,elball dediables,elballdebastonsoelscava- llets,totselsqualsesdesenvolupenen diferentspuntsdel’eixcomercials,oen elcasdelaMoxiganga,fentunarepre- sentació completa en la pl. Paeria. Guiadel capde setmana Vins, formatge i música Castell deTàrrega. Dissabte, 10. A les 13.00 hores L’Associació Agrat i l’agrupament escolta Mestre Güell-Roger de Llúria redescobreixen un nou espai deTàrrega en un vermut amb maridatge de vins i formatge i l’actuació musical de Perifèrics. Fira de primavera a Tremp Tremp. Dissabte, 10 i diumenge, 11. La tradicional Fira de Primavera deTremp acull 150 expositors del sector agroalimentari, i inclou la Fira de l’Embotit del Pirineu. L’artesania i els antics oficis també tenen un paper destacat. Els Encants dels Canonges Carrer dels Canonges. La Seu d’Urgell. Dissabte, 10 de maig Nova proposta comercial que s’afegeix a l’oferta del mercat setmanal, amb un mercat de productes de segona mà, tots els dissabtes de l’any. Sant Anastasi al Museu Museu de Lleida. Diumenge, 11. A les 12.00 hores Visita temàtica i jornada de portes obertes amb motiu de la celebració de la Festa Major de Lleida. Jornada medieval Cal Delme. Butsènit d’Urgell. Dissabte, 10. Durant tot el dia Jornada medieval amb menús, música i animació medievals. Viatge musical de la Julià Carbonell i Blaumut Música Blaumut i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell Auditori Municipal Enric Granados. Diumenge, 11. A les 19.00 hores. Preu: 12/10€ Monestie de Santa Maria de Les Franqueses de Balaguer. Dissabte, 10 A les 21.30 hores LagiraIterLuminisdeLídia PujolarribaaBalaguer Lídia Pujol presenta un projecte musi- cal nascut a partir del seu tercer disc Mariam Matrem, que vol fer un recor- regutperdiferentsespaisemblemàtics catalansuninthistòriaimúsicaalagent del territori. El disc conté cançons de trobadors i d’arrels espirituals del Lli- bre Vermell de Montserrat o El Misteri d’Elx, entre d’altres. Firacóc: EspaiMerCAT. Tàrrega. De divendres 9, a dimecres 14 de maig. TàrregacelebraFiracóc ilasevaFestaMajor La coca de recapte és la protagonista indiscutible de la Firacóc de Tàrrega, amb24expositorsqueexposenelsseus productes artesans. Paral·lelament, la FestaMajorenhonordelaMaredeDéu del Alba, presenta més de 50 propos- tes vinculades amb la cultura popular, arts escèniques, música, gastronomia, esports i associacionisme.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 5 9 Sudoku Estàméspropdelquecreusunarecon- ciliacióambalgúquevaser,oqueenca- ra sigui, important per a tu. Oblida el passat i comença de nou. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Coneixeràs a un Bessons que podria convertir-seenelteumàximsuporteco- nòmicamitjàtermini.T’aportaràlapros- peritat que busques. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Hasd’intentartraspassarelpensament superficialsobrealgunespersonesoco- ses que t’envolten, doncs, d’una altra manera, estaràs limitant-te. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Unainversióquevasferfatempsienla qualjagairebéhaviesperdutl’esperan- ça, podria donar resultats molt ràpid si et fixes en els detalls. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Apareixeràenlatevavidaunanovaper- sonaque,encaraqueetfaràdubtarpel seucomportamentunxicfred,enelfons estarà interessada en tu. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Etsunestalviadornat,amésd’algúmolt treballador,organitzatieficient.Aques- tes qualitats et serviran en els propers dies,onhauràsdeferfrontaimprevists. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Uncanvienlatevallarfariaquehocon- templis tot d’una altra manera i que aconseguississentirmésharmonia.Re- gala el que no t’agradi i desfes-te’n. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Avui començaràs a veure canvis en un afervinculatamblafeinaquefatemps queetpreocupa.Esresoldràalteufavor en els propers dies. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE No deixis per més endavant certs as- sumptes relacionats amb els impostos o, en cas contrari, et trobaràs amb un problema de molt difícil solució. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Llegiràsunainformaciósobreunaacti- vitatesportivadelaqualnohaviestin- gutnotíciafinsaraiqueetcridaràmolt l’atenció. És el moment. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Vigilalatevasalutiacudeix,encasne- cessari, a un nutricionista o un dietista quepuguirecomanar-tequintipusd’ali- mentació és la que t’aniria millor. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Potserqueavuitinguisunadespesaex- tra que afectarà en certa mesura la te- va economia del mes, per la qual cosa hauràs d’evitar despeses més tard. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.882 Solucions n. 1.881 3 1 9 8 9 2 6 1 5 5 9 6 2 2 7 6 7 4 3 4 2 8 5 2 7 3 1 4 4 6 8 3 7 2 5 1 9 3 5 7 6 9 1 8 2 4 9 1 2 5 4 8 3 6 7 2 4 6 9 8 3 1 5 7 7 1 3 5 4 2 9 8 6 8 9 5 1 7 6 2 3 4 8 2 1 6 9 4 7 3 5 4 7 9 2 3 5 1 6 8 6 5 3 7 8 1 4 2 14. CONTACTOS CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS COMPRODISCOS,tebeos,cromos,posta- les,novelas,muñecas,scalextric,libros.Tel. 669548488 T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. SEVENDEosealquila,localmuycéntri- co en Lleida. Superficie 520 m2, en dos plantas.Tel.627946391. PARTICULARLLOGOestudi,moblat.Zona Alta.Lleida.Tel.606408353. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS BALAGUER VENDA solar urbà, 350m2, 17.5metresdefaçana.Tel.650302961. XALETA la Vall fosca, en terreny de 450 m2, 4 habitacions, 2 banys, moblat i tot equipat.Preu255.000€.Informacióivisi- tes(finquesCor)Tel.636189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada enzonamolttranquil·la,ambcabanadepe- draenperfecteestat(terraenrajolatiteu- lada nova). Rebaixada preu 22.000 € In- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. OPORTUNITAT!!!FINCAplanade17.000 m2(1,7H), entreeltermedel’AlbiilesBor- ges, regable, 9.000 €. Informació ivisites (finquesCor)Tel.636189656. CASA XALET en Venda al centre de June- da, sortida a dos carrers, superfície solar 429m2,dospisosindependents,piscinai zona lúdica. Preu 190.000 €. Informació i visites(finquesCor)Tel.636189656. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948.
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 9 DE MAIG DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. Presentat per Carles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. L’Ona ha aconseguit trobar-se amb el Nil. A ell li pesa massa el secret que amaga. 16.45 Divendres. 18.35 Murdoch mysteries. 19.25 Espai Terra. 20.00 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 21.55 Zona zàping. 22.30 La gran pel·lícula. Mares i filles. 2009. EUA. Dir: Rodrigo García. Int: Naomi Watts, Annette Bening. 00.45 Pel·lícula. Aurora boreal. 2007. Suècia. Dir: Leif Lindblom. 02.30 Waterloo Road. 03.21 Cava de Blues. 08.38 Quin crac, l’Angelo! 09.10 MIC. 09.55 Clifford, el gran gos vermell. 10.47 El xai Shaun. 11.36 Marsupilami. 12.02 WordGirl. 12.30 Bugs Bunny. 13.18 Sailormoon. 13.45 Shin Chan. 14.55 Fanboy i Chum Chum. 15.45 L’abella Maia. 17.00 MIC. 17.50 Una mà de contes. 18.00 Bubble bip. 18.18 Les noves aventures de Peter Pan. 18.42 Els germans Kratt. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.10 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 GR Barcelona. 22.35 GR Pirineus. 23.15 La Sonora. 23.45 Grans documentals 33. 00.40 Catmúsica. 02.25 Leonora Milà. 07.10 Jet Lag. Sèrie. 08.05 8 de 8. 08.35 Catalunya blues. 09.00 Televenda. 11.05 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Magazine d’actualitat dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.55 Jet Lag. 17.30 Pel·lícula. Mistery Woman: Asesinato a primera vista. 2006. EUA. Dir: Kellie Martin. Int: Kellie Martin, Clarence Williams III. La Samantha, propietària de la llibreria Mistery Woman, decideix conèixer la seva mare biològica. 19.00 8 al dia. Magazín Dirigir i presentat per Josep Cuní. Especial primàries PSC. 22.30 Gran Cinema. Gángsters de Jamaica. 2002. EUA. Dir: Cess Silvera. Int: Ky- Mani Marley, Spragga Benz, Paul Campbell. 00.20 Només per als teus ulls. 02.00 Clips. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia. 11.30 Cafeïna (red). 12.30 Fanzivid. 13.00 El problema de Gettier. 13.30 Somiar un país, construir un somni. 14.00 Notícies migdia. 14.20 Ban de Festa Major alcalde de Lleida. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 Aliments i territori (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 Gaudeix la festa. 18.00 El temps oportú. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Aventura’t. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.44 Anem a dormir. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Pica lletres. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Presentat per Mariló Montero. Inclou l’espai Saber vivir del doctor Luis Gutiérrez. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. 18.45 España directo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Presentat per Ana Blanco i Marcos López. 22.00 El tiempo. 22.15 Cine. Indomables. 2011. EUA. Dir: Steven Soderbergh. Int: Gina Carano, Channing Tatum. 23.45 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. Programado. 01.10 La noche en 24h. 03.00 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Página 2. 09.00 Viaje al interior de la cultura. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Docufilia. 11.50 Para todos La 2. 13.30 La casa encendida. 13.40 Docufilia. 15.00 Brain Games. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.25 El escarabajo verde. 19.00 Vespre a La 2. 20.10 ¡Atención obras! 21.00 Imprescindibles. Sin hilos (que inventen ellos). 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 El cine de La 2. Manolito Gafotas en ¡Mola ser jefe! Espanya. Dir: Juan Potau. 23.50 Docufilia. 01.25 Ritmo urbano. 01.55 Vive la vía. 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández i Leticia Iglesias. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per Isabel Jiménez, David Cantero i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentat per Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. * La programación puede verse alterada por las retransmisiones deportivas. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentat per Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Presentat per Carlos Sobera. 21.00 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. Presentat per Manu Sánchez. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Me resbala. 02.15 Campeonato Europeo de Póker. 02.55 La tienda en casa. 03.10 Minutos musicales. 06.00 La tienda en casa. 07.45 Al rojo vivo (red.). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Investigadores forenses. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat por Antonio García Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Presentat per Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.10 La Sexta Méteo 1ª edición. 15.15 Mútua Madrid Open. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Presentat per Cristina Saavedra. 20.45 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna. 22.30 Equipo de investigación. Pagar por trabajar; El negocio de la ropa usada; La narco del pueblo; Asaltos a domicilio. 02.30 Juega con el 8. 04.00 Minutos musicales. 06.30 Malas pulgas. 07.20 El zapping de surferos. 08.30 Fauna letal. Depredadores letales; Armas. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Pequeñas venganzas sin importancia. 17.00 Castle. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.45 El Blockbuster. John Carter. 2012. EUA. Dir: Andrew Stanton. Int: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe. 00.10 Strike Back. 02.05 Ciudades del pecado. 03.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 09/05/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Beat, Geronci, Hermes, Nicolau, Pacomi, Timoteu, Wilfred PUBLICITAT Avuiesguanyauna indulgènciaplenària Avui és el gran dia oficial i institucional de les Festes de Maig, doncs hi ha festa grossa a la Casa de laVila. Alvespre el saló de plens de la Paeria acollirà la lec- tura del pregó, a càrrec de Sebastià Serrano, la pro- clamació de les pubilles i l’entrega de les Medalles i Plaques de la Paeria a aquells ciutadans/nes i entitats que han obrat en positiu per la ciutat. Una d’aquestes medalles té un especial significat per l’al- calde de Lleida, l’Àngel Ros, la que es lliurarà al pare franciscà (i periodis- ta) Francesc Gamissans, confessor del paer en cap. Segur que d’aquesta feta n’obté una indulgència, potser fins i tot plenària. TWITTER @Miquel Pueyo «L’entorn del parc de bombers i lesurgènciesdel’Arnau,col.lap- sat pel trànsit de les grans su- perfícies.Resultat:disminueixla seguretat.» @joanteixidopau «Senyor @angelrosdomingo, vau anunciar bitllets de Renfe per la Festa Major però no heu dit com s’ha de fer. I a Renfe no hi ha res.» @sepapeed «No poden entendre la falta de fracturaicrispació!Barberàpa- ra els peus a un periodista de Madrid» @pjuvilla «Entrepans sense externalitzar o remunicipalitzats a l’espai de @LaSirollada#festamajor#Llei- da @Serveis_Publics» @elregueret «lallibertat,lalleiqueésmésse- gura, la veritat, bandera que no es jura, i el paradís, un bon plat deverdura.» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA FRANCISCO MARHUENDA El director de ‘La Razón’ ha es- tat imputat per publicar les fo- tos, ‘robades’ per la policia, de 22jutgesquevansignarunma- nifest en favor de la consulta. PUNT I A PART ORLY PELEG Ésladirectoracomercialdeltou- roperadorisraeliàArkia,compa- nyia que aquest estiu portarà a Lleidauns2.000turistesd’Isra- el per l’aeroport d’Alguaire. Felicitats a tots els cosins Moreno per la trobada d’enguany LA FOTOTECA El Lleida Patinatge Artístic va aconseguir 5 podis el cap de setmana Genoveva Mases Berengué de Linyola ha fet 100 anys. Felicitats!

×