Bondia.cat 04/07/2013

223 views

Published on

TITULAR:A La Generalitat vol vedar el burca en espais públics per raons de seguretat
FOTO: Aprendre a tenir cura d’animals

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 04/07/2013

 1. 1. 4 DE JULIOL DEL 2013 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: LaGeneralitatvol vedarelburcaen espaispúblicsper raonsdeseguretatEls veïns del municipi de Les enregistren un ‘lipdub’ per atreure els turistes Aprendre a tenir cura d’animals Els nens del targarí Centre Obert Ondara tracten cadells Crèditsperal sectorturístici agroalimentari pelsaiguats AJUNTAMENT DE TÀRREGA p. 05 i Edit. 04p. 10 p. 11 PUBLICITAT Aquesta iniciativa l’allunya del debat de la llibertat religiosa Pelegríadverteixqueno permetràunrepartiment centralitzatdelaPAC p. 10 Elpercentatged’africans alescomarquesdeLleida superalarestadel’Estat p. 07 IRBLleidabecaquatre alumnesperquètreballin ambelsinvestigadors p. 06 LAURA CORTÉS (ACN) Es prohibirien cascos i passamuntanyes en manifestacions InteriordeixaLleidaamb un30% menysde bombersaquestestiu p. 03 NÚMERO 1.779 ANY 8
 2. 2. PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Villalonga Pifarré. Hostal, 2 (Bordeta) FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Redondo. Àger, 23 (Bordeta) Fco. de Villalonga. Boters, 25 De 22.00 a 09.00 h Aragonés. Plaça Paeria, 1 AL·LÈRGIES Parietària 3 = Gramínies 4 = Olivera 2 = Blets 4 = Castanyer 1 = Compostes 1 = Eucaliptus 1 = Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure / Alzina 1 = Troana 1 = Xiprers 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = De l’1 al7 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Hihauràunambient assolellatatotarreua partirdemigmatí Fins a mig matí el cel estarà entre mig i molt ennuvolat al vessant nord del Pirineu, però a partir de llavors s’imposarà l’ambient assole- llat arreu, tot i que amb núvols d’evolució diürna a punts de muntanya. Les temperatu- res seran semblants a les d’ahir; les mínimes es mouran entre els 10 i 15 graus al Pirineu i entre 16 i 21 a la Plana, i les màximes, entre els 26 i 31 al Pirineu i entre 30 i 35 a Ponent. La visibilitat serà bona en general. 06.50 h 21.48 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/ 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 3. 3. PUBLICITAT InteriordeixaLleidaambun30% menysdebombersaquestestiu LaUGTdenunciaqueambelsefectiusactualsnoespodriencombatredosgransfocssimultanisalpaís REDACCIÓ / ACN. LLEIDA La UGT de les Terres de Lleida hadenunciatquelareducciódel 30%quehasofertduranteldar- reranyelpersonaloperatiudels Bombers de la Generalitat en aquestademarcaciódificultapo- derferfrontambnormalitatala campanya forestal d’aquest es- tiu, ja que segons el sindicat, amb els efectius actuals “seria impossible” assumir dos grans incendis a la vegada arreu del país.Amés,laUGTrecordaque actualment no s’estan fent ho- res extra als parcs lleidatans. La UGTha denunciat que les retalladesdelDepartamentd’In- teriorhancomportatunareduc- ció del 30% del personal opera- tiudeBombersalescomarques deLleida,entrebombersprofes- sionals,voluntaris i auxiliars fo- restals que donen suport en la campanya d’estiu, que aquest any s’ha iniciat l’1 de juliol, en- lloc de mitjans de juny com en anys anteriors, i que s’acabarà l’1 de setembre. El sindicat de- mana que la campanya forestal no se centri només a l’estiu si no que també es porti a terme alPirineudurantelsmesosd’hi- vernenquèelriscd’incenditam- bé és elevat. Segons la UGT, per aquest estiu Interior ha contractat 76 auxiliarsforestalsalademarca- ció mentre la campanya passa- davanser120,totiqueanysen- rere s’havia arribat a prop dels 200. També s’han reduït en els darrersanyselsbombersprofes- sionalssobretotperprejubilaci- ons. Actualment, segons la UGT alsparcslleidatanshihauns250 professionals. Cal recordar, a més, que els bombers lleida- tans estan seguint de forma “majoritària” una vaga d’hores extra de manera que no treba- llen més enllà del necessari. Menys professionals i voluntaris A més, la campanya forestal també s’ha reduït a 2 mesos 250 professionals als parcs lleidatans El sindicat recorda que els bombers fan una vaga d’hores extra RECURSOS El secretari general de la FSP-UGT de Lleida, Pep González, ha acusat Inte- riord’una“malaplanifica- ció” i de destinar recursos del Departament a altres conceptes com ara a l’ad- quisiciódevehiclespolici- als destinats a manifesta- cions o als sous d’asses- sors, que pugen uns 500.000 euros, segons el sindicat, enlloc de desti- nar-losalaprevenciód’in- cendis,al’atenciód’emer- gènciesalterritorioalare- novaciódelparcmòbildels bombers. LaUGTacusael Governdemala planificació Bombers treballant en l’extinció d’un foc prop de la Ll-11 fa un any ACN BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013 03 AVUI
 4. 4. El patriotisme comença defen- sant la terra, el medi ambient, En l’estructura empresarial del nostre país hi ha una part subs- tancialdelsactiusessencialsper prepararCatalunyapersortirde la crisi. I entre aquests, els em- prenedors socials, que entenen que hi ha una altra manera de generar riquesa, amb economia real,desdelsvalorsdemocràtics iposantperdavantlespersones. Empreses que transformen una realitatsocialdeformarendible i sostinguda en el temps que, sense perdre-hi diners, aporten beneficis socials. I a Catalunya, alescomarquesdeLleida,ente- nim molts exemples. Fa uns dies, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va ser a Lleida per inau- gurarduesfloristeriesalesGar- riguesdelcentreespecialdetre- ball (CET) APROMI-Talma que donenfeinaapersonesambdis- capacitatomalaltiamental.Em- preses com aquestes són bàsi- ques perquè el país surti de la crisi. El Govern n’és conscient i que fa possible tota la resta. Peraixòtrobomoltencertadala jornada reivindicativa, organit- zada per Lleida Ambiental, que vatenirllocel30dejuny,l’ende- màdelconcerthistòricdelCamp Nou. Sovint, no cal cercar els ene- mics a fora, ja que, al costat de casa, en tenim de prou impor- tants. Actualment, el riu Segre, elmésllargdelsPaïsosCatalans, està sent espoliat de forma in- justificabletotjustalseupasper la ciutat de Lleida. Resulta que l’autoritat de conca, la Confederació Hidro- gràficadel’Ebre,téconcedidala sobreexplotació del cabal a En- desa, el que li permet desviar 60.000 l/s d’aigua des de les comportesdePardinyesfinsala central hidroelèctrica de Seròs, auns40kmaigüesavall.Només passat aquell punt, el Segre re- cupera el cabal sostret. La com- panyia, en contrapartida, tan sols allibera 2.000 l/s, un ínfim 3% de l’aigua transportada pel riu. El problema principal que aquestabúscausaésqueesdei- xa al Segre sense el cabal eco- lògic necessari perquè tingui proucapacitatderegeneracióo manteniment de l’ecosistema que acull. A més, la manca d’ai- gua impedeix altres usos so- cials, com ara la navegació amb petitesembarcacionsolapesca. Així com la minva de plagues, com la mosca negra, o la dilució dels contaminants. Tot això està passant quan la Directiva Marc de l’Aigua exi- geix que tots els rius europeus estiguin en òptimes condicions ecològiquesperal’any2015.Per tant, ja comença a ser hora de rescabalar al riu emblemàtic de Lleida la seua potencialitat am- biental i social. Desprésd’anysdereivindica- cions,almenys,esvaaconseguir, el 25 de març de 2011, que el PledelaPaeriadeformaunàni- me instés la CHE a concedir al tramdelriuSegrealseupasper Lleida, un cabal d’entre 14.000 i 18.000 l/s. Esperem que, com amínim,pergarantirlasupervi- vènciadel’ecosistemafluvialdel Segre es pugui comptar amb aquest cabal. És de justícia! lasevaprioritatsemprehaestat l’atenció de les persones en si- tuació de vulnerabilitat i el su- portaaquellesempresesqueho fan possible. Però l’ofec econò- mic obliga a gestionar curosa- ment els recursos del Govern. Eneldarrerany,s’hafetmolt evident la recentralització de l’Estat, el buidatge de les com- petències de la Generalitat i l’ofec més inversemblant de la nostra economia. Un ofec eco- nòmicquenonomésfareferèn- cia al dèficit fiscal (més de 16.500 milions d’euros a l’any quemarxeninotornen)oaladi- ficultat d’establir un sostre de dèficit raonable. També afecta, greument, a la rebaixa de parti- des econòmiques assignades per als serveis bàsics del país, moltesd’ellesobligadesperllei, i que, només en el cas del de- partament de Benestar Social i Família,suposenunarebaixadel 92% dels seus ingressos. Així mateix, enguany, l’Estat espanyol ha decidit reduir en 1.550 M€ la inversió en políti- quesactivesd’ocupacióqueges- tionenlescomunitatsielsmuni- cipis, xifra que suposa un 57% menys en polítiques actives, un 51% menys en inserció laboral per a persones amb discapa- citat i un 16% menys en forma- ció ocupacional per a persones aturades.Reduccionsquepodri- en posar en perill la continuïtat i la posada en marxa, entre al- tres,d’empresessocialscomles floristeriesd’APROMIalesGar- rigues,silaGeneralitatnohifes un esforç complementari. Com en tantes altres polítiques. En immigració,perexemple,l’apor- tació ha quedat a zero, tot i així, elGoverncontinuatreballant-hi. Llei de la Dependència D’altra banda, l’any 2006, el govern espanyol va aprovar la Ley de Promoción de la Auto- nomíaPersonalyAtenciónalas personasensituacióndedepen- dencia y a las familias, més co- negudacoma“Lleideladepen- dència”.UnaLleiquevadesper- tarmoltesexpectativesperòque va néixer mal finançada i mal dimensionadaique,alhora,sig- nificava una invasió de compe- tències de la Generalitat. Cal recordar que la llei esta- bleixqueelsserveisilespresta- cions per a l’atenció de les per- sones amb dependència han de serfinançadesapartsigualsen- tre l’Estat i les Comunitats Au- tònomes.Noobstantaixò,elgo- vern de l’Estat mai ha complert amb la seva part i el Govern de la Generalitat sempre ha actuat amb responsabilitat i ha treba- llat per suplir i garantir aquesta atenció a les persones. En aquests moments Catalunya aporta al finançament de la Llei el79,12% dels fons, mentre que l’Estat només es fa càrrec del 20,88%. La Consellera de Benestar Social i Família ha recordat en nombroses ocasions, que si la Generalitat no hagués fet front a la deslleialtat del govern de l’Estat, un 53% de les persones ateses no haurien pogut bene- ficiar-se d’aquesta atenció. Cal recordar que, a 31 de desembre de 2012, eren 158.589 les per- sones beneficiàries d’aquestes prestacions. Laconcatenaciódefetsésin- apel·lable:elnorespectealavo- luntatd’unpobleamblaretalla- dadel’Estatutd’autonomia;l’in- compliment de la Llei de la Dependència; l’atac al model educatiucatalàamblalleiWert; el deute històric en infraestruc- tures; el menysteniment de la llenguaambl’inventdelLAPAO; la impugnació davant delTribu- nalConstitucionaldeladeclara- ció institucional del Parlament de Catalunya en favor de la so- birania; el dèficit fiscal històric quesumamésde300.000mili- ons d’euros en tota la història democràtica. Cal encara dubtar de la necessitat d’exercir el dret a decidir el nostre futur? “Aquest país ha de fer algu- na cosa; el millor camí és cons- truir un projecte propi”, en pa- raules del M.H. President Mas enlaconferènciainauguraldela darrera reunió del Cercle d’Eco- nomia. I seguia: “Perquè si no podem acceptar la situació ac- tualdedesmembrament,elpeix alcoveestàsuperatperlahistò- ria i la refundació de l’Estat no és possible a hores d’ara, abans que quedar-nos de braços cre- uats,agenollatsiambelcapcot, aquestpaíshadeferalgunaco- sa”. Fem alguna cosa: decidim. Persostenirl’estatdelbenestar,decidim PerunSegre viu,amb aiguaalriu! DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La fallida croada per aconseguir la prohibició del burka en els espais públics partint de la base que era un tracte discriminatori cap a la dona i que aquesta no es podia sotmetre a segons quines interpretacions de l’Islam, va ser una batalla perduda perquè la Constitució espanyola reconeix que aquest és un Estat laic i, per tant, la llibertat religiosa és -si més no, per ara- intocable. Ara, des de la Generalitat es vol materialitzar el seu vet però a través d’una altra via, com és la de la seguretat. La mesura es complementaria amb la prohibició de cascos i passamuntanyes a les manifestacions. Amb burka o no, el rostre no s’ha d’amagar. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Elburcailaseguretat En el darrer any, s’ha fet molt evident la recentralització de l’Estat, el buidatge de les competències de la Generalitat i l’ofec més inversemblant de la nostra economia Violant Cervera Diputada de CiU al Parlament de Catalunya Ja comença a ser hora de rescabalar el riu emblemàtic de Lleida i la seua potencialitat ambiental i social David Colell Orrit Escriptor ecologista 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 5. 5. Estudienprohibirel burcaperseguretat La Generalitat defensa la necessitar de regular el seu ús AGÈNCIES. BARCELONA / LLEIDA El conseller d’Interior, Ramon Espadaler,vadefensarahirlane- cessitat de regular l’ús del bur- ca i de qualsevol altre element d’ocultació del rostre als espais públics, per motius de segu- retatciutadana.Aixíhovaanun- ciar el conseller al Parlament abans de debatre’s al ple una interpel·laciódeCiUsobrel’ocul- tació o dissimulació de la cara a l’espai públic i les mesures que cal adoptar en matèria de segu- retat pública”. La federació allunya el debat delburcadelallibertatreligiosa i l’emmarca en un problema de seguretat.Iésque,segonshadit: “Aquest camí no ens conduiria enlloc i estaríem al límit dels dretsfonamentals”.Estractade la primera vegada que aborden aquesta qüestió al Parlament desd’aquestaperspectiva,vadir Espadaler, que va recordar que és com ho han fet altres països veïns. El text també podria prohibir la utilització cascos o depassa- muntanyes en manifestacions. És a dir, quan hi hagi la necessi- tatd’identificarunapersona,no es podrà anar amb la cara tapa- da. Elconsellervadefensardeba- tre la necessitat de regular l’ús delburcaidequalsevolaltreele- ment d’ocultació del rostre de manera “curosa, subtil i clara” i va fer una crida a obtenir el mà- xim consens, al·legant que han d’atendre una demanda que considera que existeix a la soci- etat i en el món local. Precisament,vaexplicarque- la iniciativa de l’Ajuntament de Lleidadeprohibirelburcaal’es- pai públic han estat anul·lades pel Tribunal Suprem perquè un ens local no és competent de regular els drets fonamentals. Encanvi,vaassegurarquere- gular el burca a escala autonò- micaseria legal, ja que l’article 164del’Estatutdónacompetèn- Crida del conseller Espadaler Vol un màxim consens per atendre la demanda que hi ha a la societat Ros, satisfet davant aquesta iniciativa L’alcalde de Lleida també destaca que es vulgui regular des del Parlament 158jovestornenaferles ‘mates’delaSelectivitat REDACCIÓ. LLEIDA Tresdecadadeuestudiantsque es van examinar de Matemàti- quesalesPAUoptenavuiperre- petirlaprova.ALleida,seranun total de 158 estudiants. ElConcursRicardViñesde piano,peraunajoverussa REDACCIÓ. LLEIDA NataliaSokolovskayaéslagua- nyadora del 19è Concurs Inter- nacional de Piano Ricard Viñes. Els 5 finalistes realitzaren ahir l’última prova davant del jurat. LaPaeriaurbanitzaelcarrerMostaindeLlívia LaPaeriaduatermelesobresperurbanitzaruntramdelcar- rer Mostain de Llívia, en concret on hi ha més edificis d’habi- tatges, ja que estava en estat molt deficitari i no tenia ni vo- reres en bona part del recorregut ni calçada en bon estat. HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) DiputacióiCoelldonensuportalsemprenedors El president de la Diputació, Joan Reñé, i el president de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (Co- ell), Joan Simó,van signar un conveni entre les 2 institucions per donar recolzament als emprenedors de la xarxa de CEIs. DIPUTACIÓ DE LLEIDA PUBLICITAT cies a la Generalitat de Catalu- nyaenmatèriadeseguretatpú- blica. ROS, SATISFET DAVANT AQUESTA INICIATIVA Per la seva part, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va valorar molt positivament la iniciativa del Parlament de Catalunya per regular l’ ús del burca en espais públics en el marc de mesures quevoladoptarelgovernenma- tèria de seguretat pública. En declaracions al programa El Món a RAC 1, de Jordi Basté, elpaerencapvaafirmar:“Ésuna gran iniciativa, estic especial- ment satisfet que es vulgui re- gulardesdelParlament.Quanhi va haver una iniciativa, en aquellsmomentsimpulsadaper Ciutadans,esparlavafonamen- talmentdetemesreligiosos,pe- rònoésuntemadereligió.Ésun temad’igualtathome-donaamb una component de seguretat. Per tant, jo crec que és bo que un Parlament reguli l’ ús d’una peça de roba que és clarament discriminatòria envers la dona i que la nostra societat, que ha desenvolupat la igualtat home- dona, no tolera. No hi ha argu- mentsquehojustifiquiniésmolt positiu que es desenvolupi des d’unacambralegislativa”,vade- clarar l’alcalde. BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013 05 LLEIDA
 6. 6. REDACCIÓ. LLEIDA LaPaeriacol·laboraambunaac- ciódeBookcrossingdissabte.El BookCrossing és la pràctica de deixarllibresenllocspúblicsper- quèelsrecullinaltreslectors,que després faran el mateix. PUBLICITAT Milalumnesa lesactivitats del’IREL REDACCIÓ. LLEIDA Mil persones han participat en lesactivitatsdocentsquel’Insti- tut de Recerca i Estudis Religi- osos de Lleida-IRELha realitzat elcurs2012-2013,segonslame- mòria d’activitats i el balanç fet pelseudirector,RamonPrat.Cal destacar l’increment d’estudi- ants matriculats, 224, als quals calafegirelsparticipantsenfor- mació teològica no reglada. LAURA CORTÉS (ACN). LLEIDA L’InstitutdeRecercaBiomèdica de Lleida (IRBLleida) ha becat quatre alumnes de primer de Batxillerat perquè treballin aquestestiualcostatdelsinves- tigadors. L’objectiu,talcomvaexplicar el director de l’IRBLleida, Xavi- er Matias-Guiu, és que les vo- cacions d’aquests alumnes en- focades a la recerca es consoli- din i que quan acabin el Bat- xillerat enfoquin la seva forma- ció cap a aquest àmbit. Els quatre alumnes becats són l’Albert Vidal, de 16 anys i alumne de l’Institut Caparrella deLleida;laLluïsaRodríguez,de 16 anys i alumna de l’IES Guin- dàvols de Lleida; el Lian Hu Ye, de16anysialumnedel’IESRon- da de Lleida, i la Laura Giribet, de 16 anys i alumna de l’IES Jo- sep Vallverdú de les Borges Blanques. Aquesta és la primera vega- da que es duu a terme aquesta iniciativa,quetévoluntatdecon- tinuar. L’IRBLleidabecaquatrealumnesperquè aquestestiutreballinambinvestigadors És el primer cop que s’impulsa aquesta iniciativa, que tévoluntat de continuar Estudiantsd’FPIlernaes formaranalMagical REDACCIÓ. LLEIDA Els estudiants del Centre de FP Ilerna completaran la seva for- mació pràctica al Magical, que continuaamblasevaapostaper laformaciódelsfutursprofessi- onals del sector audiovisual. Cunilleravolques’informi delscanvisenelsAvant REDACCIÓ. LLEIDA La diputada del PSC Tere Cuni- lleraafirmàque“elterritoriiso- bretot els usuaris d’Avant Llei- da-BCNhandesaberelsdetalls tècnics dels canvis a la línia”. AnimaCamina,degira duranttotaquestestiu REDACCIÓ. LLEIDA La versió itinerant d’Animac (Animac Camina) marxa de gira durantl’estiuperciutatsipobles delterritoricatalàiespanyolper difondre el cinema d’animació. Preacordper alconvenide gasolineres REDACCIÓ. LLEIDA CCOO Lleida valora positiva- ment el preacord signat en les negociacions pel conveni de benzineresiestacionsdeservei, on destaca la vigència (2010- 2015);elmantenimentdelajor- nada laboral de 1.760 h., i una mobilitat que no impliqui canvi de residència, entre d’altres. AcciódeBookcrossing aquestdissabteaLleida 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 7. 7. REDACCIÓ. LLEIDA La distribució de la població es- trangeraalescomarquesdePo- nentpresentaaspectesúnicsen el context català i espanyol, se- gons els autors de l’estudi. Els residentsoriginarisd’ÀfricaiEu- roparepresentenel83,9%dela població estrangera. Una xifra clarament superior a la cata- lana (59,2%) i a l’espanyola (67%). Dos nacionalitats, mar- roquins i romanesos, sumen pràcticament el 50% dels es- trangers de la província (30,4% a Catalunya i 29,8% a l’Estat). Els africans destaquen en capi- tals de comarca com Cervera, Tàrrega o Solsona. Els experts de la UdL asse- nyalen que com més petita és l’àrea, les concentracions de determinats grups tendeixen a sermésgrans.Tambés’observa una elevada presència de na- cionalitatspocpresentsaEspa- nya.Lleidaaculll’11%delsegip- cisiunaxifrasimilardelsguine- ans de tot l’Estat. En termes generals, l’entorn del’eixdel’autoviaA-2concen- tra els valors més alts de pobla- ció immigrada, especialment a Lleida ciutat (29.887 persones censades) i a Mollerussa (4.349).Pelquefaacomarques, laSegarramarcaelvalormésalt delaprovínciaambel27%dela població estrangera. La seguei- xenelSegriàielPla,ambvalors pròximsal20%;il’Urgell,ambel 18,5%. Fora de la plana, sols l’Arantéunsvalorscomparables alsanteriors,perinfluènciadels francesos residents. On hi ha menys població estrangera és l’Alt Urgell, Garrigues, Nogue- ra, Solsonès i sud del Pallars. L’eix de l’autovia A-2 concentra els valors més alts d’estrangers Destaquen Lleida ciutat, amb 29.887 censats, i Mollerussa, amb 4.349 Lleida acull l’11% dels guineans i egipcis de tot l’Estat On hi ha menys població estrangera és a l’Alt Urgell i a les Garrigues ALleidaelpercentatge d’africanséssuperioral delarestadel’Estat Marroquins i romanesos sumats ja són el 50% dels forans ElPPvolunpasdevianantsal’Avgda.Garrigues ElPPalaPaeriaduràalaComissiód’Urbanismeunapropos- ta per un nou pas de vianants a l’Avinguda de les Garrigues, metres abans de la confluència amb l’Avinguda València. PP PUBLICITAT 20jovesal projecteYUZZ emprenedors REDACCIÓ. LLEIDA ElprojecteYUZZ,viverdeforma- ció i assessorament per a joves de 18 a 30 anys amb projectes debasetecnològica,desenvolu- pat amb el suport de la Paeria, haconclòsambèxitlasevaquar- ta edició, que ha permès a 20 joves emprenedors de la ciutat treballar en la concreció dels seus projectes empresarials. Novaedició delMercatde l’HortaTaula REDACCIÓ. LLEIDA Com cada primer diumenge de mes, els lleidatans podran gau- dir el 7 de juliol del tradicional Mercat de l’Hort a Taula que s’instal·la a la plaça Sant Joan, una iniciativa plenament con- solidada que ofereix productes de proximitat com formatges i derivats làctics, fruita i verdura, xocolata i dolços, entre d’altres. BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013 07 LLEIDA
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 9. 9. 09 PUBLICITATBONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 10. 10. REDACCIÓ / ACN. LLEIDA / LES L’Institut Català de Finances (ICF) ha activat una línia de fi- nançamentespecíficaperaltei- xit empresarial del sector turís- tic i el sector primari i agroali- mentari afectats pels fenòmens meteorològics -aiguats i pedre- gades- d’aquesta primavera. L’importtotaldelalíniasuma10 milionsd’euros,5milionsaniran destinats al finançament d’em- preses i persones físiques del sector turístic afectades pels danys ocasionats directament pels aiguats al Pirineu i la Vall d’Aran i els 5 milions restants, a finançarempresesipersonesfí- siques del sector primari i agro- alimentariafectadespelsdanys ocasionats directament per les pedregadesd’aquestaprimave- ra a diverses comarques d’ar- reu del país. En el cas del sector turístic, els préstecs seran d’entre 30.000 i 300.000 euros i, en el cas del sector primari i agroali- mentari,d’entre6.000i60.000 euros. En ambdós casos, seran préstecsa5anysamb18mesos de carència inclosos. Les empreses podran cursar la sol·licitud dels préstecs a tra- vés del web corporatiu de l’Ins- titut Català de Finances. SÒL INUNDABLE Després de les riuades a l’Aran, la diputada d’ICV-EUiA, SaraVilà,vareclamarahiralGo- vern “quines són les mesures que té pensades, com les prio- ritzarà, quin calendari té i si ha elaborat alguna estratègia pel que fa al 15% de sòl urbanitzat a Catalunya que, segons l’ACA, es troba en terreny inundable”. Crèditsperalsectorturístici agroalimentaripelsaiguats L’ICFactiva una línia de finançament de 10 milions per als afectats per les riuades LES GRAVA UN ‘LIPDUB’ PER ATREURETURISTES ElsveïnsdeLeshanfetunlip- dub per fer una crida al turis- me, principal motor econòmic del territori, després de les inundacions del Garona del passat18dejuny.L’enregistra- mentdelvídeoesvaferl’ende- mà de les festes de Les, el dia de Sant Pere, quan els veïns van plantar de nou l’Haro, el símbolculturaldelavila.Podeu veure el lipdub des de la web del Bondia.cat Pelegríno permetrà unaPAC centralitzada En repartir les ajudes REDACCIÓ. LLEIDA Elconsellerd’Agricultura,Rama- deria, Pesca, Alimentació i Me- di Natural, Josep Maria Pelegrí, esvareunirahiramblesorganit- zacionsagràries,sindicats,fede- ració de cooperatives i partits per analitzar l’afectació a Cata- lunya de la nova proposta de la PAC del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE i el Parla- ment Europeu. Pelegrí va asse- nyalar que ara s’inicia “el debat de debò, el de la regionalització dels fons de la PAC”, que es vol repartir “com a competència estatal”. El consellerva advertir del perill de greuges si no es calculen les especificitats de l’agriculturamediterràniairecla- ma un front comú perquè la dis- tribució “no es faci amb criteris recentralitzadors”. “Des de Catalunya seguirem defensantunadistribuciódelso- bre nacional que s’adapti a les especificitats agràries del terri- toriionlesquetenenunpercen- tatge important d’activitat sen- se base territorial, com la rama- deria poden veure’s greument perjudicades”, va explicar. Culturacadacapde setmana,aAlcarràs REDACCIÓ. ALCARRÀS Alcarràs ha organitzat, per se- gon anyconsecutiu, les Nitsala Fresca,uncicledepropostescul- turals i musicals per “omplir” d’activitatlúdicaelscapsdeset- mana d’estiu. Hi haurà 12 actu- acions com les dels cantautors Montse Castellà o Pep Gimeno. Comissenmésde80.000 eurosaladuana REDACCIÓ. LA FARGA DE MOLES Dilluns i dimarts efectius de la Guàrdia Civil pertanyents a la Secciód’EspecialistesFiscalsde la duana de la Farga de Moles, vandescobrir80.100eurospro- cedentsd’Andorra,mentrefeien diverses inspeccions fiscals. Activitatsgratisperals clientsdecasesrurals ACN. CONCA DE DALT L’Associació de Cases de Turis- me Rural del Pallars Jussà ha presentat la campanya Vine al Pallars,ViuelJussàambl’objec- tiu d’atreure clients. La campa- nya ofereix activitats de natura i senderisme gratis als clients. PUBLICITAT 10 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 11. 11. Bassellarep ajudesper actuaralpont d’Ogern REDACCIÓ. BASSELLA Bassella rebrà ajuts dels Fons Europeus per al Desenvolupa- ment Regional (Feder) per a la reconstrucció i consolidació del pontd’Ogern.LaDireccióGene- rald’AdministracióLocalaixího ha donat a conèixer en la terce- ra convocatòria dels eixos 2 i 4 d’aquestprogramadesubvenci- ons, segons avançava ahir Rà- dioSeu.AlPirineuesfinançaran 10 projectes més amb aquestes ajudes,entreelsquehihalacre- aciódel’EspaideNaturadel’Ar- tigadeLin,delConselhGenerau d’Aranounaintervencióintegral enl’entorndelcastelldelsCom- tes del Pallars, a Sort. Almacelleshabilitatres nouspassosdevianants REDACCIÓ. ALMACELLES L’Ajuntament d’Almacelles ha habilitat tres nous passos devi- anantsenuntramdelcarrerMa- jor,entreelscarrersd’AnnaMin- guellidel’UrgellielsdeMossèn Alexandre Pedra i Noguera. Tàrregaensenyaelsnens atenircuradelsanimals REDACCIÓ.TÀRREGA ElsinfantsdelCentreObertOn- dara de Tàrrega tenen cura de cadells acollits per la Protecto- ra d’Animals com a experiència educativa. LaSeuhad’indemnitzar l’exarquitectemunicipal REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL El Jutjat Social 1 de Lleida ha condemnat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a indemnitzar l’an- terior arquitecte municipal amb 30.150eurosperacomiadament improcedent. REDACCIÓ. ALMACELLES ElCentreAssistencialSantJoan deDéud’Almacellesestàacabat però no pot obrir. Li ho van co- municar ahir els representants del centre a la Subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, durant una visita a les instal·la- cions. Van explicar-li que mal- grat haver acabat les obres, no poden posar-lo en marxa al res- tarpendentlaformalitzaciódels corresponentsconcertsquega- ranteixin la prestació dels dife- rentsserveisqueintegrenelnou edifici. Enaquestsentit,elgerentdel centre, Francesc Pérez, va dir que “fins que no s’aprovin els pressupostos amb la correspo- nent partida que garanteixi la continuïtatdelservei,nopodem fer efectiva la posada en funci- onament del centre”. ElMinisterideSanitatvades- tinar entre els anys 2005 i 2011 3.368.000 per a la construcció i equipament d’aquest complex residencial de 87places per do- nar cobertura a les necessitats depersonesambdiscapacitatin- tel·lectual greument afectades amb problemes psicosomàtics associats. A més, els representants del centre van explicar a Manso el projecte de construcció d’una Unitat Polivalent amb 172 pla- ces i un pressupost de 18 mili- ons d’euros, a la partida Copa d’Or, entre Cappont i la Borde- ta. Per a la seva construcció, al Centre Sant Joan de Déu ha re- but a càrrec de l’ajuda de l’IRPF 830.000 euros els darrers tres anys. Les obres d’aquest equi- pamenthauriend’havercomen- çatl’any2010,peròs’haanatre- tardantperquèlaGeneralitatno ha formalitzat la concertació de l’activitat. Les obres del nou equipament ja estan acabades Resta pendent signar els acords perquè es puguin prestar els serveis La nova Unitat Polivalent de Copa d’Or, ajornada Mentre la Generalitat no formalitzi la concertació de l’activitat ElCentreAssistencial SantJoandeDéu,llest peròencaraperobrir Manca el finançament per garantir-ne el seu funcionament ElGovern assessora Rialbenel plad’usos REDACCIÓ. GUALTER L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)recolzaiassessoraeldes- envolupamentd’unplad’usosde l’embassament de Rialb, amb l’objectiu d’afavorir les acti- vitats turístiques i lúdiques en aquesta massa d’aigua. Aquesta és una iniciativa del nouConsorciSegre-Rialb,com- posat pels ajuntaments ribe- rencsdelescomarquesdelaNo- gueraidel’AltUrgell(Baroniade Rialb,Bassella,Oliana,Peramo- la, Ponts iTiurana), els dos con- sellscomarcalsdelesanomena- des comarques, la Diputació de Lleidaiunseguitd’empresesde la zona interessades en invertir en instal·lacions per esports aquàtics. Tot plegat per afavorir el tu- risme i l’economia de la zona. L’ACA asessora el consorci en qüestionstècniquesijurídiques, aixícomagilitzantlestramitaci- ons. PUBLICITAT Per aprofitar el pantà BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013 11 COMARQUES
 12. 12. PUBLICITAT AGÈNCIES. EL CAIRE Uncopd’estatmilitarhaapartat delpoderelpresidentegipci,l’is- lamistaMohamedMursi.Uncop expirat l’ultimàtum de 48 hores quel’exèrcitlivadonar,elsmili- tars i els líders de l’oposició, les institucionsreligiosesielsjoves hananunciatenundiscurstele- visat el full de ruta per treure Egipte de la crisi. S’ha suspès temporalment la Constitució i es nomenarà un Uncopd’estatmilitara EgipteapartaMursii pactaambl’oposició La Constitució se suspèn i hi haurà un govern de tecnòcrates la institució islàmica d’Al Azhar, Ahmed al Tayeb; el papa copte, Teodor II, el representant de l’oposició,MohamedElBaradei, i joves del moviment “Tamar- rud”, a més dels militars. Ha estat el cap de les forces armades, el mariscal Abdel Fa- tahalSisi,quihaanunciatelpla, envoltat dels altres represen- tants. Al Sisi ha justificat el cop dient que Mursi “no ha respost a les demandes del poble”. governinterítecnòcrata,quedi- rigirà el cap delTribunalConsti- tucional. L’objectiu és fer una transició que inclogui eleccions presidencials i parlamentàries i la redacció d’una nova Carta Magna. L’anunci va desfermar l’alegriaalaplaçaTahrir,ons’ha- vien tornat a concentrar milers de persones. El full de ruta postMursi ha estat acordat en una reunió a múltiplesbandes,ambelxeicde AGÈNCIES. LAS PALMAS L’avió on viatjava el president bolivià,EvoMorales,esvaenlai- rar de l’aeroport de Las Palmas de Gran Canaria en direcció a La Paz, després d’una peripècia de prop de 24 hores durant les quals diversos països europeus -entre ells França i Portugal- es vannegaradeixaraterrarl’apa- relldavantlasospitaquehiviat- java l’exanalista de la CIA Ed- ward Snowden, perseguit pels Estats Units per revelació de secrets. CAP REGISTRE A L’AVIÓ Per la seva part, el ministre d’Afers Exteriors i de Coopera- ció,JoséManuelGarcía-Marga- llo, va assegurar que Espanya “en cap cas”va prohibir l’expre- sident bolivià aterrar en territo- ri espanyol i quetampoc és cert que demanés “registrar l’avió” del mandatari. L’aviódeMoralessols potferescalaaEspanya Països li neguen per creure que hi anava Snowden Morales, ahir a l’aeroport de Viena Dosinformes perlacartade MasaRajoy AGÈNCIES. BARCELONA El president de la Generalitat, Artur Mas, va avançar que in- clouràdosdocumentsannexosa lacartaqueenviaràalpresident del Govern espanyol per dema- nar-li per escrit que autoritzi la celebració d’una consulta d’au- todeterminació. Un informe se- rà del Consell deTransició i, l’al- tre, les “primeres conclusions i apreciacions” del Pacte Nacio- nal pel Dret a Decidir. 12 ACTUALITAT BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 13. 13. PUBLICITAT AGÈNCIES. GINEBRA L’assembleadelComitèOlímpic Internacional (COI) es va reunir ahir a Suïssa per escoltar les úl- timespresentacionsdelsprojec- tes de les ciutats candidates a acollir els Jocs Olímpics del 2020:Istanbul,TòquioiMadrid. Estractadel’últimaprovadefoc abans que el COI prengui la de- cisió final el proper 7 de setem- bre,totilesabsènciesdeJoseph Penúltimaprovadefoc delacandidaturade MadridalsJocsde2020 El COI escull el7de setembre entre Madrid, Istanbul iTòquio testespopularsaTurquiapoden suposar un punt molt negatiu per a la candidatura d’Istanbul. Desprésvaarribareltorndepre- sentació deTòquio i de Madrid. La delegació de la capital es- panyola ha estat encapçalada pel príncep Felip, l’alcaldessa Ana Botella; el ministre d’Eco- nomia,LuisdeGuindos,iAlejan- droBlanco,elpresidentdelpro- jecte. Blatter, el rei Guillem d’Holan- da o el príncep Albert deMòna- co. En total, 100 dels 114 mem- bresdelCOIhanescoltatlespre- sentacions de les delegacions turca, japonesa i espanyola. La primera ciutat que va ex- posarelprojectevaserIstanbul. Les sensacions han estat molt positives, segons va declarar el presidentdeladelegació,Hasat Aran.Tot i això, les últimes pro- ElMadridpresentaIsco, primerreforçd’Ancelotti AGÈNCIES. MADRID ElReialMadridvapresentarahir FranciscoRománAlarcón,de21 anys, més conegut per Isco, el primerfitxatgemadridistapera la pròxima temporada, que ha fitxat per cinc anys. DelPotrotrencaelsomni deFerreraWimbledon AGÈNCIES. LONDRES Punt final de David Ferrer a Wimbledon. El de Xàbia va per- dre als quarts contra Juan Mar- tín del Potro en tres sets, per 2- 6,4-6i6-7.L’argentíseleshau- rà en semifinals amb Djokvic. L’exblaugranaMuniesa fitxaperl’StokeCity AGÈNCIES. STOKE CITY MarcMuniesa,queel30dejuny vaacabarlasevavinculaciócon- tractual amb el Barça, ha fitxat per a l’Stoke Cityanglès, queva sertretzensdelaPremier,lihan firmat un contracte per 4 anys. PremisperlleidatansalaNitdelBàsquetCatalà Lleida, protagonista en la Nit del Bàsquet Català, amb 6 dis- tincions: Miquel Abrantes, Rubén Añé, Carles Folguera, Òs- car Manel López Ribes, Joan A. Cuadrat Xiques i Lluís Biosca. FinaldelTrofeuIniciaciódepatinatgeartístic 16esportistesdelLleidaPatinatgeArtísticvanassolirlaclas- sificació per a la Final delTrofeu Iniciació de patinatge artís- tic.LapatinadoraAnaïsPuigpinósvaser3aenlacategoriaE. LLEIDA PATINATGE ARTÍSTIC BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013 13 ESPORTS
 14. 14. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Hitchcock (+12). 16.20, 18.10 Mi gran aventura sexual (+12). 20.00, 22.00 Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta). 16.05 Un dios prohibido (+12). 17.40, 20.00, 22.20 Un invierno en la playa (+12) (HD). 16.25, 18.20 El mensajero (+16) (HD). 20.15, 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Un amigo para Frank (+7) (HD). 16.30, 18.20, 20.10, 22.00 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es 360 Juego de destinos (+16). 16.15, 18.15, 20.20,22.20, •00.30 Somos gente honrada (+12). 16.40, 18.40, 20.30,22.15, •00.15 Trance (+16). 16.40, 19.30, 22.00, •00.15 El hombre de acero (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20 R3sacón (+16). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.30 Los becarios (+12). 16.30, 19.15, 21.45, •00.20 After Earth (+12). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30 Monstruos University (apta). 16.10, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30 Antes del anochecer (+7). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Populaire (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25, •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Insch’Allah (+12). 15.00, 18.00, 19.45, 22.30 Comediants: amb el sol a la maleta (apta). 16.35 Crulic: camino al más allá (apta) (VOS). 21.20 Insensibles (+16). 15.00 Menú degustació (apta). 17.00 Encierro (apta). 18.25 Turistas (+16) (VOS) . 19.45 Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.10 La caza (+12). 22.30 Antes del anochecer (+7) (VOS).20.35 Antes del anochecer (+7.) 15.00, 16.50, 18.40, 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. After Earth (+12). °12.30, °14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 After Earth (+12). °13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10, •23.10 After Earth (+12) (HD). 15.50, 17.50, 19.50 El mensajero (+16) (HD). °11.30, °13.40, 21.50, •00.00 Los becarios (+12). °13.20, 15.35, 17.50, 20.05, 22.20, •00.35 Los becarios (+12). °12.15, °14.30, 16.45, 19.00, 21.15, •23.30 Resacón 3 (+16). °11.40, °14.10, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.20 El gran Gatsby (+12). °11.30, °14.40, 17.15 Objetivo La Casa Blanca (+16). 19.50, 22.00, •00.15 Los Croods (apta). °12.00, 15.10, 17.00 Tipos legales (+16). 18.50, 20.45, 22.25, •00.15 Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.40, 16.50 Fast & Furious 6 (+16). 19.05, 21.30, •00.00 Monstruos University (apta). °11.50, °14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.00 Monstruos University (apta) (3D). °12.40,°14.50, 16.50, 18.50 El hombre de acero (+12). °11.20, °14.00, 16.40, 19.20, 22.00, •00.40 El hombre de acero (+12). °13.20, 16.00, 18.40, 21.20, •00.00 El hombre de acero (+12). °12.00, °14.40, 17.20, 20.00, 22.40 El hombre de acero (+12) (3D). 20.50, •23.35 Iron Man 3 (+12). °11.50, 15.45, 18.00, 20.15 Fill de Caín (+16) (VO). 22.30, •00.20 15 años y un día (+12). °12.10, °14.35, 16.35, 18.25, 20.15, 22.05, •00.00 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com La estrella (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 19.45; Dl. 22.15 Monstruos University (apta). Ds. 17.45, 19.45; Dg. 17.45; Dl. 19.15 El hombre de acero (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 19.15, 22.15 Comediants: amb el sol a la maleta (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 22.30; Dg. 18.20; Dl. 22.15 Somos gente honrada (+12). Ds. 20.20; Dg. 20.20; Dl. 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 El hombre de acero (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.30; Dl. 22.15 Monstruos University. Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com R3Sacón (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 La cocinera del presidente (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Las aventuras de los cinco (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 G.I. Joe: la venganza (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00 El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com Sense programació Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta) (Blue Ray). Ds. 19.15; Dg. 17.00 R3Sacón (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Un gran equipo (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Objetivo: la Casa Blanca (+16). Ds. 22.00; Dg. 19.10 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.com Sense programació Cinemes Exposicions IaniversarideViu! Torre del Cotton. A les 22.00 hores El col·lectiu Viu, Essència d’Humanitat celebra el seu primer aniversari amb la projecció de les millors imatges gràfi- quesdelseurecorregut artísticicultu- ral. Paral·lelament, col·laboren amb la mostracol·lectivade16artistesquees- tà oberta a la sala Rogeli Aragonés de Pardinyes. Playstòries Museu de la Noguera. Balaguer Unrecorregutperlahistòriadelsclicks atravésdesisdioramestematitzatsque mostrenextraordinàriescol·leccionsde les peces de Playmobil. Al voltant de l’exposició s’organitzen diverses pro- postesperatoteslesedats.Obertafins el7de juliol. Florsnaturalspintades Sala Sunka. Lleida Fins el 15 de juliol, l’artista d’Almenar Lídia Camins exposa una selecció de centresdeflorsiplantespintadesamà. Branques de romaní, panotxes de pa- nís,nyores,cepsicanyesdebambúsón algunesdelesplantesnaturalsquel’ar- tista empra combinants colors com els taronges iverds. Humorgràficcaragoler Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Exposició delescinquantamillorsobres ques’hanpresentatalVIConcursd’Hu- morGràficCaragoler,incloentlavinye- taguanyadoradelsbascosAsieriJavi- er. La mostra es pot veure fins el 31 de juliol. Temps de canvis Museu d’Art Jaume Morera.Av. Blondel 40, baixos. Lleida. A les 20.00 hores. Inauguracióavuidel’exposicióquemos- tra la col·lecció que l’any 2012, la Fun- dacióPrivadaAAVC(Assocaciód’Artis- tes visuals de Catalunya), va dipositar almuseuJaumeMorera,untotalde20 peces d’alguns dels grans noms de la plàsticanacionaliinternacional.Espot veure fins al 29 de setembre. Unbarrienprojecte,unbarrien construcció Local social de l’AAVV Barri Universitat. Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida. Exposició de fotos antigues del barri Universitat des dels inicis de la cons- trucció,alesprimeresdècadesdelsegle XX . Oberta fins el 30 de setembre. Conferències Iniciació a l’exportació Sala de plens de l’Ajuntament de Guissona. De 10.00 a 11.30 hores. Inscripcions a: peconomica@ccsegarra.cat o trucant al tel: 973 531 300 Jornadapràcticaperaempreses,impar- tida per personal expert en internacio- nalització d’ACC10. L’exportació és la únicaactivitatempresarialaCatalunya que mostra un comportament positiu en els darrers temps. Els fills del sol: astronomia i paisatge al Mediterrani de l’Antiguitat Caixaforum. A les 19.00 hores. Conferència a càrrec de Juan Antonio Belmonte,doctorenastrofísicaiunade lesveus més escoltades internacional- ment sobre les tradicions astronòmi- quesdelesantiguesculturesdelmedi- terrani. Identitat aranesa Conselh Generau d’Aran. Vielha. A les 19.00. ConferènciasobreIdentitataranesa:jo- enessa e periodisme, emmarcada en la Setmana Culturau. Cultura catalana Ajuntament de Juncosa. A les 22.00. Elpresidentd’Òmnium CulturaldeLlei- da-Ponent, Josep M. Forné, impartirà una conferència sobre la cultura cata- lana en el procés de transició nacional. S’emmarca en la Semana Cultural. Tallers i cursos Tallerd’estiupelsinfants Del 25 de juny al 10 de setembre. Inscripcions: Cercle de Belles Arts de Lleida. C/ Major, 24.Te. 973 243725 - 699 633 364 Tallerperanensde5a12anys,ambuna durada de 3 hores al matí, en el qual es volfomentareltreballilacol·laboració en equip experimentant amb diferents materials com la plastilina o la pintura acríl·lica. Menjarambart Centre d’Art la Panera. Lleida. A les 11.00. Taller d’animació per a nens de 9 a 12 anysacàrrecdeCaptusoup.Preu: 5eu- ros. Tallers de manualitats Informació i reserves:Tel. 660 854 459 (Laia). craftandartists@gmail.com www.craftandartists.cat Tallers per treballar amb diferents ma- terialsitècniques.Enellsesfarandesde polseres fins a decoració en paper, ni- nos de roba, bijuteria en alumini o de- coració amb washi tape i altres materi- als innovadors. Places són limitades. Activitatsjuvenilsperal’estiu Centre de Recursos Juvenils. C/ La Palma, 6-10. Lleida.Tel. 973700 66. joventut@paeria.cat Facebook: joventutlleida Twitter: @joventutlleida Al maig es va obrir el termini per a les inscripcionsquelaRegidoriadeJoven- tut promou per a l’estiu, des de camps detreballurbans,esports,setmaneste- màtiques,sortidesoactivitatsalsBuscs d’Assaig El Mercat. Cistelles amb paper Ajuntament de Juncosa. A les 17.00. Taller de manualitats on Dolors Martí ensenyaràaconfeccionarcistellesamb paper de revista. Curs d’indústria alimentària CEI de Cervera. A les 11.00. Cloendadelcursd’indústriaalimentària, que s’inclou dins del programa de for- mació per aturats de llarga durada. Música Ilerband Parc de les Vies. A les 19.00. Animació a càrrec d’Ilerband. Concert Plaça Ricard Vinyes. A les 20.00. Concertdelcursd’estiudelgrupdevent acàrrecd’alumnesdelConservatoriMu- nicipal. Concurs Ricard Viñes Auditori Enric Granados. Lleida. A les 20.00 hores. Lliuramentdelspremisdelconcursinter- nacional de piano RicardViñes. Teatre Boti Boti Plaça Sant Jordi (Bordeta). Lleida. A les 19.00. AnimacióinfantilambSacEspectacles. Dansa Sardanes amb so digital Plaça Major. Mollerussa. A les 22.00. Ballada de sardanes amb so digital. Mostra de balls i danses Plaça Sant Antoni.Tàrrega. A les 22.30. AmbmotiudelasegonaEscolad’Estiu de Jocs Tradicionals, mostra de balls i dansesdelaCia.L’AnònimaiMinistrils del Raval. Gastronomia Jornades gastronòmiques Centre San Miguel. Lleida. A les 11.00. Tots els dijous de juliol, la firma cerve- sera organitza una visita guiada a les instal·lacions, de caràcter gratuït. Pla- ceslimitades,areservartrucantaltelè- fon 97370 54 00 (demanant per Mar- garida Guamis) o a l’e-mail mgua- misr@mahou-sanmiguel.com. Cuina de Scala Dei Monestir les Avellanes. A les 20.30. LacuinadelaCartoixadeScalaDeiins- piraelsegonsoparmonàsticmedieval. Preu: 12,5 euros, places limitades. Soparjaponès Museu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega. A les 21.00. Sopar japonès amb concert de música tradicional nipona a càrrec del restau- rant japonès de Barcelona Can Kenji. Activitat paral·lela a l’exposició d’ho- menatgealJapódeSylviaTuà.Preu:28 euros, places limitades. Projeccions Dijous de cine Pati Universitat. Cervera. A les 22.00. Projeccions, organitzades pel centre municipal de cultura. Esports Bàsquet per a joves Pista esportiva del Parc de Santa Cecília. Lleida. A partir de les 19.00 hores. Entrenamentsipartitsdebàsquetpera joves de 15 a 25 anys, del 13 de juny al 8d’agost,organitzatperlaregidoriade Joventut i Salut Pública. Informació: htt://joventut.paeria.es. Gratuït. Cervera patina Plaça Pius XII. Cervera. A les 21.30. Activitat oberta a tothom. Concursos La por. L’aposta contrarevolucionària Fins el 18 de juliol es pot participar a la cinquenaediciódelconcursdeliteratu- rabreuambrerefonssocial.Fesarribar el teu parer en forma de conte o relat curt a animcontacta@gmail.com o bé a través de la web www.lleidapartici- pa.cat/anim. El guanyador serà guar- donat amb el premi Hipatia d’Alexan- dria 2013, dotat amb 300 euros. 3a beca de recerca del Pallars Jussà, Mn. Jesús Castells Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. acpallarsjussa.cultura@gencat.cat http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj Amb l’objectiu de promoure el desen- volupament, divulgació i foment de la cultura a la comarca del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp, el Consell Co- marcalil’ArxiuComarcaldelPallarsJus- sà,publiquenlaconvocatòriadelesba- sesperalaconcessiód’aquesta3abe- caderecerca.Elterminidepresentació acabael31dejuliolilabecaestàdota- da amb un import de 3.000 €. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL28 DE JUNYAL4 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius. 14 PROPOSTES BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013
 15. 15. Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. BONDIA DIJOUS, 4 DE JULIOL DEL 2013 15 OCI 6 2 5 3 4 Sudoku Lasalut,elbenestarfísic,éselquemés hasdevalorar,aixíquenodeixispassar qualsevolsímptomaqueapareguii,es- pecialment, no t’obsessionis. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Potseraquestproblemapersisteixper- quènoestàsbuscantlasolucióenellloc adequat. Explora noves opcions o de- manaajudaaalgúambmésexperiència. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Passesmassatempsdavantdeltelevi- sor i amb prou feines et mous. Si et fa mandra anar al gimnàs, aprofita teus moments d’oci a casa per fer exercici. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY És el moment propici per fer una com- pra important, com la d’un habitatge, peròtinguesmoltclarelteupressupost. No t’endeutis més del necessari. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Alafeinaetconvéserdiscretinodiscu- tirambelssuperiors.Feselquet’orde- nin sense qüestionar les decisions, so- bretot si has de renovar un contracte. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Faràs un món de qualsevol assumpte sense importància. Evita dir coses que puguin ferir i no paguis amb els altres el teu mal humor. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Unassumptemoltimportantpodriado- nar un gir inesperat en el teu benefici. No et relaxis i mou tots els fils al teu abast. Aviat tindràs molt per celebrar, BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Et costarà triar un camí. Apunta en un paperelsavantatgesielsinconvenients decadascunadelesopcionsimeditabé les seves conseqüències. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Un amic que travessa un mal moment contactarà amb tu. Potser no estigui a latevamàlaresoluciódelsseusproble- mes, però livindrà bé desfogar-se. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE La teva parella et podria proposar fer unpascapendavant.Sinohotensclar, digues-li sense embuts perquè no es creu falses expectatives. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Uncontratempst’obligaràaestarmolt concentrat en la feina. Procura no ata- balar,niesgotarlestevesenergiesd’un cop, perquè això no et beneficia AQUARI 20 GENER-18 FEBRER La teva economia millorarà notable- ment, potser perquè recuperes uns di- ners que ja donaves per perduts. Evita ser tan perfeccionista. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.766 Solucions n. 1.765 2 7 6 3 7 2 3 5 1 7 2 4 2 9 3 1 8 3 5 8 4 8 5 6 3 4 8 9 7 3 6 5 1 4 8 9 2 9 2 5 7 8 3 6 4 1 8 1 4 2 6 9 5 7 3 4 6 9 2 7 1 3 5 8 5 7 8 3 9 4 2 1 6 1 3 2 6 5 8 4 9 7 9 4 7 6 8 5 1 2 3 1 5 2 4 3 7 8 6 9 3 8 6 9 2 1 7 4 5 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 2. DEMANDAS ASSESSORES/AS FINANCIEROS. Estabi- lidadtrabajo,altaremuneración.Serequie- reexperienciayampliosconocimientosen administración. Buena presencia. Don de gentes.Tel.973216359. GRANJERO,SEnecesitaconexperiencia paracuidarcerdosymantenimiento. 35- 50años,hableespañolysinhijosacar- go. Se ofrece vivienda. Llamar solo si cumple todos los requisitos. Tel. 629316474 5. AMISTADES HOME VIUDO. 80a, bona possessió. Co- marca Borges Blanques. Busca dona 60- 70apercompanyia.Tel.610631381. 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra- tuitament!!!Tel.620172472. 19. ALQUILERES HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) SALOULLOGOapartament1alinia.Desde 350euros.Tel.619357279. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890. 14. CONTACTOS
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 04/07/2013 PUBLICITAT Avui felicitem les BERTA, les ISABEL i els LAUREÀ PUBLICITAT Iscoambsamarreta blaugrana...el2009 Florentino Pérez ha pre- sentat aquest dimecres el fitxatge d’Isco Alarcón, procedent del Màlaga, pe- rò al qual li tirin els colors del Barça. Així hova dei- xar clar fa uns anys quan va posar amb la segona samarreta del Barça amb uns amics.També té un gos anomenat Messi i abans havia tingut un altre que es deia Figo. En una entrevista al 2009, des- prés que el migcampista disputés el Mundial sub- 17,va deixar clar que “de nen no era del Madrid i ara mateix segueixo sent una mica antimadridista.Tinc la impresió que és un club arrogant, i sense humilitat no s’arriba enlloc”. Vaja, fent amics... TWITTER @MARC1886 «Hihaunabansiundesprésde llegir Kafka: després estàs més boig,ipotsermésviu.Avuiésel seu 130è aniversari.» @martavilaltat «Garantir viabilitat universitats ésclau.Peròlesunisnecessiten talent, i el talent també està en famílies modestes. #parlament #escó84» @edans «El ridículo internacional que hahecholadiplomaciaespaño- la con el caso Morales - Snowden es para alucinar... :-(» @Marat_BCN «Comdemostra@saravilagalan es poden fer preguntes seri- oses,ambtonsamablesicontin- guts punyents. #Parlament» @XavierManau «La relació empresa-client can- via amb internet i el 2.0. Ara els clients també tenen la informa- ció.Afirmacióde@guillemreco- lons a #Lleida» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA FRANÇOIS HOLLANDE NegativadepaïsoscomFrança a deixar aterrar l’avió de Mora- les per carregar combustible i sobrevolarl’espaiaeriensospi- tar que hiviatjava Snowden. PUNT I A PART XAVIER MATIAS-GUIU L’IRBLleida beca 4 alumnes de 1r de Batxillerat perquè tre- ballinl’estiuambinvestigadors. Primercopqueesfaaquestaini- ciativaquetévoluntatdeseguir. El ‘superporter’ Àlex Martínez Garcia fa anys. Felicitats, crack! LA FOTOTECA La Llibreria Sarri de Mollerussa compleix 50 anys. Felicitats Salvador! Tarroja es descobreix a través de l’itinerari literari de Josep Coma

×