Successfully reported this slideshow.

Bondia.cat 04/06/2013

253 views

Published on

TITULAR: 2 motoristes holandesos a 200 km per horapel Doll
FOTO: Neymar desferma l'eufòria

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 04/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:4 DE JUNY DEL 2013PUBLICITATNÚMERO 1.766 ANY 82motoristesholandesosa200kmperhorapelDollNeymar desferma l’eufòriaEntrada de luxe d’afeccionats al Camp Nou per poderassistir a la presentació de l’estrella brasilerap. 09p. 11Un pilotava a 195 km/h i l’altre a 218El tram on anaven estava limitat a 90El tram de la C-12 entreLleida i Corbins és on hi hamés accidents de CatalunyaElSegrià,ambméssinistresambanimalsp. 03Lleidaadaptacomasaladevetllesl’espaid’autòpsiesalcementirip. 06ElJaénseràelsegüentrivaldelLleidaEsportiuenel‘playoff’d’ascensp. 11Foto d’un dels 2 motoristes, en aquest cas del que anava a 218 km/h
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hArcaya. Plaça de la Sal, 2Anadon. Balmes, 44De 22.00 a 09.00 hBadia. Prat de la Riba, 91FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hVillalonga. Rambla de Ferran 34Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)De 22.00 a 09.00 hGené. Avinguda Catalunya, 26AL·LÈRGIESParietària 3 =Gramínies 4 =Olivera 2 ABedoll 1 DBlets 4 =Castanyer 0 ACrucíferes 1 =Faig 1 =Pi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alsina 3 =Troana 0 AXiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 3 al 9 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaElsolcontinuamanantielstermòmetressegueixenmirantamuntEl sol continuarà sent el protagonista unasetmana més a la majoria del territori, encaraque a partir del migdia hi haurà nuvolades alPirneus i no es descarta algun ruixat aïllat ifeble. La temperatura mínima serà semblant ala d’ahir, mentre que les màximes podrienexperimentar una lleu pujada que, en el casdel Pirineu, arribaria fins als 25 graus, mentreque a la resta del territori els termòmetrespoden pujar fins als 28 graus.06.46 h21.41 hMinvantwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUShttp://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 201303AVUILaC-12entreLleidaiCorbins,elllocambmésaccidentsambanimalsEl Segrià i la Noguera són de les comarques catalanes que més en registren, amb més de 60 cada anyL.CARDONA. LLEIDA / BARCELONAEl Segrià, la Selva, la Noguera,l’Alt Empordà i el Bages són les5 comarques catalanes on elsanimals salvatges causen mésaccidentsdetrànsit.Enaquestsindrets se’n produeixen més de60 per any. De fet, al Segrià hiha el principal punt negre de laxarxa viària titularitat de la Ge-neralitatpelquefaasinistresdetrànsit amb animals implicats,segons un estudi elaborat pelDepartament de Territori i Sos-tenibilitat (TES). Es tracta de lacarretera C-12 entre la ciutat deLleida i Corbins, si bé tota la viadestacaperconcentrarnombro-sos accidents amb animals se-gonsdadesfetespúbliquesahir.Les comarques de Girona,ambun26%,sónlesquemésenregistren; seguides de prop perles comarques de Ponent (queregistren el 21% dels sinistresambanimals).Lescomarquesdel’Alt Pirineu i Aran concentrenel 9% dels accidents amb ani-mals que cada any hi ha a tot elterritori català.Cada any, es produeixen aCatalunyaunamitjanade1.200accidentsprovocatsperanimals,delsquals,un55%aproximada-ment corresponen a ungulats(porcs senglars i cèrvids). El casmés habitual és el d’un xoc con-tra un porc senglar, en una car-retera secundària (de calçadaúnica),queesprodueixsobretotal vespre i durant la tardor.PLA D’ACTUACIÓ EN 143 PUNTSDE LA XARXA VIÀRIA CATALANALagranmajoriad’aquestsac-cidents (el 92%) no provocavíctimespersonalsiquancausaferits,el95%sónlleus.Ambtot,atès el volum d’accidents queesregistraanualment,elcostso-cial i econòmic que comporten il’incrementques’haproduït–un40% des de 2007– la Generali-tat s’ha marcat com objectiu re-duir aquesta accidentalitat. I ésque cada accident amb un ani-mal té un cost d’uns 6.215 eu-ros per danys al vehicle i costosadministratius,policialsiequipsde conservació de carreteres.Una de les carreteres titularitat de la Diputació de Lleida on un senyal alerta del perill d’animals salvatgesMAR MARTÍ (ACN)LES PROPOSTES DETERRITORI I SOSTENIBILITATLesmesuresinclosesenelplaquepreparalaGeneralitat,al-gunesdelesqualsjas’hanco-mençataaplicar,consisteixenen: 1. Instal·lació de tanca-ments perimetrals que impe-deixin als animals accedir ala carretera i que els condu-eixicapalgunaestructuraqueels permeti creuar la via. Caltenir en compte que aquestsistema només és viable enles carreteres que tenen ac-cessos segregats -principal-ment,autoviesiautopistes;2.Senyalització vertical adver-tidoradelriscdepresènciadefauna.Elmésadientésquein-corpori la indicació de longi-tuddeltramderisciques’im-planti en els punts on és mésnecessari;3.Senyalitzacióad-vertidora reforçada. Corres-ponaunsenyald’advertimentsobre plafó reflectant quetambé incorpora la recoma-nació de circular a una velo-citatreduïdaiquepotserapli-cadasegonslatemporadademajorrisc;4. Gestiódelsmar-ges de la via. Consisteix enmantenir la zona propera alsmarges de la carretera netad’elementsqueentorpeixinlavisibilitat dels conductors iquepuguinservirderefugialsanimals;5.Elaboraciódema-terial informatiu sobre la di-versitat de fauna salvatge idel risc d’irrupció a la via.TanquesperimetralsoméssenyalitzacióalacarreteraUna mitjana de 1.200sinistres cada anyLa meitat (el 55%) sóncausats per porcssenglars i cèrvids,segons un estudiQuin és el cas méshabitual?El d’una topada amb unporc senglar en unacarretera secundària unvespre de la tardorEn el 92% dels casosno hi ha víctimesEl seu elevat cost social ieconòmic ha fet que laGeneralitat preparés unaproposta per reduir-losPer aquest motiu el TES haidentificat i prioritzat els tramson desenvolupar les actuacionsalaxarxadecarreteresdelaGe-neralitat per reduir l’accidenta-litat provocada per animals imillorar,així,laseguretatviària,tot tenint en compte els factorssegüents: nombre d’accidentsque s’hi han registrat durant elsúltims anys, freqüència i grave-tat.En el marc d’aquest estudi,s’hananalitzataquestspuntsso-bre el terreny, per tal d’establirquina és la mesura més adienten cada cas –traçat, caracterís-tiques i estat de la via, trànsitque registra, accidentalitat–també tenint en compte els re-sultatsd’experiènciesanteriors.El Departament deTerritori iSostenibilitat preveu incidir demanera progressiva en els prò-xims mesos en 143 de trams ar-reu de la xarxa de la seva titula-ritat, en el marc de les actuaci-ons que du a terme deconservació i manteniment.ElscaçadorsreclamavenméssenyalsDe fet, la Societat de Caçadorsde Solsona i Comarca fa anysquedemanaalaGeneralitatqueinstal·lisenyalsdeperillalescar-reteres de la seva titularitat peralertardelpasd’animals,princi-palmentdelssenglars.“Nohihasetmana que no hi hagi un acci-dent en alguna d’aquestes car-reteres”, denunciava ara fa unany el president de l’associació,JoanAlbets.“Unsenyaldeperillés com un stop, te’l pots saltarperò saps el que fas”,va alertar.La resposta que van rebre ales-horesdelDepartamentdeTerri-toriiSostenibilitatfoujustamentque s’estaven fent estudis perrevisar la senyalització de perilld’espèciesdecaçaalescarrete-res del Solsonès, però van aler-tar que “no es poden posar se-nyals indiscriminadament”.PUBLICITAT
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013Cartes al directorLacuinafrancesaestàenperill?No, però no cal esperar que ai-xò es degradi, respon el mag dela cuina francesa, Alain Ducas-se. Per què sorgeix la preguntaiquinfonamentté?Desdefauntemps França troba a faltar elshonors que li rendia, fins no famolts anys, l’opinió pública in-ternacional, qui sap si amb jus-tíciaono?Éscertquealgunaco-sas’haadormit,aixíhoposendemanifest alguns xef gals.La resposta a la indiferènciarebuda del sector influent mun-dial l’han donat ja alguns delsvaixells almirall de la restaura-ció. El 8 d’abril, el Col·legi Culi-nari de França, que reuneix a 15dels caps més prestigiososd’aquestpaís,entreunsaltres,aMichel Guérad, Paul Bocuse,Yannick Alléno, Anne-SophiePic, i a Alain Ducasse i Jöel Ro-buchon (copresidents), va pre-sentaralsmitjanselnouclubdeFait maison (Fet a casa), ambl’objectiu d’exaltar la cuina fetaiservidaal’instant,enfrontdelsrestaurants francesos que tre-ballen la industrial, la precuina-da o escalfada. Això, per distin-gir als artesans dels industrials.Fait maison convoca els fu-turssocisaentrarenell,lliurantals membres acceptats un bla-sonambdistintiurenovableanu-alment perquè els establimentsHi ha una dita que diu “no hihapitjorcecqueaquellquinovolveure”. Aquest és el pitjor re-frany que se li pot aplicar a unpolític.Peròmésgreuencaraésque la ceguesa afecti a tot unGovern,comliestàpassantaldelaGeneralitat.Lademostracióésque ja han passat sis mesos delesdarrereseleccionsautonòmi-quesielméscalentésal’aigüe-ra.Laparàlisidel’Executiud’Ar-tur Mas, només encegat en cre-arestructuresd’Estatiestendrema dels diners de tots els cata-lans.Perdeneltempsambelqueanomenen“estructuresd’estat”,mentre és incapaç de gestionarl’actual administració. Malgas-ten amb més d’un milió d’eurospersubvencionarlescomunitatscatalanes a l’estranger, i desti-nenun30%delpressupostambpolítiques indentitàries i ambsubvencionaradeterminatsmit-jans de comunicació, per poderenredaralscatalansambdiscur-sos que no porten a res. Discur-sos com els que diuen que de-fensenlesllengüesdelaFranja,però manifesten sense cap es-crúpoleldesigdeposarunarat-llaperseparar-sedelsciutadansde les comunitats autònomesveïnes, dels que durant segleshem mantingut uns vincles degermanor.I ja que parlen de les estruc-tures d’estat. Es pot saber dequin estat parlen? Perquè tot elboqueestàrebenaraCatalunyaprovédel’Estatespanyol.Posa-ré uns exemples. El Govern deMariano Rajoy ha aprovat re-centmentunPladePagamentaProveïdorsperalsajuntaments,amb la finalitat de dotar-los deliquiditatalsconsistorisquemésdificultats de tresoreria tenen, ipoder complir així amb la direc-tivademorositat.Anteriormentja hiva haver un altre pla de pa-gament, que ha permès que elsproveïdors de la Generalitat deCatalunya –que no cobraven-poguessiningressar2.020mili-ons€,amésdelpagamentdelesfacturesdelsajuntamentscata-lans, d’uns 645 milions €.En canvi, la Generalitat, quedeuunmuntdemilionsalsajun-taments, està sent un mal sociperalsconsistorislocals.Nono-méselspagatardimalament,si-nó que les polítiques del presi-dentArturMass’hancaracterit-zatpercentrifugareldeutedelaGeneralitatcapalsajuntaments.I per comparar com està ac-tuantunaadministracióiunaal-tra, la Unió Europea ha donatdos anys més a Espanya per re-duir el dèficit. I la UE ha donataquest respir a Espanya perquèhareconeguteltreballquehafetel Govern de Rajoy, per complirels ajustaments exigits durantl’exercici 2012 que, recordem,era el primer any del Partit Po-pular en el Govern de l’Estat.Iaixònohaestatfàcil,perquègràciesalgoverndeZapateroelPP es va trobar, quan va entraral govern fa només 18 mesos,ambundèficitdel9,4%,enfrontdel6%delquevainformarelGo-vern sortint del PSOE. Aquestadesviació de 30.000 milionsd’eurosenelsingressosilesdes-peses del pressupost va obligaral govern entrant del PP a in-complir temporalment algundels compromisos electorals.IsísenyoraRosaPujol,recor-demlamanifestacióde10deju-liolde2011iladel’11desetem-brede2012.Itantqueensenre-cordem! I sap que va passarmesos després d’aquestes ma-nifestacions no? Doncs que alnovembre de 2011 el Partit Po-pularvaguanyarpermajoriaab-soluta, i al novembre de 2012 laseva coalició, CiU va obtenir elspitjorsresultatsdelasevahistò-riaenuneseleccionsautonòmi-ques.el puguin lluir en la seva façanai d’aquesta manera, els comen-sals estiguin informats d’on espractica cuina fresca, recent-ment feta, sense la participacióde la indústria. Ducasse va diraquelldiaqueelcomúdelsmor-talsnosapquèesdevindràquanempenylaportad’unrestaurant.Assevera que fa falta un cap decuina en un restaurant, no algúque escalfi un saquet congelat.Ducase assenyala que volenutilitzar la notorietat i l’experi-ènciadegransxefperserviralaprofessió, recordant que l’hos-taleria és un vector d’ocupacióal servei del turisme. Ara els cli-ents de la restauració tenenl’oportunitat de votar en Inter-net als candidats a entrar a for-mar part en el club, previ envia-ment d’un expedient al Col·legiCulinari de França per part del’aspirant, que la Institució po-drà acceptar o no la demanda.Una vegada integrat, conserva-rà la seva placa sempre i quantobtingui un 75% de satisfacciódelsclients,quepodranvotarenXarxa, així com també serà ne-cessàrial’aprovaciódels15capsfundadors del Col·legi.Ducasse, per justificar méslainiciativadelacreaciódelclub,assenyala que no poden conti-nuar escoltant dels mitjans decomunicació anglosaxons queFrança no és el que era, en ter-mes de cuina.Està vist i comprovat que elsector del turisme i l’hostaleriagal sempre té una alternativaquan se li presenta una inespe-rada decadència.ElclubFaitMaisonCatalunya d’estelades, és abso-luta, i això no ajuda de cap ma-nera a sortir de la crisi.L’obsessió d’estendre este-lades arreu lavam poderviure ala passada festa major d’Aito-na,poblaciódelaqueensócre-gidor.Peròaquestaobsessióperestendreestelades,quepercert,nienelmodeld’esteladesespo-sen d’acord, l’hem pogut veureen altres municipis, com Tàrre-ga o Lleida.Unaobsessióqueésabsurdaperquè és una bandera que norepresentatothom,peròencan-vilesutilitzenalegrementlesad-ministracions, tant l’autonòmi-ca com les locals. Administraci-ons que sí haurien de represen-tar a tothom, perquè les mante-nim entre tots. Aquesta falta derespecte d’algunes institucionsés un exemple, a petita escala,de com està actuant CiU i altrespartits. Ho hem vist amb l’Ajun-tament d’Aitona, i ho veiem diaa dia amb el Govern de la Gene-ralitat.Falta de respecte perquè laGeneralitat fa una gestió pèssi-Mort amb herènciademocràticaJosep Maria Castells Benabarre.Balaguer.Desdefatempshepensatque,el bipartidisme era el primerpascapalaregeneraciódemo-cràtica. Semblava una utopia,peròavuiendiajanohoés.Elsciutadanshauremd’enterrarelsistemapolítictradicionalambmolts defectes per un de méseficient i modern, i per tantambmésvirtuts.EldesgastdePPiPSOE,alsermoltnotable,donarà sense cap mena dedubteunpasaunsistemaambquatrepartits,oinclúsm’atre-viria a dir que serien 5 o més.El60%enténqueelmovimentdel15-Mpreténregenerarl’ac-tual democràcia, en coherèn-cia amb totes les dades de-moscòpiques que mostren lacreixentdesafeccióciutadanaenvers la política tradicional.Segons dades publicades alsdiaris, s’avança un canvi derumbpolíticiespronosticadeformamoltcontundentlafidelbipartidisme espanyol, ambla pujada més sonada que se-riadelpartitd’IU-ICV,unasor-presa molt gran per l’esquer-ra espanyola, ja que aquestaformaciópolíticamultiplicariaper 5 els seus escons, a 48, ion JoséPabloFerrándiz,vice-presidentdeMetroscopia,en-carregada de fer els sondejosd’El País,acaba de publicar alseublocque,segonslesdadesdelasevaúltimaenquesta,IU,perprimeravegada,avantatjaenintenciódevotalPSOE:PP(11 %), IU (9’5%), PSOE(7’8%), UPyD (5’8%), segonsel diari digital ElPlural.com.Tanmateix,peraldiariElPaís,que va publicar aquest son-deig,aquestdetallnovaresul-tar rellevant . Fins ara, era ha-bitualpublicaraquestesdadesal costat de la cuina de l’en-questa. Els partits del nou es-cenarisónelsquitindranl’ho-nor i ventatja de marcar lespautes de la “nova democrà-cia”, que sembla ser que aras’acelera després de la crisissistèmica que estem patint il’economiaquenoacabad’ar-rancar. Populars i socialistesnecessitarienpactarambIUoUPyD per poder gobernar.És d’entendre que o bé hi hauna regeneració que ens por-tiaunsistemad’unaaltaqua-litat democràtica, o bé la vidapolítica i social s’anirà degra-dant cada dia més. Tots ple-gats ens hem de tornar a im-plicar-nos en aquests temessocials. A les pròximes elecci-ons hi ha l’opció de votar alsdos partits tradicionals que jaconeixem de cap a peus, o béfer un gir cap a la regeneraciódemocràticaiésvotarperpar-titsinnovadorsicompromesosamb uns valors que pretenenser el naixement d’una políti-ca transparent i participativa.Molta gent que està farta depolítiques amb poca decisiódel poble i sense el consensquevoldria la població, es de-cantarà per la segona opció, iaquest fet suposarà un canvid’escenaripolític,iambparau-les clares regenerarem la de-mocràcia.Hacaducat,hamort,ha fracassat. Ara toca rege-neració democrática i lluitacontralacorrupció,generaciódenousllocsdetreball,politi-ques socials i contra l’exclu-sió social, i potenciar la I+D aEspanya.Esticsegurqueseràpossiblebenaviat.D’aixòse’ndiu regeneració democràtica iposadaenmarxadevalorsqueposen el país on toca. Hemacabat amb el bipartidisme.Ho trobo just i necessari.Mural de primaveraJoan Borda i Boreu. Bellcaire“Totes les primaveres milionsd‘electorsvotenlesdonesambla mirada. Totes les primave-resmilionsdedonesarribenacasaiposenlescamesalaren-tadorapertreure’sdesobreelvotconcupiscent.Laprimave-ra mai no ha estat l’estació delesflorssinól’estaciódelesca-mes en flor”(Fernando GarcíaTola, periodista traspassat).El mirament; l´alèrgia; ai, tu!;canvis d´hora; mona la pas-qua; desencís; ordinari; ordit;Jordis; Iñakis; Iñakis i JoansCarles; híbrid; verd; taronja(convit); amical (no cal); ca-go’n-la-mar(eraveritat)!;pelspèls;pelspals;pelspols;nore-conec aquest diner; el pa ambvi no m’agrada; no accepto lasalmòdia; la criatura plora iplora... (Noi, què n’és de breula primavera!).D’estructuresd’estatiesteladesISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esJaume IzcaraDiputat provincial iregidor del PP al’Ajuntament d’AitonaEnric Ribera GabandéPeriodista
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013Estem a les portes de l’estiu iLleida ja té una nova ofertacultural, turística, educativa id’oci per gaudir-ne les tardesi les nits. Els ciutadans i ciuta-danes, així com els visitants,tindran a l’abast una àmpliaprogramació de l’1 de juny al28 de setembre i que es des-envoluparà als espais públicsdel centre i dels barris. El bontemps i les vacances ens per-meten viure la ciutat i veure-la amb altres ulls, allunyats dela rutina laboral o escolar.Les activitats són nombro-ses i variades, així com elsllocs de representació que,en un nombre de 37espais di-ferents, s’hi troben repartitsper tota la ciutat. Hem incor-porat nous indrets i equipa-ments, que se sumen als jatradicionals com la plaça de laLlotja o els Camps Elisis comallocsemblemàtics.Nitsd’es-tiu arriba a tots els barris deLleida, adequant l’activitat ales característiques del barri ials seus moviements associ-aciatius. La diversificació delsescenaris i l’itenerància delsespectacles ofereixen unaocasió més per visitar altresindrets de la ciutat i conéixeraltres barris, diferents al nos-tre. Les Nits d’estiu tindranenguany escenaris al CentreHistòric, Pardinyes, Balàfia,Secà, Cappont, La Bordeta,Magraners, Camp d’Esports,CiutatJardí,al’Hortaialsbar-ris del centre de la ciutat.“Nits d’estiu” té enguanytambé un component més so-cial en ampliar la seva duradai el ventall d’activitats, atèsque cada any als mesos de ju-liol,agostisetembrehihaméspúblic perquè les famílies esqueden més a la ciutat, algu-nesescurcenlesvacancesial-tres no les fan per raons eco-nòmiques o personals. Per ai-xò, hem fet una aposta deci-dida i hem dotat aquest cicled’un ampli ventall d’especta-cles amb horaris per a tots elspúblics i amb escenaris dis-tribuits a tota la ciutat.En aquest cicle la Paeriaofereix una programació, queincorpora la nostra gent. ALleida tenim persones ambmolt talent i companyies lo-cals de gran prestigi, senseoblidar les amateurs. Cadacop tenim millors professio-nals en tots els àmbits: músi-ca, teatre, dansa,etc. I aquestcapital humà, professional iartístic l’oferim a tota la ciu-tat. Les Nits d’estiu s’han pro-gramat comptant amb elsgrups culturals de Lleida ge-nerant així activitat pels nos-tres grups locals, com a unaoportunitat més de desenvo-lupamentdel’activitatempre-sarial cultural.Nits d’estiu preten portarl’activitat lúdica, cultural, i dedivulgaciócientíficaatotLlei-da de juny a setembre. S’hanprogramat 130 activitats decairemúsical,cinematogràfic,infantil, museístic, patrimoni-al,deculturapopular,decièn-cia i de natura. La majoriad’espectacles són gratuïts.La música ocupa una fran-ja important en la programa-ció d’aquesta nova edició, enla que destaquen com a no-vedoses les actuacions musi-cals cada dissabte a la tardaa l’Arborètum, obrint així elnostre jardí botànic a les acti-vitats de caire artístic i incor-porant-lo a la resta d’escena-ris musicals de la ciutat, coml’Auditori, el teatre de l’Es-corxador, l’eix comercial, pla-ça de la Llotja, Ricard Viñés iel turó de la Seu. En aquestapartat comptarem amb l’ac-tuació d’Ilerband, o la BandaMunicipal, i concerts de l’Es-colaniadeMontserrat,degos-pel, o de curs d’estiu i el con-cursinternacionaldepianoRi-card Viñes, o “Concordia:Música de pau”.La màgia, la dansa i el tea-tre recorreran diverses plaçesde la ciutat i aquelles activi-tats adreçades als infants,també itinerants a tots elsbarris, se celebraran al juliol,durant la tarda-vespre, peradaptar-se als seus horaris.L’oferta museísticave de lamà de Caixafòrum, Campa-ment de la Canadiense, Cen-tre d’art la Panera, Museu del’Automoció Roda-roda, elMuseu de Lleida i els pous degel que oferiran visites guia-des i tallers. Quant a l’àmbitpatrimonial podrem gaudir dela Lleida secreta! I amb les vi-sites turístiques tenim l’opor-tunitat de descobrir de nou lanostraciutatvisitantl’arborè-tum, el Castell de Gardeny i laSeu Vella o fent les rutes delbus turístic. El cinema seràpresent prenent com a baseelsdosfestivalscinematogra-fics que tenim a Lleida, Ani-macilaMostradeCinemaLla-tinoamericà de Catalunya,projectant seleccions de curtsmetratges i documentals des-tacats. I com a novetat, lamostra del cine occità.Les persones més curioseso amb inquietuds científiquespodran optar per “Natura alsParcs, que incourà tallers ijocs a diferents places i alsparcs de Lleida, els camps detreball tecnològic, que es fa-ran al Parc Científic o el tallerd’observació astronòmica,que tindrà com a escenari lapassarel·la de Cappont.Nitsd’Estiuincorporatam-bé els nostres actes més tra-dicionals de cultura popular,comaralesballadesdesarda-nes, la romeria dels fanalets,l’arribada de la flama del Ca-nigó o la foguera de la nit deSant Joan a la Seu Vella.A tot això hem d’afegir lesfestes majors dels nostresbarrisipartidesdeLleida.Itotplegat suposa una oferta cul-tural,lúdicaifestivadeprimerordre durant tot l’estiu, pergaudir amb la família i elsamics.UnestiupledeculturaifestaFa uns dies, esva fer públic quela Comissió Europea finalmentno tirava endavant la mesuraper prohibir l’ús d’envasos osetrilleres reomplibles en l’àm-bit de la restauració. Aquestainiciativa legislativa, que haviad’entrarenvigoral’inicidel’any2014,regulavatambélacorrec-ta identificació i etiquetatge del’oli que s’ofereix a la taula delsestabliments de restauració.Malgrat que l’esmentada di-rectriu, impulsada amb moltd’encertpelcomissarid’Agricul-tura, el senyor Dacian Ciolos,haviaaconseguitelsuportde15dels 27 estats membres de laUnió Europea, finalment va serbloquejada per pressions po-lítiques, provinents principal-ment, del Regne Unit i Alema-nya,païsosqueevidentmentnoprodueixen oli d’oliva. Els eu-roparlamentaris espanyols hanmanifestat el seu profund des-content, i sembla ser que final-ment el comissari d’Agriculturano tancarà totalment el tema imantindrà contactes amb con-sumidors i establiments de res-tauració, per tal d’acostar posi-cions.Confiemenqueaixísigui!En aquest sentit, lamentemmolt que la CE hagi deixat per-drel’oportunitatd’oferir-nosin-formació bàsica sobre l’oli queconsumim. Ara, com abans,quan l’economia familiar enspermetianaramenjarafora,se-guirem sent consumidors des-informats,seguiremposantl’olialsnostresplatssensesaber-nel’origen, la data de caducitat, nielqueencaraésmésimportant,sense saber si és o no de quali-tat.Continuarem, per tant, sen-se tenir eines que ens garantei-xinunacorrectaqualitatalimen-tària i ens facilitin l’elecció d’untipus concret de producte, quepugui ser més beneficiós per lanostra salut. Però, mentre tant,totsensseguiremomplintlabo-ca amb els indubtables benefi-cis per a la salut que té la dietamediterrània.Tanmateix, “aprofitant”aquesta mala notícia volem in-troduir-vosunaltregreuproble-ma que afecta als productorsd’olideCatalunyaideretrucalsconsumidors.Comenaltressec-torsdel’agriculturailaramade-ria,anyrereanys’evidenciaqueels desequilibris existents a lacadena alimentària sempre elsacabem assumint els mateixos.Pel que fa als productors d’oli,enlamajorpartdelscasos,por-tem tres anys venent majorità-riament a pèrdua, és a dir, quepercebem imports per sota delnostre cost de producció.Aquest fet és conseqüència,principalment,del’excessiupo-der dels distribuïdors i de l’úsabusiu per part de les grans su-perfícies de l’estratègia comer-cial que utilitza l’oli l’oliva comareclam.Elsquatregranscom-pradors, que controlen a nivelld’Espanyael67%delmercatdel’oli, marquen uns preus finalsmolt baixos que fan inviable lasubsistènciaimilloradelsector.Malgrat tot, des de JARC se-guirem recolzant la producciód’oli de qualitat, treballant perfer canviar aquestes dinàmi-ques i aconseguir que tots nos-altres, com a consumidors, tin-guemaccésalainformacióade-quada, a productes de qualitata un preu assequible i tinguemgarantida la seguretat alimen-tària.Elproblemanonoméssónlessetrilleres!DIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialQuan semblava que el debat sobre la consulta sobiranista s’havia calmat darrerament, ahir almatí es va desfermar de nou amb una polèmica entre el príncep Felip i l’alcalde de Girona,Carles Puigdemont. Així, mentre el primer regidor de la capital gironina va defensar el dret adecidir, l’hereu a la Corona va replicar que cal complir les regles del joc. Aquest punt de vistad’un representant de la Casa Reial espanyola -en aquest cas, futur rei d’Espanya- va aixecarpolseguera, fins al punt que el president Mas, va assenyalar que la Constitució sí que permetque es puguin celebrar referèndums, però que és el Govern central el qui no els vol. La qüestió,doncs, torna a pujar de tot i no volem pensar quin debat hi haurà quan es faci pública la data.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).LaconsultailamonarquiaCap de la Sectorialde l’Oli de JarcLluís Gaya RibesLamentem molt quela CE hagi deixatperdre l’oportunitatd’oferir-nosinformació sobrel’oli que consumimÀngel Ros i DomingoAlcalde de Lleida
 6. 6. 06LLEIDA BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013ArrencaelnouserveiperassistirdependentsHi ha 2.078 usuarisREDACCIÓ. LLEIDALa nova adjudicatària del pro-grama de teleassistència del’Ajuntament de Lleida, Tele-vida,vcomençarahiraprestarelservei que s’adreça a personesgrans que viuen soles o que te-nen alguna dependència. La te-leassistènciaarribaa2.078per-sones distribuïdes en 1.719 do-micilis de la ciutat.Eltinentd’alcaldeiregidordeBenestar Social i Ocupació, Jo-sep Presseguer, va explicar quel’adjudicaciósuposaunpasmésdes del punt de vista de la qua-litat: “Des d’ara disposaremd’una unitat mòbil que s’encar-regaràdefertotselsserveisidedonar una primera resposta a lagent que tingui algun problemaiqueaccionil’alarmadelcoman-dament”. Presseguer va desta-car la millora de la qualitat devida que es derivarà d’aquestaampliació del servei.Televida télasevaseualParcCientíficiTec-nològic Agroalimentari.MaríaJoséSoler,novacapprovincialdeTrànsitEl Saló del Tron de la Subdelegació del Govern de Lleida vaacollirahiralmatíl’actedepresadepossessiódelanovacapprovincial de Trànsit, María José Soler, que substitueix AlbaQui, que ha ocupat el càrrec en els darrers 16 anys.SUBDELEGACIÓ DEL GOVERNVisitadelaXarxaLaicalalPeudelRomeuLa capella de Sant Jaume del Peu del Romeu, seu de l’Agru-pacióIlerdencadePessebristes,vaacollirungrupd’unestren-ta persones pertanyents a diferents Grups de la Xarxa Laicalde la Companyia de Maria de Catalunya.REDACCIÓ. LLEIDAL’Ajuntament de Lleida ha inici-at les obres per adaptar com asaladevetllesl’anticdipòsitmu-nicipaldelDepartamentEcumè-nic del Cementiri, que antiga-ment estava destinat a dipòsitd’autòpsiesiacolliaunazonadecambres frigorífiques, per tald’adaptar-lo a la normativa ac-tual de política sanitària i mor-tuòria i habilitar-lo com a zonade dipòsit de conservació cir-cumstancial.Aquest edifici, de titularitatmunicipal, té una superfícieconstruïda de 58,80 metresquadratsiestàubicatenunadeles dues torrasses de la façanadel Departament Ecumènic alcarrer Almeria. L’alcaldessa ac-cidental,MartaCamps,acompa-nyada del regidor de Salut Pú-blica, Oriol Yuguero, va visitarahir les obres que s’han iniciatamb els enderrocs interiors.Així, la reforma proposadaté com objectiu, doncs, dotaraquest servei públic municipalambunmobiliaribàsicperenca-bircircumstancialmentl’estada,conservació i vetlla d’un o dosfèretresamblesadequadescon-dicionsdesalubritaticontrolsa-nitari adaptats a la normativa,com ha explicat el regidor OriolYuguero.En aquest sentit, la sala dis-posarà d’una cambra frigoríficalateral de dos mòduls, grup fri-gorífic integrat al sostre, unataula de preparació per al fère-tre, bancs i tauletes.Les obres, que tenen un ter-mini d’execució d’uns tres me-sos, tenen un pressupost de33.104,32 € i les duu a termel’empresa Satac.Adaptenl’espaid’autòpsiesalcementiriensaladevetllesEs requeria ajustar la zona a la normativa actual de política sanitària i habilitar-laMILLORA DE LA FAÇANAANTIGA DEL CEMENTIRICamps també va explicat queparal·lelament, la Paeria tam-bémilloralaparetdelafaçanadelapartantigadelcementiri,queabastaelDepartamentdeSant Anastasi i una part delde Santa Cecília i que ocupauns420m2.L’actuacióconsis-teix en repicar a mà tot l’arre-bossatvell,perdesprésaplicarunaimprimaciósobreelmurabasedelàtexiasobreduesca-pes de morter.PUBLICITATREDACCIÓ. LLEIDALaMaredeDéudeSaidíjaguar-neix de nou l’altar major de l’es-glésia de Sant Llorenç. Els tèc-nics la van traslladar ahir al ma-tí des del Museu de Lleida, ons’exhibia des de feia uns mesosen el marc de l’exposicióMariaVersusMaria,juntamentamblaMare de Déu de Bellpuig de lesAvellanes. Les tasques de tras-llat han estat molt complicades.Calia anar amb molt de compteper no malmetre la peça, que fapoc va passar per un procés derestauració al centre de bénsmobles de Catalunya. Es tractad’una imatge gòtica del segleXIVdel’escoladeLleidaiatribu-ïda a Bartomeu de Robió.Els tècnics han embolicat laverge i l’han mogut amb moltacurafinsaltemple,situatmoltapropdelMuseu.Introduir-laperlaportaladahaestatdifícil,igualque pujar-la per les escales finsal’altarmajoricol·locar-laenunpedestal, on s’exhibirà a partird’ara.LamarededéudeSaidítornaaSantLlorençDes de feia uns mesos s’exhibia al Museu de LleidaEl trasllat al temple es va fer ahirSEGRE.COMPremiBaldiriReixachperunalumnedeGuindàvolsREDACCIÓ. LLEIDAEl treball de recerca de Batxille-rat“Alarecercad’alimentsanti-oxidants”,realitzatperl’alumneLluís Guasch de l’Institut Guin-dàvols i tutoritzat pel professorAnicetCosialls,haestatguardo-nat pel Jurat dels XXXV PremisBaldiri Reixac.Cremen9.000m2enunincendivoradelaN-240REDACCIÓ. LLEIDAUna superfície d’uns 9.000 me-tresquadratsesvancremarahiralmigdiaal’alçadadelkm98dela carretera Nacional 240, molta prop d’on s’ubica el McDo-nalds.Elfocesvainiciarpocdes-prés de la una del migdia i es vaapagar al cap d’una hora i mitja.Hi van participar 3 dotacions.ConduïaebriambladonaalaquinoespotaproparREDACCIÓ. LLEIDAUnapatrulladelaGuàrdiaUrba-na va enxampar la matinada dediumenge un conductor que vadonar positiu en el control d’al-coholèmia i amb cocaïna al cot-xe,que,amés,portavaalasevavoraunadonaalaqualnoespo-dia acostar per antecedents deviolència domèstica.
 7. 7. BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 201307COMARQUESASSESSORIAEMPRESARIALSLMONTAÑAGESTORIA ADMINISTRATIVAASSESSORIA FISCAL,LABORAL,COMPTABLE,HERÈNCIES I VEHICLESCONSTITUCIÓ DE SOCIETATSPUBLICITATREDACCIÓ. LLEIDAUna de les possibilitats que ba-rallenelsalcaldesdelSegriàperfer rendible el Centre d’Acollidad’AnimalsdeCompanyiad’Alca-nó, en marxa des de fa mig any,ésobrirl’equipamentaaltresco-marques.Peraquestmotiu,ahirrepresentants de la Segarra i elPla d’Urgell van assistir al Con-selld’Alcaldesextraordinariquees va celebrar per tal que l’em-presa gestora de l’equipamentpresentés un pla de viabilitat,que inclou reduir a la meitat elquepaguenelsajuntamentsperdurcadagosabandonatalaca-nera.La canera d’Alcanó fa 6 me-sos que va obrir, però durantaquest temps només ha allotjatun sol gos malgrat tenir capaci-tat per a 200. La raó és l’elevatcost que els ajuntaments hand’assumir per dur-hi els ani-mals abandonats. El pla de via-bilitat que l’empresa gestora del’equipament va presentar ahirpretén posar fi a aquesta situa-ció rebaixant a la meitat el quepaguenelsconsistoris(arafixaten 600 euros) a canvi que facinpagar els amos de gossos percensar-los.Malgrat trobar interessantla proposta, els ajuntamentscontinuen pensant que el costque han d’assumir per fer ús delacaneracomarcalcontinuasentmoltelevatiproposenquelaDi-putaciódeLleidan’assumeixielmanteniment.Abansd’acabarelmes,elSegriàhadeprendreunadecisió.Aquesta podria passar per-què les comarques veïnes tam-béfacinúsdelesmodernesins-tal·lacions d’Alcanó.ElSegrià“obre”lacanerad’AlcanóaaltrescomarquesLaSegarraielPlad’Urgellassisteixenaunareunióambelgestordel’equipamentRETALLAR LA DESPESA IFER PAGAR EL CENSEl responsable de l’empresaquegestionalacanera,ErnestBelchi,vaproposaralsalcaldesreduir a la meitat el que cadaajuntamentpagapercadagosabandonat que hi duu a canvique els consistoris facin pa-gar una taxa de 10 euros alspropietarisdegossospercen-sar-los. Belchi va destacar lanecessitatdeferúsd’unequi-pamentquehacostatunmiliód’euros.Cerveratindràunaempresad’automocióal’antigaLearREDACCIÓ. CERVERAL’alcaldedeCervera,RamonRo-yes, va avançar a Catalunya In-formacióqueafinalsd’anys’ins-tal·laràalesnausdel’antigaLe-ar una empresa del sector del’automoció que crearà uns 25llocs de treball, que a mitjà ter-miniespodrienduplicar.Enunaentrevista al programa Catalu-nya al dia - Lleida, Royes va ex-plicar en quina situació es trobael procés: “S’estan començantles obres d’actualització d’unadelesnaus,anivellnormatiuideproducció,perquèafinalsd’anys’instal·li ja una empresa, des-prés de molts mesos de negoci-acióambl’Incasòl,doncsvamar-ribar entre tots a un bon acord iuna empresa s’hi ubicarà”.Tàrrega“exporta”elMuseuTrepataMadridREDACCIÓ.TÀRREGATàrrega exposarà a Madrid elprojectedeconservaciódelMu-seuTrepatal6èCongrésdelCo-mitèInternacionaldeConserva-ció del Patrimoni Industrial.240personesjuguenabotifarraaTorrefarreraREDACCIÓ.TORREFARRERATorrefarrera va celebrar dissab-tealatarda,el2nCampionatdeBotifarra de la localitat en quèvanparticipar120parelles,ambun total de 240 jugadors.NouServeid’AccióPsicològicaalaSeuREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLProfessionals de la salut de laSeu d’Urgell han creat el Serveid’Acció Psicològica, una associ-aciósenseànimdelucred’aten-ció psicoterapèutica gratuïta.TrobadaMotardsolidàriaeldia16alesBorgesLes Borges Blanques acollirà el dia 16 la 9aTrobada Motard,unacteorganitzatenguanyambl’objectiuderecolliralimentsper ajudar les famílies del territori amb dificultats.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUESREDACCIÓ. OS DE BALAGUERAgents Rurals del Departamentd’Agricultura, Ramaderia, Pes-ca, Alimentació i Medi Naturalvanlocalitzardimecrespassatinfragantiduespersonesquebus-caventòfonesfurtivamentenunboscdepinsdelparatgeLoCam-pell, al terme municipal d’Os deBalaguer.Les dues persones cercaventòfonesambl’ajutdegossosen-sinistrats expressament per aaquesta finalitat, i en el mo-ment d’interceptar-les unad’elles duia 2 tòfones i l’altra enduia 49. Una de les dues perso-nes no disposava de la llicènciadetofonairequeexpedeixlaGe-neralitat,icapdelesduesnodis-posava del permís de la propie-tat dels terrenys.ElsAgentsRuralsvanaixecardenúncia administrativa a lesdues persones per infracció delaLlei6/1988,forestaldeCata-lunya, i els van comissar un to-tal de 2,3 quilograms de tòfonad’estiu(nomcientíficTuberaes-tivum),aixícomelsdoscercatò-fones (mena de ganivet per adesenterrar les tòfones del ter-ra).Lestòfonescomissadeshanestat lliurades a una entitat be-nèficadeBalaguer,pertalqueelseu valor comercial pugui seraprofitat amb finalitats socials.El preu que es paga al recol·lec-tor per un quilogram de tòfonad’estiu és d’entre 35 i 80 euros.EnxampendosfurtiusaOsdeBalaguerbuscanttòfonesambgossosEls Mossos els comissen una cinquantena de fongs
 8. 8. 08COMARQUES BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013LOURDES CARDONA. MOLLERUSSAL’experiència va demostrar a la infermera de pediatriadurant més de 20 anys Sofia Revuelta que part de lesconsultes a nens d’entre 2 i 6 anys es podrien evitar, jaque els pares acudeixen al metge no pas per símp-tomes patològics sinó per canvis fisiològics propis deldesenvolupament de l’infant durant aquesta etapa dela vida. Per això, Sofia Revuelta, juntament amb latambé infermera a l’ABS Pla d’Urgell Maite Palou, hanposat en marxa una iniciativa pionera a Catalunya peroferireinesalsparesambnensd’aquestesedatsperen-tendre els canvis que pateixen els seus fills. ‘L’edat delno’ és el nom que reben els tallers que ambdues infer-meres ofereixen a les escoles i entitats de la comarca.L’experiència és l’origen dels tallers ‘L’edat delno’, oi?S.R.-Totiquedesdefapocsócinfermerad’atenciódo-miciliària,elsmésde20anysd’experiènciaqueheacu-mulat com a infermera de pediatria em van demostrarque part de les consultes que ateníem res tenien aveu-re amb situacions patològiques, però que són proble-mes i angoixen els pares.M.P.-Pertant,convéquelesabordem,perquèsiaquestsproblemes no es resolen poden esdevenir patologies.És el primer cop que es duen a terme?M. P.- Enguanyha estat la primeravegada que els hemobert a les escoles a fi de facilitar una major assistèn-cia de les famílies, però primer vam dur a terme un plapilot dins de la pròpia comunitat del CAP.Quina és la finalitat dels tallers ‘L’edat del no’?S. R.- Oferir eines i recursos a les famílies, que durantaquestaetapadelainfantesaestandesemparades.Avuidia, les famílies estan molt acompanyades pels profes-sionals sanitaris tant durant l’etapa de l’embaràs comels primers temps de vida de les criatures; com tambépassaenl’adolescència.Peròentremighihaunbuit,quenosaltres volem omplir.Quins símptomes duen els pares a portar el nen/aal metge a partir dels 2 anys?S. R.- Canvis en l’alimentació, trastorns en la rutina delson, canvis de caràcter...M. P.- Per això en les xerrades pretenem explorar lescaracterístiques fisiològiques d’aquesta etapa delcreixement en què l’infant descobreix el món is’adona del seu poder: potdecidir.Novolemdonarunaclassemagistral,nosomsu-pernannies, sinó facilitar elcontacteieldiàlegentrefa-mílies que passen per lamateixa situació.S. R.- De fet, treballem so-bre la base de les vivènciesdels assistents a les xerra-des.Femunhíbridentreuntalleriungrupd’autoajudaque, realment, és el nostreobjectiu: crear un grupd’ajuda a l’ABS Pla d’Ur-gell obert a tots els pares.Per què ‘L’edat del no’?S. R.- Perquè seguramentaquestasiguilaparaulaquemés pronunciïn durantaquestperíode.Nohemd’oblidarqueelsnenssónper-sones petites, però que no tenen un pèl de rucs. Ben alcontrari,sóncapaçosdemanipularperfectamentelmóndels adults, que som pell si no els ensenyem on són elslímits.Però aquesta és la nostra feina com a pares.M. P.- Però no tothom ho té tan clar. Hi ha molts paresque tenen por de posar límits i no ho entenen com unamanera de fomentar el diàleg ja des de ben petits.S. R.- Cosa que és fonamental, perquè si un nen de 2anys no entén que a casa manen els pares, d’ado-lescent tampoc ho entendrà.Els pares d’avui dia som, en general, més tous?M. P.- Hem detectat que entre diferents generacions hiha canvis substancials en la manera d’entendre l’edu-caciódelsfills.Tenimlasensacióqueelsparesjovessónmés inexperts i porucs. Quan jo era petita, si un dia to-cava menjar verdura, se’n menjava; i si no en volia perdinar, la meva mare me la posava a taula per sopar i noparavafinsqueemmenjavaelplatdeverdura.Avui,toti que sabem que és odiós generalitzar, això no passagaire.S. R.-Volem fer entendre els pares d’avui dia que els lí-mits no són negatius sinó que donen seguretat al nen,si bé al principi li toquin els nassos.Per tant, necessitem més el vostreassessorament?S.R.-Etresponcsietdicquecrecqueenelpassatlavi-dafamiliarestransmetiadeparesafills,fetqueescom-plica avui dia perquè les famílies no són tan extensescom abans i, en molts casos, els pares joves el primernadó que veuen és el seu?M.P.-Amésamés,alesdo-nes ens preparenperparirunfillno per tot el que ve després.Què hem de tenir present a l’hora d’establirlímits?M.P.-Al’horadecomunicar-nosambelsnostresfillsésbàsicveureelmóndesdelasevaperspectiva.Perexem-ple: sempre els diem que deixin les seves joguines a laresta de nens quan juguen al parc. I nosaltres? Deixemel nostre cotxe o el que sigui al primer que passa? Unacosa diferent, però, és ensenyar-los a compartir.S. R.- Hem de pensar que posar límits els ensenyarà atolerar la frustració, cosa que els facilitarà les coses enla vida adulta. Però això no vol dir haver de dir que NOa tot. Nosaltres opinem que hi ha d’haver poques pro-hibicions, però aquestes han de ser coherents. És a dir,que si no deixem pujar al nostre fill al sofà, no li deixempujar mai.Comunicar-nos amb els menuts és bàsic, d’acord.Però com ho fem amb nens tan petits?S. R.- Quan parlem de comunicació no tan sols ens re-ferim a la comunicació verbal, ja que és tant o més im-portant la comunicació noverbal i la nostra actitud. Nopodem dir-li a un nen que no cridi si nosaltres ho femconstantment.Com hem d’actuar els pares, quan rebeminformacions contradictòries?S. R.- Nosaltres som de l’opinió que els professionalspodemdonarconsells,peròcadafamíliahadeseguirlaseva pròpia estratègia. Hem de diferenciar entre edu-car i domesticar. Costa molt més educar, requereix demoltaméspaciència.Elsnensensposaranaprova,pe-ròsinocedim,ensensortirem.Penseuqueunnengas-tarà energia muntant numerets si així no aconsegueixel que vol? No, no ho dubteu.Tot es complica encara més amb l’arribadad’un germanet?M.P.-Devegades.Elspareshemdesercons-cients que els nostres fills són persones di-ferents i els hem de tractar diferent.S.R.-Elfactorgelosiaésclarquehiés,per-què el fill gran passa d’un dia per l’altre a“ser” gran i sovint no ens adonem que ne-cessita tanta o més atenció que el nounat.M.P.-Hemdeveureelmóndesdelseu punt de vista per entendreels seus problemes. En una deles sessions que hem ofertuna de les assistentsva ex-plicar una anècdota moltil·lustrativa. Què pensa-ríem nosaltres si un dia elnostre marit arriba a casaambunaaltradonaiensdiuqueapartird’araconviuremtots tres, compartirem llit,taula...? Com ho entomarí-em?Però el germanet arriba,no hi ha volta de full...S.R.-Eltrucpassariapernomatxacar-lo constantmentamblaideaqueésel“gran”perquè també és petit. Calfer-losentirútilifer-licom-partir i participar de la no-va experiència familiar.Entrevista a les infermeres Sofia Revuelta i Maite Palou“Siunnennoenténquemanenelspares,degrantampochoentendrà”
 9. 9. BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 201309COMARQUESPUBLICITATREDACCIÓ. LA SEU / CAMARASAElServeiCatalàdeTrànsit(SCT)té previst instal·lar un lector dematrícules a la carretera C-14.Segons publicava ahir El Periò-dic d’Andorra, un dels objectiusd’aquestamesuraseriadetectarconductorsestrangers,iespeci-alment andorrans, que tinguinmultespendentsdepagarperin-fraccions comeses a les carre-teres catalanes.Lesmateixesinformacionsenaquest rotatiu apunten que, atravésd’aquestlectorqueTràn-sitinstal·lariaenelspropersme-sos,tambéescontrastarialain-formació relativa a cadavehicleque circuli per aquesta carrete-ra lleidatana.En cas que es constatés queel propietari del vehicle té mul-tespendentsdepagaraCatalu-nya,s’activariaunapatrulladelsMossos d’Esquadra i se l’insta-ria a pagar les sancions pen-dents. L’objectiu principal éscobrar per casos d’excés de ve-locitatoconducciótemeràriadexofers estrangers, que actual-ment queden pendents.UN MECANISME QUE JA ESTÀ ENFUNCIONAMENT A L’AP-7Val a dir que aquest sistemaL’objectiusónelsconductorsandorransquefacininfraccions‘CACEN’ 2 MOTORISTESA 195 I 218 KM/HEls Mossos d’Esquadra handetingutdosmotoristesholan-desos, de 32 i 37 anys d’edat,percircularaunavelocitatpe-nalment punible. Les dues de-tencionsesvanrealitzardurantun control policial que s’haviamuntatal’alçadadelpuntqui-lomètric 38 de la C-13, a Ca-marasa.Elsdosmotoristessóndosciutadansholandesosquecirculavena195i218km/henun tram limitat a 90 km/h.LectordematrículesalaC-14per‘caçar’xofersambmultespendentsImatge d’arxiu d’un xofer andorrà multat l’octubre del 2011no és nou, ja que actualment jaexisteix aquest mecanisme al’autopista AP-7, a les comar-quesdeGirona,ieldelaC-14po-dria entrar en funcionament elmes de setembre vinent.El Servei Català de Trànsitafirma que, segons les dadesmés recents de les que es dis-posen,l’any2011esvanquedarsense cobrar al voltant d’unes130.000 sancions administrati-ves -un 20% de totes les que esvanimposaraquellany-,l’importde les quals oscil·lava entre els100 i els 600 euros.MOSSOS D’ESQUADRAMollerussacomençalesobresdeLesArrelsL’Ajuntament de Mollerussa va començar ahir les obres defonamentació de la primera fase del futur edifici de l’escolade Les Arrels, que anirà ubicada en un solar municipal al car-rer Girona.AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA1aTrobadadeGimnàsticaArtísticaaAlcarràsUnes90gimnastesdediferentsedatsvanparticipardiumen-ge a la 1a Trobada de Gimnàstica Artística i Rítmica d’Alcar-ràs, que esva celebrar al Pavelló Poliesportiu Andreu Aixalà.Era la primera reunió per promoure aquest esport.AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
 10. 10. 10ACTUALITAT BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013MasreplicaalPríncepquelaConstitucióadmetconsultesFelip de Borbó havia dit al matí a Girona que “cal respectar les regles del joc”AGÈNCIES. GIRONA / PARÍSEl president de la Generalitat,Artur Mas, ha replicat al prín-cepFelipquelaConstitucióper-metqueCatalunyacelebriunre-ferèndum, però és el govern es-panyolquinoelvol.“Elproblemano és la Constitució, sinó la in-terpretaciódelquediu.Anosal-tres se’ns podria delegar la fun-ció, com en els anys 90 se’nsvadelegarlapolicia”,haargumen-tatdesprésqueelpríncepdiguésque s’han de respectar les “re-gles del joc”. Mas ha argumen-tat que els dirigents europeusperaranofan“pronunciamentsexplícits” sobre el procés catalàperquè confien en un acord en-tre Catalunya i el govern espa-nyol,ihaafegitquela“clau”sónlesmajoriessocials.“Larestanodepèndenosaltres”,haconclòs.EnrodadepremsadesdePa-rís, Mas ha comentat les parau-les del príncep Felip d’aquestEl president de la Generalitat, Artur Mas, ahir a la Unesco, a ParísACNAugmentenlesmedusesalacostaACN. BARCELONAInvestigadors del projecte eu-ropea MedSeA, que estudial’acidificació i l’impacte de lesemissions de CO2 sobre el Me-diterrani,hadetectatmajorden-sitat en els bancs de meduses iimportants concentracions departícules de plàstic, fins i totlluny de la costa. Tanmateix,l’amenaça sobre si les medusesarribaranaquestestiualacostaés un fet que dependrà de di-versos factors, com les correntsmarines. La biòloga de l’InstitutdeCiènciesdelMar(ICM-CSIC),Melissa Acevero, esmenta l’es-calfament en la temperatura del’aiguaoladesapariciódedepre-dadorscomacausesdelaproli-feració de les meduses. L’espè-cie més coneguda -i temuda-,pels banyistes és, però, la Pela-giaNoctiluca(medusa‘clavell’o‘luminiscent’),queescaracterit-za per ser molt urticant.AssassídedonesaBilbaoAGÈNCIES. BILBAOJuan Carlos Aguilar, el mestreshaolin de 47 anys que suposa-dament va agredir brutalmentAda, natural de Nigèria de 29anys,queestàingressadaenes-tat de coma a l’Hospital de Ba-surto, de Bilbao, ha confessathaver matat una altra dona lasetmana passada. La brutalagressió va passar diumengeen un local del carrer MáximoAguirredeBilbao,quandiversosveïns van avisar que s’estavaproduint una agressió. Pel quesembla,elmestreshaolin,quevaserdetingut,vaportarladonaencontradelasevavoluntatalgim-nàs que regentava, el ZEN4, i lava agredir brutalment a l’interi-or,decoratcomsifosuntemple.ACN. BARCELONALa Societat Americana d’Onco-logia Mèdica ha presentataquestcapdesetmanaaChica-go una nova família de fàrmacsquepotfercanviareltractamentdels casos de càncers, especial-ment en els melanomes avan-çats -tot i que pot ser aplicablealstumorspulmonars,renalidecolon- i que ja han fet metàsta-si. Es tracta del PD-1 i el PDL1,que ataca les cèl·lules tumoralsdesdelmateixsistemaimmuni-tari. S’ha demostrat un allarga-ment de la supervivència delspacients en uns 17 mesos.En l’estudi hi van participar107 pacients amb melanomaavançat. La mitjana de supervi-vència amb nivolumab va ar-ribarals16,8mesosentoteslesdosis i als 20 mesos en les de3mg/kg. Responsables del des-cobriment han explicat en eltranscurs del congrés de la So-cietat Americana d’OncologiaMèdicaquelarespostadeltrac-tament va ser “ràpida i durado-ra”. L’objectiu inicial de respos-DescobertsfàrmacsméseficaçoscontraelcàncerProvats en pacients amb melanoma avançat, s’ha demostrat que allarguen la supervivència un anyi migLa mida del tumor esredueix un 30%Després de la primeraprova i en només vuitsetmanes de tractamentUn oncòleg català hiha participatAntoni Ribas, de laUniversitat de Califòrniava dirigir un estudiCatalunyaenviaràelsseuspro-pis representants a la UNES-CO, d’acord amb un convenisignat aquest dilluns a Parísentre el president de la Gene-ralitat, Artur Mas, i la directo-ra general de la organització,Irina Bokova.Tot i que l’acords’hafetambcol·laboracióambel govern espanyol, permet aCatalunya tenir “singularitat”dins de la seu de la UNESCOa la capital francesa.CATALUNYATINDRÀCADIRA A LA UNESCOdilluns a Girona, on ha recordatquecalcomplirlesreglesdeljocdesprésquel’alcaldegironí,Car-lesPuigdemont,defenséseldreta decidir. En tot cas, ha indicatque si en una consulta guanyésla independència, “tothom sap”quellavorss’hauriad’iniciarunanegociació amb l’Estat.PUBLICITATta de les dosis de nivolumab vaserdel31%peròesvaenfilarfinsel41%enpacientsambunado-si de 3mg/kg. A diferència delsCTLA-4, que és una mol·lèculaque impedeix el sistema immu-nitaridestruirlescèl·lulestumo-rals, quasi la meitat dels paci-ents, un 45% han reduït en al-menysun30%lamidadeltumordesprés de la primera prova en8 setmanes de tractament. Undels estudis ha estat dirigit perl’oncòlegcatalàAntoni Ribasdela Universitat de Califòrnia.ACN. BARCELONAEl Govern de la Generalitat i laTaula de Diàleg per a la preven-ció dels trastorns de conductaalimentària han engegat unacampanya publicitària dirigidaalsadolescentsijovesd’entre12i 24 anys per reduir el risc depatir malalties com la bulímia,l’anorèxia o els trastorns perafartament de menjar. Aqueststrastorns els pateixen uns28.000catalans,el6%deltotaldels joves, i ja suposen la terce-ra malaltia crònica entre les no-ies adolescents i joves dels paï-sos desenvolupats. La campa-nyarecomanarealitzaralmenysunàpatdiarienfamíliaperapor-tarhàbitsalimentarissaludablesi un espai de comunicació, cosaque, segons alguns estudis, re-dueixfinsaun35%elriscdepa-tir aquests trastorns.AlmenysunàpatdiarienfamíliapermenjarbéReduïria un 35% els transtorns alimentaris
 11. 11. BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 201311ESPORTSNeymardesfermal’eufòriaenlasevapresentacióambelBarçaEl club blaugrana ha pagat 57milions d’euros pel brasiler i la seva clàusula de rescissió ésde 190 M€AGÈNCIES. BARCELONAFesta grossa al Camp Nou en lapresentació de Neymar com afutbolistadelBarça.Ambmésde55.000persones a l’estadi, elcracbrasilervarebrel’ovaciódel’afició i ha desfermat l’eufòriaadreçant-s’hi en català: “Bonatarda a tothom. Estic molt feliçde ser al Barça i d’haver fet rea-litat el meu somni”.L’internacional brasiler va lluiruna samarreta blaugrana sensedorsaliambelnom“NeymarJr”.En un acte de ressò global (122mitjansd’arreudelmóni344pe-riodistesacreditats),Neymarvafet gala de la seva vessant mésmediàtica.Malabarismesamblapilota i missatge estudiat en elfons i en la forma.El vicepresident esportiu delBarça, Josep Maria Bartomeu,ha detallat les xifres del traspàsde Neymar: un cost de 57 mili-ons (a repartir entre el Santos itres empreses) més dos amis-tososcontraelclubpaulista(und’ells podria ser el pròxim Gam-per).Eldavanterfirmaper5tem-poradesitindràunaclàusuladerescissió de 190 milions.55.000 persones elreben a l’estadiPrimeres paraules, encatalà: “Estic molt feliçde ser al Barça”El traspàs ha arribatals 57 miionsA repartir entre elSantos i tres empreses,inclou 2 amistosos Neymar, a la seva arribada a les instal·lacions del FC BarcelonaElJaén,nourivaldelLleidaenel‘playoff’d’ascensL’anada serà aquest diumenge al Camp d’EsportsREDACCIÓ. LLEIDAElLleidaEsportiujaconeixelseurival per a la segona eliminatò-ria de la fase d’ascens a la Se-gona A: el Real Jaén. El sorteigrealitzatahiralatardaaMadrid,ha dibuixat l’equip andalús comelsegonobstacledelslleidatansen aquest ‘play-off’. Tant el Ja-én com L’Hospitalet, emparellatamb el Caudal en aquesta ron-da,sónelsdosequipsprimersdegrup quevan caure en les seuesrespectives primers eliminatò-ries. Igual que en l’eliminatòriaamb el Leganés, el partit d’ana-da tindrà lloc al Camp d’Esports(aquestdiumenge,ales19.00h),onelsaficionatsdelLleidatenenuna nova oportunitat d’omplirl’estadi per acompanyar l’equipa la recerca d’una nova gesta.AGÈNCIES. LONDRESEra un secret a veus però ahires va fer oficial. El Chelsea haanunciat el fitxatge del portu-guès José Mourinho com a nouentrenador per les pròximes 4temporades. Mourinhoes vaacomiadar dissabte del ReialMadrid, equip que ha dirigit lesúltimes tres temporades. Mousubstitueix Rafael Benítez.ElChelseaconfirmaelfitxatgedeMourinhoEl club anuncia el contracte per a 4 temporadesJose MourinhoTorneigdefutbolsalasolidariProAngelOlaranREDACCIÓ. LLEIDA / JUNEDALa Diputació de Lleidava acollirahirlapresentaciódeltorneigdefutbol sala Futsal Pro Solidari(28, 29 i 30 de juny, a Juneda).A la prsentació van participar eldiputat Antoni Villas, el presi-dentd’IniciativesSolidàries,Àn-gel Pujol, i Íñigo Blanco, un delsmembres de l’organització.El torneig, organitzat pel CISÀngel Olaran i IBIS Comunica-ció, reunirà un màxim de vintequips de futbol sala en un tor-neig que, a més de la compe-ticiópròpiamentdita,incorpora-rà una vesant solidària. Es trac-tadela1aediciód’unacompeti-ció solidària que es desenvolu-parà durant tres dies a Juneda iquelliuraràtotalarecaptacióob-tinguda al Centre d’IniciativesSolidàries Àngel Olaran.ArrencaelBarnaballByLleidaEsportiuREDACCIÓ. LLEIDAEl Barnaball By Lleida Esportiuva començar ahir dilluns al matía les instal·lacions del col·legiTerraferma.Diversos tècnics que formenpart del conjunt blau han estatpresentsenaquestprimerentre-nament on cal destacar que hihan participat una quinzena dejugadors procedents de França,Veneçuela o el Senegal, entred’altres països.XusBoira,subcampionacatalanainfantildegolfREDACCIÓ. LLAVANERESLajovejugadoradelRaimatGolfClub,XusBoira,esvaproclamarsubcampiona de Catalunya in-fantil al Club de Golf Llavaneresen el campionat celebrat el pas-sat cap de setmana.ElTrofeuFederació,peralapatinadoraNinaLópezREDACCIÓ. SOLSONALes patinadores del Lleida Pati-natge Nina López (cadet) i Lau-ra Masana (júnior), 1a i 2a, res-pectivament,alsegonTrofeuFe-deració de Lleida.MurilloiMiret,finsa4tsdetennisencadirarodesREDACCIÓ. OSCAElsjugadorsdelClubTennisUr-gell Xavi Murillo i Ubald Miret,vanarribaralsquartsdefinaldelVIIIOpendeTennisencadiradeRodes ‘Ciutat d’Osca’.PUBLICITAT
 12. 12. 12FET BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013PUBLICITATIlerdaServeis,millorempresaestataldenetejaihigieneL’empresa Ilerda Serveis, especialitzada en la comercialització de productes iserveis per a la neteja professional i higiene industrial, va rebre el premi comaMillorEmpresadelseusectoraEspaña,alagalaquevatenirllocaValència.Z! COMUNICACIÓN Y EVENTOSAcorddecol·laboracióentreIlerdentiUniódePagesosUniódePagesosvasignarunconveniamblaclínicadentalIlerdent,dinsdelalínia de treball del sindicat Més avantatges, a través del qual els afiliatspodran disposar de condicions avantatjoses en els serveis odontològics.MISSATGESFiraijornadestècniquesdelafirmaAlbertoSolerPresentació a les noves instal·lacions deTorrefarrera amb un total de 8 expositorsREDACCIÓ.TORREFARRERALesnovesinstal·lacionsd’AlbertSoler a Torrefarrera van acollira finals d’abril (dies 25, 26 i 27)lafirailesjornadestécniques,onesvandonaraconèixerlesprin-cipales eines que per la sevaqualitatiacceptacióenelsmer-cats nacionals i internacionalssóninnovacoresenelsmètodesde treball que precisen els pro-fessionals.El número de metres qua-drats de la fira, que esva ubicara la zona del pàrquingvora l’en-trada de les instal·lacions del’empresa,va ser d‘uns700 me-tresquadratsal’exterior,onvan Un dels fabricants que va mostrar les seves innovacions a Albert SolerFIRMA FOTOUnalumnedelaSallefalamillorrecercaREDACCIÓ. MOLLERUSSAEl treball de recerca de l’alumnede 2n de batxillerat de La Sallede Mollerussa Xavier Pons haestatreconegutcomelmillordeCatalunyaenl’àmbitdelcomerçexterior que atorga l’Escola Su-perior de Comerç Internacional(ESCI)eneltreballderecercadebatxillerat.L’alumne,tutoratperlaprofessoraElviraVilamajó,hadesenvolupat un treball sobrela gestió del procés d’internaci-onalització en l’àmbit internaci-onal i s’ha centrat especialmenten la maquinària agrícola.exposar cinc fabricants, mentrequealtrestresesvaubicaral’in-terior,mésconcretamentalazo-nad’exposiciód’autoserveidelsclients.Els expositors que van mos-trar les seves novetats a la zonaexterior van ser Lincoln Elec-tric, Beta, Dewalt, Pferd iAsiak,mentre que els tres que es vanubicaral’interiordelesinstal·la-cions van ser Moldex, Monza iAbac.Cal tenir en compte que totsels participants a la fira eren fa-bricants i líders a nivell mundialenelsseusrespectiussectorsdeproducció.
 13. 13. BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Efectos secundarios (+12). 16.00, 18.00Anna Karenina (apta). 20.00, 22.15Todo irá bien (+12). 16.20, 18.10El impostor (+12) (VOS). 20.00, 21.50La gran boda (+12) (HD). 16.30, 18.10The Trip (+12) (HD). 19.50, 21.50Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38El gran Gatsby (+12) (HD). 16.05, 18.40Dead Man Down (La venganza del hombre muerto(+16) (HD). 21.10Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.20, 18.20,20.20, 22.20, •00.20Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.30, 22.00, •00.25Scary Movie 5 (+16). 16.40, 18.24, 20.40 , 22.30,•00.30El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45, 00.20La gran boda (+12). 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.40Fast & Furious 6 (+16). 16.15, 19.00, 21.45, 00.20Combustión (+16). 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.20Los Croods (apta). 16.10, 18.00Un lugar donde refugiarse (+12). 19.45, 22.00, •00.15Oblivion (+7). 16.30, 19.15, 22.00,•00.25Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esBarbara (+12). 17.00, 20.45, 22.40La caza (+12). 15.00, 18.45Kauwboy (+7). 15.00El impostor (+7) (VOS). 16.20,21.00¿De qué va la vida? (+12). 18.00Tango libre (apta) (VOS). 19.30Tomboy (apta) (VOS). 22.40Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.15Un amigo para Frank (+7). 16.30, 18.00,19.30, 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.50, °14.05, 16.05,18.05, 20.05, 22.05, •00.05Resacón en Las Vegas 3 (+16). °12.50, °14.50, 16.50,18.50, 20.50, 22.50, •00.50Dead Man Down (La venganza del hombre muerto).(+16). °11.40, 20.15, 22.20, •00.25Fill de Caín (+16) (VO). °12.10,°14.00, 15.50, 17.30,19.15, 21.00, 22.40, •00.30El gran Gatsby (+12). °11.35, 16.30, 19.05, 21.40,•00.15El gran Gatsby (+12) (3D). 18.00Objetivo La Casa Blanca (+16). °11.40, °13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.25, •00.30Mi agran aventura sexual (+16). °12.00,°14.45, 16.40,18.35, 20.30, 22.25, •00.15Los Croods (apta) (3D). °14.40,16.30, 18.20,Los Croods (apta). °12.10, °14.00, 15.50, 17.45Iron Man 3 (+12). 19.40, 22.00,•00.15Iron Man 3 (+12) (3D). °13.20Jack el cazagigantes (+7). °11.35, °14.00,16.15, 18.20Stoker (+16). 20.30, 22.20, •00.15Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.35, 18.50Oblivion (+12). 21.20, •23.50Fast & Furious 6 (+16). °11.30, 17.25, 19.50, 22.15,•00.35Fast & Furious 6 (+16). °13.35,16.00, 18.25, 20.50,•23.15Fast & Furious 6 (+16). °12.00,°14.25, 16.50, 19.15,21.40, •00.05Buscando a Nemo (apta) (HD). °11.30, 16.00The Trip (+12) (HD). 20.30, 22.30, •00.25La gran boda (+12). °14.05, 15.50, 17.25, 19.05Scary Movie 3 (+16). °12.00, 20.45, 22.25, •00.05Un amigo para Frank (+7). °12.00, °14.20, 16.00, 17.40,19.20, 21.00, 22.40, •00.20Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comUn lugar donde refugiarse (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00,20.10, 22.30; Dg. 18.00, 20.10, Dl. 22.15R3sacón (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15,22.30; Dg. 18.15, 20.15; Dl. 22.154 días de mayo (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.25, 22.30; Dg.20.25; Dl. 22.15Oz: un mundo de fantasía (+7). Ds. 17.45; Dg. 17.45Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comMickey’s Magic Show (espectacle infantil). Dv. 18.30R3sacón (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg.17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Fast & Furious 6 (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00,22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comIron Man 3 (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 17.30Mickey’s Magic Show (espectacle infantil). Ds. 19.00Siete psicópatas (+16). Dg. 19.45Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comCombustión (+16). Ds. 18.15, Dg. 17.00; Dl. 22.15La gran boda (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comSENSE PROJECCIONSCasal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comIron Man 3 (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15Incompatibles (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comIncompatibles (+16). Dv. 22.00; Dg. 17.30Efectos secundarios (+12). Ds. 22.00; Dg. 19.15Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicionsBaldomerGiliiRoigilafotogra-fiaMuseu d’Art Jaume Morera.L’exposiciópermetconèixerlaproduc-ciófotogràficade Giliapartird’unase-lecciódelessevesmillorsinstantànies.Es pot contemplar fins al 9 de juny.Núria PompeiaSala Montsuar de l’IEI.Finsel21dejuny,hompotvisitarlamos-trasobrelail·lustradoracatalanaNúriaPompeia.Caricart2013Claustre de l’hemeroteca de la BibliotecaPública. Lleida.Fins el 22 de juny, espotvisitar la mos-tra sobre l’humor i la sàtira a les publi-cacionsdelesterresdePonentavui,or-ganitzada per La Quera.Fotografies de TrempVestíbul de l’Arxiu Comarcal del PallarsJussà. C/ Mercadal, s/n.Tremp.Jordi Mir i Parache va realitzar a l’any1972, amb motiu de la incorporació dediferentsnuclisdepoblacióalmunicipideTremp,unasèriedefotografiesque,40anysdesprès,enspodenferreflexi-onar sobre els canvis que ha hagut alPallars Jussà i també, el seu despobla-ment.Exposiciófotogràficad’IsoclubAparadors de l’empresa Check Risk.Passeig de Ronda, 163. Dimarts i dijous,de 18.30 a 22.00 hores.Un grup d’amics i fotògrafs amateursvancrearunclubquevananomenarIso-clubLleida,percompartirexperiències,tallersisortidesalvoltantdelmóndelatografia. Oberta fins el 27de juny.Llonguerasl’artistaFundació Vallpalou. LleidaFins el 29 de juny, la Fundació acull lamostra Llongueras l’artista.75imatges/75anysMuseu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega.Exposició retrospectiva sobre els 75anysdelMuseud’ArqueologiadeCata-lunya. Oberta fins el 24 de juny.La veu de la terraBiblioteca Jaume Vila. Mollerussa.Exposició oberta fins el 29 de juny.Taps,Cubs,DitsCentre d’Art La Panera. Pl. La Panera, 2.Coneixerem lestècniquesd’estampació.Descobrirem què es pot dibuixar ambtintes de colors utilitzant motlles. Po-dreudeixarlavostraempremtapartici-pant en un taller. Fins el 6 d’octubre.ConferènciesSociolingüísticaAula Magna de l’IEI. Lleida.Dimecres 5, a les 10.00.Jornada sobre sociolingüística 2013 aLleida.JordiBanacolochaTeatre Julieta Agustí. Lleida.A les 13.30.Xerradaambl’actor,intèrpretdesèriescomVentdelplà,ElcordelaciutatoIsa-bel.Paisatge encantatCaixafòrum. Lleida.A les 19.00.Conferència Elpaisatgeencantat.Natu-ra i símbol en el paisatgisme modern, acàrrec d’Albert Mercadé, emmarcat enelcicleLarevoltadelpaisatge,activitatparal·lela a l’exposició de la col·leccióCarmenThyssen. Preu: 4 euros.Sobirania fiscal, com pagar elsimpostosaCatalunyaCambra de Comerç i Indústria deTàrrega. A les 20.30 hores.LasessióinformativacomptaràambJo-sep M. Bellmunt, portaveu de Catalu-nya Diu Prou, i Carme Teixidó i DanielLaspra, representants de l’ANC.Museus nacionals/ localsSales Nobles del Museu Comarcal del’Urgell.Tàrrega.Dimecres 5, a les 20.00.Conferència Museus nacionals versusmuseus locals. Passat, present i futurdelsmuseuscatalans,acàrrecdeXavi-erLlovera,directordelMuseud’Arque-ologia de Catalunya.MúsicaAudiciódepianoCentre Cultural. MollerussaA les 20.30.Audició de piano de l’Escola Municipalde Música.Orquestrinadel’EmmaLo Pardal, 3. Agramunt. A les 20.00hores.Concert a càrrec de quatre professorsdel’EscolaMunicipaldeMúsica.L’actes’emmarca dins el XI Cicle de Joves In-tèrprets.TeatreRecital poètic i teatralSaló delTron de la Subdelegació delGovern a Lleida.Dimecres 5, a les 19.30.LaformacióToarpresentaunrecitalpo-ètic-teatralondiferentsrapsodesllegi-ran poemes de Salvador Espriu, JosepVallverdú,FedericoGarciaLorca,RosaFabregat i María Pijuan. A més, es re-presentaranfragmentsdeD.JuanTeno-rio,Antígona,Anillosparaunadama,Lavida es sueño i Juli César.BalletLa bella dormentGranTeatre de la Passió.Dimecres, 5. A les 21.00 horesRepresentació a càrrec del Ballet deMoscou. Organitza: Gran Teatre de laPassió. Preu: 35€.LlibresRecital poèticCafèTeatre de l’Escorxador. Dimecres, 5.A les 20.00 hores.RecitalpresentaciódelllibreSabaBru-ta, de la poeta Àngels Marzo, obra gu-nayadora del 17è Premi de Poesia Mà-riusTorres2012.Lapresentaciócomp-taràamblaparticipaciód’ÀngelsMarzoielsmúsicsdejazaXavierMonge,alpi-ano i Jaume Sánchez, al saxo, i les pro-jeccionsdeManel Torres.L’acteésgra-tuït.Tallers i cursosDansa oriental i teatreCasal Jove l’Escorxador. Guissona.Totselsdimarts,dansaoriental (20.00)a càrrec d’Èrika Bondia i taller de tea-tre (19.00) a càrrec de Júlia Garcia.Créixer en famíliaBiblioteca comarcal.Tàrrega.A les 20.00.Sessions formatives de suport a la pa-rentalitatpositivaperafamíliesambin-fants de 0 a 3 anys.DiversosAgendajoveMés informació a joventut@paeria.cat.Inscripcionsapartirdel27demaigalesactivitats de l’Estiu 2013, com campsdetreballurbans,esports,setmaneste-màtiqued activitats als Bucs d’Assaig.Llanterna Digital 2013Castell del Rei.Turó de la Seu Vella.Dimecres 5, a les 19.30.Lliurament dels premis Llanterna Digi-tal 2013 de cinema.Visita guiadaArxiu Comarcal de la Segarra.A les 19.00 horesVisita guiada a l’Arxiu Comarcal de laSegarra,organitzatpelmateixarxiuco-marcal.ProjeccionsCinema i viSala de projeccions de la BibliotecaPública. Lleida.Dimecres 5, a les 17.30.Projecció de la pel·lícula Un buen año,deRidleyScott,emmarcatenelcicleCi-nema ivi.ConcursosConcursdefotografiadeMorosi CristiansdeLleida.VMemorialXavierAlujaInformació i bases: www.miclleida.orgLes fotografies presentades poden serencoloroblancinegreihandeserimat-ges de la festa La recollida de fotos fi-nalitza el7de juny.EspígolMés informació a www.tornabous.catL’ajuntament deTornabous convoca elsisèconcursfotogràficEspígolprenentcom a tema Els arbres. Pot qualsevolpersona major d’edat . El termini perpresentarlesfotosfinalitzael 20dese-tembre.Optenatrespremis,de150,75i 50 euros, respectivament.9è Concurs de Dj’s Ciutat deLleida 2013Podeu consultar les bases del concurs a:paeria.cat/joventut.Concurs per a Dj’s de 18 a 35 anys. Detoteslesmaquetesrebudesesfaràunaselecció de 9, que competiran per pas-sar a la final. Hi haurà 3 premis, el pri-merd’ellscomptaràambunaactuacióalaFestaMajordeMaig2014.Eltermi-ni per presentar les maquetes finalitzael 27de juny, a les 20.00 hores.Lleida sí, ... peròRes Non Verba. C/ Maragall, 17. 25003Lleida.Tel. 690 228 425.associaciornv@gmail.com5aediciódelconcurs defotografiacon-vocat per l’Associació Res Non Verba.Espodenpresentarfinsunmàximde3fotografies i la temàtica és la ciutat deLleidaiprovínciadesd’unavessantpo-sitiva... o tot el contrari. El plaç de pre-sentació d’obres acaba el 30 de juny.EsportsIogaBebeteca de la Biblioteca Pública. Lleida.A les 17.30.Sessiód’iogaperafamíliesdelesludo-tequesmunicipals,emmarcatenelpro-jecte Ralet Ralet.SalutiamistatPlaça Joan Salat. Cervera. A les 08.00.CicledecaminadesorganitzadesperlaPaeria de Cervera.Camina i fes salutPlaça Santa Anna. Dimecres, 5. A les19.30 hores.Cicle de caminades organitzades pelCentre Excursionista de la Segarra.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL31 DE MAIG AL6 DE JUNY. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14OCI BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.35 67SudokuNecessitesdonar-liungiralatevarela-ció,permoltcomplicatquesigui.Siguisimaginatiuitreutempspergaudirenlaintimitat amb la parella.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILUn excés d’optimisme pot fer-te actu-ar de forma impulsiva. Has de ser mésanalític i calibrar les conseqüències deles teves decisions.TAURE20 ABRIL-20 MAIGJornada favorable en les relacions per-sonals. Potser un amic et sorprengui osiguistuquiliportil’alegriaaunaaltrapersona.BESSONS21 MAIG-20 JUNYBonmomentperferlespausamblate-va parella o un amic. La disposició as-tralt’ajudaràatrobarlesparaulesade-quades perquè et mostris més flexible.CRANC21 JUNY-22 JULIOLSinecessitesunamicad’espai,digues-hoalaparella.Quemantingueuunare-lació no vol dir que hagueu de fer totjunts. Fas bé en mantenir les amistats.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTNovoler saber res del món exterior, noserviràperafavorir-teiencaraquesen-tis que necessites cert aïllament, no ésla decisió més sàvia.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREPotser rebis una visita inesperada quealteri la rutina, però gaudiràs amb lacompanyia.Amés,algúproperseràpor-tador de bones notícies.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREAnalitza quines persones poses en unaltar i per què. Potser no es mereixinaquestaadmiracióquetuelsprofesses.Tots tenim moltesvirtuts i defectes.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBRESi creus que algú proper està actuantd’una manera incorrecta i que el perju-dica, adverteix-li, però no assumeixiscom a propis els seus errors.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREL’estatanímict’influiràencomfacisser-vir els diners. Si et mostres animat se-ràsgenerósimalgastador,peròsiettro-bes moix no et rascarás la butxaca.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERCom a bon Aquari, t’agrada ser el cen-tred’atenció.Noobstantaixò,enlesre-lacionsdeparellaenocasionsnot’atre-veixes a prendre la iniciativa.AQUARI20 GENER-18 FEBRERSentiràsquecertspilarsdelatevavidano són tan sòlids com pensaves i pot-ser et qüestions coses que fins ara do-naves per segures.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.753Solucions n. 1.7521 85 48 5 2659 68 9159 389 342 79 544 787 1 93 6 45 2 84 5 28 9 16 7 38 6 35 7 29 1 46 4 32 8 71 9 51 8 93 4 57 2 62 5 76 9 13 4 84 7 28 3 69 5 15 6 89 1 72 3 41 3 94 2 57 8 61. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463956. COMPRASCOMPROORO,plata.Máximatasación.C/PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOSANDREAGUAPISIMA.Alto nivel. Salidas,Fiestas privadas, masajes.Telf. 690 904689.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESES LLOGUEN places parquing motos. C/GermansIzquierdo,38.Tel.608730485.LLOGARIA Afamiliaprofessionald’hoste-leria,cafeteriaambvivenda.(Pons-peuca-rretera).Tel.676079864.ZONA CAMP Esports. Pis per estudiants.4habitacions,moblat.Piscinacomunitària.500€.Tel.606840451.ALQUILO PISO, 3 habitaciones. Avd. Ma-drid. Particular a particular. Amueblado.Calefacción. Ascensor.Tel.661163271.C/NORD. LOCAL 2 portes. 270m2. Aptequalsevol negoci.Tel. 973 245 023/ 660397264.PARTICULAR 2 dormitorios, céntrico,amueblado. 310€.Tel.619747200.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.20. TRASPASOSSETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.comEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASMOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.VENDOPARCELArústica.1800metros.Te-nisLleida.65.000euros.Tel.616493313.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIMARTS, 4 DE JUNY DEL 201315TELEVISIÓ06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por DavidCantero, Isabel Jiménez ySara Carbonero.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.45 El don de Alba. Perdido enla montaña. Un fantasmase le aparece a Pablo.Junto a Alba, tratarán deaveriguar de quién setrata.00.30 Gran Hermano Catorce: Eldebate. Presentado porFrank Blanco.02.30 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.Presentació: Carles Prats iNúria Solé.15.40 Cuines.15.50 La Riera. La Míriam repuna oferta d’una revistaque vol publicar el seureportatge.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El gran dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 Sense ficció.23.10 Pel·lícula. Reykjavik-Rotterdam.00.38 TR3S C.00.41 Bombers de Nova York.01.21 Comedy Inc.01.42 Divendres.03.12 Fusió i swing a l’estudi.04.42 Jazz a l’estudi.05.41 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.11.42 Gasp!12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.00 Via llibre.23.30 FIC-CAT.00.27 Extres.00.36 Arquitectes de la natura.01.35 TR3S C.07.15 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 Dame un respiro. Sèrie.16.55 Pel·lícula. Robin i Marian.1976. RU. Dir: Richardlester. Int. Sean Connery,Audrey Hepburn, RobertShaw, Richard Harris. EnRobin de Kocksley tornade les croades, per veureque el món que ha deixatenrere està completamentcorromput.18.45 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.25 Gran cinema. Desperado.1995. EUA. Dir: RobertRodriguez.Int: AntonioBanderas, Joaquim deAlmeida, Salma Hayek. Elmariachi, un misteriósguitarrista, torna pervenjar la mort de la sevaamant i la mutilació d’unade les seves mans.00.20 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats UGT.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Gran Reserva, el origen.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.30 Tenemos que hablar.19.30 Letris.20.20 Corazón.21.00 Teledario 2.22.00 El tiempo.22.30 Masterchef. Concurs.23.45 Fabricando made in Spain.01.00 Repor. La última sesión.Juan y su hijo llevan alcine a los pueblos paramantener vivr la pasión.Este año la venta entaquilla ha caído un 50%.02.00 La noche en 24h.03.30 TVE es música.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Pequeños universos.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Tinc una idea.21.00 Docufilia.22.00 Versión española.00.25 La 2 Noticias.00.50 Buenas ideas Tex.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.15 Sin rastro.01.45 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.05.55 La Sexta en concierto.07.55 Al rojo vivo (red).09.35 Crímenes imperfectos.10.45 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.35 Informe criminal.12.25 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.17.00 Taxi.17.40 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.50 La Sexta meteo 2ªedición.21.00 La Sexta deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.25 Filmaniac.22.30 El taquillazo. Ironclad. Dir.Jonathan English. 2011.Int: Kate Mara, PaulGiamatti, Brian Cox.00.40 Cine. Crank: alto voltaje.2009. EUA. Dir: MarkNeveldine, Brian Taylor.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Viejaescuela; Viejos amigos.12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. El inglés; Piscinamortal; Te mato y teremato.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRobert Arce y MónicaSanz.21.00 ¿Quién da más?: Ellaberinto.21.30 Lo sabe, no lo sabe.22.30 Elementary. Una historiapara recordar. Sherlockreanuda la búsqueda deMoriarty.23.15 Elemantary. Depredadorinfantil.00.00 Castle. Tras la tormenta.01.00 Ladrón de guante blanco.Contramedidas; Revancha.02.30 La línea de la vida.04.00 Shopping.05.15 Puro Cuatro.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.04/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els HILARI i lesNOEMÍ i RUTPUBLICITATL’alcaldeielgoldelLleidaEsportiuUn dels canals per on espodia seguir diumenge ala tarda el decisiu partitdel Lleida Esportiu alcamp del Leganès eraTwitter, i no cal ni dir quequan els lleidatansvan ferel gol de l’empat al minut58 (sí, 58!!) esvaviureuna bogeria a la xarxa.L’alcalde de Lleida, ÀngelRos, tambéva tuitejar elgol, iva preguntar quantemps faltava perquès’acabés el partit, al que livan respondre que “res”,encara que esva allargaruns minuts més. Per cert,aTwitter l’alcalde tambéva rebre algunes piuladesdesitjant-li que totvagimolt bé en la intervenciócardíaca que se li ha depracticar avui a Barcelona.TWITTER@MongeJC«Espanya és molt gran. Grancorrupció,fraufiscal,dinerspú-blics malgastats, polítics ine-ficaçosigransdèficitsdemocrà-tics i de drets.»@jaumeclotet«Té raó Pere Navarro: els cata-lanistes del PSC, quan remena-venlescireres,MAIvanvotardi-ferentdelPSOE.Ell,encanvi,hoha fet.»@ireneramentol«Quan la “democràcia” és no-més un mitjà per arribar al po-der...@ictlogist a ‘La salida vio-lenta del nacionalismo’is.gd/ml2K0A»@oribosch«patètic,tristilamentableelse-guiment‘informatiu’d’aquesttalNeymarquediuqueveajugarafutbol...#prou»@marcroca«Cada vegada que algú parlad’unnegoci“rentable”tenimunasocietat més “neta”;-)»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAPRÍNCEP FELIPL’hereualaCoronalicontestaal’alcaldedeGirona,CarlesPuig-demont, que cal complir les re-gles del joc quan el batlle haviadefensat el dret a decidir.PUNT I A PARTNEYMAR JRL’astre brasiler aixeca passionsa can Barça durant la seva pre-sentació llampec. Ara haurà dedemostrar al camp el cost delseu fitxatge.Felicitats pel vostre aniversari! Us estimo molt. La vostra dona i mareLA FOTOTECAMònica, no riguis tant que demà ja en fas trenta i deu! Felicitats!Felicitem les jugadores, pares i tècnics del Cadet Femení d’Alcarràs

×