Bondia.cat 02/07/2013

419 views

Published on

TITULAR: Una fleca de Lleida servia de tapadora per generar falsos contractes laborals
FOTO: Més activitats d’estiu pels nens

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 02/07/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 2 DE JULIOL DEL 2013 Talladal’A-2aCervera enbolcaruncamió @MARINAADT p. 09 PUBLICITAT Alcarràs‘presta’serveipolicialaTorresde Segrepervigilar-lielseupolígonindustrial p. 08 NÚMERO 1.778 ANY 8 Cadalleidatàesgastarà 160€enrebaixesd’estiu LAURA CORTÉS (ACN) UnaflecadeLleida serviadetapadora pergenerarfalsos contracteslaborals Més activitats d’estiu pels nens Esportmania i Estiu de Petits oferten un 10% més de places HERMÍNIA SIRVENT (AJUNTAMENT DE LLEIDA) p. 03 p. 06 El forn obradorva ‘fitxar’ 41 treballadors en els últims 2 anysEl vehicle pesant va perdre la seva càrrega de barrils de cervesa i es va incendiar. Al terme del Pont de Bar també va bolcar un altre camió, fet que va provocar el tall de la carretera N-260. La campanya, que es perllonga fins al 31 d’agost, s’inicia en alguns llocs amb descomptes de fins al 70%, i es preveu que cada persona hi destini una despesa mitjana de 160 €. Dosdetingutsperfurtarenunmatímésde 900€enrobaen4botiguesdel’EixaLleida p. 06 p. 06 i Edit. 05
 2. 2. PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) Rami. Baró de Maials, 93 (Balàfia) De 22.00 a 09.00 h Manso. Passeig de Ronda, 43 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Solsona. Passeig de Ronda, 16 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 3 = Gramínies 4 = Olivera 2 = Blets 4 = Castanyer 1 = Compostes 1 = Eucaliptus 1 = Palmeres 0 = Pi 2 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure / Alzina 1 = Troana 1 = Xiprers 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = De l’1 al7 de juliol de 2013 Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Tornennovamentles precipitacions,sobretot alPirineuiPrepirineu Finsa mig matí s’esperen precipitacions al PIrineu i Prepirineu, tot i que tampoc se’n descarten de febles i aïllades a la resta del territori. A partir de llavors i fins al vespre s’esperen ruixats dispersos al Pirineu i d’aïllats al Prepirineu, on es poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 24 hores. Cap a la tarda, el sol tornarà a ser marcadament present a la Plana de Lleida. Les temperatures seguiran en lleuger ascens. 06.48 h 21.49 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIMECRES DIJOUS http://www.jordibalasch.es/ 02 D'INTERÈS BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013
 3. 3. 18detingutsencaureunaxarxaque “venia”falsoscontractesdetreball Un dels arrestats és el propietari del forn de pa a través del qual es formalitzaven els documents REDACCIÓ. LLEIDA Agents de la Policia Nacional handestapataLleidaunatrama dedicada a vendre contractes falsos de treball amb la finalitat de defraudar a la Seguretat So- cial i al Servei Públic d’Ocu- pació. S’han detingut 18 perso- nes,entreelsqualsestrobatam- bé el propietari de l’empresa. L’operació s’emmarca en les activitats de recerca que des de la Unitat contra Xarxes d’Immi- gració i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Comissaria Pro- vincial de Lleida i la Inspecció Provincial de Treball i Segure- tat Social de Lleida, es duen a terme per a la localització i de- tecciódelesdenominades“em- presesfictícies”,aquellesquetot iexisitirsobreelpapernotenen cap tipus d’activitat laboral. Els fets es remunten al pas- sat mes de gener quan, en una actuacióconjunta,esvainspec- cionar un forn obrador situat a lacapital,onhauriencontractat per a la seva activitat a 41 per- sonesenunperíodededosanys. Alllocesvatrobaraduesperso- nes treballant, una d’elles en si- tuació irregular, que treballava entre deu i dotze hores diàries per un sou d’uns 400 euros. Les investigacions practica- des van posar de manifest que es tractava d’una empresa fictí- cia Mixta, aquelles que empa- rant-se sota una activitat real, formalitzencontractesdetreball falsosdemutuacordambelssu- posatstreballadorsacanvidedi- ners. Amb això aconsegueixen, en funció dels períodes d’alta a la Seguretat Social, la cotit- zaciómínimalegalper,uncopfi- nalitzada la relació laboral fictí- cia, cobrar l’atur. La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, va informar de l’operatiu en una roda de premsa SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN PUBLICITAT L’OPERACIÓ CONTINUA OBERTA En total l’empresa hauria es- tafatalaSeguretatSocialels últims dos anys uns 132.000 euors, 72.947 dels quals en concepte de quotes no in- gressades dels suposats tre- balladorsi58.866eurosmés en concepte de prestacions d’atur. El cap de la Brigada d’Es- trangeriaiFronteresdelaPo- licia de l’Estat a la demarca- ciódeLleida,JoséMaríaGar- cía Catalán, va explicar que l’operacióhaestat“moltcom- plicada” i que encara conti- nua oberta ja que hi ha per- sones que figuren als con- tractes falsos que encara no s’han pogut localitzar, ja que moltesd’ellesnotenenundo- micili fix. Els implicats en el frau són tots originaris del Magrib, de països com ara el Marroc,AlgèriaoMauritània. La policia va detectar la irre- gularitat arran d’unes “infor- macions”quevanrebreigrà- cies a les quals van compro- var que una empresa que necessitava uns 2 treballa- dors per funcionar, en tenia contractats 40. Unfrauquerondaels132.000euros Una empresa que només necessitava 2 treballadors La Policia de l’Estat va comprovar que havia contractat 40 persones Els implicats en el frau són originaris del Magrib Els agents encara busquen alguns dels implicats en la trama BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 03 AVUI
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 Cartes al director Totes les diputacions catalanes participaran en la gestió de les campanyes de la fruita a Ca- talunya, seguint el model de col·laboracióestablertl’anypas- sat entre la Diputació de Lleida ilaGeneralitat,atravésdelSer- vei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Amb el cofinançament d’una part de les despeses que generenlesoficinesdecontrac- tació municipals i l’allotjament de treballadors, la Diputació de va iniciar el 2012 un nou model de gestió en la contractació al campambl’objectiudeminimit- zarl’impacteperlareducciósob- tada dels Plans d’Ocupació. La forta disminució pressu- postària d’aquesta partida per al’any2012(elGovernespanyol varetallarun57%elsdinersdes- tinatsaCatalunyaenpolítiques actives d’ocupació, fet que s’ha tornat a repetir aquest 2013) abocavaiabocapagesosiajun- taments a una situació força di- fícil a l’hora d’organitzar i gesti- Lleida, com totes les ciutats que s’estimenlasevahistòriailesse- ves arrels, treballa des de fa moltsanysperrecuperarelCen- tre Històric. Hem de mantenir la vitalitatd’aquestbarriivetllarper laconvivència,elcivismei,sobre- onar la incorporació d’un nom- breimportantdetreballadorsen tasques de recollida, emmagat- zematgeienvasamentdefruita. Enunactepresiditpelconse- llerd’Indústria,FelipPuig,laset- manapassadas’hasignatelcon- veni de col·laboració entre to- teslesdiputacionscatalanesiles principals organitzacions agrà- ries a fi d’estendre a tot el país lagestiódelacampanyadetem- porers 2013, amb la incorpora- ció de persones en situació d’atur. Amb la signatura d’aquest acord marc amb el De- partament d’Empresa i Ocupa- ciónofemaltracosa,doncs,que dignificar la relació contractual que es produeix durant la cam- panya de recollida de la fruita, amb una oferta i una demanda estructurades, adequades i res- pectuosesamblespersonesque s’incorporen temporalment a la campanya fruitera. L’any passat 31 ajuntaments es van acollir a aquest progra- ma, fet que va suposar que 56 personesenatur,perceptoresde subsidi o prestació per desocu- pació, participessin activament en el suport a les oficines muni- cipalsialsallotjaments.Pertant, ambelcofinançamentd’unapart de les despeses que generen lesoficinesdecontractaciómu- nicipals i l’allotjament de treba- lladors, les diputacions ens po- sem un cop més al costat dels pagesosiajuntamentsdelterri- tori per possibilitar que els ser- veisqueofereixenaquestesofi- cines,quesecentren entasques de gestió administrativa, medi- ació social i laboral, i organitza- ció de l’acolliment dels tempo- rers, es puguin desenvolupar amb plenes garanties. El sector agrari és estratègic peralfuturdelpaísi,moltespe- cialment,peralescomarquesde Lleida. Per això, des de la Dipu- taciócreiemnecessariunsuport actiudelesadministracionsala pagesia, la ramaderia i la indús- triaagroalimentària.Aquestaés unadelesaccionscompromeses perdonarconsistènciaalsector agroalimentari, puntal per a l’economia del nostre país. Lleida,modeld’èxitencontractacióagrària Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida Confesso que sóc un addicte gastronòmicalformatgedeRo- quefort. Al millor formatge blau delmón.NohihadubtesqueSu- ïssa és el país amb els elaborats formatgers més reconeguts en els cinc continents, juntament amb França. Tant els formatges suïssos com els francesos em captiven, m’emocionen,enalteixenlame- va taula. A ells els rendeixo un culinari homenatge. Sempre són i estan en la me- va memòria gustativa. No obli- do,encapmoment,aalgunses- panyolscomelCabralesilaTor- ta del Casar. Avui vull centrar-me en el rei de reis dels formatges blaus, el Roquefort. El formatge de llet quallada de Causses de l’Avey- ron, elaborat amb llet de 4 dife- rents races d’ovella criades ex- clusivament per a la producció deformatge,Lacune,Lorzac,Se- gola i Causses, està associat a unallegendaprotagonitzadaper un jove pastoret que va oblidar un formatge cru en Causse de Calambou i que en anar a reco- llir-ho quan estava famolenc es va trobar el seu tros de format- ge cru convertit en l’actual Ro- quefort. Roquefort, formatge que va obtenir en 1925 la denominació d’origen, que en 1979 va ser re- conegutperl’AOCien1996per l’AOP, té una base molt impor- tant en les condicions ambien- tals de Causse de Calambou en grutes en contacte permanent ambl’exterior,ambcorrentsd’ai- requepresentenhumitatiespo- res de la fauna característica d’aquest lloc. Fa 200 milions d’anys, en l’era juràssica, és quan arrenca elfenomenRoquefort,ambl’en- fonsament de la muntanya Ca- lambou.Laconvulsiódelanatu- ralesadissenya,ambaquest,un entorn geològic únic pel que després seria el més emblemà- tic dels formatges francesos, el Roquefort. Junt amb les quatre llets d’ovella, el principal ingredient és el fong conegut com Penici- lliumroquefortti,elqualésrepar- tit acuradament sobre el quall, quedant preparat per ser portat a les grutes on madura lenta- ment. ElfongdePenicilliumroque- fortti s’obté després de diposi- tar en un recipient pa dur a un grau d’humitat relativa de 85% i a una temperatura propera a 20º,durant33dies,aconseguint, d’aquestamanera,unfongverd, queméstardseràelòptimpera la seva elaboració. Milions de persones al món veneren, actualment, al Roque- fort. Reis com Carles VI, Fran- cesc I, Enric II, Lluís XIV i Lluís XV van tenir gran influència en el desenvolupament d’aquest formatgeivanproclamarescrits per tal de protegir la seva pro- ducció. D’alguna manera, van ser pi- oners, cadascun en la seva èpo- ca,d’unadenominaciód’origen, afavorint al fet que aquest for- matge es considerés posterior- ment com el formatge dels reis, i el rei dels formatges. En els nostres dies, algunes famílies franceses tenen la pa- triòtica originalitat d’alimentar als seus fills des de molt petits ambelsabordelRoquefort,afe- gintalsbiberonspetitesquanti- tats d’aquest màgic elaborat. Joan Reñé i Huguet President de la Diputació de Lleida tot, per la seguretat dels veïns i veïnesquehiviuen.Ésenaquest sentit,eldevetllarperlasegure- tat, que des del govern munici- palhiestemesmerçantmoltses- forços per evitar ensurts com el darrerenderrocd’unacasaalcar- rer Cavallers. Per això continuem inspecci- onantelsedificismésantics,com ho vam fer en el passat amb els 300testsd’inspeccionsextraor- dinàries als immobles del barri amb un treball conjunt amb la Generalitati,comhoestemfent ara, prenent la iniciativa en soli- taricomaAjuntament,sensecap aportacióeconòmicadelesaltres administracions, amb una nova campanya, de la mà dels Col·le- gisd’Arquitectesid’Aparelladors peraduraterme140novesITV. Amés,laPaeriavamodificarl’or- denança del Centre Històric per Agraïment de la família Moncayo Família Moncayo. Lleida. Davant les innumerables mostres de condol rebudes d’arreupeltraspàsdelnostre pareCarmelo,lafamiliaMon- cayo vol expressar el més sentit agraiment als repre- sentants de les institucions, entitats, empreses, associa- cions,clubs,mitjansdecomu- nicació,companysdeprofes- sio, veïns, amics, així com a tota la familia de l’esport i en especial, als equips sanitaris del CUAP i del PADES per l’atenció que fins al final van tenir amb el Carmel. Es me- reixen un 11 perquè el 10 no els faria justicia a tot el que van fer per ell. Carmelo Moncayo viure una vida plena i llarga on va poderrealizariveureassolits els seus desitjos: tenir la fa- milia unida, veure els fills si- tuats i al nets projectats. Lasevamortvasersobta- da malgrat la seva debilitat delsdarrersmesosivaescriu- re articles fins al darrer mo- ment. Diumenge enviaba la crónica del Lleida-Jaen a El Mundo Deportivo i en quatre dies es va apagar el seu cor per encendre’s una nova es- trella al firmament. Auster, senzill, responsa- ble, constant, treballador in- cansable,ambunhumorbri- tànic molt personal. Va viure sense afecció als diners i la seva filosofía de vida era fer elbesenseesperarresacan- vi. Va marxar sense fer so- roll, a final de temporada… per no molestar. Aquest era el Carmelo del BancHispanoAmericano,de l’AEM, del Teatre, de Ràdio Lleida, de La Hoja del Lunes, delRumor,deLaMañana,d’El Mundo Deportivo… LaUníEsportivaLleidaera lasevasegonaobsessiódes- prés de la familia. La va veu- re néixer i morir. I tambe l’ ha vist renéixer en el Lleida Es- portiu.Tota una vida dedica- da a l’ esport i a Lleida. S’ha anat un lleidatà de pro i ens deixa el seu llegat per conti- nuarescribintamblletresd’or la historia de l’esport llei- datà. Gràciesatotsiatotesque en aquests dies ens heu fet arribar el vostre condol. Us estem molt agraits. Basta de irresponsabilidad Antoni Peiró. Lleida. El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas- Colell, declara que “jamás” aplicarálaReformadelaAd- ministraciónqueacabadeser aprobada. Asisto atónito –y creo que no soy el único– a este per- manente espectáculo de ir- responsabilidad de algunos consellers,negándoseacum- plir las leyes y normas cuan- donolesconvienenolassen- tencias judiciales cuando no les dan la razón. Yencimapresumiendopúbli- camenteyconunaciertachu- lería de ello. ¿Hasta cuándo? ¿Los ciudadanos catalanes también podemos decir que “jamás” cumpliremos tal o cual norma de la Generali- tat? Creía que los políticos de- bían dar ejemplo de cumplir con sus obligaciones. Por lo visto, estaba equivocado. Roquefort,formatgedereis Revitalitzar elCentre Històric Des de la Diputació creiem necessari un suport actiu de les administracions a la pagesia i ramaderia ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Amb les 4 llets d’ovella, el principal ingredient és un fong que s’inclou al quall Algunes famílies franceses alimenten els fills de petits amb ‘Roquefort’ al biberó Enric Ribera Gabandé Periodista
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 En el curt termini, les paraules no canvien. Els contextos les canvien, si més no les seves re- ferències. A la darreria del fran- quisme, llibertat significava l’acabament de la dictadura, la democràcia.Quanesreclamava lallibertat,lesllibertatsielsdrets individuals estaven al punt de mira.Lallibertatpersonal,laide- ològica, la religiosa, la sindical, la política, la d’informació i ex- pressió, entre altres. Llibertats i drets fonamentals que la Cons- titució va recollir. Lallibertatilademocràciano s’aconseguiren sense lluita i patiment. Ben cert és que co- mençava a ser insostenible una Espanyanodemocràticaenl’Eu- ropa del darrer quart del segle passat. L’economia també la re- clamava.Perònovacauredelcel sancionarl’incomplimentdelsre- quisitsmínimsd’habitabilitaten elsedificisiactivitatsil·legalsals pisos i ha obert en el darrer ple municipal una nova línia d’ajuts perquèelspropietaristinguinun estímul,ambsubvencionsdefins a8.000€perimmoble,perreha- bilitarelsseusedificisdelCentre Històricquepresentinproblemes estructurals o de seguretat que s’hagin derivat d’actuacions fe- tes arran d’una inspecció tècni- ca de l’edifici (TEDI o ITE). Elgovernmunicipal,desdefa moltsanys,s’hafixatcomaqües- tió prioritària revitalitzar el nos- tre Centre Històric que no gosa delatipologiaarquitectònicade nuclis antics d’altres ciutats ja que va ser construït amb tova i argila, i no amb pedra com a al- tresciutats,unsmaterialsquela- mentablementesdegradenamb facilitat amb el pas del temps. És per això, a més, que la Paeria hadeciditreduirelterminidevi- gència de les inspeccions dels edificisdelCentreHistòric(actu- almentanomenadesITESiante- riorment TEDIS) de tal manera que n’ordenarà als propietaris delsimmoblesunaactualització deltestounanovainspeccióca- da5anys,enllocdels10anysque estableixelDecretdelaGenera- litat187/2010sobrelainspecció tècnicadelsedificisd’habitatges. Així, s’extremaran les precauci- ons començant pels immobles delbarriquevanpassarunains- peccióextraordinàriaentre2006 i 2008. A més, s’intensificarà el control de les parets mitgeres quehanquedataldescobertfruit d’un enderroc d’un edifici. En els darrers anys, la Paeria ha invertit prop de 33 milions € en la construcció de nous habi- tatgessocials,enurbanitzacions de carrers i places i en aixecar nousequipamentsalbarri,atra- vésdel’EmpresaMunicipald’Ur- banismeitambéatravésdelPla de Barris, que compartíem amb laGeneralitat,aixícomenlesins- peccions d’edificis ressenyades anteriorment,enderrocs,ajutsa la rehabilitació i en controlar la seguretatdelsedificis.També,cal destacar la dedicació extraordi- nàriadelsfuncionarismunicipals, especialmentdelsServeisPerso- nals i de la Guàrdia Urbana, per tal de facilitar la integració i la convivència amb els nouvinguts queviuen al barri. Liderem,pertant,horesd’ara, lainversióalCentreHistòric,amb la recuperació del convent de SantaClara,queaculllaseudels Castellers de Lleida i d’habitat- ges de protecció oficial, i de la qual ara hem començat la sego- nafaseperacollirmésespaisper a les nostres entitats i un centre de dia per a la nostra gent gran. Comhoestemfentambelsnous espais comercials amb la ins- tal·lació d’establiments de res- tauracióqueanimaranlavidadel barri, però, sobretot, amb la re- cuperaciódelMercatdelPlaoel parador de turisme que es fa al Roser,queestaràdestinatacon- vertir-seenunpoldedinamitza- ció econòmica del barri del Cen- treHistòrici,alhora,delaciutat. Una mostra més de la vida d’aquest barri i de la implicació delasevagentéslarecuperació dels solars buits al Centre His- tòric en el marc del projecte So- lars Vius, amb la recuperació d’unadesenaienmoltscasoste- nint en compte les aportacions delsveïnsdelbarri,atravésd’un procés de participació ciutada- na. L’objectiu de la Paeria és se- guiractuantenaltresespaisamb diversos usos possibles. Però no s’acaba aquí la feina al Centre Històric, perquè, amb la implicació de tothom, del tei- xitassociatiu,delesentitatside l’Ajuntament,hemdeseguirtre- ballantpervindicaraquestbarri, tan important i tan represen- tatiu de la història de la nostra ciutat.Elgovernmunicipalsegui- rà treballant als barris, especial- ment al Centre Històric, perquè tothomhipuguiviureiconviure, promoventelsvalorsdecohesió social i de respecte per tothom. Perquè les millores del barri es fan per a tots i totes les veï- nesdelCentreHistòric,perato- talaciutadaniadeLleidaquees- timaivaloraelnostrenucliantic. nivaresultargratis.Mésd’unhi deixàlavidaolahisendaimolts d’altres les seves carreres o els seus desitjos. Paga la pena re- cordarqueelscatalansvamcon- tribuir com els primers a faci- litarlatransiciódemocràticaes- panyola. Va ser una obra molt coral a la que uns quants hi van posar música i lletra que la gent can- tà. Era costum, en acabar els actes,il·luminarlanitamblafla- ma dels encenedors o dels llu- minsmentreunacançóarronsa- va el cor i aixecava l’ànim. Mo- ments de comunió col·lectiva, gairebé còsmica. Qui hi partici- pava mai no ho oblidava. El Camp Nou s’emplenava el 1981 amb el concert de la Crida -Som una nació- i en el recital deLluísLlach,el1985.Enelpri- mer, els catalans que s’hi van aplegar afirmaren la democrà- cia, posada en risc pel 23-F; en el segon, la llengua i la cultura catalanes. Dissabte passat, 90.000 persones van tornar a omplir el camp del Barça en el Concert per la Llibertat. El cel fosc i el Freedom Catalonia no s’il·luminarenpellluminsience- nedorssinópelstelèfonsmòbils. Una metàfora dels temps i una expressió de canvi tecnològic però també social. A Catalunya, llibertat avui significa dret a decidir. Sense perdrelareferènciaalsdretsin- dividuals, es reclama un dret col·lectiu que la democràcia tan lluitada ha de permetre d’exer- cir pacíficament i lliure. Com en latransicióespanyola,enlatran- sició nacional catalana llibertat suposal’abandonamentd’algu- na càrrega pesada que tenalla indegudamentunprojectecom- partit per molts ciutadans que habiten aquestes terres. A l’Espanya del seixanta, no tothom estava a favor de la sor- tidadeladictaduraperlaviade- mocràtica.Moltsnihipensaven. Elsis-centsera,quisap,mésim- portant que la llibertat. Amb el temps, només els molt nostàl- gicsielsinteressats,algunscon- servadors de bona fe i uns quants atemorits que recorda- ven la tragèdia de la Guerra Ci- vil volien la continuïtat de l’an- ticrègim.Quarantaanysdefran- quisme no havien passat en va. Avuipràcticamentningúnovol- dria tornar a la dictadura. Les dues transicions no són idèntiques, encara que una re- corda l’altra, ni que sigui pàl·li- dament. De fet, totes les transi- cions s’assemblen. No tothom reclama la llibertat, entesa com adretadecidir.Encarahihaqui nohoveuclar,quinoméspensa en les dificultats o, fins i tot, qui ho considera contraproduent. I també qui mira cap al sis-cents, transmutat en estat del benes- tar,persobredelallibertat,quan el sis-cents es va poder mante- nirisuperarprecisamentperquè hi va haver llibertat. Hi tenen tot el dret i han de ser absoluta- ment respectats. El dret a deci- dir el té tothom. Tanmateix, com en la transi- ció a la democràcia, la majoria dels catalans estan entestats a fer sentir la seva veu per recla- marl’exercicidelasobiraniaiper decidir com es volen organitzar políticament. En la transició na- cional s’ha de mantenir allò que vaajudaraferlademocràtica:la cohesió d’un poble, la unitat ci- vil, la implicació social, la resis- tència activa, el tremp moral, la prudència, la intel·ligència i el convenciment que cal fer-ho. LatossuderiadelsTossudament alçats. Lallibertat:delsencenedorsalstelèfonsmòbils Ramon Farré Roure Delegat del Govern a Lleida Al Camp Nou, el cel fosc i el ‘Freedom Catalonia’ no s’il·luminaren per encenedors sinó per telèfons mòbils Com en la transició a la democràcia, la majoria dels catalans estan entestats a fer sentir la seva veu DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Com cada 1 de juliol, comença la temporada de les rebaixes d’estiu, en un moment de l’any on els comerciants confien en incrementar els seus ingressos gràcies a la baixada de preus i on els clients també esperen trobar les peces que els calen a preus substancialment inferiors dels que hi havia fins el 30 de juny. Enguany, des del primer dia s’han pogut veure cartells d’ofertes del 70%, encara que la mitjana de les que podrem veure -sobretot en aquests primers dies- són del 50%. Els comerciants són conscients que ara els toca, més que mai, fer l’agost, però com també saben que l’economia domèstica no està per a massa filigranes, s’han marcat el repte de recaptar un 10% menys que l’any passat. Reptes a la baixa, clars símptomes de crisi. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Rebaixes
 6. 6. Lleida,onmenysbaixael preudelm2depisnou REDACCIÓ. LLEIDA La ciutat de Lleida és la capital catalana on menys ha baixat el preu del metre quadrat d’habi- tatge (-4,5%) al primer semes- trede’enguany,segonselButlle- tí de Mercat d’Habitatge Nou. Enxampenunhomede 83anysquerobàunTDT REDACCIÓ. LLEIDA AgentsdelaGuàrdiaUrbanavan enxampar un home de 83 anys que havia sostret un sintonitza- dor deTDTd’un botiga ubicada a Alcalde Rovira Roure, ama- gant-se’l entre la roba. PUBLICITAT 2detinguts perfurtar mésde900 €enroba En 4 botigues de l’Eix REDACCIÓ. LLEIDA AgentsdelsMossosd’Esquadra van detenir el passat divendres un home de 26 anys i una dona de 25, ambdós veïns de Lleida, com a presumptes autors de quatrefurtsenbotiguesderoba dels carrers Major i SantAntoni de l’Eix Comercial de la capital delSegrià,quevantenirllocdu- rant el matí de divendres i d’on elslladresesvanendurrobaisa- bates valorades en 922 euros. A partir de la descripció del responsable d’un dels establi- ments, al migdia la policiava lo- calitzar la parella quan anava a marxar amb una furgoneta. Els agentsvantrobarunabossafol- radaambpaperaluminiambpe- ces de roba que encara portava l’etiqueta i, a l’interior del vehi- cle, un sac amb roba i sabates, tambéamblesetiquetesencara posades dels establiments. Davant els fets, els Mossos van detenir la parella, amb an- tecedents per delictes contra el patrimoni. REDACCIÓ. LLEIDA EsportmaniaiEstiudePetitside Jocsónlesactivitatsqueacullen més infants de totes les que es realitzen a Lleida pervacances i enguany l’Ajuntament ofereix 3.300places,un10percentmés que l’any passat, i recupera el servei de menjador El paer en cap, Angel Ros,va saludarivacompartirahiralma- tí uns moments de joc amb els nensinenesqueparticipenados dels programes infantils Ros va posar de relleu la ne- cessitatd’aquestsprogramesde suport a les famílies ja que om- plen d’activitats educatives el tempsdevacancesescolarmen- tre molts pares treballen o bé nopodengaudirdevacancesfo- ra de la ciutat. EsportmaniaiEstiude Petitscreixenun10% Les activitats recuperen el servei de menjador Cadalleidatàesgastarà160euros demitjanaalesrebaixesd’estiu Arrenca la campanya on el comerç espera una bona facturació, encara que un 10% menor que el 2012 REDACCIÓ. LLEIDA La temporada de rebaixes d’es- tiuva arrencar ahir a les comar- ques de Lleida, on els comerci- antsesperenquecadaconsumi- dor es gasti aproximadament uns160eurosdemitjanadurant aquesta campanya, que finalit- za el 31 d’agost. Tot i aquesta xifra important de160eurospercap,queespo- dria interpretar com a positiva, el comerç espera facturar un 10 per cent menys que el que va recaptar l’any passat. UNS DESCOMPTES DEL 50% DE MITJANA D’aquesta manera, i segons va apuntar ahir el secretari ge- neral de la Confederació de Co- merç de Catalunya (CCC), Mi- quel Àngel Fraile, la “xifra mà- gica” més repetida en els descomptes serà el 50%, tot i que les rebaixes de preus os- cil·laran entre el 10% i el70%. Enaquestsentit,Frailevade- clararqueelscomerciantsespe- renque,ambaquestsdescomp- tes,elsconsumidors“despertin”, ja que el context social i econò- mic,ifinsitoteltempsmésfred dels darrers mesos, no han aju- dat a les vendes TRES ANYS DE CAIGUDES CONSECUTIVES El comerç minorista encade- natresanysdecaigudesconse- cutives de vendes. Al mes de maig, l’última dada feta públi- ca, les vendes es van tornar a reduirun4,5percententermes interanuals. Per aquesta circumstància, l’arribadadelesrebaixestémés quemaiunvalorespecialdeca- raaassolirunapartd’ingressos importantsdesprésd’unadece- bedora primavera on, com s’ha esmentat amb anterioritat, el temps no ha acompanyat com estava previst. Lesrebaixesd’estiuarrenquenjaambdescomptesquearribenal70% Les rebaixes d’estiu han començat aquest dilluns de forma oficial a les comarques de Lleida amb descomptes que en alguns casos arriben fins al 70%. Les rebaixes d’estiu s’allargaran fins al 31 d’agost i els comerciants esperen recuperar-se de la davallada d’ingressos dels mesos anteriors. LAURA CORTÉS (ACN) Elscursosd’estiudelConservatoris’amplien L’oferta d’estiu del Conservatori Municipal de Lleida passa de 4 a 14 especialitats. Els cursos han previst diverses actu- acions al carrer, per obrir-se a la ciutadania, i destaca el con- certdecloenda,ambl’OrquestradeJovesMúsicsdeBremen. HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 07 PUBLICITAT
 8. 8. Busquenunhomeala zonadelpantàd’Utxesa La seva desaparició esva denunciar el 23 de juny REDACCIÓ.TORRES DE SEGRE Els Mossos d’Esquadra busca- ven durant la jornada d’ahir un veí de Lleida de 30 anys a la zo- na del pantà d’Utxesa, a Torres deSegre.Defet,elsagentssos- piten que el cos sense vida de l’home es podria trobar a l’inte- riordelpantà,jaqueelseuvehi- cle va aparèixer prop d’aquesta zona. Segons va explicar la policia catalana, el passat 23 de juny se’n va denunciar la seva desa- parició i diumenge a la tarda es valocalitzarelseuvehiclealsvol- tantsdel’embassament. Agents de la unitat subaquàtica del cos policial estant rastrejant el fons del pantà ja que se sospita que s’hi podria trobar l’home. Un cop se’l trobi, caldria es- clarir,però,perquinesraonspo- driahaveranatapararal’aigua. PUBLICITAT M.LLUVICH(ACN).SALÀSDEPALLARS ElCentred’Interpretaciódel’An- tic Comerç de Salàs de Pallars hadedicatunamostraal’allibe- ramentfemení.Estractadel’ex- posició Tot a Mitges, que agafa lesmitgescomaexcusaperpar- lar de l’alliberament de la dona al llarg del segle XX. En tres apartats explica el procésd’escurçamentdelesfal- dilles fins a les minifaldilles, la història del feminisme a través d’una col·lecció de mitges anti- gues i la contraposició entre el món americà de la II Guerra Mundial on les mitges de nylon triomfavenilapostguerraespa- nyolaonerenobjected’estraper- lo.Alamostras’hipotveurecom Hollywood ajuda a aquest alli- berament i personatges com Betty Boops i Marylin Monroe en són protagonistes. Aquestamostracomptaamb vuitperfilsdedona,atamanyre- al, que escenifiquen el procés d’escurçament de la faldilla. Lesmitgesperexplicar l’alliberamentdeladona Fil conductor d’una exposició de Salàs de Pallars La mostra evoluciona a mesura que s’escurçaven les faldilles MARTA LLUVICH (ACN) DebutdelaCoralBell-CampaAlguaire El cap de semana va tenir lloc a Alguaire la presentació i pri- mera actuació pública de la Coral Bell-Camp, que va estar acompanyada de les corals Ginestell i Shalom. AJUNTAMENT D’ALGUAORE REDACCIÓ. ALCARRÀS Elsajuntamentsd’Alcarràsielde TorresdeSegrehanestablertun conveni de col·laboració per tal que la Policia Local d’Alcarràs presti el servei de vigilància en un polígon industrial situat al terme municipal del segon mu- nicipi. Atès queTorres de Segre no disposa d’un cos de Policia Local,ambduesadministracions AlcarràsprestaaTorres deSegrelapoliciaper vigilarelseupolígon Acord entre ambdós ajuntaments per compartir el servei Torresisiconstaalgunaincidèn- ciaactuaràennomiperordrede les autoritats d’aquest muni- cipi. L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, creu que la mancomuna- ciódeserveis,comeldelasegu- retat,entrepoblesveïnséscapi- tal en els temps actuals per tal demillorarelserveiques’ofereix al ciutadà. hanconvingutcompartiraquest servei al polígon industrial de Panamà,situatentreelsdosmu- nicipis, tot i que pertany al ter- medelsegon.L’acordesvaapro- var en el Ple de la setmana pas- sada.D’aquestamanera,quanla Policia Local presti el servei ha- bitual de vigilància als polígons del terme d’Alcarràs, també ho faràextensiblealqueestrobaa LaSeudonaràeldia12el tretdesortidaalFeMAP REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL ElconcertinauguraldelFestival de Música antiga dels Pirineus (FeMAP) tindrà lloc el 12 de ju- liolalaCatedraldeSantaMaria d’UrgelldelaSeuamblaforma- ció La Grande Chapelle. LaFiradelModelisme atrau4.000visitants REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES La Fira de Modelisme i Warga- mes de les Borges Blanques va registrar més de 4.000 visites. Laterceraediciódelcertamenva comptar amb una vintena d’ac- tivitats per a tots el públics. Brossaenel3raniversari delaVinyadelsArtistes REDACCIÓ. LA POBLA DE CÉRVOLES La Vinya dels Artistes celebra dissabteelseu3raniversariamb unainiciativapioneraiúnicaque consisteix en omplir el paisatge garriguenc d’art de tot tipus. L’estrella serà Joan Brossa. Relleuen l’alcaldiade Benavent REDACCIÓ. BENAVENTDE SEGRIÀ L’únic regidor del PP a l’Ajunta- mentdeBenaventdeSegrià,Jo- sepM.Palau,vaserescollitahir nou alcalde de la localitat en substitució de la socialista Ro- saMariaCaselles.Aquestrelleu a meitat de mandat és conse- qüència del pacte al que arriba- renPPiPSCdesprésdeleselec- cions municipals del 22 de maig de2011.ElvotdelpopularPalau eraelquedesfeial’empataqua- tre regidors entre PSC i CiU. 08 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013
 9. 9. PUBLICITAT PUBLICITAT REDACCIÓ. CERVERA El accident d’un camió que pos- teriorment es va incendiar va obligar a tallar durant una hora l’autoviaaCerveraendireccióa Lleida poc abans de les sis de la tarda.Percausesdesconegudes, elvehicle,quetransportavabar- rils de cervesa, va bolcar i poc després es va incendiar El con- ductor ha aconseguit sortir del vehicle i ha resultat il·lès. Al lloc s’hi van desplaçar cinc dota- cionsdelsBombersquehansu- Talladal’autoviaA-2 enbolcaruncamió Portava barrils de cervesa i després esva acabar incendiant focat el foc. L’incendi va obligar atallarl’autoviaal’alturadelqui- lòmetre522alstrescarrilsendi- recció a Lleida mentre que els carrils direcció a Barcelona els Mossos d’Esquadra van donar pas alternatiu ACCIDENT AL PONT DE BAR D’altrabanda,uncamionerva quedar ferit greu ahir a la tarda enbolcarambelseuvehicleala N-260alPontdeBar.L’accident esvaproduircapadosquartsde cincdelatardaalquilòmetre215 on, per causes que es desconei- xen, un camió va bolcar. El ferit va ser traslladat a l’Arnau. La via es va haver de tallar ens els dos sentits de la marxa i poste- riorments’hadonatpasalterna- tiu.Capatresquartsdesisdela tardas’hannormalitzatlacircu- lació al punt de l’accident. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat5dotacionsdelsMos- sos, 3 de Bombers, 2 ambulàn- cies i l’helicòpter del SEM. ArrencaelcicledemúsicaipoesiaaBalaguer El Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida va ser l’encarregat d’obrir la segona edició del cicle Juliol de Música i Poesia de Balaguer, que enguanyaposta per quatre propostes ben diferenciades. AJUNTAMENT DE BALAGUER Llibresobre l’agriculturai laGeneralitat REDACCIÓ. LLEIDA Lleidaacollílapresentaciódellli- bre Obra de Govern de la Gene- ralitatdeCatalunya1980-2003, en un acte presidit per Jordi Pu- jol, amb l’exconseller Joan Vall- vé, autor del llibre; del conseller d’Agricultura, J.M. Pelegrí, i el president de la Diputació, Joan Reñé. El llibre recull l’acció de la Generalitatenagriculturadurant aquestes 3 dècades i repassa l’evoluciódel’agricultura,rama- deria i sector agroalimentari. Començalacampanya d’excavacionsaBiosca REDACCIÓ. BIOSCA Ahir es va donar el tret de sorti- daaunanovacampanyad’exca- vacionsaljacimentdePuigCas- tellar de Biosca, a fi d’explicar l’origen de Iesso. Elràftingretornaalriu NogueraPallaresa REDACCIÓ. SORT El cabal del riu Noguera Palla- resa ha disminuït considerable- ment fins estabilitzar-se en els 50 metres cúbics per segon, co- sa que permet practicar ràfting. ElsMossosfanclasse alsfutursconductors Elcoordinadordemobilitatse- gura de trànsit de la Regió PolicialdePonent,JesúsAlcal- de,impartiràaquestestiucur- sos de seguretat viaria a au- tosescoles.La1asessiófoudi- vendres passat a Mollerussa. LAURA CORTÉS (ACN) BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 09 COMARQUES
 10. 10. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013
 11. 11. Aguirre,‘avergonyida’ perlacorrupcióalPP Diu que els polítics honrats ‘senten indignació’ AGÈNCIES. MADRID LapresidentadelPPdeMadrid, Esperanza Aguirre, ha assegu- ratqueestà“absolutamentaver- gonyida” per les informacions que s’estan publicant “sobre la corrupció al PP” i ha afegit que els polítics “honrats” senten in- dignació per les últimes notíci- es conegudes. “Els espanyols ens van votar i una de les se- nyesd’identitatdelPPeralallui- tacontralacorrupció”,haafegit, ihafetèmfasiqueaixò“eraiés” aixíperalsmilitants,elsvotants i tots els que confien en el seu partit. Aguirre va dir això abans d’entrar a l’executiva del PPa la seu central de Madrid, la prime- ra reunió després que l’extreso- rerdelPPLuisBárcenashagien- tratalapresó.MarianoRajoyva demanar“tranquilitat”alPPyva prometre més transparència. L’exempleatdelaCIA demanaasilaRússia Snowden està refugiat a un aeroport de Moscou AGÈNCIES. MOSCOU L’extècnic de la CIA Edward Snowden ha sol·licitat asil polí- ticaRússia,segonshainformat Kim Xevtxenko, el cònsol rus a l’aeroport internacional de Xe- remiétivo a Moscou. Snowden es troba des del 23 de juny a la zona de trànsit de l’aeròdrom, després d’haver aterrat al fugir deHongKongdesprésqueEUA demanés l’extradició. Segons el diplomàtic, Harrison es va per- sonardavantlesautoritatscon- sulars russes amb la petició d’asil diumenge a la nit. Poc abans, Putin va assenyalar que siSnowdenvolguésquedar-sea Rússia hauria de cessar les se- vesactivitatscontraelsinteres- sos dels Estats Units. Putin i Obama han encarregat als seus serveis de seguretat que trobin una solució al cas de Snowden. L’exèrcitegipcidonaun ultimàtumalpresident AGÈNCIES. EL CAIRE L’exèrcitegipcihadonatunulti- màtumde48horesalpresident Mohammad Mursi, instant-lo a fer concessions davant les de- mandes dels manifestants. DuraniLleidaseguirà comanúmero2deCiU ACN. BARCELONA JosepAntoniDuraniLleidacon- tinuarà sent el secretari general de CiU. UDC dóna per tancat el debat obert després de les críti- ques a Duran en el Consell Na- cional de CDC el 15 de juny. PUBLICITAT AGÈNCIES. MADRID Hisendapodràintervenirlesau- tonomies que incompleixin els 30diesdeterminidepagament als proveïdors.Aquesta mesura coercitiva, ja prevista en la llei d’estabilitatpressupostària,s’in- clou en l’avantprojecte de llei de control del deute comercial, aprovat divendres passat. El text estableix un període desetmesosdesprésdel’entra- da en vigor de la norma durant els quals les comunitats tindran temps per posar-se al dia amb els seus creditors comercials, desdecontractistesd’obresfins afarmàcies,perposarunsexem- ples.Enaquestnoupladepaga- mentaproveïdorss’hipodranin- cloure els concerts subscrits en matèriasanitària,educativaode serveis socials, a més de conve- nis de col·laboració, transferèn- cies a associacions i institu- cions sense finalitat de lucre, subvencions per a I+D+I, pro- Hisendaintervindràles autonomiesmoroses Quan no paguin els proveïdors en el termini de 30 dies veïdors d’universitats i transfe- rències a entitats locals. Unavegadasuperateltermi- ni, es podran aplicar mesures de càstig a les autonomies que incompleixin els 30 dies de ter- minimàximdepagamentdurant dos mesos consecutius. El perí- ode de pagament forma part d’unadirectivacomunitàriaque es va adaptar a la legislació es- panyola el febrer passat. L’objectiu,segonsHisenda,és no arribar a l’extrem d’aplicar mesures coercitives i per a això el Govern treballarà durant aquest període de set mesos amb les autonomies. Entre les mesures extremes que podran portaratermetambéhihalade no disponibilitat de crèdits i efectuarretenciódecrèditsales autonomies,aixícomlasuspen- sió de competències tributà- ries, que afecten els impostos cedits, com el del patrimoni o el de transmissions patrimonials. Si no s’adopten les mesures que l’Executiu consideri neces- sàries,Hisendapodràenviaruna comissió per avaluar la situació de la comunitat. A més, si el mi- nisteri ho demana, s’haurà de constituir un dipòsit amb inte- ressos al Banc d’Espanya equi- valent al 0,2% del seu PIB. ACN. BARCELONA El president de la Generalitat, ArturMas,hafelicitataquestdi- lluns Croàcia per haver entrat oficialment a la Unió Europea i ha assegurat que formar part dels 28 “no és un tema d’estats gransopetits,sinódevoluntat”. D’aquesta manera, el president haposatdemanifestelsparal·le- lismesambCatalunyaiharecor- datqueelscatalanstreballenper “subratllar la voluntat de ser i exercir el dret a decidir amb to- tes les conseqüències”. En l’ac- te de celebració de l’adhesió a la seu de les institucions euro- peesaBarcelona,elpresidentha ofertcol·laboracióaCroàciaiha demanat ajuda a l’ambaixador balcànicencasqueCatalunyala necessiti. Mas ha recordat que Croàcia és un país “fins a certa mesura bastant comparable a Catalunya”,jaquetémésexten- sió de territori però menys ha- bitants (4,2 milions) i a més té una llengua pròpia: el croat. MasvolqueCroàciasigui unmirallperaCatalunya El país balcànic, independent el 1991, entra a la UE Mas, ahir a la celebració a Barcelona de l’acte d’adhesió de Croàcia ACN Disposen de 7 mesos per posar-se al dia Per pagar els seus creditors comercials, com les farmàcies Mesures de càstig si no paguen 2 mesos Poden arribar a la suspensió de les competències tributàries Elvalenciàno téorígeníber, diuenexperts AGÈNCIES. VALÈNCIA L’Acadèmia Valenciana de la Llenguahadesautoritzatlapre- tensió del PP que el Parlament autonòmic proclami el valencià comallenguaamborígensibers amb la intenció de desvincular- lo del català. Els acadèmics han sortit en defensa de la unitat de la llengua i han advertit que la propostapresentadanorespec- tanilanormativafilològicanila gramàtica del valencià i “vulne- ra l’ordenament jurídic”. BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 11 ACTUALITAT
 12. 12. ThiagoSilvavaparlar ambTitoVilanova El brasiler diu queTito elva”convidar” a jugar amb el Barça AGÈNCIES. BARCELONA ThiagoSilvavareconèixer,des- prés del triomf a la Copa Confe- deracions, que va parlar perso- nalment amb Tito Vilanovadu- rant el partit entre el PSG i el Barça dels quarts de final de la Lliga de Campions. El central brasiler va afirmar que durant aquellaconversaTitoelva“con- vidar” a anar a jugar al club ca- talà. D’altrabanda,assenyalarque Tito Vilanova no compta amb Bojan i l’objectiu del Barça és- traspassar-lo.EldavanterdeLi- nyola, que té contracte amb el club blaugrana fins al 2015, va marxar fa dues temporades a Itàlia. Primer va jugar al Roma i l’última campanya, al Milan, on tampocnohatrobatelprotago- nisme que desitjava. OPEREN NEYMAR I JORDI ALBA Aquest divendres els juga- dors Neymar i Jordi Alba seran intervinguts, per resoldre els problemesd’amigdalitisquete- nien de manera reiterada en els últims temps. El temps de recu- peració per ambdós és 10 dies. L’entrenador no compta amb Bojan L’objectiu del Barça és traspassar-lo ja que té contracte fins al 2015 Neymar i Alba seran operats d’amigdalitis Les intervencions ja estaven previstes i la recuperació són 10 dies REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu regalarà a les 100 primeres persones quevin- guinafer-sesocisperlatempo- rada 2013-2014 bufandes del conjunt blau amb un nou eslò- gan i disseny. Recordem que la campanya de socis començarà avuidimartsalatardaapartirde les 16 hores i fins les 21 hores. Per aquesta ocasió els respon- sables del conjunt blau han dis- senyat un nou model de bufan- daons’hipotllegirSócdepedra picada,iontambéhihalafrase: Sóc del Lleida a 1a o 3a i la boi- ra, la pluja i el fred em fan riure. Està previst que aquesta bu- fanda també estigui a la botiga oficialdelLleidaEsportiuontin- drà un preu de 10 € pels no so- cis i 8 € pels socis. Bufandesperals1001rs socisdelLleidaEsportiu Portaran l’eslògan “Sóc de pedra picada” Campionat internacional dekarate REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació col·labora amb el Campionat Internacional Tradi- cional Karate-do Federation, que se celebrarà al pavelló On- ze de Setembre de Lleida els di- es 6 i 7 de juliol. El torneig pre- veu la participació total d’uns 330 participants provinents de països com Estats Units, Brasil, Xile,ElSalvador,Japó,Índia,Ità- lia, Andorra, Anglaterra, Nova Zelanda, Geòrgia o Algèria. JaumeBatlle,12èal’EstatalinfantildeGolf Jaume Batlle, del Raimat Golf Club, ha finalitzat la seva par- ticipacióenelCampionatd’EspanyaInfantildeGolfambuna magnífica 12a posició final, entrant així en el top 15 del tor- neig que va comptar amb 90 jugadors en categoria infantil. MISSATGES ÈxitdelsPedala.catalaIronMand’Àustria Deu esportistes del Club Pedala.cat de Balaguer van partici- par diumenge a l’Iron Man d’Àustria (a Klagenfurt) assolint excel·lents resultats i la majoria dels objectius. Ramon Far- gues es quedà a un pas de la classificació per Hawai 2013. PEDALA.CAT PUBLICITAT Verdascoi Ferrer,a4tsa Wimbledon AGÈNCIES. LONDRES David Ferrer s’ha classificat per alsquartsdefinaldeWimbledon envèncerelcroatDodigenqua- tre sets, per 6-7, 7-6, 6-1 i 6-1 i seleshauràaraambelvencedor delpartitentreSeppiiDelPotro. Per la seva part, Fernando Verdasco també s’ha classificat per als quarts. El madrileny ha superat el gegant francès De Schepperentressetsperuntri- ple 6-4. El seu pròxim rival serà elvencedordelMurray-Youzhny. 12 ESPORTS BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013
 13. 13. Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Hitchcock (+12). 16.20, 18.10 Mi gran aventura sexual (+12). 20.00, 22.00 Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta). 16.05 Un dios prohibido (+12). 17.40, 20.00, 22.20 Un invierno en la playa (+12) (HD). 16.25, 18.20 El mensajero (+16) (HD). 20.15, 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Un amigo para Frank (+7) (HD). 16.30, 18.20, 20.10, 22.00 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es 360 Juego de destinos (+16). 16.15, 18.15, 20.20,22.20, •00.30 Somos gente honrada (+12). 16.40, 18.40, 20.30,22.15, •00.15 Trance (+16). 16.40, 19.30, 22.00, •00.15 El hombre de acero (+12). 16.15, 19.00, 21.45, •00.20 R3sacón (+16). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.30 Los becarios (+12). 16.30, 19.15, 21.45, •00.20 After Earth (+12). 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30 Monstruos University (apta). 16.10, 18.15, 20.30, 22.30, •00.30 Antes del anochecer (+7). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Populaire (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25, •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Insch’Allah (+12). 15.00, 18.00, 19.45, 22.30 Comediants: amb el sol a la maleta (apta). 16.35 Crulic: camino al más allá (apta) (VOS). 21.20 Insensibles (+16). 15.00 Menú degustació (apta). 17.00 Encierro (apta). 18.25 Turistas (+16) (VOS) . 19.45 Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.10 La caza (+12). 22.30 Antes del anochecer (+7) (VOS).20.35 Antes del anochecer (+7.) 15.00, 16.50, 18.40, 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. After Earth (+12). °12.30, °14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, •00.30 After Earth (+12). °13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10, •23.10 After Earth (+12) (HD). 15.50, 17.50, 19.50 El mensajero (+16) (HD). °11.30, °13.40, 21.50, •00.00 Los becarios (+12). °13.20, 15.35, 17.50, 20.05, 22.20, •00.35 Los becarios (+12). °12.15, °14.30, 16.45, 19.00, 21.15, •23.30 Resacón 3 (+16). °11.40, °14.10, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.20 El gran Gatsby (+12). °11.30, °14.40, 17.15 Objetivo La Casa Blanca (+16). 19.50, 22.00, •00.15 Los Croods (apta). °12.00, 15.10, 17.00 Tipos legales (+16). 18.50, 20.45, 22.25, •00.15 Oz: un mundo de fantasía (+7). °11.40, 16.50 Fast & Furious 6 (+16). 19.05, 21.30, •00.00 Monstruos University (apta). °11.50, °14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.00 Monstruos University (apta) (3D). °12.40,°14.50, 16.50, 18.50 El hombre de acero (+12). °11.20, °14.00, 16.40, 19.20, 22.00, •00.40 El hombre de acero (+12). °13.20, 16.00, 18.40, 21.20, •00.00 El hombre de acero (+12). °12.00, °14.40, 17.20, 20.00, 22.40 El hombre de acero (+12) (3D). 20.50, •23.35 Iron Man 3 (+12). °11.50, 15.45, 18.00, 20.15 Fill de Caín (+16) (VO). 22.30, •00.20 15 años y un día (+12). °12.10, °14.35, 16.35, 18.25, 20.15, 22.05, •00.00 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com La estrella (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 19.45; Dl. 22.15 Monstruos University (apta). Ds. 17.45, 19.45; Dg. 17.45; Dl. 19.15 El hombre de acero (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 19.15, 22.15 Comediants: amb el sol a la maleta (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 22.30; Dg. 18.20; Dl. 22.15 Somos gente honrada (+12). Ds. 20.20; Dg. 20.20; Dl. 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 El hombre de acero (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.30; Dl. 22.15 Monstruos University. Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com R3Sacón (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 La cocinera del presidente (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Las aventuras de los cinco (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 G.I. Joe: la venganza (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00 El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com Sense programació Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta) (Blue Ray). Ds. 19.15; Dg. 17.00 R3Sacón (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Un gran equipo (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Objetivo: la Casa Blanca (+16). Ds. 22.00; Dg. 19.10 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.com Sense programació Cinemes Exposicions Colorsdeprimavera,colorsd’es- tiu Galeria Espai Cavallers. Lleida. Fins el 7 de juliol, hom pot contemplar una exposició col·lectiva on el tret co- mú és el color. Hi prenen part artistes com Miquel Barceló, Josep Guinovart, GregorioIglesias,VictorP.Pallarés,Pe- ricoPastor,ManoloValdés,AntonioLó- pez o Mercè Humedas. Premi Belles Arts Sant Jordi Sala Montsuar de l’IEI. Lleida. Inauguració (19.30) de l’exposició 8è premideBelles ArtsSantJordidelsPa- ïsos Catalans. Christus, Porta Fidei Catedral Nova de Lleida. Gravatsiesculturesdecairereligiósde l’artistaJavierMargarit. Lamostra,or- ganitzada pel Bisbat i el Capítol de la Catedraliespotveurefinsel7dejuliol. Els invents del TB0 Biblioteca Pública de Lleida. Inauguració dimecres 3, a les 19.00. Mostra sobre els invents del TB0 i els seus dibuixants, amb una exposició de dibuixosoriginalsdelacol·lecciódeLlu- ís Giralt. Activitats del Casal Casal Municipal per a la Gent Gran. Balaguer. Fins el 21 de juliol, exposició de les ac- tivitats del curs 2012-2013 del Casal. Esquitxosdellumiaigua Espai Cultural Canals d’Urgell. Mollerussa. MontseGermàmostraunmuntatgefo- topoètic fins el 25 d’agost. R.Pomel La Cerverina d’Art. Cervera. Fins el 21 de juliol es pot contemplar l’obra d’aquesta artista empordanesa, querecullpetitselementsdelavidaquo- tidianaielsabstretdel’espainatural,si- tuant-los en un entorn indeterminat. Fer el soldat a les Terres de Lleida Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Exposiciósobreelserveimilitarobliga- tori, que proposa un recorregut des de la postguerra fins a la seva suspensió. Oberta fins el 31 de juliol. Conferències Introduccion ara filatèlia Conselh Generau d’Aran. Vielha. A les 19.00. ConferènciaIntroduccionarafilatèliaen 700ansdeQuerimònia,emmarcadaen la Setmana Culturau. Era musica occitana Conselh Generau d’Aran. Vielha. Dimecres 3, a les 19.00. ConferènciaEramusicaoccitanaatrauès de10cançons.S’emmarcaenlaSetma- na Culturau. Situació actual de Catalunya Ajuntament de Juncosa A les 22.00. EldiputatalParlamentdeCatalunyaAl- bertBatalla(CiU)impartiràunaconfe- rènciasobrelasituacióactualdeCata- lunya. Tallers i cursos Cooperació internacional CaixaFòrum. Lleida. A les 10.00. Taller que proposa als nens atansar-se a la realitat dels països en desenvolu- pament partint d’un curtmetratge pro- tagonitzat per nens que viuen en cir- cumstànciesmoltdiferentsalanostra. Esdesenvolupaelsdies1,2,3i4deju- liol i el 15, 16, 17 i 18, en grups de 5 a7 anyside8a10anys.Elpreuésde18eu- ros. Taller de ciència CaixaFòrum. Lleida. A les 10.00 i 11.15. Destinat a nens de 3 a 6 anys, proposa fer un recorregut per lavida d’una gra- nota,pertaldedescobrircomsón,quins colorsiquinesformestenen.Esdesen- volupaelsdies1,2,3i4dejuliolielpreu és de 18 euros. Cuina d’arrossos Ajuntament de Juncosa. A les 17.00. Taller d’arrossos a càrrec del xef Anto- ni Rúbies, del restaurant Antoni Rúbi- es d’Artesa de Lleida. Pintarlallum CaixaFòrum. Lleida. A les 19.00. Pintarem la llum en situacions molt di- ferents. Places limitade. Preu: 2 euros. Emmarcada en el cicle Nits d’estiu. Treu el cap per les finestres al món CaixaFòrum. Lleida. A les 19.00. Taller de cooperació internacional per apropar-se a la realitat dels països en desenvolupament. Places limitades. Preu: 2 euros. Emmarcada en el cicle Nits d’estiu. Jocs tradicionals Jardins de l’Ateneu (plaça del Carme). Tàrrega. Dimecres. A les 20.00 hores. 2a Escola d’Estiu de JocsTradicionals, organitzada per la Companyia de Jocs l’Anònima, adreçada a pares, mares, educadors i persones interessades en elsjocsdetotalavida.Lessessionssón gratuïtes. Natura als parcs Plaça Joc de la Bola. Lleida. Dimecres 3, a les 19.00. Tallers i jocs a diferents places de Llei- da. Activitat familiar. No cal inscripció prèvia. Menjar amb art Centre d’Art La Panera Dimecres 3, a les 11.00. Taller d’animació per a nens de 6 a 9 anys a càrrec de Captusoup. Places li- mitades. Preu: 5 euros. Estiujove Més informacio i inscripcions a Palma- centre de recursos juvenils. Lleida. www.paeria.cat/joventut. Obertelterminiperinscriure’salscamps detreballtecnològic,Bucsd’Assaig,cur- sosdefotografiadigital,setmanadela fotografia artística o cinema d’anima- ció. Forma’t a la Creu Roja Informació i matrícules a formació- lleida@creuroja.org Obertes les inscripcions per als cursos demonitord’activitatsdelleure,socor- rismeiprimersauxilis,premonitors,Dea iiniciacióalsprimersauxilisennadons i infants. Emili Pujol Diferents espais. Les Borges Blanques. Finsel7dejuliol,primercursinternaci- onaldeguitarra,llaütivioladelamàde lesGarriguesMemorialEmiliPujol.Es- tàdestinataalumnesdenivellmitjà,su- perioriprofessionaliinclouconferènci- es, xerrades,visites i altres activitats. Setmana natural per a joves Estany d’Ivars i Vila-Sana. Ivars d’Urgell. De l’1 al 12 de juliol, tallers i activitats per a joves de 7 a 12 anys, organitzats pelConsorcidel’EstanyielConsellCo- marcaldelPlad’Urgell.Elpreuésde55 euros. Llibres Lectures d’estiu Biblioteca comarcal Josep Finestres. Cervera Mostra de llibres per a grans i petits. Cinema Cinema a la fresca Plaça de les Nacions sense Estat. Tàrrega. Dimecres. A les 22.00 h. LaregidoriadeCulturaficaenmarxaun atractiucicledeprojeccionscinemato- gràfiquesal’airelliuredurantelsdime- cresdelmesdejuliol.Aquestdimecres, LoimposibledeJ.A.Bayona,ambNao- mi Watts i Ewan McGregor. Diversos Visita dinamitzada CaixaFòrum. Lleida. Fins el 26 de juliol. De dilluns a divendres, horaris a convenir. Visitaperdescobrirl’exposicióRusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. El paisatge a la col·lecció CarmenThyssen. S’adapta a diferents grups d’edat i es planteja a partir del diàleg entre l’educador i els alumnes. Cova Gran de les Avellanes Més informació al telèfon 973 420068 i 691 807581 http://larocadelsbous.uab.cat. Fins el 31 de juliol, visites guiades a la CovaGranalesAvellanesiSantaLinya (La Noguera). Aplec de Montgarri Més informació al telèfon 973 640110 i web www.visitvaldaran.com. Concursos 7lletres. El premi literari i més coses Durant set setmanes, i amb la partici- pació de diferents entitats s’han dut a termeunasèried’actesrelacionatsamb Pedrolo, la literatura i la comarca de la Segarra que clouran el proper dissab- te,7dejuliol,enunafestaliteràriaiamb ellliuramentdelpremidotatamb7.000 euros, per un recull de set relats de te- màtica lliure escrits en català. L’obra guanyadoralapublicaràPagèsEditors. Lleida sí, però.... Més informació a associaciornv@gmail.com Finsel30dejunyhompotlliurarelsori- ginalsdelcinquèconcurspopulardefo- tografia, que té com a singularitat exi- gir un petit text que amplïi el missatge de la imatge. Els premis consistiran en diplomes, trofeus i material fotogràfic. Espígol Més informació a www.tornabous.cat L’ajuntament deTornabous convoca el sisèconcursfotogràficEspígolprenent comatemaElsarbres,ressaltantelsva- lors positius dels arbres en la societat dins un entorn natural o urbà i fomen- tantelrespectealanatura.Podranpar- ticipar-hi qualsevol persona major d’edat . El termini per presentar les fo- tos finalitza el 20 de setembre. Esports Salut i amistat Plaça Joan Salat. Cervera. A les 08.00 hores. CicledecaminadesorganitzatperlaPa- eria de Cervera. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL28 DE JUNYAL4 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius. BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 13 PROPOSTES
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 7 3 2 Sudoku Tindràs una intensíssima vida social i brillaràsatotarreusenseproposar-t’ho. Potser suscites alguna enveja perquè hi ha qui no tolera l’èxit aliè. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Ets confiat per naturalesa, però has de sercauteambunapersonaqueacabes deconèixer.Potsernosiguitanmerave- llosa com aparenta. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Podria passar una cosa que et molesti. Respira fons i no et deixis que la ira et cegui.Intentacontrolarelsnervisibus- caunasortidapragmàticaalproblema. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Sitensdubtessobrelarelaciódepare- lla, pren-te un temps per reflexionar. Tinguesclarquesilidemanesunapau- sa,potserdesprésnopuguisreprendre. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Certainquietudetrondaiaixòt’impul- saafercanvisalvoltant,areorganitzar la casa, l’entorn i fins i tot pretendràs canviar certs costums de la família. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Undiad’aquestsetpotcaleralgunaco- saamburgènciaietvebésaberonbus- car-ho.Reflexionasiésl’horadedonar un gir a les teves opcions laborals. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE El que passi al teu entorn familiar pas- saràavuiaunprimerplaienaixòvasa estarmoltimplicat,potserenalgunas- pecte, més del que t’agradaria. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Bonaimatgeiconfiançaenella.Etsents atractiuivolsqueelsaltresetveginai- xí.Cuidaràsmolttambélaformadeex- pressar-te en cercles socials. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE A tota pujada segueix un descens. Ce- lebraambprudènciaelsèxitsinoetdes- morones davant els fracassos. Inicies una etapa emocional convulsa. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE No deixis passar l’oportunitat d’estar amb amics.Avui no et costarà res gua- nyar-te a les persones que tens a prop, sobretot,aquellesqueetconeixenpoc. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Durant les primeres hores del matí et sentiràs una mica regirat, però et ani- ràs trobant millor segons avanci la jor- nada. Evita menjars forts i esforç físic. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Voldràsestarenunaaltrapartoambal- gúqueetvemoltdegust,peròlesobli- gacions et duen a mantenir les formes i aparences i fer el que s’espera de tu. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.765 Solucions n. 1.764 2 5 3 6 2 6 9 3 9 7 3 5 8 9 4 1 4 9 9 5 2 4 8 3 8 6 9 4 8 5 1 4 3 6 7 2 9 2 4 3 8 7 9 6 5 1 7 6 9 5 2 1 3 8 4 3 4 8 6 1 5 2 9 7 7 1 2 9 3 8 5 6 4 9 5 6 4 7 2 8 1 3 1 7 2 9 6 3 5 8 4 4 9 5 1 8 7 3 2 6 6 3 8 2 4 5 1 9 7 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 2. DEMANDAS ASSESSORES/AS FINANCIEROS. Estabi- lidadtrabajo,altaremuneración.Serequie- reexperienciayampliosconocimientosen administración. Buena presencia. Don de gentes.Tel.973216359. 5. AMISTADES HOME VIUDO. 80a, bona possessió. Co- marca Borges Blanques. Busca dona 60- 70apercompanyia.Tel.610631381. 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS NOVEDADMARIA,19años,catalana,culi- to apretadito, sin estrenar, muy cariñosa. Tel.631371701. 16. VARIOS AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra- tuitament!!!Tel.620172472. 19. ALQUILERES LLOGUERAPARTAMENT.FontdeMar(sa- lou)primeralinia,economic.Tel.698584 241/649457853/619357279. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero y Jesús Mª Pascual. 16.00 Sálvame Diario. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. Con Christina Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y Jesús Mª Pascual. 22.15 Se rueda. Mario Conde. 22.45 El don de Alba. El crimen de la estación. Hace 15 años, Gabriel acabó con la vida de su familia. Tras el crimen, pasó por diversos centros de menores. 00.15 Frágiles. La mano de Dani; Huesos de cristal. 02.30 Premier Casino. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentat per Ariadna Oltra i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. Arriba a Sant Climent el pare de la Cristina. L’home arriba amb una notícia que no sap si ha de fer pública. 16.35 Divendres. 18.40 Joséphine. 20.20 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 Pel·lícula. No és tan fàcil. 2009. EUA. Dir: Nancy Meyers. Int: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin. 23.55 Sense ficció. La maleta mexicana. 01.05 TR3S C. 01.13 Comedy Inc. 01.35 Divendres. 03.15 Fusió i swing a l’estudi. 04.00 Blues a l’estudi. 05.00 Ritmes a l’estudi. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.00 Què hi ha, Scooby-Doo? 13.25 El xou de l’Scooby-Doo. 13.50 Shin Chan. 14.39 Els pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 Boscos. 22.35 ExperiMental. 23.29 Entranyes bestials. 00.21 A vol d’ocell. 01.15 TR3S C. 01.19 La Patagònia, els colors de la discòrdia. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. Programa musical. 08.20 La doctora Quinn. 09.00 Televenda. 11.05 Vaughan en vivo. 11.30 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez 13.30 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.30 La doctora Quinn. Sèrie. 17.15 Pel·lícula. El rey y la reina de Moonlight Bay. Dir: Sam Pillsbury. Int: Kristen Anne Bell, Tim Matheson, Sean Young. L’Alison és una jove de 17 anys, criada només per la seva mare, que decideix passar l’estiu coneixen el seu pare. 18.50 8 al dia. Amb Josep Cuní. 22.25 Gran cinema. La profecía. 1976. Dir: Richard Donner. Int: Gregory Peck, Lee Remick, David Warner. 00.30 Misteris... amb Sebastià d’Arbó. Viatge nocturn pel món desconegut de casa nostra 01.30 Clips. 07.00 Notícies en xarxa. 09.00 La tertúlia. 10.00 Lleida al dia (red.). 11.00 Cafeïna (red.). 12.30 La conquesta de l’aigua. 12.00 Sindicats. CCOO. 12.30 Promo. (red.). 13.00 El nostre auditori, el territori. 14.00 Agrònoms. 14.30 BCN és molt més. 14.45 Aran TV. 15.00 Cafeïna. 16.00 Sector primari. 16.30 Aula emprenedora (red.). 17.00 Aventura’t. (red.). 17.30 Orquestra’t. 18.00 De Tee a Green. (red.). 18.30 Agrònoms (red.). 19.00 La conquesta de l’aigua. 19.15 Arant TV. (red.). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 L’última troballa (red.). 20.30 Notícies vespre. 21.10 El temps. 21.14 Anem a dormir. 21.15 El debat de Lleida activa. 22.00 Lleida al dia. 23.00 Notícies vespre. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Programa de análisis de la actualidad con entrevistas y tertulias. 10.10 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 16.30 Gran Reserva, el origen. 17.30 Las bandidas. 19.30 Letris. Presentado por Carlos Latre. 20.20 Corazón. Magazín sobre la actualidad de los famosos. 21.00 Teledario 2. 22.00 El tiempo. 22.30 Masterchef. Concurs. 00.35 Fabricando made in Spain. 01.25 Repor. 02.25 La noche en 24h. 04.00 TVE es música. 05.30 Noticias en 24h. 08.00 Grandes documentales. 08.55 Biodiario. 09.00 Babel en TVE. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.05 Otros pueblos. 10.55 Creadores. 11.00 Grandes documentales. 12.00 Para todos La 2. 12.30 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.05 Documentales naturaleza. 18.00 Docufilia. 18.55 Biodiario. 19.00 España entre el cielo y la tierra. 20.00 L’informatiu. Inclou el Temps. 20.30 Cims. 21.00 Docufilia. 22.00 Versión española. 23.40 La 2 Noticias. 23.55 Pelotas. 01.20 Ritmo urbano. 01.50 En portada. 02.30 La noche temática. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. Con Vicente Vallés y Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. Con Manu Sánchez. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora caigo. 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Noticias. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero. 3.0. 22.40 Cine. Burka por amor. 2009. España. Dir: Manuel Estudillo. Int: Olivia Molina, José Sancho, Anna Allen. 01.30 Sin rastro. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 15.00 Jugones. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 16.55 Copa Mundial Sub 20. España-México. 18.50 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta deportes 2ª edición. 21.30 The Very Best of el Intermedio. 22.25 Filmaniac. 22.30 El taquillazo. Juego de asesinos. 2011. EUA. Int: Jean-Claude Van Damme. 00.20 Cine. Soldado universal. 1992. EUA. Int: Jean- Claude van Damme. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. Presentado por César Millán. 09.45 Rush. 10.30 Alerta Cobra. Bautismo de fuego (2ª parte); Asunto familiar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 14.50 Deportes Cuatro. Presentado por Manu Carreño. 15.45 Castle. La mariposa azul; Un cadáver con suerte; Puñalada trapera. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 22.30 Castle. Canción de despedida. 23.15 Elementary. Una forma de escapar; Mecha larga. 01.00 Castle. 02.30 La línea de la vida. 04.00 Shopping. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro BONDIA DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 2013 15 TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 02/07/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els PROCÉS i els MARTINIÀ PUBLICITAT TVEvabarrejar l’11-M ambETA El programa Parlamento, que s’emet els dissabtes i els diumenges pel Canal 24H deTVE,va barrejar l’11-M amb ETA. Durant un reportatge emès el dar- rer cap de setmana sobre lesvíctimes del terrorisme, esva afirmat que ETA porta temps sense matar però “segueixen a la nos- tra memòria atemptats com els d’Hipercor o l’11- M”. La direcció del progra- ma, mitjançant un comuni- cat, ha demanat disculpes per aquesta “frase desa- fortunada” i ha insistit que no hiva haver “cap inten- ció d’atribuir” l’atemptat de Madrid “a ETA”. L’exministre Acebes segur que hauria secundat aquest punt devista. TWITTER @RobertMsp «Quèhemfetels#lleidatansper nomerèixersortirenaquestma- pa? #ViaCatalana. #LLEIDA: 67% SÍ a la #Independència» @roccasagran «Elcroat,ambmenysde20anys d’història, ja és llengua oficial a la Unió Europea. El català, gai- rebé mil·lenària, no. #moltbé» @nitamiu «ElsCAPsde#Lleidatanquen3 hores abans per estalviar 324.cat/noticia/214424…” Ai síqlagentesposamalalta3ho- res menys cada dia» @xtxellfontanet «Nomolenelsautobusosurbans ques’equivoquenenelsitinera- ris. #estapassant #Lleida #au- tobusosL5» @NuriaArnau «EspanyadesbancaGrèciaitor- na a tenir la taxa d’atur més al- ta de la UE #aCibeles #Marca- España”Campeooooonescam- peoooooneS oe oe oe!» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA ALBERTO FABRA L’Acadèmia Valenciana de la Llenguahadesautoritzatlapre- tensió del PP que el Parlament autonòmic proclami el valencià comallenguaamborígensibers. PUNT I A PART MIQUEL SERRA LaPoliciaLocald’Alcarràspres- taràelserveidevigilànciaenun polígon industrial al terme de Torres de Segre perquè aquest municipi no té un cos policial. Sortida del Centre Esplai Gaspar de Portolà i Peülles del Montsec LA FOTOTECA Moltes felicitats Neus pels 3 anyets de part de les Tutus, l’Anna i el Sergi Aquestes nenes avui fan 6 anys. Felicitats dels pares i tota la familia!

×