Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БЗД ИЙН 87 Р СУРГУУЛИЙН 8Б АНГИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН     ХУРАЛ    2011.02.23
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт     1.1.Энэ хуулийн зорилт нь боловсролын  үн...
  4 дүгээр зүйл. Боловсролын зорилго     4.1.Монгол Улсын боловсролын зорилго  нь иргэнийг оюун ухаан, ѐс суртаху...
  8 дугаар зүйл. Боловсрол эзэмших арга, хэлбэр     8.1.Иргэн нь боловсролыг албан болон  албан бус сургалтаар эз...
  45 дугаар зүйл. Суралцагчийн эрх, үүрэг  45.1. Суралцагч дараахь эрхтэй:        45.1.1. суралцах нөхцөл болол...
  46 дугаар зүйл. Эцэг, эх, асран хамгаалагчийн эрх, үүрэг     46.1. Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараахь эрхтэй:  ...
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД: Сурагчдын ололт, амжилт 1-р хагас жилийн сурлагын үнэлгээг танилцуулах, харьцуулах Хаврын анги дэв...
МАНАЙ АНГИ 37 СУРАГЧТАЙ. 21  ХҮҮ, 16 ОХИНТОЙ Ангийн дарга: Буянбат Ариун цэврийн дарга: Солонго
2-Р ХАГАС ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО:Анги хамт олноороо анги дэвших    шалгалтаа амжилттай өгч, хичээл таслалтыг бууруулах
ХИЧЭЭЛЭЭС  ГАДУУР  СУРАГЧДЫНҮЗҮҮЛСЭН АМЖИЛТУУДААС ДУРЬДВАЛ Спортын  бага наадам: Шатрын төрлөөр сурагч Э. Солонго а...
1-Р ХАГАС ЖИЛИЙН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ20              18              1715              ...
90%                 86%                     69%80%70%60%50% 40%           ...
ХАВРЫН АНГИ ДЭВШИХ ШАЛГАЛТ Нийслэлийн боловсролын газраас:       Газар зүй       Биологи       Тү...
СУРГУУЛЬ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙНТАЙЛАН:Ангийн  нийт 36 сурагчдаас 3 сурагч чөлөөлж үлдсэн 33 сурагчаас 99000т тушаахаас 50000т...
АНГИЙН ХУРИМТЛАЛ  Сар   Хуримтлагдвал  Хуримтлагдсан  Зарцуулалт  Үлдэгдэл        зохих 9-р сар  35000т  ...
Анги засварын  талаар
БЗД-ИЙН 87-Р СУРГУУЛИЙН 207 ТООТ КАБИНЕТЭД ХИЙХ ЗАСВАРЫН           ТӨСВИЙН ХАВСРАЛТ        2010-2011 ОН...
Засвар үйлчилгээнд орсон материалын үнэ№    Төрөл    Хэмжих  Тоо  Нэгжийн  Нийт дүн           нэгж   ...
АНГИЙН ЗАСВАРТ Нийт 2 ангийн 65 сурагчдаас манай анги 37 сурагч, нөгөө ангийн 28 сурагч 54 сурагчийн 540000т цугларса...
8b e.e.hural 2011.02.23
8b e.e.hural 2011.02.23
8b e.e.hural 2011.02.23
8b e.e.hural 2011.02.23
8b e.e.hural 2011.02.23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8b e.e.hural 2011.02.23

1,517 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

8b e.e.hural 2011.02.23

 1. 1. БЗД ИЙН 87 Р СУРГУУЛИЙН 8Б АНГИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ХУРАЛ 2011.02.23
 2. 2. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь боловсролын үндсэн зарчим, тогтолцоо, агуулга, удирдлага, зохион байгуулалт, боловсролын харилцаанд оролцогчдын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж, иргэний сурч боловсрох эрхийг хангахтай холбогдсон нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино.
 3. 3.  4 дүгээр зүйл. Боловсролын зорилго 4.1.Монгол Улсын боловсролын зорилго нь иргэнийг оюун ухаан, ѐс суртахуун, бие бялдрын зохих чадавхитай, хүмүүнлэг ѐсыг дээдлэн сахидаг, бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай болгон төлөвшүүлэхэд оршино.
 4. 4.  8 дугаар зүйл. Боловсрол эзэмших арга, хэлбэр 8.1.Иргэн нь боловсролыг албан болон албан бус сургалтаар эзэмшиж болно. Албан сургалт нь өдөр, орой, эчнээ, экстернат зэрэг хэлбэртэй байж болно. 8.2.Тодорхой хугацааны боловсролыг нөхөх, бие даан эзэмших зорилгоор бага, дунд боловсролыг албан бус сургалтын дүйцсэн хөтөлбөрөөр олгож болох бөгөөд уг хөтөлбөрийн агуулга, сургалт явуулах журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. /Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/
 5. 5.  45 дугаар зүйл. Суралцагчийн эрх, үүрэг 45.1. Суралцагч дараахь эрхтэй: 45.1.1. суралцах нөхцөл бололцоогоор хангуулах; 45.1.2. сургалтын төлөвлөгөөнд заавал судлахаар тусгаагүй хичээлээс сонгон судлах; 45.1.З. сургууль, багшийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар санал гаргах, шүүмжлэх, шаардлага тавих; 45.1.4. суралцах хугацаа, хэлбэрийн талаар санал тавьж шийдвэрлүүлэх; 45.1.5. хууль тогтоомжид заасны дагуу тусламж авах, хөнгөлөлт эдлэх; 45.1.6. гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол сургууль төгсөгч эзэмшсэн буюу сонирхсон мэргэжлийн дагуу эрхлэх ажлаа хөдөлмөрийн зах зээл дээр чөлөөтэй сонгох; 45.1.7.сургалтын төлбөр, хандивын зарцуулалт, ашиглалтын талаар мэдээлэл авах, хяналт тавих; 45.1.8.уламжлалт соѐл, зан заншлыг өвлөх, сургуулийн орчинд төрөлх хэлээрээ харилцах. /Энэ заалтыг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 45.2. Суралцагч дараахь үүрэгтэй: 45.2.1. сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хугацаанд нь бүрэн эзэмших; 45.2.2.багшаас тавьсан шаардлага, өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх; 45.2.3. бие дааж суралцах арга барилыг эзэмших; 45.2.4. багш, шавийн харилцааг хүндэтгэн дээдлэх; 45.2.5. сургуулийн дотоод журмыг хүндэтгэн сахих; 45.2.6. сургалтын төлбөрийг гэрээний дагуу хугацаанд нь төлөх.
 6. 6.  46 дугаар зүйл. Эцэг, эх, асран хамгаалагчийн эрх, үүрэг 46.1. Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараахь эрхтэй: 46.1.1.хүүхдээ аль сургуульд, ямар хэлбэрээр суралцуулахыг зохих журмын дагуу сонгох; 46.1.2.боловсролын сургалтын байгууллага, багшийн үйл ажиллагаатай холбогдсон санал, хүсэлт гаргах; 46.1.З.хүүхдийнхээ мэдлэг, чадвар, авьяас, бие, сэтгэцийн талаар сургууль, багшаас гаргасан тодорхойлолттой танилцах. 46.2. Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараахь үүрэгтэй: 46.2.1.хүүхдийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжин хөгжүүлэх, боловсрол эзэмшихэд нь шаардагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, багштай хамтран ажиллах, мэргэжлээ сонгоход нь хүүхэддээ туслах; 46.2.2.сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдуулан сургууль, багшаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх; 46.2.З.хүүхэддээ 16 хүртэл насанд нь суурь боловсрол заавал эзэмшүүлэх, суралцах хүсэл, сонирхлыг нь хааж боогдуулахгүй байх; 46.2.4. хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургах арга барил эзэмших.
 7. 7. ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД: Сурагчдын ололт, амжилт 1-р хагас жилийн сурлагын үнэлгээг танилцуулах, харьцуулах Хаврын анги дэвших шалгалтын талаар ярих 1-р хагас жилийн ангид хийсэн СХС-ийн тайлан, хуримтлалын тайлан, засварын тайлан, Санал хүсэлт
 8. 8. МАНАЙ АНГИ 37 СУРАГЧТАЙ. 21 ХҮҮ, 16 ОХИНТОЙ Ангийн дарга: Буянбат Ариун цэврийн дарга: Солонго
 9. 9. 2-Р ХАГАС ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО:Анги хамт олноороо анги дэвших шалгалтаа амжилттай өгч, хичээл таслалтыг бууруулах
 10. 10. ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУР СУРАГЧДЫНҮЗҮҮЛСЭН АМЖИЛТУУДААС ДУРЬДВАЛ Спортын бага наадам: Шатрын төрлөөр сурагч Э. Солонго алтан медаль, Ц. Бямбадорж мөнгөн медаль Урлагийн наадам: Уран уншлагын төрлөөр Г. Пүрэвсүрэн 1-р байр Анги хамт олноороо 4-р байр МХУЗ-ын секцээс зохион байгуулагдсан “Уран жиргээ” сурагч Г. Пүрэвсүрэн 1-р байр
 11. 11. 1-Р ХАГАС ЖИЛИЙН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ20 18 1715 1110 2009-2010оны хичээлийн 7 жил 1-р хагас 3 6 4 5 0 5 2010-2011оны хичээлийн 0 жил 1-р хагас 0 А В С D F
 12. 12. 90% 86% 69%80%70%60%50% 40% 8% AB 30% 20% ABCD 20% ABCD 10% 0% AB 2009-2010оны хичээлийн жил 1-р 2010-2011оны хагас хичээлийн жил 1-р хагас
 13. 13. ХАВРЫН АНГИ ДЭВШИХ ШАЛГАЛТ Нийслэлийн боловсролын газраас: Газар зүй Биологи Түүх Орос хэл энэ шалгалтуудтай холбогдуулан урьдчилсан шалгалтыг НБГ-аас 3- р сарын 2-нд авна.
 14. 14. СУРГУУЛЬ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙНТАЙЛАН:Ангийн нийт 36 сурагчдаас 3 сурагч чөлөөлж үлдсэн 33 сурагчаас 99000т тушаахаас 50000т тушаасан байна. Одоо 3 сурагч өгөөгүй байна.
 15. 15. АНГИЙН ХУРИМТЛАЛ Сар Хуримтлагдвал Хуримтлагдсан Зарцуулалт Үлдэгдэл зохих 9-р сар 35000т 33000т 15350 1765010-р сар 36000т 30000т 60700т 011-р сар 36000т 25000т 36000т 012-р сар 36000т 15000т 36000т 0 1-р сар 37000т 6000т 10000т 0 2-р сар 37000т 2500т
 16. 16. Анги засварын талаар
 17. 17. БЗД-ИЙН 87-Р СУРГУУЛИЙН 207 ТООТ КАБИНЕТЭД ХИЙХ ЗАСВАРЫН ТӨСВИЙН ХАВСРАЛТ 2010-2011 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЗасвар үйлчилгээнд орох материал, зориулалт Хэмжих № Төрөл Хэмжээ Зориулалт нэгж 1 Шалны хулдаас м 21 Шал хулдааслах 2 Цавуу кг 10 Хулдаас наах 3 Гранез ш 12 Хулдаасны ирмэг дарах Хулдаасны ирмэгийг хийх явцад 4 Булан ш 10 орно 5 Цоож ш 2 Ариун цэвэрийн булан, шкаф 6 Сликон цавуу ш 2 Шкафны шил наах 7 Бариул ш 8 Шкафны хаалгануудад хийх 8 Разетка ш 1 Ангийн хананд 9 Унтраалга ш 1 Гэрлийн унтраалга
 18. 18. Засвар үйлчилгээнд орсон материалын үнэ№ Төрөл Хэмжих Тоо Нэгжийн Нийт дүн нэгж үнэ1 Шалны хулдаас м 21 27000т 567000т2 Цавуу кг 12 5000т 60000т3 Гранез ш 12 2500т 30000т4 Булан ш 10 300т 3000т5 Цоож ш 1 1000т 1000т6 Сликон цавуу ш 1 2000т 2000т7 Бариул ш 8 1200т 9600т8 Разетка ш 1 3500т 3500т9 Унтраалга ш 1 3200т 3200т Нийт 679300т
 19. 19. АНГИЙН ЗАСВАРТ Нийт 2 ангийн 65 сурагчдаас манай анги 37 сурагч, нөгөө ангийн 28 сурагч 54 сурагчийн 540000т цугларсан байна.

×