Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

ЭМС-ын А/527 тоот тушаал Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай

 1. Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай ЭМС-ын А/527 тоот тушаал 2018.12.14 Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 2. Халдварт өвчнийг тандах • Тодорхойлолтод нийцсэн халдварт өвчний хам шинж, сэжигтэй тохиолдлыг бүртгэх мэдээлэх, мэдээг цуглуулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, эргэн мэдээлэх цогц үйл ажиллагаа юм. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 3. Тандалтын зорилго нь • Халдварт өвчний дэгдэлтийг эрт илрүүлж, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах, нийтийг хамран тархахаас сэргийлэх , цаг хугацаа алдалгүй хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэхэд оршино. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 4. ХАМ ШИНЖ , СЭЖИГТЭЙ, ӨВӨРМӨЦ ТОХИОЛДОЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 5. Хам шинжийн тандалт: Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 6. СЭЖИГТЭЙ ТОХИОЛДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ -ОУЭМД-ийн дагуу 2 цагийн дотор -ОУЭМД-ийн дагуу 24 цагийн дотор -ОУЭМД-ийн дагуу 7 хоногийн дотор мэдээллэх Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 7. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com 2 цагийн дотор мэдээлэх сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт
 8. 2 цагийн дотор мэдээлэх сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 9. 2 цагийн дотор мэдээлэх сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 10. 24 цагийн дотор мэдээлэх халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 11. 24 цагийн дотор мэдээлэх халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 12. 24 цагийн дотор мэдээлэх халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 13. ӨВӨРМӨЦ ТОХИОЛДОЛ Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 14. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 15. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 16. Эмнэлгийн халдвар хяналтын суурь ойлголт фэйж хуудас Hos.epidemiology@gmail.com
 17. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Advertisement