Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Provincie Utrecht kringlooplandbouw stand van zaken

130 views

Published on

Presentatie over kringlooplandbouw, kringloopboeren, kringloopwijzer

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Provincie Utrecht kringlooplandbouw stand van zaken

 1. 1. Kringlooplandbouw minder verliezen, meer inkomen en meer natuurinclusief Presentatie 30 augustus 2017 www.boerenverstand.nl ir. Frank Verhoeven
 2. 2. www.boerenverstand.nl
 3. 3. Inhoud Kringloopboeren, kringlooplandouw en kringloopwijzer 1) Meer uit minder 2) Kringloop- en bodembeleid 3) Samenwerking tussen sectoren
 4. 4. • Eigenwijze boeren: halen meer uit minder! • Weinig aankoop van krachtvoer en kunstmest • Geen maximale productie per koe, maar optimale • Laten andere (low-tech)oplossingen zien • Ze stellen de bodem centraal • Combineren economie met ecologie Kringloopboeren
 5. 5. Kringlooplandbouw Kringlooplandbouw is het optimaliseren van de productie met zo selectief mogelijk gebruikmaken van externe inputs, realisatie van inkomen over lange termijn en met respect voor natuurlijke systemen (Stuiver & Verhoeven, 2010)
 6. 6. Kringlooplandbouw
 7. 7. Kringlooplandbouw breder VEESTAPEL BODEM MEST VEEVOER GEWASSEN FRUIT NATUUR VLEES, EIEREN
 8. 8. Natura 2000 (provinciaal) Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal – gemeentelijk) Kader Richtlijn Water (waterschap) Nitraatrichtlijn (Europees, landelijk) BGM (besluit gebruik meststoffen)Besluit landbouw milieubeheer Besluit huisvesting/ maatlat Duurzame Melkveehouderij NEC-richtlijn (gemeente, NH3) GLB (vergroening) IPPC (>200 melkvee) Klimaatbeleid Derogatie (Europees, landelijk) Omgevingsvergunning (>200 melkvee) De overheid en kringlooplandbouw Melkveewet (wet grondgebonden groei) Fosfaatrechten
 9. 9. Kringloopwijzer voor N, P & C
 10. 10. Voor boer en milieu nog veel te halen Bron: 350 melkveehouders DMS Intensiteit in kg melk per hectare Drogestofbenuttingperhectare Hoeveel kg droge stof per hectare?
 11. 11. Fosfaatonttrekking 90 kg/ha
 12. 12. Veel gaande!
 13. 13. Resultaatgerichter
 14. 14. Actie 1 = meer uit minder • Kringloopprestaties verbeteren • Inzetten op grondgebonden landbouw, die de grond ook echt benut • Resultaat (minder input, zelfde output) stimuleren • Natuurgras inpassen • Oudere koeien, minder jongvee (klimaat) • N, P en C beleid: tegenstrijdigheden oplossen voor het sluiten van kringlopen
 15. 15. De boer en zijn bodems
 16. 16. De boer en zijn bodems
 17. 17. Duurzaam bodembeheer?
 18. 18. Optimaal bodembeheer Het optimale bouwplan melkveehouderij (voor minerale gronden) 60% permanent grasland + 20% gras-klaver, 20% bouwland in wisselteelt OF 100% grasland
 19. 19. C-opslag Optimaal OS gehalte 4% OS te winnen 2% OS te winnen TOTAAL +10 Mton CO2 opslag mogelijk
 20. 20. Natuurinclusief weidegang randenbeheerweidevogels plas-dras
 21. 21. Een samenhangend bodemplan + wateropvang …
 22. 22. Actie 2 = samenhangend bodembeleid • Regiospecifieker? – In Utrecht-Oost (zandgronden) – In Utrecht-West (veengronden) – In Utrecht-Kromme-rijn (kleigronden) • Geen conflicterende boodschappen – N, P & C – Regionaal, provinciaal, landelijk, EU – Overheid, keten, erfbetreders • Optimaal bodemplan – 60% permanent grasland, 20% gras-klaver + 20% bouwland in wisselteelt voor mineralengronden – 100% permanent grasland – Alternatieve voedergewassen ipv mais voor het sluiten van kringlopen
 23. 23. 1) Ex-veehouders of particulieren met grond • Verbouwen gras of krachtvoervervangers • Groen-blauwe diensten mede vormgeven • Fokken jongvee op en mest oude koeien af 2) Voer-mest samenwerking • Met akkerbouw (maar zijn er bijna niet) of fruitteelt • Kwaliteit mest speelt cruciale rol (zie volgende slide) • Kringloopcontracten tellen mee? • Loonwerkers betrekken 3) Grond beherende organisaties (SBB, Natuurmonumenten, provincie, waterschap) • Afstemmen welke gewassen telen voor welk doel • Grond voor kringloopboeren? 4) Reststromen 1) Afvalverwerking… 2) Zuivering… Actie 3 = samenwerking voor het sluiten van kringlopen
 24. 24. Mest (verwerking) Mest opwaarderen Compost Mest scheiden? Mest afwaarderen Co-vergisten, met welke co-producten? In elk geval niet met mais Mono-mestvergisters, mestkwaliteit veranderd
 25. 25. Bedankt voor uw aandacht Actie 3 = samenwerking bevorderen Actie 2 = samenhangend bodemplan & beleid Actie 1 = bedrijfskringloop: meer uit minder Wat is er nodig om de stofkringlopen in de (Utrechtse) landbouw te sluiten?

×