Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Os meus favoritos
Axenda de enderezos de internet

Música    Lingua    Deporte
Literatura  Ecoloxismo  Turismo
T...
Edita esta guía:
  Servizo de Normalización Lingüística

  Concellaría de Cultura e Normalización
  Lingüística do C...
17 de maio
  Día das Letras Galegas
  Día de Internet
  Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da
Información...
O galego precisa de
  Internet e Internet
  precisa do galego!
4
Nesta guía atoparás
información sobre
 BANDA DESEÑADA
 BUSCADORES
 CAMISOLAS E OUTROS DESEÑOS
 COMUNIDADE BLOG
 CULTURA PO...
ARTES ESCÉNICAS                BUSCADORES

  Culturavai                   Google
  To...
COMUNIDADE BLOG                CULTURA POPULAR

Blogalego                   Galicia encan...
ECOLOXISMO                 EDUCACIÓN

  Asociación para a Defensa           Asociación Socio-...
ENCICLOPEDIA

Wikipedia                    Consello da Cultura Galega
Enciclopedia colaborativa en ga l...
INSTITUCIÓNS
        PÚBLICAS

   Concello de Ponteceso          Biblioteca Virtual de
   www.ponteces...
Praza das Letras             Ciberirmandade da Fala
O máis completo portal das nosas     Colectivo para ...
Secretaría Xeral             Rede de Información Xuvenil
   de Política Lingüística          (RIX)...
Guezos                 O Leo i Arremecaghona
Folk rock                Cañautor punk
www.gu...
ORGANIZACIÓNS
                            POLÍTICAS

   A Regueifa             ...
Tradutor Apertium             Máis internet, máis galego
Tradutor español-galego e galego-     Páxina do 1...
XORNAIS E
                             INFORMACIÓN
                      ...
Televisión de Galicia.
A Galega
Aquí pódense ver todos os vídeos
informativos da TVG
www.agalega.info

Vieiros
O primeiro ...
ARTES ESCÉNICAS
18
19
Os meus favoritos
   Selección de sitios web en galego
20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Os Meus Favoritos Carballo 08

1,425 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Os Meus Favoritos Carballo 08

 1. 1. Os meus favoritos Axenda de enderezos de internet Música Lingua Deporte Literatura Ecoloxismo Turismo Teatro Educación Banda deseñada Audiovisual Software Etc. Mocidade Xogos
 2. 2. Edita esta guía: Servizo de Normalización Lingüística Concellaría de Cultura e Normalización Lingüística do Concello de Carballo Colaboran: La Voz de Galicia Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística dos centros de ensino de Carballo 2
 3. 3. 17 de maio Día das Letras Galegas Día de Internet Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información Desde o ano 1963 celebramos e reivindicamos en Galiza a nosa lingua e as nosas letras. A partir de 2006 o mesmo día celebramos ademais o Día de Internet que, pola súa vez , coincide co Día Mundial das Te l e comunicacións e da Sociedade da Información, que se celebra xa desde 1969. Todo isto fai que o 17 de maio sexa unha xornada de celebración e reivindicación simultánea que se converte nunha moi boa ocasión para intensificar a relación imprescindíbel entre a lingua e a rede. Todas as galegas e todos os galegos temos a oportunidade de participar no mundo globalizado da rede con identidade propia a través da nosa lingua e debemos ver Internet como unha ferramenta de comunicación, creación, difusión, participación e opinión que pode e debe integrarnos nun contexto internacionalizado desde a nosa identidade. O Concello de Carballo, a través do seu Servizo de Normalización Lingüística e por medio desta guía, quere difundir unha pequena selección de sitios web en galego para así contribuír á difusión da información na nosa lingua, ao mesmo tempo que á difusión da creación artística, da cultura, do deporte, da literatura, da música, dos espazos de participación e creación de opinión, do ensino, do medio, etc. Con ela queremos convidarvos a que naveguedes e a que descubrades o ciberespazo en galego. A través de Internet podemos conectarnos á lingua e a través da lingua podemos conectarnos a Internet. 3
 4. 4. O galego precisa de Internet e Internet precisa do galego! 4
 5. 5. Nesta guía atoparás información sobre BANDA DESEÑADA BUSCADORES CAMISOLAS E OUTROS DESEÑOS COMUNIDADE BLOG CULTURA POPULAR DEPORTE NA REDE DIÁSPORA ECOLOXISMO EDUCACIÓN ENCICLOPEDIA IMAXE E AUDIOVISUAL INFORMACIÓN CULTURAL INSTITUCIÓNS PÚBLICAS LIBROS E LITERATURA LINGUA MOCIDADE MÚSICA PARA ESCOITAR (algúns grupos) MÚSICA: INFORMACIÓN VARIADA ORGANIZACIÓNS POLÍTICAS RECURSOS LINGÜÍSTICOS SOFTWARE, TECNOLOXÍA E REDE GALEGA TURISMO E COMERCIO XOGOS NA REDE XORNAIS E INFORMACIÓN XERAL 5
 6. 6. ARTES ESCÉNICAS BUSCADORES Culturavai Google Toda a información da Rede Galega de O máis popular buscador do mundo, Te at ros e Auditorios e da Rede Galega de que tamén ten versión en ga l e go Salas: axenda, espectáculos, salas, etc. www.google.com/gl www.culturavai.info Jujel Festival Internacional O buscador ghallegho que traballa Outono de Teatro (FIOT) sobre Google I n formación sobre este festival que ten www.jujel.es l u gar en Carballo todos os outonos www.fiot.org Páxinas Buscador de información de Galiza www.paxinas.com BANDA DESEÑADA CAMISOLAS E BD Banda OUTROS DESEÑOS Revista de banda deseñada ga l e ga www.bdbanda.com Caramuxo BD. Cultura Galega. Banda www.caramuxo.com deseñada Manis S o p o rtal de Culturagalega.org con infor- www.manisdixital.com mación sobre a banda deseñada galega www.culturagalega.org/bd Nicetrip www.nicetripgalicia.com Polaqia Colectivo de autores/as autoeditores/as Once Varas de banda deseñada www.oncevaras.com www.redegalega.org/polaqia Projecto global www.projectoglobal.com Revista Retranca Revista ga l e gade humor Rei Zentolo www.revistaretranca.com www.reizentolo.com 6
 7. 7. COMUNIDADE BLOG CULTURA POPULAR Blogalego Galicia encantada Buscador de co ntidos nos blogs en Enciclopedia da fa ntasía popular de galego Galiza www.blogalego.com www.galiciaencantada.com Blogaliza Museo do Pobo Galego Comunidade blog. O blogmillo fe i to Toda a información sobre o máis com- web pleto museo da nosa cultura popular www.blogaliza.org www.museodopobo.es Blogoteca O Patrimonio Sistema gratuíto e en galego para a Ca n d i d at u ra das t radicións orais c re a c i ó n , xestión e aloxa m e nto de galego-portuguesas a ser declaradas blogs patrimonio inmaterial da humanidade www.blogoteca.com por parte da Unesco www.opatrimonio.org Nireblog Sistema gratuíto de creación, xestión e Xogos populares aloxamento de blogs en máis de 50 Po rtal da tradición lúdica ga l e ga . idiomas, entre eles o galego Información sobre xogo s, recursos, www.nireblog.com/gl competicións, etc. www.xogospopulares.com DEPORTE NA REDE DIÁSPORA Deporte Galego Web institucional do deporte galego Atopadoiro www.deportegalego.eu Servizo para o reencontro de galegos e galegas coas súas fa m i l i a s Seleccións galegas www.atopadoiro.org Canal de Vieiros dedicado ás seleccións deportivas galegas Fillos de Galicia www.vieiros.com/seleccions Comunidade virtual de emigración galega www.fillos.org Xiria Sitio web da Asociación Deportiva Xiria de Carballo. Toda a información sobre Galica Aberta os clubs de xadrez, voleibol, baloncesto Web da Secretaría Xeral de Emigración e balonmán da Xunta www.xiria.net http://galiciaaberta.xunta.es 7
 8. 8. ECOLOXISMO EDUCACIÓN Asociación para a Defensa Asociación Socio-Pedagóxica Ecolóxica de Galiza (ADEGA) Galega (AS-PG) Web desta asociación ecoloxista. www.as-pg.com I n formación sobre as súas actividades e campañas CEIP Fogar www.adegagaliza.org http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar Carballo limpo Consellaría de Educación e Web do Co n cello de Carballo sobre o Ordenación Universitaria coidado do medio. I n formación sobre www.edu.xunta.es reciclaxe, re collida de lixo, punto limpo, etc. Edugaliza www.carballolimpo.com www.edugaliza.org Cos pés na terra IES Alfredo Brañas Revista elect rónica para a información, a http://centros.edu.xunta.es/ re f l exión e o debate sobre o medio e a iesalfredobranas sustentabilidade www.cospesnaterra.info IES Isidro Parga Pondal http://centros.edu.xunta.es/ Verdegaia iesisidropargapondal Web desta asociación ecoloxista. I n formación sobre as súas actividades e IES Monte Neme campañas http://centros.edu.xunta.es/ www.verdegaia.org iesmonteneme Voluntariado en Defensa do Nova Escola Galega Monte Galego www.nova-escola-galega.org Web desta asociación ecoloxista. I n formación sobre as súas actividades e Universidade da Coruña campañas www.udc.es www.voluntariadomontegalego.org Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es Universidade de Vigo www.uvigo.es 8
 9. 9. ENCICLOPEDIA Wikipedia Consello da Cultura Galega Enciclopedia colaborativa en ga l e go de Sitio web desta institución ga l e ga con transmisión do coñecemento sen re s t r i- i n formación sobre a súa actividade, cións editoriais nin comerciais proxe ctos, publicacións, arquivos, ce n- http://gl.wikipedia.org tros, etc. www.consellodacultura.org IMAXE E Culturagalega.org AUDIOVISUAL Po rtal de información cultural ga l e ga . Nova s, eve nto s, a xe n d a , cert a m e s, AVG. Cultura Galega. soportais de literat u ra , audiovisual, Audiovisual música e banda deseñada, etc. S o p o rtal de Culturagalega.org con info r- www.culturagalega.org mación sobre o audiovisual ga l e go www.culturagalega.org/avg INSTITUCIÓNS Axencia Audiovisual Galega PÚBLICAS Unidade da Consellaría de Cultura e Deporte para apoiar e re fo rzar a creación audiovisual en Galiza Concello da Laracha www.axenciaaudiovisualgalega.org www.concellolaracha.com CGAI Concello de Cabana de Ce nt ro Galego de Artes da Imaxe Bergantiños www.cgai.org www.concello-cabana.com Concello de Carballo INFORMACIÓN www.carballo.org CULTURAL Concello de Coristanco www.concellocoristanco.es Arredemo Rede de acción sociocultural Concello de Laxe www.arredemo.info www.concellodelaxe.com Consellaría de Concello de Cultura e Deporte Malpica de Bergantiños Toda a información da Consellaría de www.concellomalpica.com Cultura e Deporte da Xunta http://culturaedeporte.xunta.es 9
 10. 10. INSTITUCIÓNS PÚBLICAS Concello de Ponteceso Biblioteca Virtual de www.ponteceso.net Literatura Universal en Galego Deputación da Coruña Literatura universal na nosa lingua www.dicoruna.es www.bivir.com Parlamento de Galicia www.parlamentodegalicia.com Biblioteca Virtual Galega Biblioteca virtual con múltiples obras para ler, ver e escoitar e información Xunta de Galicia sobre as nosas autoras e autores www.xunta.es www.bvg.udc.es Biblos Clube de Lectores LIBROS E Novidades literarias e venda de libros LITERATURA www.biblosclube.com Asociación de Escritores/as Federación de en Lingua Galega (AELG) Libreiros/as de Galiza Información sobre as actividades, Información sobre o libro galego, as biografía de todos/as os/as asocia- librarías, etc. dos/as, etc. www.librarias.org www.aelg.org Lg3. Cultura Galega. Asociación Galega de Literatura Editores (AGE) Soportal de información literaria do Información sobre todas as editoriais Consello da Cultura Galega do país, ademais de novas, axenda, www.culturagalega.org/lg3 premios, etc. www.editoresgalegos.org Literactúa Blog do proxecto Literactúa, de difusión do libro e da lectura en Asociación Galega do galego en Carballo Libro Infantil e Xuvenil www.carballo.org/literactua Actividades, novas, premios, etc. www.galix.org 10
 11. 11. Praza das Letras Ciberirmandade da Fala O máis completo portal das nosas Colectivo para a defensa da nosa lin- letras: autores/as, editoriais, libros, gua desde a rede asociacións, axenda, entrevistas, pre- www.ciberirmandade.org mios, reportaxes, clubs de lectura, campañas, recursos, etc. Coordinadora de www.prazadasletras.com Traballadores/as de Rede de Bibliotecas Normalización da Lingua de Galiza (CTNL) Portal coa información das Actualidade sobre o proceso de nor- bibliotecas do noso país malización da lingua galega: novas www.rbgalicia.com sobre lingua, convocatorias, forma- ción, publicacións, recursos, ligazóns, etc. www.ctnl.org LINGUA Lingua de Amor Portal do Consello da Xuventude de A Mesa pola Normalización Galiza para a dinamización lingüística www.linguadeamor.eu Lingüística Plataforma para a defensa e promo- ción do uso do galego con informa- Loia ción sobre a súa historia, iniciativas, Portal con información xeral sobre a novas, campañas, lexislación lingüísti- lingua galega: mapas, historia, ca, etc. gramática, etc. www.amesanl.org www.loia.org Centro de Documentación Portal Galego da Língua Portal promovido pola reintegra- Sociolingüística de Galicia cionista Associaçom Galega da Língua (CDSG) (AGAL): actualidade, iniciativas, etc. Web deste centro pertencente ao www.agal-gz.org Consello da Cultura Galega. Información sobre os seus obxectivos, Real Academia Galega convocatorias, dinamización, planifi- Información sobre a RAG, obxectivos, cación lingüística, etc. seccións, membros, biblioteca, arquivo, www.consellodacultura.org/ etc. Conta cunha sección de recursos arquivos/cdsg lingüísticos www.realacademiagalega.org 11
 12. 12. Secretaría Xeral Rede de Información Xuvenil de Política Lingüística (RIX) Información sobre a política lingüísti- Rede galega de información e docu- ca do Goberno galego: novas, recursos, mentación xuvenil formación, convocatorias, etc. www.rix.org www.xunta.es/linguagalega Xuventude.net Voluntariado Lingüístico Portal de información xuvenil Programa de activación lingüística www.xuventude.net para a participación cidadá www.valingua.org Xuventudes Socialistas Organización xuvenil do PSdG-PSOE www.xuventudessocialistas.org MOCIDADE MÚSICA PARA Consello da ESCOITAR Xuventude de Galicia (algúns grupos) Entidade institucional representativa das asociacións xuvenís do noso país A compañía do ruído www.cxg.org Música de taberna www.acompaniadoruido.com Galiza Nova Organización xuvenil do Bloque Ataque escampe Nacionalista Galego (BNG) Rock de serie B www.galizanova.org http://ataqueescampe.blogspot.com/ Novas Xeracións Cuchufellos Organización xuvenil do Partido Ska reggae speed-folk Popular (PP) www.cuchufellos.com www.novasxeracions.com/galego Dios ke te crew Quérote Hip hop Centro de asesoramento www.diosketecrew.com afectivo-sexual para a mocidade www.querote.org Festicultores Cultivadores de festa www.festicultores.com/gz 12
 13. 13. Guezos O Leo i Arremecaghona Folk rock Cañautor punk www.guezos.com http://arremecaghona.blogspot.com Lamatumbá Ruxe ruxe Mestura de reggae, samba, rumba e Rock www.ruxeruxe.com rock con carácter propio www.lamatumba.com Skárnio Música de combate Loretta Martin www.skarnio.info Funk-rock www.lorettamartin.net SonDeSeu Orquestra folk Luar na lubre www.sondeseu.org Folk www.luarnalubre.com Susana Seivane Gaiteira Marful www.susanaseivane.com Melodías bailábeis con letras actuais www.marful.info The homens Power pop www.thehomens.com Mercedes Peón Cantante e gaiteira Zénzar www.mercedespeon.es Rock contundente www.zenzar.info Milladoiro Folk www.milladoiro.com MÚSICA: INFORMACIÓN Nonresidentz VARIADA Hip hop http://nonresidentz.com A polo ghit Na procura da canción galega do Nordestinas verán Harmonías contemporáneas http://apologhit.vieiros.com www.nordestinas.eu 13
 14. 14. ORGANIZACIÓNS POLÍTICAS A Regueifa Bloque Nacionalista Galego Plataforma de distribución creativa de (BNG) música galega a través da rede www.bng-galiza.org www.aregueifa.net Partido Popular de Galicia Ghastas Pista? (PP) Información sobre música folk e www.ppdegalicia.com tradicional galega www.ghastaspista.com Partido Socialista de Galicia Partido Socialista Obrero Komunikando Portal da música de Galiza non sub- Español (PSdeG - PSOE) www.psdeg-psoe.org vencionada www.komunikando.net Terra Galega (TeGa) www.terragalega.eu Mega Canal de información sobre música galega RECURSOS www.culturagalega.org/mega LINGÜÍSTICOS Música ao vivo Rede galega de música ao vivo Dicionario de galego en liña www.musicaovivo.info Dicionario Ir Indo con definicións en galego e equivalencias en portugués, Música pirateable en galego castelán e inglés Bitácora con música en galego para www.digalego.org descargar de balde http://emepegues.blogspot.com OpenTrad Tradutor automático das linguas do Sonotone Estado español www.opentrad.com Revista galega de música www.sono-tone.net Recursos Lingüísticos Web da Deputación da Coruña con Trastenda correctores ortográficos, dicionarios e A tenda máis completa de música vocabularios, aprendizaxe, tradutores galega e linguateca www.trastenda.com www.recursosparaogalego.com 14
 15. 15. Tradutor Apertium Máis internet, máis galego Tradutor español-galego e galego- Páxina do 17 de maio, Día das Letras español de textos, sitios web e Galegas, Día de Internet, Día Mundial arquivos de texto das Telecomunicacións e da Sociedade http://sli.uvigo.es/tradutor da Información www.maisinternetmaisgalego.org Vocabulario ortográfico da lingua galega Mancomún Vocabulario ortográfico da Real Iniciativa galega polo software libre. Este portal é o punto de encontro do Academia Galega software libre galego. Iniciativas, even- www.realacademiagalega.org/volga tos, recursos, espazo colaborativo, directorio, etc. SOFTWARE, www.mancomun.org TECNOLOXÍA E REDE GALEGA Puntogal Iniciativa para a procura do dominio de internet .gal para a cultura galega AGNIX www.puntogal.org Asociación para a divulgación do soft- ware libre e para a alfabetización tec- nolóxica e informática galega TURISMO E www.agnix.org COMERCIO Cesga Centro Comercial Centro de supercomputación galego Aberto de Carballo www.cesga.es Información sobre o Centro Comercial Aberto de Carballo: novas, contacto, actividades, ofertas e demandas de Código Cero emprego, buscador de asociados, etc. Diario tecnolóxico galego www.ccacarballo.com www.codigocero.com Finisterrae Linux Galiza A comunidade virtual da Costa da Asociación de Usuario de Software Morte: actualidade, axenda, que ver, Libre de Galiza onde aloxarse, onde comer, que facer, www.linux-galicia.org que saber, como chegar, o tempo, deportes, concellos, etc. www.finisterrae.com 15
 16. 16. XORNAIS E INFORMACIÓN XERAL Galiciaturismo A Nosa Terra Buscador de aloxamentos turísticos en Diario dixital e semanario en papel todo o país www.anosaterra.com www.galiciaturismo.es A Peneira TurGalicia Edición electrónica do quincenario Toda a información turística do noso galego de información xeral país neste web institucional www.apeneira.com www.turgalicia.es Chuza Turismo Costa da Morte Rede social de novas Información sobre o Plan de www.chuza.org dinamización turística da Costa da Morte. Aloxamentos, gastronomía, De Luns a Venres natureza, concellos, novas, etc. Versión dixital do diario gratuíto www.turismocostadamorte.com galego www.l-v.es XOGOS NA REDE Galicia Hoxe Versión electrónica do único diario en papel integramente en galego Mega Xogos www.galicia-hoxe.com O portal en galego de xogos gratuítos na rede La Voz de Galicia www.megaxogos.com A edición electrónica deste xornal pode consultarse traducida a galego Trivial Gz www.lavozdegalicia.es O Trivial en rede, en galego e con con- tidos galegos O Acontecer www.as-pg.com/trivial.gz Semanario gratuíto da Costa da Morte www.oacontecer.com Xoga con nós Xogos educativos desenvolvidos pola Radio Televisión de Galicia Xunta de Galicia Web corporativo da CRTVG www.edu.xunta.es/xogos www.crtvg.es Xogos tradicionais Diversos xogos en rede e outros www.xogostradicionais.com 16
 17. 17. Televisión de Galicia. A Galega Aquí pódense ver todos os vídeos informativos da TVG www.agalega.info Vieiros O primeiro diario dixital galego www.vieiros.com Os meus favoritos Selección de sitios web en galego 17
 18. 18. ARTES ESCÉNICAS 18
 19. 19. 19
 20. 20. Os meus favoritos Selección de sitios web en galego 20

×