Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phân tích tài chính doanh nghiệp

16,518 views

Published on

Hiểu được sức khỏe của doanh nghiệp

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. 1. Ph©n tÝch Tµi chÝnh doanh nghiÖ p Th.s §oµn H÷u C¶nh1
 2. 2. Néi dung Ph©n tÝch TCDN x Tæng quan vÒ ph©n tÝch TCDN x Ph­¬ ng ph¸ p lËp, ® vµ kiÓ m tra c¸ c b¸ o c¸ o äc tµi chÝnh vµ ph©n tÝch l­u chuyÓ n tiÒn tÖ x Ph©n tÝch kÕ t qu¶kinh doanh x Ph©n tÝch Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn vµ tµi s¶ n x Ph©n tÝch c¸ c tû sè tµi chÝnh x Ph©n tÝch t×nh huèng: Ph©n tÝch Tµi chÝnh2 ngµnh Xim¨ ng
 3. 3. I. Tæng quan vÒ ph©n tÝch TCDN x Kh¸ i niÖ m x Môc tiª u x Ph­¬ ng ph¸ p ph©n tÝch x Qui tr×nh ph©n tÝch TCDN3
 4. 4. 1. Kh¸i niÖm Ph©n tÝch tµi chÝnh l qu¸ tr×nh kiÓ m tra, xem µ xÐ t c¸c sè lÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ trong i qu¸ khø nh»m m ôc ®Ých ®¸nh gi¸ thùc trng tµi ¹ chÝnh, d ù tÝnh c¸c rñi ro vµ tiÒ m n¨ng t­¬ng l ai cña m ét DN, trªn c¬ së ®ã gióp cho nhµ ph©n tÝch ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cã lªn quan ti i í li Ých cña hä trong DN ®ã. î4
 5. 5. 2. M tiªu ph©n tÝch tµi ôc chÝnh doanh nghiÖp x Nhµ cho vay (tÝn dông ng©n hµng vµ tÝn dông th­¬ng m¹i) -- Xem xÐt, ®nh gi¸ tÝnh ¸ thanh kho¶ cÒ doanh nghiÖ p. n a x Nhµ ®Çu t­ tr¸i phiÕu -- Xem xÐt, ®nh gi¸ ¸ dßng tiÒn dµi h¹n cÒ doanh nghiÖ p. a x Cæ ®«ng -- Xem xÐt, ®nh gi¸ vµ ® ¸ iÒu ­ chØnh ®îc kh¶n¨ sinh lêi vµ søc mnh ng ¹ ho¹t ® dµi h¹n cÒ doanh nghiÖ p. éng a5
 6. 6. 2. M tiªu ph©n tÝch tµi ôc chÝnh doanh nghiÖp (tiÕp) x Nhµ qu¶n trÞ Ð TËp trung vµo ph©n tÝch, ®nh gi¸ tr¹ng th¸ i tµi chÝnh hiÖ n t¹i vµ c¸ c ¸ c¬ héi tiÒm tµng cÒ doanh nghiÖ p. a x KiÓm so¸t Ð Xem xÐt tËp trung vµo lîi nhuËn tõ ho¹t ® ® t­ vµo c¸ c tµi s¶ éng Çu n kh¸ c nhau víi hiÖ u qu¶kh¸ c nhau. x HiÓu Ð HiÓ u ® c c¸ c nhµ cung cÊp vèn ù¬ ph©n tÝch nh­ thÕ nµo vÒ doanh nghiÖ p.6
 7. 7. 3. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ph©n tÝch tµi chÝnh 3.1 Ph­¬ng ph¸p so s¸nh - Gãc ® so s¸ nh é - §iÒu kiÖ n sö dông ph­¬ ng ph¸ p so s¸ nh: ®ång nh t vÒ néi dung kinh tÕ, vÒ ®¬n vÞ ®o l ng, vÒ ­ê ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ ®é d µi thêi gian. - C¸ c kü thuËt: So s¸nh theo hµng ngang So s¸nh theo hµng d äc7
 8. 8. 3. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ph©n tÝch tµi chÝnh (tiÕp) 3.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ x Mét tû l l sù biÓ u hiÖn m ét m èi quan hÖ gi÷a m ét l ng nµy Öµ ­î víi m ét l ng kh¸c ­î x Khi ph©n tÝch tû l cÇn chó ý nh÷ng ®iÓ m sau: Ö - Mét tû l m uèn cã ý nghÜa th× c¸c yÕu tè c u thµnh nã ph¶i Ö thÓ hiÖn m èi quan hÖ cã ý nghÜa. - C Çn ph¶i hiÓ u biÕt c¸c yÕu tè tham gia c u thµnh tû l vµ Ö nh÷ng gi¶ ®Þnh thay ®æi yÕu tè nµy ®Õn tû l . Ö H¹n chÕ : - Kh«ng th y ®­îc ®é ln cña m çi yÕu tè. í8 - Kh«ng hiÖu qu¶ nÕu so s¸nh c¸c ngµnh kh¸c nhau.
 9. 9. 4. Quy tr×nh ph©n tÝch 4.1 Thu thËp th«ng tin x Thông tin tài chính - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị - Tài liệu kế toán chi tiết x Thông tin phi tài chính - M«i tr ng vÜ m « ­ê - M«i tr­êng vi m «: Th«ng tin chung vÒ ngµnh: Th«ng tin vÒ doanh nghiÖp: ThÞ tr­êng, s¶n phÈm , chÝnh9 s¸ch cña doanh nghiÖp, tæ chøc, quản trị doanh nghiÖp
 10. 10. 4. Quy tr×nh ph©n tÝch (tiÕp) 4.2 KiÓm tra tµi liÖu x Néi dung kiÓ m tra - TÝnh hîp ph¸p cña tµi lÖu (tr×nh tù lËp, ban hµnh, i ng­êi l p, c p cã thÈm quyÒ n ký duyÖt v.v...) Ë - TÝnh nh t trÝ cña c¸c th«ng tin trªn tµi lÖu. i - TÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin. x Ph¹m vi kiÓ m tra: c¸c tµi lÖu trùc tiÕp, c¸c tµi lÖu i i kh¸c cã lªn quan, ®Æc biÖt l c¸c tµi lÖu gèc. i µ i10
 11. 11. 4. Quy tr×nh ph©n tÝch (tiÕp) 4.3 Ph©n tÝch, ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh x X©y d ùng hÖ thèng chØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch x ViÕt b¸o c¸o vµ sö d ông b¸o c¸o ph©n tÝch.11
 12. 12. II. Ph­¬ng ph¸p lËp, ®äc vµ kiÓm tra c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh x B¶ c©n ® kÕ to¸ n ng èi x B¸ o c¸ o kÕ t qu¶kinh doanh x B¸ o c¸ o l­u chuyÓ n tiÒn tÖ x B¸ o c¸ o thuyÕ t minh tµi chÝnh x KiÓ m tra c¸ c b¸ o c¸ o tµi chÝnh x Ph©n tÝch dßng tiÒn12
 13. 13. • B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n x Lµ mét b¶ tãm t¾t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cÒ n a mét doanh nghiÖ p t¹i mét thêi ® m. B¶ c©n iÓ ng ® cho thÊy: èi Tæng sè c¸ c Vèn chÒ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶ = kho¶ nî n n + së hÖu.13
 14. 14. 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) CÊu tróc B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n Tæng gi¸ trÞ nî vµ vèn chÒ së hÖu (nguån vèn) Vèn l­u Nî ng¾n h¹n Tµi s¶ l­u ® n éng ® rßng éng Nî dµi h¹n Þ Tµi s¶ cè ® nh n Þ 2. Tµi s¶ cè ® nh n hÖu h×nh Þ 3. Tµi s¶ cè ® nh n v« h×nh Vèn chÒsë hÖu14
 15. 15. B¶ng c©n ®èi cña c.ty PDU TÝnh ® Õn ngµy 31 t h¸ng 1 2 n¨m 2007 vµ 2008 (® ¬n vÞ: t û VN§ 2007 2008 2007 2008 Tai san (Asset ) Nî vµ vèn chñ së h­u Tµi san lu ®éng ­ Nî ng¾n h¹n TiÒ n m Æt 1 04 1 60 C ¸c khoan phai tra 232 266 C ¸c khoan phai thu 455 688 Nî ng¾n h¹n phai tra 1 96 1 23 Hµng tån kho 553 555 Tæng 1 ,1 1 2 1 ,403 Tæng 428 389 Tµi san cè ®Þnh Nhµ x­ëng, thiÕt bÞ 1 ,644 1 ,709Nî d µi h¹n 408 454 Vèn chñ së huu C æ phiÕu th­êng vµ thÆng d ­ vèn 600 640 Thu nhËp giu li ¹ 1 ,320 1 ,629 Tæng 1 ,920 2,26915 Tæng tµi san 2,756 3,1 1 2 Tæng gi¸ trÞ huuµ vèn chñ së nî v 2,756 3,1 1 2
 16. 16. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TÝnh láng (Liquidity) Lµ kh¶ n¨ng chuyÓ n ®æi tµi s ¶n thµnh tiÒ n m Æt cã xÐ t ti yÕu tè í thêi gian chuyÓ n ®æi vµ chi phÝ chuyÓ n ®æi. C ¸c kho¶n m ôc trong b¶ng c©n ®èi l «n ®­îc xÕp theo thø tù tÝnh l ng gi¶m d Çn. u á Gi¸ trÞ thÞ tr­êng (Market Value) Lµ gi¸ trÞ hiÖn ti cña tµi s¶n. ¹ Gi¸ trÞ sæ s¸ch (Book Value) Lµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®­îc h¹ch to¸n trªn b¶ng c©n ®èi ti ¹ thêi ®iÓ m doanh nghiÖp bá tiÒ n ra m ua. Gi¸ trÞ sæ s¸ch th­êng nhá h¬n gi¸ trÞ thÞ tr­êng16
 17. 17. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (The Income Statement) B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (B¸o c¸o thu nhËp) x Lµ m ét b¶n t m t t kÕt qu¶ ho¹t ®éng (c¸c ã ¾ kho¶n doanh thu vµ chi phÝ) cña doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong m ét kho¶ng thêi gian nh t ®Þnh, th­êng l m ét quý hoÆc µ m ét n¨m , víi kÕt thóc l sè lÖu vÒ li hoÆc µ i · l rßng cho thêi kú ho¹t ®éng ®ã. ç Tæng doanh thu Ð Tæng chi phÝ = Thu nhËp17
 18. 18. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (The Income Statement) B¸o c¸o thu nhËp nam 2008 cña c«ng ty P.D.U Ьn vÞ tÝnh: tû VND Doanh thu thuÇn 1 ,509 Chi phÝ hµng b¸n 750 Kh u hao 65 Thu nhËp tr­íc li vay vµ thuÕ (EBIT) · 694 · Tra li tiÒ n vay 70 Thu nhËp tr­íc thuÕ(Thu nhËp chÞu t huÕ) 624 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 21 2 Thu nhËp sau thuÕ(t nhËp r hu ßng) 41 2 Tr¶ cæ tøc (25% ) 1 0318 Thu nhËp giu li (75% ) ¹ 309
 19. 19. C¸ch tÝnh thu nhËp vµ cæ tøc trªn mçi cæ phÇn cæ phiÕu Gia thiÕt, c«ng ty P.D.U. cã 200 triÖu cæ phÇn cæ phiÕu ®ang lu hµnh tÝnh ®Õn cuèi nam 2008. D ùa vµo b¸o c¸o thu ­ nhËp cña P.D.U, h·y tÝnh thu nhËp trªn m çi cæ phÇn cæ phiÕu (EPS)? Vµ tÝnh cæ tøc trªn m çi cæ phÇn cæ phiÕu? Thu nhËp trª Thu nhËp rßng - Cæ tøc ­u ®i n · 412 tû mçi cæ phÇn = = 200 triÖ u CP = 2060 VND Tæng sè cæ phiÕ u cæ phiÕ u ® l­u hµnh ang (EPS) Cæ tøc trª mçi n Tæng sè cæ 103 tû cæ phiÕ u hiÖ n = tøc = = 515 VND Tæng sè cæ 200 triÖ u hµnh(DPS) phiÕ u ® l­u ang CP19 hµnh
 20. 20. 3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (The Cash Flow Statement) B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ(B¸o c¸o dßng tiÒn) x Kh¸ i niÖ m: l b¸o c¸o tµi chÝnh tæng µ hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö d ông l ng tiÒ n ph¸t sinh trong k× b¸o c¸o ­î cña DN x Môc ® ch: b¸o c¸o c¸c kho¶n thu, chi Ý tiÒ n ®­îc ph©n l ¹i theo c¸c ho¹t ®éng. o20
 21. 21. 3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (The Cash Flow Statement) x CÊu tróc - L­u chuyÓ n tiÒ n tõ ho¹t ®éng kinh doanh - L­u chuyÓ n tiÒ n tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ - L­u chuyÓ n tiÒ n tõ ho¹t ®éng tµichÝnh x C¬ së lËp - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - ThuyÕt m inh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¶ng ph©n bæ kh u hao, tr¶ li vµ gèc tiÒ n vay… ·21
 22. 22. 3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (The Cash Flow Statement) B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (B¸o c¸o dßng tiÒn) x ý nghÜ a: + X¸c ®Þnh l ng tiÒ n do c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ­î m ang li trong k× vµ d ù ®o¸n c¸c d ßng tiÒ n trong ¹ t­¬ng l ai + §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ li cæ phÇn b»ng tiÒ n · + ChØ ra m èi lªn hÖ gi÷a li, l rßng vµ viÖc thay i · ç ®æi tiÒ n cña doanh nghiÖp. + Lµ c«ng cô l p kÕ ho¹ch Ë22
 23. 23. III. Ph©n tÝ ch tû s è tµi chÝ nh (F inancial ratio analys is ) Tû sè tµi chÝnh l c¸c tû s è ®­îc thiÕt l p b»ng l y chØ tiªu nµy µ Ë chia cho chØ tiªu kh¸c, hoÆc l y sè lÖu nµy chia cho sè lÖu kh¸c. i i Tr­íc khi sö dông mçi tû sè tµi chÝnh, ta cÇn chó ý - Tû sè ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? - Nã ®o l ng g×? T¹i sao ta li quan t©m ®Õn tû sè ®ã? ­ê ¹ - §¬n vÞ tÝnh cña tû sè ®ã l g×? µ - Tû sè cao hoÆc th p sÏ cho chóng ta biÕt ®iÒ u g×? - Tû sè nµy cã thÓ ®­îc c¶i tiÕn hoµn thiÖn b»ng c¸ch nµo?23
 24. 24. VÝ dô: Ph©n tÝch tû sè tµi chÝnh c«ng ty DOH UKI B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C «ng ty DOHUKI TÝnh ® Õn ngµy 31 t h¸ng 12 nam 2007vµ 2008 ( t VND) û 2007 2008 Thay ®æi Tµi san cã Tµi san lu ®éng ­ -TiÒ n m Æt 84 98 + 14 -C ¸c khoan phai thu 1 65 1 88 + 23 -Hµng tån kho 393 422 + 29 Tæng 642 708 + 66 Tµi san cè ®Þnh -Nhµ x­ëng vµ thiÕt bÞ rßng 2,731 2,880 + 1 4924 Tæng tµi san 3,373 3,588 + 21 5
 25. 25. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C «ng ty DOHUKI TÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 2 nam 2007 vµ 2008 (tû VND) 2007 2008 Thay ®æi Tµi san nî vµ vèn chñ së huu Nî ng¾n h¹n -C ¸c khoan phai tra 31 2 344 + 32 -Nî ng¾n h¹n 231 1 96 - 35 Tæng 543 540 - 3 Nî d µi h¹n 531 457 - 74 Vèn chñ s ë huu -C æ phiÕu ®¹i chóng vµ thÆng d ­ vèn 500 550 + 50 - Lîi nhuËn giu li ¹ 1 ,799 2,041 + 242 Tæng 2,299 2,591 + 29225 Tæng nî vµ vèn chñ së huu 3,373 3,588 + 21 5
 26. 26. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (Income Statement) C «ng ty DOHUKI B¸o c¸o thu nhËp 2008 (tû VND) Doanh thu 2,31 1 Chi phÝ hµng b¸n 1 ,344 Kh u hao 276 Thu nhËp tr­íc thuÕ vµ li vay (EBIT) · 691 · Tra li vay 1 41 Thu nhËp chÞu thuÕ 550 ThuÕ thu nhËp (34% ) 1 87 Thu nhËp sau thuÕ (thu nhËp rßng) 363 Tra cæ tøc (33% ) 1 2126 Lîi nhuËn giu li (67% ) ¹ 242
 27. 27. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè hiÖn hµnh (Current Ratio) Tû sè hiÖ n hµnh (kh¶n¨ ng Tµi s¶ l­u ® n éng = thanh to¸ n ng¾n h¹n) Tæng nî ng¾n h¹n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 708 Tû sè Tû sè hiÖ n hµnh cuèi kú = = 1.31 lÇn 540 0.13 ngµn lÇn h 642 Tû sè hiÖ n hµnh ®Çu kú = = 1.18 lÇn b»ng27 543 1.4
 28. 28. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè nhanh (Quick Ratio) Tû sè nhanh (kh¶n¨ ng Tµi s¶ l­u ® Ð Hµng tån kho n éng = thanh to¸ n nhanh) Tæng nî ng¾n h¹n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 708 - 422 Tû sè Tû sè nhanh cuèi kú = = 0.53 lÇn 540 0.07 ngµn lÇn h 642 - 393 Tû sè nhanh ®Çu kú = = 0.46 lÇn b»ng28 543 0.55
 29. 29. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè tøc thêi (CashRatio) Tû sè tøc thêi TiÒn m®t = (Tû sè tiÒn m®t) Tæng nî ng¾n h¹n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 98 Tû sè Tû sè tøc thêi cuèi kú = = 0.18 lÇn 540 0.03 ngµn lÇn h 84 Tû sè tøc thêi ®Çu kú = = 0.15 lÇn b»ng29 543 0.14
 30. 30. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè vèn l­u ®éng rßng so víi tæng tµi s¶n Tû sè vèn l­u ® rßng éng Vèn l­u ® rßng éng = so víi tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vèn l­u ® rßng so éng 708 - 540 Tû sè = = 4.7% víi tæng tµi s¶ cuèi kú n ngµn 3,588 1.8% h Tû sè vèn l­u ® rßng so éng 642 - 543 víi tæng tµi s¶ ®Çu kú = n = 2.9% b»ng30 3,373 4.5%
 31. 31. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè thêi gian duy tr× ho¹t ®éng Tµi s¶ l­u ® n éng Tû sè thêi gian duy tr× = Chi phÝ b×nh qu©n ho¹t ®éng ngµy Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè thêi gian duy 708 = = 192 ngµy tr× ho¹t ®éng 1,344/36531
 32. 32. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè tæng nî (Total Debt Ratio) Tæng sè nî Tû sè tæng nî = Tæng nguån vèn Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 3,588 Ð 2,591 Tû sè Tû sè tæng nî cuèi kú = = 0.28 lÇn 3,588 -0.04 ngµn lÇn h 3,373 Ð 2,299 Tû sè tæng nî ®Çu kú = = 0.32 lÇn b»ng32 3,373 0.4
 33. 33. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè tæng nî –Vèn chñ së h÷u Tû sè tæng nî Tæng nî -vèn chÒsë hÖu = Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè tæng nî-vèn 0.28 = = 0.39 lÇn chÒsë hÖu cuèi kú 0.72 -0.08 lÇn Tû sè tæng nî-vèn 0.32 = = 0.47 lÇn chÒsë hÖu ®Çu kú33 0.68
 34. 34. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Sè nh©n vèn chñ së h÷u Tæng tµi s¶n Sè nh©n vèn chÒsë hÖu = Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Sè nh©n vèn chÒ 3,588 = = 1.39 lÇn së hÖu cuèi kú 2,591 -0.08 lÇn Sè nh©n vèn chÒ 3,373 = = 1.47 lÇn së hÖu ®Çu kú34 2,299
 35. 35. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè nî dµi h¹n Nî dµi h¹n Tû sè nî dµi h¹n = Nî dµi h¹n + Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 457 Tû sè nî dµi h¹n cuèi kú = = 0.15 lÇn 457 + 2,591 -0.04 lÇn 531 Tû sè nî dµi h¹n ®Çu kú = = 0.19 lÇn35 531 + 2,299
 36. 36. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè thanh to¸n l·i vay (TIE) Tû sè thanh to¸ n l· i Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l· i vay (EBIT) = vay (TIE) L· i vay Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè thanh to¸ n 691 = = 4.9 lÇn l· i vay cuèi kú 14136
 37. 37. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè ®¶m b¶o tiÒn mÆt thanh to¸n l·i vay Tû sè ® m b¶ tiÒn ¶ o EBIT + KhÊu hao = m®t thanh to¸ n l· i vay L· i vay Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè ® m b¶ tiÒn ¶ o 691 + 276 m®t thanh to¸ n l· i vay = = 6.9 lÇn cuèi kú 14137
 38. 38. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay hµng tån kho Tû sè vßng quay hµng Gi¸ vèn hµng b¸ n = tån kho Hµng tån kho Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 1,344 = = 3.2 lÇn hµng tån kho 42238
 39. 39. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè kú h¹n vßng quay hµng tån kho Tû sè kú h¹n vßng 365 ngµy Hµng tån kho = quay hµng tån kho = Vßng quay hµng Gi¸ vèn hµng tån kho b¸ n/365 Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè kú h¹n vßng 365 ngµy = = 114 ngµy quay hµng tån kho 3.239
 40. 40. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Tû sè vßng quay c¸ c Doanh thu = kho¶ ph¶ thu n i C¸ c kho¶ ph¶ thu n i Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 2,311 = = 12.3 lÇn c¸ c kho¶ ph¶ thu n i 18840
 41. 41. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè kú h¹n vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Tû sè kú h¹n vßng quay 365 Kho¶ ph¶ thu n i = = c¸ c kho¶ ph¶ thu n i Vßng quay kho¶n D.thu/365 ph¶ thu i Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè kú h¹n vßng quay 365 = = 30 ngµy c¸ c kho¶ ph¶ thu n i 12.341
 42. 42. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay vèn l­u ®éng rßng Tû sè vßng quay vèn Doanh thu = l­u ® rßng éng Vèn l­u ® rßng éng Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay vèn l­u = 2,311 = 13.8 lÇn ® rßng éng 708 - 54042
 43. 43. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh Tû sè vßng quay Doanh thu = Þ tµi s¶ cè ® nh n Þ Tµi s¶ cè ® nh rßng n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 2,311 = = 0.8 lÇn n Þ tµi s¶ cè ® nh 2,88043
 44. 44. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay tæng tµi s¶n Tû sè vßng quay Doanh thu = tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 2,311 = = 0.64 lÇn tæng tµi s¶n 3,58844
 45. 45. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû sè lîi nhuËn biªn (Profit Margin) Tû sè lîi nhuËn biª n Thu nhËp sau thuÕ = (PM) Doanh thu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè lîi nhuËn 363 = = 15.7% biª (PM) n 2,31145
 46. 46. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû sè sinh lêi c¬ së (BEP) Tû sè sinh lêi Thu nhËp tr­íc l· i vay vµ thuÕ (EBIT) = c¬ së (BEP) Tæng tµi s¶ n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè sinh lêi c¬ 691 = = 19.3% së (BEP) 3,58846
 47. 47. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû suÊt thu håi tµi s¶n (ROA) Tû suÊt thu håi Thu nhËp sau thuÕ = tµi s¶n(ROA) Tæng tµi s¶n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû suÊt thu håi 363 = = 10.12% tµi s¶ (ROA) n 3,58847
 48. 48. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû suÊt thu håi vèn chñ së h÷u (ROE) Tû suÊt thu håi vèn Thu nhËp sau thuÕ = chÒsë hÖu (ROE) Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû suÊt thu håi vèn 363 = = 14% chÒsë hÖu (ROE) 2,59148
 49. 49. 5. Tû sè gi¸ thÞ tr­êng x Thu nhËp trªn mçi cæ phiÕu (EPS) Thu nhËp trª mçi n Thu nhËp sau thuÕ = cæ phiÕ u (EPS) Sè l­îng cæ phiÕ u th­êng Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: §­îc biÕ t tæng sè phiÕ u cÒ c«ng ty ® l­u hµnh lµ 55 triÖ u cæ a ang phiÕ u, gi¸ thÞ tr­êng hiÖ n t¹i lµ 88000®/CP Thu nhËp trª mçi cæ n 363 tû = = 7260VND phiÕ u (EPS) 50 triÖ u CP49
 50. 50. 5. Tû sè gi¸ thÞ tr­êng x Tû sè gi¸ thÞ tr­êng trªn thu nhËp cæ phiÕu (P/E) Gi¸ thÞ tr­êng cÒ cæ phiÕ u a Tû sè P/E = Thu nhËp cÒ cæ phiÕ u a Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 88000 VN§ Tû sè P/E = = 12.12 lÇn 7260 VN§50
 51. 51. 5. Tû sè gi¸ thÞ tr­êng x Tû sè gi¸ thÞ tr­êng trªn gi¸ trÞ sæ s¸ch (M/B) Gi¸ thÞ tr­êng cÒ cæ phiÕ u a Tû sè P/E = Gi¸ trÞ sæ s¸ ch cÒ cæ a phiÕ u Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 88000 VN§ Tû sè M/B = = 1.7 lÇn (2,591/50)51
 52. 52. Ph©n tÝ ch t×nh huèng Ph©n tÝch tµi chÝnh c«ng ty Xim¨ng BØm s¬n (Tµi liÖu ph©n tÝch göi kÌm)52

×