Տարեկան հաշվետվություն

1,263 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Տարեկան հաշվետվություն

 1. 1. ՇողիկՊողոսյանՏարեկանհաշվետվությունԱՌԱՋԻՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՋԵՐՄՈՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ<br />http://www.mskh.am/tesadaran.php?id=4717<br />Շատ դժվարություններ հաղթահարվեցին ջերմոցը ստեղծելու ճանապարհին: Աշխատանքներին մասնակցեցին , թե ուսուցիչներ, թե աշակերտներ, թե բանվորներ....<br />
 2. 2. ՍկսվելենՄայրդպրոցումջերմոցինախապատրաստականաշխատանքները :Նպատակըուսումնականջերմոցունենալնէր, որտեղաշակերտներնուսուցիչներիհետմիասինկարողենկատարելզանազանփորձեր` բույսերիբազմացման, երկարակեցության, Հայաստանիպայմաններումմեկամյաբույսերըդարձնելերկամյակամբազմամյաև այլն...<br />http://www.mskh.am/tesadaran10/td139-01.html<br />
 3. 3. Վերջապես տեղի ունեցավ միջին դպրոցի ջերմոցի բացումը<br />http://www.mskh.am/801<br />
 4. 4. ԱրտերկրիցներմուծվածբույսերըփորձելենքհարմարեցնելՀայաստանիպայմաններին և կլիմային:Ջերմոցենտեղափոխվել <<Մեդիա>> կենտրոնումգտնվող<<Գարդենիա>> պարտեզումծնված և բազմացվածամենատարբերբույսեր` սուրճի, բանանի, լիմոնի…. <br />
 5. 5. Գարնանըակնկալումենքավելիմեծացնելտեսականին` ուսուցիչների, սովորողների և բնակիչներինվիրատվություններիշնորհիվ: Ասեմ, որկաննմանդեպքեր, երբսիրովհանձնումենմերխնամքինիրենցծաղիկները` ինչինչպատճառներովչկարողանալովխնամելնրանց:<br />
 6. 6. Արդենիսկսկսվածենորոշհետազոտականաշխատանքներ: Հանձնարարված է տարբերսովորողների և խմբերիտեղեկություններհավաքելգրքերից, համացանցից, կոնկրետծաղիկներիմասին: Հետագայումնպատակունենալովտարբերաղբյուրներիցհավաքածնյութերըուսումնասիրել և ստեղծելգրքույկներ` որոշակիանվանացուցակով, որտեղկլինենտեղեկություններայդծաղիկիընտանիքի, հայրենիքի, խնամքի, բազմացման, հիվանդությունների, բուժման և առանձնահատկությունների...<br /> <br />
 7. 7. Ճամփորդություն դեպիԴարակերտիջերմոց<br />http://www.mskh.am/453<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. <<ՓՈՔՐԻԿ ՋԵՐՄՈՑ>><br />Հաշվիառնելովորոշբույսերիօրինակ `մանուշակ, ֆուկսիա , դրացենակամվիշապածառիջերմասերլինելը, միտքհղացավառանձնահատուկվերաբերմունքցուցաբերելայդբույսերիհանդեպ , ապահովելովհամեմատաբարբարձրջերմաստիճան: Ստեղծվեծայդբույսերիհամարփոքրիկկացարան ` <<Մինի>> ջերմոց, որըտաքացվում է սովորականէլեկտրականլամպիլույսով: Սահմանված է ամենօրյահսկողություն և սովորողներիհետկատարվումենանհրաժեշտգրառումներ<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. 2-րդ կիսամյակում ,ՋերմոցայինաշխատանքներիցբացիիրականացրելեմԿարուձևիընտրությամբգործունեությունը<br />
 16. 16. Գործունեությանմեջընդգրկվածեն 7-8-րդ դասարանիմիխումբսովորողներ, որոնքսիրով և հետաքրքրությամբմասնակցումենիրենցիսկընտրածնախասիրությանը:<br />
 17. 17. http://www.mskh.am/am/4437ԿարուձևիընտրությամբգործունեությանաշխատանքներըառաջինկիսամյակումանցկացրելՄերիխանջյանը: այդդասընթացներըտեղիենունեցելարհեստագործականդպրոցիշենքում` կարիարհեստանոցում:<br />
 18. 18. Շատկարևոր է սովորողներիմոտձևավորելբարձրճաշակ, պահանջկոտություն, համբերատարությունիրենցգործինկատմամբ, քանիորայսբնագավառումպետք է լինելբանիմաց և խելացի…<br />
 19. 19. Կարուձևիմասնագիտությունընտրողըպետք է իմանա,որմիայնհագուստիձևիընտրությունըբավարարչիայնպատարաստելուհամար: Պետք է կտորըհամապատասանիընտրվածձևին, ինչպեսնաևայնկրողիկառուցվածքին: <br />
 20. 20. Դրահամարկարուձևիմասնագիտությունընտրողներըպետք է կարողանան` 1.կատարել անհրաժեշտչափումներ2.ստանալ համապատասխանչափսիձևմանձևաններ <լեգալներ>3.ճիշտ տեղադրելկտորիվրա, ամրացնելգնդասեղներով, նորայնուհետևկտրել ` չմոռանալովթողնվացքները <կարաբաժիններ>:<br />
 21. 21. Գաղտնիքչէ, որժամանակակիցհագուստներըձևավորվումենբազմաթիվաբստրակտզարդերով, որոնքկարողենպատրաստվածլինելչնախատեսվածնյութերից: Մենքնույնպեսփորձումենքպատրաստելհամապատասխանզարդեր…<br />
 22. 22. Շատկարևոր է նաև, որսովորողներըկարողանանհաշվելտվյալմոդելիհամարանհրաժեշտկտորիչափը` կախվածկտորիլայնությունից:<br />
 23. 23. Անհամբերսպասումենքմերնորաստեղծկարիարհեստանոցին, որըմերաշխատանքըկդարձնիավելիդյուրին և արդյունավետ…<br />
 24. 24. Միխումբ սովորողներ,տեխնոլոգիայի դասաժամերին այցելել  են ուսումնաարտադրական արհեստանոց` ջերմոց: <br /> Դասաժամերի ընթացքում տնկվել, խնամվել և վերատնկվել են բազմատեսակ բույսեր: Հնարավորին չափ հավաքվել են որոշ բույսերի սերմեր, որոնք նախատեսված են նորաստեղծ սերմադարանում պահելու և հաջորդ տարում` ավելի նպատակային  օգտագործելու համար:   Այս սովորողների հետ խնամել ենք գրադարանի ներքին բակը և միաժամանակ մասնակցել ենք շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներին: <br />Այս գործունեության արդյունքում  ստեղծվել են թաղարային ծաղիկներ, որոն օգտագործվել են ըստ անհրաժեշտության:<br />Տեխ. Դասաժամերից բացի ներքոհիշյալ սովորողները լրացուցիչ  արտաժամյա ներգրավվել են ջերմոցային աշխատանքների մեջ: <br /> <br />Արմենուհի Գասպարյան 8-1<br />Մարիամ Սեմրջյան 8-1<br />Բարեղամյան Սեդա 7-5<br />Սաշիկ Առաքելյան 8-2<br /> <br />

×