Advertisement

Hauber77tablazat.pdf

Mar. 18, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Hauber77tablazat.pdf

 1. - 1 - Dr. Hauber Károly 77 TÁBLÁZAT a magyar nyelv és irodalom tanulásához, tanításához DIGITÁLI KIADVÁNY – E-KÖNYV SZERZŐI KIADÁS PÁPA, 2022 Szakmailag ellenőrizte: Cseke Laura középiskolai tanár Terdikné dr. Takács Szilvia középiskolai tanár
 2. - 2 -
 3. - 3 - 1. NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK hauber-karoly.eoldal.hu NYELV ÉS BESZÉD A NYELVEK CSOPORTOSÍTÁSA JELEK ÉS JELRENDSZEREK A KOMMUNIKÁCIÓ TÉNYEZŐI, FUNKCIÓI A nyelv a gondolkodás és a kapcsolatteremtés legfőbb eszköze. Segítségével sajátítjuk el a kultúrát és válunk emberré. A nyelv szavait a nyelvi rendszer és a használati szabályok alapján alkalmazzuk. Képlettel: SZAVAK + NYELVI RENDSZER + HASZNÁLATI SZABÁLYOK. A nyelv az embertől függetlenül létező társadalmi jelenség. A beszéd a nyelv egyéni és aktuális alkalmazása – a nyelv létformája, megvalósulása. Hány nyelv van a világon? Kb. 4-5 ezer. Négyféleképpen csoportosíthatjuk őket: 1. A beszélők száma szerint. Ebben a rangsorban a maga 14 millió beszélőjével a magyar a 47. 2. Eredet szerint. Az egymással rokon nyelvek nyelvcsaládokat alkotnak. Számunkra a legfontosabb az indoeurópai és az uráli. 3. Nyelvtípus szerint: Ez azt veszi figyelembe, mi történik a szóval, ha mondatba kerül. 4. Ha a nyelv létmódját nézzük, van élő, holt és mesterséges nyelv. Az elsőnek van anyanyelvi beszélője. A másodiknak nincs, ezért fejlődése lezárult; ilyen pl. a latin vagy az ógörög. A mesterséges nyelvet szándékosan hozta létre az ember (eszperantó). A jel egy másik jelenségre utal. Jelrendszerbe illeszkedik. A legfontosabb jelrendszer a nyelv. A jelek 3 típusa: 1. Az IKON hasonlóságon alapul (férfialak a WC-ajtón) 2. Az INDEX érintkezésen (férfifej ugyanott) 3. Megegyezésen alapul a SZIMBÓLUM (piros=tilos). A nyelvi jelek a hangutánzó és a hangfestő szavak kivételével szimbólumok. Nem csak szavakkal kommunkálunk. A nem nyelvi kifejezőeszközök lehetnek 1. vizuálisak: ARCJÁTÉK, TEKINTET, KÉZMOZDULAT, TESTTARTÁS, TÉRKÖZ 2. akusztikusak: HANGERŐ, HANGSÚLY, HANGLEJTÉS, BESZÉDTEMPÓ. Ezek helyettesítik vagy árnyalják a kommunikációt. A kommunikáció (közlésfolyamat, beszélgetés vagy információcsere) valamely jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása. Tényezői, vagyis megvalósulásának feltételei: BESZÉLŐ, HALLGATÓ, CSATORNA, ÜZENET, KÖZÖS KÓD, KÖZÖS ELŐZETES ISMERETEK Funkciói: 1. TÁJÉKOZTATÁS 2. FELHÍVÁS 3. ÉRZELEMKIFEJEZÉS 4. KAPCSOLATTEREMTÉS 5. ÉRTELMEZÉS 6. GYÖNYÖRKÖDTETÉS KÉT NYELVCSALÁD A HÁROM NYELVTÍPUS A KOMMUNIKÁCIÓ KÉT ALAPTÍPUSA Az indoeurópai nyelvcsalád közel 150 nyelvből áll. 3 millárd ember beszéli. Számos ága közül a legfontosabbak: 1. Újlatin: francia, olasz, portugál, román, spanyol stb. 2. Germán: német, angol, svéd, norvég, dán, holland stb. 3. Szláv: orosz, ukrán, lengyel, szlovák, cseh, szlovén stb. Az uráli nyelvcsaládnak mintegy 25 millió beszélője van. Ide tartozik a magyar, a finn, az észt, a lapp stb. Legközelebbi nyelvrokonaink, a vogulok és az osztjákok Nyugat- Szibériában élnek. Kb. 3000 éve váltunk el elődeiktől, ezért a magyar a legrégebbi nyelvek közé tartozik. Három nyelvtípust különíthetünk el: 1. ELSZIGETELŐ (izoláló) Itt a szavak hangalakja mondatba kerülve változatlan marad, a viszonyítás segédszavakkal, szórenddel, hangsúllyal, hanglejtéssel történik. (kínai, vietnámi) 2. RAGASZTÓ (agglutináló). Ebben a toldalékok játsszák a legfontosabb szerepet (magyar, török) 3. A HAJLÍTÓ (flektáló) nyelvtípusban a mondatbeli viszonyítást a szótő hangalakjának megváltozása jelzi. Az indoeurópai nyelvek többsége ide tartozik, köztük a német és az angol. Egynemű nyelvtípus természetesen nem létezik, minden nyelv átmeneti típus. SZEMÉLYKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ A személyközi kommunikáció többnyire közvetlen, oda- vissza irányú és nem tömeges. A viselkedés része. Legfontosabb maximái: 1. Csak annyit mondj, amennyi szükséges! 2. Igazat mondj és tudd is indokolni! 3. Maradj a témánál! 4. Légy egyértelmű, beszélj érthetően! Legfontosabb összetevői: - KÖSZÖNÉS, MEGSZÓLÍTÁS - BEMUTATÁS, BEMUTATKOZÁS - TÁRSALGÁS A tömegkommunikáció hagyományosan közvetett (technikai eszköz közbeiktatásával történik), egy irányban ható (fölülről lefelé) és tömeges (sokakhoz eljut). De ma már keveredik a személyközi kommunikációval. Ha internetes lapokhoz hozzá lehet szólni, ha egy Facebook- üzenet a megosztások révén sokakhoz eljut, akkor a személyközi és a tömegkommunikáció összekapcsolódik. Az internettel bekövetkező fordulatot a tömegkommunikációban: ÚJ MÉDIÁNAK nevezzük. Ez a nyelvhasználatot és a nyelvi érintekezést is átalakította. Egyre inkább azt tapasztalhatjuk, hogy az írott nyelv beszélt nyelvi jellegűvé válik. A nyelvhasználatnak ezt az átalakulását ÚJ BESZÉLTNYELVISÉGNEK hívhatjuk.
 4. - 4 - 2. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A HANGTANHOZ hauber-karoly.eoldal.hu MIVEL FOGLALKOZIK? KÉT ALAPFOGALOM A HANGKÉPZÉS 1. hangképzés 2. a hangok csoportosítása 3. a hangok előfordulásának és találkozásának szabályszerűségei: hangtörvények Fontos: a hang nem jel, csak jelelem BESZÉDHANG=a kiejtett hang, FONÉMA=az a hang, amelynek jelentésmegkülönböztető szerepe van. Például az „á” beszédhangot többféleképpen ejthetjük (nyitott szájjal vagy zártabban, „a”-ba hajlón), de csak egy „á” fonéma van, mert csak neki van jelentésmegkülönböztető szerepe. A magyarban 39 fonéma van 40 betűvel („j”=j+ly): 14 magánhangzó, 25 mássalhangzó HANGKÉPZŐ SZERVEK: 1. tüdő 2. légcső 3. gégefő a két hangszalaggal 4. szájüreg a nyelvvel, az ajkakkal és a fogakkal 4. ínyvitorla 5. orrüreg. Kilégzéskor beszélünk. A MAGÁNHANGZÓK KÉPZÉSEkor a levegő nem ütközik akadályba, tiszta zönge keletkezik, amelyet a szájüreg mintegy hangszekrényként működve fölerősít. A MÁSSALHANGZÓK KÉPZÉSEkor a levegő akadályba ütközik (pl. a két ajak vagy a nyelv és a fogak). MAGÁNHANGZÓK MAGÁNHANGZÓTÖRVÉNYEK a nyelv vízszintes mozgása szerint HANGREND: a magánhangzók szabályos rendeződése. Régi szavaink magas vagy mély hangrendűek: kilenc, álom. Az e-é, i-í előfordul mély magánhangzókkal is, ezek vegyes hangrendű szavak: fiú, leány. Az ok: hangtörténeti, eredetileg lehetett nyelvünkben mély e és i is. a nyelv függőleges mozgása szerint MÉLY: AUTÓ MAGAS: TENISZÜTŐ ajakkerekítéses ajakréses ajakkerekítéses ajakréses felső nyelvállású u-ú ü-ű í-í ILLESZKEDÉS: a hangrend kiterjesztése a toldalékokra: a magas hangrendű szavakhoz magas, a mély hangrendűekhez mély hangrendű toldalék járul: házban, kertben. Az egyalakú toldalék (pl. -ig, -ért) nem illeszkedik, a háromalakú esetében a magas-mély illeszkedés kiegészül az ajakműködés szerinti illeszkedéssel (házhoz, kézhez, tűzhöz). középső nyelvállású o-ó ö-ő (ë)-é alsó nyelvállású a-(ā) e HIÁTUSTÖRVÉNY: Két magánhangzó találkozása esetén a kiejtés megkönnyítése érdekében gyakran egy mássalhangzó kerül közéjük: dió, fiú, hiú, hiába. legalsó nyelvállású (ȧ)-á Megjegyzés: A táblázat mutatja, hogy az a-á, valamint az e-é nem rövid-hosszú párok, mégis annak érezzük őket, mert az ȧ nyelvjárási szintre, az ë regionális szintre szorult vissza, és már nem fonéma. MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK HASONULÁS: Két mássalhangzó találkozásakor, az egyik teljesen vagy egy képzési mozzanat tekintetében magához hasonítja a másikat. 1.Teljes hasonulás: egészség, kenyérrel 2. A részleges hasonulás lehet zöngésség szerinti: vasgolyó, hoztam 3. a képzés helye szerinti: színpad, azonban MÁSSALHANGZÓK a képzés módja szerint a képzés helye szerint ajakhang foghang szájpadláshang gégehang ÖSSZEOLVADÁS: Két szomszédos mássalhangzó ellentétét úgy oldjuk föl, hogy helyette egy hosszú harmadikat ejtünk: botja, barátság, fuss zöngés zöngétlen zöngés zöngétlen zöngés zöngétlen zöngés zöngétlen zárhang b p d t g k RÖVIDÜLÉS: Ha egy hosszú és egy rövid mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor a hosszú mássalhangzót röviden ejtjük: otthon, arccal, hallgat orrhang m n ny réshang v f z, zs, l sz, s j=ly h KIESÉS: Ha három különböző mássalhangzó kerül egymás mellé, a középső rendszerint kiesik: csukd be, nézd meg, mondta zár-rés hang dz, dzs c, cs gy ty pergőhang r Fontos: A törvény lehet írásban jelöletlen (látja) vagy jelölt (ez+vel=ezzel)
 5. - 5 - 3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A MORFÉMÁKHOZ (SZÓELEMEKHEZ) hauber-karoly.eoldal.hu A MORFÉMA FOGALMA, CSOPORTJAI AZ IGE- ÉS NÉVSZÓTÖVEK RENDSZERE A TOLDALÉKOK FAJTÁI A MORFÉMA a nyelv legkisebb jelentéssel bíró egysége. Az alak és a jelentés alapján lehet: 1. SZABAD MORFÉMA. Ezt önálló alak, önálló jelentés jellemzi: ház, fut, kék stb. 2. A FÉLSZABAD MORFÉMA alakja önálló, jelentése járulékos. Ilyenek a viszonyszók: be, mögé, tehát stb. 3. A KÖTÖTT MORFÉMÁT járulékos alak, járulékos jelentés jellemzi. A toldalékok tartoznak ide. A SZABAD MORFÉMÁK szótövek vagy tőmorfémák. Mondatba kerülve nem viselkednek egyformán. Nagy részük minden toldalék előtt változatlan marad. Ezek az EGYALAKÚ TÖVEK (ház-ban, ház-at). Kisebb részüknek más-más alakjához járul a toldalék. Ezek a TÖBBALAKÚ TÖVEK (hó-ban, hav-at). Ha a többalakú tő szótári szó SZABAD TŐNEK nevezzük (hó), ha önállóan nem használjuk, akkor KÖTÖTT TŐ (hav). IGETÖVEK NÉVSZÓTÖVEK A szótövekhez kapcsolódnak a toldalékok. Sorrendjük általában: SZÓTŐ+KÉPZŐ+JEL+RAG 1. A képző megváltoztatja a szó jelentését (sokszor szófaját is), új szót hoz létre. Több is járulhat egy szóhoz: KERT+ÉSZ+KED+HET. 2. A jel módosítja, egy jelentésmozzanattal gazdagítja a jelentést (idő, mód, birtoklás, többség). Több is lehet belőle: HÁZ-AI-M-AT. 3. A rag mondatbeli viszonyokat jelöl (az erdőben fut) vagy egyeztetést fejez ki (a gyerekek futnak), ezáltal kijelöli a szó mondatbeli szerepét. Lezárja a szóalakot, utána már más morféma nem következhet. A szóelemek között gyakran megjelenik egy ejtéskönnyítő rövid magánhangzó. Ezt előhangzónak, a toldalék részének tekintjük. EGYALAKÚ tövek: szól, kér TÖBBALAKÚ tövek: 1. Hangzókivető: zörög-nek, zörg- ök (szabad tő: zörög, kötött: zörg) 2. V-s változatú: lő-nek, löv-ök (szabad tő: lő, kötött: löv), lesz-nek, lev-ő (szabad tő: lesz; lev) 3. Sz-t d-vel váltakoztató: melegsz- ik, meleged-ik, öregsz-ik, öreged-ik (itt mind a kettő szabad tő) 4. N-es változatú: megy-ek, men- nek (szabad tő: megy, kötött: men), jön-ni, jöv-ünk, jö-jj (szabad tő: jön) EGYALAKÚ tövek: hajó, hal TÖBBALAKÚ tövek: 1.Időtartam-váltakoztató: nyár-ról, nyar-ak (szabad: nyár, kötött: nyar), kéz-ben, kez-et 2. Hangzókivető: dolog-ban, dolg-ok (szabad: dolog, kötött: dolg) 3. Hangszínváltó: mező-k, meze-je (szabas: mező, kötött: meze), erdő- t, erde-je 3. V-s változatú: mű-ből, műv-em, hó-ban, hav-at, falu-ja, falv-ak (Szabad: mű, hó, falu; kötött: műv, hav, falv) IGÉHEZ JÁRULÓ JELEK ÉS RAGOK FŐNÉVHEZ JÁRULÓ JELEK ÉS RAGOK A MELLÉKNÉV ÉS A SZÁMNÉV JELEI IDŐJELEK: 1. A múlt idő jele: t, tt (írt, olvasott, ment, futott) 2. A jelen időnek és a jövő időnek nincs jele (pontosabban: jele a 0 morféma!) Utóbbit segédigével körülírhatjuk: Meg fogom írni MÓDJELEK: 1.A felszólító mód jele: j (írj, menj, olvass) 2. A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né (írna, olvasná, nézné) IGEI SZEMÉLYRAGOK: Igeragozási rendszerünk igen gazdag. Két teljes ragozási rendszerünk van, az ALANYOS és TÁRGYAS. Hiányos az IKES IGÉK és még néhány ige ragozása (pl. létige, szokott) ALANYOS (általános) TÁRGYAS (határozott) ALANYI IKES RAGOZÁS várok / olvasok várom/ olvasom alszom-aludnám-aludjam vársz/ olvasol várod/ olvasod alszol-aludnál-aludj(ál) vár/ olvas várja/ olvassa alszik-aludnék-aludjék várunk/ olvasunk várjuk/ olvassuk vártok/ olvastok várjátok/ olvassátok várnak/ olvasnak várják/ olvassák AZ IGEALAK ELEMZÉSE: tő: 1, képző: 2 jel: 3, rag: 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 PÉLDA: fut-hat-ná-tok gond-ol-kod-j-atok 1. A többes szám jele: k (székek, házak) 2. A birtokjel: é (fiamé, Lacié) 3. A birtoktöbbesítő jel: -i, -ai/-ei, -jai/-jei (fiai, házaim, tyúkjaim, kertjeim) 4. A birtokos személyjelek: Egyes szám Többes szám hajóm álmom hajóim álmaim hajód álmod hajóid álmaid hajója álma hajói álmai hajónk álmunk hajóink álmaink hajótok álmotok hajóitok álmaitok hajójuk álmuk hajóik álmaik FŐNÉVHEZ JÁRULÓ RAGOK 1. A tárgy ragja: t (házat, gyerekeket) 2. A birtokos jelző ragja: -nak, -nek (az ajtónak a kilincse) 3. Határozóragok: házban, házon, háznál A FŐNÉV ELEMZÉSE: tő: 1, képző: 2 jel: 3, rag: 4 1 1 2 3 4 1 3 3 4 PÉLDA: vas-út-as-ok-at, ház-ai-tok-ban A melléknévhez elsődlegesen a kiemelő jel és a fokjel járulhat: 1. Kiemelő jel csak közép- és felsőfokú melléknévhez járul: erősebb-ik, leghosszabb-ik 2. Fokjelek: alapfok: okos, középfok: okosabb, felsőfok: legokosabb, túlzófok: legeslegokosabb A számnévhez bizonyos megszorításokkal járulhatnak ezek a jelek (sokadik, több), illetve még a többes szám jelét kaphatja meg, ha személyre vonatkozik (ezrek, milliók) RAGOK 1.Határozórag: -n, -an,/-en-/on/-ön (szépen, okosan, öten sokan): a melléknév is, a számnév is 2. Határozórag: -lag, -leg (újólag, szédítőleg): csak melléknév kapja 3: Határozórag: -szor, -szer, ször (egyszer, sokszor): csak számnév kapja 1 2 2 3 4 PÉLDA: barát-ság-os-abb-an
 6. - 6 - 4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A SZÓKÉSZLETTANHOZ hauber-karoly.eoldal.hu NÉHÁNY ALAPFOGALOM A SZÓKINCS BŐVÜLÉSE, SZŰKÜLÉSE ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK A SZÓKÉSZLET egy nyelv szavainak, lexémáinak és állandósult szókapcsolatainak, frazémáinak összessége. Ez az alapja az egyén SZÓKINCSÉNEK, amely lehet: aktív és passzív. A szókészlet nem puszta halmaz, a hasonló fogalomkörhöz tartozó szavak összefüggenek: nyelvi mezőket alkotnak. A szókincs a nyelv leggyorsabban változó része, mivel legközvetlenebb kapcsolatban a szavak vannak a változásokkal. Az új dolgokra, új fogalmakra új szavak születnek: világháló, mobiltelefon stb. A használatból kikopó fogalmakkal együtt az őket jelölő szavak is elavulnak: kádár, seregbontó stb. Utóbbi mértéke sokkal kisebb, mint a bővülésé. Az állandósult szókapcsolat legfontosabb jellemzője az alaki és a jelentésbeli összeforrottság. Mindig átvitt értelmű. Lehet: 1. SZÓLÁS (túllő a célon; se füle, se farka) 2. SZÓLÁSHASONLAT (iszik, mint a kefekötő) 3. A KÖZMONDÁS népi bölcsességet tartalmaz, tanulsága van; ez segít megkülönböztetni a szólástól (Aki mer, az nyer, Hallgatni arany) 4. A SZÁLLÓIGÉNEK ismerjük a szerzőjét („Ne bántsd a magyart!” - Zrínyi) 5. A SZOKVÁNYOS KIFEJEZÉSNEK számos fajtája van. A társalgási fordulat (Hogy vagy?), a körülírás (feltűnést kelt) mellett ide tartozik a káromkodás, a politikai jelszó és a graffiti is. A SZAVAK CSOPORTOSÍTÁSA EREDET SZERINT ŐSI SZAVAK BELSŐ KELETKEZÉSŰ SZAVAK Kb. 1000 alapszavunk a 3000 éves magyar nyelv külön élete előtt keletkezett. Az alapszókincshez tartoznak a testrészek (kéz, láb, fej), rokoni viszonyok (anya, atya, fiú), számok (egy, kettő, három), egyszerű használati tárgyak (háló, kés, nyíl), természeti jelenségek (hó, víz, jég), elemi cselekvések (van, él, hal, eszik, iszik, alszik). A belső keletkezésű szó a magyar nyelv külön életében jön létre. A szókészlet legnagyobb része ide tartozik. SZÓTEREMTÉS SZÓKÉPZÉS A szóteremtés során egy új hangsor válik szóvá. Az érzelmi hangkitörés hozza létre az 1. INDULATSZAVAKAT (Juj! Hű!). A hangalakkal való tartalmi kifejezés magyarázza a 2. HANGUTÁNZÓ és a 3. HANGULATFESTŐ szavak létrejöttét (röfög, fütyül, ill. cammog, babrál). A képző új szót hoz létre, sokszor nemcsak a jelentést, hanem a szófajt is megváltoztatja (mos: mosás, mosó, mosakodik stb.) Képzőrendszerünk rendkívül gazdag. Ma is jönnek létre újak (ruhaféle, újfajta). SZÓÖSSZETÉTEL Az összetett szó lehet szervetlen (Miatyánk, csakhogy) és szerves. Utóbbi szószerkezetből keletkezett és tovább tagolható. MELLÉRENDELŐ szóösszetételek: 1. valódi: fúr-farag, búbánat (mindkét tagja él) 2. szókettőzés: ki- ki, csak-csak 3. ikerszó: gizgaz, irul-pirul. ALÁRENDELŐ szóösszetételek: 1. alanyos (napsütötte) 2. tárgyas (favágó, idejétmúlt) 3. határozós (földönfutó, munkaképes) 4. jelzős (háztető, gyorsvonat) 5. A jelentéssűrítő összetett szót nem tudjuk szószerkezetre visszavezetni (állatkert, hamutálca). JÖVEVÉNYSZAVAK EGYÉB SZÓALKOTÁSI MÓDOK A jövevényszavakat más nyelvekből vettük át. Eleinte idegen szó volt, de ez ma már nem érezhető. Az átvétel mindig kulturális érintkezést jelez. A honfoglalás előtt sok szót vettünk át a különböző török nyelvekből (pl. betű, szőlő). Később a szlávból (pl. udvar, megye, rozs, király, kulcs), a németből (polgár, herceg, páncél, cégér), a latinból (iskola, templom, pálma). 1. MOZAIKSZÓ: Létrejöhet kezdőbetűből (MÁV, ENSZ), szóeleji betűcsoportkból ( MAHART= Magyar Hajózási Részvénytársaság). Ma igen gyakori. 2. RÖVIDÜLÉS (János-Jani, köszönöm-kösz, árnyék – árny, talán- tán) 3. SZÓELVONÁS (gépírás-gépír, nagymosás-nagymos, távvezérlés-távvezérel, bérelszámoló - bérelszámol) 4. SZÓHASADÁS: kever –kavar, fergeteg – förgeteg 5. SZÓVEGYÜLÉS: ordít+kiabál= ordibál
 7. - 7 - 5. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A SZÓFAJTANHOZ hauber-karoly.eoldal.hu A SZÓFAJ FOGALMA A SZÓFAJOK RENDSZERE KÉTARCÚ JELENSÉGEK AZ IGE A szófaj nyelvtani kategória, amelyet 1. a szavak jelentése 2. mondatbeli szerepe 3. bővíthetősége 4. alaki viselkedése határoz meg. Az olvas pl. cselekvést jelent, a mondatban mindig állítmány, tárggyal, határozóval bővíthető és személyragokat kaphat, tehát IGE. I. Igék: él, történik, olvas, esik II. Névszók: 1. főnév: madár 2. melléknév: szép 3. számnév: száz 4. névmás: én, magam, aki, olyan III. Igenevek: 1. főnévi: írni 2. melléknévi: írott, írandó, író 3. határozói: sértve, befejezvén IV. Határozószók: itt, tegnap V. Viszonyszók: 1. névelő: a, az, egy 2. névutó: alá, keresztül 3. kötőszó: és, mert 4. igekötő: ki, be 5. segédige: fog, volna 6. módosítószó: nem, talán VI. Mondatszók: 1. indulatszó: jaj, nesze 2. felelőszó: igen, persze, nos 1. Átmeneti szófajok: Az igenevek két szófaj tulajdonságait hordozzák (futó, olvasva, megírandó). 2. Kettős szófajúság: A szín-, nép-, anyag- és mértéknevek több szófajba is besorolhatók, de a mondatból mindig kiderül szerepük (Melléknév: Olasz fagyit ettem. Főnév: Megismerkedtem egy olasszal). 3. Alkalmi szófajváltás: A szépeket kedvelem (melléknév főnévként). 4. Kereszteződő szófaj: névmási kötőszó, névutó-melléknév (aki, előtti, alatti) Az ige cselekvést, történést, létezést vagy állapotot kifejező szófaj: tanul, esik, van, fáj. 1. A cselekvő és a cselekvés viszonya alapján lehet: cselekvő (olvas), műveltető (olvastat), szenvedő (olvastatik), visszaható (mosakodik), ható (olvashat). 2. A cselekvés irányultsága alapján: tárgyas (ír) és a tárgyatlan. Utóbbi nem bővíthető tárggyal (megy, mosakodik). 3. A cselekvés lefolyásának módja alapján: tartós-huzamos és a mozzanatos történésű (olvas, adogat, dobál, illetve lobban, zuhan, átsuhan). Az ige mindig állítmány, rendszerint szervezője az egész mondatnak. Egy részük kötelező bővítménye a tárgy vagy valamilyen határozó (sejt valamit, bízik valamiben), másik részük állhat vonzat nélkül is (sétál, olvas). A NÉVSZÓK AZ IGENÉV ÉS A HATÁROZÓ VISZONYSZÓK ÉS MONDATSZÓK 1. FŐNÉV: valaminek a nevét jelöli. Fajtái: konkrét (ház), elvont (szépség). A konkrét főnév köznév (kutya) vagy tulajdonnév (Petőfi, Dunántúl, Nők Lapja). Bármily mondatrész szerepét betöltheti. 2. A MELLÉKNÉV: valaminek a tulajdonságát jelöli: szép, szőke. A mondatban leggyakrabban jelző, de lehet állítmány vagy határozó is (A lány szép. A lány szépen olvas). 3. A SZÁMNÉV valaminek a mennyiségét vagy a sorban elfoglalt helyét jelöli. Fajtái: határozott (tő: öt, tört: ötöd, sorszámnév: ötödik), határozatlan (néhány, sokadik). Többnyire mennyiségjelzőként áll, de lehet állítmány vagy számhatározó is a mondatban (állítmány: Ez sok; számhatározó: Már sokszor elmondtam.) 4. A NÉVMÁS főnevet, melléknevet, számnevet helyettesíthet. Az egyirányú csak főnevet: 1. személyes (én, te, ő, mi, ti, ők) 2. birtokos (enyém, tied, övé, miénk, tiétek, övék) 3. visszaható (magam) 4. kölcsönös (egymás). A többirányú mindhármat: 5. mutató (ez, ilyen, ennyi, ezért) 6. kérdő (ki, milyen, mennyi, miért), 7. vonatkozó (aki) 8. határozatlan (valami) 9. általános (akárhol). Mondatrészi szerepe ugyanaz, mint a helyettesített szóé. Az IGENÉV igéből képzett átmeneti szófaj. 1. A főnévi elvontan (írni, futni), 2. a melléknévi (folyamatos: író, befejezett: írott, beálló: írandó) tulajdonságként, 3. a határozói (fekve) körülményként fejezi ki a cselekvést. Mondatbeli szerepük a főnévhez, melléknévhez, határozószóhoz hasonlít. Igei természetük bővíthetőségükön látszik: tárgyuk és határozójuk is lehet. A HATÁROZÓSZÓ a cselekvés helyét (kint), idejét (most), módját (rögtön) vagy a cselekvő állapotát (egyedül) fejezi ki. Bővíthetőségük korlátozott, legföljebb határozójuk lehet: nagyon korán, elég messze. A VISZONYSZÓK félszabad morfémák: alakjuk önálló, jelentésük járulékos. Csak más szabad morfémákkal együtt töltenek be mondatrészi szerepet, ezért álszóknak, segédszóknak is nevezik őket. Fajtái: 1. A NÉVELŐ az utána álló főnév határozottságát vagy határozatlanságát jelzi (a, az, egy) 2. A NÉVUTÓ az előtte álló névszót határozóvá teszi (a ház mögött) 3. A KÖTŐSZÓ mondatrészeket, mondatokat kapcsol össze (és, mert) 4. AZ IGEKÖTŐ módosítja az ige jelentését (elmondta, szétszedte, átgondolta) 5. SEGÉDIGE időt, módot képes kifejezni (el fog jönni, megírta volna) 6. A MÓDOSÍTÓSZÓ a beszélő állásfoglalását is kifejezve módosítja a mondat vagy mondatrész tartalmát (nyilván, talán). A MONDATSZÓ tagolatlan mondatként vagy tagmondatként áll. Lehet a beszélő érzelmeit, akaratát kifejező indulatszó (Jaj, Csitt, Hess) vagy felelőszó: Igen. Persze. Nos?
 8. - 8 - 6. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A MONDATTANHOZ hauber-karoly.eoldal.hu EGYSZERŰ MONDAT ÖSSZETETT MONDAT A MONDAT a beszéd legkisebb egysége, a szöveg láncszemnyi része. Három szempontból csoportosíthatjuk: LOGIKAI MINŐSÉG SZERINT: 1. állító (Okos vagy) 2. tagadó (Nem vagy okos.) MODALITÁS SZERINT: 1. kijelentő 2. kérdő 3. felszólító 4. óhajtó 5. felkiáltó. SZERKEZET SZERINT: 1. TAGOLATLAN (jaj! Igen.) 2. TAGOLT: a. tő (Süt a nap.) b. bővített (Tüzesen süt a nap.) c. hiányos A nap.) Az összetett mondat két vagy több tagmondatból áll. A tagmondatok közötti viszony lehet: 1. SZERVETLEN, amikor az egyik vagy mindkét tagmondat tagolatlan: Igen, elmegyek. Igen, nosza! 2. SZERVES, amikor egyik sem tagolatlan. A szerves összetett mondat mellérendelő vagy alárendelő. Az alárendelő összetett mondat lehet sajátos jelentéstartalmú is. SZÓSZERKEZETEK MONDATRÉSZEK MELLÉRENDELŐ ALÁRENDELŐ Az egyszerű mondat egymással logikai és/vagy grammatikai viszonyban álló szavakból: SZÓSZERKEZETEKBŐL (szintagmákból) épül föl. Lelke az ige. A szószerkezet lehet ALÁRENDELŐ és MELLÉRENDELŐ. Az alárendelő szószerkezeteket az alábbi mondat felbontásával mutatjuk be: A szorgalmas Pista érdekes könyvet olvas a világos szobában. 1. ALANYOS (Pista olvas) 2. TÁRGYAS (könyvet olvas) 3. HATÁROZÓS (a szobában olvas) 4. JELZŐS (a világos szobában, érdekes könyvet) Mellérendelő szószerkezetek: 1. KAPCSOLATOS (szép és jó) 2. ELLENTÉTES (szép, de buta) 3. VÁLASZTÓ (szép vagy okos) 4. KÖVETKEZTETŐ: szorgos, tehát sikeres 5. MAGYARÁZÓ (sikeres, ugyanis szorgos) Az ÁLLÍTMÁNY az a mondatrész, amit megállapítunk. Kérdése: Mit állítunk? lehet 1. igei (Laci fut) 2. névszói (Laci okos) 3. igei- névszói (Laci okos lesz). Az ALANY az a mondatrész, amelyről megállapítunk valamit. Kérdése: Ki, mi, kik, mik + az állítmány. Fajtái: 1. határozott (Jani is jön) 2. határozatlan (Valaki kopog). 3. általános (Mindenki alszik). A TÁRGY azt fejezi ki, amire a cselekvés irányul, vagy ami a cselekvés eredményeképpen létrejön. Kérdése: Kit, mit, kiket, miket+ az állítmány. Lehet határozott vagy határozatlan (Olvasom a könyvet – Eszem egy szendvicset.), valamint irány- vagy eredménytárgy (Vágja a fát – Egy kenyeret süt). A HATÁROZÓ a cselekvés körülményeit vagy a cselekvő állapotát fejezi ki. Sok fajtája van: hely, idő, ok, cél, mód, állapot, eszköz, társ, eredet, eredmény, állandó stb. A JELZŐ a jelzett szó minőségét, mennyiségét, birtokosát fejezi ki. Lehet 1. minőségjelző (jó tanuló) 2. mennyiségjelző (két szám) 3. birtokos jelző (a ház ajtaja). Emellett megkülönböztetjük még az értelmező jelzőt. Ez vagy hátravetett minőség-, mennyiség-, birtokosjelző, de kifejezhet azonosítást is. Hátravetett minőségjelző: Vettem csizmát, pirosat. Azonosítást fejez ki: Babits, a szegedi tanár. A MELLÉRENDELŐ összetett mondatban csak tartalmi, logikai kapcsolat van a tagmondatok között, nyelvtani nincs. Fajtái: 1. Kapcsolatos: Elmegyek a boltba, és veszek kenyeret. 2. Ellentétes: Voltam a boltban, de nem vettem semmit. 3. Választó: Vagy elmegyek, vagy itthon maradok. 4. Következtető: Éhes vagyok, ezért eszem. 5. Magyarázó: Eszem, ugyanis éhes vagyok. A tartalmi kapcsolatot sokszor kötőszó is jelzi. Kapcsolatos: és, meg, is, sem, se, is-is. Ellentétes: de, azonban, mégis. Választó: vagy, vagy-vagy, akár-akár. Következtető: ezért, így, ennélfogva. Magyarázó: ugyanis, hiszen, tudniillik. Ha a kötőszó hiányzik, elemzéskor érdemes kitenni. Például ebben a mondatban nincsen kötőszó: Él-e, hal-e? De ha kiegészítjük, rájövünk: választó mondattal van dolgunk, hiszen a vagy kötőszó illik a tagmondatok közé. Az ALÁRENDELŐ összetett mondatok tagmondatai nyelvtanilag is összefüggnek: a főmondatból hiányzik egy mondatrész, amelyet a mellékmondat egész mondat formájában fejt ki. A hiányzó mondatrész helyén UTALÓSZÓ áll(hat), a mellékmondatot alárendelő KÖTŐSZÓ vezet(het)i be. A mondatot úgy elemezzük, hogy megkeressük vagy kitesszük az utalószót és a kötőszót. Ezután aláhúzással elemezzük a főmondatot. Az összetétel fajtáját az utalószó dönti el. Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Itt az olyan az utalószó. Az olyan állítmány, a mondat tehát állítmányi. Alanyi a következő mondat: Aki másnak vermet ás, (az) maga esik bele. Mivel az utalószó, ha kitesszük, alany a főmondatban. Tárgyas: (Hogy) El vagyok veszve, azt hiszem. Határozói: Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Jelzős: Annyi húst ehettek, amennyi belétek fér. SAJÁTOS JELENTÉSTARTALMÚ A SAJÁTOS JELENTÉSTARTALMÚ is alárendelő, és többnyire mondatrészt is kifejt. Fajtái: 1. Feltételes: Akkor eszem, ha ráérek. 2. Hasonlító: Néz (úgy), mint borjú az új kapura.3. Következményes: Akkora volt a sár, hogy alig lehetett járni. 4. Megengedő: Bár éhes vagyok, nem eszem semmit.
 9. - 9 - 7. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A SZÖVEGTANHOZ hauber-karoly.eoldal.hu A SZÖVEG ISMÉRVEI NYELVTANI KAPCSOLÓEELEMEK JELENTÉSBELI KAPCSOLÓELEMEK A SZÖVEG a mondatnál magasabb szintű nyelvi egység. A mondatok véletlen halmazától a SZÖVEGKOHÉZIÓ, a szövegösszetartó erő különíti el. Ez lehet lineáris és globális. A lineáris kohéziót az egymást követő mondatok tartalmi és nyelvtani összefüggése teremti meg. A cím és a szöveget átszövő kulcsszavak hozzák létre a globális kohéziót. A cím előreutal a szövegre, és segít felidézni a mű egészét. A szöveg jelentésbeli egységét az azonosság adja. Az azonos valóságelemekre utaló nyelvi jelek ismétlődése fejti ki a témát, alakítja ki a TÉMAHÁLÓT. Kapcsolóelem Szerepe példával Kapcsolóelem Példa Határozott névelő A még nem ismert elem határozatlan, a már ismert határozott névelővel szerepel. Egy fiú és egy lány sétál a parkban. A fiú megfogja a lány kezét. Ismétlés, párhuzam, ellentét Nézed a tájat… Nézed a vízesést… Még nyílnak… még virít… Lent… Fönt… Utalás névmással, hat. szóval, kötőszóval, igei személyraggal, személyjellel A szövegben már ismert dolgot nem kell újra megneveznünk, elég, ha utalunk rá. Az utalás fajtái: 1. Előreutalás 2. Visszautalás 3. Kiutalás (a kontextusra: Ebből kérek 20 dekát). Példa a visszautalásra: Laci is játszik. Ő szuper. Rokon értelmű szavak -Valaki ordít! – rivallta a farkas. - Valaki szepeg! – mekegte a kecske. Felsorolás, felosztás A pöszeség lehet részleges: egy-két hangra kiterjedő. De lehet általános is. Ilyenkor legalább 10 hangra terjed ki. Hiányosság A visszautalás sajátos formája: a már említett rész elhagyása. Elhagytam a labdámat. Laci is. (elhagyta) Kötőszó A mellérendelő kötőszók a mondatok közötti logikai viszonyokat jelzik: kapcsolatos, ellentétes, magyarázó, következtető, választó. Példa: Elmegyek. De laci nem jön. Nemfogalom, fajfogalom Aztán jött egy ember. Közelebbről látták már, hogy férfi. Logikai kapcsolat (rész- egész, alá- és fölérendelés) Elegáns ruhát viselt. Látszott, hogy a kabátja Párizsban készült, a cipője pedig nem tucatdarab, hanem méretre szabták. Egyeztetés, szórend, téma-réma Az utalás egyik formája a tartalmi és alaki egyeztetés. A szórenddel kiemelhetjük az újat, a rémát. Példa: Laci Annát szereti (és nem mást). A SZÖVEGEK CSOPORTOSÍTÁSA A SZÖVEG FELÉPÍTÉSE A SZÖVEG JELENTÉSE 1. Kommunikációs funkció szerint lehet: tájékoztató, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatfenntartó, művészi 2. Az előkészület alapján lehet tervezett vagy spontán 3. Hatóköre szerint lehet nyilvános vagy magán 4. A közvetítő közeg szerint lehet írásbeli és szóbeli stb… 5. Célja alapján pedig lehet elbeszélő, leíró vagy érvelő. Az elbeszélő szöveg (elbeszélés, önéletírás) egy eseménysort mond el. A leíró szöveg lehet pl. tájleírás vagy jellemzés. Az érvelő szöveg meg akarja győzni az olvasót. A szövegnek vannak nagyobb (makro) és kisebb (mikro) egységei 1. Nagyobb egységek: A CÍM a szöveg egészét átfogja. Több típusa van: lehet témamegjelölő, műfajmegjelölő, címkeszerű, reklámcím. A BEVEZETÉS feladata az érdeklődés felkeltése, tartalmi és/vagy hangulati előkészítés, a téma vagy a gondolatmenet fölvázolása. Rendszerint itt találjuk a szöveg legfontosabb állítását hordozó mondatot. Ezt FÓKUSZMONDATNAK nevezzük. A TÁRGYALÁSBAN fejtjük ki mondandónkat. A BEFEJEZÉS lezárja a gondolatokat. Feladatai: Összegzés, a tanulságok levonása, a szerzői állásfoglalás megfogalmazása, érzelmi hatáskeltés 2. Kisebb egységek: MONDAT ÉS BEKEZDÉS A szöveg elemi egysége a mondat. Ezek bekezdéseket hoznak létre. A bekezdés egy tételmondatból és az ahhoz kapcsolódó mondatokból áll. A bekezdés lényegét a TÉTELMONDAT fogalmazza meg. Megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos és mögöttes jelentést 1. Az elsődleges jelentés a szó szerinti jelentés, amely nem veszi figyelembe a kontextust. A kisgyermek pld. így fog fel egy állatmesét. 2. A másodlagos jelentés már figyel a kontextusra is. A róka és a holló történetét így érthetjük meg: az emberi hiúságról szóL. 3. A mögöttes jelentés a kontextuson túl mozgósítja a háttérismereteket is.
 10. - 10 - 8. HELYESÍRÁSUNK ALAPELVEI ÉS NÉHÁNY SZABÁLYA hauber-karoly.eoldal.hu HELYESÍRÁSUNK ALAPELVEI A KÖZPONTOZÁS A magyar helyesírás hangjelölő, betűíró (latin betűs) és értelemtükröző, azaz általában megkülönbözteti a szóelemeket (látja, mondja), az összetett szavakat (vasgyúró, házhely) és a szókapcsolatokat. Négy alapelve van: Az írásjelek fontos szerepet töltenek be a mondatok és a szöveg megformálásában. Világossá teszik a mondatok logikai felépítését, másrészt a mondatfonetikai eszközökkel kifejezett érzelmi árnyalatokat is érzékeltethetik. A KIEJTÉS ELVE A SZÓELEMZÉS ELVE A HAGYOMÁNY ELVE AZ EGYSZERŰSÍTÉS ELVE MONDATVÉGI ÍRÁSJELEK A VESSZŐ ÉS A PONTOSVESSZŐ A szavakat és a toldalékokat többnyire köznyelvi ejtésük szerint írjuk. Jelöljük a hangok hosszúságát is. Sokszor ez különbözteti meg a jelentést (örült-őrült, halottak- hallottak) Úgy írjuk a toldalékos és az összetett szavakat, hogy a szóelemek felismerhetők legyenek: barát- ság, fog-kefe. Kivétel: írásban is jelölt hangtörvények: házzal, fuss. Itt a kiejtés elve érvényesül Három területen érvényesül: 1. A régies családnevek írásakor: Madách, Kossuth, Kölcsey 2. A köznyelvben már nem használt ly jelölésekor: folyó, kályha, helyes, súly 3. A dz és a dzs hangot akkor sem kettőzzük meg, ha hosszan ejtjük: madzag, bodza Két esete van: 1. A hosszú többjegyű hangok jelölésekor csak az első betűt ismételjük meg (reccsen, fattyú) 2. Toldalékoláskor nem kerülhet egymás mellé 3 msh.: sakkal. Nem egyszerűsítünk a családnévben és az összetett szóban: Papp-pal, sakk-kör Egyszerű mondat: a kijelentő végére pontot, a felszólító, felkiáltó és óhajtó végére felkiáltójelet, a kérdő mondat végére kérdőjelet teszünk. Összetett mondat: A mellérendelő esetében az utolsó tagmondat, alárendelőnél a főmondat tartalma dönti el az írásjelet. Veszőt használunk 1. az összetett mondat tagmondatai között 2. felsorolásnál (a toll, a füzet és a táska) 3. a szó és értelmezője között (Laci bá, az ofőm) 4. a mondatba beékelődő megszólítás és indulatszó előtt és után (Indulunk, Laci, ha szeretnéd). Pontosvesszővel különíthetjük el felsorolásnál vagy többszörösen összetett mondatban az összetartozó csoportokat. ZÁRÓJEL, GONDOLATJEL, KETTŐSPONT AZ IDÉZÉS A zárójel az erősebb, a gondolatjel az enyhébb elhatárolás eszköze: Laci – én úgy látom – ebben téved. A kettőspontot kiemelésre használjuk az összetett mondatban: Hangsúlyozom: igaza van. Ha utána több külön mondat áll, mindet nagybetűvel kezdjük. 1. Idézhetünk szó szerint. Az idéző mondat állhat az idézet előtt, mögött, de be is ékelődhet. Laci azt állítja: „Az alkohol méreg.” „Az alkohol – állítja Laci – méreg.” 2. Tartalmilag. Ilyenkor nem használunk idézőjelet: Laci mondta, hogy méreg az alkohol. 3. Az író a regényben új sorral és gondolatjellel jelzi, hogy szó szerint adja vissza a szereplők szavait. A TULAJDONNEVEK HELYESÍRÁSA AZ ÖSSZETETT SZAVAK HELYESÍRÁSA NÉHÁNY SZABÁLY A FÖLDRAJZI NEVEK HELYESÍRÁSA MELLÉRENDELŐ ALÁRENDELŐ Mindig nagybetűs a személynév (Kis Ede) és az állatnév. Minden fontos szava nagybetűs az intézménynévnek (de: Petőfi mozi, Keleti pályaudvar Lukács fürdő stb.). A folyóiratcímé is (Élet és Irodalom), de a műcímeké nem: A Pál utcai fiúk. A többihez egy-egy példa. 1. Díjak: Kossuth-díj, Akadémiai Aranyérem; 2. Márkanév: Nike cipő Az egytagúakat mindig nagybetűvel írjuk. Ha a tulajdonnév után földrajzi közszó áll, kötőjellel kapcsoljuk hozzá (Csendes- óceán), kivéve, ha a nevet önmagában is használjuk (Bakony hegység). Kötőjel nélkül követik a nevet a területi egységek, közterületek: Veszprém megye, Vadász utca, Madách kert. Ha a tulajdonnév előtt azt pontosító szó áll, így írjuk: Dél- Dunántúl, Öreg-Duna, Holt-Tisza Tagjai egyenrangúak. Ezért attól függ írásmódjuk, mennyire szoros a kapcsolat közöttük. Ebben a toldalékolás segít. Ha csak a második veszi fel a toldalékot, egybeírjuk: gizgazok, rúgkapáltam, szóbeszédnek. Ha mindkettő, kötőjellel : irul-pirul, dúl-fúl A két szóból álló alárendelő szóösszetételeket mindig egybeírjuk (napsütötte, favágó, talpraesett, drágakő, televíziókészülék). 3 vagy több szóból álló esetében megszámoljuk a szótagokat: ha 6 szótagnál hosszabb a szó, kötőjellel tagoljuk: dokumentumfilm-szemle. Van még 3 mozgószabály is. Ezeket példákkal szemléltetem: 1. anyagcsere-vizsgálat, de: anyagcserevizsgálat-kérés. 2. hideg víz, de hidegvíz- csap (nem hideg vízcsap) 3. fényjáték, árnyjáték, de: fény-árny játék
 11. - 11 - 9. EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT hauber-karoly.eoldal.hu NYELVÜNK RÉTEGEZŐDÉSE A HATÁRON TÚLI NYELVHASZNÁLAT A nemzeti nyelv két normaadó változata, az irodalmi nyelv és a köznyelv a szépirodalomban és a tömegkommunikációban jelenik meg elsősorban. A köznyelvet szerepe, funkciója miatt nyelvi sztenderdnek is nevezzük. A nemzeti nyelv különböző változatokban él. E változatok főként a szókészletben érhetők tetten, de megfigyelhetők valamelyest a hangrendszerben és a nyelvtani rendszerben is. Gondoljunk az alábbi szavakra: ollóba fog (sportnyelv), hipertónia (orvosi nyelv), ajakműködés szerinti illeszkedés (nyelvtudomány), tengerihántás (Alföld), ȧpām kȧpāl (Palócföld) Minden nyelvre jellemző, hogy földrajzilag (tájanként) és társadalmilag (szociológiai csoportonként) is tagolódik. A magyart anyanyelvén beszélő 14 millió emberből 4 millió él határainkon túl. Egy részük tömböt alkot (Székelyföld, Dél- Szlovákia), sokan azonban idegen környezetben: szórványban élnek. Nyelvük a magyar nyelv kontaktusváltozata: a két- vagy többnyelvi környezet hatását mutatja. Ez leginkább szókészletében tér el az itthonitól. Egy részük idegen, másik részük valódi magyar szó, csak másként közelít a valósághoz. Néhány példa: Romániai magyar nyelv: vérszipó (pióca), vesz egy taxit (taxiba száll). Szlovákiai: horcsica (mustár), telecsík (zöldhullám). Kárpátaljai: fényjelző (jelzőlámpa), beteglapon van (táppénzen van). Szerbiai: csaszti (meghívás), kikiriki (földimogyoró) Szlovéniai: villanyláb (villanyoszlop), előszámla (költségvetés) Társadalmi rétegeződés Földrajzi tagolódás A szociológiai tagolódás eredményeként jönnek létre a csoportnyelvek (a szaknyelvek), a korosztályi és rétegnyelvek. Közülük a legfontosabbak: 1. a szleng, a bizalmas mindennapi nyelvhasználat 2. a különböző szakmák nyelve 3. a hobbinyelvek (például sportnyelv) 4. a korosztályi rétegnyelvek (ifjúság nyelve, diáknyelv) 5. a bakanyelv (katonai szleng) 5. a tolvajnyelv (argó vagy börtönszleng) A földrajzi tagolódásból születnek a nyelvjárások, amelyből tizet különböztetünk meg. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ HATÁSA A NYELVI ÉRINTKEZÉSRE Az elmúlt évtizedekben zajlott le a kommunikáció forradalma. Az internet, e-mail, sms, messenger-üzenet, online újságok nagymértékben átalakították a nyelvhasználatot és a nyelvi érintkezést. A hagyományos tömegkommunikációs eszközök (újság, rádió, tévé) egy új minőségű médiaformában egyesültek, és a tömegkommunikáció és a személyes kommunikáció keveredését hozták létre (pl. személyes honlap, megosztások, kommentek). Így jött létre az új média (polimédia, metamédia). A kommunikációs forradalom eredményeként sokkal nagyobb teret kap a technikai eszköz közbeiktatásával folyó kommunikáció, mint korábban. Változik a nyelvhasználat is: főleg írásban. Egyre inkább azt tapasztalhatjuk, hogy az írott nyelv beszélt nyelvi jellegűvé válik. Az informatika hatására formálódó új nyelvi létmódokat, a másodlagos írásbeliséget és szóbeliséget összefoglaló néven új beszéltnyelviségnek nevezhetjük. Az új beszéltnyelviség beszéd közeli (szlenges), képeket is használó írás- és közlésmód, amely az élőbeszédhez közelít, de nem azonos azzal. A LEGGYAKRABAN HASZNÁLT EGYNYELVŰ SZÓTÁRAK - ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRAK (pl. Magyar értelmező kéziszótár), felsorolják és definicióval is megvilágítják a jelentést - SZINONÍMASZÓTÁRAK (Közülük a legjobb számunkra a Magyar szókincstár, amely nemcsak a rokon értelmű szavakat, hanem az ellentéteket és a legfontosabb frazémákat is közli) - ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK (KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK…) SZÓTÁRAI (pld. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások) - ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRAK, amelyek a szavak eredetét magyarázzák meg (pl. Zaicz Gábor: Etimológiai szótár) - IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA (pl. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára) - HELYESÍRÁSI SZÓTÁRAK (A magyar helyesírás szabályai, Magyar helyesírási szótár)
 12. - 12 - 10. STILISZTIKAI ALAPFOGALMAK hauber-karoly.eoldal.hu MI A STÍLUS? A STÍLUSÁRNYALAT STÍLUSELEM, STÍLUSÉRTÉK A STÍLUSRÉTEGEK A stílus a közlés módja. Az a mód, ahogyan a rendelkezésünkre álló nyelvi elemekből válogatunk, és ahogyan a kiválogatott elemeket elrendezzük. Egy férfira mondhatjuk pl. muki, pasi, szivar... Szólhatunk így: Légy szíves állj fel! - de így is: Állsz fel rögtön? "A stílus maga az ember" (Buffon). Így igaz: nyelvi stílusunk sokat elárul jellemünkből. A stílusárnyalat a közlés érzelmi színezete. A mondat, a szöveg, a szavak nagy része rendelkezik stílusárnyalattal. Utóbbit a szótárak stílusminősítése is jelölheti: közömbös (férfi), bizalmas (pasi), tréfás (ipse), választékos (férfiú), gúnyos (alak) vagy durva (manusz) Stílusunk akkor hatásos, ha olyan elemeket is tartalmaz, amelyek eltérnek a szokottól. Ezeket stíluselemnek, jelentéstöbbletüket stílusértéknek nevezzük. A kevésbé választékos „eszek” igealak pl. a lázadást érzékelteti József Attila Tiszta szívvel című versében. A társadalmi érintkezés meghatározott területeire jellemző stílust stílusrétegnek nevezzük. Barátainkkal való kapcsolattartáskor pl. a TÁRSALGÁSI STÍLUSRÉTEGET figyelhetjük meg. A különböző médiumok nyelvhasználatát a PUBLICISZTIKAI STÍLUS jellemzi. Aki találkozik valamilyen formában a tudománnyal (pl. tankönyv) nem vonhatja ki magát a TUDOMÁNYOS-SZAKMAI STÍLUSRÉTEG hatása alól. A közéletnek is megvan a maga jellegzetes stílusa, ezt KÖZÉLETI-HIVATALOS STÍLUSNAK nevezzük. A szépirodalmi művek sajátja a SZÉPIRODALMI STÍLUS. TÁRSALGÁSI STÍLUS PUBLICISZTIKAI STÍLUS TUDOMÁNYOS STÍLUS HIVATALOS STÍLUS SZÉPIRODALMI STÍLUS A mindennapi, kötetlen érintkezésben használt nyelvi formák összefoglaló elnevezése. Legfőbb jellemzője a kapcsolatnyelv: a beszéd egyik fő célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Ez kötöttséget is jelent (bemutatkozás, megszólítás). Mert egyébként ez a „legszabadabb” stílusréteg, itt van a legtöbb lehetőség személyiségünk kifejezésére, pl. a humorra. Fő műfajai: élőszóban a párbeszéd és az elbeszélés, írásban: a magánlevél és az üzenet (ma már jobbára: ímél, sms), valamint a napló. Jellegzetes hibája, ha túlzásba visszük a közhelyek, az elcsépelt fordulatok használatát. Néhány példa a közhelyre: Hogy vagy?; Úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna; Rálépek a távozás hímes mezejére; A remény hal meg utoljára; ha és amennyiben… A nyomtatott és elektronikus média nyelve tartozik ide. Eléggé heterogén ez: az igényes újságírói nyelv a szépirodalmi és tudományos stílushoz áll közel, a bulvársajtó nyelvhasználata pedig sokszor még a művelt társalgás szintjét sem éri el. A média fő feladatai: tájékoztatás, a véleményformálás segítése, szórakoztatás. Fő műfajai: 1. Tájékoztató műfajok: hír, tudósítás, színes hír 2. Véleményformáló műfajok: jegyzet, glossza, kritika 3. Értelmező műfajok: interjú, beszélgetés, riport 4. Szórakoztató műfajok: show- műsorok, vetélkedők, riportok A média nyelvét is jellemzi a túlzott közhelyhasználat, a fölösleges divatszavak… A tudományos szövegek árnyaltan mutatják be a valóságot. Egyértelműségre törekszenek. Ez főként a szakszavak használatában érhető tetten (metafora, anód, hipertónia stb.). De ezt szolgálja a mondatformálás és a szövegalakítás is (teljes mondatok, logikusság). Fő műfajai: írásban a tanulmány, a kritika, a lexikoncikk, szakvélemény és a tankönyv. Szóban a tudományos előadás és a szakmai vita. Ide tartozik az ismeretterjesztő cikk és előadás is; ezek a tudományos szövegek közérthető változatai. A leggyakoribb hibák: idegenszerűség bonyolultság. A közéleti-hivatalos stílus az állami intézmények, hivatalok nyelvét jellemzi. Főként írásos szövegek tartoznak ide, amelyek gyakorta felhívó jellegűek, cselekvés értékűek. Ideális esetben a hivatalos szöveg tárgyilagos, pontos és világos. Főként jogi szakszavakat használ, és gyakran utal más szövegekre. Fő műfajai: törvény, rendelet, határozat, szabályzat, pályázat, jegyzőkönyv, hivatalos levél. Gyakori hiba a bonyolultság, az idegenszerűség és a homályosság. A szépirodalom ugyanazokkal a szavakkal él, mégis gyökeresen eltér minden más megnyilatkozástól. Négy sajátosságban: 1. Közlései nem pragmatikusak, nem a valóságra, hanem egymásra vonatkoznak, s egy fiktív világot teremtenek 2. Ebből fakad összetettségük, ami miatt értelmezésük kimeríthetetlen 3. Emberi élettapasztalatokat sűrítenek és közvetítenek, méghozzá élményszerűen. Segítségükkel megsokszorozhatjuk élményeinket. 4. Az irodalmi hagyományhoz kapcsolódnak: szövegek között léteznek. Még akkor is párbeszédet folytatnak más művekkel, ha szerzőjük új utakra tör.
 13. - 13 - 11. Szóképek és alakzatok hauber-karoly.eoldal.hu SZÓKÉPEK ALAKZATOK EGYSZERŰ SZÓKÉPEK ÖSSZETETT SZÓKÉPEK ISMÉTLÉS ELLENTÉT METAFORA ALLEGÓRIA Elsősorban a fokozást, az érzelmek és a mondanivaló erősítését szolgálja. Számos változata van. A legfontosabbak: 1. szókettőzés: „bámul, bámul” 2. tőismétlés (figura etimologica): „virágnak virága” 3. előismétlés (anafora) „Neve: szolgálj és ne láss bért./ Neve: adj pénzt és ne tudd mért.” 4. utóismétlés (epifora): „Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad./ Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.” 5. refrén: „Oh ! irgalom atyja, ne hagyj el.” (az Ágnes asszony strófáinak végén) 6. halmozás: „a gaz lehúz, altat, befed” 7. kötőszóhalmozás: „most tél van és csend és hó és halál” 8. párhuzam: „Elhull a virág, eliramlik az élet…” Hatásának titka az erős tudatmozgás, hiszen két véglet között ingázik elménk. 1. antitézis: szavak, szószerkezetek, mondatok szembeállítása: „Itt élned, halnod kell.” Még nyílnak a völgyben a kerti virágok (…) Már hó takará el a bérci tetőt.” (Petőfi) 2. oximoron: két egymással szemben álló fogalom összekapcsolása, többnyire a jelző és a jelzett szó ellentéte: „szerelmes ellenség” (Balassi), „áldott ínség: magyar élet” (Ady) 3. paradoxon: Két egymást kizáró állítás összekapcsolása, amely egy mélyebb igazságra hívja föl a figyelmet. Arisztotelész példája: „Akinek sok barátja van, egy barátja sincs” (csak haverjai). Arany Széchenyiről: „Te sem haltál meg, népem nagy halottja”. Két dolog azonosítása valamilyen hasonlóság vagy hangulati egyezés alapján. Példa: „Szeretsz, rózsaszálam”. Azonosító: rózsaszálam. Az azonosított (a kedves) nincs kitéve, mert ez egyszerű metafora. Hasonóság: mindkettő szép. A teljes metaforában az azonosított is szerepel: „a világ egy kopott szekér.” Egyszerű szóképként egy elvont fogalom megszemélyesítése (A Magánossághoz, A Reményhez). Összetett képként egy gondolatsort világít meg mozzanatról mozzanatra. Petőfi Föltámadott a tenger című verse pl. azt érzékelteti, hogy a nép (tenger) a forradalomban (vihar) elsöpörheti az uralkodó osztályt (hajók). MEGSZEMÉLYESÍTÉS SZIMBÓLUM Élőként mutat be élettelen dolgokat: „megáll, sóhajt az éj”, siet az óra Egyszerű képként az abszolút metafora rokona; nehezen megfejthető jelkép. Összetett szóképként olyan képsor, amely az allegóriától eltérően nem egy gondolatot világít meg, hanem önálló életre kel: bonyolult tartalmakat közvetít. Az allegória a gondolat kedvéért részletezi a képet – a szimbólum a maga kedvéért, de nem öncélúan. Ady A fekete zongora című verse pl. azt sugallhatja: egész személyiségünkkel, életre-halálra kell élnünk. SZINESZTÉZIA Olyan metafora, ahol az azonosítás során két vagy több érzékelési terület érintkezik: „lila dal”, „meleg szó”, „hangja selyme” ABSZOLÚT METAFORA KÖRÜLÍRÁS, ENYHÍTÉS, ERŐSÍTÉS NÉHÁNY MÁS ALAKZAT Kép, amelynek nincs azonosítottja. Az egyszerű szimbólum rokona: csak sejteti a jelentést. Gyakran él vele a kései József Attila: „Karóval jöttél, nem virággal” 1. körülírás (megnevezés helyett más kifejezést használ): „akinek nem jut kapanyél” (a munka nélkül maradt földműves helyett) 2. eufemizmus (megszépítő körülírás): „csinosnak mondott, kissé molett” (csúnyácska kövér helyett) 3. kakofemizmus (durvább körülírás): háromszintes vityilló (villa helyett) 4. litotész (ellentétének tagadásával tompítjuk a minősítés erejét): „nem rossz (jó helyett) 5. hiperbola (nagyítás, kicsinyítés): „Kicsiny kis leányka, Te a nagy világnak/ legnagyobb gyémántja!” 6. gúny: lehet erőteljes, kíméletlen: szatirikus; lehet rejtettebb: ironikus, s lehet visszafogottabb, megértőbb is: humoros. Szatirikus is, ironikus is ez a Vörösmarty-részlet: „És jöttek a dicsők, hatalmas/ Lábok törvény felett. Volt munka: pusztított a vas!” 1. soráthajlás: a versmondat átmegy a következő sorba: „elmaradtál/ emlékeimből 2. inverzió (felcserélés): kiemeli a mondanivalót: „A lantot, a lantot/ Szorítsd kebeledhez” 3. hiány: rendszerint feszültséget kelt: „Hamar a/ Madarat…/ El kell venni tőle” 4. költői kérdés: erőteljes állítás, felkiáltás vagy felszólítás: „Mikor fogunk már összefogni?” (Ady) 5. hasonlat: A szemléltetést és/vagy a hangulati hatást szolgája: „Mint a Montblanc csucsán a jég (…) Csöndes szívem, többé nem ég…” (Vajda János) KOMPLEX KÉP METONÍMIA Olyan képsor, amelynek egyszerű szóképei egymásba fonódnak, és intenzív ingamozgásra késztetik a tudatot. Egymás mellett fut ugyanis a képi, a gondolati és a hangulati sík. Ebben a József Attila-strófában pl. a fán vacogó kismadár látványa, a lét értelmetlensége, valamint a semmivel farkasszemet néző ember szorongása: „A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok” Érintkezésen alapuló egytagú szókép. Az érintkezés lehet: 1. térbeli: „álmodnak a tanyák” (az ott lakók helyett) 2. Időbeli: „rajtad a Holnap hőse” (a jövőé) 3. „vason viszik”(bilincsben) 4. ok-okozati: „Az Isten haragja megütött egy hajdút” (az ok az okozat, a villám helyett) SZINEKDOCHÉ: A metonímia alfaja, a rész és egész vagy a nem és fajfogalom cseréje:„Küzdött a kéz” (az ember helyett), „madár gyomra” (keselyű helyett)
 14. - 14 - 12. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A RETORIKÁHOZ hauber-karoly.eoldal.hu MI A RETORIKA? A RETORIKA TÁRGYA A JÓ SZÓNOK TULAJDONSÁGAI FELADATAI Szónoklattan, a hatásos beszéd, az érvelés tudománya. Már az ókorban kialakult, hiszen a görögöknél vagy a rómaiaknál enélkül nem lehetett volna sikeres politikus valaki. Az első összefoglalás Arisztotelésztől maradt ránk. Ő három szövegfajtát különböztet meg: tanácsadó, jogi és alkalmi beszéd. A retorika a nyelvtudomány egyik ága. Négy legfontosabb területe: 1. A szövegtípusok vizsgálata (ma minden nyilvános beszéd a retorika körébe sorolható a parlamenti felszólalástól a védőbeszéden és a búcsúztatón át a tanári magyarázatig) 2. A jó szónok tulajdonságai 3. A szöveg felépítése a bevezetőtől a befejezésig 4. A szónok feladatai az anyaggyűjtéstől a beszéd elmondásáig 1. tisztesség 2. találékonyság 3. jó emlékezőképesség 4. jó előadóképesség 5. jó stílusérzék 6. jó szerkesztőképesség 1. Anyaggyűjtés 2. Az anyag elrendezése (VÁZLAT) 3. A beszéd megírása 4. Az előadásmód megtervezése 5. Emlékezetbe vésés 6. Előadás A SZÓNOKLAT FELÉPÍTÉSE MI AZ ÉRV? MILYEN FAJTÁI VANNAK? AZ ÉRVEK ELRENDEZÉSE HIBÁK AZ ÉRVELÉSBEN 1. Bevezető. Funkciói: felkelti az érdeklődést és a hallgatóság jóindulatát, előkészíti a megértést 2. Elbeszélés: a bizonyítandó tétel tömör megfogalmazása 3. Érvelés: a tétel bizonyítása 4. Cáfolás: az ellenérvek számbavétele, cáfolása 5. Befejezés: összefoglal, kitekint vagy az érzelmekre hat Az érv a meggyőzés érdekében elmondott tény vagy megállapítás. Három elemből áll: tételből (Töltsd meg tartalommal az életet!), a hozzá tartozó bizonyíték(ok)ból (Véges és csak egy van belőle), valamint a kettőt összekötő elemből (Az életnek értelmet kell adnunk), amely gyakran elmarad. Néhány érvfajta: 1. Meghatározásból levezetett: Használd okosan a netet! Mert mire is való… 2. Ok-okozati érv: Hiányoztam, mert beteg voltam 3. Körülményekből levezetett: Nem tudtunk focizni. Esett az eső… 4. Összehasonlításon alapuló: „Ki sóhajtoz, ki mulat, a világ csak hangulat…” 5. Valószínűségen alapuló: A féllábúak nem futnak ilyen gyorsan. 6. Ellentéten alapuló: Betegnek lenni rossz. Egészségesnek lenni jó. 7. Bizonyítékból származtatott: statisztikai adatok bemutatása 8. Tekintélyből származtatott: „Nyelvében él a nemzet” – írta Kölcsey Az érvelés lehet deduktív (ilyenkor általános tételt konkrét példákkal bizonyítunk) vagy induktív (konkrét példákból következtetünk). Az érveket rendezhetjük erősség szerint: emelkedőn (egyre hatásosabbak) vagy lejtésesen (egyre gyengébbek), de a kettő váltakozhat is, ha logikus. Példa a deduktív érvelésre: 1. Az ember halandó 2. Laci ember 3. Tehát Laci halandó 1. Tekintélyre hivatkozunk, az adott dologban hamisan: Petri György is sokat ivott, mégis nagyon okos volt. 2. Egyetlen okra vezetünk vissza egy több okra visszavezethető jelenséget: A fiatalok azért nem szeretnek olvasni, mert mindig neteznek. 3. Ugyanazzal bizonyítjuk a tételt: Laci nagyon okos, mert értelmes. 4. Ha kizárólag érzelmeinkből fakad az érv: Laciban ne bízzál, mert a Dózsának szurkol, meg nem szereti a Republik együttest. 5. Ha előítéleteink vezetnek bennünket. Laci ártatlan. Magyar ember ugyanis nem lop, hanem csak szerez.
 15. - 15 - 13. A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE hauber-karoly.eoldal.hu NYELVTÖRTÉNETI KORSZAKOK FONTOS NYELVEMLÉKEK A FINNUGOR NYELVROKONSÁG BIZONYÍTÉKAI A nyelvet kétféleképpen lehet vizsgálni. 1. A jelen nyelvére összpontosítva. Ezt teszi a leíró magyar nyelvtan. 2. Vagy alakulásában, a változásokra figyelve – ezzel foglakozik a nyelvtörténet. A nyelvtörténet kutatásához segítségül hívja a rokon nyelveket, de főként nyelvemlékeket vizsgálja. A magyar nyelvtörténet korszakai: 1. Előmagyar kor (a Kr. előtti 1. évezredig, amikor még nem váltunk el rokonainktól) 2. Ősmagyar kor (az államalapításig) 3. Ómagyar kor (az államalapítástól a mohácsi vészig) 4. Középmagyar kor (1526-1772) 5. Újmagyar kor (1772-től napjainkig) A nyelvemlék lehet: 1. szórványemlék 2. kéziratos szövegemlék 3. nyomtatott szövegemlék. A legfontosabb szórványemlék a Tihanyi alapítólevél 1055-ben keletkezett. Első kéziratos szövegemlékünk: a Halotti beszéd és könyörgés (1200 előtt, Pray-kódex). Az első magyar vers az Ómagyar Mária-siralom (1300 előtt, Leuveni kódex). Az első magyar nyelvű könyv a Jókai- kódex (1372-ben keletkezett, egy 1448-ban készült másolatban maradt ránk). Az első magyar nyelvű nyomtatványt 1527-ban adták ki Krakkóban (Sylvester János nyelvkönyve). Nyomtatott szövegeink közül kiemelkedik a Károli Biblia, amely 1590-ben jelent meg Vizsolyban. Az érveknek két csoportja van. 1. Az egyik a szókészletben rejlik. Mintegy 1000 alapszavunk finnugor eredetű. Testrészek (kéz, láb, fej), rokoni viszonyok (anya, atya, fiú), számok (egy, kettő, három), egyszerű használati tárgyak (háló, kés, nyíl), természeti jelenségek (hó, víz, jég), elemi cselekvések (van, él, hal, eszik, iszik, alszik, megy). A nyelvészek szabályos hangmegfelelésekkel igazolták ezt. A ház pl. ősi szó, amely a finnben maradt meg eredeti alakjában: KOTA. Hogyan lett a KOTA-ból HÁZ? Úgy, hogy a magyarban a szókezdő K mély magánhangzó előtt H-vá alakult (Kunte-Had), a két magánhangzó között elhelyezkedő T- ből pedig Z lett (saTa-száZ, keTe-kéZ, veTe-víZ). 2. A másik bizonyíték a nyelvtani rendszerben rejlik. Mint a finnugor nyelvek, a magyar is agglutináló. Több toldalékunk finnugor eredetű. Közülük a birtokos személyjelek a legfontosabbak. NÉHÁNY JELENTŐS NYELVVÁLTOZÁS A NYELVÚJÍTÁS Hangváltozások: Az ómagyar korban lekopnak (elnémulnak) a szóvégi magánhangzók (utu- út), ekkor zajlik le a nyíltabbá válás (pukul-pokol) is. Számos hosszú magánhangzó is ekkor alakul ki kettőshangzóból, s jön létre a c, zs, dz, dzs v és ty hang. A szókészlet változásai: Jövevényszavaink gazdasági-kulturális érintkezés bizonyítékai. A honfoglalás előtt főleg török népekkel érintkeztünk (ökör, sajt, túró, gyöngy, gyűrű, betű, szám, kapu, kút, ács). Később a szláv és a német kapcsolatok kerültek előtérbe (szláv: szerda, csütörtök, péntek, szombat, karácsony, király, kulcs, asztal; német: polgár, püspök, herceg, hóhér, suszter, krumpli, spenót, ribizli). Sok szó érkezett a középkori latinból (templom, oltár, iskola, ceruza, diktál stb.). Gyakran megváltozott a szavak jelentése is. Néhány példa: a marha kincset, a tükör példaképet, a szerencse zsákmányt jelentett még a 16. században. Az első jelentésszűkülésen, a másik kettő jelentésbővülésen ment keresztül. A nyelvtani rendszer változásának iránya: egyfelől egyszerűsödik, másfelől bonyolultabbá válik. Az egyszerűsödés jele az az igeidők és az igemódok változása (a 19. sz. végére egy múlt idő lesz a négyből, eltűnik az egyszerű jövő idő). A bonyolultabbá válás jele: tért hódít az összetett mondat, és számos új grammatikai eszköz jön létre. A nyelvújítás a nyelvművelők (írók, költők, nyelvészek) beavatkozása a nyelv életébe. Sok helyen lezajlott, nekünk főleg a németek adtak mintát. A nyelvújítás oka: A magyar nem volt alkalmas sem a tudomány művelésére, sem a művelt társalgásra, hiszen jószerint a parasztság rétegébe szorult vissza a 18. században. Célja: a nemzeti nyelv által a polgári nemzet megteremtése. Ideje: Bessenyei György föllépésétől (1772) a Magyar Nyelvőr megjelenéséig (1872) tartott. Módja: Főként a szókincs hiányosságait küszöbölik ki. Nyelvjárási szavak köznyelvivé tétele (betyár, kamat, bútor), régi szavak felelevenítése (aggastyán, Béla, Géza), idegen szavak átalakítása (balanea-bálna, Leipzig – Lipcse), új szó létrehozása szóképzéssel (történelem, példány, borong, tanulmányoz), szóelvonás (tan, vizsga – a tanítból és a vizsgából), szócsonkítás (zöm, cím , gyár- zömök, címer, gyárt), összetétel (szemüveg, folyóirat). Eredménye: Mintegy 10 ezer új szó, amely nagyon hamar elterjed, de megújul a stílus is, aminek köszönhetően a magyar a világ egyik leghajlékonyabb, legkifejezőbb nyelvévé válik.
 16. - 16 - 14. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A SZÖVEGALKOTÁSHOZ hauber-karoly.eoldal.hu AZ ELBESZÉLŐ A LEÍRÓ ÉS AZ ÉRVELŐ KÖZLÉSMÓD ÉRETTSÉGI DOLGOZAT: MŰELEMZÉS, TÉMAKIFEJTŐ ESSZÉ ELBESZÉLÉS LEÍRÁS ÉRVELÉS Munkafázisok Jótanácsok Az elbeszélő szöveg (elbeszélés, önéletírás) egy eseménysort mond el. Az elbeszélő lehet kívülálló, de lehet szereplő is. Az előrehaladás alapja az időrend. Fontos az elbeszélés tempója. Lehetnek benne párbeszédes részek, leírások és kommentárok. Általában hat kérdésre kapunk itt választ: ki, hol, mikor, mit csinált (miért, hogyan) A jó leíró szöveg (pl. tájleírás, jellemzés) logikusan és hatásosan mutatja be tárgyát. Ehhez többféle lehetőséget is felhasználhat. Általános magállapításokat részletezéssel kapcsolhat össze. A térbeli elrendezés biztosítja a logikus előrehaladást (külső – belső, közel- távol). Általában a névszói stílus dominál benne, hangneme pedig többnyire tárgyilagos, de lehet személyes is. Az érvelő szöveg azért készül, hogy a beszélő hasson, hogy meggyőzze az olvasót vagy a hallgatóságot (pl. felszólalás, tanulmány). Az ok-okozati elrendezés dominál benne, a beszélő állításait érvekkel bizonyítja. A bizonyítás mellett fontos szerepet tölthetnek be a retorikai eszközök is (kérdés, felkiáltás, ismétlés, párhuzam stb.). Bevezetőjében felkelti az érdeklődést, ezután tömören vázolja (elbeszélés), majd bizonyítja álláspontját (bizonyítás), a befejezésben pedig kitekint, összefoglal vagy az érzelmekre hat. A feladat értelmezése Tanulmányozzuk a témát és a feladatot, mielőtt döntünk! A feladatokat egyenként vegyük számba, és fogalmazzunk hozzájuk kiegészítendő kérdéseket Anyaggyűjtés Összpontosítsunk először az alkotás egészére: a témára! Megvilágításakor a főként a feladatban megjelölt szempontokat tartsuk szem előtt! Az anyag elrendezése Tervezzük meg a dolgozat egységeit: bevezető – (elbeszélés) – érvelés – befejezés! Vázlatot saját használatra készítsünk! Bevezető érdekesen visz közelebb a témához Mivel nyithatunk? ̶ Életrajz és/vagy történelmi háttér ̶ Műfaj és/vagy stílusirányzat ̶ A szerző irodalomtörténeti helye ̶ A témakör és a téma megközelítése ̶ Személyes élmények ̶ A témához kapcsolódó idézet NÉHÁNY FONTOS SZÖVEGTÍPUS Hivatalos levél Pályázat Önéletrajz Lehet kérvény vagy panaszlevél. Mindkettő stílusa tényszerű, tömör udvarias. Felépítése: 1. Megszólítás 2. Tárgyilagosan megfogalmazzuk a kérést vagy a panaszt 3. Indokoljuk jogosságát: érveket sorakoztatunk fel 4. Megismételjük a kérést vagy felkérjük a címzettet: intézkedjen 5. Elköszönő formula 6. Aláírás 7. Mellékletként felsoroljuk a csatolt dokumentumokat (ha vannak). Fontos: Ha nem ímélben, hanem postai levélben fordulunk az illetékes szervekhez, fejléc és keltezés is kell. A fejlécen szerepel a feladó és a címzett neve, elérhetősége, valamint a levél tárgya. Célja ösztöndíj vagy állás elnyerése. Felépítése: 1. hivatkozás a felhívásra 2. A feltételek teljesítésének igazolása 3. célkitűzések 4. a kért mellékletek csatolása (önéletrajz, ajánlások stb) Két típusa van: hagyományos és amerikai típusú. Előbbi tömör, könnyen áttekinthető tárgyilagos hangnemű írásmű. Fő célja, hogy tényszerűen közölje a legfontosabb adatokat. Az amerikai típusú önéletrajz vázlatszerűen mutatja be ezeket. Érvelés Adjon választ minden olyan kérdésre, amely a feladatban megfogalmazódott! Ám lehetőleg simuljon bele egy olyan gondolatmenetbe, amely az alkotás témáját világítja meg meggyőzően! Mert az az igazi értelmezés! Vitaindító Hozzászólás A vita középpontjában rendszerint egy probléma áll. A vitaindító azokat a kérdéseket fogalmazza meg, amelyekre a vita során választ szeretnénk kapni. Felépítése: 1. A probléma rövid felvázolása 2. Kérdések, érvek, lehetséges ellenérvek 3. A résztvevők felkérése arra, hogy mondják el véleményüket Egy témával kapcsolatban már elhangzott szövegre (vitaindító, hozzászólások) reflektál. Lehet írásbeli is, szóbeli is. Felépítése: 1. Megszólítás 2. Azoknak a gondolatoknak a felidézése, amelyekről a beszélő véleményt akar mondani 3. A vélemény rövid megfogalmazása 4. Az érvek felsorakoztatása 5. Összefoglalás, zárás Befejezés A jó befejezés a dolgozatból nő ki: összefoglal és/vagy kitekint és/vagy az érzelmekre hat A dolgozat megírása, önellenőrzés Mire figyeljünk? ̶ Tömböket (bekezdéseket) alkossunk! ̶ Ügyeljünk az írásképre! ̶ Konkrét példák, idézetek! ̶ Világosság, egyszerűség, változatosság! ̶ Az idővel gazdálkodjunk okosan!
 17. - 17 - 15. IRÁNYZATOK AZ IRODALOMTUDOMÁNYBAN hauber-karoly.eoldal.hu ELEMZÉS ÉS ÉRTELMEZÉS HERMENEUTIKA: AZ ÉRTELMEZÉS TUDOMÁNYA POZITIVISTA IRODALOMTUDOMÁNY SZELLEMTÖRTÉNETI ISKOLA Az irodalmi művek megértéséhez ELEMZÉSre van szükség: alaposan meg kell vizsgálnunk a művet. Az elemzés célja és eredménye az ÉRTELMEZÉS. Segítségükkel világítjuk meg és választjuk ki a legjobb műveket. De hogyan elemezzünk, értelmezzünk? Ez már többnyire a kor szellemétől függ, amely az irányzatokban ölt testet. A hermeneutika már az ókorban megszületett. A 20. század derekán Gadamer emelte a megértés filozófiájává. Szerinte amikor olvasunk, két világ találkozik: a miénk és a műé. Megértéséhez párbeszédbe kell lépnünk az alkotással. Ha ez sikerül, megragadhatjuk üzenetét. Módszerét elemző körmozgásnak („hermeneutischer Zirkel”) nevezte el, amely az élményként felfogott jelentés és az alkotás egyes elemei között zajlik. 1850 körül jött létre, és a század végéig ez uralkodott. Módszere induktív volt: a tényekből indult ki. Szövegkiadásai teremtették meg a tudományos munka alapjait. A műértelmezéshez a francia Taine miliőelmélete jelentette a legfontosabb vezérfonalat. Szerinte szerzőt és művét 3 dolog határozza meg: 1. A RACE, azaz a faj, amely az öröklött tulajdonságokért felelős 2. A MILIŐ, tehát a szociális és kulturális környezet 3. Az IDŐ, vagyis a kor, amelyben élt. Taine miliőelméletét tartotta szem előtt a német Wilhelm Scherer is, amikor a három ER vizsgálatát követelte: ERERBTE, ERLEBTE, ERLERNTE. Azaz: mit örökölt, mit élt át és mit tanult a szerző? A 20. század első évtizedeire jellemző. Németországból indul, legjelentősebb képviselője Wilhelm Dilthey. A szellemtörténet nagyjait a művek tartalma érdekli. Fontos nekik stílus és a motívumok, a műveket a korszellemből iparkodnak megérteni. Kitüntetett szerepet szánnak a megérzésnek, az intuíciónak. Nagy hatása van az irányzatnak nálunk is (a fiatal Lukács György, Szerb Antal, MINERVA című folyóirat). MŰKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSEK IRODALOMSZOCIOLÓGIA BEFOGADÁSESZTÉTIKA IRODALOMPSZICHOLÓGIA FEMINISTA IRODALOMTUDOMÁNY DEKONSTRUKCIÓ ÉS POSZTSTRUKTURALIZMUS A 2. vh. után a műközpontú megközelítés viszi a prímet. Ez zárt nyelvi képződményként tekint a szövegre, és önmagában igyekszik megérteni. Feltárják az egyes szövegtípusok, műfajok szerkezetét (főképp: elbeszélés és a mese). A műközpontú értelmezést az orosz formalizmus és az angol új kritika alkalmazza először. Mindkettő a strukturalizmusban teljesedik ki az 1950-es, 60-as években. A módszer nagymértékben hozzájárul az irodalmi művek pontosabb leírásához. A kései 60-as és a 70-es években a szociológiai kérdések kerülnek a középponba. Az empirikus kutatások az irodalmi életet térképezik föl (könyvpiac, intézmények). Az elméleti vizsgálódások az irodalmi műre fókuszálnak: hogyan mutatja be az alkotás valóságot? A marxista Lukács György a realizmust emeli normává, Adorno szerint az igazi művészet nehezen érthető, így tiltakozik az önmagát szépnek hazudó valóság ellen. Hans Robert Jauss német tudós 1967- ben rámutat: az irodalmi folyamat 3 szereplőjéből (szerző-mű- befogadó) utóbbit elhanyagolták. Megindul a befogadás, a hatás vizsgálata. Új fogalmak: ELVÁRÁSHORIZNT (az olvasó tapasztalatai), HORIZONTVÁLTÁS (fordulat az olvasói ízlésben). Az olvasás kreatív folyamat. Nagy hatást gyakorolt az irodalomtudományra Freud pszichoanalízise. Elméletét főleg az 1970-80-as években használták föl. Freud szerint az alkotásban éppúgy az elfojtott vágyak jelennek meg, mint az álomban. Tehát az értelmezés hasonlít az álomfejtéshez: meg kell fejteni azt a kódot, amely a szöveg felszínén nem látható. Erre magánál Freudnál is számos példát találunk. Így talál magyarázatot pl. Hamlet vívódására. Az 1960-as szexuális forradalom nyomán jön létre. Célja: a főként férfiakhoz kötődő örökségben kimutatni a „gyengébb nem” részét. Alapkérdések: Hogyan mutatják be az egyes irodalmi művek a nemek közötti viszonyokat? Mennyiben különbözik a nemi szereposztás a korban megfigyelhetőtől? A posztmodern irodalomelméletek úgy tartják: a SZERZŐ-MŰ-OLVASÓ hármas modellje már idejétmúlt, és a műhöz nem kapcsolható időtállónak tekinthető jelentés. A szöveg olyannyira nyitott, hogy értelme nem ragadható meg – véli a DEKOSTRUKCIÓ. Az amerikai Paul de Man szerint konkrét műveken kell bemutatni a szövegek „olvashatatlanságát”. Dekonstrukcióval, olyan elemzéssel, amely fölszámolja a szilárd jelentéseket. A POSZTSTRUKTURALIZMUS olyan folyamatokat fedez fel, amelyek fellazítják a mű szerkezetét.
 18. - 18 - 16. Összefoglaló táblázat a verselemzéshez hauber-karoly.eoldal.hu TÉMA SZERKEZET A VERS HANGZÁSA SZAVAK A VERSBEN Mire figyeljünk? Szerkezeti típusok Új egységet jelölhet Hangszimbolika Versritmus Érdekes szavak Szófajok - cím - motívumok - kulcsszavak - kulcshelyek - organikus - láncszerű - keretes - ellentétre épülő - dialektikus - ismétlés - alanyváltás - a közlésfajta megváltozása - idő vagy térváltás - a mondatfajta megváltozása - hangutánzó szavak - hangfestő szavak - a hangok kifejezőereje - alliteráció - rím - ütemhangsúlyos - időmértékes - szimultán - szabadvers - jellemszó - neologizmus - szakszó - idegen szó - archaizmus - tájszó - szleng és argó - felidézés, rájátszás Legfőképpen: - ige - igenév - főnév - melléknév - mondatszó - viszonyszó A KELETKEZÉS KÖRÜLMÉNYEI KÉPALKOTÁS A KÖLTEMÉNY BESZÉLŐJÉNEK POZÍCIÓJA MONDAT A VERSBEN A szóképek fajtái Mire figyeljünk? Felépítés, modalitás Alakzatok - Az élet és a mű tanulságai - A mű történelmi, társadalmi háttere Egyszerű szóképek - metafora - megszemélyesítés - szinesztézia - abszolút metafora - metonímia - szinekdoché - hasonlat Összetett szóképek - allegória - szimbólum - komplex kép - Szegény vagy gazdag-e a vers képekben? - Honnan származnak a képek? - Milyen viszonyban vannak egymással? - Mennyire váratlanok, szokatlanok? A beszélő közel áll a költőhöz: - vallomáslíra - hangulatlíra - gondolati költészet - közösségi költészet A beszélő önmagával folytat dialógust: - önmegszólító vers A beszélő szerepet játszik, egy elképzelt vagy valóságos személy nevében szól: - szerepköltészet A beszélő megjelenít egy történetet, leír, bemutat valamit vagy valakit: - tárgyias költészet - soráthajlás (enjambement) - szócsere (inverzió) - a mondat szerkezete (tagolatlan, hiányos, egyszerű, alárendelő és mellérendelő összetett mondat) - a mondat modalitása (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó mondat) - ismétlés (szóismétlés, tőismétlés, előismétlés, utóismétlés, refrén, halmozás, kötőszóhalmozás) - ellentét (antitézis, oximoron, paradoxon) - körülírás (túlzás, gúny, eufemizmus, kakofemizmus)
 19. - 19 - 17. Összefoglaló táblázat a kisprózaelemzéshez Tartalomelemzés: Milyen történetet mond el az elbeszélő? Formaelemzés: Hogyan mondja el? Értelmezés: Miért mondja el? hauber-karoly.eoldal.hu A NÉGY TARTALMI ÖSSZEVŐ STÍLUS MOTÍVUMOK Cselekmény Szereplők Idő Tér Szó, mondat, kép, hangnem Kulcsmotívum, mellékmotívum - Lehet: külső és belső (mit tesznek, illetve mit gondolnak, éreznek a szereplők) - Középpontjában egy fordulat áll. Gyakran így: expozíció, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás A szereplők jellemét és a köztük lévő viszonyt vizsgáljuk itt. A jellemzés lehet: közvetlen és közvetett. Konfliktustípusok: nemzedéki, szociális, világnézeti, értékbeli, nemi stb. Fontos lehet: - az eseménynek sorrendje (in medias res, idősíkváltások) - az elbeszélés tempója - a befejezés (lekerekített? nyitott?) - Hogyan kapcsolódnak a helyszínek a cselekményhez? -Van-e jelképes jelentésük? (térszimbólum) - Kifejeznek-e ellentétet (térkontraszt) A legfeltűnőbb jellemzőket érdemes itt megvizsgálnunk, amelyek fontosak lehetnek az értelmezés során: - Szó: választékos, köznyelvi, csoportnyelvi… - Mondat: rövid, hosszú, hiányos, körmondat, alárendelés, mellérendelés… - Kép, alakzat: hasonlat, megszemélyesítés metafora, szinesztézia; kérdés, felkiáltás, fokozás, halmozás, ellentét… - Hangnem: pátosz, irónia, humor, szatíra… - A motívum olyan jelentéshordozó egység, amely ismétlődik a szövegben. Ez lehet egy visszatérő mondat, a szereplők valamely gesztusa, de növény tárgy vagy élőlény is - A műben megfigyelhető fordulat gyakran összekapcsolódik egy motívummal: EZ AZ ALKOTÁS KULCSMOTÍVUMA - Ilyen motívum a Barbárokban a rézzel kivert öv vagy Mikszáth Szegény Gélyi János lovai című művében a lovak POÉTIKAI ELEMZÉS ÉRTELMEZÉS Az elbeszélő hangja Ki az elbeszélő és hogyan viselkedik? Az elbeszélés módja Mennyit tud? Milyen közlésformákat alkalmaz? Témakör és téma Az alkotó kora, az olvasó jelene Az elbeszélő lehet: - E/1-es. Az elbeszélt ént is megismerjük: az elbeszélés kétdimenziós (pl. Hét krajcár) - E/3-as. Ilyenkor többnyire keveset tudunk meg az elbeszélőről - E/2, a te-forma ritkán fordul elő Hogyan viselkedhet? - auktorálisan: sok a kommentár - perszonálisan: sokat megtudunk a szereplők érzéseiről, gondolatairól - tárgyiasan: a szereplők tettei, szavai dominálnak Modalitás (az elbeszélő viszonya az abrázolt világhoz): semleges, megértő, kételkedő, elutasító stb. Az elbeszélő tudása: - mindentudó (ilyenkor gyakran viselkedik auktorálisan) - annyit tud/mond, mint a szereplők (ilyenkor főként perszonálisan viselkedik) - kevesebbet tud/mond, mint a szereplők (ez a tárgyias ábrázolásra jellemző) Közlésformák: Szerzői szólam: 1. tudósítás 2. leírás 3. kommentár A szereplő szólama: 1. párbeszéd (egyenes beszéd) 2. függő beszéd 3. szabad függő beszéd (átélt beszéd) 4. belső monológ 5. tudatfolyam Az alkotás alapkérdése: - Milyen témakörbe tartozik a mű? - Hogyan illeszthető be az irodalmi hagyományba? Milyen művekkel rokonítható? Válasz az alapkérdésre: - A témakörön belül milyen sajátos jegyekkel rendelkezik? - Mi az, ami összekapcsolja, és mi az, ami elválasztja a hagyománytól? Fontos: Egy mű természetesen egyszerre több témakört is megjeleníthet. Kosztolányi A kulcs című novellája pl. összekapcsolja a kisemberproblematikát és a beavatást, Móricz Tragédiája a szegénységet és a lázadást… Az alkotó kora: - Mit mond a mű a keletkezés koráról? - Miért írta meg az elbeszélő? Mi volt a szándéka, célja vele? Az olvasó jelene: - Mit mond az alkotás arról a korról, amelyben élünk? - S mit mond személy szerint nekünk, megerősíti-e eddigi életfelfogásunkat vagy felkavar, kizökkent belőle? Fontos: Itt kell szembenéznünk azzal a kérdéssel, hogy az elbeszélő miért mondja el a történetet. Párbeszédbe kell lépnünk az alkotással! Be kell vonnunk a magunk világába!
 20. - 20 - 18. LÍRAI MŰFAJOK, VERSTÍPUSOK, VERSFORMÁK A lírai mű a 18. századig főként énekelt verset jelent. Egészen a 20. századig elsősorban érzelmek, hangulatok, lelkiállapotok kifejezését látják benne. Ma már a versformában írt didaktikus vagy reflexív szövegeket is ide soroljuk, sőt ide számíthatjuk az egysoros és az egyszavas verset vagy a képverset is. hauber-karoly.eoldal.hu DAL HIMNUSZ ÓDA DITIRAMBUS RAPSZÓDIA ELÉGIA Közvetlen élmény kifejtése röviden, dalstrófákban. Sok ismétlés, egységes felépítés és hangnem jellemzi. Sokféleképpen csoportosítható: népdal- műdal stb. Tavaszi szél vizet áraszt, Csokonai: A boldogság, Petőfi: Reszket a bokor, mert Fenséges tárgyról ünnepi hangnemben szóló vers. A beszélő Istenhez fordul, többnyire összeköti a dicséretet és a könyörgést. Szerkezet: ABA Szapphó: Aphroditéhoz Szent Ferenc: Naphimnusz, Berzsenyi: Fohászkodás, Kölcsey: Himnusz Magasztos tárgyról írt mű. Hangneme emelkedett. Van megszólítottja: személy/közösség/eszme. Lehet dicsőítő és tanító. Felépítése sokszor: tétel- ellentétel-hozzáéneklés. Berzsenyi: A magyarokhoz, József Attila: Óda, Illyés Gyula: Bartók Az óda és a himnusz rokona. Elragadtatott hangulat, önkívületi lélekállapot tanító célzattal kapcsolódik össze benne. Eredetileg Dionüszosz életéről szólt, belőle fejlődött ki a tragédia. Vörösmarty: A vén cigány, Babits: Húsvét előtt, Fortissimo Az óda rokona, töredezett gondolatiság, zaklatottság, kötetlen szerkezet jellemzi. Az érzelmi hullámzást változó hosszúságú sorok, kérdések, felkiáltások, látomásos képek jelezhetik. Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban, Petőfi: Egy gondolat bánt engemet Legfőbb sajátja az eszmény elvesztése miatt érzett szomorúság. A rezignált fájdalom oka sok minden lehet (magány, elmúlás, búcsú, szerelmi bánat stb.). Balassi: Búcsúja hazájától, Petőfi: Szeptember végén, Radnóti: Levél a hitveshez, Rilke: Diunói elégiák EPIGRAMMA EPISZTOLA ARS POETICA ECLOGA SZONETT FRANCIA BALLADA Egy mélyreható gondolat rövid, szellemes kifejtése eredetileg disztichonban. Szerk: előkészítés+csattanó. Anakreon: Gyűlölöm, Kölcsey: Huszt, Kazinczy: A nagy titok A modern lírában sokszor a formailag kötetlenebb négysoros veszi át a helyét. Verses költői levél, valóságos személyhez szól; változatos tartalom, forma jellemző rá. Leghíresebb darabja Horatius költői hitvallása, a De arte poetica. Berzsenyi: Vitkovics Mihályhoz, Petőfi: Arany Jánoshoz, Ady: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz Fő témája a költészet értelme, a költő feladata. Hosszú időn át normatív, szabályokat megfogalmazó ars poeticák születnek. A romantika szakít ezzel, azóta nagyon sokféle költői hitvallás jön létre. Verlaine: Költészettan, József Attila: Ars poetica Eredetileg párbeszédes formájú hexameteres pásztoridill. Vergilius már kora problémáit szólaltatja meg benne. Később sokféle változata alakul ki, elmaradhat a párbeszédes forma is. Egyik legnagyobb képviselője Radnóti Miklós (pl. Hetedik ecloga). 14 jambikus sorból álló igen szigorú versforma. Alaptípusa a petrarcai szonett két négy- és két háromsoros versszakból áll. Rímképlete: abba abba cdc dcd. Shakespeare: 75. szonett. Markó Béla: Költők koszorúja Legelterjedtebb változata 3 nyolcsoros versszakból és egy 4 soros ajánlásból áll. A sorok jambusokból épülnek föl, s általában keresztrím fűzi őket össze. Van refrénje is. Villon: Ellentétek balladája, József Attila: Bérmunkás- ballada LÉTÖSSZEGZŐ VERS ÖNMEGSZÓLÍTÓ VERS IDŐSZEMBESÍTŐ VERS HOSSZÚVERS LIMERIK HAIKU A költő saját életútját vizsgálja. Az érdekli: megvalósította-e önmagát, élt-e az élet nyújtotta lehetőségekkel. Gyakran jár együtt időszembesítéssel, önmegszólítással. Arany János: Visszatekintés, Epilógus, József Attila: Kész a leltár A jelenbeli, elemző én múltbéli önmagához, a cselekvő énhez beszél. Számon kéri a múltbéli tetteket. Az új szerep rendszerint önfelszólításként jelenik meg. József Attila: Karóval jöttél, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé Idősíkokat, értékeket szembesít, leggyakrabban az értékgazdag múltat és a sivár jelent állítja szembe egymással. Berzsenyi: A közelítő tél, Vörösmarty Mihály: Előszó, Arany János: Letészem a lantot, József Attila: Talán eltünök hirtelen 100-200 soros vagy még hosszabb, drámai, epikai elemeket is tartalmazó mű. Legfőbb vonása a gondolatiság: az alkotó világképének lényegét kívánja összefoglalni. Eliot: Átokföldje, Nagy László: Menyegző, Juhász Ferenc: A tékozló ország Ötsoros nonszensz vers csattanóval; lejtése jambikus, rímek: aabba. „Volt egy úr, lakhelye Miami,/ Szőrös volt, szinte már majomi./ „Szőr Dzson”- ként tisztelték,/ Nem sima „Miszter”-ként – / Látszik, hogy ő volt ott a jani.” Háromsoros, 17 szótagból álló japán versforma, 5+7+5 szótagos sorokból áll. Rímtelen, soronként két hangsúlyos szótag található benne. „Piszkos ablakon keresztül minden szépség szürkének látszik.”
 21. - 21 - 19. Az epika műfajai hauber-karoly.eoldal.hu ANEKDOTA, ADOMA FABULA PÉLDÁZAT, PARABOLA MESE MONDA LEGENDA Az anekdota egy ismert ember életének valamely eseményét jeleníti meg, humorosan, csattanóval. Az adoma hasonlít hozzá, de nem valóságos személyeket, hanem típusokat mutat be (pl. furfangos paraszt, ravasz kereskedő). Állatokról szóló rövid, csattanós tanmese párbeszédes és epikus elemekkel (pl. A róka és a holló). A tipikus állatok (oroszlán, medve, farkas, róka, nyúl) mellett növények, tárgyak, emberek is szerepelhetnek benne. A példázat egy mély igazságot világít meg egy rövid történet segítségével. Kimeríthetetlen forrása a Biblia (pl. Az irgalmas szamaritánus). A parabola is hasonló, de többértelmű, a modern irodalomra jellemző (pl. Kafka: Add föl). Legfőbb tartalmi eleme a CSODA. Többnyire hátrányos helyzetű hőse leküzdi a nehézségeket; győz a jó, érvényre jut a mesei igazságszolgáltatás. Szereplői típusok. Mesei számok, fordulatok jellemzik (népmese-műmese). A mondában is van csoda, de igaz történetként adják elő. A mese önmagában is megáll, a monda támaszkodik egy hely vagy egy személy valóságára. Két fő típusa a történeti (pl. A csodaszarvas) és a hiedelemmonda. Többnyire egy szent példaadó életéről szól. Fő elemei a csodatételek és a szent erényeinek felsorolása (pl. Margit-legenda). Legendáriumokban gyűjtötték össze őket, legnépszerűbb közülük a 13. századi Legenda aurea. BALLADA, ROMÁNC ELBESZÉLÉS REGÉNY RÖVIDTÖRTÉNET NOVELLA EPOSZ A ballada cselekménye sűrített, kihagyásos, sok párbeszéd jellemzi. Az elbeszélés szaggatott, feszült, rejtélyes (balladai homály). Többnyire tragikus (Arany: A walesi bárdok), de van vígballada is (pl. Egyszer egy királyfi). A románc kevésbé drámai: inkább érzelmes, elégikus (pl. Arany: Mátyás anyja). A regénynél rövidebb, a novellánál hosszabb epikus mű. A 19. század végéig beszélynek nevezték nálunk, újabban pedig kisregénynek is hívják. Kevésbé komplex, mint a regény, poétikai sajátosságaiban azonban alig különbözik tőle. Elbeszélés pl. Tolsztoj Iván: Iljics halála vagy Déry Tibor: Niki című műve. Sokrétű műfaj. Az írásmód és a szerkezet változatossága, összetettsége jellemző rá Néhány sajátossága: 1. formája általában prózai 2. rendszerint nagy terjedelmű, s a történet többnyire hosszú időt fog át 3. cselekménye nemegyszer szerteágazó 4. gyakran vonultat fel sok szereplőt, akiknek érzéseit, gondolatat is megismerjük. Négy alaptípusa: kalandregény (pl. lovagregény, tézisregény, kópéregény, vadnyugati regény), jellemregény (pl. lélektani regény, nevelési regény, fejlődésregény), korrajz (pl. történelmi regény, társadalmi regény, családregény), kísérleti regény (pl. montázsregény). A rövidtörténet a 19. században született meg. Megteremtőjének Poe tekinthető. Nagy mesterei: Csehov, Maupassant, Kosztolányi Dezső és Örkény István. Jellemzői: - rövid terjedelem, kevés szereplő - egyetlen hétköznapi esemény vagy szituáció többnyire meglepő fordulattal -közvetlen indítás, nyitott befejezés -az elbeszélt idő rövid, az események időrendben követik egymást -gyakran énformájú, ha nem, az E/3-as elbeszélő perszonálisan viselkedik - sokat bíz az olvasóra Kevés szereplője van, jellemfejlődés általában nincs benne. Rendszerint egy szokatlan, rendkívüli esemény áll a középpontban, amely azonban lehetséges, hihető. Összekapcsolja a jellemet a sorsfordulattal. A sorsfordulat megvilágítja a jellemet, a jellem magyarázza a sorsfordulatot. Felépítése a drámához hasonlít, a cselekményre koncentrál, és tetőpontra futtatja ki a feszültséget. Sokszor találunk benne egy tárgyiasult szimbólumot vagy központi motívumot, amely elmélyíti a jelenést. A német irodalom vezető műfaja volt a 19. század második felében, (Storm: A viharlovas, Keller: Falusi Rómeó és Júlia), itt dolgozták ki elméletét is. Magyarul: hősköltemény. Nagy terjedelmű, verses formájú, többnyire hexameterben íródott mű. Főhőse a kor emberideálja, akit istenek is támogatnak, és az egész közösségnek utat mutat. Kellékeit Homérosz Iliásza örökítette tovább: témamegjelölés, segélykérés, a dolgok közepébe vágva, seregszemle, isteni beavatkozás, állandó jelzők, eposzi hasonlatok. Előzményei a szájhagyomány útján terjedő hősi énekek és varázsénekek Az írásbeliség előtt keletkezett, csak később lejegyzett műveket régebben naiv eposzoknak nevezték (pl. Kalevala, Niebelung-ének). Néhány nagy eposz: Zrínyi: Szigeti veszedelem, Vörösmarty: Zalán futása. ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY, VERSES REGÉNY ÖNÉLETRAJZ, VALLOMÁS A műfajokat átlírizáló romantika korában jöttek létre. A verses forma és a költői eszközök erőteljes jelenléte különíti el őket a többi epikus műfajtól. Elbeszélő költemény: Toldi, verses regény: Byron: Puskin: Anyegin A vallomás az önéletrajz szubjektívebb változata, mindkettő az élet fiktív újrateremtése. Szent Ágoston Vallomásaira vezethetők vissza. Ma izgalmas műfaj, mivel az ember ellentmondó szerepek egyvelegének érzi magát.
 22. - 22 - 20. A DRÁMA MŰFAJAI ÉS TÍPUSAI hauber-karoly.eoldal.hu MŰFAJOK TRAGÉDIA KOMÉDIA KÖZÉPFAJÚ DRÁMA TRAGIKOMÉDIA A tragédiát a tragikum esztétikai minősége, a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan értékvesztés jellemzi. Ez többnyire a tragikus hős halálát jelenti, aki kiemelkedő személyiség: élete árán is kiáll a jó ügy mellett. Így vívja ki a néző csodálatát. Ugyanakkor nem hibátlan, bukásáért bizonyos mértékig ő maga is felelős. Ezért érzünk részvétet iránta: ez teszi emberivé, hozzánk hasonlóvá. A görög hősök leggyakoribb hibája pl. a gőg (hübrisz) és az elvakultság. Híres tragédiák: Szophoklész: Antigoné, Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet, Racine: Phaedra. A komédia fő sajátossága a komikum esztétikai minősége, melynek forrása az értékhiány. Két alapformája: a humoros és a szatirikus. A humoros szereplők őstípusa a bohóc, a szatirikusé a fajankó. A pozitív hőst rokonszenv, a negatív szereplő felsülését káröröm kíséri. A komédia három alaptípusát különböztetjük meg, amelyek többnyire vegyülnek egymással: 1. karakterkomédia (Moliere: Úrhatnám polgár) 2. helyzetkomédia (Shakespeare: Tévedések vígjátéka) 3. társadami komédia (Arisztophanész: Lüszisztráte) A középfajú dráma vagy színmű komoly mondanivalót hordoz, tragikus vonásai is vannak, ám a konfliktus a hős elbukása nélkül oldódik meg. Hangulata is változatos, a részletekben sokszor komikumot is felfedezhetünk. Az elnevezés a felvilágosodás korában született meg, híres darabja Lessing: A bölcs Náthánja. A középfajú drámához tartozik a népéletet idealizáló népszínmű és a „jól megcsinált” polgári színmű. Utóbbinak Eugène Scribe, Bernard Shaw és Molnár Ferenc a legnagyobb mestere. A tragikomédia tragikus és komikus elemeket is tartalmaz, ám ezek – szemben a színművel – gyakorta elválaszthatatlanok egymástól. A tragikus komikus köntösben jelenik meg, míg a komikus tragikus jelmezt ölt – akár a groteszkben. Hatása is olyan. Sem sírni, sem nevetni nem tudunk igazán. Joggal nevezte Dürrenmatt groteszk komédiának alkotásait. Tragikomédiának tekinthető Moliere több műve is, pl. a Tartuffe, amelyben csak az uralkodó váratlan közbelépése menti meg a gazdag párizsi polgárt és családját a kisemmizéstől. MŰFAJVÁLTOZATOK, DRÁMATÍPUSOK SZERKEZET, JELENTÉS ALAPJÁN CSELEKMÉNY SZERINT SZITUÁCIÓ ALAPJÁN NÉHÁNY MÁS TÍPUS zárt és nyitott dráma cél- és analitikus dráma konfliktusos, középpontos és kétszintes dráma monodráma vitadráma A zárt dráma a világ egy önmagába zárt metszetét állítja elénk. Azt sugallja: a világ rendezett, áttekinthető, a szereplők tettei egyértelműen megítélhetők. Kevés szereplő, hármas egység, gondosan megformált nyelv jellemzi (pl. Szopohoklész: Antigoné, Racine: Phaedra). A nyitott dráma csupán részleteket képes bemutatni az áttekinthetetlenné lett világból. Ezért szakít minden előírással, természetesen a cselekmény egységével is: a műegész mozaikszerűen épül föl. Sok szereplőt mozgat, szenvedélyes (pl. Schiller: A haramiák, Katona József: Bánk bán). A céldrámában a jelenetek egymásból következnek, a bonyodalom kiváltotta eseménysor egy jövőben bekövetkező mozzanatra, célra irányul. Az Antigoné vagy a Rómeó és Júlia pl. a jelenben bekövetkező konfliktus következményeit mutatja be. Az analitikus drámában a cselekmény lényege: a múlt feltárulásának folyamata. Az első analitikus dráma Szophoklész Oidipusz királya, ahol a főszereplő önmagában találja meg a tettest, de analitikus drámákat ír Ibsen is (pl. Nóra, A vadkacsa). Bécsy Tamás a drámai szituáció középpontba állításával közelíti meg a műfajt. Ennek alapján három drámatípust különböztet meg: 1. A konfliktusos drámát, amelyben két egymásnak szembeszegülő akarat és cél mozdítja előre a cselekményt. A két fél tettváltással igyekszik érvényesíteni akaratát, s végül egyikük diadalmaskodik (pl. Szophoklész: Antigoné) 2. A középpontos drámát, ahol egy középpont köré épül a drámai szituáció, s a mű cselekményét főként az határozza meg, miként viszonyulnak a szereplők ehhez a középponthoz (pl. Shakespeare: III. Richárdjában az anarchiához) 3. A kétszintes dráma világa két szintből épül föl. Az egyik az evilági, a mindennapi élet síkja. A másik pedig a „túlvilági” szint, amely ellátja ezt törvényekkel. A konfliktus rendszerint a túlvilági szinten jön létre, de az evilágin dől el. (Ez a fő drámai vonás pl. Az ember tragédiájában.) A monodráma egyetlen színész nagyívű monológja. Rendszerint belső konfliktust ábrázol, a hős mintegy önmagával viaskodik, önmagát kell legyőznie (pl. Gogol: Egy őrült naplója, Kocsis István: Bolyai János estéje, Tárlat az utcán) A vitadráma vélemények, érvek ütköztetését, igazolását vagy cáfolatát helyezi középpontba. Jellemző a reformációra, a 20. században fontos szerepe van a történelmi vitadrámának. (Németh László: Széchenyi). történelmi dráma társadalmi dráma A múlt megidézésével vizsgálja a jelent. A reneszánszban születik meg, e korból Shakespeare királydrámái emelkednek ki. Különösen népszerű a romantika korában. Ekkor születik meg a magyar nemzeti dráma (Bánk bán). Saját korának tart tükröt a társadalmi dráma, amely a 19. századi realizmus terméke. Magyarországon Csíky Gergely teremti meg (Proletárok), aki rendszerint feloldja a konfliktusokat.
 23. - 23 - 21. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A STÍLUSIRÁNYZATOKHOZ hauber-karoly.eoldal.hu ANTIKVITÁS KÖZÉPKOR RENESZÁNSZ BAROKK FELVILÁGOSODÁS ROMANTIKA IDŐ: a Kr. e. 2. évezredtől 476-ig ívelő görög-római művészet. A görögség virágkora a klasszikus kor (Kr. e. 6-5. század), a rómaié Augustus kora (az aranykor), amely elsősorban a görögöket követi. Mindkettő a rendet, a harmóniát és az arányosságot állítja a középpontba. IDŐ: 476-1452. Az érett középkor építészeti stílusa a ROMÁN (11-12. század) és a GÓTIKA (13-14. század). Előbbit vastag falak, félköríves ajtók, ablakok jellemzik. A gótika csúcsíves nyílászárókat alkalmaz, nagyobb, világosabb tereket hoz létre. IDŐ: 14-16. század. BÁZISA: a polgárság. VEZETŐ SZELLEMI ÁRAMLATOK: humanizmus és reformáció. STÍLUSÁBAN az antikvitás szépségkultuszát követi. Három elem uralkodik benne: 1. a valóságábrázolás igénye. Megjelenik a perspektíva, figyelnek az emberi test arányaira (anatómia) 2. harmóniaigény 3. ha nem illeszthetők össze, megszépíti a valóságot: idealizál. Kései, modoros változata a manierizmus. IDŐ: 17. század. HÁTTERE: az ellenreformáció, amely a művészteket is a vallásos meggyőzés szolgálatába állítja. LEGFŐBB VONÁSA: a valóság isteni szférába emelése. Ezt szolgálják stíluseszközei: 1. hatalmas méretek 2. sok dísz 3. festőiség 4. mozgalmasság. A BAROKK IRODALOM tanítani és gyönyörködtetni akar; pátosz, díszes jelzők, hosszú körmondatok (tirádák), nagyarányú ellentétek jellemzik. IDŐ: 18. század. Nem stílusirányzat, hanem eszmeáramlat. ESZMÉI: 1. a racionalizmus, amely az észre 2. az empirizmus, amely a tapasztalatra hivatkozik. STÍLUSIRÁNYZATAI: 1. KLASSZICIZMUS. Az antikvitás harmóniaigényét követi. Esztétikája normatív, szabályokat ír elő (választékos stílus, hármas egység stb.). 2. SZENTIMENTALIZMUS: az érzékenység művészete, érzelmi lázadás a feudalizmus erkölcsei ellen. Fontos témái: magány, szerelmi csalódás. 3. ROKOKÓ: a tovább élő barokk könnyedebb, játékosabb változata. IDŐ: a 19. század első fele. A személyiség középpontba állítása szabja meg esztétikáját. Elutasítja a szabályokat, a művészet szabadságát hirdeti. Új mintákat fedez fel: a klasszikus ókor helyett a középkor és a népköltészet felé fordul. STÍLUSJEGYEI is az áradó érzelmeket érzékeltetik: festőiség, zeneiség, monumentális képek, nagyszabású ellentétek, túlzások. AZ IRODALMI MŰVEKET pátosz jellemzi; mindent átlírizál, és új, kevert műfajokat teremt: drámai költemény, verses regény. A KLASSZIKUS MODERNSÉG KORA AVANTGÁRD ÉS KÉSŐMODERN POSZTMODERN KOR IDŐ: a 19. század második fele. A modern kor fő jellemzője az ÉRTÉKVÁLSÁG. Összetevői: a világ kiismerhetetlenné válása, céltalanság, az ember szorongása (elidegenedése). ESZMEI HÁTTÉR: 1. a pozitivizmus, amely a természettudomány eredményeit alkalmazza a társadalomra és az emberre 2. az életfilozófiák (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson), amelyek főként az ember önmegvalósításával foglalkoznak. NINCS MÁR KORSTÍLUS: több stílusirányzat él egymás mellett. IDŐ: Az avantgárd mozgalmak az 1910-es, 20-as években élik virágkorukat. A későmodernt az 1920- as évek végétől az 1960-as évek végéig számíthatjuk. Az avantgárd irányzatainak közös vonása: 1. a társadalmat is meg akarják újítani. 2. teljes szabadságot hirdetnek 3. alkotói csoportokba tömörülnek. AVANTGÁRD IRÁNYZATOK: 1. A KUBIZMUS és a 2. KONSTRUKTIVIZMUS formaépítő, és főként a képzőművészetben van jelen. A formabontás a sajátja 3. a FUTURIZMUSNAK, amely Olaszországra, Oroszországra jellemző, s a dinamikára esküszik 4. AZ EXPRESSZIONIZMUSNAK, amely elsősorban Németországban van jelen, s belső tartalmak felfokozott kifejezésére törekszik 5. A DADAIZMUSBÓL kinövő 6. SZÜRREALIZMUSNAK, amelynek francia, spanyol alkotói önműködő írással akarják megközelíteni a tudatalattit. A későmodernben súlyosbodnak a modern kor problémái. A klasszikus modernség hozadékai az avantgárd időtálló eredményeivel és új leleményekkel egészülnek ki. IDŐ: Az 1960-as évek végétől napjainkig. HÁTTERE: a posztindusztriális társadalom, amelyben a hedonista önmegvalósítás lesz a személyiség legfőbb mozgatója. A modern az értékválság kora volt. A posztmodern az értékrelativizmusé. Itt minden érték helyettesíthető: nemcsak a dolgok, de az emberi kapcsolatok és az ideológiák is… Az értékek viszonylagosságát tanúsítja a másság fölértékelődése is. MŰVÉSZETE: A különböző irányzatok egymás mellett élése felel meg a posztmodern világkép értékrelativizmusának. 1. ÁTALAKUL A KULTÚRA FOGALMA. A modernben még elkülönült az elit és a tömegkultúra; a posztmodernben a kettő egybemosódik. 2. INTERTEXTUALITÁS jellemzi. Szabadon nyúl a hagyományhoz, abból rakja össze, abból keveri ki a maga művét. Új konstrukciót hoz létre, amely azonban az eredetire is utal. Ezért beszélnek a posztmodern művészet esetében kettős vagy többes szerzőségről. 3. Fontos sajátossága a SZÁNDÉKOLT TÖBBÉRTELMŰSÉG. A középpont nélküli nyitott mű lesz az ideál. Eszmei hátterük a pozitivizmus Hátterük az életfilozófiák A REALIZMUS valószerű ábrázolásra törekszik. Témája a jelen és a közelmúlt, központi kategóriája: a tipikus. Főként a szépprózára és a festészetre jellemző. A NATURALIZMUST a kor társadalmának sötét oldala érdekli. Sorsfelfogása: determinista. Elsősorban az irodalomban van jelen. AZ IMPRESSZIONIZMUS a pillanatnyi benyomást kívánja megragadni. Főként festészeti irányzat. Szemben a historizáló festészettel, témája a jelen, tanulság nincs, ecsetkezelése elnagyolt, vázlatszerű. A SZIMBOLIZMUS új életérzést hoz. Szerinte a látható világ mögötti lényeg csak megsejtethető. Erre szolgál a szimbólum is, a zeneiség is. Főleg a költészetet jellemzi. A SZECESSZIÓ Jelentése: kivonulás. A lét problémáit (magány, halál) a művészetek segítségével igyekszik tompítani. Ennek legfőbb eszköze: a dekorativitás.
Advertisement