УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
гр. София
модул: „Управление на земи и имоти”
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕ...
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМ...
КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ
ЗАДАНИЕ
Към Вас се е обърнал собственик, който е придобил съществена собственост в
ка...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
1. Описанието на недвижимите имоти в портфейла.
В момента пор...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
автомобилът се насочва със светлинна сигнализация към местото...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
остатъкот
преден
месец,лв
лихвен
процент,%
лихваза
периода,лв...
UP
A102
1
A102
3
A102
4
A102
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
www.autodesk.com/revit
Scale
Checked by
Drawn by
Date
Project number
C...
Level 1
0
Level 2
4000
Level 3
7000
Level 4
10000
Level 5
13000
Level 6
16000
Level 1
0
Level 2
4000
Level 3
7000
Level 4
...
Level 1
0
Level 2
4000
Level 3
7000
Level 4
10000
Level 5
13000
Level 6
16000
Level 1
0
Level 2
4000
Level 3
7000
Level 4
...
www.autodesk.com/revit
Scale
Checked by
Drawn by
Date
Project number
Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail
Consultan...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Размер на картата
Карта Подробно търсене Резултати Поръчки
Мащаб 1: 500050005000...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Размер на картата
Карта Подробно търсене Резултати Поръчки
Мащаб 1: 200020002000...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Размер на картата
Карта Подробно търсене Резултати Поръчки
Мащаб 1: 100010001000...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Размер на картата
Карта Подробно търсене Резултати Поръчки
Мащаб 1: 500500500500...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Основна карта
Регулация
Устройствени зони
Размер на картата
Карта Подробно търсе...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Основна карта
Регулация
Устройствени зони
Размер на картата
Карта Подробно търсе...
Обща карта
Слоеве
Легенда
Тематични карти
Размер на картата
Карта Подробно търсене Резултати Поръчки
Мащаб 1: 100001000010...
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОП "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН...
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОП "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"
Схеми
СХЕМИ - ВЕКТОРЕН ФОРМАТ ...
БАЗИСЕН СЦЕНАРИЙ - СИНТЕЗНА СХЕМА
ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ОПОРЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА
СОБСТВ...
СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И
ВИЗИРАНИ МЕРКИ
СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА
ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ
ФУНК...
ЛАНДШАФТ - ОПОРЕН ПЛАН
ПЛАН ЗА ПРОГНОЗНИ ДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВОТО НА
ЛАНДШАФТА
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА...
ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр.
СОФИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ
ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр.
С...
ПЛАН-СХЕМА НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ
ТРАНСПОРТ
СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН
СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ КОМПАКТЕ...
СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
СХЕМА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ГРАДСКИ РАЙОН
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ
СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МР...
ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ
ПРОСТРАН...
ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОКОЛОГРАДСКИЯ РАЙОН И
КОНТАКТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ЗО...
ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА
КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА
КОМПАКТНО УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТО...
ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА
Tasks
Search Attributes
Results
Map Contents
Navigation
O...
3
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
б) група територии за пр...
4
УСТРОЙСТВЕНА
КАТЕГОРИЯ
УСТРОЙСТВЕНИ
ПАРАМЕТРИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ
Индекс Цвят Площ/...
15
УСТРОЙСТВЕНА
КАТЕГОРИЯ
УСТРОЙСТВЕНИ
ПАРАМЕТРИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ
Индекс Цвят Площ...
16
УСТРОЙСТВЕНА
КАТЕГОРИЯ
УСТРОЙСТВЕНИ
ПАРАМЕТРИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ
Индекс Цвят Площ...
17
УСТРОЙСТВЕНА
КАТЕГОРИЯ
УСТРОЙСТВЕНИ
ПАРАМЕТРИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ
Индекс Цвят Площ...
18
заедно с ПУП. Върху чертежите в М 1:10 000 и М 1:25 000 тези територии са отбелязани със звездичка, поставена след
букв...
ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Results
Map Contents
7_oporen_new_zona_webserver
TEXT
text_зона_влияние
ИНЖЕН...
ОПОРЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.СОФИЯ
Results
Map Contents
11_oporen_new_so...
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ
Results
Map Contents
Navigation
Overview
СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И ВИЗИРАНИ МЕРКИ
Results
Map Contents
Navigation
Overview
СИСТЕМА "ТРУД" ТРЕТИЧЕН СЕКТОР - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА
Results
Map Contents
17_...
УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
Results
Map Cont...
УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
Results
Map Cont...
ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
Results
Map Contents
Navigation
Overview
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
Б. Примерно обемно застроително решение (в приложение):
Приме...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
ПЛАН-СХЕМА НА БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПАРКОМЕСТА ПО
ТРАНСПОРТНИ ...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
3) СТРАТЕГИЯ
Стратегията е подробно изложена в точки 2. – 4. ...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
Като ключова задача в неговата работа бих определил изготвяне...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
i) образование
ii) компетентности
iii) други
d) Формулиране н...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
Длъжност: Управител
на фирмата
Управител на
отдел
счетоводств...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
9) Обучението на служители и работници
1. Периодично обучение...
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047
Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254...
Escape in the City
A selection of 1 and 2 bedroom apartments and 2 bedroom penthouses
7787_002_CQ_No1_Cover sect art.i3 37...
SwissRe
LloydsBuilding
LondonBridge
7787_002_CQ_No1_Cover sect art.i4 47787_002_CQ_No1_Cover sect art.i4 4 14/6/06 15:19:4...
StKatharineDocks
MayorofLondonOffices
CanaryWharf
HMSBelfast
TowerBridge
Metropolis Be at the heart of
London’s vibrant met...
Hooper Street
Water
Garden
LemanStreet
Gower’sWalk
Royal Bank
of Scotland Offices
Landscaping
Under Review
Royal Bank
of S...
Computer generated image of City Quarter. Landscaping and water features are subject to change.
Inspired
Inspired, intelli...
Interior photography of a Penthouse upgrade kitchen taken at City Quarter showhome.
Chic Clean, flowing lines and
minimalis...
Apartment Kitchens
• Contemporary kitchen featuring a dark timber
effect laminate worktop combined with high gloss
vanilla...
Bathrooms
• Double ended steel bath with light oak bath panel
• Perrin and Rowe thermostatic bath/shower mixer
• Hansgrohe...
RefreshinRefreshing Thoughtful, contemporary
living environment incorporating
functional, quality fittings and detail.
CITY...
Interior photography taken at City Quarter showhome.
StyleStyle Imaginative, creative
and bold – the ultimate statement
of...
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Real Estate Management
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Real Estate Management

1,395 views

Published on

This subject builds up managerial skills to be applied to individual problematic cases related to properties, boundaries, assessment, development and financing of projects. Knowledge is obtained on the organizational functions and strategies as well as the role of the real estate in reaching the goals of an organisation. An approach towards the return on investment is developed as well as to the operative performance in the process of betterment and reconstruction of real estates.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Real Estate Management

 1. 1. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София модул: „Управление на земи и имоти” КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) Благой Петков ф.№10047 специалност: Урбанизъм III-ти курс летен семестър на учебната 2007 / 2008 година София Ръководители: доц. д-р инж. Анни Делиева Юни 2008 год. доц. д-р инж. Ана Стоева
 2. 2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура REMbEBU Наименование на дисциплината по учебен план Управление на земи и имоти Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6 ECTS 4.0 СтатутИзбираем CodeREMbEBU Title of the discipline in the academic curriculum Real Estate Management Starts in semester 6 Ends in semester 6 ECTS4.0 Type Elective 30 0 60 60 Анотация Дисциплината развива управленски умения по отношение прилагането им към отделни проблемни ситуации, свързани с имоти, граници, оценяване, разработване и финансиране на проекти. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в постигането на целите и задачите на организацията. Създава се отношение към финансовата възвръщаемост и оперативната производителност в процеса на подобрение и реконструкция на недвижимите имоти. Annotation This subject builds up managerial skills to be applied to individual problematic cases related to properties, boundaries, assessment, development and financing of projects. Knowledge is obtained on the organizational functions and strategies as well as the role of the real estate in reaching the goals of an organisation. An approach towards the return on investment is developed as well as to the operative performance in the process of betterment and reconstruction of real estates. 30 30 0 60 60 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Eng. Anni Delieva Водещ преподавател доц. д-р инж. Анни Делиева Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBREMbEBU6U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2447 REMbEBUUrbanism - bachelor*
 3. 3. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ЗАДАНИЕ Към Вас се е обърнал собственик, който е придобил съществена собственост в карето зад Съдебната палата. Кварталът опира на улиците "Алабин", "Позитано", "Княз Борис 1" и "Лавеле" . Собственикът притежава в момента около 1/2 от имотите (земя и сгради) и се опитва да закупи и останалите имоти. Той не е сигурен какво ще прави, когато придобие всичките имоти от този квартал. Стремежът му е да спечели колкото е възможно повече в дългосрочен план. Не Ви е даден списък на собствениците и наемателите, но е допустимо, след като направите оглед на имотите да правите разумни допускания по отношение на тях, както и за плащаните наеми и срокове на договорите за наем. Собственикът се интересува как ще управлявате недвижимите имоти през следващите десет години. Изложете ясно: 1. Описанието на недвижимите имоти в портфейла. 2. Стратегията за портфейла от недвижими имоти. З. Политиката при използване на недвижимите имоти. 4. Рутинните въпроси, с които ще се занимавате. 5 роучванията и анализите, които ще извършите.. П Забележки: 1. При разработването на доклада може да правите разумни допускания за имотите. 2. При представянето на доклада за Вашата управленска философия бъдете убедителен, че сте способен. УСПЕХ! София, април 2008 г. Доц. д-р инж. А. Делиева Доц. д-р инж. А. Стоева
 4. 4. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 1. Описанието на недвижимите имоти в портфейла. В момента портфейлът включва сградата в строеж в УПИ V и трите сгради, които са паметници на културата в УПИ II. Районът е развиващ се, а местоположението му, непосредствено зад Съдебната палата, предполага изграждане на офис площи. Препоръчвам незабавно да се започнат процедури по възстановяване на строителни книжа за първият имот. Сградите във втория са в лошо физическо състояние. На партерните етажи в тях сега се помещават магазини и заведение, а на второ ниво – адвокатски кантори. 2. Стратегията за портфейла от недвижими имоти. Предлагам развитие на портфейла от имоти – закупуване на УПИ III и УПИ IV и създаване на обща концепция „Групов паметник на културата”, който да обедини сградите в УПИ II и Музеят на Министерството на Вътрешните Работи, чиято сграда също е паметник на културата. Собственикът не може да придобие музея, но по този начин може да запази средата му от бъдещи негативни намеси и така макар и да не притежава всички имоти в квартала, на практика той ще може да изгради обща среда. Концепцията включва реконструкция на сградата в строеж и добавяне на нови „стъклени” обеми, които да не подтискат, а напротив – да подчертаят паметниците в комплекса. Това ще намали и дължимият наем сгради (който в България се заплаща от наемодателя, а не от наемателя). На всеки един етап проектът трябва да бъде съгласуван с Института за Паметниците на Културата, но аз препоръчвам да бъде разработван в тясно сътрудничество с държавните експерти и да не се разчита на процедурите на мълчаливо съгласие. За да се осигури по-голям обем в РЗП (позволен от Общия Устройствен План), може да се предложи партерното ниво да бъде открито публично пространство с голяма светла височина, осигуряващо и добър визуален контакт със сградите паметници. Да се избере такова решение, че да е възможно поетапно изграждане като по този начин може наемателите на площите от УПИ II да се изместят в новата сграда в УПИ V. Промените в Закона за Устройство на Територията от 2007 год. дават възможност за изграждане на публични обекти върху имоти частна собственост и обратно (във връзка с изграждането на метро, подлези и т.н.). Те позволяват да се усвои земята под бъдещата трамвайна спирка (в северната част на имота) и изгради подземен паркинг като може той да има и рампа там. Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 2 / 12 Във връзка с поетапното изграждане е възможно отначало достъпът до паркоместата в ниво сутерен да се осигури чрез товарен асансьор, а в последствие да се организира обща система за паркиране – вход от асансьор, като
 5. 5. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 автомобилът се насочва със светлинна сигнализация към местото, което трябва да заеме и изход от рампа, като системата ще следи потоците вход и изход да не се засекат. Препоръчвам още от инвестиционните проектни проучвания да бъде придобита собственост върху УПИ III и УПИ IV, като в никакъв случай да не се продават площи преди рекламата на комплекса и оценка на реалната стойност. З. Политиката при използване на недвижимите имоти. Препоръчвам собственикът да запази офис площите а да продаде административните площи, магазините и заведенията в партерно ниво. Също така последното ниво да бъде заето от апартаменти тип „Пентхаус”, от чиято продажба инвеститорът ще спечели в пъти повече от колкото от наем. 4. Рутинни въпроси. Предлагам собственикът да се специализира в отдаване на офис площи за адвокатски кантори, като осигури комплексно обслужване, включително малка правна библиотека или да покани една от фирмите поддържащи правна информационна система. За целта да се създаде компания, която да управлява комплекса. Заедно с това тя може да организира културни събития, изложби, коктейли и празници, да създаде каталог на наемателите, списание и т.н. Да се рекламират културните събития, а не комплекса. 5. Проучвания и анализи. А. Пазарно проучване на нивата на наемите и продажбите за различните типове и видове имоти за района (в приложение): Извършеното проучване показва, че най-голяма доходност ще донесе продажба на административни площи, магазини и заведения в партерно ниво, както и на апартаменти в последно ниво (високи цени при продажба и ниски наемни), но запазване и отдаване под наем на офис площи в другите нива. Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 3 / 12
 6. 6. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 остатъкот преден месец,лв лихвен процент,% лихваза периода,лв дължима сума,лв вноска,лв остатък,лв остатъкот преден месец,лв лихвен процент,% лихваза периода,лв дължима сума,лв вноска,лв остатък,лв остатъкот преден месец,лв лихвен процент,% лихваза периода,лв дължима сума,лв вноска,лв остатък,лв месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3500 8 23,33333 3523,333 30 3493,333 2000 8 13,33333 2013,333 30 1983,333 2500 7 14,58333 2514,583 18 2496,583 2 3493,333 8 23,28889 3516,622 30 3486,622 1983,333 8 13,22222 1996,556 30 1966,556 2496,583 7 14,5634 2511,147 18 2493,147 3 3486,622 8 23,24415 3509,866 30 3479,866 1966,556 8 13,11037 1979,666 30 1949,666 2493,147 7 14,54336 2507,69 18 2489,69 4 3479,866 8 23,19911 3503,065 30 3473,065 1949,666 8 12,99777 1962,664 30 1932,664 2489,69 7 14,52319 2504,213 18 2486,213 5 3473,065 8 23,15377 3496,219 30 3466,219 1932,664 8 12,88442 1945,548 30 1915,548 2486,213 7 14,50291 2500,716 18 2482,716 6 3466,219 8 23,10813 3489,327 30 3459,327 1915,548 8 12,77032 1928,318 30 1898,318 2482,716 7 14,48251 2497,199 18 2479,199 7 3459,327 8 23,06218 3482,39 30 3452,39 1898,318 8 12,65546 1910,974 30 1880,974 2479,199 7 14,46199 2493,661 18 2475,661 8 3452,39 8 23,01593 3475,405 30 3445,405 1880,974 8 12,53983 1893,514 30 1863,514 2475,661 7 14,44135 2490,102 18 2472,102 9 3445,405 8 22,96937 3468,375 30 3438,375 1863,514 8 12,42342 1875,937 30 1845,937 2472,102 7 14,4206 2486,523 18 2468,523 10 3438,375 8 22,9225 3461,297 30 3431,297 1845,937 8 12,30625 1858,243 30 1828,243 2468,523 7 14,39972 2482,922 18 2464,922 11 3431,297 8 22,87532 3454,173 30 3424,173 1828,243 8 12,18829 1840,432 30 1810,432 2464,922 7 14,37871 2479,301 18 2461,301 12 3424,173 8 22,82782 3447 30 3417 1810,432 8 12,06954 1822,501 30 1792,501 2461,301 7 14,35759 2475,659 18 2457,659 13 3417 8 22,78 3439,78 30 3409,78 1792,501 8 11,95001 1804,451 30 1774,451 2457,659 7 14,33634 2471,995 18 2453,995 14 3409,78 8 22,73187 3432,512 30 3402,512 1774,451 8 11,82967 1786,281 30 1756,281 2453,995 7 14,31497 2468,31 18 2450,31 15 3402,512 8 22,68342 3425,196 30 3395,196 1756,281 8 11,70854 1767,989 30 1737,989 2450,31 7 14,29347 2464,603 18 2446,603 16 3395,196 8 22,63464 3417,83 30 3387,83 1737,989 8 11,5866 1749,576 30 1719,576 2446,603 7 14,27185 2460,875 18 2442,875 17 3387,83 8 22,58554 3410,416 30 3380,416 1719,576 8 11,46384 1731,04 30 1701,04 2442,875 7 14,25011 2457,125 18 2439,125 18 3380,416 8 22,53611 3402,952 30 3372,952 1701,04 8 11,34027 1712,38 30 1682,38 2439,125 7 14,22823 2453,354 18 2435,354 19 3372,952 8 22,48635 3395,438 30 3365,438 1682,38 8 11,21587 1693,596 30 1663,596 2435,354 7 14,20623 2449,56 18 2431,56 20 3365,438 8 22,43626 3387,875 30 3357,875 1663,596 8 11,09064 1674,687 30 1644,687 2431,56 7 14,1841 2445,744 18 2427,744 21 3357,875 8 22,38583 3380,26 30 3350,26 1644,687 8 10,96458 1655,651 30 1625,651 2427,744 7 14,16184 2441,906 18 2423,906 22 3350,26 8 22,33507 3372,596 30 3342,596 1625,651 8 10,83767 1636,489 30 1606,489 2423,906 7 14,13945 2438,045 18 2420,045 23 3342,596 8 22,28397 3364,88 30 3334,88 1606,489 8 10,70993 1617,199 30 1587,199 2420,045 7 14,11693 2434,162 18 2416,162 24 3334,88 8 22,23253 3357,112 30 3327,112 1587,199 8 10,58133 1597,78 30 1567,78 2416,162 7 14,09428 2430,256 18 2412,256 25 3327,112 8 22,18075 3349,293 30 3319,293 1567,78 8 10,45187 1578,232 30 1548,232 2412,256 7 14,0715 2426,328 18 2408,328 26 3319,293 8 22,12862 3341,421 30 3311,421 1548,232 8 10,32155 1558,554 30 1528,554 2408,328 7 14,04858 2422,377 18 2404,377 27 3311,421 8 22,07614 3333,498 30 3303,498 1528,554 8 10,19036 1538,744 30 1508,744 2404,377 7 14,02553 2418,402 18 2400,402 28 3303,498 8 22,02332 3325,521 30 3295,521 1508,744 8 10,05829 1518,802 30 1488,802 2400,402 7 14,00235 2414,404 18 2396,404 29 3295,521 8 21,97014 3317,491 30 3287,491 1488,802 8 9,925348 1498,728 30 1468,728 2396,404 7 13,97903 2410,383 18 2392,383 30 3287,491 8 21,91661 3309,408 30 3279,408 1468,728 8 9,791517 1478,519 30 1448,519 2392,383 7 13,95557 2406,339 18 2388,339 31 3279,408 8 21,86272 3301,27 30 3271,27 1448,519 8 9,656794 1458,176 30 1428,176 2388,339 7 13,93198 2402,271 18 2384,271 32 3271,27 8 21,80847 3293,079 30 3263,079 1428,176 8 9,521173 1437,697 30 1407,697 2384,271 7 13,90825 2398,179 18 2380,179 33 3263,079 8 21,75386 3284,833 30 3254,833 1407,697 8 9,384647 1417,082 30 1387,082 2380,179 7 13,88438 2394,064 18 2376,064 34 3254,833 8 21,69888 3276,532 30 3246,532 1387,082 8 9,247211 1396,329 30 1366,329 2376,064 7 13,86037 2389,924 18 2371,924 35 3246,532 8 21,64354 3268,175 30 3238,175 1366,329 8 9,10886 1375,438 30 1345,438 2371,924 7 13,83622 2385,76 18 2367,76 36 3238,175 8 21,58783 3259,763 30 3229,763 1345,438 8 8,969585 1354,407 30 1324,407 2367,76 7 13,81193 2381,572 18 2363,572 37 3229,763 8 21,53175 3251,295 30 3221,295 1324,407 8 8,829382 1333,237 30 1303,237 2363,572 7 13,7875 2377,36 18 2359,36 38 3221,295 8 21,4753 3242,77 30 3212,77 1303,237 8 8,688245 1311,925 30 1281,925 2359,36 7 13,76293 2373,123 18 2355,123 39 3212,77 8 21,41847 3234,188 30 3204,188 1281,925 8 8,546167 1290,471 30 1260,471 2355,123 7 13,73822 2368,861 18 2350,861 40 3204,188 8 21,36126 3225,55 30 3195,55 1260,471 8 8,403141 1268,874 30 1238,874 2350,861 7 13,71335 2364,574 18 2346,574 41 3195,55 8 21,30366 3216,853 30 3186,853 1238,874 8 8,259162 1247,133 30 1217,133 2346,574 7 13,68835 2360,263 18 2342,263 42 3186,853 8 21,24569 3208,099 30 3178,099 1217,133 8 8,114223 1225,248 30 1195,248 2342,263 7 13,6632 2355,926 18 2337,926 43 3178,099 8 21,18733 3199,286 30 3169,286 1195,248 8 7,968318 1203,216 30 1173,216 2337,926 7 13,6379 2351,564 18 2333,564 44 3169,286 8 21,12858 3190,415 30 3160,415 1173,216 8 7,82144 1181,037 30 1151,037 2333,564 7 13,61245 2347,176 18 2329,176 45 3160,415 8 21,06943 3181,484 30 3151,484 1151,037 8 7,673583 1158,711 30 1128,711 2329,176 7 13,58686 2342,763 18 2324,763 46 3151,484 8 21,0099 3172,494 30 3142,494 1128,711 8 7,52474 1136,236 30 1106,236 2324,763 7 13,56112 2338,324 18 2320,324 47 3142,494 8 20,94996 3163,444 30 3133,444 1106,236 8 7,374905 1113,611 30 1083,611 2320,324 7 13,53522 2333,859 18 2315,859 48 3133,444 8 20,88963 3154,334 30 3124,334 1083,611 8 7,224071 1090,835 30 1060,835 2315,859 7 13,50918 2329,368 18 2311,368 49 3124,334 8 20,82889 3145,163 30 3115,163 1060,835 8 7,072232 1067,907 30 1037,907 2311,368 7 13,48298 2324,851 18 2306,851 50 3115,163 8 20,76775 3135,931 30 3105,931 1037,907 8 6,91938 1044,826 30 1014,826 2306,851 7 13,45663 2320,308 18 2302,308 51 3105,931 8 20,7062 3126,637 30 3096,637 1014,826 8 6,765509 1021,592 30 991,5919 2302,308 7 13,43013 2315,738 18 2297,738 52 3096,637 8 20,64424 3117,281 30 3087,281 991,5919 8 6,610612 998,2025 30 968,2025 2297,738 7 13,40347 2311,142 18 2293,142 53 3087,281 8 20,58187 3107,863 30 3077,863 968,2025 8 6,454683 974,6572 30 944,6572 2293,142 7 13,37666 2306,518 18 2288,518 54 3077,863 8 20,51909 3098,382 30 3068,382 944,6572 8 6,297714 950,9549 30 920,9549 2288,518 7 13,34969 2301,868 18 2283,868 55 3068,382 8 20,45588 3088,838 30 3058,838 920,9549 8 6,139699 927,0946 30 897,0946 2283,868 7 13,32256 2297,191 18 2279,191 56 3058,838 8 20,39225 3079,23 30 3049,23 897,0946 8 5,980631 903,0752 30 873,0752 2279,191 7 13,29528 2292,486 18 2274,486 57 3049,23 8 20,3282 3069,558 30 3039,558 873,0752 8 5,820501 878,8957 30 848,8957 2274,486 7 13,26783 2287,754 18 2269,754 58 3039,558 8 20,26372 3059,822 30 3029,822 848,8957 8 5,659305 854,555 30 824,555 2269,754 7 13,24023 2282,994 18 2264,994 59 3029,822 8 20,19881 3050,021 30 3020,021 824,555 8 5,497033 830,052 30 800,052 2264,994 7 13,21246 2278,206 18 2260,206 60 3020,021 8 20,13347 3040,154 30 3010,154 800,052 8 5,33368 805,3857 30 775,3857 2260,206 7 13,18454 2273,391 18 2255,391 61 3010,154 8 20,0677 3030,222 30 3000,222 775,3857 8 5,169238 780,555 30 750,555 2255,391 7 13,15645 2268,547 18 2250,547 62 3000,222 8 20,00148 3020,223 30 2990,223 750,555 8 5,0037 755,5587 30 725,5587 2250,547 7 13,12819 2263,676 18 2245,676 63 2990,223 8 19,93482 3010,158 30 2980,158 725,5587 8 4,837058 730,3957 30 700,3957 2245,676 7 13,09977 2258,775 18 2240,775 64 2980,158 8 19,86772 3000,026 30 2970,026 700,3957 8 4,669305 705,065 30 675,065 2240,775 7 13,07119 2253,847 18 2235,847 65 2970,026 8 19,80017 2989,826 30 2959,826 675,065 8 4,500434 679,5655 30 649,5655 2235,847 7 13,04244 2248,889 18 2230,889 66 2959,826 8 19,73217 2979,558 30 2949,558 649,5655 8 4,330436 653,8959 30 623,8959 2230,889 7 13,01352 2243,902 18 2225,902 67 2949,558 8 19,66372 2969,222 30 2939,222 623,8959 8 4,159306 628,0552 30 598,0552 2225,902 7 12,98443 2238,887 18 2220,887 68 2939,222 8 19,59481 2958,817 30 2928,817 598,0552 8 3,987035 602,0422 30 572,0422 2220,887 7 12,95517 2233,842 18 2215,842 69 2928,817 8 19,52545 2948,342 30 2918,342 572,0422 8 3,813615 575,8559 30 545,8559 2215,842 7 12,92575 2228,768 18 2210,768 70 2918,342 8 19,45562 2937,798 30 2907,798 545,8559 8 3,639039 549,4949 30 519,4949 2210,768 7 12,89615 2223,664 18 2205,664 71 2907,798 8 19,38532 2927,183 30 2897,183 519,4949 8 3,463299 522,9582 30 492,9582 2205,664 7 12,86637 2218,53 18 2200,53 72 2897,183 8 19,31456 2916,498 30 2886,498 492,9582 8 3,286388 496,2446 30 466,2446 2200,53 7 12,83643 2213,367 18 2195,367 73 2886,498 8 19,24332 2905,741 30 2875,741 466,2446 8 3,108297 469,3529 30 439,3529 2195,367 7 12,80631 2208,173 18 2190,173 74 2875,741 8 19,17161 2894,913 30 2864,913 439,3529 8 2,929019 442,2819 30 412,2819 2190,173 7 12,77601 2202,949 18 2184,949 75 2864,913 8 19,09942 2884,012 30 2854,012 412,2819 8 2,748546 415,0304 30 385,0304 2184,949 7 12,74554 2197,695 18 2179,695 76 2854,012 8 19,02675 2873,039 30 2843,039 385,0304 8 2,56687 387,5973 30 357,5973 2179,695 7 12,71489 2192,41 18 2174,41 77 2843,039 8 18,95359 2861,993 30 2831,993 357,5973 8 2,383982 359,9813 30 329,9813 2174,41 7 12,68406 2187,094 18 2169,094 78 2831,993 8 18,87995 2850,872 30 2820,872 329,9813 8 2,199875 332,1812 30 302,1812 2169,094 7 12,65305 2181,747 18 2163,747 79 2820,872 8 18,80582 2839,678 30 2809,678 302,1812 8 2,014541 304,1957 30 274,1957 2163,747 7 12,62186 2176,368 18 2158,368 80 2809,678 8 18,73119 2828,409 30 2798,409 274,1957 8 1,827971 276,0237 30 246,0237 2158,368 7 12,59048 2170,959 18 2152,959 81 2798,409 8 18,65606 2817,066 30 2787,066 246,0237 8 1,640158 247,6638 30 217,6638 2152,959 7 12,55893 2165,518 18 2147,518 82 2787,066 8 18,58044 2805,646 30 2775,646 217,6638 8 1,451092 219,1149 30 189,1149 2147,518 7 12,52719 2160,045 18 2142,045 83 2775,646 8 18,50431 2794,15 30 2764,15 189,1149 8 1,260766 190,3757 30 160,3757 2142,045 7 12,49526 2154,54 18 2136,54 84 2764,15 8 18,42767 2782,578 30 2752,578 160,3757 8 1,069171 161,4449 30 131,4449 2136,54 7 12,46315 2149,003 18 2131,003 85 2752,578 8 18,35052 2770,928 30 2740,928 131,4449 8 0,876299 132,3212 30 102,3212 2131,003 7 12,43085 2143,434 18 2125,434 86 2740,928 8 18,27286 2759,201 30 2729,201 102,3212 8 0,682141 103,0033 30 73,00331 2125,434 7 12,39837 2137,833 18 2119,833 87 2729,201 8 18,19468 2747,396 30 2717,396 73,00331 8 0,486689 73,49 30 43,49 2119,833 7 12,36569 2132,198 18 2114,198 88 2717,396 8 18,11597 2735,512 30 2705,512 43,49 8 0,289933 43,77993 30 13,77993 2114,198 7 12,33282 2126,531 18 2108,531 89 2705,512 8 18,03675 2723,549 30 2693,549 13,77993 8 0,091866 13,8718 13,8718 0 2108,531 7 12,29977 2120,831 18 2102,831 90 2693,549 8 17,95699 2711,506 30 2681,506 2102,831 7 12,26651 2115,097 18 2097,097 91 2681,506 8 17,8767 2699,382 30 2669,382 2097,097 7 12,23307 2109,331 18 2091,331 92 2669,382 8 17,79588 2687,178 30 2657,178 2091,331 7 12,19943 2103,53 18 2085,53 93 2657,178 8 17,71452 2674,893 30 2644,893 2085,53 7 12,16559 2097,696 18 2079,696 94 2644,893 8 17,63262 2662,525 30 2632,525 2079,696 7 12,13156 2091,827 18 2073,827 95 2632,525 8 17,55017 2650,076 30 2620,076 2073,827 7 12,09733 2085,924 18 2067,924 96 2620,076 8 17,46717 2637,543 30 2607,543 2067,924 7 12,06289 2079,987 18 2061,987 97 2607,543 8 17,38362 2624,926 30 2594,926 2061,987 7 12,02826 2074,016 18 2056,016 98 2594,926 8 17,29951 2612,226 30 2582,226 2056,016 7 11,99342 2068,009 18 2050,009 99 2582,226 8 17,21484 2599,441 30 2569,441 2050,009 7 11,95839 2061,967 18 2043,967 100 2569,441 8 17,1296 2586,57 30 2556,57 2043,967 7 11,92314 2055,891 18 2037,891 101 2556,57 8 17,0438 2573,614 30 2543,614 2037,891 7 11,8877 2049,778 18 2031,778 102 2543,614 8 16,95743 2560,572 30 2530,572 2031,778 7 11,85204 2043,63 18 2025,63 103 2530,572 8 16,87048 2547,442 30 2517,442 2025,63 7 11,81618 2037,446 18 2019,446 104 2517,442 8 16,78295 2534,225 30 2504,225 2019,446 7 11,7801 2031,227 18 2013,227 105 2504,225 8 16,69483 2520,92 30 2490,92 2013,227 7 11,74382 2024,97 18 2006,97 106 2490,92 8 16,60613 2507,526 30 2477,526 2006,97 7 11,70733 2018,678 18 2000,678 107 2477,526 8 16,51684 2494,043 30 2464,043 2000,678 7 11,67062 2012,348 18 1994,348 108 2464,043 8 16,42695 2480,47 30 2450,47 1994,348 7 11,6337 2005,982 18 1987,982 109 2450,47 8 16,33647 2466,806 30 2436,806 1987,982 7 11,59656 1999,579 18 1981,579 110 2436,806 8 16,24537 2453,052 30 2423,052 1981,579 7 11,55921 1993,138 18 1975,138 111 2423,052 8 16,15368 2439,205 30 2409,205 1975,138 7 11,52164 1986,659 18 1968,659 112 2409,205 8 16,06137 2425,267 30 2395,267 1968,659 7 11,48385 1980,143 18 1962,143 113 2395,267 8 15,96844 2411,235 30 2381,235 1962,143 7 11,44584 1973,589 18 1955,589 114 2381,235 8 15,8749 2397,11 30 2367,11 1955,589 7 11,4076 1966,997 18 1948,997 115 2367,11 8 15,78073 2382,891 30 2352,891 1948,997 7 11,36915 1960,366 18 1942,366 116 2352,891 8 15,68594 2368,577 30 2338,577 1942,366 7 11,33047 1953,696 18 1935,696 117 2338,577 8 15,59051 2354,167 30 2324,167 1935,696 7 11,29156 1946,988 18 1928,988 118 2324,167 8 15,49445 2339,662 30 2309,662 1928,988 7 11,25243 1940,24 18 1922,24 119 2309,662 8 15,39774 2325,059 30 2295,059 1922,24 7 11,21307 1933,453 18 1915,453 120 2295,059 8 15,3004 2310,36 30 2280,36 1915,453 7 11,17348 1926,627 18 1908,627 65,15314 %-та остатък за изплащане 76,34508 %-та остатък за изплащане офис площи (без първи и последни етажи) апартаменти тип "пентхаус", последен етаж Проучването е направено по данни на агенция за недвижими имоти "Явлена" ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Сравнението е извършено за 1 м2, като остатъкът за първия месец представлява стойността за м2, а вноската - приходът от наема за м2 нето, след като са приспаднати всички разходи. Приет е песимистичен вариант. 2. Лихвеният процент е различен, според типа имот и предполагаемия срок за изплащане на кредита. 3. Всички парични стойности са в лева. административни площи, магазини и заведения в партертип недвижим имот Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 4 / 12
 7. 7. UP A102 1 A102 3 A102 4 A102 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 www.autodesk.com/revit Scale Checked by Drawn by Date Project number Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail As indicated 31.5.2008г.11:01:37 Floorplans III year, summer Land & prop. UACG Sofia 06. 2008 B. Petkov Stoeva, Delieva A101 No. Description Date 1 : 200 Level 1 1 1 : 500 Level 2 2 1 : 500 Level 3 3 1 : 500 Level 4 4 1 : 500 Level 5 5 1 : 500 Level 6 6 1 : 500 Site 7
 8. 8. Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 www.autodesk.com/revit Scale Checked by Drawn by Date Project number Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail 1 : 200 31.5.2008г.11:00:54 Elevations III year, summer Land & prop. UACG Sofia 06. 2008 B. Petkov Stoeva, Delieva A102 No. Description Date 1 : 200 North 1 1 : 200 South 2 1 : 200 East 3 1 : 200 West 4
 9. 9. Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 Level 1 0 Level 2 4000 Level 3 7000 Level 4 10000 Level 5 13000 Level 6 16000 www.autodesk.com/revit Scale Checked by Drawn by Date Project number Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail 1 : 200 31.5.2008г.11:00:22 Sections III year, summer Land & prop. UACG Sofia 06. 2008 B. Petkov Stoeva, Delieva A103 No. Description Date 1 : 200 Section 1 1 1 : 200 Section 2 2 1 : 200 Section 3 3 1 : 200 Section 4 4 1 : 200 Section 5 5 1 : 200 Section 6 6 Floor Schedule Area Level 1068 m² Level 2 540 m² Level 2 1068 m² Level 3 540 m² Level 3 1278 m² Level 3 1278 m² Level 4 793 m² Level 6 793 m² Level 5 14014 m² Level 1
 10. 10. www.autodesk.com/revit Scale Checked by Drawn by Date Project number Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail Consultant Address Address Phone Fax e-mail 31.5.2008г.10:59:38 3D III year, summer Land & prop. UACG Sofia 06. 2008 B. Petkov Stoeva, Delieva A104 No. Description Date 3D Ortho 1 1 3D Ortho 2 2 3D Ortho 3 3 3D Ortho 4 4 3D Ortho 6 5 3D Ortho 5 6 3D Ortho 7 7 Walkthrough 1 8 Walkthrough 2 9 Walkthrough 3 10 Walkthrough 5 11 Walkthrough 6 12 Walkthrough 7 13 Walkthrough 4 14
 11. 11. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 5000500050005000 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация Район: ТРИАДИЦА Местност: Централна градска част - район Триадица Квартал: ЦЕНТЪР Адрес: ул. Лавеле № 30, Площ кв.м: 1792 Брой етажи: 2 Предназначение: Музеи Наименование: МУЗЕЙ НА МВР
 12. 12. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 2000200020002000 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация Район: ТРИАДИЦА Местност: Централна градска част - район Триадица Квартал: ЦЕНТЪР Имот №: 6 Площ кв.м: 639
 13. 13. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 1000100010001000 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация Район: ТРИАДИЦА Местност: Централна градска част - район Триадица Квартал: ЦЕНТЪР Адрес: ул. княз Борис I № 110, ул. княз Борис I № 114, Имот №: 1 Площ кв.м: 463
 14. 14. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 500500500500 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация Район: ТРИАДИЦА Местност: Централна градска част - район Триадица Квартал: ЦЕНТЪР Адрес: ул. княз Борис I № 116, Площ кв.м: 267 Сграда планосн. №: 2 Брой етажи: 2 Предназначение: Други административни сгради
 15. 15. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Основна карта Регулация Устройствени зони Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 1000100010001000 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация Район: ТРИАДИЦА Местност: Централна градска част - район Триадица Квартал: ЦЕНТЪР Имот №: 3 Площ кв.м: 157
 16. 16. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Основна карта Регулация Устройствени зони Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 1000100010001000 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация
 17. 17. Обща карта Слоеве Легенда Тематични карти Размер на картата Карта Подробно търсене Резултати Поръчки Мащаб 1: 10000100001000010000 Потребител: Парола: Влез Търсене по адрес Информация Район: ТРИАДИЦА Местност: Централна градска част - район Триадица Квартал: ЦЕНТЪР Адрес: ул. Лавеле № 28, Имот №: 4 Площ кв.м: 514
 18. 18. УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОП "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН" ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр.СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСНО пар.7, ал.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШЕНИЕ 693/19.07.2007 г. НА СОС Page 1 of 2Софпроект: Начало 30.5.2008 г.http://www.sofproect.com/
 19. 19. УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОП "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН" Схеми СХЕМИ - ВЕКТОРЕН ФОРМАТ СХЕМИ - РАСТЕР СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 2008 г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр.СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСНО пар.7, ал.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШЕНИЕ 693/19.07.2007 г. НА СОС (ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ; ДЕЙСТВАЩИЯТ ПЛАН ГО ИМА КАТО СЛОЕВЕ, НО СА ИЗКЛЮЧЕНИ; ЗА ДА СРАВНЯВАТЕ, ВКЛЮЧЕТЕ СЛОЕВЕТЕ В Map Contents; ИНСТРУМЕНТА Identify РАБОТИ! ) ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА (ДЕЙСТВАЩ ПЛАН) КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ /след 2020г./ Page 1 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 20. 20. БАЗИСЕН СЦЕНАРИЙ - СИНТЕЗНА СХЕМА ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОПОРЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОПОРЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.СОФИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ (ТЕРИТОРИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ Page 2 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 21. 21. СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И ВИЗИРАНИ МЕРКИ СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ ФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ТРУД - ПРОИЗВОДСТВЕНО- СКЛАДОВИ ЗОНИ - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СИСТЕМА ТРУД - ТРЕТИЧЕН СЕКТОР - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНФРАСТРУКТУРА НА ТУРИЗМА КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО Page 3 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 22. 22. ЛАНДШАФТ - ОПОРЕН ПЛАН ПЛАН ЗА ПРОГНОЗНИ ДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВОТО НА ЛАНДШАФТА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА - УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ СИСТЕМА "ОТДИХ" - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ И СРЕДИ Page 4 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 23. 23. ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - БРОЙ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ ПЛАН-СХЕМА НА БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПАРКОМЕСТА ПО ТРАНСПОРТНИ РАЙОНИ КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ ОТ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНИЯ ОБОРОТ НА СПИРКИТЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ Page 5 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 24. 24. ПЛАН-СХЕМА НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ КОМПАКТЕН ГРАД СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ КОМПАКТЕН ГРАД ОТКРИТИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ Page 6 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 25. 25. СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ СХЕМА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ГРАДСКИ РАЙОН ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ Page 7 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 26. 26. ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - КОМПАКТЕН ГРАД СОФИЯ И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ - ВРЪЗКИ И АГЛОМЕРАЦИОННИ ФОРМИРОВАНИЯ СОФИЯ И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГУЛИРАНО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ Page 8 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 27. 27. ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОКОЛОГРАДСКИЯ РАЙОН И КОНТАКТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И АГЛОМЕРАЦИОННИ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕНА И УРБАНИЗИРАНА СРЕДА ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - СЦЕНАРИЙ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА Page 9 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 28. 28. ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА КОМПАКТНО УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ПЛАНОВО-ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЦЕНОВИ ЗОНИ Copyright © 2007 Софпроект-ОГП , ogp@sofproect.com, aspetkov@abv.com Page 10 of 11Софпроект: Схеми 29.5.2008 г.http://www.sofproect.com/maps.aspx
 29. 29. ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА Tasks Search Attributes Results Map Contents Navigation Overview
 30. 30. 3 9. група защитени територии: а) група територии за защита на културно-историческото наследство; б) група територии за природна защита (Р); в) охранителни зони на водоизточници и на курорти. (2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1 са посочени в приложението. Раздел III Устройство и застрояване на централната градска част Чл. 9. (1) В градския район се обособява централна градска част на гр. София, която включва следните групи устройствени зони и самостоятелни терени: 1. група централни устройствени зони (Ц): а) устройствена зона на новия делови център (Ц-1); б) устройствена зона на стария софийски център (Ц-2); в) устройствена зона със смесено застрояване (Ц-3); 2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф): а) смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване (Смф1); б) смесена многофункционална устройствена зона (Сиф2); 3. група устройствени зони за обществено обслужване (О); 4. група жилищни устройствени зони (Ж); 5. група устройствени зони за озеленяване (3); 6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са); 7. устройствени зони и терени за защита на културно-историческото наследство; 8. самостоятелни терени за специфични нужди (Т). (2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1 са посочени в приложението. (3) Застрояването в устройствената зона на новия делови център не се ограничава във височина, етажност, интензивност и плътност. Параметрите на застрояване за отделните квартали се определят по реда на чл. 21. (4) Застрояването в устройствената зона на стария софийски център се извършва и в съответствие с изискванията на Закона за паметниците на културата и музеите за устройствена защита на културно-историческото наследство. (5) Ново строителство, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради в централната градска част се разрешава въз основа на влязъл в сила работен устройствен план при спазване изискванията на раздел VI.
 31. 31. 4 УСТРОЙСТВЕНА КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ Индекс Цвят Площ/ контур Макс. плътно ст на застр. в % Макс. Кинт Мин. озеле- нена площ % Макс. кота корниз в м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Вилна зона 25 20 0,8 0,6 60 8,5 7 Вилни зони – съществуващи и нови. Кота било 10,00 м; Показателите от долния ред са за нови вилни зони, формирани върху бивши земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ. За двата случая - Мин 50% от озеленена площ е с висока дървесна растителност Жв Св. Каки площ ГРУПА ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ Специфичен режим за ГГЦ с многофункционално предназначение - за общественообслужващи дейности, обитаване и други допълващи функции. Не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Задължително се изпълняват всички изисквания за изграждане на средата, с оглед ползването й от инвалиди. Във всеки УПИ мин. 10% от РЗП на приземно и/или първо подземно ниво да бъдат оформени като публични пространства. При прилагане на максимално допустимите стойности за плътност на застрояване част от озеленяването се реализира върху застройката - хоризонтално и вертикално; Мин. 25% от озеленената площ е с високи дървесни насаждения Ц 9 Зона на новия делови център 15 Параметрите на застрояване се определят с ПУП и РУП, изготвени на базата на обемно-устройствени проучвания, одобрени от СОС. Ц1 Кереми- дено площ 10 Зона на стария градски център 60 до 80 3,5 до 5 30 до 20 Предимно в зоната на стария софийски център Показателите от долния ред се прилагат за застрояването по фронта на главните градски булеварди и в градска среда с квартали., изградени с подобни параметри. В двата случая котата корниз се доказва с РУП. Ц2 Кереми- дено площ 11 Зона централна със смесено застрояване 60 3,5 40 Предимно в характерна градска среда в ЦГЧ, изградена с занижени параметри. За доказване на кота корниз се изработва задължително РУП. Ц3 Кереми- дено площ
 32. 32. 15 УСТРОЙСТВЕНА КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ Индекс Цвят Площ/ контур Макс. плътно ст на застр. в % Макс. Кинт Мин. озеле- нена площ % Макс. кота корниз в м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 Лесопаркове Предимно в околоградския район и с основна функция отдих. Глп тъмно зелено със св. зелен контур площ с контур 51 Държавно ловно стопанство В околоградския район - Ловно стопанство “Искър” Глс тъмно зелено със св. зелен контур площ с контур 53 Стопански гори Основно в зоната на активно влияние, с дървоопроизводителни и средообразуващи функции. Гс тъмно зелено 54 Терени за горски разсадници Допуска се застрояване само на пряко обслужващи основната дейност сгради, въз основа на ПУП Тгр тъмно зелено със св. зелен контур площ с контур ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ Тази група обхваща територии и/или части от тях, за които се въвежда основен или допълнителен режим, със специфични изисквания и ограничения, налагащи се по силата на разпоредбите на други закони. ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО Допълнителен режим, с който се изисква изпълнението на разпоредбите на Закона за паметниците на културата и музеите. 55 Територия с концентрация на обекти на КИН Предимно в градския район. обхваща различни устройствени зони и терени и/или части от, в които попадат индивидуални и групови паметници на култарата, в т.ч. и паметници на градинското и парковото изкуство. Допълнително с пиктограми са обозначени конкретни обекти, представляващи паметници на културата. оранжев контур върху основни я режим контур 56 Културно-исторически резерват На територията на Столична община попадат резерватите “Сердика- Средец”, “Боянската църква” и “Борисова градина” тънко черно каре върху основния режим диагон ален кариран щрих
 33. 33. 16 УСТРОЙСТВЕНА КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ Индекс Цвят Площ/ контур Макс. плътно ст на застр. в % Макс. Кинт Мин. озеле- нена площ % Макс. кота корниз в м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 57 Охранителна зона на културно- исторически резерват Охранителни зони имат и трите културно-исторически резервата тънък черен щрих върху основни я режим диагона лен щрих ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ПРИРОДНА ЗАЩИТА Устройството на тези територии се осъществява съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и въз основа на планове за управление и други устройствени планове. Строителство се допуска ако е предвидено по тези планове и при влязал в сила ПУП. Р сиво зелено 58 Природни резервати На територията на Столична община това са резерватите Бистришко бранище и Торфено бранище Рзп сиво зелено с синьо райе площ с райе 59 Природни паркове В административните граници на Столичната община попада част от Природен парк “Витоша” Рпп сиво зелено площ 60 Защитени местности и природни забележителности Устройството и евентуално застрояване се реализира въз основа на устройствени планове, при съобразяване на ЗЗТ Рдз сиво зелено с тънък червен контур площ с контур ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И НА КУРОРТИ Допълнителен режим, с който се изисква изпълнението на разпоредбите на Закона за водите /ЗВ/, Закона за здравеопазването /ЗЗ/ и подзаконовите актове към тях. 61 Охранителен пояс “I” водоизточници, включителна на минерални извори Устройството и застрояването в охранителния пояс се реализира въз основа на устройствени планове и съобразно изискванията на ЗВ и Наредба N 3/ 2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ светло син контур върху осн. режим площ с контур 62 Оранителна зона “А” на курорт На територията на Столична община това са балнеокурортите Банкя и Овча купел. Устройството и застрояването се осъществява при спазване на изискванията на ЗВ, ЗЗ и Наредба N 14 на МЗ. розов контур върху осн. режим площ с контур
 34. 34. 17 УСТРОЙСТВЕНА КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ Индекс Цвят Площ/ контур Макс. плътно ст на застр. в % Макс. Кинт Мин. озеле- нена площ % Макс. кота корниз в м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА Тази група обхваща територии и/или части от тях, за които се въвежда допълнителен режим, със специфични изисквания и ограничения, предизвикани от съществуващите природогеографски и еколого-хигиенни фактори. Означ. с границ и и щрих върху осн. режим 63 Техногенно нарушени терени за биологично възстановяване Забранява се добив на селскостопанска продукция за консумация като храна Ссбв Растер жълт 64 Техногенно нарушени терени за техническо укрепване Изисква се допълнително уплътняване на земната основа Тди Растер зелен 65 Блата, мочурища и др. територии за оздравяване Изисква се осушаване и допълнително уплътняване на земната основа 66 Свлачища и срутища за укрепване Изискват допълнителни проучвания в следващи фази на проектиране и заздравяване на земната основа чрез конструктивни мерки, съгласно Наредба N 12/ 2001г. на МРРБ за проектиране в свлачищни райони Черен контур 67 Сеизмично рискови зони Територии със сеизмичен коефициент Кс>0,3, изискващи допълнителни проучвания в следващи фази на проектиране за заздравяване на земната основа и специални градоустройствени и конструктивни мерки, съгласно Карта на микросеизмично зониране на София и НПССЗР /1987г./ Червен контур 68 Суфозионен карст Изискват допълнителни проучвания в следващи фази на проектиране за заздравяване на земната основа чрез конструктивни мерки, съгласно специализирана експертиза за проектиране и строителство в и около територията на жк”Младост”, мр 3 и 4 /1978г./ Св.каф яв контур §1. За териториите, с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и инфраструктурен характер към подробните устройствени планове задължително да се изготвят специфични правила и нормативи, които се изработват и одобряват
 35. 35. 18 заедно с ПУП. Върху чертежите в М 1:10 000 и М 1:25 000 тези територии са отбелязани със звездичка, поставена след буквения индекс на съответната устройствена зона. §2. Териториите за далекоперспективно развитие се маркират с буква “д” след буквения индекс на устройствената зона, с райе в съответния за зоната цвят. Тяхното усвояване по новото предназначение се предвижда да започне след 2020г. §3. Сградите с обществено предназначение в строителните граници на град София, попадащи в комплексните градски центрове от първо до трето ниво нямат ограничения по отношение на височината, но при спазване на изискуемите отстояния от жилищни сгради, детски и болнични заведения и училища. В тези случаи виза за инвестиционно проектиране се издава въз основа на работен устройствен план, одобрен от СОС. §4. За всички видове устройствени зони, без да се нарушават допустимите за съответната зона параметри Кинт и % на озелененост, отклонения до 5% от максимално допустимата плътност на застрояване се допуска по изключение с разрешение на Общинския експертен съвет за устройство на територията. §5. За функции, определени в ОУП като стратегически за развитието на града и региона и от национално значение, се допуска промяна на предназначението на земеделски и горски земи, попадащи в “зона без право на застрояване” след взето решение от СОС и съгласуване от МРРБ за всеки конкретен случай. Горните функции са представени в списъчен вид към обяснителните текстове. §6. В смесените устройствени зони хигиенно-защитните зони, установени с подзаконовата нормативна уредба на ЗЗ, се изискват до регулационната граница на жилищните УПИ; §7. Рампите за влизане в подземните обекти се считат за елемент на подземното застрояване в цялата си дължина . §8. Допълнителните режими поставят допълнителни изисквания и ограничения към основното функционално и устройствено предназначение на територията. §9..Размерът на частта от минимално определения процент за озеленяване в устройствените зони, която следва да бъде с висока дървесна растителност се определя по проекцията на короните на дървета на 20 годишна възраст, съобразно вида им, посочен в дендрологичния проект.
 36. 36. ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Results Map Contents 7_oporen_new_zona_webserver TEXT text_зона_влияние ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТ - ОПОРЕН ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ПЛОЩИ ГРАНИЦИ Navigation Overview
 37. 37. ОПОРЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.СОФИЯ Results Map Contents 11_oporen_new_sobstv_webserver СОБСТВЕНОСТ ГРАНИЦИ КУЛТУРА ХИДРОГЕОЛОГИЯ ТРАНСПОРТ - ОПОРЕН gori_leso_SO_dis_out Navigation Overview
 38. 38. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ Results Map Contents Navigation Overview
 39. 39. СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И ВИЗИРАНИ МЕРКИ Results Map Contents Navigation Overview
 40. 40. СИСТЕМА "ТРУД" ТРЕТИЧЕН СЕКТОР - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Results Map Contents 17_trud_tretichen_webserver Navigation Overview
 41. 41. УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ Results Map Contents Navigation Overview
 42. 42. УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ Results Map Contents Navigation Overview
 43. 43. ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Results Map Contents Navigation Overview
 44. 44. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 Б. Примерно обемно застроително решение (в приложение): Примерното обемно застроително решение трябва да се приеме за ориентировъчно. Използвани са максималните показатели от В., като те не следва да се приемат за окончателни, тъй като всички фази на инвестиционния проект – от проучването, изработването на концепция, придружена от Подробен и Работен Устройсвен План (ПУП и РУП) до екзекутиви и ремонтни дейности трябва да се съгласуват с Националния Институт за Паметниците Културата (НИПК). В. Извадка от актуалния кадастър и всички схеми на Общия Устройствен План (в приложение): Всяка една схема от плана е важна, като тук съм обърнал внимание на тези, които задължително трябва да бъдат анализирани подробно: Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 5 / 12 СХЕМИ: ИЗВОДИ: 1. 2. СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 2008 г. Не се предвиждат, т.е. може спокойно да се инвестира в красива и пленяваща стъклена фасада ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр.СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСНО пар.7, ал.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШЕНИЕ 693/19.07.2007 г. НА СОС Измененията не засягат квартала ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА (ДЕЙСТВАЩ ПЛАН) Кварталът попада в зона Ц2, чиито допустими параметри са приложени след схемата КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ /след 2020г./ Остава в главен градски център ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОПОРЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.СОФИЯ Собственост на сграда на музея, собственост на сградите в околните квартали – бъдещо развитие ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ Важна с възможност за усвояване на подземните пространства ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ (ТЕРИТОРИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И ВИЗИРАНИ МЕРКИ Кореспондира с жилищни територии, възможност за жилищни функции СИСТЕМА ТРУД - ТРЕТИЧЕН СЕКТОР - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ Попада в главен градски център, наситен с обслужване СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ И СРЕДИ Попада в специализиран център ‘култура и религия’ – акцент на културни събития
 45. 45. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 ПЛАН-СХЕМА НА БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПАРКОМЕСТА ПО ТРАНСПОРТНИ РАЙОНИ Може да се осигурят с усвояване на подземните пространства КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ ОТ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА Попада в най-натоварената градска част – да се търси интегрирана система за бърз достъп до паркоместа ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ Не е засегната от проводи и съоръжения на тези мрежи СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Осигурен достъп до тези мрежи (наематели с представителства в други градове, нужда от сигурна връзка) УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ Членовете засягащи КИН и тази зона са приложени в извадка ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ В близост до публични обществени пространства, но територията на квартала не е засегната от такива ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ Характерни (емблематични) сгради, създаващи облика на столицата; традиционни визуални контакти Г. СТРУКТУРА НА ФИРМАТА, ОБСЛУЖВАЩА ОФИС ПЛОЩИТЕ 1) ОРГАНИЗАЦИОННА ВИЗИЯ i) Кратка, емоционално заредена формулировка, на това, в което организацията иска да се превърне в бъдеще. ii) Общо формулирана представа за бъдещето, която НЕ отразява средствата за своята реализация. Визията на фирмата трябва да бъде свързана с изграждането на комфортна жизнена среда за всички сфери на човешка дейност – обитаване, труд, култура и образование, отдих и рекреация. 2) ОРГАНИЗАЦИОННА МИСИЯ i) Формулировка, която отразява самата същност на организацията и дава отговор на въпросите: ii) Кои са потребностите, които нашата дейност адресира? (каква е целта ни?) iii) Какво правим, за да задоволим тези потребности? (каква е природата на нашата дейност?) iv) Какви принципи и убеждения ръководят работата ни? (какви са нашите ценности?) Мисията на фирмата следва да бъде конкретизирана в изграждане на офис площи за адвокатски кантори и цялостната им поддръжка и обслужване на наемателите – осигуряване на заседателни зали, правна литература, актуална информация, организиране на културни събития, създаване на каталог на клиентите и т.н. Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 6 / 12
 46. 46. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 3) СТРАТЕГИЯ Стратегията е подробно изложена в точки 2. – 4. на изложението. 4) ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ (сфери на дейност) Управление, счетоводство и контрол, отдел човешки ресурси и повишаване на квалификацията на персонала, поддръжка на офис площите и общите пространства на целия комплекс, информационно обслужване и поддръжка на компютърна и телефонна мрежа, връзка с клиентите, културни събития. 5) ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ – формулиране Управителите на отделите са отговорни за създаването и приложението на функционални стратегии, планове за действие, конкретни програми и т.н. Управителят на фирмата е отговорен за работата на отделите и сработването на служителите във вертикалната йерархия и хоризонталните взаимоотношения. Неговото основно задължение е контрол на финансовите потоци: Прогноза на паричните потоци хил. лева МесециПостъпления и плащания І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І. Постъпления 1. Наем ІІ. Плащания 1. Отопл., вода, телефон, ел.енергия, мрежи, библиотека 2. Културни събития, списание, маркетинг, други 3. Застраховка 4. Данък 5. Упр. разходи ІІІ. Начален баланс ІV. Краен паричен баланс 30 30 10.5 2.5 2 5 - 1 5 24.5 - 5.5 2.5 2 - - 1 24.5 19 - 5.6 2.5 2 - 0.1 1 19 13.4 30 30 5.5 2.5 2 - - 1 13.4 37.9 - 5.5 2.5 2 - - 1 37.9 32.4 - 5.6 2.5 2 - 0.1 1 32.4 26.8 30 30 5.5 2.5 2 - - 1 26.8 51.3 - 5.5 2.5 2 - - 1 51.3 45.8 - 5.6 2.5 2 - 0.1 1 45.8 40.2 30 30 5.5 2.5 2 - - 1 40.2 64.7 - 5.5 2.5 2 - - 1 64.7 59.2 - 5.6 2.5 2 - 0.1 1 59.2 53.6 Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 7 / 12
 47. 47. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 Като ключова задача в неговата работа бих определил изготвянето на реалистична прогнозна възвращаемост от недвижимите имоти и постигането й. 6) ДЛЪЖНОСТЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕДУРИТЕ a) Анализ на дейностите / операциите според: i) честота ii) времетраене iii) необходими компетенции iv) критерии за оценка на резултатите v) условия на работа b) Анализ при проектиране на нова организация c) Анализ на съществуваща организация (с оглед усъвършенстване) d) Анализ на компетенциите, необходими за ефективното извършване на различните дейности и операции; 4 вида компетентнции: i) знания ii) умения iii) опит iv) нагласа / ориентация. Нагласата отразява ценностната система на лицето, изпълняващо дейността 7) ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДХ) a) Типични елементи на длъжностна характеристика: b) Съдържание на длъжността i) подчиненост и преки подчинени ii) задължения iii) решения по отношение на други лица и ресурси (давате инструкции, разпределяте задачи, определяте възнаграждения, контрол и санкциониране, изразходване на средства) iv) права (ограничения на правата) v) връзки с вътрешни клиенти vi) външни връзки vii) критерии за оценка на работата viii)използвани информационни системи ix) използвана техника x) психическо и физическо натоварване Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 8 / 12 c) Изисквания към изпълнителя
 48. 48. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 i) образование ii) компетентности iii) други d) Формулиране на задълженията на длъжността i) Задълженията в ДХ се отнасят до основни, текущи, нормални, ежедневни задължения и отговорности. ii) Всяко задължение трябва да бъде формулирано в конкретни термини и да включва описание на конкретен резултат. iii) Описанието трябва да позволява алтернативни начини на изпълнение, промени в технологията и лични предпочитания. iv) Формулировката на едно задължение трябва да включва три елемента: (a) глагол; (b) обект и (c) цел (2) изисквания към изпълнителя (3) образование (4) компетентности (5) други v) Примерни термини, използвани в длъжностните характеристики: (i) Умствени операции i. сравнява ii. въвежда данни iii. изчислява iv. обобщава v. анализира vi. координира (определя време, място и последователност на действия на основа vii. анализ на данни, определя на приоритети) (ii) Взаимоотношения с други лица i. контролира ii. договаря iii. инструктира iv. съгласува v. информира Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 9 / 12
 49. 49. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 Длъжност: Управител на фирмата Управител на отдел счетоводство и контрол Управител на отдел човешки ресурси Управител на отдел техническа поддръжка Управител на отдел информационна поддръжка Управител на отдел връзка с клиентите Управител на отдел връзки с обществеността Характеристика на дейностите: Висше - предимство По държавния регистър Подбор на служители, организиране на обучения, както за фирмата така и за клиентите Работа по инсталации, организиране на ремонтни дейности – текущи и аварийни, организиране на сметосъбиране и хигиена на помещенията Работа по телефонни и компютърни мрежи Поддръжка на юридическа библиотека и база данни Организиране на културни събития и празници; Маркетинг и реклама на комплекса Образование и опит: Новаторско мислене, разбиране на мисията и визията Висше - счетоводител За предпочитане - психолог За предпочитане – да се привлече човек работил по строителството на сградата За предпочитане – да се привлече човек работил по изграждането на тези мрежи Юрист Звучи странно, но – всестранно развита личност… защо не урбанист! За всички служители опитът в подобна дейност е предимство. От изключителна важност е да бъде оценена нагласата и мотивацията на всеки един кандидат, защото фирми с подобна организация са рядкост за България. Всички управители трябва да са в състояние да създадат свой екип, което предполага възможности за комуникация и взаимоотношения с други лица, също така способности за привличане на консултанти / временно наети за съответни дейности и / или фирми подизпълнителки. 8) Привличане на кандидати. Методи на подбор на кандидатите - Формуляри за кандидатстване; биография (СV), Интервюиране, Тестове, Симулации, Препоръки; Източници - Рекламиране (преса, радио, телевизия, Internet), Професионални фирми, Образователни институции, Случайни, в т.ч. познати на собственика Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 10 / 12
 50. 50. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 9) Обучението на служители и работници 1. Периодично обучение се налага от: 2. Вътрешни инициативи за усъвършенстване 3. Нови и променени нормативни актове 4. Осъвременяване на оборудване и методи на работа 5. Планове за индивидуално професионално развитие 6. Различни изменения на външната среда 7. Принципи на обучението: 8. Поставяне на постижими цели 9. Положителни стимули на отделните етапи от усвояването на нови знания и умения Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 11 / 12 Забележка: Използвани са материали от модула "Теория на управлението" с ръководител: Георги Калушев
 51. 51. КУРСОВ ПРОЕКТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ Благой Петков УРБ 10047 Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв.254, Централна градска част - район Триадица, София (зад Съдебната палата) стр. 12 / 12 Песимистичен вариант: 20% наети площи (наетите сега) При подобно стечение на обстоятелствата препоръчвам обединяване на последните две нива в апартаменти и продажбата им. Реалистичен вариант: 60% наети площи Проектът е реализуем с десетгодишна кредитна линия. Оптимистичен вариант: 100% наети площи При този вариант стратегията може да се изпълни без кредит (при поетапно изграждане), като не препоръчвам запазване на апартаментите в последно ниво – те са с много високи продажни и много ниски наемни цени, трудно се намират и наематели. По-добре да бъде развит съседен квартал по подобен начин. Основните преимущества на концепцията са: • етапност на изграждане • изявяване на културното наследство в офис площите, мисията на компанията която ще ги стопанисва да бъде преди всичко култура, а след това бизнес • обединяването на партерното ниво в общо публично пространство
 52. 52. Escape in the City A selection of 1 and 2 bedroom apartments and 2 bedroom penthouses 7787_002_CQ_No1_Cover sect art.i3 37787_002_CQ_No1_Cover sect art.i3 3 14/6/06 15:19:4214/6/06 15:19:42
 53. 53. SwissRe LloydsBuilding LondonBridge 7787_002_CQ_No1_Cover sect art.i4 47787_002_CQ_No1_Cover sect art.i4 4 14/6/06 15:19:4514/6/06 15:19:45
 54. 54. StKatharineDocks MayorofLondonOffices CanaryWharf HMSBelfast TowerBridge Metropolis Be at the heart of London’s vibrant metropolis by making City Quarter your home. On the doorstep of the Capital’s thriving financial hub and moments away from the West End, this prestigious new E1 development is your passport to one of the world’s great cities. A contrasting fusion of contemporary living and timeless tradition, dynamic business opportunity and social recreation, City Quarter is your perfect escape in the City. 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.indd1 17787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.indd1 1 14/6/06 15:04:2314/6/06 15:04:23
 55. 55. Hooper Street Water Garden LemanStreet Gower’sWalk Royal Bank of Scotland Offices Landscaping Under Review Royal Bank of Scotland Offices Underground Car Park Access Underground Car Park Affordable Housing All Sold Hoopers Yard Sugar House N No1 City Quarter No1 City Quarter offers a stunning selection of luxurious apartments and penthouses adjacent to London’s thriving financial hub – the Square Mile. The innovative and contemporary design exudes a unique sense of place and style, providing the perfect address in the heart of the City for both business and pleasure. Based around a magnificent water garden, these individual 1 and 2 bedroom apartments – each with its own balcony, water deck or terrace – provide inspirational living and a tranquil retreat from the urban bustle. In this influential area of London, No1 City Quarter has been developed using cutting edge architectural technology designed to the highest specification. The result is spacious, modern apartments epitomising excellence in design. 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.indd2 27787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.indd2 2 14/6/06 15:04:4214/6/06 15:04:42
 56. 56. Computer generated image of City Quarter. Landscaping and water features are subject to change. Inspired Inspired, intelligent designs for contemporary London lifestyles. CITYQUARTERE1 5 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:5 Sec1:57787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:5 Sec1:5 14/6/06 15:04:4614/6/06 15:04:46
 57. 57. Interior photography of a Penthouse upgrade kitchen taken at City Quarter showhome. Chic Clean, flowing lines and minimalistic character offer ergonomically designed living with innovative style. Chic 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:6 Sec1:67787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:6 Sec1:6 14/6/06 15:04:4914/6/06 15:04:49
 58. 58. Apartment Kitchens • Contemporary kitchen featuring a dark timber effect laminate worktop combined with high gloss vanilla doors • Feature glass splash-back • Stainless steel inset circular sink with separate drainer featuring chrome monobloc mixer tap • Stainless steel Siemens oven and Neff ceramic hob • Concealed cooker hood with integrated light • Siemens integrated multifunction dishwasher • Siemens integrated fridge/freezer or integrated fridge and freezer • Concealed worktop lighting and ceiling downlighters • Satin stainless steel kitchen sockets and isolator switches • Ceramic floor tiles Penthouse Kitchens C7.1, C7.4, C7.5, C7.6 • Contemporary kitchen featuring high gloss vanilla lacquer doors • Choice of honed or polished black granite worktop and splashback • Undermounted stainless steel square sink featuring a chrome monobloc mixer tap • Stainless steel oven and touch control ceramic hob • Concealed cooker hood with integrated light • Siemens integrated multifunction dishwasher • Siemens integrated fridge/freezer or integrated fridge and freezer • Concealed worktop lighting and ceiling downlighters • Satin stainless steel kitchen sockets and isolator switches • Ceramic floor tiles CITYQUARTERE1 7 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:7 Sec1:77787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:7 Sec1:7 14/6/06 15:04:5414/6/06 15:04:54
 59. 59. Bathrooms • Double ended steel bath with light oak bath panel • Perrin and Rowe thermostatic bath/shower mixer • Hansgrohe ‘Starck’ telescopic hand held bath-mounted shower • Hansgrohe ‘Starck’ fixed shower head • Dual flush white china wall-hung WC • Square ceramic basin featuring Hansgrohe mixer • Chrome finish ladder-style heated towel rail • Mirror fronted bathroom cabinet incorporating integral lighting and shaver point • Light oak vanity shelf and back panel • Large format ceramic wall tiles with brushed stainless steel trim • Large format ceramic floor tiles Shower Rooms • Rectangular ‘walk in’ white shower tray • Frameless Daryl glass shower screen • Perrin and Rowe thermostatic shower controls • Fixed Hansgrohe ‘Raindance’ showerhead • Dual flush white china wall-hung WC • Square ceramic basin featuring Hansgrohe mixer • Chrome finish ladder-style heated towel rail • Mirror fronted bathroom cabinet incorporating integral lighting and shaver point • Light oak vanity shelf and back panel • Large format ceramic wall tiles with brushed stainless steel trim • Large format ceramic floor tiles Interior photography taken at City Quarter showhome. 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:8 Sec1:87787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:8 Sec1:8 14/6/06 15:05:0014/6/06 15:05:00
 60. 60. RefreshinRefreshing Thoughtful, contemporary living environment incorporating functional, quality fittings and detail. CITYQUARTERE1 9 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:9 Sec1:97787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:9 Sec1:9 14/6/06 15:05:1014/6/06 15:05:10
 61. 61. Interior photography taken at City Quarter showhome. StyleStyle Imaginative, creative and bold – the ultimate statement of individuality. 7787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:10 Sec1:107787_002_CQ_No1 Bro_Artwork.inddSec1:10 Sec1:10 14/6/06 15:05:1414/6/06 15:05:14

×