Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 Åbenhed og involvering - Guide til udviklingsplaner

632 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

05 Åbenhed og involvering - Guide til udviklingsplaner

  1. 1. Det Danske spejDerkorps fremmer åbenhed og involvering i bevægelsen Hvad er åbenhed og involvering Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere ÅbenHeD oG InvolverInG 01
  2. 2. ÅbenHeD oG InvolverInG kan være at HænGe bestyrelsens referat pÅ opslaGstavlen, men er oGsÅ at InvItere folk Der Ikke er spejDere pÅ besøG I Hytten. ÅbenHeD oG InvolverInG 02
  3. 3. Det Danske spejDerkorps er en DemokratIsk oG frIvIllIG orGanIsatIon. Det betyDer, at Det er meDlemmerne, Der bestemmer. Det betyDer oGsÅ, at meDlemmerne bruGer Deres frItID pÅ spejDerarbejDet. pÅ korpsrÅDsmøDet vælGer meDlemmerne en korpsleDelse, som Har Det overorDneDe polItIske ansvar I korpset. ÅbenHeD oG InvolverInG 03
  4. 4. korpset Har oGsÅ en række uDvalG, oG sÅ utallIGe projekter, Hvor meDlemmerne er Involveret meD lIGesÅ manGe forskellIGe opGaver. “ jeG tror forDet nIveau I arbejDer pÅ manGe, som De fleste laver Deres spejDerarbejDe orGanIsatIonen, som jeG er [afDelInGsleDer, reD.]. , I Grupperne, Hvor Der er praktIske, Der skal Det bare funGere orGanIsatorIske oG aDmInIstratIve ovenover. opGaver, Der skal løses. “ jacob 44 År ÅbenHeD oG InvolverInG 04
  5. 5. vI Har snakket meD en række leDere om spejDerlIv oG om HvaD InvolverInG betyDer for louise er det landspolitiske ar- hed og involvering. Dels afspejler sjove. måske derfor, kan det være bejde i Det Danske spejderkorps det erkendelsen af, at jo bedre vi vanskeligt at få hjælp. snart tager noget, der er langt væk fra hendes er til at bakke hinanden op, når vi louise orlov i forbindelse med stu- hverdag. I stedet bruger hun mange skal løse en opgave, desto sjovere diestart og forudsiger hun, hvem i timer på at være juniorleder i den er det at involvere sig og tage an- gruppen der ender med at tage over. lokale gruppe. Hun har ansvar for svar, også når det gælder møder, planlægning og andre ad- ministrative opgaver. de kedelige opgaver. Dels er det en opfordring til, at poli- tikerne i korpsledelsen såvel “jeG Har prøvet at uDDeleGere alt Det aDmInIstratIve arbejDe jacob er også involveret i den lokale som ledere er åbne overfor oG men Det bare Ikke GÅet. nÅr gruppe, hvor det praktiske spej- at deles om både rutineop- man sÅDan Har prøvet Det et derarbejde er i centrum for hans gaver, og de sjove og udfor- År eller to, sÅ blIver man nøDt engagement som tropsleder. Det drende opgaver. tIl at sIGe, at sÅ er Det forDI landspolitiske arbejde er noget, der er ovenover, og det overlader han louise er juniorleder, og har Det Ikke lykkeDes, oG jeG kan og mange af hans lederkolleger, til ansvaret for en række ad- nok GoDt forstÅ Hvorfor. for andre at tage sig af. ministrative opgaver. Hun nÅr først en rolle er uDGIvet, er juniorleder, fordi hun kan sÅ er Det svært at komme fra Der er to grunde til, at Det Danske lide det. men det betyder Den. spejderkorps har fokus på åben- ikke, at alle opgaver er lige “ louIse 22 År ÅbenHeD oG InvolverInG 05
  6. 6. når udviklingsplanen sætter fokus på at fremme åbenhed og involvering, skyldes det at spejderarbejdet bliver sjo- vere for alle parter, hvis vi deles om arbejdet. Det er vores fritid, vi bruger, og det er afgørende at vi føler den er givet godt ud. “ jeG synes Den er meGet værD, mIn tID. “ lars 26 År når gruppen inviterer nye indenfor, er det derfor vigtigt, at der ikke kun er fokus på gruppens behov. Det er ligeså vigtigt at lytte til, hvad der motiverer en potentiel leder. vi skal invitere indenfor, byde dem velkommen og vise dem alle de muligheder, der er for at gøre en forskel i Det Dan- ske spejderkorps. Det Danske spejderkorps er en demokratisk og frivillig organisation, der har brug for at medlemmerne involve- rer sig i spejderarbejdet. Involvering kan være alt fra det daglige arbejde i gruppen til at lave løb, arbejde i udvalg og sidde i korpsledelsen. juniorlederen er ligeså vigtig som spejderchefen. så længe engagementet er en god fritids- oplevelse, giver vi det bedste vi har. ÅbenHeD oG InvolverInG 06
  7. 7. ÅbenHeD oG InvolverInG I vores Gruppe > taG en runDe oG nævn Hver Især et par af jeres ansvaromrÅDer > HvaD Gør I I Gruppen for at Deles om ansvaret oG opGaverne? > HvaD er styrken veD at Involvere HInanDen I HInanDens ansvarsomrÅDer? > HvaD kan I fremover Gøre I Gruppen for at Involvere HInanDen enDnu mere? Det Danske Spejderkorps maj 2010 > HvaD kunne forDel være veD at dds.dk Involvere forælDre eller anDre spejder.dk Tekst personer I Gruppens arbejDe? Anne Kofod Tine Lind Vasant Kotak Idé > HvaD er GevInsten for forælDrene Tine Lind Anne Kofod eller anDre personer, HvIs De Foto Erik Gunst Lund navn Involverer sIG? Per Seitzberg navn Per Therkildsen navn DDS Fotoarkiv anvn ÅbenHeD oG InvolverInG 07

×