Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 Anerkendende ledelse og kommunikation - Guide til udviklingsplaner

1,513 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04 Anerkendende ledelse og kommunikation - Guide til udviklingsplaner

  1. 1. Det Danske spejDerkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 01
  2. 2. anerkenDenDe leDelse kan være at tale orDentlIGt sammen, men er oGså at støtte spejDerne I at Gøre Deres Drømme tIl vIrkelIGHeD. anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 02
  3. 3. anerkenDenDe leDelse HanDler om måDen vI er sammen på. vI GlæDer os tIl at skulle af steD tIl spejDermøDe, når vI veD, vI blIver møDt meD et smIl på læben. vI Glemmer alt om lektIer, renGørInG, InDkøb osv, når vI sammen forDyber os I en aktIvItet – HvaD enten vI er spejDer eller leDer. anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 03
  4. 4. Det skal være sjovt at være spejDer oG Derfor betyDer Det noGet, HvorDan vI taler sammen. alle Har et ansvar for at bIDraGe tIl Den GoDe stemnInG, oG Det er Den voksne leDer, Der vIser vejen, så spejDerne kan lære, HvorDan De takler båDe sjov oG svære uDforDrInGer. anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 04
  5. 5. vI Har snakket meD en række spejDere oG leDere om spejDerlIv oG om HvaD en GoD leDer er Kan du sige mig, hvordan en god ved en leder, der bare er sur. Det tilsvarende lægger lederne vægt leder er? mener klara på 12 år også. I hvert på, at skabe en god stemning til fald bryder hun sig ikke om at blive spejdermøderne, som for eksempel ”ja han ... han er meget bestemt på, skældt ud. Det er ikke derfor hun er michael, der gerne være en leder, hvad det er man skal lave, i stedet spejder. der bidrager til den gode stemning. for man bare går rundt og laver in- genting, men så skal han også være meget sjov i stedet for bare kun at “ jeG prøvervære GlaD når manat man skal på at stIle efter, for ham betyder det no- get at møde op med godt være meget ... efter dem for, at de er tIl spejDer, oG Det skal være humør. Det kan sagtens ikke laver noget, men også kan lave kombineres med, at der noget fis ud af det. ellers så bliver sjovt at Gå tIl spejDer, men Det er en dagsorden og no- det alt for kedeligt i stedet for at skal oGså være såDan, at man gle ting man skal nå. han hele tiden skal gå rundt og være kan være lIDt alvorlIG oG så for sur. træls, det er rigtig irriterende.” børnenes skylD. men hvad er det konkret, lasse 10 år “ mIcHael 20 år der bidrager til den gode stemning? lasse lægger vægt på, at en god leder sætter nogen rammer for, klara mener, at en god leder er en, hvad spejderne skal lave, og gerne som ikke skælder for meget ud, for på en sjov måde. Der er ikke noget så er det slet ikke sjovt. anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 05
  6. 6. Her er to bud på Iben og jacob hvad der giver en god stemning. ”en god leder er en leder, der har det sjovt med sine børn eller sine spejdere, og respekterer dem, udfordrer dem, og udvikler dem ... en leder, der giver spejderne lov til at have medbestem- melse ... en god leder er, når spejderne føler sig trygge og føler, at de også er en del af gruppen.” Iben 30 år ”... en god leder er en der formår, at, for det første, at de her unge mennesker, som jeg har med at gøre at favne dem og ac- ceptere dem og ... det er at inspirere dem og motivere dem og udvikle dem. Give dem nogle ansvarsopgaver og presse dem lidt engang imellem, men stadig på en kærlig måde. Det synes jeg er en god leder.” jacob 44 år Det gode humør er et rigtig godt udgangspunkt. Det er også vigtigt at udvise respekt for sine spejdere, og vise, der er plads til dem i gruppen, som de er. som ledere står Iben og jacob for at involvere spejderne, og inspirere og udfordre dem til at blive dygtigere i spejderarbejdet – hvad enten det er noget helt prak- tisk, eller det handler om at fungere i et fællesskab. udgangspunktet er altid den gode tone, og ledernes tillid til, at spejderne med den rette vejledning og støtte er i stand til at tage ansvar for sig selv og gruppen. anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 06
  7. 7. anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon I vores Gruppe > Har I Haft en konflIkt I Gruppen, som blev løst på en GoD måDe? HvorDan kan I GentaGe Den GoDe konflIktløsnInG fremover? > Hvornår er I senest blevet InspIreret af noGet som spejDerne saGDe oG GjorDe? > I Hvor Høj GraD afspejleDe jeres Det Danske Spejderkorps maj 2010 seneste store GruppeaktIvItet Det Danske Spejderkorps dds.dk maj 2010 spejder.dk HenHolDsvIs leDernes ønsker oG dds.dk Tekst spejder.dk spejDernes ønsker? Anne Kofod Tine Lind Tekst Vasant Kofod Anne Kotak Tine Lind Idé Vasant Kotak Tine Lind > HvorDan kan spejDerne I Gruppen Anne Kofod Idé Tine Lind DeltaGe enDnu mere aktIvt I Foto Anne Kofod Mads Danquah DDS Fotoarkiv planlæGnInGen af aktIvIteter? Foto Andreas Hørup Nilsson navn Henrik Weigelt navn Per Therkildsen navn Per Seitzberg anvn anerkenDenDe leDelse oG kommunIkatIon 07

×