ท ักษะการขาย เทคนิคการขายหล ักการขาย กลยุทธ์การขาย                                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

02.1 ทักษะการขาย เทคนิคการขาย หลักการขาย กลยุทธ์การขาย

744 views

Published on

การขาย, ทักษะการขาย, เทคนิคการขาย, หลักการขาย, การสื่อสาร, พัฒนาทักษะการพูด, พัฒนาทักษะการฟัง, การปิดการขาย, ขายแบบมืออาชีพ, วางแผนการขาย, การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ, การเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอขาย, ข้อเสนอขาย, คำพูดขาย, การตอบคำโต้แย้ง, เป้าหมายการขาย, เคล็ดลับ, เทคนิควิธี, การจูงใจ, พนักงานขาย, สร้างยอดขาย, พัฒนาตนเอง, พัฒนาบุคลิกภาพ, พัฒนาทักษะ, วิทยากร, วิทยากรฝึกอบรม, วิทยากรมืออาชีพ, สัมมนา, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, พัฒนาองค์กร, สร้างศักยภาพ, เสริมทักษะ, ฯลฯ

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02.1 ทักษะการขาย เทคนิคการขาย หลักการขาย กลยุทธ์การขาย

 1. 1. ท ักษะการขาย เทคนิคการขายหล ักการขาย กลยุทธ์การขาย ่ Bizz Backup ส่งมอบคําปรึกษาด ้านการบริหารจัดการธุรกิจ ทีเป็ น “กําลังเสริม” สร ้างคุณค่าอย่างสูงสุด เรามีสวนช่วยพัฒนาธุรกิจให ้กับลูกค ้าของ ่ เรา ตังแต่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์ในการก ้าวเดิน รูปแบบวิธการแก ้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีนําไป “ปฏิบัตการ” เสริม ้ ี ่ ิ ความสําเร็จ ตลอดจนถึงการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินธุรกิจ เพือสร ้างยอดขายให ้สูงขึน และเสริมอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ ่ ้ ่ Bizz Backup มีความเชียวชาญในการจัดการการตลาด การจัดการพฤติกรรมผู ้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดการบริษัทฯ ค ้าปลีกสมัยใหม่ - โมเดิรนเทรด การจัดการห ้างฯ ร ้านฯ ค ้าปลีกแบบดังเดิม การจัดการศูนย์กระจาย ์ ้ สินค ้า การจัดการข ้อมูลสารสนเทศเพือสนับสนุนส่งเสริมงานขาย กระบวนการขันตอนทีมประสิทธิภาพ และอืน ๆ ่ ้ ่ ี ่ บริการของเราครอบคลุมถึงการ “เสริมทักษะ” เช่น ทักษะการขาย ทักษะการฝึ กสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค ้าหลัก โดยผ่าน หลักสูตรการฝึ กอบรมพัฒนาทีออกแบบพิเศษเฉพาะ เพือทีจะยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร ้างศักยภาพส่วนบุคคล เป็ นการเสริมแรง ่ ่ ่ ้ กระตุ ้น เร่งเร ้าให ้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรม และสนับสนุนส่งเสริมให ้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชันเลิศ ่

×