โครงสร้างภายในของใบ

3,034 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างภายในของใบ

 1. 1. บทปฏิบัติการทดลองที่ 6 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เรื่อง โครงสรางภายในของใบ เรื่อง การศึกษาโครงสรางภายในของใบพืชดอกจุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตอไปนี้ได1. บอกสวนประกอบของโครงสรางภายในใบของพืชดอก2. เปรียบเทียบโครงสรางภายในใบของพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลียงคูได ่ ้ 3. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองไดหลักการ / ทฤษฎี ใบ (leaf) เปนสวนของพืชทีเ่ จริญเติบโตออกมาทางดานขางของลําตนหรือกิ่งตรงตําแหนงของขอใบสวนใหญจะมีสีเขียวของคลอโรฟลล มีรูปรางและขนาดแตกตางกันไปแลวแตชนิดของพืชหนาที่หลักของใบคือใชในการสังเคราะหแสง การหายใจและการคายน้า ํ ลักษณะโครงสรางภายในใบของพืชแตละชนิด จะประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 กลุม คือเอพิเดอรมิส (epidermis) มีโซฟลล (mesophyll) และมัดทอลําเลียง (vascular bundle) ชั้นเอพิเดอรมสิ(Epidermis)มี 2 ดาน คือเอพิเดอรมิสดานบน(Upper epidermis) กับเอพิเดอรมิสดานลาง (Lower epidermis)มักมีความหนาเพียงชั้นเดียว เอพิเดอรมิส ดานบนจะมีสารคลายขี้ผึ้ง เรียกวา คิวทิน (cutin) มาเคลือบเปนชั้นบางๆ เรียก คิวติเคิล (cuticle) เพื่อชวยปองกันการระเหยของน้ําออกจากใบ ชั้นมีโซฟลล (Mesophyll)แบงออกเปน 2 ชั้นยอย คือ พาลิเสดมีโซฟลล (Palisade mesophyll) และ สปนจีมีโซฟลล (Spongymesophyll) มัดทอลําเลียง (Vascular bundle) ประกอบ ดวย Xylem กับPhloem โดยไซเล็มจะอยูดานบน สวน Phloem จะอยูดานลางโดยมีบัลเดิลชีท(bundle sheath) ลอมรอบ ทําใหมัดทอลําเลียงแข็งแรง มัดทอ ลําเลียงสวนใหญจะอยูในชั้นสปนจีมีโซฟลล (spongy mesophyll) จึงทําใหเห็นเสนใบนูนขึ้นมาทางดานลางของใบ
 2. 2. อุปกรณ / เครื่องมือและสารเคมี 1. กลองจุลทรรศน 1 กลอง 2. สไลด และกระจกปดสไลด 2 ชุด 3. กระจกนาฬิกา 1 อัน 4. ใบมีดโกน 1 ใบ 5. พูกัน เล็ก ๆ หรือเข็มเขี่ยเชื้อ 1 ดาม 6. จานเพาะเชือ ้ 1 ชุด 7. หลอดหยด 1 อัน 8. แผนโฟมเล็กๆ 2 แผน 8. บีกเกอรขนาดตาง ๆ 1 – 2 ใบ 9. กระดาษเยื่อ 1 มวน 10. น้ําสะอาด 11. ใบพูระหง ใบผักบุง ฯลฯ 12. ใบขาว ใบขาวโพด ใบเตย ฯลฯวิธีการทดลอง1. ใหนกเรียนแตละกลุมนําใบไมที่เปนพืชใบเลี้ยงคูมา 1 ชนิด เชน ใบพูระหง ใบผักบุง ฯลฯ และ ั พืชใบ เลี้ยงเดี่ยว 1 ชนิด เชน ใบขาว ใบขาวโพด ใบเตย ฯลฯ2. สังเกตลักษณะภายนอกของใบไมชนิดตาง ๆ จํานวนใบบนกานใบ บันทึกผลการสังเกต (วาดรูปประกอบ)3. สําหรับพืชใบเลี้ยงคู ใหมวนจากริมใบดานหนึ่งมายังริมใบอีกดานหนึง มวนใหแนนเปนหลอดกลม  ่4. จากปลายใบลงมาประมาณ 1/3 ของใบตัดทิ้งออกไป5. ใชใบมีดโกนคมๆ ตัดใบตามขวาง โดยใหผานเสนกลางใบใหไดแผนบางที่สุด เทาที่จะบางได6. นําสวนของใบที่ตัดไดหลายๆ ชิ้น ใสลงในจานเพาะเชือที่มีน้ํา เลือกชิ้นที่บางที่สุดประมาณ 1-2 ชิ้น ้ วางลงบนแผนสไลดที่มีหยดน้ําอยู ปดดวยกระจกปดสไลด ระวังอยาใหมีฟองอากาศอยูภายใน7. สําหรับพืชใบเดี่ยว ไมสามารถมวนริมใบได ใหใชแผนโฟมตัดเปนชินบางๆ 2 แผน วางประกบกัน ้ โดยใบพืชใบเลี้ยงเดียวอยูตรงกลาง ่ 
 3. 3. 8. ใชใบมีดโกนคมๆ ตัดใบตามขวางใหเปนแผนบางๆ หลายๆ ชิ้น ลงในจานเพาะเชื้อที่มีน้ําอยู เลือก ชิ้นสวนที่ยาวและสมบูรณที่สุด 1-2 ชิ้น วางบนแผนสไลด ทําเชนเดียวกับพืชใบเลี้ยงคู9. นําสไลดไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน เลือกดูชิ้นใบทีบางและสมบูรณที่สุด โดยใชเลนสใกลวัตถุ ่ กําลังขยายต่า เมื่อเห็นโครงสรางทั้งหมดแลวเปลี่ยนเปนเลนสใกลวัตถุกําลังขยายสูงขึ้นเพื่อตรวจดูเซลล ํ แตละบริเวณ10. บันทึกภาพและเปรียบเทียบลักษณะภายในของใบพืชแตละชนิด และเปรียบเทียบกับนักเรียนกลุมอื่น วิธีตัดใบพืชตามขวางคําถามกอนการทดลอง1. นักเรียนทราบหรือไมวาเนื้อเยื่อชั้นตางๆ ของใบประกอบดวยเนื้อเยื่อถาวรอะไรบาง..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. นักเรียนคิดวาเนื้อเยื่อชั้นตางๆ ของใบพืชใบเลี้ยงเดียวกับใบพืชใบเลี้ยงคู เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 4. 4. รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง การศึกษาโครงสรางภายในของใบพืชดอกวัน /เดือน / ป .............................................. กลุมที่ ........................ เวลาที่ใช .......................... ชั่วโมงชื่อสมาชิกในกลุม1. .............................................................................................................2. .............................................................................................................3. .............................................................................................................4. .............................................................................................................5. .............................................................................................................วัตถุประสงค1. .............................................................................................................2. .............................................................................................................3. .............................................................................................................4. ............................................................................................................ผลการทดลอง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 5. 5. สรุปผลการทดลอง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................อภิปรายผลการทดลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 6. 6. คําถามหลังการทดลอง1. กลุมเซลลแตละบริเวณของใบ มีลักษณะเหมือนกันหรือไม อยางไร...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. แสดงแผนภาพโครงสรางภายในใบของพืชใบเลี้ยงคูกบใบ พืชใบเลียงเดียว และตําแหนงเนื้อเยื่อ ั ้ ่ บริเวณตาง ๆ พรอมชี้บง ในแต ละสวน...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. หนาที่ของใบพืช 1…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………….4. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้อยางไร ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
 7. 7. ใบความรูที่ 1 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เรื่อง โครงสรางภายในของใบ สาระสําคัญ ใบ( Leaf ) ใบ เปนสวนของพืชหรือรยางคที่เจริญออกไปบริเวณดานขาง โดยมีตําเหนงอยูที่ขอปลองของตนและกิ่ง ใบสวนใหญจะมีสีเขียวของคลอโรฟลล รูปรางและขนาดของใบแตกตางกันไปตามชนิดของพืชหนาที่หลักของใบคือใชในการสังเคราะหแสง การหายใจและการคายน้าํลักษณะโครงสรางของใบ สวนประกอบของใบมี 3 สวนคือ แผนใบ ( blade หรือ lamina ) กานใบ ( petiole ) และหูใบ ( stipule )1.แผนใบ ( blade หรือ lamina ) มักแผเปนมีขนาดใบและรูปรางตางกัน เสนใบ ( vein ) ใหสังเกตเสนกลางใบ ( midrib ) ซึ่งตอเปนเนื้อเดียวกับกานใบ จากเสนกลางใบแยกออกเปนเสนใบ ซึ่งจะแยกแขนงออกไปอีกเปนเสนแขนงใบ ( vientet ) การเรียงของใบ ( venation ) ในพืชใบเลี้ยงเดียวสวนมาก เปนเสนใบขนาน ( parallel venation )เรียงตามยาวของใบ (plamately parallel ่venation) และเสนใบขนานกันตามขวางของใบ ( pinately parallel venation )สวนของใบเลียงคูเปนแบบตาขาย ( netted หรือ recticulated venation ) ซึ่งมี 2 แบบคือ ้
 8. 8. 1.1.1 รูปราง ( shape ) ของแผนใบ พิจารณาจากอัตราสวนตามความยาวและ ความกวางของแผนใบ 1.1.2 ปลายใบ ( apex ) ฐานใบ ( base ) และขอบใบ ( margin )รูปแบบและชื่อเรียกตางกัน2. กานใบ ( petiole )ติดกับแผนใบตรงฐานใบ ยกเวนบางชนิดกานใบติดตรงกลางหรือตรงดานในของแผนใบ กานใบสันบาง ้ยาวบาง หรือไมมีกานใบเลย เรียก sessile leaf กานใบโดยมากมีลักษณะกลม ใบพืชใบเลี้ยงเดียวบางชนิด ่กานใบแผหุมลําตนเรียกกาบใบ ( leaf sheath )3. หูใบ ( stipule )เปนระยางค อยูตรงโคนกานใบ ถาเปนหูใบของในยอย ( leaflet ) เรียกหูใบยอย ( stiple ) หูใบมีลักษณะเปนริ้ว หนามหรือตอมเล็ก ๆ สวนใหญมีสีเขียว หูใบมีรูปรางขนาดและสีตางกัน 
 9. 9. การจัดเรียงของใบบนตน ( leaf arrangment ) ใบที่ออกมาจากสวนของลําตน แบงออกไดกวาง ๆ 3 แบบคือ1.แบบสลับ ( alternate หรือ spiral )2.แบบตรงขาม ( opposite )3. แบบวง ( whorled )ใบเดี่ยวและใบประกอบแบบตาง1.ใบเดียว ( simple leaf ) ใบที่มีแผนใบแผนเดียว ่2.ใบประกอบ (compound leaf )คือใบที่มีแผนใบมากกวาหนึ่งเกิดบนกานใบอันเดียวกันแตละใบ เรียกวาใบยอย ( leaflet ) กานชองใบยอยเรียกวา petiolule หรือ petiolet ใบเดียวหรือใบประกอบสังเกตไดโดยใบเดี่ยว ่มีตาขาง ( arillary bud ) หรือ ตายอด ( terminal bud ) อาศัยดูความออนแกของใบ ถาเปนใบประกอบจะแกพรอม ๆ กัน แตถาเปนกิ่งของใบเดียว ใบตอนโคนจะแกกวาใบตอนปลายกิ่ง ใบประกอบแยกออกไดดังนี้ ่2.1 ใบประกอบแบบขนนก ( pinnately compound leaf ) มีใบยอยออก 2 ขางของเกนกลาง ( rachis) ซึ่ง
 10. 10. เปนสวนที่ตอกับกานใบ ใบประกอบมีใบยอยออกแกนกลาง 2 ครั้ง เรียกใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น (bipinnately compound leaf ) แกนของใบประกอบใบยอยแยกออกจากแกนกลาง นี้เรียก rachilla พืชบางชนิดมีใบประกอบแบบ tripinnately compound leaf คือมีการแตกแขนงของใบ ยอยเชนเดียวกับใบประกอบแบบขนนกสองชั้นแตเพิ่มมาอีก หนึ่งชั้น2.2 ใบประกอบแบบรูปมือ ( palmately compound leaf ) คือใบประกอบที่มีใบยอยทุกใบออกมาจากตําเหนงเดียวกันตรงปลายกานใบ ใบประกอบแบบนี้ถามี 3 ใบยอยเรียก trifoliolate ถามี 4 ใบเรียกquadrifoliolate และถามีใบยอยมากกวานีเ้ รียก polyfoliolate trifoliolate อาจเปนใบประกอบแบบขนนกถามีrachis ภาพแสดงลักษณะใบประกอบแบบขนนก ( pinnately compound leaf ) ภาพแสดงลักษณะใบประกอบแบบรูปมือ ( palmately compound leaf )
 11. 11. โครงสรางภายในใบ 1 Epidermis ประกอบดวย epidermal cell อยูดานนอกทั้งสองขางของแผนใบ มี cuticle เคลือบepidermal cell นี้มีชั้นเดียว ยกเวนพืชบางชนิดมีหลายชันเรียก multiple epidermis ซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมน้ํา ้( water storge tissue ) นอกจากนี้ยังมี epidermal cells ที่มีรูปรางตางกันคือ1.1 guard cell หนึ่งคูทําใหเกิด stoma หรือเรียกปากใบซึ่งอยูระดับเดียวกับ epidermis เรียก typical stomaหรืออยูต่ํากวาเรียก sunken stoma หรืออยูสูงกวาเรียก raised stoma1.2 bulliform cell, มีขนาดใหญกวา epidermal cell ธรรมดา อยูเปนกลุมประมาณ 3 – 5 เซลลที่ epidermisดานบน ทําหนาที่เกียวกับการมวนงอของกานใบ ่ 2 Mesophyll เปนเนื้อเยื่ออยูระหวาง epidermis ทั้ง 2 ดานสวนใหญเปน parenchyma สองชนิดคือpalisade parenchyma รูปทรงกระบอกเรียงชิดกันในแนวดิ่งมีคลอโรพลาสตมากซึ่งเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการสังเคราะหแสง อีกชนิดคือ spongy parenchyma ขนาดและรูปรางของเซลลไมแนนอนอยูกันอยางหลวม ๆ มีคลอโรพลาสตและมีชองอากาศนอยกวาชนิดแรก 3 Vascular bundle กลุมทอลําเลียงของใบซึ่งไดแก เสนกลางใบ เสนใบ และเสนแขนงใบซึ่งมีxylem,phloem,cambium นอกจากนี้ยังมีเนือเยื่อcollenchyma, sclerenchyma, ที่เพิ่มความเหนียวและความ ้แข็งแรงใหแก ภาพแสดงลักษณะโครงสรางภายในของใบ ภาพแสดงลักษณะของปากใบ (stomata)

×