แบบแผนการถายทอดทางพันธุกรรม       Genetic inheritance    อ.ดร. ปยมาศ ผองแกวคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเก...
Genetics and Heredityพันธุศาสตร   วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดทางพันธุกรรมจากชั่วรุนหนึงไปยังชั่วรุนถัดไป ...
Gergor Johann MendelThe father of the science of genetics       1822 Brunn Austria       1843 บวช       ...
Rediscovering Mendelian Laws        ค.ศ. 1900Germany    Holland    Australia
งานทดลองของเมนเดล  1. Garden pea  (Pisum sativum)  อายุสั้น  2.วิเคราะหโดยใช  คณิตศาสตรและ  สถิติ
ถั่วลันเตาพืชฤดูเดียว (annual plant)ผสมตัวเอง (Self fertilization)พันธุแท (pure line)โครโมโซม 2 ชุด (diploid)
ลักษณะของถั่วลันเตาMendel ศึกษา 7 ลักษณะ
Monohybrid crossการผสมพอแมมีลักษณะแตกตางกันเพียงลักษณะเดียวเชน สีเมล็ด (สีเหลืองกับสีเขียว)รุนพอแม Parent generatio...
Monohybrid crossลักษณะ รูปรางเมล็ด
ตัวอยาง การถายทอดลักษณะรูปรางเมล็ดผสมP   เมล็ดเรียบ X เมล็ดยนF1 เมล็ดเรียบ           XF2 เมล็ดเรียบ(5,474...
ผลการผสมทัง 7 ลักษณะของMendel     ้
สรุปผลการผสม Monohybrid1.  ลูก F1 จะแสดงลักษณะเหมือนพอหรือเหมือนแมเพียง   ลักษณะเดียว เรียกลักษณะที่ปรากฏในลูก F1 ว...
กฎการถายทอดลักษณะของเมนเดล   Mendelian Laws
Law of Segregation of Gene“ลักษณะแตละลักษณะถูกควบคุมดวย factor 1 คูเมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ factor ที่อยูเปนคูน...
ลักษณะเมล็ดเรียบ   ลักษณะ ???ลักษณะเมล็ดยน    ลักษณะ ???allelesให ยีน S  เมล็ดเรียบ  ยีนเดน   ยีน s  เมล็ดย...
จากตัวอยาง การผสมถั่วเมล็ดเรียบกับถั่วเมล็ดยนกําหนดให ยีน S - ลักษณะเมล็ดเรียบ     ยีน s - ลักษณะเมล็ดยนP    ...
F2  SS      Ss     Ss      ss       X       X     X     X F3  SS    1SS,2Ss,1...
Monohybrid cross ลักษณะสีเมล็ด            Y – yellow seed            y – green seed
Monohybrid cross ลักษณะสีเมล็ด
คําที่ตองทราบLocus - ตําแหนงของยีนบนโครโมโซมAllele - รูปแบบของยีนGenotype - ยีนในสภาพคูทําหนาที่กาหนดลักษณะ      ...
ความนาจะเปนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึงจาก                   ่เหตุการณที่สามารถเปนไปไดท้ง...
ความนาจะเปนP         Aa   x   AaF1      AA  Aa   Aa  aaความนาจะเปน   ¼ AA     ½ Aa   ...
ความนาจะเปนกฎการคูณ (Multiplication law)    ความนาจะเปนของเหตุการณหลายเหตุการที่สามารถเกิดขึนพรอมกันได แตละเหต...
Dihybrid cross   การผสมพอแมที่มีลักษณะแตกตางกัน 2 ลักษณะตัวอยาง1. ลักษณะรูปรางเมล็ด    2. ลักษณะสีเมล็ดเมล็ดเรีย...
P เรียบสีเหลือง X ยนสีเขียวF1     เรียบสีเหลือง          X   เรียบสีเหลือง X เรียบสีเหลืองF2 เรียบสีเหลือ...
Law of Independent Assortment‘ยีน (อัลลีล) ที่อยูบนโครโมโซมตางคูกัน มีความเปน                   อิสร...
P    เมล็ดเรียบสีเหลือง  X เมล็ดยนสีเขียวGenotype   SSYY         ssyyGamete     SY         ...
♀               sy♂    SY    Sy   sYSY    SSYY   SSYy  SsYY   SsYySy    SSYy   SSyy...
Dihybrid cross
Dihybrid cross            แยกศึกษาที่ละลักษณะลักษณะรูปรางเมล็ด        ลักษณะสีเมล็ดP  เมล็ดเรียบ X เ...
Dihybrid crossใน Dihybrid cross อัตราสวนของลูก F2 = 9:3:3:1ใน Monohybrid cross อัตราสวนของลูก F2 = 3:1 Monohybrid X Mon...
Monohybrid cross:รูปรางเมล็ด Monohybrid cross:สีเมล็ดF2 ¾ เมล็ดเรียบ : ¼ เมล็ดยน F2 ¾ สีเหลือง : ¼ สีเขียว¾ เมล็ดเรียบ ...
วิธีการหาเซลลสืบพันธุBranching system        Genotype AaBBCcDd Genotype AaBb              D   A...
การหาอัตราสวน genotypeและ phenotype1. Checkerboard method or Punnet square หาเซลลสบพันธุของทั้งสองฝาย แลวนํามาเขาตาร...
2. Branching systemนํายีนแตละคูมาผสมกัน แลวนําอัตราสวนจีโนไทปและฟโนไทปที่ไดเปนตัวตั้งแลวนําผลการผสมจากยีนคูอื่น...
P          Ss X Ss          Yy X yygenotypeF1 ¼ SS :2/4 Ss :¼ ss      ½ Yy : ½ yyphenotypeF1   ...
การทดสอบจีโนไทป1.ผสมตัวเอง (Self fertilization)ตัวอยางถามีจีโนไทป SS ผสมตัวเอง  ถามีจีโนไทป Ss ผสมตัวเองจะไดลูกเมล...
2. ผสมกับตัวทดสอบ (Testcross)ตัวทดสอบ- tester - homozygous recessiveตน tester ss ตัวอยาง
เมล็ดเรียบสีเหลือง SSYY, SSYy, SsYY, SsYy เมล็ดเรียบสีเหลือง X tester      S_Y_       ssyy Gamete     ...
เมล็ดเรียบสีเหลือง X testergenotype      S_Y_        ssyygamete                 syลูกผสม  ...
เมล็ดเรียบสีเหลือง X testergenotype      S_Y_       ssyy                    sygameteลูกผสม ...
สรุป   Monohybrid cross   Genotypic ratio ของลูก F2 = 1 : 2 : 1   Phenotypic ratio ของลูก F2 = 3/4 : 1/4Dihybrid cro...
Monohybrid  Dihybrid  TrihybridGamete ที่ F1 สราง    2      4      8    2nจํานวนgenotype ใน F2   4 ...
Thank you
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

1,598 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 1. 1. แบบแผนการถายทอดทางพันธุกรรม Genetic inheritance อ.ดร. ปยมาศ ผองแกวคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 2. 2. Genetics and Heredityพันธุศาสตร วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดทางพันธุกรรมจากชั่วรุนหนึงไปยังชั่วรุนถัดไป ่พันธุกรรม การถายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษมายังลูกหลาน
 3. 3. Gergor Johann MendelThe father of the science of genetics 1822 Brunn Austria 1843 บวช 1851 เรียนดานวิทยาศาสตร University of Vienna 1857 เริ่มการทดลองผสมถั่ว ระยะเวลาที่ทดลอง 7 ป 1882 เสียชีวิต
 4. 4. Rediscovering Mendelian Laws ค.ศ. 1900Germany Holland Australia
 5. 5. งานทดลองของเมนเดล 1. Garden pea (Pisum sativum) อายุสั้น 2.วิเคราะหโดยใช คณิตศาสตรและ สถิติ
 6. 6. ถั่วลันเตาพืชฤดูเดียว (annual plant)ผสมตัวเอง (Self fertilization)พันธุแท (pure line)โครโมโซม 2 ชุด (diploid)
 7. 7. ลักษณะของถั่วลันเตาMendel ศึกษา 7 ลักษณะ
 8. 8. Monohybrid crossการผสมพอแมมีลักษณะแตกตางกันเพียงลักษณะเดียวเชน สีเมล็ด (สีเหลืองกับสีเขียว)รุนพอแม Parent generation, P เปนพันธุแท (pure lines)รุนลูกผสมชั่วที่ 1 The first filial generation, F1รุนลูกผสมชั่วที่ 2 The second filial generation, F2รุนลูกผสมชั่วที่ 3 The third filial generation, F3
 9. 9. Monohybrid crossลักษณะ รูปรางเมล็ด
 10. 10. ตัวอยาง การถายทอดลักษณะรูปรางเมล็ดผสมP เมล็ดเรียบ X เมล็ดยนF1 เมล็ดเรียบ XF2 เมล็ดเรียบ(5,474) เมล็ดยน (1,850) 3 1อัตราสวน เมล็ดเรียบ : เมล็ดยน = 3 : 1 =¾:¼
 11. 11. ผลการผสมทัง 7 ลักษณะของMendel ้
 12. 12. สรุปผลการผสม Monohybrid1. ลูก F1 จะแสดงลักษณะเหมือนพอหรือเหมือนแมเพียง ลักษณะเดียว เรียกลักษณะที่ปรากฏในลูก F1 วา ลักษณะเดน (dominance)2. ลักษณะที่ไมปรากฏในลูก F1 จะกลับมาปรากฏอีกครั้งใน ลูก F2 เรียกลักษณะนี้วา ลักษณะดอย (recessive)3. ในการผสม ไมวาจะผสมพอแมสลับกัน (reciprocal cross) ก็จะไดผลเหมือนกัน P ♀ เรียบ X ยน ♂ หรือ P ♀ ยน X เรียบ ♂ F1 เรียบ F1 เรียบ F2 3 เรียบ : 1 ยน F2 3 เรียบ : 1 ยน
 13. 13. กฎการถายทอดลักษณะของเมนเดล Mendelian Laws
 14. 14. Law of Segregation of Gene“ลักษณะแตละลักษณะถูกควบคุมดวย factor 1 คูเมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ factor ที่อยูเปนคูนี้จะแยกออกจากกันเขาสูเซลลสบพันธุ (gamate) ืเซลลละ 1 อัน และจะกลับมาเขาคูอีกครั้งในลูกเมื่อมีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุจากพอและแม” Factor = Geneยีนที่ควบคุมลักษณะเดน เรียก Dominant geneแทนดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ A, B, C,………ยีนที่ควบคุมลักษณะดวย เรียก Recessive geneแทนดวย อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก a, b, c,………
 15. 15. ลักษณะเมล็ดเรียบ ลักษณะ ???ลักษณะเมล็ดยน ลักษณะ ???allelesให ยีน S เมล็ดเรียบ ยีนเดน ยีน s เมล็ดยน ยีนดอยgenotype phenotypeSS ลักษณะเมล็ดเรียบSs ลักษณะเมล็ดยน
 16. 16. จากตัวอยาง การผสมถั่วเมล็ดเรียบกับถั่วเมล็ดยนกําหนดให ยีน S - ลักษณะเมล็ดเรียบ ยีน s - ลักษณะเมล็ดยนP เมล็ดเรียบพันธุแท X เมล็ดยนพันธุแท SS ssเซลลสืบพันธุ S sF1 Ss เมล็ดเรียบF 1 X F1 Ss X SsGamete S s S sF2 SS Ss Ss ss (1SS:2Ss:1ss) 3 เมล็ดเรียบ 1 เมล็ดยน
 17. 17. F2 SS Ss Ss ss X X X X F3 SS 1SS,2Ss,1ss 1SS,2Ss,1ss ss 3 เรียบ:1 ยน 3 เรียบ:1 ยน ยน เรียบอัตราสวน Genotype ของลูก F2 = SS : Ss : ss = 1 :2 :1อัตราสวน Phenotype ของลูกF2 = เรียบ : ยน = 3 : 1
 18. 18. Monohybrid cross ลักษณะสีเมล็ด Y – yellow seed y – green seed
 19. 19. Monohybrid cross ลักษณะสีเมล็ด
 20. 20. คําที่ตองทราบLocus - ตําแหนงของยีนบนโครโมโซมAllele - รูปแบบของยีนGenotype - ยีนในสภาพคูทําหนาที่กาหนดลักษณะ ํ Homozygous genotype alleleทั้งสองเหมือนกัน Homozygous dominance - AA, BB, SS,… Homozygous recessive - aa, bb, ss,…. Heterozygous genotype allelesทั้งสองไมเหมือนกัน - Aa, Bb, Ss,…Phenotype - ลักษณะที่ปรากฏใหเห็น
 21. 21. ความนาจะเปนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึงจาก ่เหตุการณที่สามารถเปนไปไดท้งหมด ักฎการบวก (Addition law) ความนาจะเปนของเหตุการณที่ไมสามารถเกิดขึ้นพรอมกันได “ หรือ ”P Aa x AaF1 AA Aa Aa aaความนาจะเปน ¼ AA ½ Aa ¼ aa
 22. 22. ความนาจะเปนP Aa x AaF1 AA Aa Aa aaความนาจะเปน ¼ AA ½ Aa ¼ aaโอกาสที่จะเกิดลูกที่มี genotype AA หรือ Aa เปนเทาไหร ??? 3/4
 23. 23. ความนาจะเปนกฎการคูณ (Multiplication law) ความนาจะเปนของเหตุการณหลายเหตุการที่สามารถเกิดขึนพรอมกันได แตละเหตุการณเปนอิสระ ้ตอกัน “ และ ”โยนเหรียญ 2 เหรียญ พรอมกัน โอกาสเกิดหัว =½ โอกาสเกิดกอย =½มีโอกาสเกิดขึนไดทั้งหมด 4 เหตุการณ ้หัว หัว หัว กอย กอย หัว กอย กอยแตละเหตุการณมีความนาจะเปน ??? 1/4
 24. 24. Dihybrid cross การผสมพอแมที่มีลักษณะแตกตางกัน 2 ลักษณะตัวอยาง1. ลักษณะรูปรางเมล็ด 2. ลักษณะสีเมล็ดเมล็ดเรียบ X เมล็ดยน เมล็ดสีเหลือง X เมล็ดสีเขียวผสมเมล็ดเรียบสีเหลืองพันธุแท กับ เมล็ดยนสีเขียวพันธุแท
 25. 25. P เรียบสีเหลือง X ยนสีเขียวF1 เรียบสีเหลือง X เรียบสีเหลือง X เรียบสีเหลืองF2 เรียบสีเหลือง 315 (9/16) เรียบสีเขียว 108 (3/16) ยนสีเหลือง 101 (3/16) ยนสีเขียว 32 (3/16)
 26. 26. Law of Independent Assortment‘ยีน (อัลลีล) ที่อยูบนโครโมโซมตางคูกัน มีความเปน อิสระที่จะแยกและรวมกับยีน (อัลลีล) อื่นในเซลลสืบพันธุเดียวกัน’ให ยีน S – เมล็ดเรียบ ยีน Y – เมล็ดสีเหลือง ยีน s – เมล็ดยน ยีน y - เมล็ดสีเขียว ยีนนี้ตงอยูบนโครโมโซมตางคูกน ั้  ั
 27. 27. P เมล็ดเรียบสีเหลือง X เมล็ดยนสีเขียวGenotype SSYY ssyyGamete SY syF1 SsYy (เรียบสีเหลือง)F1 x F1 SsYy X SsYyGamete SY Sy sY sy SY Sy sY syF2 ♂ ♀ SY Sy sY sy SY SSYY SSYy SsYY SsYy Sy SSYy SSyy SsYy Ssyy sY SsYY SsYy ssYY ssYy sy SsYy Ssyy ssYy ssyy
 28. 28. ♀ sy♂ SY Sy sYSY SSYY SSYy SsYY SsYySy SSYy SSyy SsYy SsyysY SsYY SsYy ssYY ssYy อัตราสวนจีโนไทปsy SsYy Ssyy ssYy ssyy ของลูก F2 1/16 SSYY 2/16 SSYy 1/16 SSyy 2/16 SsYY 4/16 SsYy 2/16 Ssyy 1/16 ssYY 2/16 ssYy 1/16 ssyyอัตราสวนฟโนไทปของลูกF29/16 เรียบสีเหลือง (1/16SSYY+2/16SSYy+2/16SsYY+4/16SsYy) = 9/16 S_Y_3/16 เรียบสีเขียว (1/16 SSyy + 2/16 Ssyy) = 3/16 S_yy3/16 ยนสีเหลือง (1/16 ssYY + 2/16 ssYy) = 3/16 ssY_1/16 ยนสีเขียว (1/16 ssyy) = 1/16 ssyy
 29. 29. Dihybrid cross
 30. 30. Dihybrid cross แยกศึกษาที่ละลักษณะลักษณะรูปรางเมล็ด ลักษณะสีเมล็ดP เมล็ดเรียบ X เมล็ดยน P เมล็ดสีเหลือง X เมล็ดสีเขียวF1 เมล็ดเรียบ F1 เมล็ดสีเหลืองF2 423 เมล็ดเรียบ : 133เมล็ดยน F2 416เมล็ดสีเหลือง : 140 เมล็ดสีเขียวอัตราสวน 3/4 เรียบ : 1/4 ยน อัตราสวน 3/4 สีเหลือง : 1/4 สีเขียว
 31. 31. Dihybrid crossใน Dihybrid cross อัตราสวนของลูก F2 = 9:3:3:1ใน Monohybrid cross อัตราสวนของลูก F2 = 3:1 Monohybrid X Monohybrid = Dihybrid ? (3:1) X (3:1) = 9:3:3:1
 32. 32. Monohybrid cross:รูปรางเมล็ด Monohybrid cross:สีเมล็ดF2 ¾ เมล็ดเรียบ : ¼ เมล็ดยน F2 ¾ สีเหลือง : ¼ สีเขียว¾ เมล็ดเรียบ X ¾ เมล็ดสีเหลือง = 9/16 เมล็ดเรียบสีเหลือง¾ เมล็ดเรียบ X ¼ เมล็ดสีเขียว = 3/16 เมล็ดเรียบสีเขียว¼ เมล็ดยน X ¾ เมล็ดสีเหลือง = 3/16 เมล็ดยนสีเหลือง¼ เมล็ดยน X ¼ เมล็ดสีเขียว = 1/16 เมล็ดยนสีเขียวอัตราสวนF2 ใน dihybrid cross 9/16 เมล็ดเรียบสีเหลือง 3/16 เมล็ดยนสีเหลือง 3/16 เมล็ดเรียบสีเขียว 1/16 เมล็ดยนสีเขียว
 33. 33. วิธีการหาเซลลสืบพันธุBranching system Genotype AaBBCcDd Genotype AaBb D ABCD C d ABCd B AB A B A D ABcD b Ab c d ABcd B aB a aBCD b ab D C d aBCdจํานวนเซลลสืบพันธุ = 2n a B D aBcDn=จํานวนคูยีนที่เปน c heterozygous d aBcd
 34. 34. การหาอัตราสวน genotypeและ phenotype1. Checkerboard method or Punnet square หาเซลลสบพันธุของทั้งสองฝาย แลวนํามาเขาตาราง ื
 35. 35. 2. Branching systemนํายีนแตละคูมาผสมกัน แลวนําอัตราสวนจีโนไทปและฟโนไทปที่ไดเปนตัวตั้งแลวนําผลการผสมจากยีนคูอื่นมาตอเปนกิง ทําไป ่จนครบทุกคูลากเสนตอก็จะไดอัตราสวนจีโนไทปและฟโนไทปของลูก ตัวอยาง SsYy X SsyyP Ss X Ss Yy X yygenotypeF1 ¼ SS :2/4 Ss :¼ ss ½ Yy : ½ yyphenotypeF1 3/4เรียบ : 1/4ยน ½ สีเหลือง : ½ สีเขียว
 36. 36. P Ss X Ss Yy X yygenotypeF1 ¼ SS :2/4 Ss :¼ ss ½ Yy : ½ yyphenotypeF1 3/4เรียบ : 1/4ยน ½ สีเหลือง : ½ สีเขียว 1/2Yy 1/8SSYy¼ SS 1/2yy 1/8SSyy 1/2สีเหลือง 3/8 เรียบเหลือง 1/2Yy 2/8SsYy 3/4เรียบ 1/2สีเขียว 3/8 เรียบเขียว2/4 Ss 1/2yy 2/8Ssyy 1/2สีเหลือง 1/8 ยนเหลือง 1/4ยน 1/2Yy 1/8ssYy 1/2สีเขียว 1/8 ยนเขียว¼ ss 1/2yy 1/8ssyy
 37. 37. การทดสอบจีโนไทป1.ผสมตัวเอง (Self fertilization)ตัวอยางถามีจีโนไทป SS ผสมตัวเอง ถามีจีโนไทป Ss ผสมตัวเองจะไดลูกเมล็ดเรียบทั้งหมด จะไดลูกเมล็ดเรียบเมล็ดยน SS X SS Ss X Ss S S S s S sลูก SS ลูก ¼ SS: 2/4 Ss: ¼ ss เมล็ดเรียบ 3 เมล็ดเรียบ : 1 เมล็ดยน
 38. 38. 2. ผสมกับตัวทดสอบ (Testcross)ตัวทดสอบ- tester - homozygous recessiveตน tester ss ตัวอยาง
 39. 39. เมล็ดเรียบสีเหลือง SSYY, SSYy, SsYY, SsYy เมล็ดเรียบสีเหลือง X tester S_Y_ ssyy Gamete sy ลูกผสม เมล็ดเรียบสีเหลืองทั้งหมด S s Yyจีโนไทปของตนที่นํามาทดสอบคือ SSYY
 40. 40. เมล็ดเรียบสีเหลือง X testergenotype S_Y_ ssyygamete syลูกผสม 1 เมล็ดเรียบสีเหลือง : 1 เมล็ดเรียบสีเขียว SsYy Ss yy ตนทีนํามาทดสอบนี้มีจโนไทป SSYy ่ ี
 41. 41. เมล็ดเรียบสีเหลือง X testergenotype S_Y_ ssyy sygameteลูกผสม 1 เมล็ดเรียบสีเหลือง : 1 เมล็ดเรียบสีเขียว 1 เมล็ดยนสีเหลือง : 1 เมล็ดยนสีเขียว ssyy ตนทีนําทดสอบมีจีโนไทป SsYy ่
 42. 42. สรุป Monohybrid cross Genotypic ratio ของลูก F2 = 1 : 2 : 1 Phenotypic ratio ของลูก F2 = 3/4 : 1/4Dihybrid crossGenotypic ratio ของลูก F2 = 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 :1 : 2 : 1Phenotypic ratio ของลูก F2 = 9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16
 43. 43. Monohybrid Dihybrid TrihybridGamete ที่ F1 สราง 2 4 8 2nจํานวนgenotype ใน F2 4 16 64 4nชนิด genotype ใน F2 3 9 27 3nชนิด phenotype ใน F2 2 4 8 2n n คือ จํานวนคูของจีนที่เปน heterozygous
 44. 44. Thank you

×