Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อมูลการสอบ GAT PAT 1/ 2556

721 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ข้อมูลการสอบ GAT PAT 1/ 2556

  1. 1. กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) ถ ถาม : คุณสมบัติของผูสมัคร GAT/PAT เปนอยางไรกลุ่มที่ 1 ผู้ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี ต : เปนนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เทียบเทา หรือ ตอบ (1) ลงทะเบียน 2 - 30 กรกฎาคม 2555 สูงกวา ม.6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ) (2) สมัครสอบ 2 - 30 กรกฎาคม 2555 ถาม : คาสมัครวิชาละเทาไหร (3) ชำระเงิน 2 - 31 กรกฎาคม 2555 (4) เลือกสนามสอบ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 5 ตอบ : วิชาละ 140 บาทกลุ่มที่ 2 ผู้ประสงค์จะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่นๆ ถาม : สมัครสอบไดอยางไร(ยกเว้น กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี) ตอบ : สมัครทางเว็บไซต www.niets.or.th (1) ลงทะเบียน 2 - 30 กรกฎาคม 2555 (2) สมัครสอบ 2 - 30 กรกฎาคม 2555 ถาม : GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สอบอะไรบาง (3) ชำระเงิน 2 - 31 กรกฎาคม 2555 ตอบ : เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ดูไดที่เว็บไซต สทศ. (4) แก้ไขจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 5 www.niets.or.th T / PAตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 5 G AT ถาม : อุปกรณที่ใชทำขอสอบ มีอะไรบางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ 20 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ตอบ : (1) ดินสอ 2B (2) ยางลบ (3) ปากกาและสถานที่สอบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบวันสอบ GAT/PAT 6 - 9 ตุลาคม 2555ประกาศผลสอบ 9 พฤศจิกายน 2555 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร สทศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม ในระยะเวลาที่กำหนดไว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-217-3800 โทรสาร 02-219-2996 เว็บไซต์ www.niets.or.th ติดต่อ สทศ. www.facebook.com/niets.thailand ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) www.niets.or.th การสอบ GAT/PAT
  2. 2. สทศ.กับงานบริการการทดสอบทางการศึกษา เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหา เนื้อหา 1. ตรรกศาสตร์ 1. กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดรบมอบหมายจากที่ประชุม ั 2. เซต 2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง 2 ไฟอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ใหดำเนินการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 3. ระบบจำนวนจริง 3. เคมี (สาร และสมบัติของสาร) เคและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำผลคะแนนไปเปนองคประกอบหนึ่ง 4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชน ั่ 4. พลังงาน ความร้อน และของไหล พ 5. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 5. คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม คณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดวยระบบรับกลาง 6. เรขาคณิตวิเคราะห์ 7. ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชั่นลอการิทึม ล และฟั ยภ ศักยภาพGAT (General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป 8. เมทริกซ์ 1. การคิดวิเคราะห์ กาคือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสำเร็จ แเบงเปน 9. เวกเตอร์ 2. ความถนัดเชิงช่าง 10. จำนวนเชิงซ้อน 3. ความคิดเชิงตรรกะ สวนที่ 1 การอานเชิงวิเคราะห การเขียนเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิเคราะห และการแกปญหา 11. กำหนดการเชิงเส้น 4. สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม มปลอ มปลอดภั ม สวนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 12. ลำดับและอนุกรม 5. การแก้ปัญหา 13. แคลคูลัสเบื้องต้น 6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร์ าสตร์PAT (Professional and Academic Aptitude Test) : ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 15. ความน่าจะเป็นคือ ความรูที่เปนพื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ 16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใหประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท ดังนี้ 17. การแจกแจงปกติ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล เนื้อหา ศักยภาพ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1. ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 2. วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทาง สถาปัตยกรรม PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 3. ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เนื้อหา 1. เคมี PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 2. ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม ดลอม ดล้ ศักยภาพ PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ 3. ฟิสิกส์ 1.. การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพ 1 การ สองมิติและสามมิติ สอ PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส วกาศ ว 4. โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 2. การ การออกแบบ PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 3. ควา ดสร้างสรรค์และจินตนาการ ความคิ ศักยภาพ PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน ส ร สตร์ 1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ 4. การ ยนทัศนียภาพ การเขี PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน ยาศาสตร์ ต 2. แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์ PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 3. ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์ ามแบบนับ 4. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี ์ โ โ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
  3. 3. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู 1. คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย 1. ไวยากรณ์ 1. คำศัพท์พื้นฐาน 2. ไวยากรณ์ 2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 2. ไวยากรณ์และโครงสร้างศักยภาพ 3. วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 3. คำศัพท์ 3. ความเข้าใจภาษา1. ความสามารถในการเรียนรู้ รู ประเพณี ป 4. ความเข้าใจภาษา2. คุณลักษณะความเป็นครู ศักยภาพ ยภาพ ศักยภ ศักยภาพ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน นเขยน ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันใน - 1. คว 1. ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์ 2. ความสามารถในการแปลความ ลความPAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ รรมศาสตร รรมศาสตร์ สถานการณ์ต่างๆ ได้ถกต้องและเหมาะสมและ สถ ู 2. ความสามารถในการแยกแยะ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ราะห์ เนื้อหา สำนวน สำ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ตีความ1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ ตีความ2. ทัศนศิลป์ และการออกแบบ การขยายความและการสรุปความ3. ดนตรีไทย - ดนตรีสากล4. นาฎศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาศักยภาพ 1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน คำแนะนำก่อนสอบ GAT/PAT1. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 2. คันจิขั้นพื้นฐาน2. การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์ 3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ระเบียบการเข้าห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ3. การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา 4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน T PA T/4. ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร GA 5. ญี่ปุ่นศึกษา 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 1. ดินสอดำ 2B ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ออกแบบ 2. ยางลบ ศักยภาพ 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสทธิ์สอบ ิ 1. ความสามารถในการสื่อสาร สื 3. ปากกา 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ 2. ความสามารถในการเขียน ขี 3. ความสามารถในการอ่าน อ่ 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบPAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา เนื้อหา เอกสารที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ1. คำศัพท์พื้นฐาน2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน งภาษาจีี งภาษาจน3. สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหา - บัตรนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย) หรือ4. วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบน ศสปจจุ ั 1.. คำศัพท์ 1 ท - บัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย)5. การออกเสียง PAT 7.4 PAT 7.1 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง ไว ไวยาก คำแนะนำในการทำข้อสอบ ต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุศักยภาพ 3. สำนวนวน 1. ตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นชื่อของตนเอง1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ศักยภาพ2. ความสามารถในการตีความ 2. เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง 1. ความสามารถในการสื่อสาร ความส3. ความสามารถในการขยายความและสรุปความ วามและสรุ 3. อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจ และตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า 2. ความสามารถในการเขียน ความส4. ความสามารถในการสื่อสาร 4. ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด 3. ความสามารถในการอ่าน ความส5. ทักษะการเขียน
  4. 4. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู 1. คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย 1. ไวยากรณ์ 1. คำศัพท์พื้นฐาน 2. ไวยากรณ์ 2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 2. ไวยากรณ์และโครงสร้างศักยภาพ 3. วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 3. คำศัพท์ 3. ความเข้าใจภาษา1. ความสามารถในการเรียนรู้ รู ประเพณี ป 4. ความเข้าใจภาษา2. คุณลักษณะความเป็นครู ศักยภาพ ยภาพ ศักยภ ศักยภาพ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน นเขยน ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันใน - 1. คว 1. ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์ 2. ความสามารถในการแปลความ ลความPAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ รรมศาสตร รรมศาสตร์ สถานการณ์ต่างๆ ได้ถกต้องและเหมาะสมและ สถ ู 2. ความสามารถในการแยกแยะ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ราะห์ เนื้อหา สำนวน สำ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ตีความ1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ ตีความ2. ทัศนศิลป์ และการออกแบบ การขยายความและการสรุปความ3. ดนตรีไทย - ดนตรีสากล4. นาฎศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาศักยภาพ 1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน คำแนะนำก่อนสอบ GAT/PAT1. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 2. คันจิขั้นพื้นฐาน2. การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์ 3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ระเบียบการเข้าห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ3. การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา 4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน T PA T/4. ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร GA 5. ญี่ปุ่นศึกษา 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 1. ดินสอดำ 2B ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ออกแบบ 2. ยางลบ ศักยภาพ 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสทธิ์สอบ ิ 1. ความสามารถในการสื่อสาร สื 3. ปากกา 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ 2. ความสามารถในการเขียน ขี 3. ความสามารถในการอ่าน อ่ 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบPAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา เนื้อหา เอกสารที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ1. คำศัพท์พื้นฐาน2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน งภาษาจีี งภาษาจน3. สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหา - บัตรนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย) หรือ4. วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบน ศสปจจุ ั 1.. คำศัพท์ 1 ท - บัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย)5. การออกเสียง PAT 7.4 PAT 7.1 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง ไว ไวยาก คำแนะนำในการทำข้อสอบ ต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุศักยภาพ 3. สำนวนวน 1. ตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นชื่อของตนเอง1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ศักยภาพ2. ความสามารถในการตีความ 2. เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง 1. ความสามารถในการสื่อสาร ความส3. ความสามารถในการขยายความและสรุปความ วามและสรุ 3. อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจ และตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า 2. ความสามารถในการเขียน ความส4. ความสามารถในการสื่อสาร 4. ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด 3. ความสามารถในการอ่าน ความส5. ทักษะการเขียน
  5. 5. ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) คำถามยอดฮิต 1. นักเรียน ม.5 สมัครสอบ GAT/PAT ได้หรือไม่ ตอบ ไม่ได้ เพราะต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไปวันเสารที่ 6 ตุลาคม 2555 (ณ วันสอบ) 8.30 - 11.30 น. GAT ความถนัดทั่วไป 13.00 - 16.00 น. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 2. คะแนน GAT/PAT ใช้ได้กี่ปี ตอบ เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี (นับจากวันสอบ) 3. หากต้องการใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT สามารถขอได้กี่วิธีวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2555 ตอบ วิธีที่ 1 : ขอใบรายงานผลผ่านระบบ E-SCORE 8.30 - 11.30 น. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (เข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th) 13.00 - 16.00 น. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วิธีที่ 2 : ขอใบรายงานผลด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36) วิธีที่ 3 : ขอใบรายงานผลทางไปรษณีย์ ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบคำร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ตั๋วแลกเงิน (ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2555 ราคา 20 บาท/แผ่น) และส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง 8.30 - 11.30 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 4. สำหรับผู้สมัครที่ได้ชำระเงินแล้ว และตรวจพบว่า กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง 13.00 - 16.00 น. PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ฯลฯ สามารถแก้ไขได้เองหรือไม่ ตอบ การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร แบ่งการแก้ไขออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้สมัครที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 (1) คำนำหน้าชื่อ 8.30 - 11.30 น. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (2) ชื่อ 13.00 - 16.00 น. PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (3) นามสกุล PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน วิธีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ สทศ. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน ทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล์ serviceniets@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (สทศ.จะดำเนินการแก้ไขให้) PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ ส่วนที่ 2 : ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้เองผ่านระบบ GAT/PAT เช่น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ระดับชั้น ฯลฯ วิธีการแก้ไขข้อมูล ให้ผู้สมัคร PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าระบบ GAT/PAT และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ประกาศผลสอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

×