ិវធីដ ើម្បីក្លយជា       ាប្ាក់គ័រ ៤ដ ៉ោ ងកនុងម្ួយសប្តហ៍ ាភិន សង់តែលKhmerbird.com២២ កញ្ញ ២០១២   ាសាកលវ ិទ្យាល័យពុ ...
2ដោលដៅសំខាន់ៗ ដហែុ អ្ី វប្តនជាខ្ុំក្លយជាប្ាក់គ័រ?            ា ដែើ អ្ី ដៅជា     វ   ប្ាក់គ័រ៤ដ ៉ោ ងកន...
3ដែើខំុ្ជានរណា?          ដកើ ែដៅក្កដចេះ          ិ          វសវករតននកអ្គគីសនី         ...
4អ្វីជា ប្ាក់គ័រ៤ដ ៉ោ ងកនុងម្ួយសប្ាហ៍?             នដោលប្ំណង           ចាស់លាស់          ...
5ដែើអ្ីដៅជាKhmerBird?   វ        ប្ាក់ផ្ទល់ខួ ាន            ា        ពែ៍   នស្សុកតខែរ   ...
6សាិែិខាេះៗរប្ស់ KhmerBird          អ្នកទ្យសេនាជាង៩០០០          នាក់កុនងម្ួយតខ          តកបរ២០០...
7ដែើអ្នកគួរ     នប្ាក់ម្ួយឬដទ្យ? ចំ នូលចិ ែាផ្ទល់ខួ ាន        ា ចំ ដនេះ  ឹង ប្ញ្ញត លកំ ពុងជួ ប្ក្ប្ទ្យេះ ...
8             ិដែើអ្នកគួរចាប្់ដនាើម្ដដាយវធីណា? ដដាយម្ិ នអ្ស់លុយ    WordPress.com    Blogger.com    ...
9៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - Hosting  ា          ដលបឿន           ំដនើរក្លរជាប្់          ជំ នួយ...
10៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - ក្លររចនា  ា          សាម្ញ្ា តែសាែ                ា         ...
11៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់​- SEO  ា         Meta  Data         Index         Scanable      ...
12៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ -  ាContent Marketing          ទ្យុ កអ្នកអានសំខាន់           ែិក្លលា    ...
13៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ -  ានេពវនាយ          Communities          Forums          Guest Pos...
14៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - ក្លររក  ាលុយ          ក្លរលក់ ដដាយផ្ទល់                 ា     ...
15Google Adsense       អ្វីដៅ  Google       Adsense?       រដប្ៀប្ចុ េះដ្េះ ែ       រដប្ៀប្ដា...
16Clickable Theme        កំ នែ់ កតនាងAdsense        ជាដស្សច        ស្សួលកនុងក្លរដាក់ កូ       ...
17KhmerBird Guide To Blogging         ក្លររកក្ប្ធានប្ទ្យ         ៦កក្លសំខាន់ ៗរប្ស់           ា ...
18សំនួរ&ចំដលើយ          khmerbird.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 hour-workweek-blogger

328 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 hour-workweek-blogger

 1. 1. ិវធីដ ើម្បីក្លយជា ាប្ាក់គ័រ ៤ដ ៉ោ ងកនុងម្ួយសប្តហ៍ ាភិន សង់តែលKhmerbird.com២២ កញ្ញ ២០១២ ាសាកលវ ិទ្យាល័យពុ ទ្យិ ធសាស្រសដ
 2. 2. 2ដោលដៅសំខាន់ៗ ដហែុ អ្ី វប្តនជាខ្ុំក្លយជាប្ាក់គ័រ? ា ដែើ អ្ី ដៅជា វ ប្ាក់គ័រ៤ដ ៉ោ ងកនុងម្ួយសប្តហ៍ ា ដែើ អ្នកគួ រតែ នប្ាក់ម្ួយឬដទ្យ? ៦កក្លសំខាន់ ៗ រប្ស់ប្ាក់ ា សំនួរចំ ដលើយ khmerbird.com
 3. 3. 3ដែើខំុ្ជានរណា?  ដកើ ែដៅក្កដចេះ ិ  វសវករតននកអ្គគីសនី  ដធវើក្លរតននកពែ៍ ន ិ វទ្យា  ចូ លចិ ែាអាន&សរដសរ  សាប្និ កនន ា KhmerBird  ា ស់ ប្ាក់គ័រ៤ដ ៉ោ ង កនុងម្ួយសប្តហ៍ ា khmerbird.com
 4. 4. 4អ្វីជា ប្ាក់គ័រ៤ដ ៉ោ ងកនុងម្ួយសប្ាហ៍?  នដោលប្ំណង ចាស់លាស់  ចំ នាយ៤ដ ៉ោ ងកនុងម្ួ យ សប្តហ៍ា  ិ នក្លលវភាគក្ែឹម្ ក្ែូវ  ដោរពដពលដ ៉ោ ង  ម្ិ នរវល់ដរឿងដនេង khmerbird.com
 5. 5. 5ដែើអ្ីដៅជាKhmerBird? វ  ប្ាក់ផ្ទល់ខួ ាន ា  ពែ៍ នស្សុកតខែរ  នេពវនាយសិលបេះ ឬ សាន ដនេងៗ ន  នេពវនាយជំ នួញ  ោំក្ទ្យគំ និែប្ដងកើែថ្ែី  តខែរជួ យតខែរ khmerbird.com
 6. 6. 6សាិែិខាេះៗរប្ស់ KhmerBird  អ្នកទ្យសេនាជាង៩០០០ នាក់កុនងម្ួយតខ  តកបរ២០០០០ទ្យំព័រក្ែូវ ប្តនដគដប្ើកកនុងម្ួយតខ  ៣០០+នាក់ចុេះដ្េះ ែ កនុងRSS  ៧០០០+នាក់តាម្ដាន ដៅ Twitter  ៥០០០+ នាក់ចូលចិែា ទ្យំព័រ Facebook khmerbird.com
 7. 7. 7ដែើអ្នកគួរ នប្ាក់ម្ួយឬដទ្យ? ចំ នូលចិ ែាផ្ទល់ខួ ាន ា ចំ ដនេះ ឹង ប្ញ្ញត លកំ ពុងជួ ប្ក្ប្ទ្យេះ ា ែំ រវក្លរ ូ khmerbird.com
 8. 8. 8 ិដែើអ្នកគួរចាប្់ដនាើម្ដដាយវធីណា? ដដាយម្ិ នអ្ស់លុយ  WordPress.com  Blogger.com  ដនេងៗដទ្យៀែ ប្ាក់ផ្ទល់ខួ ាន ា  WordPress Self-hosted khmerbird.com
 9. 9. 9៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - Hosting ា  ដលបឿន  ំដនើរក្លរជាប្់  ជំ នួយ khmerbird.com
 10. 10. 10៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - ក្លររចនា ា  សាម្ញ្ា តែសាែ ា  ស្សួលដក្ប្ើ  អាចតកតក្ប្ខាួនឯងប្តន khmerbird.com
 11. 11. 11៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់​- SEO ា  Meta Data  Index  Scanable khmerbird.com
 12. 12. 12៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - ាContent Marketing  ទ្យុ កអ្នកអានសំខាន់  ែិក្លលា  រកាពាកយសនា  ជាអ្នក្នម្ុ ខដគ  ដចេះចាែ់ តចងដពល ដវលា khmerbird.com
 13. 13. 13៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - ានេពវនាយ  Communities  Forums  Guest Post  Email List  Social Media khmerbird.com
 14. 14. 14៦កក្លសំខាន់ៗរប្ស់ប្ាក់ - ក្លររក ាលុយ  ក្លរលក់ ដដាយផ្ទល់ ា  ក្លរលក់ ដអាយដគ  លក់ រប្ស់ខួ ានឯង  Google Adsense khmerbird.com
 15. 15. 15Google Adsense  អ្វីដៅ Google Adsense?  រដប្ៀប្ចុ េះដ្េះ ែ  រដប្ៀប្ដាក់ កូ ិ  យុទ្យធវធី សំខាន់ ៗ  រដប្ៀប្ទ្យទ្យួ លលុយ khmerbird.com
 16. 16. 16Clickable Theme  កំ នែ់ កតនាងAdsense ជាដស្សច  ស្សួលកនុងក្លរដាក់ កូ  អាចតកតក្ប្ប្តនតាម្ ម្ិនចាំប្តច់សរដសរកូ khmerbird.com
 17. 17. 17KhmerBird Guide To Blogging  ក្លររកក្ប្ធានប្ទ្យ  ៦កក្លសំខាន់ ៗរប្ស់ ា ប្ាក់  ក្លរតណនាំសុីជំដៅ  ឧទាហរណជាក់ តសាង ៍ ិ  វធី ពិដសស សំរាប្់ ប្ាក់គ័រជាប្ត៉ោ ៗ khmerbird.com
 18. 18. 18សំនួរ&ចំដលើយ khmerbird.com

×