BIELA NOC KATALOG

1,808 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BIELA NOC KATALOG

 1. 1. Garantujeme, že nezaspíte! We Guarantee you Won’t sleep!Bielanoc NuitBlanche
 2. 2. Editorial Keďže som vyše šesť rokov pôsobila since I spent more than six years in paris, I first saw White night there in 2005. v paríži, po prvýkrát som zažila Bielu the whole city literally lived for this event for several weeks before it took noc práve tam, v roku 2005. už nie- place. White night was the main topic of conversation between the people, and koľko týždňov pred podujatím, ňou the media were also really interested. I remember how I waited in the metro doslova žilo celé mesto. Biela noc queue for over an hour that evening. It was completely crazy. all night, I was bola hlavnou témou rozhovorov me- running around an overcrowded paris and admiring the installations from dzi ľuďmi a živo sa o ňu zaujímali aj world famous artists. I then got the idea that it would be great to organise médiá. pamätám sa, ako som v ten ve- this project in Košice, too. although it was an unrealistic idea then, Košice got čer, viac než hodinu čakala v rade na the title of european Capital of Culture three years later and the year after, I metro. Bolo to úplne šialenstvo. Celú introduced my vision of a White night to the organisational team. my proposal noc som pobehovala po preplnenom was greeted with enthusiasm and we immediately started communicating with paríži a obdivovala inštalácie sveto- paris City Hall and commenced several months of preparation. For the first vých umelcov. už vtedy mi napadlo, time, on saturday, 2 october 2010, I watched the crowded Košice streets and aké by to bolo skvelé, ak by sa podarilo looked at the curious people who strolled and discussed art. one year later, the zorganizovať takýto projekt aj v Koši- number of visitors almost doubled and the people of Košice have proven that ciach. Hoci to v tom čase bola pre mňa even contemporary art can attract a lot people, entertain, offer something new nereálna predstava, o tri roky neskôr and even teach them something. Košice získali titul európske hlavné mesto kultúry a o rok na to, som rea- zuzana pacáková, Curator of White night/2/ /3/ lizačnému tímu predstavila svoju víziu Bielej noci. môj návrh bol prijatý s nadšením a hneď sme sa aj pustili do komunikácie s parížskou radnicou a do niekoľkomesačných príprav. V sobotu 2. októbra 2010 som už po prvýkrát v preplnených košických uliciach sledovala zvedavých ľudí, ktorí sa prechádzali a rozprávali o umení. o rok neskôr, sa návštevnosť takmer zdvojnásobila a Ko- šičania dokázali, že aj súčasné umenie vie pritiahnuť masu ľudí, zabaviť, ponúknuť niečo nové a dokonca i niečo naučiť. zuzana pacáková, kurátorka Bielej noci
 3. 3. Z Paríža... ...do Košíc Biela noc je veľkolepý medzinárodný Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013 ako jediné umelecký projekt zhmotňujúci túžbu mesto na slovensku a v susedných krajinách V4 získalo po (znovu) objavovaní mestského pro- prestížnu licenciu z paríža a zapojilo sa do medzinárodnej stredia, ktoré prostredníctvom umenia siete nuit Blanche europe. projekt európskeho hlavného Košice – european Capital of Culture 2013, as the only city nadobúda nový rozmer. mesto sa tak White night is a magnificent, international arts project mesta kultúry prikladá veľký význam práve umeniu vo ve- in slovakia and neighbouring V4 countries to be granted počas jednej noci mení na interaktívny which materialises the desire to (again) discover a city rejnom priestore, jeho oživeniu a pochopeniu. priemyselný the prestige licence from paris, joined the international priestor, ktorého bežný nočný cyklus environment which is given a new dimension via art. a city charakter mesta ponúka umelcom atypické priestory, ktoré nuit Blanche europe network. the european Capital of na niekoľko hodín prestáva existovať. becomes an interactive space for one night and its normal vďaka umeniu nadobúdajú novú tvár a vytvárajú zaujímavý Culture project focuses great attention upon art in public Hudobné a svetelné inštalácie súčas- night cycle ceases to exist for a few hours. music and light kontrast s historickým centrom Košíc. areas, bringing it back to life and making it understand- ného umenia vdýchnu život nočnému installations of contemporary will breathe life into the city able. the industrial nature of the city offers artists atypical mestu a noc sa tak stáva bielou. night and therefore the night becomes white. Košická Biela noc sa od roku 2010 svo- areas which are given a new face and create an interesting jou kvalitou a výnimočnosťou radí me- contrast to the historic centre of Košice thanks to arts. počas Bielej noci mnohé kultúrne a verejné priestory During White night, many cultural dzi najvýznamnejšie, najrozsiahlejšie otvárajú dvere návštevníkom a pripravujú im nevšedný and public areas open their doors a najnavštevovanejšie umelecké pod- since 2010, Košice White night, with its umelecký zážitok. od roku 2002 sa projekt vo svete teší to visitors and prepare an unusual ujatia nielen v Košiciach, ale i na slo- quality and uniqueness, has become veľkej diváckej obľube (v roku 2011 navštívilo parížsku artistic experience for them. since vensku. podľa dohody s parížom, Biela one of the most significant, largest nuit Blanche viac ako dva milióny ľudí). z paríža sa počas 2002, the project has been loved by a noc nastáva vždy v prvú októbrovú and most visited artistic events not niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do iných veľkých miest large audience worldwide (in 2011, the sobotu, čo pre Košice znamená pred- only in Košice but also in slovakia. In/4/ /5/ ako napríklad new york, los angeles, toronto, rím, madrid, parisian nuit Blanche was visited by večer medzinárodného maratónu mie- agreement with paris, White night al- Brusel, petrohrad a ďalšie. over two million people). over several ru. tým mesto získava pre európskych “Thanks to the Košice 2013 project, ways takes place on the first saturday years, the project spread from paris to a slovenských návštevníkov jedinečný the White Night event represents a in october which for Košice means the „Vďaka projektu Košice 2013 podujatie other large cities such as new york, atraktívny kultúrny víkend. great contribution to the develop- eve of the International peace mara- Biela noc predstavuje veľký prínos pre los angeles, toronto, rome, madrid, ment of tourism and the social and thon. therefore that weekend the city rozvoj cestovného ruchu a spoločen- Brussels, st. petersburg and others. Biela noc svojou unikátnosťou, zaují- cultural life of the city, and trans- becomes a unique and attractive cul- ského i kultúrneho života mesta a mení mavosťou, umeleckou kvalitou a rôz- forms a traditional sports city into tural place for european and slovak tradičné športové mesto na mesto kul- norodosťou dokazuje, že aj súčasné a cultural city. Evening streets, full visitors. túry. Večerné ulice plné návštevníkov umenie vie pritiahnuť masy divákov of visitors of all ages interested in všetkých vekových kategórií so záuj- všetkých vekových kategórií. podpo- art, but not just them, prove that the With its uniqueness, interesting mom o umenie, a nielen tých, dokazujú, ruje kultúrny turizmus v meste a vďa- standard of White Night is improving qualities, artistic quality and diver- že úroveň Bielej noci je z roka na rok ka umeniu návštevníci prežívajú raz year by year and this is also proven sity, White night proves that even vyššia, čoho dostatočným dôkazom je v roku netradičnú noc plnú nových by the large number of international contemporary art can attract large aj vysoká medzinárodná návštevnosť. zážitkov a stretnutí. visitors. Therefore, I’m very glad audiences of all ages. It supports cul- Som preto veľmi rád, že mestu Košice sa that Košice is sharing in this world tural tourism in the city and, thanks to darí podieľať na tomto svetoznámom famous event and I’m looking for- art, visitors can experience an untra- podujatí a teším sa na ďalšie ročníky.“ ward to next year’s.“ ditional night full of new experiences and meetings once a year. Richard Raši, primátor mesta Košice Richard Raši, Mayor of Košice From Paris... ...to Košice
 4. 4. Charta Bielej noci: nuit Blanche je kultúrny projekt White Night Charter: dostupný všetkým, preto sú všetky podujatia bezplatné. nuit Blanche is a cultural project accessible to everyone; therefore, all nuit Blanche uprednostňuje súčas- events are free of charge. né formy umenia, čiže výtvarné ume- nie, video art, projekcie, inštalácie, sú- nuit Blanche prefers contemporary časnú hudbu, performance, scénické forms of art, which means painting, umenie, umenie ulice. video art, projections, installations, contemporary music, performance, nuit Blanche predstavuje verejný scenic art and street art. priestor v rôznych podobách: zaujíma sa o zvyčajne zavreté alebo neprístup- nuit Blanche introduces public né miesta, o okrajové miesta, o pre- space in various images: it is usually stížne miesta či o kultúrne inštitúcie interested in closed or inaccessible a pamiatky, ktoré sú prezentované places, peripheral places, prestige novou formou. places or cultural institutions and sites which are presented in a new nuit Blanche navrhuje mestám re- form./6/ /7/ flexiu nad rôznymi formami aktuál- neho urbanistického vývoja a zabez- nuit Blanche proposes reflections pečenia rôznych služieb a adaptovanej on various forms of actual urban de- organizácie ako napríklad značenie, velopment for cities, provides various osvetlenie, bezpečnosť. services and modifies organisation such as markings, lighting, and safety. nuit Blanche podporuje „miernu” mobilitu ako napr. zlepšenie pod- nuit Blanche supports “gentle” mienok na prepravu ľudí bicyklom, mobility such as improved conditions hromadnou či kyvadlovou dopravou. for those travelling by bicycle, public and shuttle transport. nuit Blanche podporuje výmeny medzi centrom mesta a jeho perifé- nuit Blanche supports exchange riou. between the centre of a city and its periphery. partnerské mestá projektu nuit Blanche europe sa snažia podporovať partner cities in the nuit Blanche a rozvíjať výmeny medzi jednotlivými europe project strive to support and európskymi mestami, ich umelcami develop exchanges between individ- a obyvateľmi prostredníctvom každo- ual European cities, their artists and ročného jedného spoločne vytvorené- inhabitants via one annual, mutually ho umeleckého projektu. created arts project. Martin Kochan / totem digitalizácie / pred Dómom sv. alžbety / 2011 Viktor Frešo / Cube for Košice / pred Dómom sv. alžbety / 2010 svetelný objekt / light object interaktívny svetelný objekt / interactive light object
 5. 5. /8/ /9/ Debris Company / private prisons 2 / mestská krytá plaváreň / 2011 Alexandra Bočeková a Monika Vrancová / našli sme krajinu / Halmiho dvor / 2011 súčasný tanec site-specific / contemporary dance site-specific video art
 6. 6. Čo znamená Biela noc pre Košice What does White Night mean a Slovensko? for Košice and Slovakia? najrozsiahlejší a najnavštevova- Účasť svetových medzinárodne Veľký mediálny záujem (priamy the largest and most visited con- many foreign and domestic visitors Great media interest (live on slo- nejší projekt súčasného umenia na uznávaných súčasných umelcov. prenos v slovenskom rozhlase, re- temporary art project in slovakia. from around slovakia(Bratislava, Ban- vak radio, reports by many television slovensku. portáže v mnohých televíziách, články ská Bystrica, žilina, prešov, Budapest, channels, articles in newspapers, množstvo zahraničných a domá- v novinách, časopisoch či v špeciál- the inclusion of Košice, as the only miskolc, prague, Krakow and others). magazines and in special television zaradenie Košíc ako jediného mes- cich návštevníkov z celého sloven- nych televíznych reláciách o umení city from the V4 countries, into the programmes about the arts, etc.); if we ta z krajín V4 do celoeurópskej siete ska (Bratislava, Banská Bystrica, ži- a pod.), keby sme vyčíslili jeho hodno- nuit Blanche europe network. Development of cultural tourism estimate its value, we would reach nuit Blanche europe. lina, prešov, Budapešť, miškolc, praha, tu, vyšlo by nám číslo okolo 50 000 €. (attractive Košice weekend: White a figure of around € 50,000. Krakov a iné). promoting and connecting Košice night and the International peace zviditeľnenie a spojenie Košíc potenciál na rozvoj regionálneho, with cities such as paris, Brussels, marathon) - events for families with potential for developing regional, s  mestami ako paríž, Brusel, rím, rozvoj kultúrneho turizmu (atrak- slovenského a medzinárodného turiz- rome, madrid, riga, Bucharest, st. children, the young and the old. slovak and international tourism madrid, riga, Bukurešť, petrohrad, tívny košický víkend: Biela noc a me- mu (plánovaná kampaň v okolitých petersburg, toronto, san Francisco, (a planned campaign in the surround- toronto, san Francisco, new york, tel dzinárodný maratón mieru) – zážitky mestách a susedných krajinách). new york, tel aviv, liverpool, Berlin, open shops, bars, restaurants and ing towns and neighbouring countries). aviv, liverpool, Berlín, amsterdam, pre rodiny s deťmi, mladých i starších. amsterdam, Chicago and others. places on the White night route. Chicago a iné.  lukratívne partnerstvo s medziná- a lucrative partnership with the otvorené obchody, podniky, reštau- rodnou organizáciou DIGItalartI so 50,000 visitors in one night and a Various animations and accompa- international organisation, DIGIta- 50 000 návštevníkov počas jednej rácie a prevádzky na trase Bielej noci. sídlom v paríži, ktorá sa špecializuje unique atmosphere. nying events which will bring financial lartI, in paris, which specialises in noci a jedinečnej atmosféry. na digitálne umenie. rewards to the cultural economy and digital art./ 10 / / 11 / rôzne animácie a sprievodné podu- 130 artists from six countries. development of tourism in the city. 130 umelcov zo šiestich krajín. jatia, ktoré sa odrážajú finančným prínosom na kultúrnej ekonomike 30 artistic installations. 30 umeleckých inštalácií. a turistickom rozvoji mesta. 120 trained volunteers from sec- 120 vyškolených dobrovoľníkov zo ondary schools. stredných škôl. “White night livened up the usual participation of worldwide inter- city routine and added sparkle to the nationally renowned contemporary grey Košice night. The city showed artists. its potential and the uniqueness of the event was also underlined by ex- cellent multimedia projects which visitors could not normally see. It also gave space for the presentation „Biela noc oživila mestský stereotyp a pridala glanc šedej košickej noci. Mesto of young artists. In the “Dancing ukázalo svoj potenciál a výnimočnosť akcie podčiarkli aj skvelé multimedi- machine” rhythm, visitors swayed álne projekty, ktoré návštevník nemá možnosť bežne vidieť. Taktiež poskytla together with dancing bags and the priestor na prezentovanie mladých umelcov. V rytme „Dancing machine“ sa mass psychosis strengthened the návštevníci vlnili spolu s tancujúcimi sáčkami a davová psychóza posilnila indescribable atmosphere.“ neopísateľnú atmosféru.“ Beáta Kolbašovská, Beáta Kolbašovská, umelkyňa a pedagogička artist and pedagogue
 7. 7. „Táto akcia vám poskytne krásny “This event will give you a beautiful, aesthetic and cul- estetický a kultúrny zážitok. Mi- tural experience. Last year (2010), they lit up the park. nulý rok (2010) nám osvietili park. I’m telling you, it looked like a fairytale. For a few min- A poviem vám, vyzeral ako z roz- utes, I just stood there and wondered whether I was právky. Pár minút som tam len stá- dreaming it. When my friend and I pinched each other, la a rozmýšľala či sa mi to náhodou we started to examine the lights. Just imagine, they were nesníva. Keď sme sa s kamarátom spoons. Ordinary lights attached to spoons. The result dostatočne vyštípali, pustili sme sa was breathtaking!” do skúmania týchto svetielok. Pred- stavte si, boli to lyžičky. Obyčajné, Gabriela Staňová, White Night visitor na lyžičkách pripevnené, svetielka. A výsledok vyrážal dych!“ Gabriela Staňová, návštevníčka Bielej noci/ 12 / / 13 / Lukáš Matejka / Hladina / Hlavná 81 / 2010 tanečná performance / dance performance
 8. 8. Košická Biela noc spája, Košice White Night connects, zabáva i vzdeláva entertains and educates Biela noc komunikuje s návštevníkom White night communicates with visi- “I gained a lot from this event, main- v netradičnom čase na známom, ale tors at an untraditional time in a fa- ly in communicating with people, predsa zmenenom mieste. pomocou miliar but altered place. using the performing and crowd management. najnovších trendov domáceho a za- latest trends in domestic and foreign I got on well with Miguel Chevalier; hraničného súčasného umenia sprí- contemporary art, it introduces the he was very friendly. I’ll participate stupňuje a približuje širokej verejnosti wide public to the latest world trends in White Night in the future because najnovšie svetové smery v súčasnom in current digital and interactive art it was a great experience and I’ll also digitálnom a interaktívnom umení zá- zároveň: in an entertaining and attractive way. recommend it to my friends.” bavnou a príťažlivou formou. mení chápanie verejného priestoru mesta prostredníctvom umenia, učí širokú verejnosť spoznávať a vnímať súčasné umenie, at the same time: Daniel Ondra, volunteer podporuje mladých talentovaných umelcov, it changes the perception of a public city space via art, konfrontuje slovenské a svetové súčasné umenie, it teaches the wide public to recognise and be aware of podporuje medzinárodnú spoluprácu, contemporary art, zviditeľňuje slovensko zapojením do medzinárodnej siete nuit Blanche it supports young talented artists, europe so sídlom v paríži, it compares slovak and worldwide contemporary art, v neposlednom rade výrazne podporuje kreatívny priemysel a kultúrny it supports international cooperation, turizmus v meste. it publicises slovakia by its inclusion in the international/ 14 / / 15 / nuit Blanche europe network in paris, finally, it significantly supports the creative industry and cultural tourism in the city. „Táto akcia mi dala veľa, najmä, čo sa týka komunikovania s ľuďmi, vystu- povania a zvládania davu. S Miguelom Chevalierom sme si dobre rozumeli, bol priateľský. Bielej noci sa zúčastním aj nabudúce, nakoľko to bola skvelá skúsenosť a odporúčim ju aj svojim kamarátom.“ Daniel Ondra, dobrovoľník „Mojím najväčším zážitkom bolo “My greatest experience was the number of people, which was unexpected. množstvo ľudí, ktoré som nečaka- They were all very interested and wanted to see as much as possible and la. Všetci mali záujem a chceli toho they were hungry for art. It was unbelievable. I discovered that art can be vidieť čo najviac, boli úplne hladní in even more forms than I thought. I learned to initiate contact with people, po umení. Bolo to neuveriteľné. Zis- direct them and give them information, which helped in my development.” tila som, že umenie môže mať ešte rozličnejšie formy, než som predpo- Barbora Murinová, volunteer kladala. Naučila som sa nadviazať kontakt s  ľuďmi, usmerňovať ich a podávať im informácie, čo mi po- mohlo v mojom rozvoji.“ Barbora Murinová, dobrovoľníčka
 9. 9. 2. október 2010 Historicky prvý ročník Bielej noci v Ko- the historic first year of White night in Košice introduced šiciach predstavil tridsať umeleckých thirty artistic installations by renowned slovak artists and inštalácií významných slovenských brought more than 30,000 visitors to the night city. a large umelcov a do nočného mesta prilákal space was also given to students of universities of art from viac ako 30 000 návštevníkov. Veľký Košice, Banská Bystrica and Bratislava, who created brand priestor dostali aj študenti umelec- new site-specific installations for Košice . kých vysokých škôl z Košíc, Banskej Bystrice a Bratislavy, ktorí pre Košice the greatest surprise was the fair- vytvorili úplne nové site-specific in- ytale light installation in the city štalácie. park, called “led spoons”, created by/ 16 / / 17 / Košice artist peter Vrábeľ: “Since I’m najväčším prekvapením bola rozprávková svetelná inštalácia v mestskom par- from Košice, I know the city park very ku s názvom „led spoons“/„svietiace lyžičky“, ktorú zrealizoval peter Vrábeľ: well and like everybody, I also know „Keďže som Košičan, Mestský park dobre poznám a ako každý viem, že v noci je that it’s a dangerous place at night. nebezpečným miestom. Mal som teda potrebu reagovať na jeho temnú stránku I therefore felt the need to respond to kontrastným gestom, a tak som do parku umiestnil 5000 svietiacich plastových its dark side by creating a contrast, lyžičiek. Tie symbolizovali ľudí, ktorým tu bolo nejakým spôsobom ublížené. so I placed 5,000 illuminated plastic Divák sa tak na jednu noc ocitol v poetickom priestore plnom žiarivých svetiel. spoons in the park. These symbolised Inštalácia okrem atribútov site-specific nadobudla aj iný rozmer, a to interak- people who have been hurt in some tívny, nakoľko počas večera ľudia sami, spontánne, začali premiestňovať lyžičky way. For one night, the audience found 2010 a skladať rôzne obrazce, čo som vnímal veľmi pozitívne.“ themselves in a poetic space full of bright lights. Apart from site-specific attributes, the installation gained another dimension, interactive, since during the evening people spontane- ously started to move the spoons and create various images, which I found very positive.” Peter Vrábeľ / led spoons / mestský park / 2010 svetelná site-specific inštalácia / site-specific light installation
 10. 10. Umelci / Artists Biela noc 2010 Karol ličko zuzana poórová marián straka Beáta Kolbašovská jakub pišek erik Bartoš lukáš matejka Ingrid Višňovská Beter Barényi peter Králik mira Gáberová ján Gašparovič pavol megyesi Viktor Frešo marek Kvetán Keks design lucia Dovičáková/ 18 / / 19 / Ľudmila Horňáková spevácky zbor technik matej papík svetlana Fialová zuzana žabková „tanečné štúdio s“ peter Vrábeľ jana Feríková juraj Kuchar peter Kalmus lucie mičíková mira Gáberová matej Ivan mário Kastelovič Mário Kastelovič / sound Drape / tabačka Kulturfabrik / 2010 Marián Straka / Inside tension / Hviezdoslavova ul. 2 / 2010 interaktívna zvuková inštalácia site-specific / interactive sound installation site-specific socha, interaktívny zvukový objekt / sculpture, interactive sound object
 11. 11. Heeb.She / možnosti kon(verz/zerv)ácie vody / potôčik na Hlavnej / 2011 svetelná inštalácia s tanečnou performance / light instalation with dance performance/ 20 / / 21 / Jana Feríková a Juraj Kuchar / Biela noc v parku / altánok v mestskom parku / 2010 Ingrid Višňovská / net / nádvorie Historickej radnice / 2010 operné árie / opera arias svetelná inštalácia / light instalation
 12. 12. 1. október 2011 Druhý ročník Bielej noci svojou náv- the second year of White night exceeded all expectations with the number števnosťou a umeleckou kvalitou pre- of visitors and artistic quality. more than 50,000 people of all ages moved konal všetky očakávania. V uliciach around the city streets to see 130 artists from six countries. mesta sa pohybovalo viac ako 50 000 the greatest proof that within one year the project had reached international divákov každého veku, ktorí sa prišli level was three world renowned artists who exhibited their most significant pozrieť na 130 umelcov zo šiestich pieces in Košice (miguel Chevalier, Catherine langlade) or even created site- krajín. specific installations (rune Guneriussen). najlepším dôkazom, že projekt sa v priebehu roka rozrástol do medziná- a large proportion of the audience was also supported by rodnej úrovne, sú traja svetovo uzná- a free shuttle service between Košice and prešov, which vaní umelci, ktorí v Košiciach vystavili had to be reinforced during the night due to high level of svoje najvýznamnejšie diela (miguel interest. In the future, we are also planning to run a con- Chevalier, Catherine langlade) alebo nection to miskolc. dokonca vytvorili site-specific inšta- White night 2011 also brought a lot of other positive láciu (rune Guneriussen). changes and new things such as: extending the route and its markings, cultural mediators with a pedagogical ap- Vysokú divácku účasť posilnila aj bezplatná kyvadlová proach, light boxes with maps and project concepts, info- doprava medzi Košicami a prešovom, ktorá musela byť tables with a description of installations, a printed map pre veľký záujem v priebehu noci posilnená. V budúcnosti with programme for each visitor, etc./ 22 / / 23 / plánujeme takéto prepojenie aj s mestom miškolc. Biela noc 2011 priniesla aj veľa ďalších pozitívnych zmien a noviniek ako napríklad: rozšírenie trasy a jej grafické vyznačenie, kultúrni mediátori s pedagogickým prístupom, svetelné boxy s mapkami a konceptom projektu, infotabule s popisom inštalácií, vytlačená mapa s programom pre každého návštevníka a pod. 2011 Debris Company / private prisons 2 / mestská krytá plaváreň / 2011 súčaný tanec site-specific / contemporary dance site-specific
 13. 13. Umelci / Artists Biela noc 2011 Gábor pribék HeeB.sHe alžbeta meňkyová matej Ivan Catherine langlade jakub pišek Beáta Kolbašovská a Jakub Pišek / Dancing machine / alžbetina 35 / 2011 lukáš matejka zvukovo-svetelná inštalácia / sound and light installation zuzana ondrášová juraj ondráš/ 24 / / 25 / rune Generiussen matej papík Debrise company mário Kastelovič zuzana žabková alexandra Bočeková monika Vrancová miguel Chevalier Štefan oliš martin Kochan Gábor Krištof Beáta Kolbašová Digital Intervention group mio mio (marek piaček stano Beňačka) tomáš Beňadik nik timková marián Balko Haz lighting design Viktor Frešo erik Binder jozef a Denis pollák andrej Kolenčík Debris Company / private prisons 2 / mestská krytá plaváreň / 2011 Matej Papík / Vírus H₁n₁ / železničná stanica / 2010 site-specific performance interaktíva digitálna inštalácia / interactive digital installation
 14. 14. Rune Guneriussen / „A Parasitic gesture“ svetelná site-specific inštalácia / light site-specific installation norwegian artist rune Guneriussen is known for his in- stallations in the nature. His favourite objects are tables, lamps, chairs and other household objects which, since nórsky umelec rune Guneriussen je 2005, he has installed around the world and then pho- známy svojimi inštaláciami v prírode. tographed. “He places objects in various natural scenes. jeho obľúbenými objektmi sú stoly, These places take on a fairytale character, full of poetry. lampy, stoličky a iné úžitkové pred- Each of Rune’s installations is unique, designed for the mety, ktoré po celom svete od roku given place, where it catches the uniqueness of the space 2005 inštaluje a následne fotografuje. and tells a different story. The second and very important „Objekty umiestňuje do rôznych prí- stage of his art is photography which remains as the only rodných scenérií. Tie tak nadobúda- proof of his artistic installation,” said the curator of White jú rozprávkový nádych plný poézie. night, zuzana pacáková. For Košice city park, rune cre- Každá Runeho inštalácia je unikátna, ated the magical light installation, “a parasitic Gesture”, vymyslená pre dané miesto, v ktorom in which ancient lamps grew from the grass and trees like zachytáva jedinečnosť priestoru a roz- clusters of parasitic forest mushrooms. práva v ňom vždy iný príbeh. Druhou a veľmi podstatnou etapou jeho tvor- by je fotografia, ktorá ostáva jediným/ 26 / / 27 / zhmotnením každej jeho umeleckej inštalácie,“ povedala kurátorka Bie- lej noci zuzana pacáková. rune pre košický mestský park vytvoril ma- gickú svetelnú inštaláciu „a parasitic gesture“/„parazitujúce gesto“, kde starožitné lampy vyrastali z  trávy a zo stromov ako lesné parazitujúce zoskupenia húb.
 15. 15. Miguel Chevalier/„Fractal Flowers“ digitálna interaktívna inštalácia / digital interactive installation after worldwide success with the interactive installation “sur-natures“, which displays virtual gardens, mexican art- ist miguel Chevalier introduced a new interactive installation in Košice , entitled “Fractal Flowers” which represents a new generation of flowers and virtual gardens. “The ‘Fractal Flowers’ installation shows gigantic fractal flowers of various colours and forms which blossom continuously thanks to technically complicated software Cyrille Henry. The colourful flowers react to the movement of the spectator, who starts the growth and blossoming process. First we see virtual seeds which then grown, develop, bud, blossom and finally die,” said zuzana pacáková, according to whom this pixel digital garden became an icon of digital art and it was our great privilege that we could also welcome it to Košice./ 28 / / 29 / po veľkom celosvetovom úspechu s inštaláciou „sur-natures“, ktorá vykresľuje virtuálne záhrady, predstavil mexický umelec miguel Chevalier v Košiciach novú interaktívnu inštaláciu s názvom „Fractal Flowers“/„Fraktálne kvety“, ktorá predstavuje novú generáciu kvetov. „Inštalácia ‚Fractal Flowers‘ znázorňuje gigantické fraktálne kvety rôznych farieb a foriem, ktoré bez prestania rozkvitajú vďaka technicky náročnému softvéru Cyrille Henry. Pestrofarebné kvety reagujú na pohyb diváka, ktorý štartuje proces vývoja a rozkvitania. Najprv vidíme virtuálne zrniečka, ktoré následne rastú, vyvíjajú sa, pučia, kvitnú, a napokon umierajú,“ uviedla zuzana pacáková, podľa ktorej sa táto pixelová digitálna záhrada stala ikonou digitálneho umenia a je nám veľkou cťou, že sme ju mohli privítať aj v Košiciach.
 16. 16. Catherine Langlade / „Corps Complices“/„telá komplici“ je interaktívna po- „Corps Complices“ hybová hra, ktorej správanie je podmienené správaním digitálna interaktívna inštalácia / digital interactive installation návštevníka. Dôležitú úlohu tu zohrávajú gestá, cirkulácia v priestore, energia a hravosť pohybu. Vizuálna grafika projektu je vytvorená francúzskym umelcom s pseudony- mom V-I-n-C-e-n-t, ktorý všetky tieto pohybové a fyzické aspekty preniesol do lákavého morského sveta plného fantastických živočíchov. „Interaktívna inštalácia ‚Corps Complices‘ už precestovala viacero svetových miest a po jej poslednom veľkom úspechu, ktorý zožala na svetovej výstave v Shanghaji, putovala priamo do Košíc,“ doplnila zuzana pacáková./ 30 / / 31 / “Corps Complices“ in an interactive motion game whose behaviour is conditioned by the visitor’s behaviour. Important roles in this game are played by gestures, circulation in space, energy and the playfulness of motion. the visual graphics of the project are created by the French artist with the pseudonym V-I-n-C-e-n- t, who transfers all these motional and physical aspects into an attractive sea world full of fantastic creatures. “The ‘Corps Complices’ interactive installation has travelled to several cities around the world and after its last great success at the Shanghai Expo, it came straight to Košice,” added zuzana pacáková.
 17. 17. „V zahraničí sú už ľudia na všetko zvyknutí. V Košiciach to bolo oveľa spontán- nejšie. Celý večer za mnou chodili ľudia a niekedy sa so mnou rozprávali o in- štalácii aj pol hodiny. Dobrovoľníci boli úžasní. Tancovali, pracovali s ľuďmi, dokonca sa vytvorili tanečné páry. Málokde sa takto ľudia zapájajú ako tu v Košiciach, a to som s touto inštaláciou precestovala takmer celý svet.“ Catherine Langlade, francúzska umelkyňa/ 32 / / 33 / “People abroad are already used seeing everything. It was much more spontaneous in Košice. People ap- proached me all evening and some- times they talked to me about the installation for as long as half an hour. The volunteers were excellent. They danced, worked with the people and even created dance couples. In very few places do people interact the way they did in Košice and I have to say that I’ve travelled almost all around the world with this instal- lation.” Catherine Langlade, French artist Zuzana Ondrášová / In Circle / mlynská 20 / 2011 interaktívny objekt / interactive object
 18. 18. „Divák je ten, ktorý dotvára dielo.“ „An observer is one who completes Biela noc favorizuje prelínanie rôz- a piece of art.“ nych umeleckých smerov a disciplín. Veľký dôraz kladie na prepájanie vedy, White night gives preference to overlapping various artistic directions and disciplines. It largely focuses upon linking techniky a umenia prostredníctvom science, technology and art via light and sound installations, digital art, new media, video-art, interactive installations, svetelných a zvukových inštalácií, net-art, lighting architecture, animated film or video games, which are increasingly becoming more popular in contem- digitálneho umenia, nových médií, porary art. this “art of this era”, as called by michael rush in his publication, New Media in Art, reflects the natural video-artu, interaktívnych inštalácií, development of a society where technology is becoming an important and strategic artistic tool and means. net-artu, svetelnej architektúry, ani- the 1980s saw a great boom in digital art which brought new arts disciplines gradually penetrating traditional forms of movanému filmu či videohier, ktoré art such as theatre, dance, music, film, literature, design and various forms of visual art. tvoria čoraz väčšiu a populárnejšiu časť súčasného umenia. toto „umenie doby“, ako ho nazval michael rush v publikácií Nové médiá v umení, od- zrkadľuje prirodzený vývoj spoloč- nosti, kde sa technika stáva dôležitým Ďalším dôležitým fenoménom nových a strategickým umeleckým nástrojom médií a digitálneho umenia je interak- a prostriedkom. tivita. už pred sto rokmi významný osemdesiate roky znamenali veľký francúzsky umelec marcel Duchamp since the beginning of time, art has been connected to technical development rozmach digitálneho umenia, ktoré povedal: „Divák je ten, ktorý dotvára which is proven by the fact that one of the initial meanings of the word ‘art’/ 34 / / 35 / nielenže prinieslo úplne nové ume- dielo“, čiže svojou subjektívnou in- (from the latin “art”) is “téchnē“, which means ‘technology’ in Greek. However, lecké disciplíny, ale postupne vniklo terpretáciou posúva posolstvo diela technology and art have never been so closely connected than today. For exam- aj do tradičných umeleckých foriem do inej významovej roviny. Digitálne ple, the arrival of the first camera in 1816, as the greatest technical invention ako napr. divadlo, tanec, hudba, film, interaktívne umenie dnešnej doby of that era, brought a revolution in the history of art. It meant a slow decline literatúra, dizajn či rôzne formy vizu- transformuje tento výrok do inej po- in portrait and landscape painting which were no longer as realistic as pho- álneho umenia. doby, keďže nevyhnutnou súčasťou tographs, gradually forcing artists to use their perception of the surrounding diela sa stáva divák. medzi divákom world (e.g. impressionism), which ultimately resulted in abstract expressionism umenie ako také bolo od nepamäti prepojené s technickým vývojom, o čom a obrazom sa tak vytvára určitý sys- (e.g. jackson pollock). svedčí aj fakt, že jeden z prvotných významov slova umenie (z latinčiny „art“) tém vzťahov. Digitálny obraz vyvoláva je „téchnē“, čo v gréčtine znamená technológia. avšak nikdy predtým neboli reakciu diváka, ktorého správanie ná- another important phenomenon in new media and digital art is interactivity. technika a umenie tak prepojené ako je to dnes. napríklad príchod prvého fo- sledne priamo ovplyvňuje a moduluje one hundred years ago, renowned French artist, marcel Duchamp said: “The toaparátu v roku 1816 ako najväčšieho technického výdobytku doby, priniesol ďalší priebeh diela. observer is one who completes a piece of art”, so with their subjective inter- prevrat v dejinách umenia. znamenal pomalý zánik portrétov a krajiniek, ktoré už tento druh umenia, na báze hry a ak- pretation, they move the message of the work to another level of meaning. the neboli natoľko realistické ako samotné fotografie, čo umelcov postupne donútilo tívneho diváckeho zapájania sa, je digital interactive art of today’s era transforms this quotation to another level prejsť k pocitovému zobrazovaniu okolitého sveta (napr. impresionizmus), ktoré vo svete čoraz populárnejší a žiada- since the observer becomes an inseparable part of the piece. a certain system nakoniec vyústilo až do abstrakcie (napr. jackson pollock). nejší. za posledných päť rokov vo svete of relationships is created between the observer and the image. a digital image vzniklo mnoho inštitúcií špecializo- induces an observer’s response, whose behaviour then directly influences and vaných na digitálne umenie (la Gaité modulates further development of the work. lyrique v paríži, le Cube v Issy-les- this type of art, based on play and active participation by the observer, is be- -moulineaux, amoDa v austine, Dam come more popular and requested worldwide. Within the last five years, many v Berlíne a pod.) alebo tzv. virtuálnych institutions specialising in digital art have been established (la Gaité lyrique múzeí, ktoré fungujú výlučne na in- in paris, le Cube in Issy-les-moulineaux, amoDa in austin, Dam in Berlin, etc.) ternetovej báze (Digital art museum, or so called virtual museums which function exclusively on the internet (Digital Juraj Ondráš / Buď mesiášom / jakabov palác / 2011 moca, Digitalarti a iné). art museum, moca, Digitalarti and others). digitálna interaktívna inštalácia / digital interactive installation
 19. 19. Slovník Bielej noci SúčASné uMEnIE / OBJEKt / OBJECt InštALáCIA/InStALAtIOn PErFOrMAnCE nOVé MéDIá / nEw MEDIA nEt Art COntEMPOrAry Art Ide o priestorovú formu umenia, ktorú pojem inštalácia predstavuje od roku umelecká „performance“ je druh ak- Ide o jednu z najnovších umeleckých označované tiež ako Internet art, je podľa väčšiny historikov umenia, sa nevytvoril umelec sám, ale vznikol 1960 vo svete súčasného umenia ume- čného umenia (action art), ktorý je disciplín, ktorá zoskupuje všetky ume- forma digitálneho umenia, ku ktorej vznik súčasného umenia datuje od 60. spojením bežných, vyhodených či lecké dielo (väčšinou trojrozmerné), definovaný momentom jeho realizá- lecké postupy a stratégie, ktoré vychá- diváci a konzumenti pristupujú výluč- – 70. rokov, aj keď sa niektorí prikláňa- nájdených predmetov (objet trouvé) ktoré vzniklo na základe kombinácie cie. Ide o dielo vo forme podujatia či dzajú a vznikajú pomocou najnovších ne prostredníctvom internetu. táto jú skôr k začiatku 80. rokov 20. storo- alebo vložením bežného predmetu dvoch alebo viacerých umeleckých udalosti. performance vzniká spája- technológií či už to sú komunikačné, forma obchádza tradičné výstavné čia. súčasné umenie priamo nadväzuje z každodenného života do sveta ume- postupov, techník či médií. jej cie- ním viacerých umeleckých disciplín elektronické, digitálne alebo vedec- miesta ako galérie a múzeá; digitál- na moderné umenie (impresionizmus, nia (ready-made). V priebehu desať- ľom je modifikovať, reagovať na daný ako divadlo, pohyb, zvuk, socha, ké technológie 20. storočia. medzi ne dielo sa častokrát prezentuje for- kubizmus, nový realizmus, pop art); je ročí sa vytvorili rôzne formy objek- priestor a ponúknuť tak návštevníkovi kresba, atď., kde umelec pracuje nové médiá sa neradia televízne, či mou web stránky, e-mailu, flashovej to umenie dneška, ktoré sa neprestaj- tového umenia: spájanie vyrobených nový pohľad, novú skúsenosť na oko- s vlastným telom (body art), vytvára rozhlasové záznamy, knihy, časopi- animácie alebo pomocou špeciálneho ne vyvíja a je akýmsi zrkadlom aktuál- a nájdených predmetov (asambláž), lité architektonické prostredie (envi- živé plastiky (living sculpture) alebo sy, či iné papierové publikácie, aj keď softvéru. V mnohých prípadoch má nej doby a spoločnosti. súčasné ume- zakrývanie, či balenie vecí (paketáž), ronment). kriticky reaguje na súčasnosť (ro- pri ich výrobe boli použité digitálne divák možnosť spoluúčasti, čím do- nie sa prostredníctvom nových techník ich hromadenie (akumulácie), stlá- dové, sociálne a politické kontexty). zariadenia. nové médiá sa začali káže aktívne zasiahnuť do tvorivého a postupov zaoberá aktuálnymi téma- čanie (kompresie), či privlastňovanie InštALáCIA SItE-SPECIFIC / performance premieňa myšlienku objavovať až po nástupe grafických procesu umeleckého diela. mi a problematikami. Ide však o špeci- predmetov a ich kontextov (apropriá- SItE-SPECIFIC InStALAtIOn na gesto. V minulosti, tak ako dnes, prvkov v počítačoch po roku 1980 a ide fický umelecký prúd, ktorý nezahŕňa cia) a pod. objekty a nájdené predmety Inštalácia „site-specific“ („špecifické jej hlavným cieľom je improvizácia, hlavne o elektronické umenie, video IntErAKtíVnE uMEnIE / tvorbu všetkých žijúcich umelcov. me- sú často súčasťou inštalácií. miesto“) je vytvorená pre konkrétne experimentovanie, skúmanie nových umenie, softvérové umenie, generatív- IntErACtIVE Art dzi najvýraznejšie prúdy súčasného miesto či priestor, na ktorý nadväzu- foriem, zapojenie diváka do procesu ne umenie, umenie virtuálnej reality, Interaktívne umenie si vyžaduje ak- umenia patrí, napr. minimalizmus či uMEnIE VO VErEJnOM PrIEStOrE / je, reaguje a odvoláva sa. Vychádza tvorby, pričom akcia sa obyčajne ne- tele-robotické umenie, hypermédiá, tívneho diváka, ktorý sa stáva ne-/ 36 / / 37 / konceptuálne umenie, kde myšlien- Art In PuBLIC SPACE z histórie, pamäti miesta a charakteru skúša a nemá reprízy. hypertext, a pod. vyhnutnou súčasťou diela. svojou ka, nápad, koncept sú dôležitejšie ako umenie zaoberajúce sa dialógom často negalerijného priestoru (prie- prítomnosťou, pohybom a správaním samotné estetické stvárnenie diela, medzi umeleckým dielom, mestským myselné haly, opustené domy, bývalé VIZuáLnE uMEnIE / VISuAL Art DIgItáLnE uMEnIE / DIgItAL Art dielo spúšťa, mení a dotvára. Dnes sa čo je častokrát ťažko pochopiteľné na prostredím a divákom. jeho cieľom je synagógy, krajina – land art a pod.). Druh umenia, vnímaný zrakom, ktoré- súčasť nových médií, ktorá využí- veľká časť interaktívneho umenia radí prvý pohľad a vyžaduje si podrobnej- poukázať na špecifiká daného priesto- Inštalácia „site-specific“ je väčšinou ho hlavné vyjadrovacie prostriedky sú va nové technológie a  informatiku medzi digitálne umenie, ktoré vyplýva šie vysvetlenie, zamyslenie či rešerš ru, a v neposlednom rade vdýchnuť unikátna, dočasná a nedá sa presunúť línia, farba, tvar, svetlo a pod. medzi na tvorbu, prezentáciu a produkciu z najnovšie upravovaných počítačov, (vďaka čomu vzniklo v 80. rokoch aj život a nový pohľad mestu a jeho oby- na iné miesto. vizuálne umenia patrí predovšetkým umeleckých diel. technológia sa tak rôznych technológii, senzorov a zloži- nové povolanie – kultúrny mediátor). vateľom. ulice, parky, námestia či par- výtvarné umenie (maľba, kresba, so- stáva základným médiom a prostried- tých softvérov reagujúcich na pohyb súčasné umenie si svojím rozmachom, koviská, si tak na istú dobu prepoži- cha), ďalej sú to fotografia, film, ar- kom na tvorbu nových umeleckých a správanie diváka. popularitou vydobylo dôležité posta- čajú charakter výstavných galerijných chitektúra, video tvorba, počítačová foriem, ako napr.: net art, interaktívne venie v spoločnosti, čoho najlepším priestorov a ponúknu tak umelecký grafika a animácia či grafický dizajn. umenie, virtuálna realita, elektronické dôkazom sú špecializované múzeá zážitok aj náhodným okoloidúcim, V dejinách umenia je vizuálne umenie umenie, nové média, cyber art, a iné. súčasného umenia (moma v new yor- ktorí možno nie sú pravidelnými náv- vnímané ako opak hudby, literatúry či V 70. rokoch sa používal pojem „po- ku, Centre George pompidou v parížia števníkmi galérií, čo prispieva k ume- scénického umenia. čítačové umenie“, následne išlo o „in- a v metz, Guggenheim múzeum v Bil- leckému vzdelávaniu širokej verejnos- formatické umenie“, neskôr to bolo bao, tate modern v londýne, mumok ti. umenie vo verejnom priestore je „multimediálne umenie“, až kým sa vo Viedni a ďalšie). čoraz viac populárnejšie, čo dokazuje z  neho oficiálne nestalo digitálne aj vznik nových študijných odborov, umenie. ako napríklad „Kultúrne projekty vo verejnom priestore“ na parížskej sorbone.
 20. 20. / 38 / / 39 / Jozef a Denis Pollák / proem / park za Kaplnkou sv. michala / 2011 interaktívny zvukový objekt / interactive sound object
 21. 21. titul title: Biela noc / nuit Blanche1. vydanie 1st volumeVydavateľ publisher: Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.,Kukučínova 2, 040 01 Košiceautor textu text author: zuzana pacákováredakčná úprava editor: simona Fochlerová, tomáš Čižmárikjazykové korektúry language corrections: zuzana lehotskáautori fotografií photographers: ján Varchola, michal roháľ, slavo Halapi, Colinmcpherson, Vlado eliáš, Dávid Hanko, lukáš Hlubovič, jakub Horbajanglický preklad english translation: Hulič, spol. s r. o.Grafika Graphics: samuel Čarnoký / carnoky.compísma typefaces: ronnia / type-together.com | Clip / urtd.netVydané v roku 2012 published in 2012náklad print run: 1000 kusov 1000 no.nepredajné not for saleIsBn: 978-80-971013-3-6http://www.kosice2013.sk/facebook: biela noc

×