Artikel Info Trend Dec 2009

445 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel Info Trend Dec 2009

  1. 1. InfoTrend 64 (2009)4 Bibliotek24 – en prototyp till en biblioteksportal Linnéa Sjögren Linnéa Sjögren är projektledare för Bibliotek24 och bibliotekarie i digitala tjänster på Stadsbiblioteket Göteborg. Hon är medförfattare till Nyttovärdering av bibliotek, bloggare, 23-sakerpedagog och tidigare projektledare för Fråga biblioteket och Ordbron. Användarna kan söka efter media, beställa och Bibliotek24 – a prototype for a library portal välja var de vill hämta. Samsökningsteknik The Swedish County Library project ”Biblio- och gemensamma sökportaler är populärt och tek24” aims to remove divides in digital library vi kommer troligtvis att få se ännu mer av det services, and to build a prototype for a national framöver. Parallellt med detta ser vi en utveck- public library portal. ”Bibliotek24” is a library ling mot samgående av bibliotekskataloger service for searching multiple OPACs and data- länsvis och de totallösningar som Axiell Arena bases simultaneously. The user, even without och Teknikhuset säljer, för att inte tala om de having a library card, can reserve and then pick möjligheter som öppen källkod erbjuder! up a book at a nearby library. MetaLib and SFX are the software programs that make this possible. Target groups are students, persons Vad är Bibliotek24? without libraries close to them and people Bibliotek24 är ett projekt, som har skapat ett with a so-called mobile lifestyle. The project sökverktyg för folkbiblioteksresurser. Det started in 2006 and will end in December startade hösten 2006 och drivs av majoriteten 2009. After this it will continue on a regular av Sveriges läns- och regionbibliotek. Projek- basis. It is financed by the participating County tet avslutas 31 december 2009, men kommer Libraries and the Swedish Arts Council. att drivas vidare som ordinarie verksamhet ef- ter det. Bibliotek24 använder sam- Europeana, Sondera, LIBRIS Samsök och Di- sökningsteknik för att söka gitaltMuseum är exempel på samsöknings- i bibliotekskataloger, arti- tjänster på webben. Du söker i olika register i kelarkiv, databaser, e-böck- en och samma sökning och får en trä ista där er och ett fåtal utvalda olika typer av material från olika institutioner webbresurser. Förutom att är listade. Genom att gå samman med andra söka i olika typer av källor och skapa gemensamma lösningar får biblio- samtidigt kan du göra egna sökgrupper, an- tek, arkiv och museer större genomslagskraft vända betaltjänster, prenumerera på sökningar och synlighet. I Danmark har den nationella och beställa böcker för att hämta på valfritt biblioteksportalen bibliotek.dk blivit en succé. bibliotek. I en mina sidor-funktion kan du 95
  2. 2. InfoTrend 64 (2009)4 skapa grupper av sparade källor, som sedan Teknik kommer att kunna sparas som widgets på en Bibliotek24 använder sig av två programvaror, personlig startsida som iGoogle eller Netvi- MetaLib och SFX. MetaLib, som används för bes. I Bibliotek24 är det möjligt att beställa portaler, kan användas för att kunna söka böcker och välja vilket bibliotek du vill hämta samtidigt i era olika källor, t.ex. databaser. dem på. Folkbiblioteken i de län som deltar i MetaLib används ofta för att göra utbudet av projektet väljer själva om de vill vara hämtbib- licensdatabaser vid högskolebibliotek över- liotek. Beställningarna sänds automatiskt med skådligt och att öka deras tillgänglighet ge- e-post till ärrlånepersonalen som behandlar nom att de blir enklare att söka i, eftersom dem utifrån de regler som nns på biblioteket. sökgränssnittet är ett och samma för samtliga Idag nns endast ett fåtal betaltjänster källor. När användarna har fått det samlade sökbara, men tanken är att de ska bli er och sökresultatet klickar de sig vidare till själva förhoppningsvis kunna upphandlas på natio- materialet. MetaLib är inte bara ett system nell basis. Upphandlingen görs genom KUL- som kan användas för att samsöka resurser, DA, som är folkbibliotekens avtalstjänst för utan kan också användas som ett administra- betaltjänster. tivt system för att lagra information om bib- liotekets resurser. Samma teknik nns i Kung- Projektets syfte liga bibliotekets LIBRIS samsök. Projektets mål är att få en standardutjämning SFX, som är en länkserver, gör att man vad gäller biblioteksresurser; en ökad och lik- kan länka vidare från trä istan direkt in till värdig tillgång till information för alla invå- källan, t.ex. till en artikel i EBSCO. I Bib- nare i Sverige. Bibliotekstjänster ska erbjudas liotek24 används SFX för att komma vidare till alla invånare oavsett lokal biblioteksstan- till ett beställningsformulär ( ärrlån, reserva- dard och avstånd till fysiska bibliotek. Projek- tion och inköpsförslag) för böcker. Om det tets vision är: ”För ökad och likvärdig tillgång rör sig om en betaltjänst brukar biblioteket till information för alla”. Bibliotek24 ska dess- begränsa åtkomsten genom att särskild inlogg- utom underlätta och förenkla informations- ning krävs. I Bibliotek24 räcker det med att försörjningen för framför allt studerande. Yt- användaren skapar ett konto på portalen för terligare ett mål är att medverka till att en na- att han eller hon ska komma åt det licensi- tionell portal för o entliga bibliotek skapas. erade materialet. Vem som helst som bor var som helst kan skapa ett konto. Organisation och finansiering Exempel på andra MetaLib-portaler är Den 1 november 2009 deltog alla län utom den norska portalen UniPort, nska Nelli, fem i projektet. Varje län har representanter i LIBRIS samsök och Eira, Hälso- och en styrgrupp och i de arbetsgrupper, som job- sjukvårdens elektroniska bibliotek. bar med frågor inom teknik, gränssnitt, be- ställningsfunktion, betaltjänster och fria Målgrupp webbresurser. Ett par personer är anställda av Vi tror att det framför allt är studerande och projektet på sammanlagt ca 40 veckotimmar: människor som tidvis bor på annan ort som en projektledare på halvtid, en biträdande kommer att ha störst nytta av Bibliotek24:s projektledare och två tekniker. Projektet - söktjänst. Målgruppen är människor som be- nansieras genom egenavgifter från de delta- nner sig i någon form av studier. Vid en gande länen och stöd från Statens Kulturråd. snabbintervju på Stadsbiblioteket Göteborg 96
  3. 3. InfoTrend 64 (2009)4 svarade några av besökarna så här på följande I Danmark har den nationella portalen fråga: Föreställ dig att det nns ett svenskt nät- Bibliotek.dk med dess beställningsfunktion bibliotek där du kan beställa böcker, använda lett till ökade utlån, så varför skulle inte sam- betaltjänster, t.ex. ladda ner artiklar, och fråga ma sak kunna ske här i Sverige? Förhoppnings- saker. Vad skulle du tycka om det? Skulle du an- vis hittar också nya användare vägen till bib- vända det? lioteket, användare som idag tycker att bib- • Jättebra service för elever, ett komple- liotek är lite svårsökta. Troligtvis påverkas ment. (Kvinna, lärare, ca 40) bibliotekens image också, och i bästa fall når • Bra om man har långt till biblioteket. biblioteken nya användare i sitt län. (Man, ca 30, lärare i svenska) • Det skulle vara superbra för mig och alla Mätning och utvärdering andra som är ”mobila”, som reser runt en En utvärdering kommer att göras i december del eller bor periodvis på andra ställen. Jag 2009. Projektets externa mål ska senare mätas skulle vilja kunna beställa böcker och lad- genom statistik på antalet registrerade använ- da ner e-böcker. (Kvinna, pensionär) dare, besökstra k samt en mätning av tillgång • Det skulle vara lättare att beställa böcker till betaltjänster i Sveriges kommuner före och med en sån tjänst. (Kvinna, studerar till efter lanseringen av Bibliotek24. Kartlägg- lärare, ca 30) ningen av förekomsten av databaser ska ge ett • Det är bra att biblioteken anpassar sig till svar på om målet ”standardutjämning i lan- den digitala utvecklingen och samtidigt det” har uppnåtts. Det kommer också att n- fortsätter att vara grundstenen i samhället nas en enkät på www.bibliotek24.se som har som man kan förlita sig på. (Kvinna, ca till syfte att ta reda på om sökverktyget har 25, spelutvecklare) underlättat informationstillgången för stude- • Det skulle vara lättare att få information rande, vilket var ett mål. med en sån tjänst. (Tonårskille, studerar på gymnasiet) Framtid Den 30 oktober när detta skrivs, är den fram- Nytta för biblioteken tida strukturen ännu inte klar för Bibliotek24. Den viktigaste nyttoaspekten med Biblio- Om det blir som vi hoppas kommer Kungli- tek24 blir troligtvis att bibliotekens databaser ga biblioteket att ta hand om söktjänsten och lyfts fram och blir mer synliga. Biblioteken, satsa på en utveckling av en nationell biblio- liksom vilken registrerad användare som helst, teksportal. Om så inte sker kommer länsbibli- kommer att kunna skapa egna sökgrupper oteken att fortsätta driften i någon form. Sök- som kan sparas som widgets eller toolbar. Det tjänsten kommer att lanseras så snart teknik kommer sannolikt att leda till att databaser och grundfunktioner är klara. Gå gärna in och och andra källor hamnar bara ett musklick titta på www.bibliotek24.se! från användarna och att dessa får upp ögonen även för övriga databaser på det lokala biblio- teket. Biblioteken kommer dessutom att kun- Adresser: na erbjuda sina kommuninvånare betaltjäns- Sökverktyget: www.bibliotek24.se ter som de i vissa fall inte har en egen licens Information om projektet och för. Betaltjänsterna kan också vara till hjälp dokument: www.bibliotek24.org för Fråga bibliotekets operatörer. 97

×