Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guía de recursos para persoas opositoras

476 views

Published on

Guía recopilatoria de temarios, manuais e recursos para preparar oposicións

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guía de recursos para persoas opositoras

 1. 1. GUÍA DE RECURSOS PARA PERSOAS OPOSITORAS XANEIRO 2018 BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA
 2. 2. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 1 A Biblioteca Provincial da Coruña presenta esta guía como ferramenta de apoio na preparación de oposicións. Recolle os recursos dispoñibles na actualidade na Biblioteca que poden ser de utilidade a todas as persoas opositoras. A guía estrutúrase en catro apartados, dentro dos cales se relacionan os materiais por orde de publicación descendente: - Métodos prácticos para a preparación de oposicións: manuais de técnicas de estudo, entrenamento da memoria, relaxación ante os exames, etc. Unha serie de recursos útiles non só para persoas opositoras, senón tamén a estudantes de tódolos niveis. - Manuais de lexislación común: útiles para preparar a parte común de prácticamente a totalidade das oposicións, centrándose no estudo da Constitución, as leis 39/2015 e 40/2015 e outras habituais en tódolos temarios. - Manuais de lexislación específica: agrupados de xeito temático e dirixidos a oposicións concretas, referidos sempre a leis en vigor. Débese ter en conta que aínda que as leis estén en vigor, de algunas se publican continuas modificaciones. - Temarios específicos: recompilación de temarios, tests, e casos e exercicios prácticos agrupados por corpos e escalas. O intervalo temporal é 2007-2017 (salvo no caso de dicionarios e manuais de idiomas) posto que moitos dos temarios dalgunhas convocatorias apenas cambiaron en varios anos. A selección de temarios específicos presentada nesta guía ten como data de publicación máis antiga o ano 2007, abarcando así un período temporal de 10 anos nos que os contidos se manteñen actualizados. De tódolos xeitos, nos fondos da Biblioteca Provincial pódense atopar temarios e manuais de test e exercicios prácticos máis antigos, ou de outros corpos e convocatorias, que son de utilidade para preparar oposicións con temarios que apenas varían no tempo, ou para practicar a dinámica das preguntas. Pódense consultar todos no catálogo: https://www.dacoruna.gal/web-bp/dc1gao.htm Nota: consultar sempre a actualización das leis en www.boe.es Xaneiro de 2018
 3. 3. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 2 La Biblioteca Provincial de A Coruña presenta esta guía como herramienta de apoyo en la preparación de oposiciones. Recoge los recursos disponibles en la actualidad en la Biblioteca que pueden ser de utilidad a todas las personas opositoras. La guía se estructura en cuatro apartados, dentro de los cuales se relacionan los materiales por orden de publicación descendente: - Métodos prácticos para la preparación de oposiciones: manuales de técnicas de estudio, entrenamiento de la memoria, relajación ante los exámenes, etc. Una serie de recursos útiles no sólo para personas opositoras, sino también a estudiantes de todos los niveles. - Manuales de legislación común: útiles para preparar la parte común de prácticamente la totalidad de las oposiciones, centrándose en el estudio de la Constitución, las leyes 39/2015 y 40/2015 y otras habituales en todos los temarios. - Manuales de legislación específica: agrupados de forma temática y dirigidos a oposiciones concretas, referidos siempre a leyes en vigor. Debe tenerse en cuenta que aunque las leyes estén en vigor, de algunas se publican continuas modificaciones. - Temarios específicos: recopilación de temarios, tests y casos y ejercicios prácticos agrupados por cuerpos y escalas. El intervalo temporal es de 2007- 2017 (salvo en el caso de diccionarios y manuales de idiomas) puesto que muchos de los temarios de algunas convocatorias apenas cambiaron en varios años. La selección de temarios presentada en esta guía tiene como fecha de publicación más antigua el año 2007, abarcando así un período temporal de 10 años en los que los contenidos se mantienen actualizados. De todas maneras, en los fondos de la Biblioteca provincial se pueden encontrar temarios y manuales de test y ejercicios prácticos más antiguos, o de otros cuerpos y convocatorias, que son de utilidad para preparar oposiciones con temarios que apenas cambiaron, o para practicar la dinámica de las preguntas. Se pueden consultar todos en el catálogo: https://www.dacoruna.gal/web-bp/dc1gao.htm Nota: consultar siempre la actualización de las leyes en www.boe.es Enero de 2018
 4. 4. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 3 MÉTODOS PRÁCTICOS PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS.................7 Métodos prácticos para la preparación de oposiciones Preparación de exames orais ........................................................................7 Preparación de exámenes orales Preparación de probas psicotécnicas.........................................................8 Preparación de pruebas psicotécnicas Técnicas de estudo e manuais prácticos ....................................................9 Técnicas de estudio y manuales prácticos Reducir a ansiedade durante o estudo e os exames .............................13 Reducir la ansiedad durante el estudio y los exámenes Entrenamento e mellora da memoria........................................................14 Entrenamiento y mejora de la memoria MANUAIS DE LEXISLACIÓN COMÚN................................................................15 Manuales de legislación común Constitución española de 1978 ...................................................................15 Ley 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común..............................................................................................................16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común Ley 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público...16 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público Función pública..............................................................................................17 Administración local de Galicia ..................................................................17 Igualdade........................................................................................................18 Igualdad MANUAIS DE LEXISLACIÓN ESPECÍFICA...........................................................19 Manuales de legislación específica Dereito administrativo ...................................................................................19 Derecho administrativo Xurisdicción contencioso administrativa....................................................19 Jurisdicción contencioso administrativa Xurisdicción social..........................................................................................20 Jurisdicción social
 5. 5. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 4 Lei de sociedades de capital ......................................................................21 Ley de sociedades de capital Solo, catastro, propiedade horizontal e arrendamentos urbanos ........22 Suelo, catastro, propiedad horizontal y arrendamientos urbanos Enxuízamento civil e criminal .......................................................................24 Enjuiciamiento civil y criminal Sucesións .........................................................................................................25 Sucesiones Lei concursal ...................................................................................................25 Ley consursal Asistencia e prestacións................................................................................26 Asistencia y prestaciones Dereito da Unión Europea............................................................................27 Derecho de la Unión Europea Outra lexislación.............................................................................................28 Otra legislación TEMARIOS ESPECÍFICOS.....................................................................................29 Auxiliares administrativos...............................................................................29 De corporacións locais..............................................................................29 De corporaciones locales De institucións sanitarias............................................................................30 De instituciones sanitarias Da Administración Xeral do Estado.........................................................31 De la Administración General del Estado Administrativos................................................................................................32 De corporacións locais..............................................................................32 De corporaciones locales Da Xunta de Galicia..................................................................................33 De la Xunta de Galicia Das Cortes Xerais........................................................................................33 De las Cortes Generales Administradores..............................................................................................34 Servizos de saúde, SERGAS, enfermería .....................................................35 Servicios de salud, SERGAS, enfermería
 6. 6. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 5 Administración de xustiza .............................................................................37 Administración de justicia Auxilio xudicial.............................................................................................37 Auxilio judicial Tramitación procesal e administrativa ...................................................38 Tramitación procesal y administrativa Carreira xudicial..........................................................................................39 Carrera judicial Policía Nacional/Garda Civil........................................................................40 Policía Nacional/Guardia Civil Policía Nacional..........................................................................................40 Garda Civil...................................................................................................40 Guardia Civil Arquivos e bibliotecas ...................................................................................41 Archivos y bibliotecas Temarios e manuais comúns e de lexislación........................................41 Temarios y manuales comunes y de legislación Manuais de catalogación.........................................................................43 Manuales de catalogación Dicionarios e idiomas..................................................................................45 Diccionarios e idiomas Corpo de facultativos................................................................................47 Cuerpo de facultativos Corpo de axudantes .................................................................................48 Cuerpo de ayudantes Corpo de auxiliares....................................................................................49 Cuerpo de auxiliares Museos .............................................................................................................52 Temarios xerais e de dereito.....................................................................52 Temarios generales y de derecho Dicionarios ...................................................................................................53 Diccionarios Corpo de facultativos ................................................................................54 Cuerpo de facultativos
 7. 7. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 6 Corpo de auxiliares.....................................................................................54 Cuerpo de auxiliares Mestres e ensino secundario........................................................................55 Maestros y enseñanza secundarias Mestres .........................................................................................................55 Maestros Secundaria ..................................................................................................56 Correos.............................................................................................................57 Institucións penitenciarias.............................................................................58 Instituciones penitenciarias Axentes tributarios..........................................................................................59 Agentes tributarios ANEXO: RECURSOS BÁSICOS XERAIS EN INTERNET ........................................60 Anexo: recursos básicos generales en Internet Actualización da lexislación.........................................................................60 Actualización de la legislación Información sobre convocatorias ...............................................................61
 8. 8. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 7 MÉTODOS PRÁCTICOS PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS Métodos prácticos para la preparación de oposiciones Preparación de exames orais Preparación de exámenes orales Orden Jiménez, Rafael V. Técnicas de oratoria para opositores : cómo afrontar las pruebas orales de una oposición Madrid : Colex, 2006 127 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Exámenes - Consejos prácticos SIGNATURA: 3M/24556 Domínguez Dapena, Cristina Técnicas de expresión oral o uso expresivo da voz Vigo : Galaxia, D.L. 2004 71 p. : il. ; 22 cm. – (Biblioteca de teatro. Breviarios ; 2) Materia(s): 1. Comunicación oral - Didáctica SIGNATURA: GAL/11639 Rubio Alcalá, Fernando Manual práctico de prevención y reducción de ansiedad en los exámenes y pruebas orales : útil para estudiantes, padres y orientadores Málaga : Aljibe, D.L. 2004 124 p. ; 22 cm. – (Cuadernos de orientación) Materia(s): 1. Trastornos de ansiedad 2. Exámenes - Aspectos psicológicos SIGNATURA: 3M/20713
 9. 9. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 8 Preparación de probas psicotécnicas Preparación de pruebas psicotécnicas Reina, Isabel Cómo superar cualquier Psicotécnico Jaén : Formación Alcalá, 2011 204 p. : il. ; 24 cm. – (Oposiciones) Materia(s): 1. Psicología aplicada SIGNATURA: 3M/29301 Exámenes psicotécnicos : enunciados + soluciones Madrid : Adams, [2006] 1013 p. : il. ; 25 cm Materia(s): 1. Tests psicotécnicos Nota: En la cub.: Incluye exámenes con pruebas de aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud de razonamiento, aptitud administrativa, agilidad mental SIGNATURA: 3M/24537
 10. 10. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 9 Técnicas de estudo e manuais prácticos Técnicas de estudio y manuales prácticos Bernstein, Ben Cómo triunfar en los exámenes Málaga : Sirio, 2014 267 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/32384 Kahn, Norma B. Cómo aprender más en menos tiempo : una guía para estudiantes, profesionales y para los que están continuamente aprendiendo Barcelona : Amat, [2012] 188 p. : il. ; 23 cm Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/31455 Olcese Salvatecci, Alfieri Como estudiar con éxito : técnicas y hábitos para aprender mejor Barcelona : Amat, 2010 156 p. : gráf. ; 24 cm. – (Habilidades personales) Materia(s): 1. Estudio - Método - Guías didácticas SIGNATURA: 3M/28422 Valiña, Carlos Método profesional para aprobar oposiciones Mortera (Cantabria) : CV Barrio La Mar, 2009 798 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Oposiciones - Métodos SIGNATURA: 3M/28095
 11. 11. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 10 Oposiciones para vagos / edición a cargo de Pilar Cortés Madrid : Espasa Calpe, 2009 142 p. : il. bl. y n. ; 19 cm Materia(s): 1. Empleo - Demanda 2. Oposiciones - Métodos SIGNATURA: 3M/28174 El Trabajo de opositor : cómo aprobar sin morir en el intento / David de la Fuente Ramírez, coordinador Sevilla : Fundación Ecoem, 2007 203 p. ; 22 cm. – (Educación ; 5) Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/25013 Salas Parrilla, Miguel Cómo preparar exámenes con eficacia Madrid : Alianza, 2007 288 p. : il. ; 18 cm. – (El Libro de bolsillo. Pedagogía ; 3303) (Ciencias sociales) Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/24546 Tierno, Bernabé Cómo estudiar con éxito Barcelona : Grijalbo, 2007 299 p. ; 22 cm Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/24473 El Estudiante eficaz : aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio / Antonio Valle...[et al.] Madrid : CCS, [2007] 217 p. ; 21 cm. – (Técnicas y habilidades ; 2) Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/25303
 12. 12. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 11 Navarro, Pilar Prepara oposiciones con éxito Barcelona : Planeta, 2006 228 p. ; 20 cm. – (Planeta prácticos) Materia(s): 1. Estudio - Método 2. Oposiciones - Métodos SIGNATURA: 3M/24179 Feldman, Robert S. Aprendizaje con poder México [etc.] : McGraw-Hill, [2006] 421 p. : il. ; 27 cm Materia(s): 1. Estudio - Método - Guías didácticas 2. Estudiantes universitarios - Guías didácticas SIGNATURA: 3M/24130 Ballenato Prieto, Guillermo Técnicas de estudio : el aprendizaje activo y positivo Madrid : Pirámide, D.l. 2005 210 p. : il. ; 23 cm. – (Libro práctico) Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/21579 Race, Phil Cómo estudiar : consejos prácticos para estudiantes Barcelona : Paidós Ibérica, D.L. 2005 268 p. : il. ; 22 cm. – (Divulgación/Autoayuda ; 223) Materia(s): 1. Estudio - Método SIGNATURA: 3M/22861 Piatelli Palmarini, Massimo Las Ganas de estudiar : como conseguirlas y disfrutar de ellas Barcelona : Crítica, 2004 301 p. ; 19 cm. – (Biblioteca de bolsillo ; 105) Materia(s): 1. Aprendizaje 2. Estudio - Método SIGNATURA: 3P/782
 13. 13. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 12 Salas Parrilla, Miguel Cómo aprobar oposiciones Madrid : Alianza, D.L. 2004 259 p. ; 18 cm. – (El Libro de bolsillo. Ciencias sociales. Pedagogía ; 3302) Materia(s): 1. Estudio - Método 2. Oposiciones - Métodos SIGNATURA: 3M/20992
 14. 14. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 13 Reducir a ansiedade durante o estudo e os exames Reducir la ansiedad durante el estudio y los exámenes Serrano Pintado, Isabel Cómo vencer tus problemas de ansiedad ante los exámenes Madrid : Pirámide, D.L. 2015 93 p. : il. bl. y n. ; 23 cm. – (Libro práctico) Materia(s): 1. Exámenes - Aspectos psicológicos 2. Ansiedad - Tratamiento SIGNATURA: 3P/1919 López Monedero, Jesús Entiende tu estrés, entiende tu ahora : libérate del estrés con 10 sencillos ejercicios de relajación y meditación Alcalá la Real (Jaén) : Formación Alcalá, 2013 147 p. : il. ; 21 cm Materia(s): 1. Estrés (Psicología) - Control 2. Relajación SIGNATURA: 3M/32195 Davis, Martha Técnicas de autocontrol emocional Madrid : Martínez Roca, 2010 287 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Estrés (Psicología) - Control 2. Relajación SIGNATURA: 3P/1799
 15. 15. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 14 Entrenamento e mellora da memoria Entrenamiento y mejora de la memoria Paz Enríquez, Susana Técnicas para mejorar la memoria Madrid : Libsa, D.L. 2017 319 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Disciplina mental 2. Memoria - Ejercicios prácticos SIGNATURA: 3P/855 Velasco, Concha Claves para reforzar tu memoria Barcelona : RBA Libros, D.L. 2015 143 p. : il. ; 24 x 20 cm Materia(s): 1. Disciplina mental 2. Memoria - Ejercicios prácticos SIGNATURA: 3P/1905 O'Brien, Dominic Consigue una memoria asombrosa : técnicas y consejos que cambiarán tu vida Barcelona : Espasa Libros : Paidós, 2012 223 p. : il. ; 22 cm. – (Divulgación/Autoayuda) Materia(s): 1. Autoayuda 2. Memoria - Ejercicios prácticos SIGNATURA: 3P/1801
 16. 16. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 15 MANUAIS DE LEXISLACIÓN COMÚN Manuales de legislación común Constitución española de 1978 Constitución española / edición preparada por Luis López Guerra Madrid : Tecnos, 2012 174 p. ; 17 cm Materia(s): 1. España. Tribunal Constitucional - Legislación Nota: Esta edición de la Constitución española ha sido actualizada con la reforma del artículo 135 publicada en el BOE con fecha 27 de septiembre de 2011 SIGNATURA: 3M/31901 Vicente Rojo, José La Constitución Española Madrid : Tébar, 2012 333 p. ; 21 cm Materia(s): 1. España. Constitución. 1978 Nota: Incluye el texto completo de la Constitución, con la reforma del artículo 135, de estabilidad presupuestaria Nota: Con esquemas explicativos SIGNATURA: 3M/31117 Martínez Martínez, Daniel Constitución española : (1000 preguntas tipo test) Vigo : Cardeñoso, 2005 319 p. ; 21 cm Materia(s): 1. España. Constitución. 1978 - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: GAL/12041
 17. 17. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 16 Ley 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común Valera, Vicente 1040 preguntas tipo test : Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común Madrid : Tecnos, D.L. 2016 463 p. ; 21 cm Materia(s): 1. Procedimiento administrativo - España - Contestaciones para oposiciones 2. España - Administración - Legislación SIGNATURA: 3M/33469 Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas Madrid : Tecnos, 2016 171 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 505) Materia(s): 1. Procedimiento administrativo - España - Legislación 2. España - Administración - Legislación SIGNATURA: 3D/746 Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2015 299 p. ; 17 cm. – (Códigos básicos) Materia(s): 1. Procedimiento administrativo - España - Legislación 2. Procedimiento contencioso-administrativo - España - Legislación SIGNATURA: 3D/261 Ley 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público Ley de régimen jurídico del sector público Madrid : Tecnos, 2015 242 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 507) Materia(s): 1. Administración pública - España - Legislación SIGNATURA: 3D/263
 18. 18. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 17 Función pública Valera, Vicente 777 preguntas cortas en fichas de memorización : RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) Madrid : Tecnos, 2017 [336] p. : il. ; 12 cm Materia(s): 1. Funcionarios - España - Legislación SIGNATURA: 3M/33614 Legislación básica del empleado público [Recurso electrónico] / [edición a cargo de Pilar Luisa Sánchez García] Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2013 341 p. ; 17 cm. – (Textos legales ; 106) Materia(s): 1. Funcionarios - España - Legislación SIGNATURA: E/9 (en Información Bibliográfica) Función pública : normas básicas / edición preparada por el Area de Código Civitas, Mª Teresa Soler Cantalapiedra Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2007 445 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de legislación. Serie Menor ; 67) Materia(s): 1. Funcionarios - España - Legislación SIGNATURA: 3D/83 Administración local de Galicia Código de la administración gallega / Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Miguel Angel Sendín García Santa Cristina, Oleiros (La Coruña) : Netbiblo, 2007 1232 p. ; 16 cm Materia(s): 1. Administración local - Galicia – Legislación 2. Derecho administrativo - Galicia – Legislación SIGNATURA: GAL/13585
 19. 19. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 18 Igualdade Igualdad Recompilación normativa 2008 [Santiago de Compostela] : Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, Secretaría Xeral e de Relacións Institucionais, D.L. 2003 123 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM Materia(s): 1. Jovenes - Galicia - 2006 – Legislación 2. Mujeres - Galicia - 2006 - Legislación 3. Familia - Galicia - 2006 – Legislación SIGNATURA: GAL/13299 + 1 CD en Información Bibliográfica Ley de igualdad y contrato de trabajo : modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Infracciones y Sanciones, Prevención de Riesgos y Procedimiento Laboral / [coordinación José Fernando Lousada Arochena] Madrid : Francis Lefebvre, [2007] 367 p. ; 24 cm. – (Dossier práctico Francis Lefebvre. Sistemática memento) Materia(s): 1. Contratos de trabajo - España - Legislación 2. Discriminación sexual en el trabajo - España – Legislación SIGNATURA: 3M/25458
 20. 20. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 19 MANUAIS DE LEXISLACIÓN ESPECÍFICA Manuales de legislación específica Dereito administrativo Derecho administrativo Derecho administrativo (general y especial). 1, Casos prácticos / coordinador Julio Galán Cáceres Madrid : Centro de Estudios Financieros, 2016 662 p. ; 25 cm. – (Derecho) Materia(s): 1. Derecho administrativo - Contestaciones para oposiciones 2. Derecho administrativo - España - Casos prácticos SIGNATURA: 3D/423 Xurisdicción contencioso administrativa Jurisdicción contencioso administrativa Memento práctico Francis Lefebvre. Procesal contencioso administrativo : 2015 : Proceso contencioso-administrativo, procesos constitucionales, procesos europeos, Jurisdicción contable / [director técnico, Alfonso Melón Muñoz] Madrid : Francis Lefebvre, 2015 1153 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Procedimiento contencioso administrativo – España SIGNATURA: 3D/87 Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2015 299 p. ; 17 cm. – (Códigos básicos) Materia(s): 1. Procedimiento administrativo - España - Legislación 2. Procedimiento contencioso-administrativo - España - Legislación SIGNATURA: 3D/261
 21. 21. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 20 Xurisdicción social Jurisdicción social Legislación de la Jurisdicción Social / edición de Magdalena Nogueira Guastavino Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAM Madrid : Tecnos, 2016 1018 p. ; 21 cm Materia(s): 1. Procedimiento laboral - España - Legislación SIGNATURA: 3D/659 Ley reguladora de la jurisdicción social Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2015 267 p. ; 18 cm. – (Códigos básicos) Materia(s): 1. Procedimiento laboral - España - Legislación Nota: En la cub.: 3ª ed. actualizado 16-09-15 SIGNATURA: 3D/287
 22. 22. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 21 Lei de sociedades de capital Ley de sociedades de capital Ley de sociedades de capital Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2015 271 p. ; 18 cm. – (Códigos básicos) Materia(s): 1. Sociedades - Derecho - España - Legislación Nota: En la cub.: 1ª ed. actualizado 17-09-15 SIGNATURA: 3D/286 Moya Jiménez, Antonio Disolución, liquidación y transformación de sociedades de capital : adaptado al Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital Barcelona : Bosch, 2011 222 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Sociedades - Liquidación - España 2. Sociedades - Modificación – España SIGNATURA: 3M/29941 Vázquez Iruzubieta, Carlos Ley de sociedades de capital : (texto refundido) : Doctrina y jurisprudencia Madrid : La Ley, 2010 960 p. ; 25 cm Materia(s): 1. Sociedades - Derecho – España SIGNATURA: 3M/29335 Moya Ballester, Jorge El Procedimiento de disolución y liquidación en la Ley de Sociedades de Capital Madrid : La Ley, 2010 238 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Sociedades - Liquidación - España SIGNATURA: 3M/29316
 23. 23. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 22 Solo, catastro, propiedade horizontal e arrendamentos urbanos Suelo, catastro, propiedad horizontal y arrendamientos urbanos Ley de suelo : texto refundido ; y Reglamento de Valoraciones. - 3ª ed., con el nuevo texto refundido de 30 de octubre de 2015 Madrid : Tecnos, 2016 185 p. ; 18 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 387) Materia(s): 1. Derecho urbanístico - España - Legislación SIGNATURA: 3D/138 Legislación básica del catastro inmobiliario / edición de Manuel I. Feliú Rey y Angel Juárez Torrejón Madrid : Tecnos, 2016 376 p. ; 21 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 283) Materia(s): 1. Catastro - España - Legislación Nota: En cub. "Con los cambios introducidos por la ley 13/2015, de 24 de junio". SIGNATURA: 3D/560 Propiedad horizontal : ley y normativa complementaria. - 3ª ed. [act. 2015] Madrid : Tecnos, 2015 167 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 415) Materia(s): 1. Propiedad horizontal - España - Legislación SIGNATURA: 3M/32817 Ley de la propiedad horizontal y Ley de arrendamientos urbanos Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2015 378 p. ; 17 cm. – (Códigos básicos) Materia(s): 1. Propiedad horizontal - España - Legislación 2. Arrendamientos urbanos - España - Legislación SIGNATURA: 3D/262 Fernández Gil, Cristina Guía práctica sobre el alquiler de viviendas y locales : con ejemplos prácticos y modelos de contrato Madrid : Tecnos, [2015] 259 p. ; 24 cm. – (Práctica jurídica) Materia(s): 1. Arrendamientos urbanos - España – Formularios 2. Arrendamientos urbanos - España - Jurisprudencia Nota: Incluye jurisprudencia relacionada SIGNATURA: 3M/32830
 24. 24. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 23 Propiedad horizontal [Recurso electrónico] / [edición a cargo de Pilar Luisa Sánchez García] Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2013 128 p. ; 17 cm. – (Textos legales ; 53) Materia(s): 1. Propiedad horizontal - España - Legislación SIGNATURA: E/9 (en Información Bibliográfica) Arrendamientos urbanos [Recurso electrónico] / [edición a cargo de Pilar Luisa Sánchez García] Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2013 231 p. ; 17 cm. – (Textos legales ; 34) Materia(s): 1. Arrendamientos urbanos - España - Legislación SIGNATURA: E/9 (en Información Bibliográfica)
 25. 25. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 24 Enxuízamento civil e criminal Enjuiciamiento civil y criminal Ley de enjuiciamiento criminal y legislación complementaria / edición preparada por José Antonio Colmenero Guerra ; bajo la dirección de Víctor Moreno Catena Madrid : Tecnos, 2015 1094 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 267) Materia(s): 1. Procedimiento penal - España - Legislación SIGNATURA: 3D/702 Enjuiciamiento civil [Recurso electrónico] / [edición a cargo de María Teresa Mayor Bermejo] Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2013 619 p. ; 17 cm. – (Textos legales ; 35) Materia(s): 1. Procedimiento civil - España - Legislación SIGNATURA: E/9 (en Información Bibliográfica) Ley de enjuiciamiento civil y legislación complementaria / edición preparada por José Antonio Colmenero Guerra ; bajo la dirección de Víctor Moreno Catena Madrid : Tecnos, 2012 1171 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 248) Materia(s): 1. Procedimiento civil - España - Legislación SIGNATURA: 3D/513
 26. 26. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 25 Sucesións Sucesiones Rodríguez-Uría Suárez, Isabel La Ley aplicable a los pactos sucesorios Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, 2014 429 p. ; 22 cm. – (De conflictu legum ; 15. Estudios de derecho internacional privado) Materia(s): 1. Derecho internacional privado 2. Herencias y sucesiones SIGNATURA: GAL/5291 Álvarez González, Santiago Estudios sobre ley aplicable a la sucesión mortis causa Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013 352 p. ; 22 cm Materia(s): 1. Sucesiones (Derecho) SIGNATURA: GAL/2053 Lei concursal Ley concursal Ley concursal Madrid : Lefebvre-El Derecho, 2015 317 p. ; 18 cm. – (Códigos básicos) Materia(s): 1. Derecho concursal - España - Legislación Nota: En la cub.: 1ª ed. actualizado 17-09-15 SIGNATURA: 3D/271
 27. 27. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 26 Asistencia e prestacións Asistencia y prestaciones Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 2006 Dependencia : ley y normas complementarias Madrid : Tecnos, D.L. 2016 136 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 512) Materia(s): 1. Personas de edad dependientes - España - Estatuto jurídico 2. Personas con discapacidad - Estatuto jurídico - España SIGNATURA: 3D/126 Asistencia jurídica gratuita : ley y reglamento Madrid : Tecnos, 2015 138 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 508) Materia(s): 1. Asistencia jurídica gratuita - España - Legislación Nota: En la cub: "Ed. actualizada con los 23 cambios introducidos por la Ley 42/2015, de 5 de octubre" SIGNATURA: 3D/455 Beneyto Calabuig, Damián La Reforma de la jubilación y de otras prestaciones : análisis práctico y comentarios de la Ley 27 / 2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social Valencia : Wolters Kluwer España, 2011 386 p. ; 24 cm. – (La Ley) Materia(s): 1. Pensiones de jubilación - España – Legislación 2. Jubilación - España – Legislación SIGNATURA: 3M/30420 Situaciones de dependencia, discapacidad y derechos : una mirada a la Ley 39/2006.. personas con discapacidad / Cristina Aragón Gómez... [et al.] ; Barranco Avilés (coord.) Madrid : Dykinson, 2010 429 p. ; 21 cm. – (Debates ; 18/2011) Materia(s): 1. Personas deedad dependientes - España - Protección, asistencia, etc. 2. Personas con discapacidad - Protección, asistencia, etc. – España SIGNATURA: 3M/30113
 28. 28. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 27 Dereito da Unión Europea Derecho de la Unión Europea Curso de derecho de la Unión Europea / [de la edición], Joaquín Alcaide Fernández, Rafel Casado Raigón ; [de los contenidos], Marycruz Arcos Vargas, Miguel García García-Revillo, Manuel Hinojo Rojas, Magdalena Mª Martín Martínez, Ana Salinas de Frías, Eva Mª Vázquez Gómez Madrid : Tecnos, 2014 418 p. ; 24 cm. Materia(s): 1. Derecho comunitario SIGNATURA: 3D/257 La Unión Europea y su derecho / Cesáreo Gutiérrez Espada... [et al.] Madrid : Trotta, D.L. 2012 373 p. ; 23 cm. – (Estructuras y procesos. Derecho) Materia(s): 1. Unión Europea 2. Derecho comunitario SIGNATURA: 3M/30750 Derecho básico de la Unión Europea / Antonio Calonge Velázquez (Director) ; Alfredo Allué Buiza... [et al.] Granada : Comares, 2011 193 p. ; 24 cm. – (Comares. Monografías) Materia(s): 1. Derecho comunitario - Países de las comunidades europeas – Legislación 2. Derecho comunitario - Países de las comunidades europeas – Jurisprudencia SIGNATURA: 3M/30305 Linde Paniagua, Enrique Iniciación al derecho de la Unión Europea : edición adaptada al Tratado de Lisboa Madrid : Colex, 2010 286 p. ; 20 cm. – (Biblioteca jurídica de bolsillo ; 52) Materia(s): 1. Derecho comunitario SIGNATURA: 3M/29336
 29. 29. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 28 Outra lexislación Otra legislación La nueva ley del medicamento : Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. - 6ª ed. con las modificaciones introducidas por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016 Madrid : Tecnos, 2016 289 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 296) Materia(s): 1. Medicamentos - España - Legislación SIGNATURA: 3D/651 Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial Madrid : Tecnos, 2016 279 p. : il. col. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 122) Materia(s): 1. Tráfico - España - Legislación Nota: En la cub: "13ª ed. con el nuevo texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre". SIGNATURA: 3M/33180 Ley de navegación marítima / prólogo de Ignacio Arroyo Martínez Madrid : Tecnos, 2014 272 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 486) Materia(s): 1. Derecho marítimo - España - Legislación Nota: En portada: La nueva ley de 550 preceptos que modifica las leyes de puertos del estado y de enjuiciamiento civil. SIGNATURA: 3D/266 Compendio de derecho marítimo : (Ley 14/2014, de Navegación Marítima) / Ignacio Arroyo Martínez Madrid : Tecnos, 2014 412 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Derecho marítimo internacional 2. Derecho marítimo – España SIGNATURA: 3D/59 Comentario a la Ley orgánica de universidades / Julio V. González García ; autores Xabier Arzoz Santisteban ... [et al.] Madrid : Universidad Complutense : Civitas, 2009 1590 p. ; 25 cm Materia(s): 1. Universidades - España – Derecho SIGNATURA: 3M/28082
 30. 30. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 29 TEMARIOS ESPECÍFICOS Auxiliares administrativos De corporacións locais De corporaciones locales Torres Fonseca, Teresa María Auxiliar administrativo de Corporaciones Locales. Temario general Sevilla : 7 Editores : MAD, 2017 2 v. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3D/24/1 v.1 e 3D/24/2 v.2 Torres Fonseca, Teresa María Auxiliar administrativo de Corporaciones Locales. Test del temario general Sevilla : 7 Editores : MAD, 2017 352 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3D/25 Torres Fonseca, Francisco Jesús Auxiliar administrativo de Corporaciones Locales. Simulacros de examen Sevilla : 7 Editores : MAD, 2017 272 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3D/27 Rodríguez Rivera, Francisco Enrique Auxiliar administrativo de Corporaciones Locales. Supuestos prácticos Sevilla : 7 Editores : MAD, 2017 225 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3D/28
 31. 31. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 30 Martos Navarro, Fernando Auxiliar administrativo de Corporaciones Locales : temario general Sevilla : 7 Editores : MAD, 2015 417 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/32478/1 e 3M/32478/1 Auxiliar administrativo de Corporaciones Locales : test Humanes (Madrid) : CEP, 2011 374 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/20959 Auxiliares administrativos de las corporaciones locales Madrid : Asistencia Técnica al Municipio, 2008 750 p. ; 21 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/29912 Auxiliares administrativos de las corporaciones locales. Test Madrid : Asistencia Técnica al Municipio, [2008] 470 p. ; 21 cm. Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones 2. Auxiliares administrativos de Administración Local - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/29836 De institucións sanitarias De instituciones sanitarias Auxiliar administrativo. Instituciones sanitarias : test Humanes (Madrid) : CEP, 2008 374 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Servicios de salud - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/26512
 32. 32. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 31 Da Administración Xeral do Estado De la Administración General del Estado Auxiliares. Temario 2, Administración General del Estado Madrid : Adams, 2015 1 v. (pag. var.) ; 24 cm + adenda (12 p.) Materia(s): 1. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado - Contestaciones para oposiciones Nota: En la cub.: Actividad administrativa y ofimática. SIGNATURA: 3M/32984/1 Libro e 3M/32984/2 Addenda Auxiliar Administrativo de la Administración General del Estado : ejercicios psicotécnicos Sevilla : MAD, 2015 387 p. : il. bl. y n. ; 24 cm. – (Administración General del Estado) Materia(s): 1. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33082 Administración General del Estado : auxiliares. Cuestionarios / [consejo de redacción, Carmen Calderón Urraco... (et al.)] Madrid : Adams, 2015 524 p. ; 24 cm. Materia(s): 1. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33101
 33. 33. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 32 Administrativos De corporacións locais De corporaciones locales Martos Navarro, Fernando Administrativo de Corporaciones Locales : temario general. vol. II Sevilla : MAD, 2016 703 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/23459 Administrativo de Corporaciones Locales. Simulacros de examen / [autores, Francisco Jesús Torres Fonseca... et al.] Sevilla : MAD, 2015 244 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/7196 Administrativos : Diputación General de Aragón. Cuestionarios y supuestos prácticos Madrid : Adams, D.L. 2015 485 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Aragón - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33543 Administrativos de Corporaciones Locales Humanes (Madrid) : CEP, 2011 618 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Cuerpo de Administrativos de la Administración Local - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene : t. 1. Temario SIGNATURA: 3M/26241 Administrativos de Corporaciones Locales : test Humanes (Madrid) : CEP, 2011 500 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/26556
 34. 34. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 33 Administrativos de Corporaciones Locales : supuestos prácticos Humanes (Madrid) : CEP, 2011 485 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Administración local - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/18329 Da Xunta de Galicia De la Xunta de Galicia Cuerpo administrativo de la Xunta de Galicia, promoción interna. Cuestionarios tipo test y supuestos prácticos / [autores, Fernando Martos Navarro ... et al.] Sevilla : MAD, 2015 174 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Cuerpo Administrativo de la Xunta de Galicia - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: GAL/9895 Cuerpo administrativo. Xunta de Galicia : temario Humanes (Madrid) : CEP, 2008 3 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo Administrativo de la Xunta de Galicia - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: GAL/13984/1 T.1, GAL/13984/2 T.2 e GAL/13984/3 T.3 Das Cortes Xerais De las Cortes Generales Administrativos : Cortes Generales. Temario Madrid : Centro de Estudios Adams, 2013 3 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: vol. 1: Conocimientos gramaticales ; Derecho constitucional y administrativo (1ª parte). - vol. 2: Derecho constitucional y administrativo (2ª parte) ; Organización administrativa, cálculo, contabilidad e informática (1ª parte) ; vol. 3: Organización administrativa, cálculo, contabilidad e informática (2ª parte) SIGNATURA: 3M/3106/1 T. 1, 3M/3106/2 T. 2 e 3M/3106/3 T. 3
 35. 35. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 34 Administradores Cuerpo superior de administradores : especialidad Gestión Financiera (A1.1200) de la Junta de Andalucía / [autor Joaquín Martínez del Fresno, licenciado en Derecho] Sevilla : 7 Editores, 2016 459 p. ; 23 cm. – (Temario. Volumen ; 3) Materia(s): 1. Cuerpo superior de administradores - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33611
 36. 36. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 35 Servizos de saúde, SERGAS, enfermería Servicios de salud, SERGAS, enfermería Servicio Gallego de Salud : temario común y test / [Josefa Guillermina Gancedo Cons...(et al.)] Sevilla : 7 Editores, 2015 554 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Servicio Galego de Saúde - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: GAL/16921 Enfermero/a del Servicio Gallego de Salud : test parte específica y supuestos prácticos Sevilla : Sie7e, 2015 375 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Enfermería - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33287 García Escribano, Silvia Auxiliares de enfermería . Test de autoevaluación : Servicio Gallego de Salud / [Silvia García Escribano] [Sevilla] : Rodio, 2015 580 p. ; 24 cm. Materia(s): 1. Auxiliar de enfermeria - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/32916 Higienista dental del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Temario específico / [autores, Sergio López Jiménez ... et al.] [Sevilla] : 7 Editores, 2015 2 v. ; 23 cm Materia(s): 1. Higienista dental - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33020/1 e 3M/33020/2 Higienista dental del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid : test del temario específico / [autores, Sergio López Jiménez ... et al.] [Sevilla] : 7 Editores, 2015 367 p. ; 23 cm. Materia(s): 1. Higienista dental - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33010
 37. 37. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 36 Fisioterapeutas : Agencia Valenciana de Salud. Supuestos prácticos y simulacros de examen Madrid : CEP, 2011 543 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Agencia Valenciana de Salud - Contestaciones para oposiciones 2. Fisioterapeutas - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/31177 Duque del Rio, Mª del Carmen Test razonados para enfermería : fundamentos para opositar con éxito / Mª del Carmen Duque del Río, Carmen García Jiménez ... [et.al.] [S.l.] : Monsa-Prayma, 2010 403 p. ; 26 cm Materia(s): 1. Enfermería - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/29549 Facultativos especialistas. Servicio gallego de salud : temario y test. Parte común Humanes (Madrid) : CEP, 2008 422 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Servicio Galego de Saúde - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: GAL/13949
 38. 38. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 37 Administración de xustiza Administración de justicia Auxilio xudicial Auxilio judicial Auxilio judicial : temario / [consejo de redacción, Rafael Hidalgo Zanuy, Mauricio Pérez Rufo, Roberto Rocha Freire, Eva Galindo Esteban] Madrid : Adams, 2016 2 v. : il. bl. y n. ; 24 cm. – (Administración de Justicia) Materia(s): 1. Administración de justicia - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33103/1 e 3M/33103/2 Auxilio judicial : Administración de Justicia. Cuestionarios / [consejo de redacción, Pedro Aitor Urcelay Losana, Beatriz Aparicio García, Rebeca Cantalapriedra Puertas, Eva Galindo Esteban] Madrid : Adams, D.L. 2016 472 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxilio Judicial - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33427 Auxilio judicial : Administración de Justicia. Casos prácticos de diligencias judiciales / [consejo de redacción, Pedro Aitor Urcelay Losana, Eva Galindo Esteban] Madrid : Adams, D.L. 2016 859 p. ; 24 cm + adenda (4 p.) Materia(s): 1. Cuerpo de Auxilio Judicial - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33426/1 v. 1 e 3M/33426/2 Addenda Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia : simulacros de examen Humanes (Madrid) : CEP, 2008 282 p. ; 27 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxilio Judicial - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/26511
 39. 39. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 38 Tramitación procesal e administrativa Tramitación procesal y administrativa Tramitación procesal y administrativa : turno libre [Madrid] : Centro de Estudios Adams, [2016] 2 v. ; 24 cm. – (Administración de Justicia) Materia(s): 1. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa - Contestaciones para oposiciones Nota: En la cub.: Conforme a convocatoria BOE 15-12-2015 SIGNATURA: 3D/446/1 e 3D/446/2 Rodríguez Rivera, Francisco Enrique Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia : (Turno libre) : test Sevilla : Sie7e : MAD, 2015 324 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa - Contestaciones para oposiciones NOTA: En la port.: "Convocatoria 2015" SIGNATURA: 3D/442 Rodríguez Rivera, Francisco Enrique Cuerpo de tramitación procesal y administrativa de la administración de justicia : turno libre : temario I Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2010 479 p. ; 25 cm. – (Administración de Justicia) Materia(s): 1. Administración de justicia - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/27992 Asencio Cantisán, Heriberto Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia / [Heriberto Asencio Cantisán ... [et.al]] Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2010 440 p. ; 25 cm. – (Administración de Justicia) Materia(s): 1. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene : t. 2. Turno libre : Temario SIGNATURA: 3M/28868
 40. 40. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 39 Carreira xudicial Carrera judicial Tomé García, José Antonio Temario de derecho procesal penal : adaptado al nuevo programa de las pruebas selectivas para el ingreso en las carreras judicial y fiscal Madrid : Colex, 2010 590 p. ; 25 cm Materia(s): 1. Derecho procesal penal - Contestaciones para oposiciones 2. Jueces - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/28989 Tomé García, José Antonio Temario de derecho procesal civil : adaptado al nuevo programa de las pruebas selectivas para el ingreso en las carreras judicial y fiscal Madrid : Colex, 2010 863 p. ; 25 cm Materia(s): 1. Derecho procesal civil - Contestaciones para oposiciones 2. Jueces - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/28988
 41. 41. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 40 Policía Nacional/Garda Civil Policía Nacional/Guardia Civil Policía Nacional Temario oposición escala básica Policía Nacional Madrid : Tecnos, 2015 3 v. ; 24 cm Materia(s): 1. España. Policía Nacional - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: V. 1: Ciencias jurídicas -- V. 2: Ciencias sociales y materias técnico-científicas -- V. 3: Preguntas tipo test. -- 3ª ed SIGNATURA: 3M/32886/1, 3M/32886/2 e 3M/32886/3 Rodríguez Yergo, Antonio Policía Nacional : escala básica. Temario Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2010 2 v. : il. ; 24 cm Materia(s): 1. España. Policía Nacional - Contestaciones para oposiciones 2. Policía nacional - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/28814/1 T.1 e 3M/28814/2 T.2 Vecino Castro, Manuel Escala básica de Policía Nacional : psicotécnicos y personalidad Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2010 333 p. : gráf. ; 24 cm Materia(s): 1. España. Policía Nacional - Contestaciones para oposiciones 2. Policía nacional - Contestaciones para oposiciones Nota: En la cub.: nueva ed. 2010. Totalmente adaptada y actualizada al nuevo temario oficial SIGNATURA: 3M/28815 Garda Civil Guardia Civil Test psicotécnicos para oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad : test psicotécnicos ; test de personalidad ; entrevista personal Humanes (Madrid) : CEP, 2008 574 p. ; 27 cm Materia(s): 1. Guardia Civil - España - Contestaciones para oposiciones 2. Policía - España - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/26508
 42. 42. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 41 Arquivos e bibliotecas Archivos y bibliotecas Temarios e manuais comúns e de lexislación Temarios y manuales comunes y de legislación González, Lía 360 preguntas sobre documentación y tecnologías de la información [Madrid?] : Bibliopos, 2016 239 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 3. Documentación - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1398 González, Lía 300 preguntas sobre bibliotecas, archivos y museos [Madrid?] : Bibliopos, 2015 208 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1399 Temario de derecho para oposiciones a bibliotecas y archivos : derecho constitucional, derecho administrativo, derecho presupuestario, derecho laboral, derecho de la Unión Europea / [han realizado este manual, Bethencourt de la Peña, Juan Manuel ... et al. ; ed. preparada por Mª José de la Peña Huertas] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2014 542 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Archivística - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1407
 43. 43. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 42 La Nueva Ley del libro y normativa complementaria : Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, con legislación estatal y autonómica Madrid : Tecnos, 2011 314 p. ; 17 cm. – (Biblioteca de textos legales ; 311) Materia(s): 1. Libros - España – Legislación 2. Lectura - España - Legislación 3. Bibliotecas - España – Legislación Nota: Con la ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal SIGNATURA: 3Q/960 Cuestionarios de respuestas múltiples de Biblioteconomía, Documentación, Historia del Libro y Legislación Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2010 333 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones 2. Documentación - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1202 Comentarios a la ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas : (Ley 10/2007, de 22 de junio) / Santiago Muñoz Machado, dirección y estudio preliminar ; José María Baño León...[et al.] Madrid : Iustel, 2008 473 p. ; 23 cm. – (Comentarios breves) Materia(s): 1. Bibliotecas - España - Legislación 2. Lectura - España - Legislación SIGNATURA: 3D/311 Andréu Felipe, Isabel 1022 preguntas para oposiciones en biblioteconomía, documentación y archivística : test de exámenes oficiales / Isabel Andréu Felipe Murcia : Isabel Andréu Felipe, 2007 178 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Preguntas y respuestas 3. Archivística - Contestaciones para oposiciones 4. Documentación - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/941
 44. 44. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 43 Manuais de catalogación Manuales de catalogación Welsh, Anne Practical Cataloguing : AACR, RDA and MARC 21 London : Facet Publishing, 2012 XVI, 217 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Catalogación bibliográfica SIGNATURA: 3Q/1251 Manual práctico de catalogación : grabaciones sonoras, videograbaciones, recursos electrónicos, ISBD, edición consolidada / [María José de la Peña Huertas, Ana María Rodrigo Echalecu, Vanesa Taciana Gómez Ortega, colaboradoras] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2012 237 p. : il. ; 29 cm Materia(s): 1. Materiales audiovisuales - Catalogación 2. Materiales no librarios - Catalogación 3. Grabaciones sonoras - Catalogación 4. Recursos electrónicos - Catalogación SIGNATURA: 3Q/1250 Olarán Múgica, María ISBD consolidada y Marc 21 : manual práctico para catalogadores Madrid : Arco Libros, 2012 607 p. ; 24 cm. – (Instrumenta bibliológica) Materia(s): 1. Catalogación bibliográfica - Proceso de datos - Tratados, manuales, etc. 2. Catalogación bibliográfica - Proceso de datos - Normas 3. ISBN - Normas 4. Formatos MARC SIGNATURA: 3Q/1263 Weber, Mary Beth Describing electronic, digital, and other media using AACR2 and RDA ; a how- to-do-it manual and CD-ROM for librarians London : Facet Publishing, [2011] 301 p. ; 28 cm + 1 CD-ROM Materia(s): 1. Materiales no librarios - Catalogación 2. Recursos electrónicos - Catalogación SIGNATURA: 3Q/1199 + 1 CD en Información Bibliográfica
 45. 45. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 44 Reglas de catalogación Madrid : Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2010 XXVI, 626 p. ; 28 cm Materia(s): 1. Catalogación bibliográfica - Normas SIGNATURA: 3Q/1160 Peña Huertas, María José de la Catalogación de monografías y publicaciones seriadas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2010 v. <1> ; 30 cm Materia(s): 1. Catalogación bibliográfica - Problemas, ejercicios, etc. SIGNATURA: 3Q/1180 T. 1 Oliver, Chris Introducing RDA : a guide to the basics London : Facet Publishing, 2010 117 p. ; 28 cm Materia(s): 1. Catalogación bibliográfica - Normas SIGNATURA: 3Q/1182 Descripción bibliográfica internacional normalizada (ISBD) / edición preliminar consolidada ; recomendada por el Grupo de Revisión ISBD [Madrid] : Ministerio de Cultura, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2010 321 p. ; 28 cm Materia(s): 1. Catalogación bibliográfica - Normas 2. ISBD SIGNATURA: 3Q/1239
 46. 46. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 45 Dicionarios e idiomas Diccionarios e idiomas Fernández Toledo, Piedad English for information science : inglés documental Murcia : DM, 2012 72 p. ; 29 cm. – (Formación y desarrollo profesional ; 33) Materia(s): 1. Biblioteconomía - Lengua inglesa técnica 2. Lengua inglesa técnica SIGNATURA: 3Q/1272 Inglés para archivística, biblioteconomía, bibliografía, documentación, historia del libro y nuevas tecnologías / Estudios de Técnicas Documentales Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2011 239 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Archivística - Lengua inglesa técnica 2.Biblioteconomía - Lengua inglesa técnica 3. Documentación - Lengua inglesa técnica SIGNATURA: 3Q/1209 Diccionario francés-español, español-francés para archivística, biblioteconomía, documentación y museología / edición preparada por María José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2006 465 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Lengua francesa - Diccionarios - Español 2. Lengua española - Diccionarios - Francés 3. Archivística - Diccionarios 4. Biblioteconomía - Diccionarios 5. Documentación - Diccionarios 6. Museología - Diccionarios SIGNATURA: 3Q/910 Diccionario inglés-español, español-inglés para archivística, biblioteconomía, documentación y museología / edición preparada por Mª Azucena Moreno Reques Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2005 573 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Lengua inglesa - Diccionarios - Español 2. Lengua española - Diccionarios - Inglés 3. Archivística - Diccionarios 4. Biblioteconomía - Diccionarios 5. Documentación - Diccionarios 6. Museología - Diccionarios SIGNATURA: 3Q/912
 47. 47. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 46 Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación / editor, José López Yepes Madrid : Síntesis, [2004] 2 v. : il. ; 25 cm Materia(s): 1. Libros - Diccionarios 2. Archivística - Diccionarios 3. Biblioteconomía - Diccionarios 4. Documentación - Diccionarios SIGNATURA: 0/26/1 T.1 E 0/26/2 T.2 (Consulta en sala) Simal González, Begoña English for library and information science : E.L.I.S. [Santiago de Compostela] : Tórculo, D.L. 2001 286 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Biblioteconomía - Lengua inglesa técnica 2. Lengua inglesa técnica SIGNATURA: 3Q/179 Peña Huertas, María José de la Francés técnico para "archivística, biblioteconomía, museología y documentación" Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 1998 v. <1> ; 30 cm Materia(s): 1. Archivística - Lengua francesa técnica 2. Biblioteconomía - Lengua francesa técnica 3. Documentación - Lengua francesa técnica 4. Resumen documental SIGNATURA: 3M/18807 Calvo, Gabriel Diccionario de biblioteconomía = Wörterbuch des bibliothekswesens : incluye una selección de terminología bibliotecaria de Ciencias de la información, Documentación, Bibliología, Reprografía, Educación e Informática : alemán- español, español-alemán München : Saur, 1997 410 p. ; 22 cm Materia(s): 1. Biblioteconomía - Diccionarios 2. Lengua alemana - Diccionarios - Español 3. Lengua española - Diccionarios - Alemán SIGNATURA: 0/69 (Consulta en sala)
 48. 48. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 47 Corpo de facultativos Cuerpo de facultativos Temario para cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos : sección archivos / [han colaborado en esta obra, Juan Fernando Pérez Santana, ... et al.] Madrid : ETD, 2017 3 v. ; 30 cm Materia(s): 1. Archivística - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1403/1 Vol. 1, 3Q/1403/2 Vol. 2 e 3Q/1403/3 Vol. 3 Temario para facultativo de biblioteca / edición preparada por María José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2016 2 v. (617, 401 p.) ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: v. 1: Biblioteconomía ; Bibliografía y Documentación - v. 2: Tecnologías de la información ; Historia del libro y de las bibliotecas SIGNATURA: 3Q/1395/1 e 3Q/1395/2 Sánchez de Mora, Antonio Archivística avanzada : Cuerpo de Facultativos Superiores y Ayudantes. Temario general / [autores, Antonio Sánchez de Mora, Reyes Rojas García] Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2009 507 p. ; 25 cm Materia(s): 1. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos - Contestaciones para oposiciones 2. Archivística - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1148 Temario para facultativo de biblioteca / [han realizado este manual, Mª José de la Peña Huertas ... (et al.)] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2009 2 v. (832 p.) ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: V.1. Biblioteconomía ; Bibliografía y Documentación - v.2. Tecnologías de la información ; Historia del libro y de las bibliotecas ; Derecho SIGNATURA: 3Q/868/1 T.1 e 3Q/868/2 T.2
 49. 49. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 48 Corpo de axudantes Cuerpo de ayudantes Temario para Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. Sección Archivos / [han colaborado en esta obra, Juan Fernando Pérez Santana, Francisco Javier Crespo Muñoz, Ilda María Pérez ... et al. ; edición preparada por María José de la Peña Huertas ; revisión, Vanesa Taciana Gómez Ortega] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2017 2 v. ; 29 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1406/1 v.1 e 3Q/1406/2 v.2 Temario para oposiciones a Archivos Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2012, 2014 2v. ; 30 cm Materia(s): 1. Archivística - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene : t.1. Archivística / Mª José de la Peña Huertas - t.2. Historia de las instituciones / edición preparada por Mª José de la Peña Huertas y Ana Isabel Gutiérrez Blanco - 14ª reimp. SIGNATURA: 3Q/1311/1 e 3Q/1311/2 Temario de Archivística / edición preparada por Mª José de la Peña Huertas y Ana Isabel Gutiérrez Blanco Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2007-2009 2 v. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Archivos - Contestaciones para oposiciones 2. Archivística - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: Vol. 1. Archivística ; Derecho y Administración. - v.2. Historia de las instituciones SIGNATURA: 3Q/541/1 V.1 e 3Q/541/2 V.2
 50. 50. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 49 Corpo de auxiliares Cuerpo de auxiliares Temario para auxiliar de archivo / [han colaborado en esta obra, Juan Fernando Pérez Santana, Francisco Javier Crespo Muñoz, Ilda María Pérez ... et al. ; edición preparada por María José de la Peña Huertas] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2017 459 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Archivística - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1405 Temario para auxiliar de biblioteca : historia cultural, biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, bibliografía y documentación / edición preparada por María José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2016 644 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1388 Olivares Martínez, Francisco Vidal Auxiliares y técnicos auxiliares de bibliotecas : cuestionarios y supuestos prácticos : corporaciones locales y universidades Madrid : Adams, D.L. 2012 377 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones 3. Biblioteconomía - Preguntas y respuestas SIGNATURA: 3Q/1400 Supuestos prácticos para Técnico Auxiliar de Biblioteca : proceso técnico, formación de usuarios, búsquedas bibliográficas, servicios bibliotecarios y ordenación de fondos / Estudios de Técnicas Documentales ; edición preparada por Mª José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2011 455 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones 3. Biblioteconomía - Preguntas y respuestas SIGNATURA: 3Q/1208
 51. 51. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 50 Bibliotecas : auxiliares y técnicos auxiliares. Temario / [consejo de redacción Francisco Vidal Olivares Martínez, Virginia Carmen Portero Guijarro] Madrid [etc.] : Adams, [2011] 1 v. (pag. var.) ; 24 cm Materia(s): 1. Auxiliares de bibliotecas - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1213 UNED : auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. Temario Madrid : Adams, [2010] 2 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxiliares de Archivo, Bibliotecas y Museos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: t.1 Temas 1-25 -- t.2 Temas 26-34 SIGNATURA: 3M/29694/1 T.1 e 3M/29694/2 T.2 Auxiliar de bibliotecas. Test Humanes (Madrid) : CEP, 2010 212 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Auxiliares de bibliotecas - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1191 Auxiliar de bibliotecas. Temario / [Fermín de los Reyes Gómez... (et al.)] Humanes (Madrid) : CEP, 2010 624 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Auxiliares de bibliotecas - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1190 Bibliotecas : técnicos auxiliares Madrid : Centro de Estudios Adams, D.L. 2009 1 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas - Contestaciones para oposiciones Materia(s): 1. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1073/1 T.1
 52. 52. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 51 Auxiliar de bibliotecas. Temario / [Fermín de los Reyes Gómez ... (et. al.)] Humanes (Madrid) : CEP, 2009 619 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Auxiliares de bibliotecas - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1155 Auxiliar de bibliotecas. Test Humanes (Madrid) : CEP, 2009 212 p. ; 24 cm. – (Oposiciones generales) Materia(s): 1. Auxiliares de bibliotecas - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1156 Escala de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos de organismos autónomos del Ministerio de Cultura : temario y test. Parte común : legislación y administración Humanes (Madrid) : CEP, 2008 548 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1071 Reyes Gómez, Fermín de los Auxiliar de bibliotecas Humanes (Madrid) : CEP, 2008 2 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Auxiliares de bibliotecas - Contestaciones para oposiciones Nota : Contiene : t. 1. Temario - t. 2. Test SIGNATURA: 3Q/1072/1 T.1 e 3Q/1072/2 T.2 Auxiliar de archivos y bibliotecas : supuestos prácticos Alcalá de Guadaira (Sevilla) : MAD, 2008 264 p. : il. ; 25 cm. – (Temarios generales) Materia(s): 1. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones 3. Archivística - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1124
 53. 53. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 52 Museos Temarios xerais e de dereito Temarios generales y de derecho Temario de derecho para oposiciones a museos : derecho constitucional, derecho administrativo, derecho presupuestario, derecho laboral, derecho de la Unión Europea Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2017 508 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Museología - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1292 González, Lía 360 preguntas sobre documentación y tecnologías de la información [Madrid?] : Bibliopos, 2016 239 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 3. Documentación - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1398 Manual de catalogación de piezas de museo / edición preparada por María José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2016 3 v. (1068 p.) : il. lám. ; 30 cm Materia(s): 1. Objetos artísticos – Catalogación 2. Museología - Tratados, manuales, etc. SIGNATURA: 3Q/1393/1, 3Q/1393/2 e 3Q/1393/3 González, Lía 300 preguntas sobre bibliotecas, archivos y museos [Madrid?] : Bibliopos, 2015 208 p. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1399
 54. 54. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 53 Cuestionarios de respuestas múltiples de Biblioteconomía, Historia del libro y de las bibliotecas, Bibliografía y Documentación / [Isabel Esteban Criado ... at al.] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2015 247 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Biblioteconomía - Preguntas y respuestas 2. Documentación - Preguntas y respuestas 3. Libros - Historia - Preguntas y respuestas SIGNATURA: 3Q/1401 Escala de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos de organismos autónomos del Ministerio de Cultura : temario y test. Parte común : legislación y administración Humanes (Madrid) : CEP, 2008 548 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3Q/1071 Dicionarios Diccionarios Diccionario francés-español, español-francés para archivística, biblioteconomía, documentación y museología / edición preparada por María José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2006 465 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Lengua francesa - Diccionarios - Español 2. Lengua española - Diccionarios - Francés 3. Archivística - Diccionarios 4. Biblioteconomía - Diccionarios 5. Documentación - Diccionarios 6. Museología - Diccionarios SIGNATURA: 3Q/910 Diccionario inglés-español, español-inglés para archivística, biblioteconomía, documentación y museología / edición preparada por Mª Azucena Moreno Reques Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2005 573 p. ; 24 cm Materia(s): 1. Lengua inglesa - Diccionarios - Español 2. Lengua española - Diccionarios - Inglés 3. Archivística - Diccionarios 4. Biblioteconomía - Diccionarios 5. Documentación - Diccionarios 6. Museología - Diccionarios SIGNATURA: 3Q/912
 55. 55. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 54 Corpo de facultativos Cuerpo de facultativos Temario para conservador de museo / [edición preparada por Mª José de la Peña Huertas ; han realizado este manual, María Azcona Antón ... et al.] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2014 2 v. ; 30 cm Materia(s): 1. Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos - Contestaciones para oposiciones Nota: V.1. Museología, arqueología, patrimonio histórico militar.7ª ed. rev. y amp., julio 2014.- V.2. Patrimonio artístico y científico-técnico, patrimonio etnográfico, artes decorativas. 1ª ed., 1ª reimp., dic.2014 SIGNATURA: 3Q/1309/1 V. 1 e 3Q/1309/2 V. 2 Corpo de auxiliares Cuerpo de auxiliares Écija Moreno, Ana María Supuestos prácticos para auxiliar de museo / [autores, Ana María Écija Moreno ... et al.] Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2017 258 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Museología - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/1959 Cuestionarios de respuestas múltiples sobre derecho para auxiliar de museo / Mª José de la Peña Huertas Madrid : Estudio de Técnicas Documentales-Publicaciones, 2017 121 p. ; 29 cm Materia(s): 1. Museología - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/1255 UNED : auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. Temario Madrid : Adams, [2010] 2 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Auxiliares de Archivo, Bibliotecas y Museos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) - Contestaciones para oposiciones 2. Biblioteconomía - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene: t.1 Temas 1-25 -- t.2 Temas 26-34 SIGNATURA: 3M/29694/1 T.1 e 3M/29694/2 T.2
 56. 56. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 55 Mestres e ensino secundario Maestros y enseñanza secundaria Mestres Maestros Cuerpo de maestros : pedagogía terapéutica : plan de apoyo Sevilla : 7 Editores : MAD, 2015 203 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Maestros - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/33206 Cuerpo de maestros : pedagogía terapéutica : secuencia de unidades didácticas desarrolladas [Sevilla] : 7 Editores : MAD, 2015 313 p. ; 23 cm Materia(s): 1. Cuerpo de Maestros - Contestaciones para oposiciones Nota: En la cub.: adaptado a la LOMCE SIGNATURA: 3M/33094 Cuerpo de maestros : temario oposiciones : pedagogía terapéutica / [autores, Oswaldo López Alvarez...(et al.); coordinadores, Angel Pérez Pueyo, Javier J. Feito Blanco, Pablo Casanova Vega] Madrid : Paraninfo, 2010 476 p. ; 25 cm. – (Opositta Paraninfo) Materia(s): 1. Cuerpo de Maestros de Educación General Básica - Contestaciones para oposiciones 2. Pedagogía terapéutica SIGNATURA: 3M/28982 Cuerpo de maestros : temario oposiciones : audición y lenguaje / [autores, Emilio Rodríguez Zapico....(et al.); coordinadores, Angel Pérez Pueyo, Javier J. Feito Blanco, Pablo Casanova Vega] Madrid : Paraninfo, 2010 429 p. ; 25 cm. – (Opositta Paraninfo) Materia(s): 1. Cuerpo de Maestros de Educación General Básica - Contestaciones para oposiciones 2. Educación especial SIGNATURA: 3M/28983
 57. 57. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 56 Cuerpo de maestros : temario oposiciones : educación musical / coordinadora, Fátima Durán Rodríguez Madrid : Paraninfo, 2010 576 p. ; 25 cm. – (Opositta Paraninfo) Materia(s): 1. Cuerpo de Maestros de Educación General Básica - Contestaciones para oposiciones 2. Música - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/28990 Secundaria García Labiano, José Miguel Programa de acción tutorial para la educación secundaria obligatoria Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer España, 2011 407 p. ; 24 cm. – (Educación) Materia(s): 1. Tutoría (Enseñanza) SIGNATURA: 3M/30221
 58. 58. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 57 Correos Curso de ingreso en Correos : personal laboral fijo Madrid : Centro de Estudios Adams, 2011 2 v. : il. ; 24 cm Materia(s): 1. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos - España - Contestaciones para oposiciones Nota: Contiene : t. 1. Temario - t. 2. Test SIGNATURA: 3M/30614/1 T.1 e 3M/30614/2 T.2
 59. 59. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 58 Institucións penitenciarias Instituciones penitenciarias Ayudantes de instituciones penitenciarias : temario Humanes (Madrid) : CEP, 2011 2 v. ; 24 cm. – (Oposiciones estatales) Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias - Contestaciones para oposiciones SIGNATURA: 3M/29859/1 T.1 e 3M/29859/2 T.2 Cobos Zamora, Jesús Ayudantes de instituciones penitenciarias : test y exámenes resueltos y comentados Humanes (Madrid) : CEP, 2011 693 p. ; 24 cm. – (Oposiciones estatales) Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias - Contestaciones para oposiciones NOTA: En cub.: "contiene 1800 preguntas tipo test motivadas y comentadas por el autor" SIGNATURA: 3M/30674 Cobos Zamora, Jesús Ayudantes de instituciones penitenciarias : supuestos prácticos y exámenes resueltos y comentados Humanes (Madrid) : CEP, 2011 519 p. ; 24 cm. – (Oposiciones estatales) Materia(s): 1. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias - Contestaciones para oposiciones Nota: En cub. : Incluye exámenes oficiales de convocatorias anteriores resueltos y comentados. Nota: Contiene 100 supuestos prácticos motivados y comentados por el autor SIGNATURA: 3M/10702
 60. 60. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 59 Axentes tributarios Agentes tributarios Gallardo Ceballos, Vidal Agentes de hacienda pública : temario 2, Administración General del Estado / [consejo de redacción : Vidal Gallardo Ceballos, Ana Martínez Sanchís, Beatriz Aparicio García] [Madrid] : Centro de Estudios Adams, D.L. 2014 1 v. ; 24 cm Materia(s): 1. Agentes tributarios - España - Contestación para oposiciones SIGNATURA: 3K/778
 61. 61. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 60 ANEXO: RECURSOS BÁSICOS XERAIS EN INTERNET ANEXO: RECURSOS BÁSICOS GENERALES EN INTERNET Actualización da lexislación O BOE ofrece unha serie de recursos para estar ao día na lexislación relacionada coa oposición. Dispón dunha colección de códigos de lexislación que se actualizan periódicamente, que se poden descargar ou solicitar impresos: http://www.boe.es/legislacion/codigos/ Pon a disposición de tódalas persoas un servizo de alertas lexislativas (“BOE a la carta”) que permite recibir información personalizada sobre o ámbito lexislativo de interese de cada un, ou recibir alertas cada vez que se actualice unha ou varias leis en concreto que elixa a persoa interesada: http://www.boe.es/a_la_carta/ Inclúe un buscador avanzado de lexislación, onde consultar tódalas normas publicadas a nivel estatal e as leis das comunidades autónomas, ademáis de poder ver a súa versión consolidada: http://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php Actualización de la legislación El BOE ofrece una serie de recursos para estar al día en la legislación relacionada con la oposición. Dispone de una colección de códigos de legislación que se actualizan periódicamente, que se pueden descargar o solicitar impresos: http://www.boe.es/legislacion/codigos/ Pone a disposición de todas las personas un servicio de alertas legislativas (“BOE a la carta”) que permite recibir información personalizada sobre el ámbito legislativo de interés de cada uno, o recibir alertas cada vez que se actualice una o varias leyes en concreto que lija la persona interesada: http://www.boe.es/a_la_carta/ Incluye un buscador avanzado de legislación, donde consultar todas las normas publicadas a nivel estatal y las leyes de las comunidades autónomas, además de poder ver su versión consolidada: http://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
 62. 62. RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA 61 Información sobre convocatorias As convocatorias de oposición publícanse na Sección II do BOE, que se pode consultar diariamente ou facer buscas personalizadas en http://www.boe.es/legislacion/personal.php, e nos diarios das comunidades autónomas. No caso de Galicia, no DOG na Sección IV: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoBusqueda.do?lang=gl O Punto de acceso xeral á Administración http://administracion.gob.es/ tamén é moi práctico para consultar a oferta de emprego público, o calendario de días hábiles, notificacións sobre actualización de lexislación administrativa e laboral… Destaca o seu buscador de emprego, no cal se poden atopar, entre outra información, convocatorias de oposicións: http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmple o.htm Las convocatorias de oposición se publican en la Sección II del BOE, que se puede consultar diariamente o hacer búsquedas personalizadas en http://www.boe.es/legislacion/personal.php, y en los diarios de las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, en el DOG en la Sección IV: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoBusqueda.do?lang=gl El Punto de acceso general a la Administración http://administracion.gob.es/ también es muy práctico para consultar la oferta de empleo público, el calendario de días hábiles, notificaciones sobre actualización de legislación administrativa y laboral… Destaca su buscador de empleo, en el cual se pueden encontrar, entre otra información, convocatorias de oposiciones: http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmple o.htm

×