Bibliotecile publice - promotoare ale accesului la informaţia publică.

308 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotecile publice - promotoare ale accesului la informaţia publică.

 1. 1. Bibliotecile publice - promotoare ale accesului la informaţia publică. Mariana Harjevschi , Director , BPD
 2. 2. Informa ţ ia juridic ă <ul><li>Tip specific de informa ţ ie  importan ţă social ă  democratizarea societăţii </li></ul><ul><li>Necesar ă pentru a lua decizii, apar ă drepturile simplului cetăţean </li></ul>
 3. 3. Bibliotecile publice <ul><li>Bibliotecile publice – unicul canal gratuit de distribuire a informa ţ iei juridice de care se poate folosi orice cet ăţ ean </li></ul><ul><li>Bibliotecile publice – trebuie s ă ofere accesibilitate maximă la informa ţ ia juridic ă </li></ul><ul><li>Bibliotecile publice – ofera spatiu pentru oricine pentru a se simti mai confortabil dec â t î ntr-o agen ţ ie de consultan ţă </li></ul>
 4. 4. Grupul ţintă a utilizatorilor în b ibliotecile publice care caută informaţia juridică <ul><li>Comunitatea juridică - avocaţi, jurişti, studenţi de la facultăţi; </li></ul><ul><li>Simplul cetăţean – pentru cultura generală sau soluţionarea unei probleme </li></ul><ul><li>Elevi, studenţi – pentru programele şcolare; </li></ul>
 5. 5. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Acte legislative </li></ul><ul><li>Constitu ţ ia Republicii Moldova </li></ul><ul><li>Codurile Republicii Moldova (Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedur ă Civil ă /Penal ă , Codul Muncii etc.) </li></ul><ul><li>Legile  Monitorul Oficial </li></ul>
 6. 6. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Format tip ă rit </li></ul><ul><li>Monitorul Oficial </li></ul><ul><li>Partea I - Legi, hot ă riri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre ş edintelui Republicii Moldova, Deciziile Cur ţ ii Constitu ţ ionale </li></ul><ul><li>Partea II – Hot ă riri ale Guvernului Republicii Moldova, Documente ale Comisiei Centrale Electorale </li></ul><ul><li>Partea III – Acte normative ale ministerelor, departamentelor ş i B ă ncii Na ţ ionale </li></ul><ul><li>Partea IV – Publica ţ ii ale agen ţ ilor economici </li></ul><ul><li>Partea V – P i erderi de documente </li></ul>
 7. 7. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Format electronic </li></ul><ul><li>Jurist </li></ul><ul><li>Legile Republicii Moldova; </li></ul><ul><li>Hotărârile Parlamentului; </li></ul><ul><li>Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului; </li></ul><ul><li>Decretele Preşedintelui Republicii Moldova; </li></ul><ul><li>Hotărârile Curţii Constituţionale; </li></ul><ul><li>Actele Ministerului de Finanţe; </li></ul><ul><li>Actele Băncii Naţionale; </li></ul><ul><li>Acte ministeriale şi departamentale; </li></ul><ul><li>Acte bilaterale şi internaţionale la care Moldova este parte. </li></ul>
 8. 8. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Tratate interna ţ ionale - a cte interna ţ ionale la care Moldova este parte </li></ul><ul><li>Con ţ ine 30 volume î ncep î nd cu 1990 p î na î n present. Fondatorii publica ţ iei sunt Ministerul Afacerilor Interne ş i Ministerul de Justi ţ ie al RM, editat ă de A gen ţ ia Moldpres </li></ul><ul><li>Formatul electronic inclus î n baza de date JURIST </li></ul>
 9. 9. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Format tiparit </li></ul><ul><li>Practica Judiciar ă </li></ul><ul><li>Curtea Consti ţ utional ă : Culegere de hot ă r î ri ş i decizii </li></ul><ul><ul><li>2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>2001 </li></ul></ul><ul><ul><li>2000 </li></ul></ul><ul><ul><li>1999 </li></ul></ul><ul><ul><li>1998 </li></ul></ul><ul><ul><li>1997 </li></ul></ul><ul><ul><li>1995-1996 </li></ul></ul>
 10. 10. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Format tiparit </li></ul><ul><li>Practica Judiciar ă </li></ul><ul><li>Curtea Suprem ă de Justi ţ ie </li></ul><ul><ul><li>Hot ă riri ale Cur ţ ii Supreme de Justi ţ ie. Culegere de hot ă riri ale Plenului Cur ţ ii de Justi ţ ie (mai 1974 - iulie 2002) / Curtea Suprem p de Justi ţ ie. - Chi ş in ă u, 2002. - 435 p. (con ţ ine 24 decizii î ncep â nd cu mai, 1974 – matie, 1996) ş i 43 decizii din decembrie, 1996 – iulie, 2002 </li></ul></ul>
 11. 11. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Format tip ă rit </li></ul><ul><li>Practica Judiciar ă </li></ul><ul><li>Curtea de Apel </li></ul><ul><li>Curtea de Apel: Culegere de practic ă judiciar ă </li></ul><ul><ul><ul><li>2001-2002 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2000-2001 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprilie 1999-Mai 2000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>August 1996-Aprilie 1999 </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Format electronic </li></ul><ul><li>Practica Judiciar ă </li></ul><ul><li>Baza de date – Practic ă Judiciar ă - con ţ ine documente privind practica judiciar ă ş i diverse materiale privind jurispruden ţ a î n limbile rom â n ă ş i rus ă . La completarea bazei de date se folosesc documente din arhiva Curtii Supreme de Justitie ş i alte materiale selectate din diverse surse </li></ul><ul><ul><li>Hot ă r â ri explicative ale Plenului Curtii Supreme de Justitie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Practica cu privire la cauzele penale ş i administrative ale Cur ţ ii Supreme de Justi ţ ie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Practica cu privire la cauzele civile ale Cur ţ ii Supreme de Justi ţ ie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoria cu privire la cauzele penale ş i administrative; </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoria cu privire la cauzele civile; </li></ul></ul><ul><ul><li>Practica Cur ţ ii Europene pentru drepturile omului; </li></ul></ul><ul><ul><li>Alte documente. </li></ul></ul>
 13. 13. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Documente secundare I </li></ul><ul><ul><li>C ă r ţ i </li></ul></ul><ul><ul><li>Tratate </li></ul></ul><ul><ul><li>Monografii </li></ul></ul><ul><ul><li>Analele ş tiin ţ ifice* </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiale didactice </li></ul></ul><ul><ul><li>Documente cu caracter ş tiin ţ ifico-popular </li></ul></ul><ul><ul><li>*Din 2005 vor deveni publicatii periodice </li></ul></ul>
 14. 14. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Documente secundare II </li></ul><ul><ul><li>Publica ţ ii periodice </li></ul></ul><ul><ul><li>Reviste de specialitate b.d. Practica Judiciar ă </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziare specializate </li></ul></ul>
 15. 15. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic <ul><li>Documente neoficiale </li></ul><ul><li>Materiale statistice privind probleme juridice </li></ul><ul><li>Rapoarte privind unele aspecte din domeniul juridic </li></ul><ul><li>Modele de contracte </li></ul><ul><li>Modele de cereri, plângeri care au un caracter juridic </li></ul>
 16. 16. Nucleul colectiei cu caracter juridic <ul><li>Informaţie utilă </li></ul><ul><li>Ghiduri pentru sistematizarea informaţiei legislative </li></ul><ul><li>Ghiduri cu adrese ale instituţiilor de profil juridic </li></ul><ul><li>Ghiduri ale instituţiilor academice cu profil juridic </li></ul>
 17. 17. <ul><li>MULŢUMESC </li></ul>

×