Successfully reported this slideshow.

Iorga si secretele istoriei

678 views

Published on

„Nu voim a fi un stat modern oarecare, de o precocitate şi îndrăzneală care să uimească lumea. Având conştiinţă de ceea ce suntem, simţindu-ne români mai mult decât coborâtori ai romanilor şi chiar decât cetăţeni ai României, voim, în cea mai strânsă legătură cu tot ceea ce a fost sănătos în trecut să clădim cu mijloace româneşti civilizaţia românească pentru toţi românii.
Singura chestiune care trebuie imediat resolvată, prin braţele unite ale noastre e dreptul Românimii de a se impune ca stăpână în orice colţ al pământului pe care l-a locuit, l-a fructificat prin munca ei şi l-a adăpat cu sudorile şi sângele ei şi al străbunilor.
A venit timpul să facem aici la noi politica noastră naţională, să întrebuinţăm în viaţa noastră naţională numai elementele naţionale, să îndepărtăm pe străinul nefolositor, iar cu atât mai mult pe străinul pierzător, pe străinul ucigător şi pervertitor al neamului nostru.” NICOLAE IORGA

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Iorga si secretele istoriei

 1. 1. 6002 ITŞERUCUB AGROI EALOCIN IUL LA CITILOP LUTNEMATSET !SOTSIRH URTNEP LUTOT »ecimonoce iiridnâg airotsI« aerazilaiceps – eimonoce nî rotcod NAŞIRC iahiM udaR
 2. 2. 2 4-204-137-379-879 )31( NBSI ; 6-204-137-379 )01( NBSI .iimul ela irăţ etlalelec ertnid eraceif urtnep iş tâc ainâmoR urtnep tâta ,)etidărgnîen iş etiutarg( erebil tulosba tnus irărcul ietseca a erazufid iş eratpada ,erecudart ,eracilpitlum ed elirutperd etaoT .N,agroI 929 .N,agroI )894(49 4-204-137-379-879 )31( NBSI ; 6-204-137-379 )01( NBSI .rgoilbiB 6002 ,ăratisrevinU aetraC : itşerucuB – .naşirC iahiM udaR / agroI ealociN iul la citilop lutnematseT : !sotsirH urtnep lutoT IAHIM UDAR ,NAŞIRC ieinâmoR a elanoiţaN iicetoilbiB a PIC aereircseD .roirepuS lutnâmăţăvnÎ nid ecifiţniitŞ iirătecreC la lanoiţaN luilisnoC nirp iirătecreC iş ieiţacudE luretsiniM ed ătatiderca ărutidE or.aratisrevinuaetrac.www ,or.tencp@aratisrevinu.aetrac :liam-e 09 36 023-120 :xaf/.leT itşerucuB ,2 rotces ,11.rn ,iulumariH .rtS ăratisrevinU aetraC arutidE
 3. 3. 3 941 .gap , irăteguC ,AGROI ealociN .elat eleraoicip al ioron nî edac tacnura a-s iţ ec anuicnim ,enit nî egifnî es iulurăveda ataegăS
 4. 4. 4
 5. 5. 5 57...................................................................eifargoilbiB 7...........!SOTSIRH URTNEP LUTOT .AGROI ealociN 6 .....................tacăp ed ărăf itşe uT raod ,enmaoD rugniS SNIRPUC
 6. 6. 6 .nimA .edomoc etraped ep icin etatic ronu a erarcul nî ieţnezerp azim etse ,caf ăs iretupsăr nid tiudărts ma-m ec aeec iamcot etsE .ătupecnocerp eedi ăcim iam aec icin ărăf iş şamităpen ,eişoicniivuc iş etatitseno uc ,seleţnîeniB .vitagitsevni lusremed nî etcepsa rolevitcepser aerargetni ed ătanoiţidnoc etse uinemod nî evitutitser eţniudărts ierăciro aţnenitrep ăc enis al ed egeleţn-es ,radaşA .elibisnes ed mertxe etcepsa uc lutcatnoc ed visulcni ,ăţaf ed aec mucerp iiţautis nî ,ătatnerpma etse etatilautirips ătsaecA .iţătilautirips ienu ienaoci aiserpxe etse citilop tnematset eceif ,etşeriF .ălarom eriutitser ătsaeca zetcader ăs tanmednî a-m erac dnâg lumitlu iş lumirp etse atsaeca aţniderc iş ion ertnid aiurăceif iulutelfus a ămilbus aetrap nî tatumărtsen derC .elem iiretşaonuc iirişrâvăseden a ăţniitşnoc anilped ma arorăc arpusa ecirotsi etnemineve ed iş iţătilanosrep ed abrov etse dnâc tlum iam tâta-uc atsaeca-iŞ .ametana cnura ăs iş tâc ,ivăls nî cidir ăs tâta cinagro ănguper imî iş »tacăp ed ărăf itşe uT raod ,enmaoD rugnis« ăc ,ilotsopa ed irutăla ,csesirutrăM .tagener icin iş nivoş icin ;lifonex icin iş bofonex icin ;timesolif icin iş timesitna icin tnus un ,aem aererăp ăpuD tacăp ed ărăf itşe uT raod ,enmaoD rugniS
 7. 7. 7 )agroI ealociN iul la citilop lutnematseT( !SOTSIRH URTNEP LUTOT .AGROI ealociN
 8. 8. 8 .urtson iulumaen la rotitrevrep iş rotăgicu luniărts ep ,rotăzreip luniărts ep tlum iam tâta uc rai ,rotisolofen luniărts ep mătrăpednî ăs ,elanoiţan eletnemele iamun ălanoiţan ărtsaon aţaiv nî măţniubertnî ăs ,ălanoiţan ărtsaon acitilop ion al icia mecaf ăs lupmit tinev A .rolinubărts la iş ie elegnâs iş elirodus uc tapăda a-l iş ie acnum nirp tacifitcurf a-l ,tiucol a-l erac ep iulutnâmăp la ţloc eciro nî ănâpăts ac enupmi es a ed iiminâmoR lutperd e ertsaon ela etinu eleţarb nirp ,ătavloser taidemi eiubert erac enuitsehc arugniS .iinâmor iţot urtnep ăcsaenâmor aiţazilivic itşenâmor ecaoljim uc midălc ăs tucert nî sotănăs tsof a ec aeec tot uc ărutăgel ăsnârts iam aec nî ,miov ,ieinâmoR ia ineţătec tâced raihc iş rolinamor ia irotâroboc tâced tlum iam inâmor en-udniţmis ,metnus ec aeec ed ăţniitşnoc dnâvA .aemul ăcsaemiu ăs erac ălaenzărdnî iş etaticocerp o ed ,eracerao nredom tats nu if a miov uN
 9. 9. 9 medibi 2 ].U.I.R.L[ ,31 .gap ,5891 ,itşerucuB ,ăcidepolcicnE iş ăcifiţniitŞ arutidE ,ucsenitnatsnoC udaR ed ătijirgnî eiţidE ,ălasrevinu airotsi nî rolinâmor lucoL ,agroI ealociN nî ,csenâmor lutnâmăp ep ăcirotsierp amarD ,agroI ealociN atla ,.” al enuiţan o al ed etimsnart es le ; ereip iam un taerc ătado lurcuL .tarutucs ia-l guj iurăc la lec ep ierv ăs ărăf iţimi ,et-udnârebilE .col işaleca nid aenev ec cial msirazec ed pihc nu taul a iul aixodotro iş raihc ab ,);(nah nu are luraŢ .tatiuen ed rol aeraţninema ed esupmi tnus i-erac ecitilop elirutseg ecaf iş inâpăts ie rolitşof la lec etse erac tnâmşev nu-rtnî cserătăt iuluguj aiţirapsid ăpud ăcidir es ănitnazib iş ăgerav aisuR .ie eliiţagilbo uc iş elejatnava uc ,ie lugitşâc uc iş elas eliirotad uc ,ăd es i muc aşa aerinetşom ăcsaemirp ăs tioven dniif ,tnâmăp işaleca ep tadecerp a-l erac iulec aeriruârnî ,aerv ăs ărăf ,ărefus lanoiţan retcarac ed csenemo purg ecirO 1 „ .eraotimiu ăbarg o uc tidnâpsăr iş tişusnî ua-el iş iirotuitşen erac ep ,iulurăveda esupo ,eticus irerăp iamun :ticâg ed uerg e un icia ed tatluzer a ec iş rolinâmor ieirotsi iirotiircs ertnid iţlum iam rolec anap muca ănâp tamurdnî ua enis ed eraregaxe iş ărU„ .2” etlovzed es ăs tiubert a erac ep ăcifargoeg aira ertăc ed1 ,ivirtopmî etaop es i un aiurăc ,lataf iş visiced pihc nu-rtnî ătârătoh iroeseda etse maen iunu aţaiV„ ,csenâmoR maeN ueim lutibuI
 10. 10. 01 medibi 4 7291 ,VI ;5291 ,III ;5291 ,II ,ăzaemru muc ,etnuM ed iinelăV nid ăcsaenâmoR anitaD lutnâmăzeşA al ael-VI ,III ,II .lov ,2291 ,itşerucuB ,csenâmoR iulumaeN arutluC aifargopiT ,I .lov :leftsa rolelaocŞ iesaC adige bus tacilbup a-s iş )ehcanE( ucsenoI arodoeT ailitO ed ătautcefe tsof a aerecudarT .netaatS nehcsiäporuE red ethcihcseG aiţceloc nî 5091 nî ahtoG al ăturăpa ,negnudlibstaatS renies nemhaR ni sekloV nehcsinämüR sed ethcihcseG ,agroI ealociN :emulov ăuod nî iirărcul a ănâmor abmil nî aerecudart ecudorpeR ;].R.P.I[ ,31 .gap ,5891 ,itşerucuB ,ăcidepolcicnE iş ăcifiţniitŞ arutidE ,aeleneP ategroeG ed ătijirgnî eiţidE ,csenâmor iuluropop airotsI ,agroI ealociN 3 .aetseca ed avetâc iş atic top es rad ,eniţup tnus ,bmihcs nî ,eraotinitrăpen icoV .ămiaf erpsed enups etaop iam es ec tot iş );(tivi if ra-s ie al iâtnî ăuon rolirumerv elirirepocsed etaot ;irutluc iihcev ia iţnatnizerper ac tpurertnîen tuniţsus if ra-s ie iirănuD la gnâts lec ep iş ac tperd lumrăţ ep ,olocnid iş ac icia ;ie etsep ămru ărăf tucert if ra iirabrab ;eişrâbo arugnis tsof a il erac – ie nups aşa – enib etraof adărt ra izătsa ed rol abmil ;ăcinaclaB alusnineP nid ecinamor ieiţalupop ia ieca tperd un iş rolinamor ia işamru iivisulcxe iş iiţarăveda tperd cert iinâmor aitşeca ertnid iinu urtneP .esupo lutot uc işed ,eşlaf niţup iam un etenus cseşulsed es etrap ătlalaec eD„ .4”iriep etaiporpa ienu tinem ,eraopop ed cetsema tiuţerpsed nu iamun ic ,eirporp enuiţan o işutot iutăcla ra-n mucinu nu epaorpa ăzaeşiţăfnî ăţnivirp ătsaeca nî erac iş eletla iş iruiecibo işaeleca ,trop işaleca ,ăbmil işaeeca nirp iţagel tnus irbmem iurăc ia inarăţ ed enaoilim );(ed ropop nu ăc tuniţsus a anetA nid iiţătisrevinU la rotcer nu raihc );(aB„ . ”ecaocnî uatperdnî es icnuta iamcot erac ,rolirugnu col 3ecaf a urtnep ,dus erps iirănuD a etpaonăzaim ed elirutuniţ nid tatumărts if ra-s ,ămru oerv asăl a ărăf ,ăc iş ănamor enigiro ed if ra-n iinâmor ăc tot etsep ezeţibmârt es ăs ăţnitup uc tsof a aşa iamuN
 11. 11. 11 13 .gap ,].U.I.R.L[ nî ,soJ ed aerănuD al ed azetnis iş ieicaD aerazinoloC ,agroI ealociN ,.”eregarter nî inamor iiranoigel uc etatirăm eif ăs etinem iemef ,ăsam nî urcasam iunu roliemef aeriuţeivarpus iamun aetimda erac ,ainavlisnarT nid rolinâmor a »ătsinital« ălaocş„ 6 medibi 5 es erac inuiţresa ienu avirtopmî etnemugra etaşiţăfnî tsof ua , IIIVX luloces nid eneledra iilocş iiţnatnezerper ed amae6s eniţ a ărăf raihc ,emerv ătlum ed ăcnÎ .rolizrabognol ieidrabmoL iro ,rolicnarf ieicnarF aenemesa eiţoG o uirotiret tseca ep ătadoerv tsof if ra muc iş ac ,taucave luirotiret ,roliţog ,rolirabrab amaes nî dnâsăl ,iilaicnivorp işişnî tperd lulam ep ed eicaD as auon nî iţatropsnart eif ăs sup if ra erac ,naileruA ertăc ed enaiart ieicaD iirisărăp a aec etse ,– iirănuD la gnâts lulam ep muca csenâpăts l-iş ăpuco l-erac ep luirotiret ep lutperd a-ed ,uizrât iam ,eenatnops eiţareneg ed lef nu-rtnirp ,elirupihc ,dnârăpa ie - ,uirupmit uidem luve nî ,aţnetsixe iudăgăt el a urtnep ,rolinâmor avirtopmî etataolpxe tlum iam lec tsof ua ,ecitilop evitom nid ,erac elinuitsehc nid anU„ . ”animul el a urtnep eioven ed e ătâc ,ărusăm atâta nî 5 saotănăs ă etnim iş eraovzi iamun cseiubert imî ;ăru ed icin ,eribui ed eioven ma-n eirotsi eircs a urtnep raD .tot atâta iş – ueim la e ăc urtnep lumaen csebui imî ;);(ainavlisnarT nid itşerugnu iirednitnî la uirporp lulef uc ,nâmor uas raglub lutats nid elirărujerpmî uc ,naileruA iulutarăpmî elirusăm uc ,enamor iirăzinoloc airotsi uc ecaf a cimin era un tnemitnes tseca raD .lumaen ue iş csebui imî ălamron eriţmis uc iş tluc mo eciro aC
 12. 12. 21 ,ănaerănudsnart aicaD artsăp ătaop iam ăs areps dnâtupiamen iş ,ătudreip aiseoM rai ,tatsaved luciryllI dnâzăV« azarf ,sucsipoV iul aeritsevop e erac ,uăs lurovzi nî etşesăg dnâc aibA .etilibatser tsof ua ereitnorf elihcev ăc ticilpxe enups lE .iirotciv aremune a nirp epecnî uiportuE ,naileruA al rotirefer iŞ„ medibi ,.”iirănuD la gnâts lulam ep iţalatsni iţaredef tâced ătsixe uN .iuluirepmi a ielec ăsupo if ra erac ăcitilop enidro o ătnizerper ăc ănmaesnî un uirotiret tseca ăzaelortnoc ie ăc enups A .»iignivret« ,»iilafotciv« ,»iilafiat« :citog egnâs ed eraopop ronu eliniâm nî ,iirabrab iecibo ed uaerec el erac ep ărutluc ed iirotiret etseca ,»etavitluc irupmâc« ,»irga« tâced tnus uN .ălibisopmi aredisnoc o a nirp tişrâfs a erac ep rad ,ezednof o ăs ,le raod ,tidnâg if ra -s fluatA ,uisorO iul a iirutrăm ienu tivirtop ,erac ep »aihtoG« aeca e uN .lutla nu tiucolnî a erac tats nu ed abrov e un radaşA .»iignivret iş iilafotciv ,iilafiat muca )tnebah( niţed lî erac ep« ,»işap ed iim ed ătus o iro ecez« ed uirotiret nu iemoR leftsa dnâd ,labeceD iul arpusa as airotciv nirp eicnivorp ătsaeca supus a lurotirecuc ăc ămrifa lurotua ,răveda-rtn΄ 8 medibi ,.”ieicaD a eranodnaba asniterp al ,naiarT iul tarcasnoc lulotipac al ed ăcnî ,egnuja as aerataleR„ ].R.M.E.S[ ,81 .gap ,7891 ,itşerucuB ,ăcidepolcicnE iş ăcifiţniitŞ arutidE ,aetsocapaP nabreŞ ed ătijirgnî eiţidE ,csenâmor uideM iuluvE arpusa iidutS ,agroI ealociN nî ,85-73.p ,3-1 ,4291 ,I ,itşerucuB ,neéporuE tsE-duS ud euqirotsiH euveR nî ăzecnarf abmil nî ătacilbup ,siraP nid snoitpircsnI sed eimedacA al ătuniţ eracinumoC ,naileruA , lutarăpmÎ ertăc ed ieicaD iirisărăp amelborP ,agroI ealociN .”ăsrus ătla era un lE .r o l i ţ a r ă p m Î e l i ţ e i V ă p u d , e i ţ a l i p m o c ă l p m i s e d , ă c n u m ătsaeca ăcaf ăs tativni a-l erac ,»sutsuguA suuteprep ,sumixam sucihtog ,snelaV sunimod« ,snelaV iulutarăpmÎ elaS iiniduteusnaM ,roliritnima aeracove eiţceliderp uc aiunşibo es ,edev es muc ,erac nî emerv o-rtnî ,uăs lu- muraiverB ăzaeserda iş ,etatămuj auod a nî ,ael-VI la luloces nî eircs lE .eicnivorp ed rotanrevug eratuc uc ănaosrep işaeeca tsof if ra ăc ădavod o icin ătsixe un icăc ,ăratilim iş ăcitilop erităgerp ed tispil libaborp ,roter nU„ 7 . ”sucsipoV suivalF ,naileruA iul iulufargoirotsi la lec ,txet 9ugnis nu ep , niţup ed aşa ăzaerolav işusnî le nirp r erac ,7uiportuE iul l8a uizrât tamuzer iunu arafa nî ,eiuzib
 13. 13. 31 54 .gap ,].U.I.R.L[ aeregeluc nî etşesăger es lutxeT ,csenâmor uideM iuluvE arpusa iidutS ,agroI ealociN nî ,85-73.p ,3-1 ,4291 ,I ,itşerucuB ,neéporuE tsE-duS ud euqirotsiH euveR nî naileruA ruerepme’l rap eicaD al ed nodnaba’l ed emèlborp eL ,agroI ealociN 9 61 ,91 .gap ,medibi ,.”»iinamor« iţot ep ,»eraogo ep ed iş eşaro nid« ,gnâts lulam ep ed ăgarter ăs tilis tsof a soirotciv lutarăpmî ,aiseoM iş muciryllI alupoper a urtnep ăc dnârugisa ,roiretna esamrifa ec aeec uc eiţcidartnoc nî ărtni ,»iiseoM ăuod elec ărapes muca erac aicnivorp , as aicaD o-timun a iş aiseoM nî tazeşa a-el asnî-rtnid socs a-el erac ep eliiţalupoP ;ilaicnivorp ep iş atamra sarter a iş o-tisărăp a le ,naiarT ed ătaiemetnî aicnivorp iş raod ărăF .txet nî o-sudortni a uizrât iam ed tsipoc nu erac ep eracerao ălanigram ăton o ed iamun abrov e ăc metimda ăs rad eiuberT .iiţautis iş etnemineve etla uc tacetsema etse ic ,naileruA iul ela eratilim elinuiţca ed abrov etse ednu oloca ,uăs lucol al ălfa es un ălatot aeraucave etşetsevop erac işusnî lujasap raD .iirănuD la rabrab lumrăţ ep iirutluv uon nid tpifnî if ra erac ,ieşnaver iulutarăpmî arugif ăsaier ăs aiubert eram iam tâta uc ,ătelpmoc iam turăpa if ra naileruA ed ătaterced aerisărăp tâc uc ,iş iirănuD a ăreitnorf aehcev ,iţamras iş iţog al ed ,agitşâcer a ed ,eletla ertnî ,esesuporp iş-erac iinmod iion aţnatropmi feiler nî ănup ăs uaiubert aitşecA .rolicirotsi a işăsnî aetatilac iş rolesrus aerats tsof if ra eraciro ,eliifargoib ezetcader es il ăs radaşa icnurop iş III luloces nid rolirazeC aţaiv ătadnufuc are erac nî iiţătirucsbo anicirp nid ărefus iuluirepmI luigitserp ăc esitocos ,sutsuguA uon nu ac ărapa ăs dnârv ,ămru nid atsecA .nitnatsnoC iul acope nid rotalipmoc nu tâced etse un sucsipoV suivalF ,ecitnetuaen ac etidevod tsof ua erac iş ăzaelacretni el erac ep elirosircs etaot uc ,raihc naileruA iul ailimaf nî iiţamrofni seluc if a ed ,evihra tatecrec if a ed ieiţneterp aduic n΄
 14. 14. 41 -ăs uaetup un ie ,– ăcirotsierp acope nid );(uare inuiger etseca-rtnî iş – irotsăp ed abrov e ăcaD .amelborp ezetecrec ăs aerv erac rebil tirips iurăciro cserif ed lef al enupmi es erac ,vitom tla nu urtnep ăsimda aenemesa ed if etaop un erănuD ed olocnid aerecerT .raniram nu-rtnî şairesem nu ecaferp a tâced roşu iam e un naboic nu ragulp nu-rtnid ecaf a rai ,etatilibisopmi o etse ieirotsi la eracerao coş iunu aţaf nî elanoiţidart roliiţapuco aerabmihcs ăc lutpaf ed amaes uad iş-un ,irotlucirga ed iiţareneg rotlum iam iirotârobocs ep irotsăp nî ăţniruşu atâta uc dnâcăferp ,irotilăvăn rolirabrab aţaf nî iţnum nî eregarter o ed ibrov a ed luiecibo ăcnî ăzaertsăp iam ,inâmor ertnirp ,erac ieC .leftla iărt uaetup un iş iulunarăţ amru ep ed uaiărt ,ieicaD ela etnurăm enabru elertnec nî ,erac aieca iţot al iş ,iul adurt nirp taerc a -l erac ep luneret ed ,as adzarb ed tagel ,iulunarăţ luzac nî tarăveda iam tâta uc etse lurcul ,roleşaro iirotiucol uc tiunşibo dom nî ecertep es atsaeca ăcaD .animod o a nirp tişrâfs a erac ,as aerarcul al ,elas elemru al ,elas eliritnima al eniver aE .ezenopaj elelusni al ,ătaivnîer anobasiL al ,rumertuc ed etasăl eleniur ep ătucăfer anisseM al ,nacluv nu bus dniărt lulopaeN al midnâg en ăs :inicădăr icnâda tpifnî a-iş erac nî lutnâmăp ,iirif ela işesnî roleţrof a irivirtopmî etanuşrevnî iam ielec aţaf nî iş raihc ,ecirotsi itşirtser iram iam rolec aţaf nî iş raihc ,ătadoicin etşesărăp un eiţalupop O .ăsam nî irătum ietseca aetatilibisop etimda un a urtnep ,roliţăteicos a etnenamrep iţeiv ienu ela ,itşenemo roliţătilaer luţmis era iuciro nupmi es ele ăc urtnep etacovni iroeseda tsof ua ,leftlaed ,erac ,ecimonoce ezuac ătsixE .eiţalupop ăgaertnî o uâr eram nu ed olocnid tatropsnart if ra luirepmI ăc mucerp ,etrapa lutot uc tpaf tseca etimda a urtnep snuja ed e un ae iamun ,etaop
 15. 15. 51 acope nî ac ,einil ălpmis o ed abrov e un ăc tatăra a – enups o erac lurugnis e un iş – tnomuA-ruenruoT .iereitnorf arpusa rol roliiţpecnoc arpusa uinarts pihc nî măleşnî en ,iecibo ed ,rolinamor aţnivirp nÎ .ecinretup ed lef al tnus ătnizerp es erac eliiţceibo ,ratilim eredev ed tcnup niD .ertsaon iiţăceduj ănupmi es ăs etşeşuer un ,rolirabrab iinuiserp aţaf nî ,etatişal uc ,iopanî tad a erac iulec a ătircopi airotăcăferp :anuaedtotnid ănamor aeridnâg nî ,msilatnemitnes eciro ed ătispil ,etatilaer ărpsa are ec tot egeleţnî un a ănmaesnî ,iiseoM iihcev tad ,»naileruA iul aicaD« ed ,emun iuleca azuac nid iamun uigitserp ed iş eraono ed elupurcs al idnâg en A ...arăpa etaop iam o-n ăc aetocos erac ep aicnivorp nî racăm ie ed ămru ănâmăr un ăs iiţuacerp etiţnunăma iam elec taul if ra le tâcnî ,uirepmI iutseca irasecen ed tâta tsof if ra ,iţazinamor icad rol a etrap eram iam aec nî ,ilaicnivorp itşeca ăc dnâţimda ăcnî iŞ .ătelpmocni etraof anuaedtotnî ,eraucave o enupmi iicifircas etâc ertsaon eleliz nî tuzăv a-S .etităgerp atag eţniucol elfa iş -ăs uaeva ednu ,etrap ătla nî ,eizicerp uc ătacidni ătur o dnâmru ,emuna ătad o al alatsni es a urtnep ,elirăzeşa ăcsaesărăp iş-ăs eiubert ăc inemao ed iim al etsev ed ad a urtnep nredom tats nu ărtsaon acope nî enupsid erac ed elecaoljim ael-III la luloces nî tuva if ra luirepmI ăc ,drusba etse ec aeec ,dnânupuserp atsaecA .iirăţ iinâpăts esnuja ,erabrab eliinetepăc aeruia leftlaed o-supmi ua muc aşa ,rolirutnâmăp a eriţrăpmî o al ,azeşaer i-a urtnep ,adecorp aetup es un icăc ,ătazinamor tlumed iam eiţalupop o ed etapuco irupmâc ,eioven uaeva erac ed elirupmâc aiseoM nî rol tad if ra-s il ednu ,irotlucirga ed abrov e ăcaD .ănrai ed iş ărav ed ,rol ela iruşalăs ăuod elec ,rol lumurd ,tilocoen ed rol eliruiecibo uirotiret tla nu ep elfa iş
 16. 16. 61 ed etnegnitnoc rolinuigel elirucnalf urtnep ina ed icez ed uaesolof iiţarăpmÎ .tacidni ma-l erac ep lusnes nî iuluratoh a işăsnî aerarăpa urtnep iţisolof if uaetup ,ecinşap iiţaler ăresesuva es ,pmit nî pmit nid ,işutot ,erac uc iş emerv ătlum ed iţucsonuc iţog itşecA .tats iutla tats nu ac ,aetatirap edroca el ăs inemin tidnâg a-s un ătadoicin arorăc iş aitşeca tsof if ra eraciro ,irabrab ronu aeraovaf nî enuisec ătsaeca tâced avectla lutot uc are ,)ihcev iam lec ăcnî ab ,tarăpmî nu tpaf ed( ieisreP eleger erpsnid areitnorf acifitcer A .tulosba iam lec lulef nî atsaeca al tivirtopmî if ra-s ,iinamor o-tuva ua muc aşa ,iulutats a işăsnî aenuiţoN .ătnenamrep eidjemirp o ratilim eredev ed tcnup nid dnâtnezerp iş tperd ed elas roleţinarg arafa nî dniif ac o-taredisnoc if ra erilibats rorăc a irabrab ronu naiarT iul aicaD lamrof pihc nî ezedec ăs tutup a-n luirepmI .ieicaD iirisărăp ărugis eigolonorc o aed es ăs etrap ătla ed ep tişuer a-s un ,iedenom aerepurertnî nirp ,erugisen işesnî ele ,iizulcnoc al snuja a-s ăcad ,leftlaeD .ălaeşerg ăvarg o-rtnî iâmăr ăs anâţăpăcnî et a ănmaesnî lareneg nidro nu-rtnî ederc A .etibesoed etad al ,iro etlum iam ed ătârătoh tsof if ăs eiubert rolinuigel aeregarteR .edjedăn ed iroz iimirp al inever a urtnep ,tcnup nu-rtnî iza dnâdec ,irărujerpmî ăpud talicso a ,eracşim nî uerem tnorf nu ,tnorf nu tâced are un erac ,ăreitnorf ătsaeca ăc icia ed ătluzeR .iţătilibisop etla atnezerp ec ,ăciM aiţicS egnita ae ednu oloca ,enetnum ieipmâc ludnuf n-ănâp tanaB nid ,lutla al tăpac nu al ed ,işaeeca ,ăţnarugis uc ,are un erarăpa ed ărepo ătsaecA .iirănuD la gnâts lulam izătsa iş csenigrăm erac initşalm iş irudăp eleca ,initşalm ,irudăp ,etiucolen irutnâmăp ,retcarac srevid iam lec ed iiţacifitrof ertni ăs uaiubert erac nî ,ulbmasna gertnî nu ed ic ,ărtsaon
 17. 17. 71 74-54 .gap ,medibi 11 74 .gap ,medibi ,.”etibesoed iidjemirp rotâta ăcsaiuţeivarpus ăs namor lutats ac tucăf a iamun etaticitsale iurăc a ,lairepmi metsis tseca -rtnî ,lutla uas lef nu-rtnî ,ie iş ertni ăs i-udnâcăf ,ăcnî eregeleţnî o al esesnuja es un erac uc irotilăvăn ,eratoh erpsnî irotilăvăn rotla aeratnianî ecideipmî ăs ac ,raihc soJ ed erănuD ătsaeca ep ,uirotiret nu aemirp rabrab maen eratuc aierăc lusruc nî ,ănamor eiţidart ălibaumi ed ,ănitnazib ăcope ătsaeca-rtnî tucertep a-s ec aeec al midnâg en ăs tâced meva-n ,tiunşibo dom nî etatpecca elec ed ătibesoed aerp erap es in enigami ătsaeca ăcaD„ 01 a ed luiecibo ăpud ,erac ep ,eiţazinagro aenemesa o esisăg erilăvăn asiz ăc rugis E .ăuon lutot uc ,ălaiodnî ărăf ,are un ,ăcsaerătăt erilăvăn aeram ăpud ătadnî ,ael-IIIX la lucaev nid erazilatsirc ătsaecA .1521 al apap ed tirătnî ,7421 al ed cserugnu tca nu-rtnî );(ătatsnoc es – şegrA nid valseneS ac – inmod-izoveiov uc iş ,– iovotiL ac – );(eladoveiov irămehc dninilpednî izuj uc ,şacraF iş naoI ac ,izenc uas izuj ,eţeduj ed iinetepăc uc itşenâmor tats ed iiţazinagro iâtnid eleC„ .1 ”0 urcul işaleca are ,dnof nî ,ec aeec ,iulutats ătarotad a1iţu1birtnoc aerec iam es i un bmihcs nî aiurăc ,iulurotiucol amaes ep ,eregeleţnî o al esesnuja es arorăc arpusa elirurad iş eliidisbus ăgnâl ep ,ăcsaiărt ăs iţasăl uare aitşeca ;rolinuigel a ereniţertnî aeraotisitsoc tâced domoc iam are ,– ăţnilimu o ac lutubirt rai ,tubirt nu ac titocos if a ăcaf l-ăs tutup a iuluigitserp a ănredom aiţpecnoc iamun erac ep – ,luicivres aetălp es il arorăc ,iiţaredef ed lumetsiS .ăcizif rol aeraogiv urtnep uatuăc iî areitnorf uc etanicevnî elirutuniţ nid iirateirporp erac ep ,inamreg inoloc işoremun aillaG nî tazeşa ua muc aşa ,ărabrab eirelavac
 18. 18. 81 24 .gap ,].R.M.E.S[ nî etşesăger es lutxeT ,311-301 .pp ,2-1 ,9191 ,V ,ăcirotsI atsiveR nî tacilbuP ,ănâmoR aimedacA al ătucăf eiţacinumoC ,rolinâmor ela tats ed irăzilatsirc iâtnid eleC ,agroI ealociN 21 eliritnima ăpud ,are ec aeec ecaferp es a urtnep rol lucoljim nid etucăfsed aeba eliinetepăc al iş itşenâmor eralupop elesam al ,lanoiţan lutelfus nid ătanmesnî iam aec ,eiţulover o tiubert A .işusnî le lutarăpmî ,sunimod iul la namor seleţnî luihcevărts ăpud ,tsof a le rad ,irtşon rola eliţnim nî anuaedtot samăr a lunmoD .»iuluţeduj« ăraoirepus taidemi aetatinu ,»ireţ« ienu aiţaredefnoc tâced iş iiăv aetşbo tâced ,iulutas aţaiv tâced etraped iam aegrem un erazinagro ed aiţpecnoc ion al ăc ăsnî ănmaesnî un atsaecA„ .2 ”ertsaon roleliz lunuja nî ănâp dniP nid iec al raod tart1săp a-s aE .eriutăcla ălahrairtap ed eiţautis ătsaeca nî emerv ătlum ănâmăr ăs tutup if ra iinâmor ănretxe ăţneulfni o ărăF .initşerc roliratăt ela ,ănitnazib acinorc nî rapa ec ,eletnegnitnoc ednamoc ăs raihc ab ,ebjuls elelautneve ăcaf ăs iş elirurad ăcuda ăs ,amjid ăgnârts ăs irac ,iţlaliec iişupus uc egnâs işaleca ed ,ăbmil işaeeca ed ,maen işaleca ed ,iţnurăm irotinâpăts ,itşesur eliţrăp nî iş ac ,eif ăs naerănud luseş nî iş ievodloM eliăv nî ac eioven ătarăpaen uaeva ,iedraoh a etanitădnî ieţnideşer la ,na ep iro avetâc ed raod tabmihcs ,lucol nî dnâts ,iinah aşa tot ,rol rolirosecederp la iş roliţoiranaf la srucnoc lusocirf iş lutanilpicsid uc tâced leftla ,işap nirp ătcerid aiţartsinimda ed ărafa nî esamăr ,ertsaon elireţ dninâpăts iupihcnî top es un ,iepets iş iulutreşed rolinmod elirutăcupa irucaev aetâta ăpud dnâunitnoc ,itşecrut iinatlus mucerp ,icăC .atsaeca al luseretni tot dnâva ,ăresuniţnem lî ie ,);(aisuR nî iş rolineinarut la ataolpxe iş inâpăts
 19. 19. 91 34 .gap ,medibi 31 al ,– evitucesnoc irutperd iş iritnima uc irutăgel ărăf un iş – )eger nu ,esaerc l-erac amoR urtnep are lutarăpmî ednu( ,airagluB ,aibreS ,ainemrA ,urpiC nî ,0001 luna al ,airagnU nî ,esudortni namor lunuacS„ .31”ălairepmi ăcitilop etatilac ed iinmod ătraop o ertsaon eliciresib nid ecifargonoci elirătnezerper erac ep aeeca ,ănaoroc ărugnis o ecaocnid iş enupo es i a ed aioven ătmis es ăs tiubert a ,nafetŞ iulutnâfS a ăcinu anaoroC al ed dninev iulucata ,muciro ,iŞ .iretup ed ,erasecen ,irăpurg ienu lusnes nî ezeţneulfni ăs tiubert ua ,ineidapra roliger elirăclăcnî ,itşerugnu elirucata işutoT .apap al ed ,ălibasnepsidni ,aeratnâvucenib uc ,supA nid naignilorac luledom ,ăvals ădom ed izoveiov itşof ,rol iiger urtnep dnâva iţnum etsep ed iec rai ,ivals roliraţ la namor lairepmi lusiv ed iţinâpăts dniif inaclaB nid iec ,inicev al ed lugertn-a-ed ep ătatumurpmî if tutup a-n ,– eraotăznupseroc itşetelfus elirăts ,tirips ed eliiţizopsid iş ecirotsi elirutăgel icia uaespil erac urtnep ,etatiladuef ed cetsema nu ărăf – elanoiţan iiţătinu aeedI .şacraF icin ,naoI icin ua l-un erac ep ultit ,»lunâmor« ăcida ,»sucalO« :valseneS iul a sus iam ătanoiţnem amolpid nî enups es i ăc erap es aeeca ed icăc ,0421 al ed ăcnî etaop rad ,rugised 0031 al ep ed ăcsaenâmoR araŢ ătaot a ainmod leftsa es-udnierc ,– ănredom acope ăzaeziretcarac ec irutăgel – ,ălanoiţan iş are erac ălairotiret anu-rtnî ,etatilaer o-rtnî etatirotua o ,ecitna
 20. 20. 02 ed feş tseca egnuja leftsA .rolinottO la iş rolineigniloraC la lanoiţan lumsioge ie iş uizrât iam işusnî iş-a urtnep lanoiţan lutropar bus ibals aerp dniif ,atsaeca urtnep iţivirtop iam iec rap iî ,);(kjaV );(iulecud ia ainonaP nid iiraihgam ,dus al ivals ed iş initnazib ed ,supa al inamreg ed işnârtS .nuacS lutnâfS urtnep ,ăraoinido tâced tlum iam ,iş ecurc urtnep ătpul ed nagro uon nu ezeerc iş-ăs eiubert iî ,tucert nî ac işaeleca le urtnep dniif elairetam eliiţidnoc ,atsaeca urtnep ,iş ,rugnis ezercul ăs eiubert apaP .icinamtron »rolişor« luveiK nî ac ălarutluc iş ăsaoigiler ăţneulfni işaeeca aticrexe aetup un luţnaziB ednu ,ecihel elinitşalm nid iş ainonaP nid enitşerc elirutuniţ ,aibas uc eranitşerc ed inuisim iihcev aeraunitnoc urtnep ,etuac ăs col nî ,eraotidor ailatI nî enupmi es a urtnep ,elanoiţan iţătilager ienu la iş if etaop erac ,namreg etativisulcxe nî tnâmăp nu ep ănijirps es atseca iş ,I ottO nirp ,ecial iţătirotua iemerpus a erecafer ătsaeca eborpa ăs tilis e erac ,iepap aeramehc ărăf ,uon nid ăcidir es le ,tarăpmî iuleram iirinetşom a ,enretni iidrocsid nirp ,aeramârăfs ăpuD .enis urtnep iş enis nirp ,roliledifni aeranitşerc ăpud iş ,iărt a egeleţnî lE .rol iirirecuc iş iirăzeşa la uirotiret iunu ,iicnarf ,ropop iunu azab era ăsnî uirepmi tsecA .eraM lec loraC iul luirepmi taerc e rolirabrab iulumsinâgăp artnoc rotătpul tarozivorp nu ac leftsA .ătpul o icin sudnoc a-n iş eitsanid o-rtnid etrap ecaf un le icăc ,iepap csespil erac elenagro ilanosrep rol iişoicniderc nî ua aitşeca ăc urtnep erabrab elirirecuc iş elirătnâmărf ,eliiţidart nid iţacelp roliger iiţageled aenemesa ad a ăsnî iţilis tsof ua iE .eizrât iam iş ătaidem eiţavired o ed ,etatirotua ătla eciro ,iiţătinivid a ăcitilop eraname iâtnid aec ănmaesnî erac ,rol aţnezerp nirp aluna a ed lutperd mucerao ua ,elasrevinu iiţutitsni ecinretuptota ienu elemun snuja a ,»etnirăp« ăpap ed ultit rorăc la ,iemoR iipocsipe tnus irac »uezenmuD iul rolivres iivreS« .amoR nî tiftrej lulotsopa , elaS iiciresiB a »eilemet ed ărtaip« tucăf a-l erac ep aiuleca luşamru nirp ,supA nî ,ăsnî libiziv e lunmoD .sotsirH e lurugnis ,»tarăveda eger« ierăc la ,itsirhC aiselccE ,»sotsirH iul aciresiB« etse uidem iuluve a ăcitilop aetateicoS„ 41 . ăcilotsopa enuiţaerc ed ion roliţătilager anitad ael-IX 41a iululoces lutişrâfs l
 21. 21. 12 97 ,87 .gap ,].R.M.E.S[ nî etşesăger es lutxet ,149-129 .p ,6191-5191 ,IIIVXXX .t ,II .s ,ecirotsI iinuiţceS eliiromeM .enâmoR ieimedacA elelanA nî tacilbuP ,6191 )einui 5( iam 32 nid aţnideŞ ,ertsaon rolireţ lutucert nî ecitilop roliiţcerid lusnes iş aenigirO ,agroI ealociN ,.”);(etatilager ătsaeca urtnep leftsa sart e enuiţca ed lucreC .lubmatS luon al ed iro ăcitlaB aeraM al ed rolinâgăp lugarp nî egnuja av ăcilotac aerirecuc ec ănâp ,0001 luna ăpud ed etaicurc iion iiledifni tnus irac ,iulutirăsăR iicitamsihcs ep alis uc itrevnoc av ,nuacS iulutnâfS roliţagel elirunmednî al ,iş eicoljim aerănuD al ăzap ed ats av loraC iul ia icnarf iicud ed işurtsid rolirava la ,egnâs işaleca ed ,şamru tseca ;elas iiretup la tcepsa luon bus taerc a-l erac aiuleca arpusa eretup o icin agora av iş-un le ,icifitnop ep iş eceduj ăs ,ihcev iec iiţarăpmî ac ,amoR al inev av un ,»cilotsopa eleger« ,nafetŞ .enupus av i-eritşo ătsaeca erac ep aroleca la iş eraotirecuc iiritşo la ,»rolinitşerc lutarăpmî« e le ;ăcirebI alusnineP nî ,ecinatirB elelusnI nî ,iţanitşerc tlum ed iam rolec la niţup iam tâta uc iş rolicnarf lutarăpmî un ,– niuclA iul aţnednopseroc nid edev es muc – etse eraM lec loraC .margorp nu tad a-i apap ,cilotsopa eleger ep dnierC .iul iişamru ăcuda el i ăs uaiubert ,bmihcs nî ,irac ep aeleca urtnep sela iam iş ie esuda eliicivres urtnep ,enamoR iiciresiB la tnâfs ,enâm ,iza ,»cilotsopa eger« - ,nafetŞ ,cinu iulurotăcudnoc anâm bus bals aerp ăsnârts iş elas iirirecuc lutnâmăp ep ătaxif rotălutsednîen ăcnî ădnab ătaot a« e ainmoD .eenatnops ăcitilop erazilatsirc ed zac nu E .eirporp aiţidart nî iamun elinicădăr iş-udnâva ,ălanigiro eiţpecnoc o ăpud ăzaemrof es ăuon aec araţ ,0031 al ep ,irugnu ertăc ed iovotiL iul aeregnârfnî ăpud ,ărinu es eneşegra iş enetlo eliţrăp dnâC .eger ăciz iş-ăs citairda lumlH nid etnoc-zaenc teib nu ep uaeţătperdnî erac aeleca tâced iram iam iirotiret – niţup lec valseneS iş iovotiL – 0521-0421 al ed ăcnî uaeva ie işutot iŞ .ălager ănaoroc o etirem ăs erac iicivres namor iulunuacs ecuda uaetup un rol iijenc iş iizoveiov nid lunuicin iş ,inetşom enic ep uaeva-n iinâmor raD
 22. 22. 22 16 ,06 .gap ,].R.M.E.S[ nî etşesăger es lutxet ,621-701 .p ,6191-5191 ,IIIVXXX .t ,II .s ,ecirotsI iinuiţceS eliiromeM .enâmoR ieimedacA elelanA nî tacilbuP ,5191 eirbmotco 9 al ed aţnideŞ ,uideM luvE nî ăcinaclaB alusnineP nî inâmor iş iraglub ,ibrâS ,agroI ealociN 61 68 .gap ,medibi ,.”ilibats aetup es un ărutăgel ed leftsa o ,aetşonucer i-un erac ,airagnU uc ătadoerv tacăpmî if es a dăv es un ,ataşuM ,ăciif nid aiutseca iişamru icin ,ocţaL uăs luif icin ,le icin eceraoed ,iş ,ăladuef ăţnedneped o icin lusnâd uc aecuda un ,gaebirp iş tatlover ac ,iuleger ieţniov artnoc avodloM nî ucert erac luleber nadgoB .»ăcsaenâmoR araŢ« ,ăraţ o ăresaiemetnî irac aieca ed ăţaf ,eicnivorp ed feş ulpmis iunu aeretimirt nirp ,ăţnerucnoc ed enuiţaerc o ed ic ,ăraţ ăuon o ed abrov e uN .le iş »nâmor doveiov« rad ,ievodloM aiaB al lager natipăc ,şogarD lunaşerumaram ep aenupo iî le ,ădoV urdnaxelA iul ,»rotătăts enis ed nmod« :tasăpa iş edepmil eciz işî gnulupmâC al ed uăs lutnâmrom ep erac aiulecA .şegrA al itşenâmor ieţnednepedni iireiemetnî artnoc eraM lec civoduL iul a ătpul ed ămra o tupecnî al tsof a ievodloM aeradnuF„ 51 .iovotiL edac iş ătpul es tubirt ed iş uigamo ed luzufer urtneP .dnâr ep iinmod iţot ătara o erac ep uigamo urtnep ieisluper arpusa iş aiţneta egarta moV„ . ” ievodloM a »ăcsaenâmoR araŢ« ina ed iceziert et61e51 aerăpa av ătcapmoc lairotiret sp iş lanoiţan leftsa toT .enamor ecitilop iiedi a ,ăralupop elac ep ,enuisimsnart atpurertnîen nid ic ,– ieiţarcotua la tâced retcarac tla raihc dnâva ăcsaebrâs aetatilager - ,inaclaB nid ivals iinarevus al ed icin - ,etrap ătsaeca nid ăţneulfni o lutot uc iudăgăt a ărăf – iratăt al ed un ,ătaul ,tarcotua ed ,sunimod ed ,nmod ed aetatilac era doveiov-eleram ,ludoveiov iŞ .ieporuE lusupA nid eletats urtnep ănredom ăzab ,ălairotiret aiţpecnoc uc ătnelavihce ălanoiţan eiţpecnoc ed leftsa o tirăsăR nî erapa ărao aiâtnî urtnep iş - ,»ăcsaenâmoR araŢ
 23. 23. 32 16 .gap ,medibi 71 iicnivorp eranuşrevnî uc dnâtupsid ieilgnA eleger ,lusupA tot igertnî irucaev esiărt ,iunămin aţnilimu ărăf ,irac nî emrof ed ăţaf eisluper ătsaeca ec ed iŞ .aiubirta o-i erac ep aeraolav nmelos ătara ,tirod tlum ed citilop tca tseca aeşrâvăs es erac nî iulutroc aznâp ădac ăs dnicnurop ,eleger dnâc ep ,eidegart ed tişrâfs iunu a ămini ed aereişâfs uc ecaf o le ,aemoloC al rimisaC iuleger aetnianî tişrâfs al ăcaelp es eraM lec nafetŞ dnâc ,iŞ .»nitalap« ulpmis nu aedev a csecintărădnî es erac nî ,csenevodlom lunmod al ed iinolop rec lî urcul işalecA .ăcsaenâmoR araŢ nî iş ac icia ,snes tseca nî irăcrecnî ecaf airagnU ătad o un eraM lec nafetŞ al ănâP .eranrâta ed ămrof ătsaeca uc etşemuţlum es iş uălrâH al ănâp ednurtăp dnumsigiS eleger uigamo ed luzufer urtneP .uon nid edaonnî o-s ătac civoduL eleger iro etateper ed erac ep ,eladuef irutăgel ienu aerepur nirp epecnî aE .avodloM ătnizerp o etşilevirp işaeeca iŞ„ . 1”»uezenmuD iul alim uc« rol aiţarcotua ed tâced avect7la ed enretni elemolpid nî uitş un ie ,iul aţniitş urtnep etad enital eletca nî ,iuleger etucăf eliiţaralced nî csemirp el ăcaD .eladuef iirotad ed epacs ăs ătuac irtşon iinmod ,inuisec etseca ed işutot dnâtiforp ,tlum ed atâta ep ,– luşalmA iş luşarăgăF – ,eduef ed ămrof bus elairotiret inuisec ronu luţerp uc iş eif ,irutperd etseca emrifa ăs lunarevus tlum ed eniţ tâc eP .nicev iulutager ela eladuef irutperd urtnep ijirg işaeleca ed iş rad ,iulunidiV aitsehc ed iamun un ,suda e eraM lec civoduL uc ădoV-ucialV iul luiobzăR .0331 nî adasoP al tibordz e erac ieiragnU iuleger a ăratilim aiţnevretni ăcaovorp barasaB vitom işaleca urtneP
 24. 24. 42 26 ,16 .gap ,medibi 81 ela aeleca ac ,uare un ie roliruâr elinigirO .atperdnî o iş aenâpăts o ,urtsiN al turP al ed ,turP al teriS al ed ,tirăsăr erps irirecuc ienu aţniruşu dnâc ,erazinagro ed ie azaf nî niţup lec ,ieiragnU turec ed cimin aeva-n ae :eraotârătoh tnus irac ,sela iam eţnivirp ăuod nî ăcsaenâmoR araŢ ed aebesoed es avodloM„ .8 ”cserugnu iulutager ela ,roliraihgam la tats ed lutperd1 tot iş ac ,ăţnese nî elaveidem ,enuisnapxe ed roleţnidnet azab ăzaemrof izătsa iş erac eiţidart o dnionnî ,iiţătilasav la tcefrep luxen ,navsăR nafetŞ iul iş luzaetiV iahiM iul anuad nî ,5951 al aecăfer ,lunivroC şaitaM iş lutarăpmî dnumsigiS iul roliiţidart la rotinetşom ,yrohtáB dnumsigiS iul lulaedrA raI .eirucub uc ătimirp tsof a ,işnivnî ed ăţaf iulunaroC eliiţpircserp uc etanibmoc nahzihgniG iul ela ezenihc eliiţidart nî are erac ,tamra rotuja iş tubirt ed eirotad alpmis nî atsisnoc erac rad ,»etatinarezus« vizuba iamun ătimun ,iicrut uc arutăgel aeeca eD .atsixe etaop un erac ărăf ătulosba etatinarevus ed rolirutperd aeregnita ărefus un erac ,nredom iulutats amrof nî ăresazinagro es itşenâmor elirutuniţ ,ieinoloP iş ieiragnU a ănilped aetatiladuef iş csebrâs lumsiladuef -imes ertnî ,ieiragluB la ăcitna ăzab uc lumsilairepmi ertnî ,ăc urtneP .erecert nî inesupa iiţarăpmî uc iş irutăgel ed leftsa dnâtuăc ,iulutpeip a iş iirug aeraturăs ed ămrof nî ,erecălp uc el-udninilpednî ibrâs iiarc ,eringij o icin ărăf caf es eranihcnî ed eletca inaclaB nî dnâc icnuta atsaeca iŞ ?tperd ed eiţidart ăcsaerif o iamun aedev le erac nî ,narezus lusnivnî uc etatilasav ed irutăgel ronu aerepur al ,ietpul luiot nî ,racăm tnemom nu ,ăcsaednâg es ăs ărăf ieicnarF iuleger
 25. 25. 52 26 .gap ,].R.M.E.S[ nî ,uideM luvE nî ăcinaclaB alusnineP nî inâmor iş iraglub ,ibrâS ,medi 02 68 .gap ,].R.M.E.S[ nî ,ertsaon rolireţ lutucert nî ecitilop roliiţcerid lusnes iş aenigirO ,medi 91 iinuiţca a ăcitsale aetatilibom nirp iş edev es atsaecA .enredom iicope la nilped ep e citilop lutirips raD .loponairdA ăgnâl ănâp iş ,aerănuD ărucert itşenâmor itşo ,iulunatlus avirtopmî ,iro aetâta eD .aelopociN ,rotăcert pihc nî ,esaul ucialV ec ăpud ,iertsiliS la ,iegorboD la nâpăts if av ,ieiragluB aerecafsed al ,iş rolicrut avirtopmî icinaclab rolinitşerc eleţnilis atuja av );(aecriM„ .0 ”eirotad ăsaoirepmi o ic ,eiţibma ed eiţatsefinam o a2re iam un atsaeca dnâc tnemom nu-rtnî ,aerinetşom aul el a dnâtuăc ,ănivretni ăs iţitipsi if rov ie ,ecafsed rov es erănuD etsep ed eletaraţ dnâc iamuN .rar etraof tâced şegrA nid iinmod tacrecnî ua-n inaclaB nî iiţnevretnI„ . ”izăzaim al iirănuD aţinarg iş tirăsăr al iulurtsiN aţina9r1g egnita tutup a iineced avetâc nî erac ,avodloM ac ,eradilosnoc ănilped nî etadoveiov iş eţeduj 0521-0421 al ed ăcnî misăg erac nî iş ihcev ed aşa tnus inigiro ierăc ela ,ăcsaenâmoR araŢ tatlovzed a-s un etraped ep iciN .iulutlO iş iuluiJ ela iţnum ed olocnid elirusruc ep aruşăfsed es ec ăuon aţaiv ed ac iimiuces iiţapraC ed olocnid aecertep es ec aeec ed ătaţninema are un ae ,aepecnî erac citilop iş ratilim msilaer ed emerv auon nî ,ieiragnU aetrap erpsed ,raI .ădoV nadgoB iul aenuiţaerc urtnep etraom ed eidjemirp o tnemom işaleca nî aiutitsnoc un ,aduB nid eleger ep iş şegrA nid lunmod ep pmit işaleca nî aţninema erac csecrut lucata ,aeliod la ,iŞ .iuluicilaH eliţrăp nî ic ,cserugnu iuleger lulaedrA nî ,naetnum iulutapicnirp
 26. 26. 62 36 .gap ,].R.M.E.S[ nî ,uideM luvE nî ăcinaclaB alusnineP nî inâmor iş iraglub ,ibrâS ,medi 22 68 .gap ,].R.M.E.S[ nî ,ertsaon rolireţ lutucert nî ecitilop roliiţcerid lusnes iş aenigirO ,medi ,.”irilăvăn ierăciro sihcsed are tats luon dron al ăsnî bmihcs nÎ .tucert ed aerg iam aec rol aetrap uc iiţapraC uare supa aL„ 12 . 2”enis ed ărugis ,eimonotua ătatcepser o ic ,rolirug2nu a ,icinaclab rolivals a ,rolicerg a ac ,eivalcs o tsof a-n icrut ed ăţaf ărtsaon aerenupus işăsnî tâcnî ,ătpaeleţnî eiţidart ătsaeca ep ătaiemetnî enib ed aşa iş ălamron eratlovzed o-rtnî ,iriudugz ărăf ,tuniţnem ma-en ae nirP .iiretşaneR acope nî lusupA tot ăzaeşiţăfnî l-erac ep ,nredom retcarac nu iş rad ,icinretup inamşud ertnî cim ropop nu urtnep etatisecen o iamun un ,are ae ;»ăhalav eidifrep« :ăcitilop ătsaeca timun ua irtşon iiniceV .erarebil ăpud iş erarebil al ănâp ,erănuD etsep ed irtşon rolinicev elirăţrofs tiţelfusnî a le iamun epaorpa dnâc ep ,irtşon iişatnianî ed ătadoicin tatpecca tsof a-n ărutneva ed lutiripS .eiţidart o ac ie aeraruşăfsed nî tiutitsnoc a-s ae ,ălaer ,rolirărujerpmî ălibatpada ăcitiloP .atsaeca iş ănredom ed aşa tot ăţnirec ,12dron al ăţinarg ed eratuăc o ed abrov e ,inâmor aednirpuc rolirotsăp eletnum iamun ednu ,aiţucoP urtnep eleţnilis ,0061 al ănâp epaorpa ,etşeiutlehc işî ăvodloM işaeeca dnâc iŞ .ănredom iced ,ălanoiţan eiţcerid o ăsnî e atsaecA .avodloM iş eniţ mucerp ,laedrA ertăc aeleca al tlum iam eniţ ăcsaenâmoR araŢ ăc tidăv e ,eraotirecuc eleţnidnet etaot niD .irutneva a ănămas eciro erijirgnî uc dnâtive ,irutivol ăd iş etşeiuzbihc ,ăvresbo aE .itşenâmor
 27. 27. 72 61 ,51 .gap ,medibi,.”ăţaiv al eliţătilanoiţan dnizert ,lutla al tăpac nu al ed aporuE tareiertuc a ăsecnarf aiţuloveR iişnâd urtnep ,iutsed meva irac ed ,cirotaro uiganitobac nî iitşilaiceps urtnep ,egniral nî cetnâc uc iiroter urtnep ,ăţnatsmucric ed iirotaro urtneP .ălaeşerg eram o etsE .uăs lurotiiv uc ,eliiţidart uc ,abmil uc ,tibesoed ăcsaiărt ăs lutperd era eiţan eraceif ăc iş iiţătăniărts aetrap nid erasăpa eciro ăzaetecnî etnianî muca ed ăc ,eirporp ăţaiv o al acidir es a ed elibapac tidevod ua-s un erac rolec iş iărt a ed elibapac roleraopop rorutut eţnuna ăs iş aţibmârt ărug al eiup ăs tâced tucăf if ra-n eram aec aiţuloveR );(ăc );(siz a-S„ 71 ,61 .gap ,medibi ,.”irat iam roleraopop ebals iam eleraopop enupus a ed ,eraotirecuc ieihranom aiţidart ăunitnoc erac ,esecnarf ieiţuloveR avirtopmî aerangidni tacidir a-s ăc urtnep ic ,ăsecnarf aiţuloveR o-tacovorp a ăc urtnep un tsof a ,ămru ep tizert a-s ălanoiţan aţniitşnoc ăcaD .ui-I noelopaN iş tucăf a aşa tot iş ,tutup a ednu tinâpăts a iş tutup a ednu tirecuc a ăsecnarf aiţuloveR ,aD .iţutriv ienu a ,ehcerăp ărăf tnelat iunu a ,eţnegiletni eticulărts ienu a ălanoiţan aeredreip adualpa ,ăsaoregnâs anecs adualpa ,dofaşe ep iinuiţan la uezenmuD ed tatnivucenib iam lec lupac aedăc dnâc ,erac aleca iş ănitolihg al aetemirt erac aleca »luropop« tad a ăsecnarf aiţuloveR .tnus ednu ,ijetiven rolişotomogz »luropop« uc ,tnus ednu ,iţucăt rolijetiv luropop dnâdnufnoc ropop ed lunimret mănaforp un ăs iş ,ălaiţnese e aeribesoeD„ medibi,.”ăcinte aenuiţan ed tibrov a-n ,ăcitilop aenuiţan ed tibrov a„ erac eiţulover ,)medibi(”ăsecnarf aiţuloveR urtnep aenuiţan ănmaesnî„ ,)medibi(”roşu etraof ătaţurc if tutup if ra erac ed iriudugz etlum iş eşlaf inuiţome etlum ecitilop ertsaon iiţeiv tad a erac ălarutacirac amrof nî tucsonuc ma-l muc aşa ,»luropoP«„ 61 .gap ,6191 ,etnuM ed iinelăV ,csenâmoR lumaeN airotăgeL iş aifargopiT ,5191 eirbmeced 31 ed auiz nî nâmoR luenetA al ătuniţ ăţnirefnoC ,ecinaclab eraopop ănmaesnî eC ,agroI ealociN ,.”iul iirădbăr lubmihcs nî ătăpac niţup ed tâc iş ădbar tâc eitş uezenmuD erac ,tarăveda lec luropop e un izărts ep ed eliiţartsnomed ecaf erac rolitşerucuB »luropoP«„ 32 . ” rolinarăţ a aec ]etse en[ iulumaen rolirişusnî aerart42ă32 iş acnum etşevirp sp ec aeec nî eraotârătoh iş ăsaoremun asalC„
 28. 28. 82 ănâp tireip ua irac ,işatso izidnelps etşin tsof ua aitşeca iireiob ăc tarăveda etsE .uiâtnid iec uc iamun esesămăr ăcdniif tutăb tsof a ,ineiobzăR al tutăb tsof a nafetŞ dnâc iŞ .iinarăţ uc iş etatrup tsof ua );(eraM lec nafetŞ iul eleiaobzăR„ )].I.p.I.v.P.D[ ,39.gap ,9391 ,itşerucuB ,uiţuoroT .E.I ,anivocuB arutidE ,a-I aetrap ,ui-I lumulov ,eratnemalrap irusrucsiD ,agroI ealociN nî ,roliţatupeD ieremaC a 7091 eirbmeced 31 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,ărarga aegeL aL ,agroI ealociN( ,.”iireiob uc iamun un rad ,rolireiob luţarb uc iş tutăb a-s eraM lec nafetŞ dnâc tnemom nu tsof A„ :zeinilbus iŞ 31 ,21 .gap ,medibi,.”rolinareţ aftrej iş acnum nirp tuniţ a-s araţ ,rolicruT aetniannî icnârb nî uaedăc iţot iş ,roliigelivirp rorutut a eiţnarag ,ieirtsuA iiţitep uaecăf iiţla ,rolişuR aetniannî ailehgnave iş aecurc uc uaeşei iinu dnâc ,eliirotad ăresatiu işî sus ed elesalc dnâc pmit nu-rtnî ,ăc enups rov elE .irăţ ietseca elelana ăsnî iţabertnÎ .abaeged ăbaertnî i-irac roleca ac ednupsăr rov uas ednupsăr rov iţ-uN .tmis ec ,rol elilenetso iş elijirg ertnî ,abertnî i-un ,irtşon rolinemao lutelfus dniif aşa ,iceD !iţot ep aceduj av erac luezenmuD al rugis lepa nu ,etatilamrof o icin ărăf ,ecaf erac iş ăţaiv o o-tirămru a erac ep aetatperd tudreip a ,irulezem urtnep iel icnic iec egitşâc ăs iţacova iod ac urtnep ,erac tucăt iulec ludnâg nî etşebrov ec itş iţa ăcad ,iŞ .iţeiv ăuod a lutsor irumăl a urtnep egnuja erac ,ărugnis anu ,ăbrov o ,uezenmuD turv a-l erac ep lusaec al ,regluf ed erirăcil o-rtnî enups erac ,irucol eleca nid iulurotiţep a ăraoirepus aiţcnitsid era-n aleca icin ,tairaton ed aiţces al sircsnî tcartnoc nu ănmaesnî ec iş ertsez o ăzaenâv es muc eitş erac tucserc enib rănât tseca icin ,ăloerua o uc ărujnocnî l-erac ănimul ed ăzar o tpus tehcub luciteop dnâznitnî ,ehcnunegnî iş eiţaralced o urtnep ăzaesirf es erac ,ael-VI la cirneH iro ael-VIX la civoduL lits relavac tcefrep iam lec iciN .iululecsuM ela iruialp elerebil ep ed aţaiv csednilgo erac ,inetoB-ucsenoI iul elinigap nî i-iţirepocsed ,rol roletnemitnes aetatirup iş aetatsejam ătaot nî iţetşaonuc i-ăs iţiov ăcad„ ,inemao itşeca eP )medibi(,.”ăzaeluceps l-un ,ăgirts l-un ,enups l-un ăcdniif ,eirtap ed lutnemitnes miudăgăt i-un ăS„ 21 .gap ,0191 ,etnuM ed iinelăV ,csenâmoR lumaeN aifargopiT ,0191 eiraurbef 12 ed auiz nî namoR al ătuniţ ăţnirefnoc o-rtnid iedI ,?»airtaP« e eC ,agroI ealociN ,.”ăcsaerăcelf un ăs anitad ua erac enif roliriţmis iinemao tnus ,);(ăcat ăs snirped ua-s irac ,etlum rolioven iinemao tnus„ ropop lutarăvedA
 29. 29. 92 lutirips nid cimin uaeva un irac ,isecnarf işupus ed iim ed aenupsid secnarf lutalusnoc ;iervE ed ăletneilc ătagob etraof o aeva secnarf lutalusnoc iş ănâP .ăniărts aiţcetorp bus tucert a iş etalusnoc eletibesoed al sud a-s ion al ed aemiervE ătaot icăC .0781 al ep ,rol aereiemetnî al ed ,iervE ed ăţaf roletalusnoc rorutut aiţautis are atsaecA .elirecafa ăcsaeref il ăs ac urtnep ,ătaceduj nî erepa i-ăs ac urtnep eleţnilis etaot tad ua-iş erac ,eniărts eletalusnoc taiemetnî ua-s dnâc ănâp emerv avătâc tucert A„ 571.gap ,medibi ,.”iniărts ed uare tâc enib etraof ătara ăniărts ălsaerb ac rol aiţautiS .rol lucoljim nid iţaul eiţilop ed iţnega ronu ,etisopmi ed irotăgnârts ronu ,erasacnî ed iranoiţcnuf ronu işupus uare ;iirăţ roliranoiţcnuf işupus uare uN .ievodloM a ăcimonoce aţaiv nid etrap eram ăbia ăs ăresesnuja 0581 al ,rotijirgnî rămun nu-rtnî ]ajed[ uare 0571 aL„ 571 ,471 .gap ,medibi,.”ertsaon iirăţ arpusa titsupăn ua-s ie icnuta ,etşinil ănilped uc ainoloP nî ţogen ecaf aetup iam es un dnâc ,eramru nirP .ainoloP icnuta are erac rad ,ertsaon eleratoh al airtsuA iş aisuR izătsa etse ec aeec nid ,airtsuA nid iş aisuR nid tinev ua );(iervE raretil ,enups iam es il ,arorăc iş iervO ]ainetnuM nî[ icia eciz es il arorăc ,inadiJ avodloM nî csemun es irac iniărts itşecA„ .)medibi( ,.”iniărts lutot uc ,ăţaf ed lutnemom nî iş tnus iş ,tupecnî al ed tsof ua iniărts itşeca„ iş )471 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,roliţatupeD ieremaC a 8091 eitram 7 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,ătamra nid rolierve iiretaocs aitsehc nÎ ,agroI ealociN( ”enuiţan ac iţinev ,rămun eram nî iţinev ,iniărts iţla iş csenlâtnî es ,enis al ed tinev ua erac ,iţelzăr iiniărts ăgnâl ep„ ,ion aL ?etateirporp ăcim ătsaeca tireip a muC 49 .gap ,medibi ,.”cirotsi lurăveda e atsecA .ărtsaon aţnilimu ,aenişur iş epecnî iulunarăţ a icim iiţăteirporp aerieip uc raI .ion al eijetiv ed acope epecnî iulunarăţ a tnâmăp ed aetateirporp uc ,icăC .tnâmăp ed irateirporp rolinarăţ a ,rolinarăţ a ăcintărădnî aetutriv uc ,etaot ed etnianî ,ic ,etibăls itşereiob eţrof uc un ,etraped iam tarăpa tsof a ievodloM la csenâmor atseca lutnâmăp icnuta ănâp rad ,ăcsaenevodlom araţ nid ireiob ed dnâr tla nu iul ainmoD nî tacidir a-s iopA .rotăgnivnî tişei a le ,eraM lec nafetŞ ăgnâl iinarăţ iş tatpul ua ăsnî tlanÎ ludoP al dnâC .aeregnârfnî tinev a ,iinarăţ tsof ua-n dnâc ,ătai ,raD .ăblA aelaV al ed acnul nî lunu al
 30. 30. 03 nî tpaf ed ăresamăr iratămăc iiniărts ,aetseca etaot uC .ărusăm ătsaeca irătnî izuroM urdnaxelA );(iş ,etas nî aeredeş rolierve lutot uc dnâcizretni ,lacidar etraof ăzaedecorp acihG urdnaxelA erogirG„ 605 .gap ,].R.P.I[ nî ,rolireiob aţaiV .iiervE .itşenărăţ iesalc aeredăceD ,agroI ealociN ,.”iăs rolirotivărto iş rolirotataolpxe eleraehg nid iirăţ roliţătuerg la rotătrup tnatropmi tseca ep epacs ăs ac irusăm ăraul iţoiranaf iinmod aeeca eD .inevodlom iinarăţ ep eilemet nid ezeniur ăs ac urtnep aespil iamcot erac lutnemele ăriutăcla etas nî„ ,iiervE aşA 341 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,roliţatupeD ieremaC a 8091 eiraurbef 81 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,rolemuicrâc iegeL aitsehc nÎ ,agroI ealociN ,.”iulurotataolpxe anâm nî ătraom eiretam o ac ădac ăs le iş ţmis eciro ăgurtsid i -ăs ,tnâmăp al mo ep ăcsaetnârt ăs tâcnî ,tivirtop aşa etse iuluervE luihcar„ erac nî inehguD )605 ,505 .gap ,medibi( .”inehgud ed leftsa uaeva ie irugrât nî iş eşaro nî iş raihC .rotiderc iulusominirăm eliniâm nî lutot uc aedăc mo luteib tâcnî ,eram ed tâta tiderc nu ,ămuicrâc al ănâm lî iinrei lupmit nî elibatner iiţapuco ienu aspil iş ă g i l ă m ă m uc ătsaorp anarh erac ep ,iulunarăţ ăradroca iş erecafsed ed tperd tseca ădnera nî ăraul iierve muca ;esaotrips irutuăb iş niv ădnâv ăs lutperd etativisulcxe nî uaeva rol eliişom ep iirateirporP„ 505 .gap ,].R.P.I[ nî ,rolireiob aţaiV .iiervE .itşenărăţ iesalc aeredăceD ,agroI ealociN ,.”ălatipac nî rol aţnezerp tâcediamun aerec luiecibo dnâc ed ,aişom irugnis uavitluc işî iroerar iamun aitşeca eceraoed ,rolireiob e l i i ş o m n i d ) ; ( i ţ ă c u b ,ă d n â r o , ă d n e r a n î u a u l i e ă c i d a ; i r a d n â r o ac iţucsonuc tnus ,ătpur o ,ălaiceps erad o iuluruazet uaetălp ,ileiovnî ienu amru nî ,irac ,iierve ,ael-IIIVX la lucaev nÎ .csenevodlom tnâmăp ep rateirporp iăs iişamru uc ănuerpmî egnuja leftsa iş işezăr al ed tnâmăp ed ătacub o antuP luţeduj nî raihc ărăpmuc lutla nu ,tacsifnoc col nu nafetŞ ehgroehG lunmod al ed ădnera uerve nu leftsA .irasecen iinab ăbia ăs aeseda ărăf ,irutinev ed lulef tot ădnera nî uaul erac ierve oloc iş ici minlâtnî ael-IIVX la lucaev n΄ medibi ,.”ăralusnoc aiţcidsiruj ion al taţniifsed a-s dnâc lutnemom nî ănâp işupus tsof ua iŞ .»nahtretnU« cseţmen lutnâvuc al ed ,işupus :ănmaesnî ec aeec ,– avodloM nî izătsa iş tucsonuc etse ropop tseca erac tpus emun – ,»inatrât« ,ărucojtab nî ,uaimun iş es erac aieca ed ,ion al ed iervE uare ic ,secnarf iuluropop eliţătilac nid uas ,secnarf
 31. 31. 13 medibi ,.”ăţnirefus as atagnulednî uc iş as aftrej uc tivirtop emuna iş ,supus aiutseca iulumo ătaot aetatperd iad i-ăs eiubert ăc ănmaesnî atsaeca iŞ .iulutnâmăp aţaf ep ed mo supus iam lec talucs a-s ăc tnetap lutpaf aem aetnianî ma :iiroet icin ,icitsitats icin cseiubert im-un eiM .urcul eram ănmaesnî atsaeca );(tucăf a ec aeec ăcaf ăs etşărătoh es ,etiuigelen iş etiuigel ,iretup iirăciro aetnianî aetnurf ăcaelp erac atseca lunarăţ ,dnâlb iş nub atseca lunarăţ ăcad ,iŞ .eiao o ac nub iş dnâlb e lunarăŢ„ 29 .gap ,medibi ,.”ecert un iul elirutperd etsep ăc iş etse un cinzarbo );(iamun ,luteib ,ăc tnedive ,ăcitametsis eralipmî o erefus igertnî eloces ed erac ,narăţ nU„ )29 ,19 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,ărarga aegeL aL ,medi( .”irtşon iinarăţ tnus muc tâced soifs iam iş etnimuc iam eif ăs erac aporuE nî narăţ ătsixe un ăc urtneP .eraolav era un ălaocsăr nirp ăţnedive nî erenup ătsaeca ăc ănups es im un ăS .iiminărăţ a aer aerats ăţnedive nî sup ua ]7091[ eitraM nid aeleca elelaocsăR„ ,iceD medibi ,.”nups iam un rad tlum iam avec nups ăs aetup şa iş aerv şA .tot ed iş eiţartsinimda ed enupsid erac ,reşiF ihcoM ed tâced etlucsa un ăs snirped a-s aemul ătaot ăc urtnep ,iiminărăţ enib ecaf etaop un ăc aenups im-erac nî ,avodloM nid lanumoc rotcepsni nu al ed eraosircs o timirp ma etucert eleliz tâced etraped iam un iŞ .avodloM nid eţeduj iert-ăuod a ăgaertnî aiţartsinimda ed eliz ed ina supsid a atsaeca aitsanid ăc eciz etaop es – ,dnâruc ed ]tnemalraP nî[ icia iş tizua ma-l iş ,sed taţniubertnî a-s icăc ,tnâvuc tseca zeţniubertnî – ,rolitşereşiF aitsanid ă c e n u p s e t a o p eS .eledarg etaot ed ieiţartsinimda arpusa eraotişrâvoc ăţneulfni o ăticrexe le tot iş ,eliruţerp ăzaexif le ,lutnâmăp era luşadnerA„ 77 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,9091 eirbmeion 32 ,uigaseM al aiţucsiD ,araŢ iş eleditraP ,agroI ealociN ,.”7091 nid ălairetam aidjemirp iş suda ua-en ăcitilop ătsaeca nirp etnemele etseca„ tâcnî ,)98 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,ărarga aegel aL ,medi(”rov muc le ed nupsid erac irutsurt nî iţasinagro ,ierve rolişadnera anâm ep erişrâvăsed uc tad e lunarăŢ„ medibi ,.”iulucinvarpsi ezeserda es ăs racăm ărăf ,ţerp cim iam lec ed elirurcul iş ănâp iulunarăţ aetruc iş asac nî rol iiţnega nirp uairpop iş eirotad ep uaedniv ie :iirăţ ia iradnâro iiţiunşibo uizrât iam ăruf iş inab ed esraots etas elecarăs
 32. 32. 23 tatuăc a-iş 0561 al ănâp tucăf ma ecirO .sotsirH urtnep lutot :eraotăcudnoc eedI .eixodotro urtnep ,ărafa nî iş urtnuănî ,etamrucen ietpul aeretşaonuc ăgnâl ep ,etruc al ed rolirălpmâtnî aţniitş iş dnârtsăp ,elesnâd ăgnâl ep tiărt iam a ăcinorc o etâc aiba ;);(roliţnifs eledual ,itşeciresib elirătnâc tsof ua arutaretiL .ecurc ep tingitsăr sotsirH iul la ,iiciresiB lunamşud ic ,iulurotinâpăts la ,iulutats lunamşud tsof iam a-n lunamşuD .ărtsaon abmil iş etşesirutrăm muc ,aigiler e aegel muca ;ărbmu nî tlum iam tot samăr a ,namor iulutucert a einetepăc ed arutăgel ,ălivic aegeL„ 502 .gap medibi ,.”ertsaon ela ilocş iâtnid elec tsof ua );(iced eratnâc urtnep iş eritic urtneP .eratnâc iş eritic ed guşetşem nub uc ilăcsad uaerec es iram elec eliciresib nî ;icidălv uaiubert iî iirăţ ;rolirăgulăc aerionnîerp ed tinetnocen eioven aeva aeritsănâm ;ăbjuls ed eioven uaeva iirăgulăC .roliciresib iş roliritsănâm a tâced icnuta are un ălaocş ătlA .ălaocş nirp tităgerp are le atsaeca urtneP .ătnâfs aetrac al uaetic ,lureiob ,luţevogrât ,lurarutrăc – emul ed suserp iam eţniif esaomurf ed ,enâz ed itşevop ,);(iiciresiB ia iţnifs ed itşevop :uaemuţlum l-erac iş tacemref are erac ed etirolfnî itşevop ed ihcnunăm gertnî nu uc iram elec elirăbertnî nid eraceif al aednupsăr lunarăţ dnâc eP„ 402 .gap ,].I.C.R.I[ nî ,5091-4091 iina nî itşerucuB nid enâmoR roliemeF aetateicoS al tuniţ irenupxe ed iululcic lurdac nid ăţnirefnoC ,nâmor iuluropop a ăcsaetelfus aţaiV ,agroI ealociN ,.”tiărt ma etnifs ie eliţrăc ertnî iş ,eratperdnî taul ma-en asnâd al eD .ănitşerc aegel nî etaot ed etnianî tiărt ma ,ina ed etuS„ 471 ,371 .gap ,].I.C.R.I[ nî ,5091-4091 iina nî itşerucuB nid enâmoR roliemeF aetateicoS al tuniţ irenupxe ed iululcic lurdac nid ăţnirefnoC ,csenâmor iuluropop aţaiv nid eraotăcudnoc eliedI ,agroI ealociN ,.”inemao ed eribui eram iam aec ,etaot ed etnianî ,ăcida :aţniurib ărugisa ec elirişusnî enis nî aeva ănitşerc aegel icăc iţrăp etla nî iş ac icia ăgnivnî ăs tiubert ua ie ,tsof if ăs iniţup ed tâC .initşerc eif ăs tiubert ua aitşeca ertnid aviţâc ,aiţărăpmî ătaot nid iţaul ie iitşinoloc iişnâd ertnî tatumărts a naiarT iul amoR dnâc raD .inâgăp răveda nî uare ,inaclaB iş iţapraC nid ,ecirili-ocart elirumaen ,irtşon ia işomărts iţatrăped iam ieC„ 52 ].I.C.R.I[ ,28 .gap ,1291 ,avoiarC ,.A.S irumaR arutidE al turăpa lutxet ecudorper ec eiţidE ,2991 ,itşerucuB ,satinamuH arutidE ,enaoci iş irupihc nî rolinâmor airotsI ,agroI ealociN nî ,ăţniucol iş etnimăcărbmî erpseD ,agroI ealociN 42 .62”52ănitşerc aeedi tsof a eraotăcudnoc eedi ărtsaon aiâtn΄
 33. 33. 33 371 .gap ,medibi 62 771 .gap ,medibi ,.”enitşerc iigel aericimin ]uc[ tamrucen uaţninema ie ăc urtnep ,etaregnâs iicurc aemiţlănî ep ed tagirts iş sotsirH ed emul ep suda lurăveda uaiudăgăt ie ,inâgăp dniif ,ăc urtnep iş ic ,rol aimocăl iş aemizurc urtnep ,iportoc a ed rol aţnirod urtnep iamun un ,rotizorgnî ed aşa irtşon rolireiob iş rolinmod iihco nî uaşiţăfnî es aitşecA .rolicrut aetrap nid arorutut a irirecuc ienu aidjemirp ed ăsupmi esesuf eedi ătsaecA .etuja es ăs airotad ua iş ,tir ed iş eisefnoc ed aeribesoed ătaot uc ,egeleţnî top es irac ,rolinitşerc a iţătinumoc iiram aeedi ,arorutut aetnim nî ,aetulp asnâd ed suserp iaM .aixodotro are luiemet iceD„ 471 .gap ,].I.C.R.I[ nî ,csenâmor iuluropop aţaiv nid eraotăcudnoc eliedI ,agroI ealociN ,.”nmes tseca bus tiărt ua ,ezetiv iiţerenit ia ina ed etus ăuod iec ,0051 al ănâp 0031 al ed iina ,aiutseca iulumaen elegnâs sruc if ăs erac urtnep eraotidor iam iş etişrâvăsed iam elec eleţniurib tagitşâc ua-s erac nî ,ievodloM a iş itşenâmoR iirăŢ ainmod iş tiutăcla a-s erac nî aeeca ,rua ed ănunuc bus ătanrâtaen tats a inâmor rolinmod aetnurf erac nî aeeca ,ăsaoirolg iam aec ărtsaon aemerv ătaoT .erec el ae erac ep eleftrej nî ,asnâd urtnep aeribui nî ,ănitşerc aegel nî iamun aeriţătperdnî ,ătarublut cinşev ,ăsaoilejiv ecaf es aetateicos ,lef tseca nÎ .iimul rolirunub arpusa citablăs edeper es iş enub rolinitad iş ieţniivuc eliruţnal nid ăpacs enis ed iamun iş enis ed ăşamităp aeribui ,uăr lec lumsioge ,iţlaliec tâced erecălp iş eretup ătlum iam ăcsaerămru un ăs erac mo e un erac ertnid ,raihc esalc etseca nî iş cseşămjărv es erac esalc nî ropop nu etrapsed le :rotiveclâg iş ţerămzip e luseretni ,ăvirtopmid ,dnâc eP .eiţareneg eraceif nid inemao iţanimul iam iş inub iam ,iram iam iec ep iţoerp ed era ec eigiler aeca ăcida tnus iş ,roleraopop a ăsaoigiler aţaiv nid etrap caf ăc eciz etaop es ele :ătsrâv ed ,eiţăgob ed ,eiţautis ed ,erif ed iribesoed eciro ed suserp iam ,inemao ep iţărfnî iş aiporpa a ed tnâfs lurad ua eraotăcudnoc eliedI„
 34. 34. 43 371 .gap ,medibi 82 271 ,171 .gap ,medibi 72 ,iţiunşibo inemao ed igertnî esalC .izătsa iş meva el ăc e uăr iam e ec aeec iŞ .ăresizuălăc iş ăresaiâgnâm ec ,enub elec uc inemesa iam uaerăp es erac etişerg iedi eleca tatăra ua-s eraotăcăf uăr iaM„ . ”ăcaenî ec rolinitşalm arpusaed ărutulf erac erugisen el8i2ucof ac ăsnî e ăslaf animuL .ăţnarugis r ed irusăm al ecud iş col ep irpo etaop erac ,lucirenutnî tâced raihc eler iam tnus elE .lucol ai el ăs ăcraecnî aronu aerepecirpen uas ainelciv nirp erac eletla tnus eraotăcudnoc iedi eletarăveda ed irutălA„ 72 .”iirijirgnîen aţaec ed etirepocaen iş ăspil ărăf rolişamru asăl el a irotad metnus iş roleftrej la taruc lurua nî etacărbmî epmucs erteip esaonimul ac iţnirăp al ed timirp ma-eL .izătsa ănâp ,iritş tartsăp ua-s in arorăc arpusa irupmit ihcev iam elec nid irămru metup eL .ărutluc ed tişătrăpmî ua -s ec etlalelec eleraopop iş ac ,ion iş tuva ma-eL .ăraţ ed iş maen ed iiţarf ertnid iţlum iam ep dnirpuc iş cnâda iam dnurtăp tâc uc ,ericiref iş ădnâbzi ed eraotătăd iam tâta uc ,eraotăcudnoc eliedi ua işî eleraopop etaot ,ăsnî ăsaotănăs rol aetatirutam nÎ .iimul lutsor nî lucol ai i-iş etşebor lî ,eraotăcudnoc iedi ed tispil esesnuja erac lec ep ensel ămrafs );(tanilpicsid ,iăs ia ertnî aeribui ed tizlăcnî ,taiemetnî enib ropop nu ,ămru aL .eraotăcert iş eslaf tâced tnus iam un eiehcnî ăs iţilis tnus ec elirutăgel ,lutla ed lunu etraped iam tot tmis es iinemaO .ătlanî iam aerateguc nî ătacideipmî iş iul roledaor aerartsăp nî ăţnarugis ed ătispil ,ie lurcul al ătitşinilen
 35. 35. 53 .ăsaolucirep tirips ed erats o ăcsan es ăs ac ,emsifos titrâvnî al retşem nu uas natalraş nu ărapa ăs snuja ed etse ,iiţidnoc aenemesa nî cseiărt irac ,inemao itşeca urtnep ,icnuta iş ,irumerv ep ed roliţidolgort roleţniucol elirupit uc dnupseroc ele ăciz ăs aV .»ertsaon eleliz nî ănâp ecirotsi iecope elirutupecnî al ed dnâr ed rolinemao rolirutsopăda elirupit« tisăg a ăc enups ,iirotărcul csetsopăda es ednu elirucol dnâtecrec ,iş ,ătaduăl ,ănub ăcirbaf ,oloca ed acirbaf tatisiv a ,aguzA al sud a-S .irătatsnoc eleraotămru ăgaeluc ăs tutup a icirbaf ed cim rămun tseca nî iş ,ăraţ nid icirbaf ed cim rămun nu iamun tatecrec a erac ,ucsepoP rotcod iulunmod lutropar nî itec etaop es ec ,rolinmod ,ătaI„13 933 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,roliţatupeD ieremaC a 9091 eirbmeced 61 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,iroticnum ed rolinuiţaicosa aegeL aL ,agroI ealociN 03 medibi 92 , eraotăgirts iţătperden ronu a iş iram aerp eţnirefus r13nu avirtopmî arăpa es a urtnep ,cimonoce eredev ed o lutcnup nid iţiţătperden rolec a ,răfus irac rolec aerinu iamun if ra lumsilacidnis ăcad ,eramru nirP .amuca ănâp o-sud ua-n erac ep ,ăcsaenemo ăţaiv o ăzaenmesnî ec geleţnî tlum iam ec nî ec nid iş ,ăcsaiărt ăs eiubert iE .iululatipac a eedi ătsaeca uc ărutăgel nî e ec tot iş lulatipac etse eretup ătsaeca :rol arpusa ăts eretup eram O„ . ”enub iam elec elirărujerpmî nî anuaedtot cseiărt un ira03 inemao tnuS .cimonoce uăs c lupocs etşevirp ec aeec nî un csăru l-ăs ,lumsilacidnis csăru ăs elevitom etaot ma ,urtson iulumaen lurotiiv iş lutneserp nid tlum ed aşa ednirpuc es erac nî irăţ ietseca aţnetsixe al eniţ erac nâmoR eciro aC„ .lumsilacidnis etse ele nid anU . 2”iiţla ep ăcud ăs rov uas cud es evazorg imicnâda ec 9erps dăv un iş ele ăpud ătpaerdnî es ţerătnâc nu etâc ,raihc rotăteguc nu etâc
 36. 36. 63 . metsys gnitaews :erecraots ed metsis lucinzaorg ,iţluda urtnep iş iipoc urtnep ,olocnÎ .»atlusni ,nub iam lec lusac nî ,e tegerp ărăf ăcnum al lunmednΫ :iipoc erpsed leftsa etşebrov es ,);( – iervE iţot ic ,ineilatI icin ,inâmoR icin ]iifeş[ :ănailai-onâmor etateicos o ănmaesnî ec ărtsaovaenmud iţitş iş – ,ănailati-onâmor etateicos o aL„ 443 ,343 .gap ,medibi ,”?aşa etse uN .ilob rotseca aeridnâpsăr era lî erac ep tneloiv ed ranidroartxe raihc ,roiretxe luretcarac iş etsE .oloca csednâpsăr es ilob ec emuna ăzaenmesnî lurotcod iŞ .»atsaeca aemul etşeiărt erac nî aetatiucsimorp e arotlum aeregnâlP« .cinliz certep es elaromi iam elec eletca ,»ădamărg etsep eialc oloca cseiucol eliemeF« .»elarutluc iirişăporp a ătpaert soj ed iam aec« ătniserper ie ,ălareneg aiţautis etşevirp ec aiec nî ,iş ,»ertsaon rolicirbaf iiţoli« etşemun iî inetăs iirotărcul eP .»eradrum ed ărafa elac nid iş ,etalitnev uăr ,etanimul uăr ,ednucs irutăprus« tnus eleţniucoL .»libatseted cseiărt iş csenărh es« ,eirănmel ed etateicos o al ,şegrA aL .laicifo lutropar etsE .iz ed iz mrod ,ecarbsed es ăs ărăf ,ălaog arudnâcs ep ,oloca iş ,elinâmătpăs uc ,eleliz uc ăzaercul ed uats ,ăciz ăs aV .»ătadoerv ăcarbsed es un inemin ;ălaog arudnâcs e rol lutunretşA« :ăsarf ăcitsiretcarac aeraotămru nî ednirpuc es ec aiec tuzăv iam a ucsepoP lunmod iş ,»aeraotărcul iş ac aeraotăbres ,aetpaon iş ac auiz ăzaercul« ăpihce ărugnis o ăc namoR nid răhaz ed acirbaf al tatatsnoc a-s ăciz ăs aV .ainâmoR nid icirbaf ed iiroticnum ep etşevirp ec nî eirădopsog ed aspil nid iş ic ,rolinişam aetatilataf nid iamun un ,etaiăt eleteged uc iipoc ed rămun nu tisăg ua-s iş ,iruba uc eleiartsăreif al ăzaercul iiipoc ion aL .inemin eivretni ăs ărăf ,aetpaon iş auiz ăzaercul es ,tiţetnî iam iulec iulurcul adaoirep nî ,răhaz ed elicirbaf aL .inemin ecideipmî ăs ărăf ,iiţidnoc etseca nî uerem ăzaercul es ion al iŞ .»rolenirtal a etatănicev ataidemi nî« ăpa aeb es izănuăd ănâp ;»ădiofit ărbef ed racof nu e ae ,ăcilbup aetatirbulas iş aneigi al eiţnevartnoc ed elabrev-elesecorp« etnemucod ac era işî eratuc aţniucoL :etraped iaM
 37. 37. 73 643 ,543 .gap ,medibi ,...”sups ed cimin era un inemin ,iinâmoR-olatI ,işaI al ,tnus ec aeec mac tnus ic ,atla icin anu icin tnus un erac ,inâmor icin ,inamreg icin tnus un erac iipoc ,inâmor-onamreg roliipoc a ălaocş o ,sela iam ,iş inâmor iiipoc urtnep iş inamreg iiipoc urtnep ălaocş o eniţertnî es ăcad ,ănub erats o-rtnî tnus elirudjarg ăcad ,gor ăM .»ănamreg ălaocş o eniţsus iş tidălc a ă n â m o R auaetS« :rotcod ertăc ed ăguada iam eS !ertsaon roliiţăgob ia irotataolpxe itşeca cseiărt iş csesăg es arorăc lutnâmăp ep elamina eraoirefni etseca tâced enub iam tlum uc irărujerpmî nî ăcsaiărt ăs lutperd ua iulunortap elecaotibod ăc larutaN .»etuniţertnî enib iş tehcoc tnus elesimer iş ludjarg« :iiţidnoc enub iam elec nî ăsnî tisăg a-el elirudjarG .»tunretşa ulpmis iam lec ărăf irudnâcs ed irutap uA .libatseted csenărh es iş cseiărT« :ucsepoP lurotcod ătatsnoc ec ătai ă n â m oR a u a e t S al – ,»!anipmâC al atuăc ec ia un iţniserper l-ec lulaedi uc ataenmud rad ,ion uc inub eif ăs tmisnoc iE !rol ia metnus ioN !iţedeV ?anipmâC al etse ec ataenmud iitş uN !uezenmuD urtneP ?etaop es muC« :sups a-s im rad ,ăcsaenâmor ărutaretil ed tceibus nu al erivirp uc csebrov ăs cud ăm ăs turv ma ednu oloca ,– anipmâC ,gertnî grât nu etşenâpăts erac iş ,nâmor lutatS ed ătasirovaf etateicos ,ănâmoR auaetS aL .enacirfa irubiuc elemafni nî tâced ătăpac o un erac ep ,ălausiv etatilac o aul atsaeca airădrum ic ,lusorim iamun aegnita un airădrum ,iţedeV !emerv avătâc tarud a erac ,ăţaec ed lef nu raihc taerc a-s ăc eciz rad ,tnâmăp bus ed ăruag ătsaeca nid atlovsed es erac tcefni lusorim tinsărt a-l ăc iamun un ,iirotărcul uaetăts erac n-uiedrob nî lucidem ertni ăs turv a dnâc ,trips ed ăcirbaf o aL .»tinărh enib iş sotănăs iuluproc a ălamron aeratlovsed iţeiăb ertnî ăvresbo es un« aieca eD .iiipoc iş rugis ed ,»iz ep irusaec ecezerpsăuod ăzaercul« :eciz ucsepoP lurotcod ,iţluda ed dnibrov ,aeruiA .»elanoiţan ieirtsudni iiroteiemetnî ertnid lunu« eraiz nirp ăralced es erac ,tinetnâmăpmî ]uervE[ ,işaI nid ,lethcaW ţiroM eracerao nu ed iş tacilpa etse ,aemul ătaot ed taborper etse erac ,atseca lumetsiS
 38. 38. 83 medibi ,.”msibons niţup iş are„ ăcad raihc ,)943 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,iroticnum ed rolinuiţaicosa aegeL aL ,medi(”iulutirips elirurcul urtnep ,etra urtnep ,ărutaretil urtnep tsug uaeva erac ,iţrăc uaeva erac ,iişom ăbia ăs uare erac iş iişom ăresesuva erac uas ,iişom dnâva ,etluc etraof erenit enaosrep ed tatniserper esesuf lumsilaicoS .ălaer erasinagro ed ,ăsaf ătla nî tucert a-s ăsaf ătsaeca nid ăciz ăs av – ,niţup iam avec urtson iulutatS a ,etaop es rolaenmud iulutatS a – iulutatS aerirătnî urtnep uarcul iitşilaicos );(erac nî ălatnemitnes ăsaf ătsaeca niD .enidro ed atseca luditrap nî iiţautis etlanî iam elec epuco ăs iş enidro ed ditrap nu-rtnî ăcaert ăs etimrep uaetup işî ,ietraos ia iţiţătperden rotla iş ierve roliigihcinit aetnianî cirotaro uigats nu ăpud ,erac ,elatnemitnes enaosrep ătado tsof ua iitşilaicoS„ 43 173 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,roliţatupeD ieremaC a 9091 eirbmeced 81 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,itşeierve roliiţatiga aitsehc nÎ ,agroI ealociN 33 933 .gap ,medibi 23 643 .gap ,medibi ,.”ion urtnep ăsaolucirep ic ,ătnaronosed iamun e un erac erats ,ecitablăs roleraopop ludnâr nî ăcnura en erac erats ,inâmor rolirotărcul aerats etse atsaeca„ ,rolinmoD iş ătsilaicos aiţatiga ertnî ,ătadnî o-atnemucod mov43 rac ep ,ărutăgel ăcsaerif aeca ătsixe„ ,icăC e . ”ăcsaierve aniplut ertăc ic ,ătsilacidnis aniplut ertă3c3 un ăves ătlum iam ecud ăsnî ,eniplut ăuod etşenărh atsaeca anicădăr iş ,ănicădăr işaieca nid ăcaelp irutperd urtnep ăcsaierve aiţatiga iş ătsilacidnis aeracşiM„ .2 ”ăcimonoce eracşim o ,tsor ărăf iş tperd ărăf ,etepac el3 ăs etaop erac ep ecitnamor iş elatnemitnes eleretcarac nid esaolucirep iam elec ertnid lunu etse erac ,citnamor iş latnemitnes ,citilop retcarac nu era eracşim ătsaeca ,aedev av es muc ,raD .etsilacidnis iirăcşim avirtopmî mo rugnis nu isăg ra-s un ăc derc
 39. 39. 93 .»eiaonug edertup ,iţaninevnî ipreş ,iesiraf icinremen ,urgen luninev uc ,itşenemo irupihc uc eneih ,ipul ,ipluv ,esrevrep etelfuS« ?auod a o iţalfa iam ăs iţiroD .eizeop o etse atsaecA .»ăniur ed ludradnits iţaruşăfseD« :leftsa ănus erac ,nmednî al ,ereiehcnî al egnuja ănâp »elelitper« uc ăunitnoc ,ămru eP .eribesoed o icin ărăf ,ărtsaovaenmud ,ion :iiţot uC .»...elitper ed ădnab ăsaoiţăseN« – :aşa aiseop epecnî işî ramzic luteoP .ramzic teop nu ed ătilăcsi eiseop o E .medev ăs ,gor ăM .aetatănub uc ,aeţednâlb uc ,lulaedi uc mepecnî :avenic eciz rA .aiseop uc mepecnî ăS .eiseop iş ăsorp e ,radnelac eraciro nî ac ,atseca luradnelac n΄ .ăţaf ed luna ep »iicnuM luradnelaC« medibi ,.”ălautca ătsilaicos aiţpecnoc etse atsaecA .tiudăgnî e eciro arorăc avirtopmî ,ecitablăs eraif ed lef nu metnus ion rai ,inemao imun es a rol aţnirefus iş acnum nirp ătirem irac inemao ,geleţnî irac ,răfus irac ,csecnum irac inemao tnus ie :inemao metnus un ioN„ )053 .gap ,medibi( .”izătsa ed aetateicos nî ătsixe ec aeec tot a avirtopmî ătneloiv erinrop ,uăr urtnep eiţasinagro ,sus ed rolec avirtopmî ăru tâced avectla ănmaesnî un erac tirips ed irăts ienu aetnianî misăg en izătsa„ ,leftsA 053 ,943 .gap ,medibi ,.”ăsalc ătsaeca al tucert a ec ătadnî solucirep ănived ăs tupecnî a lumsilaicoS .leftla tsof a – ,emaof ed ereip ec eilimaf o rol asac nî ăbia ăs alpmâtnî etaop es irac ,ion uc numoc cimin ua-n irac„ – )743 .gap ,medibi(”ţarb al iţenzărdnî iş etnim al iţicăpăz„ – )medibi(”iţlaliec msilaicos nî ecetsema es ăs pecnî dnâc ăsnî icnutA .uaetăbmoc o erac ep ălaicos asalc al vitcnitsni racăm uaeniţ :memet en ăs ec ed maeva un ,enaosrep ed leftsa ed tatniserper tsof a lumsilaicos pmit tâc eP„
 40. 40. 04 ăbia ăs tutup a-n etşenâmor nî ăsircs etrac o icin ,iiretsiniM ed ,nrevuG ed aerenupmi ătaot uc ,etrac o icin ăc derc ue iş ,037.62 ed rămun nî iruşorb tucert luna tudnâv a eraoticnuM ainâmoR ăc talfa ma atseca luradnelac nî toT ?aetseca elirărcul tirăpit ua -s ăc ărtsaovaenmud iţederc eralpmexe etâc nî ,rolinmoD„ 153 .gap ,medibi ,.”»telfus ărăf inemao ronu ieţnetsixe la iş iulugitşâc la rovzi ed lef nu e lumsilanoiţaN« :telfus ărăf inemao ed iş iratfeşehg ed iţatart tnus ie ;etiunăb tnus olocnid ed itşilanoiţan rolirotătpul eliiţnetni iş ănâP !airagnU nid lanoiţanretni iulumsilaicos iiţnatnizerper uc ţarb al ţarb ,enib eif il ăs icnuta iş ,larutluc lor nu ăcaoj erac elenaosrep etaot ep ădicu ăs ,iipop iţot ep eiat ăs ăcedA .»nâmor iuluropop a elarutluc iirătnianî acideip iş mucerp iulumsilanoiţan lulatsedeip e lumsilacirelC« :iţnum etsep ed roliţoerp »lumsilacirelc« erpsed eciz es etraped iaM„ 153 ,053 .gap ,medibi ,.»itşilanoiţan iişniterp :eraotipil aiert A« :eciz ec ătaI .itşenâmor rol iiţătilanoiţan aerartsăp urtnep laedrA nid rolinâmoR atpul );(erpsed ,itşenâmor ecitilop iiţeiv a ălibon iam aec aetrap erpsed eciz ec medev ăs raD .ainâmoR nî ,ion al atsaecA .ăranoiţulover ăcitilop caf un irac aieca iţot ed ,etacidnis nî uircsnî es un erac iinemao iţot ed ,ederc iţetup ec mac eciz es ăsorp nÎ .ăsorp iş etse raD .aiseop e atsA .arutilăcsi sup a-iş un »etlanî rolirunort aeramârăfs« uc atsecA .urtsinim-lumirp al ănâp tâced aeranubzăr uc srem a-n ]izănued[ lurotatneta ,rolinmod ,iţedeV »!etlanî elirunort emârăfs es ăS« :eciz lutla nU .ratilim luicivres ămaehc es erac airabrab atsaeca araţ nî eiudăgnî irac aroleca rorutut avirtopmî ,etas nid rolebab elemun nî ,etşebrov erac ,aerolF .C luteop etse atsecA .»aelaj iş elilob r-a-iacnâM« :eciz abab ednu ,ion al ed ,tirips ed erats ătlalaec ătaI .tirips ed erats o etsE .ătagitşâc ainodecaM uc ătpul nid es-udnâcrotnî tadlos ,etaop es ăcad ,iş ,tadlos ie lutopen ep ădav ăs tâced urcul eram iam etşerod un tas ed ăbab eciro ,iţitş ,airagluB nÎ .ratilim luicivres etşevirp erac ,eiseop ătla o iş etse iaM .ănuerpmî iţot ion metnus aelec etaot iş »eleiaonug« ,teop aeliod la tseca ăpuD
 41. 41. 14 uc irac iş ereileta nî uats erac arolec acnum iş ac aerg ed aşa tot ăcnum o aeseda ion iş micnum iŞ ?micnum aierăc aerişăporp al iiţăteicos iuluseretni la eredev ed lutcnup nid eraotăţninema iam elec elirurcul iş iulutperd la eredev ed lutcnup nid ecinzaorg iam elec elirurcul ăsai ăs top etirips ed erats ătsaeca nid ăc icnuta mărim iam en ,soj ed rolec aetnim nî ăţniitş ed log tseca elpmu ăs ,emicenutnî ătsaeca ezenimul ăs tidnâg a-s un nrevuG nu icin dnâc ,);(ditrap ed rolirasrevda avirtopmî erepa es ăs tâced avectla tucăf ua un elenrevuG etaot dnâc ,ina ed icez ed ătsixe ic ,ireiătlala ed ,irei ed un iş ,ătsixe tirips ed erats ătsaeca dnâc ,enib iE„ 353 ,253 .gap ,medibi ,”!rol iinamşud tnus un aieca ,ieidjemirp aetnianî ăcnura i-iş ălaeşnî i-ec ieC !rol ia ilarutan iinamşud metnus iţot ioN !aD !iicnuM luradnelaC nî rolinmod eciz es aşA »!larutan urtsov lunamşud etse erac lusehgrub ep iţacupa ,tâg ed lunamşud iţacupA !iipop tnim ăv« :ăgirts es il e r a o t i c n u M a i n â m o R al ed elicitirc nî rai ,»iov urtnep iş etatperd o inev av icăc ,iţadbăr« :enups es iulunmoD iiciaM lusiV nî ăc ,iamun eribesoed atâta uc ,iulunmoD iiciaM lusiV etnianî iam are ec aiec tnuS ?eraoticnuM ainâmoR al ed elicitirc ie urtnep tnus ec iţitş iŞ !rec nid ănivid eiţalever o ac târoboc a-s lumsilaicos ,ie urtnep ,ăc derc inemao itşecA !uN ?tlum ed turăpsid a lumsilaicos iirinemo la citirc luseleţnî nid ăc ,iced ,soj ed iec uitŞ ?eraotănubsăr eţnidnet iş etfop etimuna raod ezetnemila ăs samăr a iş ecimonoce rolemetsis a ăcitirc aţnegiletni nid turăpsid a emerv ătlum ed erac ,uăr siv nu etse lumsilaicos ăc ărtsaovaenmud tatăra iţa-iL ?ezenimul i-ăs erac iruşorb ărtsaovaenmud tad iţa-iL .»!if O« ?ăciz ăs ec iinemao ,iiţniitş la tnâvuc lumitlu e atsa aetrac nî etse ec :enups es il ăcad ,raI .ăţniitş ed ătaiduper eiroet o-rtnid dninrop ,ăcsaetelfus ăvarto etse ,ăvarto iş răvedaen etse ,ăvarto etse iitşetsirC iş iimirF iţot iş ,ihcsvocaR sups a ec aieca ăc ăgaeleţnî ăs soj ed aemul ătaot ac urtnep eţnirefnoc – un eţnirefnoc ,un icetoilbiB )medibi( ”?tirips ed erats ătsaeca aerc a urtnep tucăf a-s eC 253 .gap ,medibi ,.”tirips ed irăts ietla aeraerc nirp tâced leftla etabmoc etaop es un tirips ed erats O ?suporp ed cimin ion meva un etirips ed erats ătsaeca al ,rolinmoD .etatperd ua iş ,ădual eS .eralpmexe ed 037.62 ed atsaeca aeridnâpsăr
 42. 42. 24 793 ,693 .gap ,medibi 63 293 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,roliţatupeD ieremaC a 0191 eiraurbef 11 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,itşeierve roliiţatiga aitsehC ,agroI ealociN 53 353 .gap ,medibi ,”!csăru o ăcad raihc ,inuiţan ietseca aeratlovsed al ătuja rol eleţarb ,irotcader ierăc ia ,»lurăvedA« atezaG„ . ”»lurăvedA« :ăuon ătalp ed lurotătuăc cinşev iş lur63titălp cinşev o ,lurotad cinşev ,lutnednepedni cinşeV .);(»lurăvedA« ăcidir es ,ătadoerv tirpo a-el un cimin erac ep iinmolac nirp ,lanoiţan iuluţmis a eiţacovorp atanişuren nirp iţitsnic rolinemao a ,ecilbup ieinipo aeradifs nirp ,suserp iam tlum ăcidir es erac nid ,atsaeca aserp ed ărafa ,raD .ainâmoR nid roliervE a ăcitilop erasilage ed roliiţaripsa elibarovaf un uas tnus ăcitilop etatilanosrep eratuc uas eratuc muc ăpud ,lutla uas lef nu-rtnî elirucata ăzaeroloc icnuta iş ,rol iesar lutelfus e erac ,rol lutelfus iş ăcetsema es ,urtson lutelfus iş e un erac ,rol lutelfus iş cserif pihc nî ăcetsema es ,atsaeca ăgnâl ep ,rad ,ălarebil aiaof al ilarebil ep iro ,eraotavresnoc aiaof al dniircs ,irotavresnoc ep uerve lurotiircs ărăpA .ălanoiţan ăţnaun o etse ic ,ălanosrep iamun etse un ,atseca lusac nî ,erac ,ălanosrep ăţnaun o iş anuaedtot aei luiednoc ,iuluditrap eleseretni iţairalas ac csevres iiervE ăc avenic edniterp ra tâciro ,mucA .rotinăpmucerp etse roliervE lulor ,ertsaon eleraiz nid etlum iam elec nî ,iş ,iervE iert uas iod ed tatcader etse iulunrevuG la secnarf luraiz leftsA .ainâmoR nî ieserp a etrap eram iam aec ua ,dnibrov tperd ,ăceda ,ăserp ătimuna o ainâmoR nî ua iiervE„ . 3”ecitilop ertsaon iiţeiv arpusa aeriruârnî ătaot tâced ,urt5son lutiderc tot tâced ,ărtsaon aereva ătaot tâced tlum iam ion al aeva a ed ăcsaierve aţnidnet
 43. 43. 34 ed emiţlum o etşeiunicirp ăc derc erac nirp ,iuluraiz a eraoloc artap a iş etse iaM .tsilanoiţanretni ăceda ,tsilaicos iş etse ,irulef ăuod nî cseierve tsilanoiţan ,»lurăvedA« ,aiert a aenidro nÎ „ 463 .gap ,medibi ,.”);(itşenâmoR iirăŢ avirtopmî iş ăcsaenâmoR araŢ nî ,cseierve lanoiţan raiz ed lef nu etse );(»lurăvedA« ,radaşA„ 463 ,363 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,roliţatupeD ieremaC a 9091 eirbmeced 71 nid aţnideş nî titsor srucsiD ,itşeţneduts roliiţatsefinam aitsehc nÎ ,agroI ealociN ,.”rol eletelfus nid iş elirutăcupa nid cimin edepel ăs ărăf ,tnus muc aşa ,ănâmor aineţătec nî ăsam nî ecudortni es a ed roliervE aţnidnet iş »lurăvedA« ătniserper ăciz ăs aV .);(editrap ertnid lurbilihce iş larotcele iuluproc aiţautis abmihcs a ed ,işela if a ed iş egela a ed ,elirutperd etaot ăsam nî aeva a ed ăraţ nid roliervE aţnidnet ătniserper iaM .lumsinois ătniserper »lurăvedA« ăciz ăs aV .ecaocnid rolaenmud ep asăl i-a urtnep ,noiS al ion mecud en un ,iiţla ed iinu ătlaloal etaot nî aepăcnî dnâtupen ,ăc iş metnus ednu metnus ion ăc lutpaf urtnep ătadoicin ătrai en un iş anuaedtot csăru en itşinoiz iiervE dnâc ep ,iroenu csăru en un itşinoizen iiervE .vitisop snes nu un ,vitagen snes nu ăd iî ,ărtsaon avirtopmî ăvitluc l-iş ,cseierve lanoiţan lutnemitnes ăvitluc ,»lurăvedA« luraiz ed tatnezerper ,lumsinoiZ .tsinoiz e – raiz iutseca la eiţartsinimda ed lulanosrep iş aiţcader ed etşetsor es muc emun tseca csetsor ,eiov ărăf ,dnâc nî dnâc nid ,tâcnî ,»iulurăvedA« leftsa e s - u d n â c i z i r o a e t â t a e d t i z u a m a – » l u r o v i d A« , r o l i n m o D .aliărB iş nicăM al ăratilim acisum uc iţimirp tsof ua ,iulunoiS aeedi atniserper a urtnep sergnoc nî iţanuda ,ierve iirotăţăvnî ăc iţitş iŞ .roliţniudăgnî rorutut a atsaeca araţ nî ,itşeierve eralocş elesergnoc ,eralucitrap rol eliţăteicos ,ierve iitşilanoiţan tnus icia tot ăc etiu iş ,aeregela uerg uc ecaf es ,milasureI al cud erac elirumurd aetâta dniif ,iş ,noiS al cud erac elirumurd etlum aerp tnus ăc erap es ,amoR al cud erac irumurd etlum tnuS .lunoiS atuăc a ed iş lanoiţan asinagro es a ed roliervE aţnidnet ătniserper »lurăvedA« .irurcul etlum etraof ătniserpeR ?ătniserper eC ?laedi nu ,etatirotua o ,etnelat ed erapurg O ?eram tnelat nU ?»lurăvedA« ătniserper eC„ 73 .83”73);(iervE tnus ,– eraotârătoh aetrap etse etrap aeca iamcot iş – ,etrap ănub nî
 44. 44. 44 erac ep eisuli o raihc maetimrep imÎ )263 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,itşeţneduts roliiţatsefinam aitsehc nÎ ,medi( ,.”o-surtsid ua-im ,tnemom nu ălim esesuf imî erac ed aroleca aişolăcit erac ep ,iiţeiv eliţătperden ,aemirpsa ,aţneirepxe erac ep ,iţicoronen urtnep ălim ed ,ănamu eitapmis ed tnâva nu enim nî are iş ,cirotsi ac ,rotiircs ac elinuitsehc matart ,maiov ec aeec eircs a ed aetatrebil maeva iş »acopE« al ,ditrap ed irutăgel ărăf ,loveneb rotarobaloc ,maircs dnâc„ ,oporpA 93 953 .gap ,medibi 83 563 .gap ,medibi ,.”ertsaon iirăţ );(lutnâmăp nî );(iişnâd urtnep ericiref nid iş ărtsaon aericoronen nid ,csesăg es itşeierve iiretup elinicădăR„ 563 ,463 .gap ,medibi ,.”iitsehc eratuc nî iiţcurtsni etimuna etepac ăs ac sus iam iş es-udnâcru uas ,ălatnemanrevug ăcnab o ertăc iiţla ep ,eiţizopo ed ăcnab o ertăc dnâgrem iinu ep tuzăv mA .eliiţcerid etaot nî dnâgrem tuzăv ma -i :tuzăv ma-i leftla raD .etşeiărt erac nî araţ ed ăţaf rotăcsonucer iş soicniivuc luervE :csenlâtnî l-ăs irod şa erac ep lef nu ed ărafa ,iervE ed irulef etlum tuzăv mA ?lumsinoiz if O .»iulurăvedA« aenuiţca nid eiv aetrap etse un lumsilaicos eramru nirP .iniărts ed etatirojam o iş inâmoR ed etatironim o ep es-udnâmizăr ,amuca iş ăzaertsăp o erac ep ,aeva o erac ep asab dnâva ăcsaevărpsi es ăs tâced etaop un lumsilaicoS .ion al tivărpsi a-s aleca lumsilaicos ,caf ec uitş ,ărusăm eracerao o-rtnî niţup lec ,irac iinemao nirp ,iţluc iinemao nirp tatniserper ,lumsilaicoS .eiv iam aec aenuitsehc lumsilaicos etse un ăciz ăs aV .tiudăgnîen msiranoiţulover iş citnamor msilatnemitnes ,ecitilop roleditrap la msilarotcele caf ic ,msilaicos caf un »aicaD« ]alas[ al niv irac ieC .etlalelec tâced eiv iam eif ăs ele nid anu ac ,ăsnî ,eiubert ;»lurăvedA« luraiz ătiga iitsehc urtap ,ăciz ăs aV .»iulurăvedA« ela elarom eliţătilac uc raiz nu ăd el il erac ep eledual tsugsed cnâda iam lec uc csemirp iţabrăb itşeca ăc rugiseD .ărăpa iî erac ep ,ainâmoR nid icitilop iţabrăb iţimuna ronu irecălpen iş iţătlucifid .0 ”9 ăcsaierve ăserp ac etşaonucer es ec ăcsaierve aserp4 et3sE .ăserp ătla o iş etse„ iam iŞ
 45. 45. 54 lunmednî ărăf un libaborp etraof ,itşilanoiţan iiţnedutS .iervE iş ătsilaicos aeracşim ertnî tropar nu tirepocsed ua etsilanoiţan iş elaicifo elirucrec ,ihcsvocaR iirecafa lujelirp uC « :»ainâmoR« aiaof eciz ec ătai ,rolinmoD„ 893 ,793 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,itşeierve roliiţatiga aitsehC ,medi ,.”tirumăl lurcul dnânups ,iervE al irutperd ed aeradroca urtnep ălaiceps aerijirgnî uc ănimret iş itşenâmor iiritşo aeraţniifsed urtnep ăzaedelp erac ,iulutatS la lanoiţan iuluretcarac aeraţniifsed urtnep ăzaedelp erac ,iiciresiB aeraţniifsed urtnep ăzaedelp erac ,ditrap iutseca la margorp lulibarimda erpsed ,ainâmoR nî tsilaicos iuluditrap aerabehgjnî erpsed );(,ihcsvocaR aerecafa erpsed ,ătsilaicos aitsehc erpsed etşebrov );(aiaoF .»ainâmoR« etse emun iirăc la ,ăcsaierve eiaof o etse aliărB aL„ 24 663 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,itşeţneduts roliiţatsefinam aitsehc nÎ ,medi 14 793 .gap ,].I.p.I.v.P.D[ nî ,itşeierve roliiţatiga aitsehC ,medi 04 263 .gap ,medibi ,.”iţarf irtşon iinub if a ed aţnirod etara iş-ăs ac enipluv iam elec elemrof ăcarbmî irac ieca ertăc ed ,ătnanimod enuiţan ac ărtsaon avirtopmî ecaf es erac tanisasa ed ăvitatnet );(etse atsaecA .ălaicos asirc tinev a dnâc tâg nî anâm sup ua-en işărai aeliert la ;ărugisen are ărtsaon aiţautis ,işărai ,dnâc ,uiobzăR ăpud tâg nî eliniâm uiâtnî sup ua-s in ;azuC iul aeredăc ăpud ătadnî tâg ed snârts ua-eN .eioven are dnâc tâg ed egnârts en a urtnep ,icia etaiemetnî cseierve lanoiţan retcarac uc eralucitrap etezag ,aciremA al ed inuinuiţnevretni ăsnî tinev ua icnuta eD .elanoiţan iiţeiv lucoljim nî ,eram iam avec ăsam nî ,ăvisnefoni niţup lec ,ertsaon iiţeiv ălitu un ăcad ,if ătaop ăs erac ,– etalosi enaosrep un ,eirogetac o – ,iervE ed eirogetac o isăg etaop es ăc maederC .izătsa cizretni l-im erac ep tnemitnes nu );(timrep iam o-im un muca .»lurăvedA« nirp sela iam ătatniserper ,ăserp aiert a o ua iş ,24ăcsaierve tperd ]raihc[ ăd es erac ,ăţaensărdnî etraof ăserp o ,ăraţ nî ăcsaierve ăserp o ,etatăniărts nî ăserp o uA„ .14”eserp iert ua iiervE ,rolinmod ,enib iE„
 46. 46. 64 :atla iŞ .ucsenivelaG – inâmor iţarcomed-laicos iitşilaicos ăcsaiărT – .itşenioM ;grebnedloG iiţarF – lanoiţanretni tarcomed-laicos lusergnoC ăcsaiarT – .işaI :anu ătaI .seretni ărăf s-un ele ertnid avetâC .sergnoC al etisos emargelet tnus »eraoticnuM ainâmoR« nid rămun lumitlu nî ,ăciz ăs aV .eneporue ecitilop iiţeiv a iş ieiţasilivic a ăcsaerif aeratlovsed uc tinu ieinâmoR la tarăpaen lurotiiv al erivirp uc ăzaenicitav in ,ion al ţerpsed uc es-udnâtiu :iizulcnoc etseca al snuja ua ,ărutluc ătlum uc ătinărh ,erateguc ătagnulednî o ăpud erac ,enaosrep etla iş ,ucseniraM lunmod ,iifeş ,inâmor iitşilaicos ,ăciz ăs av ,uircS .inâmoR urtnep eitapmis uc un iş csenâmor telfus uc un inâmor itşilaicos rad ,inâmor iitşilaicos uircs erac nî »eraoticnuM ainâmoR« nid rămun lumitlu icia mA .ereiemetnî atirod uatulas i-erac rolenaosrep aetrap nid eitapmis ed enmes ed lef ed lef tinev ua-i ,tasinagro a-s ec ăpud ,iş ,tasinagro a-s atseca luditrap ,uN !tnâv nî ebrov tsof ua aetsa :ărtsaovaenmud etaop iţeciz muca ,iE„ medibi ,.”ainâmoR nî tucsăn if es ăs tâced era un nâmor eif ăs aerv enic ,rolaenmud airoet ăpud );(eramru nirP .ainâmoR nî tucsăn ua-s irac rolec rorutut elirutperd ed erucub es ăs ic ,iniărts eif iam un ăs iiervE ac egeleţnî le ăc ,nâmor tarcomed -laicos ditrap iuleram aiţaralced al egnuja av es ,atsaeca ăpud ,ăciz ăs av ,ăc – ,ticătăr nâmoR nu urtnep ranidroartxe – ,cseierve lanoiţan eredev ed lutcnup al iopa iş msiratinamu al ecert a urtnep csenâmor lanoiţan eredev ed iulutcnup iirisărăp aetatimrone uaedev iinu erac ertnid ,itşilaicos ertnî eiţucsid o ăpud ,ăc edeverp icia eircs erac aleca iş ,erbmevoN anul nî atsaecA .»meg erac nî luguj nid aerarebil atpetşa top iiervE erac al ed ,ătanmesnî eretup o amuca ed eiutitsnoc amrof es a ed murd ep etse erac uon luditrap iş ,ălibajilgen etatitnac o etse iam un ăraţ nî lumsilaicoS .tispil a-i un rol aitapmis ,iirăcşim iniărts ătadmacoed tsof ua iiervE ăcad ,ăc etse trec tpaF .iervE ed ătanecsnî etse ihcsvocaR iul aeraovaf nî aeracşim ăc tagirts ua ,atseca uc droca nî sac eciro nî ,iulunrevuG
 47. 47. 74 004 ,993 .gap ,medibi ,.”ălanoiţan as aţneinevorp ed tacifitrec nu ătniserp iş as aenigiro deten enups atseca luditrap ,iţinetnâmăpmîen roliervE rorutut ătado ed irutperd ad a ed tâced tibărg iam cimin era-n ainâmoR ăc :margorp nid laiţnese lutcnup uc ,mitş i-erac ep iifeş uc ,irăborpa ed leftsa uC .ainâmoR nî ătsilaicos aiţatiga etab ortocnî mac ion medev raihc tupecnî al ed ăciz ăs av ,rolinmoD .etarugisa tnus iî inâmoR rolinub rorutut eliitapmis icăc ,etnianî egrem etaop luditrap ,atsepaduB al ed rotârătoh iulucrec aeraborpa uc iş ,eciz iam iî muc iş ucreB iul a iş grebnedloG roliţarf iş rolifocalruB aeraborpa uC .focalruB ,feicceB tla ,forodoeT ,fecniD ,itoC ,fortimiD ,forasutoB ,fedaN ,folianaD ,fortepaN ,feşeN ,focrihC ,feigabA ,feicceB etilăcsi emargelet niv oloca ed ,– elas ieinmod anaosrep ed ăţaf einămşud ec eits enic ătluser un icia ed ăc derc iş ,raglub toirtap nub ănived ăs iţilis lî – ,eiâmăr ăs ilis l-a ed aemizurc iţeva ednu iş ,etşesăg es ednu iş tsof a ednu ,ihcsvocaR rotcod iulunmod airtap nid ,airagluB nid ăciz ăs aV .)ărtsaon araţ nî ,icia ,ertsaon eliiţaripsa iş eleţnirefus iş eletacăp uc ion ep esal en ăs rad ,elas ieinmod araţ nî rotarebil eram ed tâc lor nu ecaoj ăs ihcsvocaR iulunmod zeru( ihcsvocaR iulurotcod airtap ,airagluB nid iraglub ed emun eleraotămru ,ănigap ed etatămuj ărugnis o ep ,icia tanuda ma uE .iraglub iş tnuS .iervE ed ătatniserper e iiţătăniărts aeraborpa ăc edev es ,ăcsaerugnu amargelet ed ărafa nî ,icia ănâp ,ăciz ăs aV .ie aţneinevorp ătara ăv lulitS .inâmor itşilaicos roliroticnum lupurG !lumsilaicos ăcsaerc ,lumsilacidnis ăcsaerC – .siraP :iervE nid iamun tiutăcla tsilaicos crec nu ălfa es ednu ,siraP al ed ămargelet o iş etsE .airagnU nid tarcomed-laicos iuluditraP la lartneC lutetimoC !ătasinagro aemiroticnum ăcsaiărT .eiraunai 13 al ed lusergnoC nî ătanuda ,enâmor imiroticnum ietneitşnoc iş ievarb urtson lutulas metimirT – .atsepaduB :ăcsaerugnu ,ămargelet ătla o iş E .etatilacol nid icitilop iişatnurf iţoT .marvA uciN ,nietsdleF ,grebmirG ucreB ,unaededzeB ,ucsergeN – !lumsilacidnis ăcsaiarT !lumsilaicos ăcsaiărT .tarcomed -laicos ditrap iuluon ticulărts seccus miroD – .itşetiP

×