Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De peluts, capgrossos i carboners, article de Teresa Márquez

456 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De peluts, capgrossos i carboners, article de Teresa Márquez

  1. 1. 56Dissabte, z: ilabril del 20uwww.elpun¿cat EI,PN mataro@elpunt.caLA 93227 66 OO. Fax 93 227 66 06. D¡pds¡t ¡egal¡ Gl-A94-1997La Contrapoftad? r","," MánquezDe peluts, cdpgrossos i carbonersLa xarxa de biblioteques municipals del Maresme torna a s0rprendre per Sant Jordi ambun divertit i singular recull de la majoria dels malnoms de les poblacions de la comarca oc en devia ser conscient el pilot duna nau de cabotatge que feia el trajecte entre Vilanova i la fronteraamb Franga de les conseqüéncies que tin-dria en el fuiur una cangoneta que es vaentretenir a enfilar amb els malnoms debona part dels municipis de la costa delMaresme- Aquests gentilicis pejoratius, lamajoria posats pels pobles delcostat,shan anat perdent amb el temps i nomésla gent gran en fa memória. Dalguns, finsitot, ningú en sap dir Iorigen iestavencondemnats a Ioblit. Amb la voluntat derecuperar la tradició i aquest costum ca-talá tan nostre, la xarxa de bibliotequesmunicipals del Maresme sha tornat a em-pescar un projecte engrescador que veula llum per Sant Jordi ique reculltotsaquells malnoms que han caracteritzat lespoblacions i que, de vegades, donen raóde moltes de les peculiaritats dels seusveins. Lexperiment ha donat com a resul-tat un llibre amb espiral, fácilment consul-table, amb la collaboració de personesdels 24 municipis on arriba la xarxa. Talcom indiquen els responsables, es trobena faltar gentilicis tan coneguts com elsdArgentona: repicatruges, o de Sant Pol:quina hora és?, peró la mancanga responal fet que en aquests pobles no hi ha, en- lmatge darxiu de la festa de sant Joan de Vilassar de Mar i la penjada de Iase I ¡.ccara, biblioteca pública. També expliquenque en algunes poblacions ha estat im- talana a finals delXVl i principis del XVll. Malgrat eren carboners, perqué carrega- possible recuperar el malnom. En aquests Evidentment, icom marca la histórica ri- ven molt de carbó en els vaixells que an- casos sha optat per recuperar Iorigen del valitat, si a Pineda eren nyerros, a Calella coraven prop de la platja ia Canet eren gi- nom de Iindret. eren cadells, Ialtre bándol. El mot gafar- tanos perqué a finals del segle XV se nhi Perd anem per feina. Que dels de Mata- rons pels habitants de Premiá de Mar té va installar un important assentament ró en diuen capgrossos no és descobrir quatre orígens. Un dells parla de la venda que va col.laborar en la construcció dem- res. Perd que elqualificatiu prové dun massiva daquests ocellets a les parades barcacions. A Cabrils són peluts com a si- element ornamental que hi havia en un de les Rambles com a producte autdcton ndnim de difícils de dominar ial Masnou, portal de Iantiga muralla construida el se- de la població maresmenca. Els dos Vilas- geperuts perqué, com a poble pescador gle XVI segur que sorprén a més dun. I sar es disputen la paternitat dun malnom que era, quan els homes arribaven a casa els de Pineda? Sembla que eren coneguts especialment cruel amb els animals. Els deixaven les jaquetes molles daigua de com a males cares o també, com a nyer- diuen penja-ases en memória del pobre mar en el pom de Iescala iquan se les ros. Nyerros era el nom dun dels dos bán- ruc que van hissar amb una corda perqué tornaven a posar havien agafat la forma dols en qué estava dividida la noblesa ca- es mengés unes herbes del campanar. A de bony. H

×