Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (UPC)
Pautes per elaborar,
estructurar i redactar un
Treball Fi de Grau
Assi...
Les competències genèriques establertes a la UPC
 emprenedoria i innovació
 sostenibilitat i compromís social
 comunica...
Introducció
Reconèixer quina informació es necessita, així com
saber localitzar, avaluar i utilitzar aquesta informació
de...
Introducció
GRAU
EXERCICI PROFESSIONAL
MÀSTER DOCTORAT
TFG
TFM Tesi
Introducció
Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit
d'espec...
Introducció
Introducció
1. Organització de la informació
2. Estructura del document acadèmic
3. Comunicació escrita
4. Disseny gràfic del document...
1. Brevetat.
2. Llenguatge propi (sense copiar).
3. Fidelitat al document i al punt de vista de l’autor.
4. En un article ...
Quadres sinòptics Gràfics EsquemesResums
Cal anotar sempre la referència de les fonts consultades.
Anotacions
1. Organitza...
Quadres sinòptics Gràfics EsquemesAnotacions
1. Organització de la informació
Resums
Programari per a gestionar anotacions
Quadres sinòptics Gràfics Esquemes
Títol de la pàgina web
Cita textual
Quadern
Etiquetes
Comentaris
Enllaç
Anotacions
1. O...
Gràfics EsquemesResums Anotacions Quadres sinòptics
Permeten sintetitzar i comparar les idees i punts de vista de diverses...
EsquemesResums Anotacions
Els gràfics són útils per analitzar la relació entre les dades
Quadres sinòptics Gràfics
1. Orga...
EsquemesResums Anotacions Gràfics
 Programa ofimàtic web
 Tractament de textos
 Full de càlcul
 Presentacions
 Permet...
Esquemes de clau
• La informació és la mateixa que en un resum.
• La diferència és que es presenten les paraules enllaçade...
Mapes conceptuals
Tenen per objectiu presentar relacions significatives entre
conceptes en forma de proposicions.
• Compre...
Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes
1. Organització de la informació
http://www.mindomo.com/es/mindmap/ci...
1. Organització de la informació
2. Estructura del document acadèmic
3. Comunicació escrita
4. Disseny gràfic del document...
Preliminars
Cos del treball
• Coberta
• Portada
• Resum
• Prefaci
• Sumari
• Llistat
• Introducció
• Capítols
• Bibliograf...
coberta portada
Títol TFG
Alumne
Institució
Director del TFG
Convocatòria de
lliurament TFG
Titulació
2. Estructura del do...
 Indicació concisa del contingut.
 Fàcilment identificable quan se
cita a les bibliografies.
 No ha d’incloure abreviat...
 Identifica el contingut bàsic de
forma precisa.
• En la llengua del treball
• Opcional en anglès (abstract).
 Paraules ...
 Breu.
 Justificar la necessitat, idoneïtat i pertinença
del treball.
 Indicar, succintament, què se sap fins al
moment...
 Títols i les pàgines on es troben les principals subdivisions
del treball i els annexos
 Si et treball té diversos volu...
 Llistes separades per a les figures, les
il·lustracions, els plànols, les taules, etc.
 S’ha d’indicar el número, la ll...
 Les abreviatures també s’han de
desenvolupar i definir el primer cop
que surten al text.
Abreviatures,
sigles i símbols
...
Cos del
treball
2. Estructura del document acadèmic
• Ha de dividir-se en parts, capítols i apartats
numerats. >>
• Cada p...
Cos del
treball
2. Estructura del document acadèmic
És una de les parts més importants del treball.
S’hi exposa, de manera...
Bibliografia
2. Estructura del document acadèmic
Què haig d’incloure a la bibliografia?
 Els documents citats en el text
...
Bibliografia
2. Estructura del document acadèmic
Citacions
bibliogràfiques
Referències
bibliogràfiques
Bibliografia
2. Estructura del document acadèmic
Com cito un document?
Com citar documents impresos i audiovisuals
Com cit...
Bibliografia
2. Estructura del document acadèmic
Gestors de referències
Puc reproduir en el meu treball un
fragment de text d’un llibre que he
consultat?
http://www.glogster.com/acha2310/el-plag...
 Sí, amb finalitats de recerca, sempre i quan la
quantitat del fragment reproduït sigui prou
mesurada. Sigui per a la sev...
 Les lleis de drets d’autor difereixen entre països.
 L’absència d’indicació de la font d’on s’ha extret la
informació e...
De Luzuriaga, Manuel. Plagio y ciberplagio entre el alumnado académico: estado de la cuestión, últimos estudios y herramie...
Perfil de l’estudiant que
comet plagi
 Poca integritat acadèmica
 Home
 Carrera tècnica
Guerna, Guillermo. El ciber-pla...
2. Estructura del document acadèmic
És fàcil detectar un plagi?
2. Estructura del document acadèmic
Disponible a: http://www.3cat24.cat/noticia/410089/ociicultura/Un-programa-antiplagi-demostra-que-Shakespeare-va-escriure-...
Programari antiplagi
AntiPlagiarist 1.8
Copionic
Copyscape
DOC Cop
Grammarly
Jplag
Moss (Measure of Software Similarity)
P...
2. Estructura del document acadèmic
Propietat intel·lectual
DRETS
Drets MORALS: dret a
ser reconegut com autor
de la seva obra.
Drets d’EXPLOTACIÓ:
dret a aut...
Propietat intel·lectual
70 anys
(mort
autor)
Obres literàries,
artístiques i
científiques
50 anys
Artistes intèrprets,
aud...
A Google he trobat una imatge que em va
molt bé per il·lustrar el meu treball i
m’indica que té llicència Creative Commons...
 L’afegiré al meu treball modificant-la una mica.
 L’afegiré al meu treball i en citaré l’autor, si
trobo les seves dade...
Condicions:
 Es tracta d’una obra divulgada.
 S’indica la font i l’autor.
 S’utilitza per a fins docents o de
recerca.
...
2. Estructura del document acadèmic
Font: Journal of…
On puc trobar una imatge distribuïda
sota llicències CC?
2. Estructura del document acadèmic
2. Estructura del document acadèmic
 Informació que completa el text i que s’insereix pot alterar la
presentació lògica i ordenada del treball.
 Explicacion...
 Enumeració d’elements que apareixen al treball amb el
número de la pàgina on apareix.
 Tipus d’índexs:
 Índex onomàsti...
1. Organització de la informació
2. Estructura del document acadèmic
3.Comunicació escrita
4. Disseny gràfic del document ...
 Evitar que el treball es perllongui indefinidament.
 Tenir clar en tot moment en quina part del treball us trobeu.
 En...
Activitats
3. Comunicació escrita
Resum
http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/actividadestesis.html
Introducció
Plantejam...
 Ordre de la frase: Subjecte + Verb + Predicat
 Utilitza frases curtes
 Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules +
...
http://www.upc.edu/slt/
3. Comunicació escrita
1. Organització de la informació
2.Estructura del document acadèmic
3.Comunicació escrita
4. Disseny gràfic del document a...
Coberta
 És opcional i si existeix ha de contenir el títol del treball, nom de l’autor
Portada
 Elements que han d’aparè...
Compaginació
Utilitzar fulls blancs
del format A4
vertical.
4. Disseny gràfic del document acadèmic
marges: superior i inferior
3 cm, esquerra 4 cm i
dret 3 cm
Compaginació
4. Disseny gràfic del document acadèmic
Deixar, entre les ratlles
del text principal, un
interlineat d’ 1,3
Compaginació
4. Disseny gràfic del document acadèmic
No s’ha de deixar mai
sola una línia d’un
paràgraf ni al final ni al
començament d’una
pàgina.
Compaginació
4. Disseny grà...
Paginar o numerar les
pàgines correlativament i
afegir el nom de l’autor/a
Compaginació
4. Disseny gràfic del document aca...
La major part del text del
treball s’ha d’escriure en
rodona.
Mai no s’utilitza el subratllat
(ni en els títols)
Tipografi...
Si defineixes prèviament l’estil gràfic del teu treball
podràs…
… modificar d’un sol cop sense necessitar d’anar
d’estruct...
Les il·lustracions i taules
 S’han d’incloure si contribueixen a la nitidesa de l’explicació
 Han de numerar-se de maner...
4. Disseny gràfic del document acadèmic
Es composen en
un cos inferior a la
resta del text
Notes
Són comentaris o cites qu...
4. Disseny gràfic del document acadèmic
Col·locació centrada i entre
paràgrafs.
Numeració
Figures
4. Disseny gràfic del document acadèmic
taules
Col·locació centrada i entre
paràgrafs.
Numeració
1. Organització de la informació
2. Estructura del document acadèmic
3. Comunicació escrita
4. Disseny gràfic del document...
Format
paper
5. Presentació del treball
Tots els volums que integrin el TFG s’hauran
d’enquadernar i ficar en una única ca...
Format
electrònic
 Preferiblement PDF.
 El fitxer lliurat no ha de tenir cap protecció
tecnològica.
 Identificar a la p...
Exposició
oral
5. Presentació del treball
¿Powerpoint, Prezi, Impress o Keynote?
http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-videos
5. Presentació del treball
Exposició
oral
50...
Treballs acadèmics UPC és un dipòsit institucional que allotja els
treballs finals de grau, projectes final de màster, tes...
 Si has autoritzat de forma expressa el dipòsit
 Si el treball no vulnera els drets de propietat industrial i intel·lect...
Llicències Creative Commons
Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per
la llicència, s...
5. Presentació del treball
Qui té la titularitat dels drets del meu
treball?
 El tutor
 La Universitat
 L’autor
5. Presentació del treball
Qui té la titularitat dels drets del meu
treball?
http://publica.upc.edu/es/copyright/tfg#3
Per...
Què valoren els tribunals?
Sobre el procés
Sobre la memòria escrita
Sobre l’exposició oral
Indicacions i pautes d’avaluaci...
Sobre el procés
 La iniciativa i l’originalitat en la tria i delimitació del tema.
 La formulació clara i realista de l’...
Sobre la memòria escrita
Aspectes formals del continent
 La compaginació, el disseny o la presentació formal de les
pàgin...
Sobre la memòria escrita
Aspectes formals de contingut
 La pertinença al tema de les qüestions tractades.
 La claredat i...
Sobre l’exposició oral
Aspectes formals de la preparació
 Un nombre de transparències adequat al temps previst.
 Adequac...
Sobre l’exposició oral
Aspectes formals de la preparació
 Taules, imatges i gràfics amb una grandària suficient per la
vi...
Sobre l’exposició oral
Aspectes formals de l’execució
 La idoneïtat i l’organització en l’ús de recursos audiovisuals.
 ...
Sobre l’exposició oral
Aspectes formals de l’execució
 La preparació del guió o esquema i l’assaig previ
 La claredat i ...
https://magic.piktochart.com/output/1597198-projecte-20
Moltes gràcies per
la vostra atenció
Marta Roca Lefler (marta.roca@upc.edu)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau

3,200 views

Published on

Presentació utilitzada en la sessió presencial de l'assignatura Projectes del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'ETSEIAT (UPC)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Final de Grau

 1. 1. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (UPC) Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Treball Fi de Grau Assignatura “Projectes” Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, ETSEIAT (UPC)
 2. 2. Les competències genèriques establertes a la UPC  emprenedoria i innovació  sostenibilitat i compromís social  comunicació eficaç oral i escrita  coneixement d’una tercera llengua  treball en equip  aprenentatge autònom  ús solvent del recursos d’informació Introducció
 3. 3. Introducció Reconèixer quina informació es necessita, així com saber localitzar, avaluar i utilitzar aquesta informació de manera efectiva. Competència clau UPC: Ús solvent dels recursos de la informació
 4. 4. Introducció GRAU EXERCICI PROFESSIONAL MÀSTER DOCTORAT TFG TFM Tesi
 5. 5. Introducció Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió. Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar i executar una bona estratègia de cerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat. Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació que s'han utilitzat. Nivells de la competència: Ús solvent dels recursos de la informació
 6. 6. Introducció
 7. 7. Introducció
 8. 8. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 9. 9. 1. Brevetat. 2. Llenguatge propi (sense copiar). 3. Fidelitat al document i al punt de vista de l’autor. 4. En un article d’investigació, cal tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions. 5. Citar el document original. Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació ResumsResums
 10. 10. Quadres sinòptics Gràfics EsquemesResums Cal anotar sempre la referència de les fonts consultades. Anotacions 1. Organització de la informació Incloure idees que ha suggerit la lectura Incloure fragments d'obres o imatges de tercers a mode de cita Parafrasejar
 11. 11. Quadres sinòptics Gràfics EsquemesAnotacions 1. Organització de la informació Resums Programari per a gestionar anotacions
 12. 12. Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Títol de la pàgina web Cita textual Quadern Etiquetes Comentaris Enllaç Anotacions 1. Organització de la informació Resums
 13. 13. Gràfics EsquemesResums Anotacions Quadres sinòptics Permeten sintetitzar i comparar les idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, productes, prestacions, etc. 1. Organització de la informació
 14. 14. EsquemesResums Anotacions Els gràfics són útils per analitzar la relació entre les dades Quadres sinòptics Gràfics 1. Organització de la informació
 15. 15. EsquemesResums Anotacions Gràfics  Programa ofimàtic web  Tractament de textos  Full de càlcul  Presentacions  Permet al propietari del document “convidar” altres usuaris a participar  Ideal per als treballs en grups Programari per al treball col·laboratiu 1. Organització de la informació Quadres sinòptics
 16. 16. Esquemes de clau • La informació és la mateixa que en un resum. • La diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus. D’aquesta manera es relacionen les idees. Font: Técnicas de estudio. http://www.virtual-formac.com/blog/curso-de-tecnicas-de-estudio/los-esquemas/ Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació
 17. 17. Mapes conceptuals Tenen per objectiu presentar relacions significatives entre conceptes en forma de proposicions. • Comprensió • Pensament reflexiu • Pensament relacional • Establiment de significats • Relacions espacials • Diferenciació entre l’essencial i l’accidental Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació
 18. 18. Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació http://www.mindomo.com/es/mindmap/ciencia-20-30-d4d1f77be0d04af0804c719038144de8
 19. 19. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 20. 20. Preliminars Cos del treball • Coberta • Portada • Resum • Prefaci • Sumari • Llistat • Introducció • Capítols • Bibliografia • Citacions Annexos i appèndixs 2. Estructura del document acadèmic
 21. 21. coberta portada Títol TFG Alumne Institució Director del TFG Convocatòria de lliurament TFG Titulació 2. Estructura del document acadèmic
 22. 22.  Indicació concisa del contingut.  Fàcilment identificable quan se cita a les bibliografies.  No ha d’incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d’ús comú. Títol Coberta/ portada 2. Estructura del document acadèmic
 23. 23.  Identifica el contingut bàsic de forma precisa. • En la llengua del treball • Opcional en anglès (abstract).  Paraules clau o descriptors.  No ha d’incloure abreviatures ni referències bibliogràfiques. Resum 2. Estructura del document acadèmic
 24. 24.  Breu.  Justificar la necessitat, idoneïtat i pertinença del treball.  Indicar, succintament, què se sap fins al moment sobre la temàtica i què se’n ha fet en el camp de la recerca.  Observacions personals. Agraïments  Engrescar al lector a seguint llegint. Prefaci 2. Estructura del document acadèmic
 25. 25.  Títols i les pàgines on es troben les principals subdivisions del treball i els annexos  Si et treball té diversos volums:  Cada volum ha de portar el seu sumari.  També cal un sumari general complet a cada volum. Sumari 2. Estructura del document acadèmic índex Llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització. sumari Descripció de parts o continguts d'un llibre.
 26. 26.  Llistes separades per a les figures, les il·lustracions, els plànols, les taules, etc.  S’ha d’indicar el número, la llegenda de la figura i el número de pàgina on es troba. Il·lustracions i taules Llistats 2. Estructura del document acadèmic
 27. 27.  Les abreviatures també s’han de desenvolupar i definir el primer cop que surten al text. Abreviatures, sigles i símbols Llistats 2. Estructura del document acadèmic Criteris lingüístics de l’SLT
 28. 28. Cos del treball 2. Estructura del document acadèmic • Ha de dividir-se en parts, capítols i apartats numerats. >> • Cada part ha de començar en una pàgina nova. • Limitar al màxim les notes.
 29. 29. Cos del treball 2. Estructura del document acadèmic És una de les parts més importants del treball. S’hi exposa, de manera clara i precisa:  Els objectius  L’abast  Els requeriments  La rellevància del tema  L’estat de la qüestió dins del camp d’estudi al qual pertany (antecedents)  El mètode utilitzat per fer el treball  En el darrer paràgraf de la introducció se sol explicar en forma redactada l’estructura del treball, per tal de centrar al lector. Introducció
 30. 30. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Què haig d’incloure a la bibliografia?  Els documents citats en el text  Els documents no citats en el text
 31. 31. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Citacions bibliogràfiques Referències bibliogràfiques
 32. 32. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Com cito un document? Com citar documents impresos i audiovisuals Com citar documents electrònics Com presentar una bibliografia i citar un text <http://publica.upc.edu/>
 33. 33. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Gestors de referències
 34. 34. Puc reproduir en el meu treball un fragment de text d’un llibre que he consultat? http://www.glogster.com/acha2310/el-plagio/g-6kgq6596mhdh7vkgsjjf06p 2. Estructura del document acadèmic
 35. 35.  Sí, amb finalitats de recerca, sempre i quan la quantitat del fragment reproduït sigui prou mesurada. Sigui per a la seva anàlisi, comentari o judici crític i indicant-ne la font i l’autor.  Sí, si es tracta d’un llibre en accés obert.  Únicament el podré reproduir en el cas que tingui el permís de l’autor  No, en cap cas. 2. Estructura del document acadèmic
 36. 36.  Les lleis de drets d’autor difereixen entre països.  L’absència d’indicació de la font d’on s’ha extret la informació es considera plagi.  Els documents no publicats també estan protegits pels drets d’autor i no poden reproduir-se sense autorització. Els drets d’autor 2. Estructura del document acadèmic
 37. 37. De Luzuriaga, Manuel. Plagio y ciberplagio entre el alumnado académico: estado de la cuestión, últimos estudios y herramientas antiplagio. 2014 <http://es.slideshare.net/ManuelDeLuzuriaga/presentacin-plagio-36292890> COMAS, Rubén; SUREDA, Jaume (2008). «El ciberplagi acadèmic: esbrinant-ne les causes per tal d'enllestir les solucions». A: El ciberplagi acadèmic [dossier en línia]. Digithum. Núm. 10. UOC. [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/cat/comas_sureda.pdf Oliver-Trobat, Miquel F. Prácticas de citación y plagio académico en la elaboración textual del alumnado universitario. A: Teoria de la Educación, 12 (1), 2011, pp 359-385 [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.academia.edu/3084028/Practicas_de_citacion_y_plagio_academico_en_la_elaboracion_textual_del_alumnado_universitario> ...... 7 de cada 10 universitaris admeten haver copiat fragments de textos o textos complets i haver-los presentat com a propis amb el lliurament d’un treball acadèmic ...... gairebé 7 de cada 10 universitaris admeten haver dut a terme la pràctica de “reciclar”, parcialment o totalment, treballs ja lliurats per composar treballs nous. 2. Estructura del document acadèmic Almenys una vegada……
 38. 38. Perfil de l’estudiant que comet plagi  Poca integritat acadèmica  Home  Carrera tècnica Guerna, Guillermo. El ciber-plagio académico. http://prezi.com/refgj5esh-q3/el-ciber-plagio-academico/ 2. Estructura del document acadèmic
 39. 39. 2. Estructura del document acadèmic
 40. 40. És fàcil detectar un plagi? 2. Estructura del document acadèmic
 41. 41. Disponible a: http://www.3cat24.cat/noticia/410089/ociicultura/Un-programa-antiplagi-demostra-que-Shakespeare-va-escriure-Eduard-III-amb-lajuda-de-Thomas-Kyd 2. Estructura del document acadèmic
 42. 42. Programari antiplagi AntiPlagiarist 1.8 Copionic Copyscape DOC Cop Grammarly Jplag Moss (Measure of Software Similarity) Plagium The Plagiarism Checker Viper WCopyfind 2. Estructura del document acadèmic
 43. 43. 2. Estructura del document acadèmic
 44. 44. Propietat intel·lectual DRETS Drets MORALS: dret a ser reconegut com autor de la seva obra. Drets d’EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra. © AUTOR = 2. Estructura del document acadèmic Els drets morals no caduquen mai Persona natural que crea una obra literària, artística o científica.
 45. 45. Propietat intel·lectual 70 anys (mort autor) Obres literàries, artístiques i científiques 50 anys Artistes intèrprets, audiovisuals, fonogrames 25 anys Meres fotografies Edicions d’obres de domini públic Dretsd’explotació–Nosónperpetus DominiPúblic 2. Estructura del document acadèmic
 46. 46. A Google he trobat una imatge que em va molt bé per il·lustrar el meu treball i m’indica que té llicència Creative Commons. 2. Estructura del document acadèmic
 47. 47.  L’afegiré al meu treball modificant-la una mica.  L’afegiré al meu treball i en citaré l’autor, si trobo les seves dades.  L’afegiré al meu treball sencera i sense modificar-la, només si la seva llicència ho permet citant l’autor a peu d’imatge. 2. Estructura del document acadèmic <http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/popups/index.php?lang=ca&id=&format=0&quiz=1&qid=3>
 48. 48. Condicions:  Es tracta d’una obra divulgada.  S’indica la font i l’autor.  S’utilitza per a fins docents o de recerca.  La incorporació del fragment s’efectua a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.  El fragment citat guarda una proporció justificada per a la finalitat perseguida. Dret de cita 2. Estructura del document acadèmic article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual
 49. 49. 2. Estructura del document acadèmic Font: Journal of…
 50. 50. On puc trobar una imatge distribuïda sota llicències CC? 2. Estructura del document acadèmic
 51. 51. 2. Estructura del document acadèmic
 52. 52.  Informació que completa el text i que s’insereix pot alterar la presentació lògica i ordenada del treball.  Explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits en el text.  El plec de condicions, càlculs, resultats experimentals, tractament informàtic, anàlisi de viabilitat, manuals, pressupost, etc.  Cada annex ha d’identificar-se per ordre alfabètic amb una lletra majúscula precedit de la paraula “Annex”. Annexos 2. Estructura del document acadèmic
 53. 53.  Enumeració d’elements que apareixen al treball amb el número de la pàgina on apareix.  Tipus d’índexs:  Índex onomàstic (o de noms) personals o de llocs.  Índex de matèries (o de continguts). Índexs 2. Estructura del document acadèmic
 54. 54. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 55. 55.  Evitar que el treball es perllongui indefinidament.  Tenir clar en tot moment en quina part del treball us trobeu.  En aquesta primera fase cal ... .... no aturar-se en els aspectes gràfics, formals introduint dades no pertinents .... fugir del full/pantalla en blanc .... no perdre de vista el que plantegem usant un llenguatge planer Recomanacions  Una bona redacció no s’aconsegueix al primer intent. 3. Comunicació escrita
 56. 56. Activitats 3. Comunicació escrita Resum http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/actividadestesis.html Introducció Plantejament del problema Metodologia Resultats Conclusions i suggeriments Referències Annexos Marc teòric
 57. 57.  Ordre de la frase: Subjecte + Verb + Predicat  Utilitza frases curtes  Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules +  Utilitza bé els signes de puntuació +  Usa construccions sintàctiques i formes verbals més directes  Dues coses bàsiques: brevetat i concreció  Discurs despersonalitzat (ús de fórmules impersonals i 1a persona del plural) Recomanacions per a una bona redacció 3. Comunicació escrita
 58. 58. http://www.upc.edu/slt/ 3. Comunicació escrita
 59. 59. 1. Organització de la informació 2.Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 60. 60. Coberta  És opcional i si existeix ha de contenir el títol del treball, nom de l’autor Portada  Elements que han d’aparèixer en aquest ordre: • Títol del projecte i subtítol (si s’escau) • Nom complet de l’autor/a • Nom i lloc de la institució on es presenta • Departament, facultat o centre on s’ha realitzat el projecte • Grau a que s’aspira o procés d’oposició • Data de la presentació i la defensa o del lliurament del projecte 4. Disseny gràfic del document acadèmic Normativa de presentació PFC (Instruccions per a la redacció i preparació del PFC)
 61. 61. Compaginació Utilitzar fulls blancs del format A4 vertical. 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 62. 62. marges: superior i inferior 3 cm, esquerra 4 cm i dret 3 cm Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 63. 63. Deixar, entre les ratlles del text principal, un interlineat d’ 1,3 Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 64. 64. No s’ha de deixar mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament d’una pàgina. Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 65. 65. Paginar o numerar les pàgines correlativament i afegir el nom de l’autor/a Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 66. 66. La major part del text del treball s’ha d’escriure en rodona. Mai no s’utilitza el subratllat (ni en els títols) Tipografia 4. Disseny gràfic del document acadèmic ( Arial 11) Normativa de presentació del TFG (instruccions per a la redacció i preparació)
 67. 67. Si defineixes prèviament l’estil gràfic del teu treball podràs… … modificar d’un sol cop sense necessitar d’anar d’estructura en estructura per a canviar-la. … generar automàticament el sumari. … generar automàticament els índexs. … revisar els errors tipogràfics i ortogràfics Tractament de textos 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 68. 68. Les il·lustracions i taules  S’han d’incloure si contribueixen a la nitidesa de l’explicació  Han de numerar-se de manera seqüencial i anar acompanyades d’una llegenda  Cal citar l’origen de qualsevol il·lustració o taula que apareix en el text 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 69. 69. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Es composen en un cos inferior a la resta del text Notes Són comentaris o cites que se situen fora del text princial, i que presenten dades complementàries o marginals.
 70. 70. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració Figures
 71. 71. 4. Disseny gràfic del document acadèmic taules Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració
 72. 72. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 73. 73. Format paper 5. Presentació del treball Tots els volums que integrin el TFG s’hauran d’enquadernar i ficar en una única capsa/carpeta del color assignat per a cada titulació (espiral i tapes dures) Si hi ha més d’un volum cal que cadascun tingui les dades essencials d’identificació. Consulteu les instruccions per a la redacció i preparació dels treballs fi de grau (TFG) a l’ETSEIAT
 74. 74. Format electrònic  Preferiblement PDF.  El fitxer lliurat no ha de tenir cap protecció tecnològica.  Identificar a la part superior de les pàgines el títol del treball i el nom de l'autor. 5. Presentació del treball
 75. 75. Exposició oral 5. Presentació del treball ¿Powerpoint, Prezi, Impress o Keynote?
 76. 76. http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-videos 5. Presentació del treball Exposició oral 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces (SLT) Argumenta [9] Exposició oral Rúbrica per avaluar un PowerPoint (GRAPA) Presentaciones con PowerPoint COM comunicar (UAB + UPC) Cómo hacer presentaciones atractivas (UC3) Guía de contenido digital accesible Microsoft PPT (UB)
 77. 77. Treballs acadèmics UPC és un dipòsit institucional que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster, tesines i altres treballs acadèmics creats per estudiants de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet. 5. Presentació del treball
 78. 78.  Si has autoritzat de forma expressa el dipòsit  Si el treball no vulnera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers  Si no existeixi cap possible sol·licitud d'una patent que recaigui sobre el contingut del treball  Si no hi ha cap acord de confidencialitat vigent amb tercers (per exemple, empreses o editorials) 5. Presentació del treball Puc dipositar el meu TFG/PFC a UPCommons?
 79. 79. Llicències Creative Commons Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per la llicència, s’ha de reconèixer-ne l’autoria. No comercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials Sense obres derivades (No derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada Compartir igual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades, sempre que mantinguin la mateixa llicència a l’hora de ser divulgades 5. Presentació del treball
 80. 80. 5. Presentació del treball Qui té la titularitat dels drets del meu treball?  El tutor  La Universitat  L’autor
 81. 81. 5. Presentació del treball Qui té la titularitat dels drets del meu treball? http://publica.upc.edu/es/copyright/tfg#3 Per tant, els titulars de la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC són els estudiants autors del mateixos que, com a tals, són qui els poden reproduïr, distribuir, comunicar públicament, transformar i/o cedir-ne els drets d'explotació a tercers.
 82. 82. Què valoren els tribunals? Sobre el procés Sobre la memòria escrita Sobre l’exposició oral Indicacions i pautes d’avaluació dels TFG i TFM Coromina, E.; Casacuberta, X; Quintana, D. Avaluació del treball de recerca. Dins: El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.1a ed. Vic: Eumo, 2000. p 120-123.
 83. 83. Sobre el procés  La iniciativa i l’originalitat en la tria i delimitació del tema.  La formulació clara i realista de l’objectiu o hipòtesi inicial.  La planificació de les activitats.  El coneixement i l’ús d’una metodologia adequats al tema, l’ús de recursos, tècniques o mitjans apropiats per a l’obtenció i processament de dades.  La capacitat per documentar-se i organitzar aquesta informació.  L’habilitat per superar problemes i reorientar el treball si cal.  El rigor demostrat durant les etapes.  El compliment de terminis establerts.
 84. 84. Sobre la memòria escrita Aspectes formals del continent  La compaginació, el disseny o la presentació formal de les pàgines (sumari, índexs...).  L’ús adequat de convencions gràfiques.  La presentació adequada de la bibliografia, dels annexos i de les il·lustracions...  L’estructura equilibrada de les diferents parts de la memòria.  L’aprofitament dels recursos informàtics.
 85. 85. Sobre la memòria escrita Aspectes formals de contingut  La pertinença al tema de les qüestions tractades.  La claredat i la concisió expositiva.  La posada en relleu d’idees o dades contraposades.  L’originalitat i l’absència de còpia sistemàtica.  La consecució real de coneixements nous.  La presentació ben enllaçada, sense llacunes o salts, del fil conductor .  L’autocrítica respecte a la migradesa dels resultats, dels errors comesos...  El suggeriment de noves vies de recerca sobre el tema estudiat.
 86. 86. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de la preparació  Un nombre de transparències adequat al temps previst.  Adequació del temps d’exposició a la previsió.  Densitat de les transparències adequada.  Ús eficient dels recursos visuals i audiovisuals.  Selecció adequada dels colors de text i fons per a un bon contrast.
 87. 87. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de la preparació  Taules, imatges i gràfics amb una grandària suficient per la visualització clara del que es vol mostrar.  Eixos ben definits als gràfics.  Absència d’errades d’ortografia i ús correcte de les unitats.  Presència d’elements que permetin conèixer el punt actual de la presentació.
 88. 88. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de l’execució  La idoneïtat i l’organització en l’ús de recursos audiovisuals.  El volum de la veu, el to, l’articulació i el ritme adequats.  La seguretat, la naturalitat, la gestualitat, la mirada i la manca de rigidesa.  La correcció i l’adequació lingüístiques.  La seguretat i la destresa en les respostes a possibles preguntes del tribunal.  El control de la durada de la sessió.
 89. 89. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de l’execució  La preparació del guió o esquema i l’assaig previ  La claredat i precisió expositiva, i l’estructuració del contingut  La captació de l'interès de l’auditori  El domini del tema  La capacitat de síntesi en la descripció del procés seguit i en la presentació dels resultats obtinguts
 90. 90. https://magic.piktochart.com/output/1597198-projecte-20
 91. 91. Moltes gràcies per la vostra atenció Marta Roca Lefler (marta.roca@upc.edu)

×