Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuadernillo

527 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cuadernillo

  1. 1. CADT,RIO DO XACOBT.O Ano Santo 201 0
  2. 2. DEsPots DA vlslrA Ó vosrr¡Ro 1. Marca con unha cruz nos lugares nos que estiveches ...
  3. 3. c e C G c C t3 RUTAS DO CAMINO r 3 r 3 r VWYü¡.3h47 &5: c C Cal é o camino máis próximo á túa vila? Nomea os lugares dos c C alrededores polos que pase este camiño. t3 3 C C /', ¡ i.i ..i _.. - i . 1..'..r t . 3 3 3 C - Debuxa con cores distintas as c¡nco rutas mencionadas con anterioridade: f C C 3 C C C C C C C C C C C G C C C C C C C tarzü** d* N*rts {v*r**V C eamifr* Prinlltiv* {amar*l*} Vía da Frata {l*r*nxe} C Camifr* Y *rt*gu*s {azal C C C C C C C t:
  4. 4. srMBoLoxíR, LrNons E cuRloslDADES Do cnutÑo cuRtoslDADEs NCI cnnntÑo Dt 5ANTIA6o"' tu ni osi dndes aínda que actualmente tamén se pode Tradicionalmente a peregrinaxe faise a Pé, de realizar dacabalo ou en bicicleta, pero o que non é corrente é percorrer o Camiño Santiago en coche. - Tacha con unha cruz o tipo de peregrinaxe que non se adoita facer: r-__.1 ll ñ--'l l-xl 1..
  5. 5. DESPOIS DA SAÍDA A SANTIACO A VER ST LEMBRAMOS... CÓmgsechamaolugardeondesaímosenSantiago?Riscacunhacruz. !i:;fi';itlj;1 de congresos [alacio Gozo FT4onte do raza das Praterías

×