SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
नयाँ पǒऽकामा आज मंिसरनयाँ पǒऽकामा आज मंिसरनयाँ पǒऽकामा आज मंिसरनयाँ पǒऽकामा आज मंिसर ९ ०७१९ ०७१९ ०७१९ ०७१ को मÚयपृƵमा ूकािशतको मÚयपृƵमा ूकािशतको मÚयपृƵमा ूकािशतको मÚयपृƵमा ूकािशत
फे सबुक संवादफे सबुक संवादफे सबुक संवादफे सबुक संवाद
भीमउपाÚयायभीमउपाÚयायभीमउपाÚयायभीमउपाÚयाय ----
शाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍचशाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍचशाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍचशाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍच
सरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै कामसरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै कामसरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै कामसरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै काम–
कारबाहȣ रकारबाहȣ रकारबाहȣ रकारबाहȣ र समसामियक राजनीितबारे आलोचना×मसमसामियक राजनीितबारे आलोचना×मसमसामियक राजनीितबारे आलोचना×मसमसामियक राजनीितबारे आलोचना×मक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमाक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमाक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमाक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमा
काया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेटकाया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेटकाया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेटकाया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेट
गǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूरगǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूरगǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूरगǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूर
उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न्उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न्उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न्उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न् ::::
ूǒविधूित ःकु ले जीवनदेǔख नै ममा ǽिच िथयो । आठ क¢ा पÕदा टाइपराइटर ूयोग गरेको
िथएँ । ०३९ मा इǔÛजिनयǐरङमा Þयाचलर पÕन भारतको ǽडगी ǒवƳǒवƭालयमा गएका वेला मैले
पǑहलोपटक कàÜयुटर देखेको हुँ । Ûयुमेǐरकल एनालाइिसस भÛने Èलास हुÛØयो । ×यो
कàयुटरबाट गनु[पŨयो । टिम[नलमा गएर मेनृे म कàÜयुटरबाट गनु[पŨयो । ×यहाँ पिन
पÛचकाड[मा हालेर माऽ गन[ पाइÛØयो । इǔÛजिनयǐरङमा पोटा[न भÛने इǔÛजिनयǐरङ
Èयाãकु लेसनलाई काम लाÊने सÝटवेयर ूयोग गǐरÛØयो ।
पिछ ‘डस’ आयो, जुन चलाउन असाÚयै झÛझǑटलो िथयो । काठमाडɋमा कàयुटर सेÛटर भÛने
संःथा िथयो । के हȣ साथी डस चलाउँथे । तर, डस हुÛजेल म कàÜयुटरमा ूवेशै गन[ सǔÈदनँ
होलाजःतो लाÊØयो । अǾ साथीका अगाǑड म के हȣ नजाÛनेजःतो िथएँ ।
०५० ितर माइबोसÝटको ‘ǒवÛडोज’ आएपिछ कàÜयुटर चलाउन सǔजलो भयो । वाःतवमा
ǒवÛडोजले कàÜयुटरमा ǐरभोलुसन नै भयो । ×यसवेला ःथानीय ǒवकास मÛऽालयको मÚयमाÑचल
¢ेऽीय िनदȶशनालयको उपमहािनदȶशक िथएँ । ×यसवेलादेǔख नै अǑफसको काम गदा[ होस् अथवा
लेख रचना िसज[ना गदा[, मैले कàÜयुटर ूयोग गन[ थालɄ । कàÜयुटरमा मेरो सेãफ लिन[ङ नै हो
। पǑहले–पǑहले अिलक गा॑ोजःतो लाÊØयो । पिछ ǒवÛडोजमा पिन ǒवकास हुँदै गयो र सǔजलो
हुँदै गयो ।
फे सबुकमा म सन् २००८ देǔख नै जोǑडएको हुँ । ×यसअिघ माइःपेस र हाइफाइभ चãतीमा िथए
। तर, ती राॆोसँग चãन सके नन् । चलाउन पिन ×यित मजा आउँदैनØयो । पिछ फे सबुक आयो
। यो असाÚयै युजर ृे ÛÔली छ । आÝना मनका कु रा लेơ पाइने, फोटो अथवा िभǑडयो राơ
िमãने । आफू ले राखेका ǒवचारूित इÛःÒयाÛट कमेÛट पिन हुन सÈने, दोहोरो संवाद पिन हुन
सÈने । सुǽमा ःÒयाटसमा िलिमट िथयो, पिछ फे सबुकले सुǒवधा बढाउँदै लÊयो । अǑहले त ६०–
७० हजारसàम ःÒयाटस राơ सǑकÛछ ।
फे सबुक आउनुअिघ म पऽपǒऽकालगायत परàपरागत िमǑडयाबाट आÝना ǒवचारहǾ åयƠ गथɎ ।
सरकारȣ पदमा बसे पिन म सरकारको आलोचना खुलेरै गथɎ । मलाई यसो गन[ डर Ǒकन लागेन
भने आǔखर देश बनाउने भनेको सबै िमलेर न हो । जसले समःया वा ǒवकृ ित देखेको हुÛछ,
×यसले बोãने हो । सकारा×मक सोÍयो भने ×यो वाःतवमा फलदायी नै हुÛछ । परàपरागत
िमǑडया ूाय: ॐोतमा आधाǐरत हुÛछ । ॐोतले कित कु रा भÛछ, ×यसपिछ िमǑडयाले कित कु रा
लैजाÛछ । तर, यǑद ॐोतले नै यःता िमǑडयाहǾबाट भिनǑदयो भने झन् सǔजलो हुने भयो ।
सरकारȣ िनकाय वा ती िनकायमा रहेका अिधकारȣहǾ सामाǔजक सÑजालमा आउनुपछ[ Ǒक पदȷन
भÛनेमा अझै बहस छ । हाॆोमा ×यो अझै खुला र सव[ःवीकाय[ भएको छैन । जःतो,
िसंहदरबारमा फे सबुक, ǔÒवटर आǑद सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज छ । सरकारले सोसल
िमǑडयाको पावर नबुझेजःतो लाÊछ । सामाǔजक सÑजालमा भुãयो, खेãयो भÛने कु रा पिन छ ।
तर, हरेक ूǒविधका सकारा×मक र नकारा×मक पाटा हुÛछन्। ूǒविधलाई कसरȣ उपयोग गनȶ
भÛने ूư मुÉय हो । कु न ूǒविध छैन, जुन दुǽपयोग हुन सÈदैन ? खाना त बढȣ खायो भने
हािन गछ[ भने ूǒविधको दुǽपयोग हुन के गा॑ो छ र ?
सोसल िमǑडयामा पिन िनयÛऽण भएन, åयǒƠ–åयǒƠबीच सàपक[ हुन थाãयो, सोसल ःÒयाǒबिलटȣ
ǒबमन थाãयो भÛने पिन छ । तर, ूǒविधको लगातार ǒवकास हुँदै जाँदा सोसल ःÒयाǒबिलटȣ पिन
पǐरवत[न हुँदै जानुपछ[ । ǒव£ान र ूǒविधको समाजमा त ूभाव पछ[, पछ[ ।
०००
सन् २०१० सàम म ǒविभÛन पऽपǒऽकामा लेǔखरहÛथɄ । ×यसपिछ मनमा आएका कु राहǾ
फे सबुकबाट अिभåयƠ गन[ थालɄ । मनमा उ×पÛन भएका अथवा उकु समुकु स भएका भावहǾ
ǐरिलज गदा[ आफɆ लाई ǐरिलफ भएको महसुस हुÛछ । मनमा आएका ǒवचारलाई गुàःयाउनुहुँदैन ।
मेरा लािग मनमा लागेका कु रा, देखेका समःया तथा समाधानहǾ अिभåयƠ गनȶ Üलेटफाम[ बनेको
छ, सामाǔजक सÑजाल । कसैले समःया उÞजाइǑदयो भनेर डराउनुपनȶ के छ र ? समाधानका
उपाय िनकाãन सǑकÛछ । भइरहेको गãती कसैले औUãयाइǑदयो भने झन्राॆो हुÛछ ।
सोसल िमǑडयाको उपयोग कु नै पिन ¢ेऽमा गन[ सǑकÛछ । यसको ूयोगमा भारतका
राजनीित£हǾ अगाǑड छन्। भारतका ूम नरेÛि मोदȣ र अका[ नेता अरǒबÛद के जरȣवाल दुई
सशƠ उदाहरण हुन्। अब राजनीितमा भीड लगाएर, नाराजुलस गरेर युवाहǾलाई आकǒष[त गनȶ
जमाना गयो । भीडमा भÛदा पिन åयǒƠमा पुÊनुपनȶ ‘इǔÛडिभजुअल डेमोबे सी’को जमाना आएको
छ । यःता åयǒƠहǾको ठू लो मास अǑहले सोसल िमǑडयामा सǑबय छ । सोसल िमǑडयाको
सहायताले कु नै पिन नेताले ǒवƳका कु नै पिन कु नामा रहेका मािनससँग संवाद गन[ सÈछ ।
मोदȣ सोसल िमǑडयामा चिच[त छन् । के हȣ समयअिघ काठमाडɋमा साक[ सàमेलन भयो,
आिधकाǐरक जानकारȣ उनको सोसल िमǑडयाबाट िछटो–िछटो आयो । उनका ǒवदेश मÛऽालयका
ूवƠाले मोदȣको जनकपुर ॅमण रƧ भएको सोसल िमǑडयाबाटै जानकारȣ गराए । सोसल
िमǑडयाबाट संसारले त×काल जानकारȣ ूाƯ गâयो । अǾ िमǑडयाले ×यसलाई Èयारȣ ओभर गरे ।
यसको मतलब कÛभेÛसनल िमǑडया चाǑहँदैन भÛने होइन । तर, सोसल िमǑडयाले कÛभेÛसनल
िमǑडयालाई सहयोग गछ[ । भारतमा मोदȣ, राहुल गाÛधी र के जरȣवालको लडाइँ सोसल िमǑडयामा
पिन तीो छ ।
अǑहले हाॆो देशको ६० ूितशत जनसंÉया ३५ वष[मुिनको छ । ४० वष[मुिनको जनसंÉया झÛडै
७० ूितशत छ । अǑहले उमेर पुगेका झÛडै ८० ूितशत युवाको हातमा मोबाइल छ । ×यसको
ठूलो Ǒहःसा सोसल िमǑडयामा छ । ×यो युवा अǑडयÛसलाई समेÒने Ǒक नसमेÒने ? तर, हाॆोमा
यो प¢लाई Úयान Ǒदइएको छैन ।
सरकारȣ िनकायका कामहǾलाई ूभावकारȣ बनाउन सोसल िमǑडयाको उपयोग हुनुपनȶमा
िसंहदरबारमा यसलाई रोक लगाइएको छ । मुÉय सिचव, सिचव, सहसिचवहǾ सोसल िमǑडयामा
कमै सǑबय हुनुहुÛछ । राजनीितक पाटȹका ठूला नेताहǾमÚये हातमा गÛन सǑकनेजित माऽै
सोसल िमǑडयामा हुनुहुÛछ । तर, भारतमा सबै उÍच अिधकारȣलाई सोसल िमǑडयामा बःनु भनेर
ूधानमÛऽीले आदेश नै Ǒदएका छन्। अझ १५–१५ Ǒदनमा सहसिचवले के –के आयो भनेर ǐरßयु
गनु[पनȶ हुÛछ । तर, नेपाल सरकारले िसंहदरबारमा बÛदेजचाǑहँ लगाएको छ । तर, ूǒविधलाई
रोÈन खोजेर रोÈन सǑकँ दैन । उदाहरणका लािग िसंहदरबारमा ãयाÛडलाइनबाट सोसल िमǑडया
चलाउन रोके पिन िाजीलगायतका ूǒविधबाट सǔजलै चलाउन सǑकÛछ ।
०००
सरकारको नीित नै हुÛØयो भने सरकारका उÍच अिधकारȣ पिन सोसल िमǑडयामा आउँथ े होलान्
। अकȾचाǑहँ सोसल िमǑडयामा सबै नेपालीहǾ अनुशािसत भइसके का छैनन्। åयǒƠ, उसको
चǐरऽ, उसका नातागोतालाई िलएर गाली गनȶ, चाǑहने–नचाǑहने कु राको भÛडाफोर गनȶ काम
भइरहेको छ । सोसल िमǑडयामा Þयुरोबे सीका उÍच अिधकारȣ वा नेताहǾ आउन डराउनुको कारण
यसमा हुने खुला आलोचना र भÛडाफोर पिन हो । ती उÍच अिधकारȣ वा नेता सुǽबाटै पारदशȸ
ढंगले मािथ गएका भए डराउने िथ एनन्होला । तर, के हȣ अःवाभाǒवक Ǿपमा मािथ पुगेकाले
अǑडयÛस फे स गन[ डराएका हुन सÈछन्। सोसल िमǑडयामा वान टु वान Ǒडल गनु[पनȶ भएकाले
पारदिश[ता भएन भने ǑटÈन सÈदैन ।
सोसल िमǑडयामा सिचव र सहसिचव िनकै कम छन्। आठ–दशजना हुनुहुÛछ होला । भएका
पिन बोãन र लेơ सÈदैनन्। बोãनु, लेơु भनेको आÝनो चǐरऽ साव[जिनक गनु[ पिन हो ।
साव[जिनक िनकायमा रहेका अिधकारȣहǾले िमलेसàमको जानकारȣ सोसल िमǑडयाबाट Ǒदए भने
कÛभेÛसनल िमǑडया तथ ा सेवामाहȣलाई त फाइदै हुÛछ । तर, नेपालका मÛऽालयका वेबसाइट त
अपडेट छैन भने सोसल िमǑडया त धेरै टाढाको कु रा ।
सोसल िमǑडयामा रहेका उÍच अिधकारȣ र नेताहǾमा पिन आएका ूितǑबयाको जवाफ नǑदने
ूवृǒƣ छैन । के हȣ त अझ यसलाई अवमूãयन नै गछ[न् । के हȣ समयअिघ एमाले अÚय¢ के पी
ओलीले फे सबुके राजनीितले के हȣ हुÛन भÛने ूितǑबया पिन Ǒदनुभयो । वाःतवमा सोसल
िमǑडयालाई अवमूãयन गनु[ भनेको युवालाई हेÜनु हो ।
०००
के हȣ समयअिघ साइिभङ लाइसेÛस नवीकरण गनु[ िथयो । कसैलाई पठाइǑदएर भनेकै भरमा काम
हुन सÈØयो । तर, ×यहाँ के रहेछ भनेर जाÛनका लािग पिन म आफɆ गएँ । Ǒदनभǐर लाइन बसɄ
। एउटा ढोकाबाट अकȾ ढोका, भीडभाड, दलालहǾ । नवीकरणजःतो सामाÛय कामका लािग पिन
यित समःया भनेर मैले फे सबुकमा राखɄ । ×यो ःÒयाटस यातायात मÛऽालयका सिचव
तुलसीूसाद िसटौलाले हेनु[भएछ । उहाँले सात Ǒदनिभऽ ×यसमा सुधार गछु [ भÛनुभयो, नभÛदै १०
Ǒदनमा ×यहाँ सुधार भयो । अǑहले सǔजलो छ भÛने सुनेको छु । यसको अथ[ सोसल िमǑडयाले
हाॆा सरकारȣ िनकायमा रहेका समःया समाधान गन[ पिन सहयोगी हुने रहनेछन् िन ।
सोसल िमǑडया भनेको पावर हो । पावर दुǽपयोग पिन हुन सÈछ । यसले लोकतÛऽलाई बिलयो
बनाउन सहयोग गछ[ । सोसल िमǑडयामा मािनसहǾसँग अÛतरǑबया गन[ सǑकÛछ ।
टेÈनोलोजीको यो शǒƠको Ǒकन सदुपयोग नगनȶ ? जनताको राय िलन सरकारȣ िनकायले ठू लो
लगानी गǐररहेको हुÛछ । सोसल िमǑडयाको सहȣ उपयोग गनȶ हो भने एकाितर समयको
सदुपयोग हुÛछ भने अकȾितर ॐोत साधनको ।
भारतमा अǑहले नरेÛि मोदȣले राÏय सÑचालनमा जनतालाई पिन सहभागी गराउन लोकल
सक[ ãस भÛने सोसल नेटवǑक[ ङ साइट नै चलाएका छन् । यसको उƧेँय नागǐरक र ×यहाँबाट
िनवा[िचत ूितिनिधहǾका बीचमा सुर¢ा, पानी, सडक, ऊजा[ तथा सफाइबारे अÛतरǑबया गनȶ
ःथानीय मÑच बनाउने हो । यसमा उनी अिधक सफल भएका छन् । ूाƯ सुझाबहǾ सàबǔÛधत
मÛऽीहǾलाई Ǒदएर समःया समाधानमा उपयोग गǐरÛछ । भारतमा भएको यो अßयासको
अमेǐरकȧ राƶपित बाराक ओबामाले पिन सराहना गरेका छन् । ǒवदेशका कै यɊ देशका ूधानमÛऽी
तथा राƶपितले मÛऽीहǾ कःता राơे भनेर सोसल िमǑडयाबाट जनताको राय पिन िलने गरेका
छन् । नेपालका राजनीित£मा बाबुराम भÒटराई सोसल िमǑडयामा अमणी हुनुहुÛछ । भोिल
नेपालमा जनताको प¢मा कोहȣ साँÍचै नै काम गन[ चाƻो भने सोसल िमǑडया ǑफडÞयाकका लािग
असाÚयै उपयोगी हुने देǔखÛछ ।
०००
सरकारको सहसिचवजःतो पदमा बसेर सरकारूित आलोचना×मक ǑटÜपणी गǐररहेको छु । कितले
मन पराउँछन्, कितले आलोचना पिन गछ[न् । यो पदमा बसेर लेÉदा मलाई कु नै डर छैन । म
Ǒहजो पऽपǒऽकामा लेÉदा पिन खरै लेÉथɄ । मलाई लाÊछ, डराएर लेơुभÛदा नलेơु नै ठȤक । मैले
नेपालको ूशासनयÛऽलाई सोसल िमǑडया ृे ÛÔली गनु[पछ[ भनेर िनरÛतर वकालत पिन गदȷ
आएको छु । सरकारले यसलाई बÛदेज लगाउने होइन, बǽ सबै िनकाय, ǒवभागको आिधकाǐरक
पेज बनाउने र सूचना Ǒदने काय[लाई अवलàबन गनु[पछ[ । पारदिश[तामा नै लोकतÛऽ र इÛटेमेटȣ
फ ःटाउँछ । योÊयता नभएको वा बदमासी गनȶले माऽ पारदशȸ हुन डराउने हो । योÊयता भएपिछ
र बदमासी नगरेपिछ Ǒकन डराउने ?
नेपालको ूशासनयÛऽमा धेरैमा ूǒविधसँगै अपडेट नहुने वा हुन नचाहने समःया पिन छ ।
िनǔƱत उमेरपिछ समःया पिन हुÛछ । तर, ूǒविधसँग अपडेट हुनैपछ[ । ×यसका लािग सरकारले
िनǔƱत समय वा सुǒवधा Ǒदन सÈछ । तर, जो टेÈनोलोजी ृे ÛÔली हुनै सÈदैन, ितनलाई भने
‘गोãडेन ƻाÛडसेक’ Ǒदएर ǒबदाइ गनु[पछ[ । टेÈनोलोजीको महǂव नजानेको वा माया छैन भने
उसले आफू मातहतका र अǾलाई टेÈनोलोǔजकãली इàपावरमेÛट गनȷ चाहँदैन ।
ूःतोताःूःतोताःूःतोताःूःतोताः दȣपक सापकोटादȣपक सापकोटादȣपक सापकोटादȣपक सापकोटा

More Related Content

Viewers also liked

Nepal - energy sector synopsis report 2010- wecs
Nepal - energy sector synopsis report 2010- wecsNepal - energy sector synopsis report 2010- wecs
Nepal - energy sector synopsis report 2010- wecsBhim Upadhyaya
 
Nepal east west rail project-feasibility study draft report presentation
Nepal east west rail project-feasibility study draft report presentationNepal east west rail project-feasibility study draft report presentation
Nepal east west rail project-feasibility study draft report presentationBhim Upadhyaya
 
Alimentazione americana e Mc donald' s Vittoria Tomas
Alimentazione americana e Mc donald' s Vittoria TomasAlimentazione americana e Mc donald' s Vittoria Tomas
Alimentazione americana e Mc donald' s Vittoria TomasAntonietta Palmieri
 
Volungeviciene LieDM konferencija 2010
Volungeviciene LieDM konferencija 2010Volungeviciene LieDM konferencija 2010
Volungeviciene LieDM konferencija 2010Airina Volungeviciene
 
Tick Achieve - How To Get Stuff Done
Tick Achieve - How To Get Stuff DoneTick Achieve - How To Get Stuff Done
Tick Achieve - How To Get Stuff DoneKevin Duncan
 
3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...SlideTeam.net
 
獅子山下女同志
獅子山下女同志獅子山下女同志
獅子山下女同志lalacamp07
 
Scientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: Amigo
Scientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: AmigoScientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: Amigo
Scientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: AmigoBrussels, Belgium
 
Guidelines to evaluate blended learning programs
Guidelines to evaluate blended learning programsGuidelines to evaluate blended learning programs
Guidelines to evaluate blended learning programsReasoningMind
 
Ready Player One - Week 2 Check-in
Ready Player One - Week 2 Check-inReady Player One - Week 2 Check-in
Ready Player One - Week 2 Check-incenter4edupunx
 
Functional Programming in Groovy
Functional Programming in GroovyFunctional Programming in Groovy
Functional Programming in GroovyEvgeny Goldin
 

Viewers also liked (20)

Nepal - energy sector synopsis report 2010- wecs
Nepal - energy sector synopsis report 2010- wecsNepal - energy sector synopsis report 2010- wecs
Nepal - energy sector synopsis report 2010- wecs
 
Nepal east west rail project-feasibility study draft report presentation
Nepal east west rail project-feasibility study draft report presentationNepal east west rail project-feasibility study draft report presentation
Nepal east west rail project-feasibility study draft report presentation
 
Blender
BlenderBlender
Blender
 
Sailor moon
Sailor moonSailor moon
Sailor moon
 
Alimentazione americana e Mc donald' s Vittoria Tomas
Alimentazione americana e Mc donald' s Vittoria TomasAlimentazione americana e Mc donald' s Vittoria Tomas
Alimentazione americana e Mc donald' s Vittoria Tomas
 
Volungeviciene LieDM konferencija 2010
Volungeviciene LieDM konferencija 2010Volungeviciene LieDM konferencija 2010
Volungeviciene LieDM konferencija 2010
 
Artikel FI
Artikel FIArtikel FI
Artikel FI
 
Tick Achieve - How To Get Stuff Done
Tick Achieve - How To Get Stuff DoneTick Achieve - How To Get Stuff Done
Tick Achieve - How To Get Stuff Done
 
Alat ukur
Alat ukurAlat ukur
Alat ukur
 
Top 6 Data Blogs
Top 6 Data BlogsTop 6 Data Blogs
Top 6 Data Blogs
 
3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center pieces 7 stages style 4 pow...
 
2.7 mbonfim
2.7 mbonfim2.7 mbonfim
2.7 mbonfim
 
獅子山下女同志
獅子山下女同志獅子山下女同志
獅子山下女同志
 
Scientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: Amigo
Scientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: AmigoScientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: Amigo
Scientix 11th SPNE Brussels 18 Mar 2016: Amigo
 
Guidelines to evaluate blended learning programs
Guidelines to evaluate blended learning programsGuidelines to evaluate blended learning programs
Guidelines to evaluate blended learning programs
 
Test
TestTest
Test
 
Duke
DukeDuke
Duke
 
Ready Player One - Week 2 Check-in
Ready Player One - Week 2 Check-inReady Player One - Week 2 Check-in
Ready Player One - Week 2 Check-in
 
Brochure about Stanford Corporate Governance Research Initiative
Brochure about Stanford Corporate Governance Research InitiativeBrochure about Stanford Corporate Governance Research Initiative
Brochure about Stanford Corporate Governance Research Initiative
 
Functional Programming in Groovy
Functional Programming in GroovyFunctional Programming in Groovy
Functional Programming in Groovy
 

Similar to Facebook sambad with naya patrika daily push 9th 2071

मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]
मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]
मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]Ujjwal Acharya
 
सरकारको स्वरुप
सरकारको स्वरुपसरकारको स्वरुप
सरकारको स्वरुपAkash Shrestha
 
Www nepalipatra-com
Www nepalipatra-comWww nepalipatra-com
Www nepalipatra-comNepaliPatra
 
Safety brochures in Nepali
Safety brochures in NepaliSafety brochures in Nepali
Safety brochures in NepaliJudith Pferdeort
 
परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू
परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू
परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू Keshav Prasad Bhattarai
 
Modernization of nepali society and management of youth unrest and resentment
Modernization of nepali society and management of youth unrest and resentmentModernization of nepali society and management of youth unrest and resentment
Modernization of nepali society and management of youth unrest and resentmentKeshav Prasad Bhattarai
 
Concepts of marketing
Concepts of marketingConcepts of marketing
Concepts of marketingDeepak Dhakal
 
Skmbt 50109111615170 Nepali
Skmbt 50109111615170 NepaliSkmbt 50109111615170 Nepali
Skmbt 50109111615170 NepaliJudith Pferdeort
 
2080-12-255555555555555555555555555555.pptx
2080-12-255555555555555555555555555555.pptx2080-12-255555555555555555555555555555.pptx
2080-12-255555555555555555555555555555.pptxBirBetalMatketing
 
मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021
मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021
मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021Ujjwal Acharya
 

Similar to Facebook sambad with naya patrika daily push 9th 2071 (13)

मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]
मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]
मिथ्या सूचना र लोकतन्त्र [Misinformation and Democracy] 2022]
 
सरकारको स्वरुप
सरकारको स्वरुपसरकारको स्वरुप
सरकारको स्वरुप
 
Www nepalipatra-com
Www nepalipatra-comWww nepalipatra-com
Www nepalipatra-com
 
Safety brochures in Nepali
Safety brochures in NepaliSafety brochures in Nepali
Safety brochures in Nepali
 
परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू
परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू
परिवर्तनको नियम नबुझ्ने नेताहरू
 
Social and life skills4
Social and life skills4Social and life skills4
Social and life skills4
 
Modernization of nepali society and management of youth unrest and resentment
Modernization of nepali society and management of youth unrest and resentmentModernization of nepali society and management of youth unrest and resentment
Modernization of nepali society and management of youth unrest and resentment
 
Nepal sami success procedure nepali
Nepal sami success procedure nepaliNepal sami success procedure nepali
Nepal sami success procedure nepali
 
Concepts of marketing
Concepts of marketingConcepts of marketing
Concepts of marketing
 
Skmbt 50109111615170 Nepali
Skmbt 50109111615170 NepaliSkmbt 50109111615170 Nepali
Skmbt 50109111615170 Nepali
 
2080-12-255555555555555555555555555555.pptx
2080-12-255555555555555555555555555555.pptx2080-12-255555555555555555555555555555.pptx
2080-12-255555555555555555555555555555.pptx
 
मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021
मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021
मिथ्या सूचना [Misinformation] 2021
 
Social and life skills5
Social and life skills5Social and life skills5
Social and life skills5
 

More from Bhim Upadhyaya

Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...
Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...
Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...Bhim Upadhyaya
 
India's vision and roadmap for development of sanskrit report
India's vision and roadmap for development of sanskrit reportIndia's vision and roadmap for development of sanskrit report
India's vision and roadmap for development of sanskrit reportBhim Upadhyaya
 
Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074
Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074
Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074Bhim Upadhyaya
 
Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...
Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...
Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...Bhim Upadhyaya
 
जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19
जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19
जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19Bhim Upadhyaya
 
जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15
जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15
जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15Bhim Upadhyaya
 
Water resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecs
Water resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecsWater resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecs
Water resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecsBhim Upadhyaya
 
Energy demand projection 2030 a study done by nepal investment board
Energy demand projection 2030 a study done by nepal investment boardEnergy demand projection 2030 a study done by nepal investment board
Energy demand projection 2030 a study done by nepal investment boardBhim Upadhyaya
 
Nepal Energy strategy 2013 by wecs
Nepal Energy strategy 2013 by wecsNepal Energy strategy 2013 by wecs
Nepal Energy strategy 2013 by wecsBhim Upadhyaya
 
National Water Plan Nepal 2005 by WECS
National Water Plan Nepal 2005 by WECSNational Water Plan Nepal 2005 by WECS
National Water Plan Nepal 2005 by WECSBhim Upadhyaya
 
Water Resources Strategy Nepal 2002 by WECs
Water Resources Strategy Nepal 2002 by WECsWater Resources Strategy Nepal 2002 by WECs
Water Resources Strategy Nepal 2002 by WECsBhim Upadhyaya
 
Nepal final report on energy sectors vision 2050 ad
Nepal final report on energy sectors vision 2050 adNepal final report on energy sectors vision 2050 ad
Nepal final report on energy sectors vision 2050 adBhim Upadhyaya
 
Andhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naidu
Andhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naiduAndhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naidu
Andhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naiduBhim Upadhyaya
 
Gurustrotam in sanskrit and hindi
Gurustrotam in sanskrit and hindiGurustrotam in sanskrit and hindi
Gurustrotam in sanskrit and hindiBhim Upadhyaya
 
Engineering council uk guidance on security for engineers & technicians
Engineering council uk guidance on security for engineers & techniciansEngineering council uk guidance on security for engineers & technicians
Engineering council uk guidance on security for engineers & techniciansBhim Upadhyaya
 
Sankskrit and science by dr raja ramanna
Sankskrit and science by dr raja ramannaSankskrit and science by dr raja ramanna
Sankskrit and science by dr raja ramannaBhim Upadhyaya
 
Ayurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixit
Ayurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixitAyurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixit
Ayurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixitBhim Upadhyaya
 
Ayurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixit
Ayurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixitAyurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixit
Ayurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixitBhim Upadhyaya
 
Manu- the origin of social thought by kewal motwani
Manu- the origin of social thought by kewal motwaniManu- the origin of social thought by kewal motwani
Manu- the origin of social thought by kewal motwaniBhim Upadhyaya
 
Ashthabakra geeta in hindi kabya
Ashthabakra geeta in hindi kabyaAshthabakra geeta in hindi kabya
Ashthabakra geeta in hindi kabyaBhim Upadhyaya
 

More from Bhim Upadhyaya (20)

Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...
Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...
Role of engineers in infrastructure development for the prosperity of nepal ...
 
India's vision and roadmap for development of sanskrit report
India's vision and roadmap for development of sanskrit reportIndia's vision and roadmap for development of sanskrit report
India's vision and roadmap for development of sanskrit report
 
Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074
Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074
Nepal faecal sludge management and regulatory framework 2074
 
Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...
Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...
Nepal- Total sanitation guidelines 2073 ministry of water supply and sanitat...
 
जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19
जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19
जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा गठनविधि 054.08.19
 
जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15
जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15
जल तथा उर्जा आयोग गठनको गठन आदेश राजपत्र 049.3.15
 
Water resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecs
Water resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecsWater resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecs
Water resources of nepal- in the context of climate change 2011 by wecs
 
Energy demand projection 2030 a study done by nepal investment board
Energy demand projection 2030 a study done by nepal investment boardEnergy demand projection 2030 a study done by nepal investment board
Energy demand projection 2030 a study done by nepal investment board
 
Nepal Energy strategy 2013 by wecs
Nepal Energy strategy 2013 by wecsNepal Energy strategy 2013 by wecs
Nepal Energy strategy 2013 by wecs
 
National Water Plan Nepal 2005 by WECS
National Water Plan Nepal 2005 by WECSNational Water Plan Nepal 2005 by WECS
National Water Plan Nepal 2005 by WECS
 
Water Resources Strategy Nepal 2002 by WECs
Water Resources Strategy Nepal 2002 by WECsWater Resources Strategy Nepal 2002 by WECs
Water Resources Strategy Nepal 2002 by WECs
 
Nepal final report on energy sectors vision 2050 ad
Nepal final report on energy sectors vision 2050 adNepal final report on energy sectors vision 2050 ad
Nepal final report on energy sectors vision 2050 ad
 
Andhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naidu
Andhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naiduAndhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naidu
Andhra pradesh(india) sunrise vision 2029 draft by chandrababu naidu
 
Gurustrotam in sanskrit and hindi
Gurustrotam in sanskrit and hindiGurustrotam in sanskrit and hindi
Gurustrotam in sanskrit and hindi
 
Engineering council uk guidance on security for engineers & technicians
Engineering council uk guidance on security for engineers & techniciansEngineering council uk guidance on security for engineers & technicians
Engineering council uk guidance on security for engineers & technicians
 
Sankskrit and science by dr raja ramanna
Sankskrit and science by dr raja ramannaSankskrit and science by dr raja ramanna
Sankskrit and science by dr raja ramanna
 
Ayurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixit
Ayurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixitAyurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixit
Ayurveda swadeshi chikitsa- part 1 by rajiv dixit
 
Ayurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixit
Ayurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixitAyurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixit
Ayurveda aapka swasthya aap ke haath by rajiv dixit
 
Manu- the origin of social thought by kewal motwani
Manu- the origin of social thought by kewal motwaniManu- the origin of social thought by kewal motwani
Manu- the origin of social thought by kewal motwani
 
Ashthabakra geeta in hindi kabya
Ashthabakra geeta in hindi kabyaAshthabakra geeta in hindi kabya
Ashthabakra geeta in hindi kabya
 

Facebook sambad with naya patrika daily push 9th 2071

 • 1. नयाँ पǒऽकामा आज मंिसरनयाँ पǒऽकामा आज मंिसरनयाँ पǒऽकामा आज मंिसरनयाँ पǒऽकामा आज मंिसर ९ ०७१९ ०७१९ ०७१९ ०७१ को मÚयपृƵमा ूकािशतको मÚयपृƵमा ूकािशतको मÚयपृƵमा ूकािशतको मÚयपृƵमा ूकािशत फे सबुक संवादफे सबुक संवादफे सबुक संवादफे सबुक संवाद भीमउपाÚयायभीमउपाÚयायभीमउपाÚयायभीमउपाÚयाय ---- शाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍचशाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍचशाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍचशाǔÛत तथा पुनिन[मा[ण मÛऽालयका सहसिचव भीम उपाÚयाय सोसल िमǑडयामा छाइरहने उÍच सरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै कामसरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै कामसरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै कामसरकारȣ अिधकारȣ हुन् । नेपाल सरकारको उÍच पदमा रहे पिन उपाÚयाय सरकारकै काम– कारबाहȣ रकारबाहȣ रकारबाहȣ रकारबाहȣ र समसामियक राजनीितबारे आलोचना×मसमसामियक राजनीितबारे आलोचना×मसमसामियक राजनीितबारे आलोचना×मसमसामियक राजनीितबारे आलोचना×मक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमाक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमाक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमाक ǑटÜपणी गन[ ǽचाउँछन् । िसंहदरबारमा काया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेटकाया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेटकाया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेटकाया[लय समयमा सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज भए पिन उपाÚयाय िनयिमत ःÒयाटस अपडेट गǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूरगǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूरगǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूरगǐररहेका हुÛछन् । पेसाले इǔÛजिनयर उपाÚयाय सरकारȣ िनकायमा सोसल िमǑडयाको भरपूर उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न्उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न्उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न्उपयोग हुनुपनȶ तक[ गछ[न् :::: ूǒविधूित ःकु ले जीवनदेǔख नै ममा ǽिच िथयो । आठ क¢ा पÕदा टाइपराइटर ूयोग गरेको िथएँ । ०३९ मा इǔÛजिनयǐरङमा Þयाचलर पÕन भारतको ǽडगी ǒवƳǒवƭालयमा गएका वेला मैले पǑहलोपटक कàÜयुटर देखेको हुँ । Ûयुमेǐरकल एनालाइिसस भÛने Èलास हुÛØयो । ×यो कàयुटरबाट गनु[पŨयो । टिम[नलमा गएर मेनृे म कàÜयुटरबाट गनु[पŨयो । ×यहाँ पिन पÛचकाड[मा हालेर माऽ गन[ पाइÛØयो । इǔÛजिनयǐरङमा पोटा[न भÛने इǔÛजिनयǐरङ Èयाãकु लेसनलाई काम लाÊने सÝटवेयर ूयोग गǐरÛØयो । पिछ ‘डस’ आयो, जुन चलाउन असाÚयै झÛझǑटलो िथयो । काठमाडɋमा कàयुटर सेÛटर भÛने संःथा िथयो । के हȣ साथी डस चलाउँथे । तर, डस हुÛजेल म कàÜयुटरमा ूवेशै गन[ सǔÈदनँ होलाजःतो लाÊØयो । अǾ साथीका अगाǑड म के हȣ नजाÛनेजःतो िथएँ । ०५० ितर माइबोसÝटको ‘ǒवÛडोज’ आएपिछ कàÜयुटर चलाउन सǔजलो भयो । वाःतवमा ǒवÛडोजले कàÜयुटरमा ǐरभोलुसन नै भयो । ×यसवेला ःथानीय ǒवकास मÛऽालयको मÚयमाÑचल ¢ेऽीय िनदȶशनालयको उपमहािनदȶशक िथएँ । ×यसवेलादेǔख नै अǑफसको काम गदा[ होस् अथवा लेख रचना िसज[ना गदा[, मैले कàÜयुटर ूयोग गन[ थालɄ । कàÜयुटरमा मेरो सेãफ लिन[ङ नै हो । पǑहले–पǑहले अिलक गा॑ोजःतो लाÊØयो । पिछ ǒवÛडोजमा पिन ǒवकास हुँदै गयो र सǔजलो हुँदै गयो ।
 • 2. फे सबुकमा म सन् २००८ देǔख नै जोǑडएको हुँ । ×यसअिघ माइःपेस र हाइफाइभ चãतीमा िथए । तर, ती राॆोसँग चãन सके नन् । चलाउन पिन ×यित मजा आउँदैनØयो । पिछ फे सबुक आयो । यो असाÚयै युजर ृे ÛÔली छ । आÝना मनका कु रा लेơ पाइने, फोटो अथवा िभǑडयो राơ िमãने । आफू ले राखेका ǒवचारूित इÛःÒयाÛट कमेÛट पिन हुन सÈने, दोहोरो संवाद पिन हुन सÈने । सुǽमा ःÒयाटसमा िलिमट िथयो, पिछ फे सबुकले सुǒवधा बढाउँदै लÊयो । अǑहले त ६०– ७० हजारसàम ःÒयाटस राơ सǑकÛछ । फे सबुक आउनुअिघ म पऽपǒऽकालगायत परàपरागत िमǑडयाबाट आÝना ǒवचारहǾ åयƠ गथɎ । सरकारȣ पदमा बसे पिन म सरकारको आलोचना खुलेरै गथɎ । मलाई यसो गन[ डर Ǒकन लागेन भने आǔखर देश बनाउने भनेको सबै िमलेर न हो । जसले समःया वा ǒवकृ ित देखेको हुÛछ, ×यसले बोãने हो । सकारा×मक सोÍयो भने ×यो वाःतवमा फलदायी नै हुÛछ । परàपरागत िमǑडया ूाय: ॐोतमा आधाǐरत हुÛछ । ॐोतले कित कु रा भÛछ, ×यसपिछ िमǑडयाले कित कु रा लैजाÛछ । तर, यǑद ॐोतले नै यःता िमǑडयाहǾबाट भिनǑदयो भने झन् सǔजलो हुने भयो ।
 • 3. सरकारȣ िनकाय वा ती िनकायमा रहेका अिधकारȣहǾ सामाǔजक सÑजालमा आउनुपछ[ Ǒक पदȷन भÛनेमा अझै बहस छ । हाॆोमा ×यो अझै खुला र सव[ःवीकाय[ भएको छैन । जःतो, िसंहदरबारमा फे सबुक, ǔÒवटर आǑद सोसल िमǑडया चलाउन बÛदेज छ । सरकारले सोसल िमǑडयाको पावर नबुझेजःतो लाÊछ । सामाǔजक सÑजालमा भुãयो, खेãयो भÛने कु रा पिन छ । तर, हरेक ूǒविधका सकारा×मक र नकारा×मक पाटा हुÛछन्। ूǒविधलाई कसरȣ उपयोग गनȶ भÛने ूư मुÉय हो । कु न ूǒविध छैन, जुन दुǽपयोग हुन सÈदैन ? खाना त बढȣ खायो भने हािन गछ[ भने ूǒविधको दुǽपयोग हुन के गा॑ो छ र ? सोसल िमǑडयामा पिन िनयÛऽण भएन, åयǒƠ–åयǒƠबीच सàपक[ हुन थाãयो, सोसल ःÒयाǒबिलटȣ ǒबमन थाãयो भÛने पिन छ । तर, ूǒविधको लगातार ǒवकास हुँदै जाँदा सोसल ःÒयाǒबिलटȣ पिन पǐरवत[न हुँदै जानुपछ[ । ǒव£ान र ूǒविधको समाजमा त ूभाव पछ[, पछ[ । ००० सन् २०१० सàम म ǒविभÛन पऽपǒऽकामा लेǔखरहÛथɄ । ×यसपिछ मनमा आएका कु राहǾ फे सबुकबाट अिभåयƠ गन[ थालɄ । मनमा उ×पÛन भएका अथवा उकु समुकु स भएका भावहǾ ǐरिलज गदा[ आफɆ लाई ǐरिलफ भएको महसुस हुÛछ । मनमा आएका ǒवचारलाई गुàःयाउनुहुँदैन । मेरा लािग मनमा लागेका कु रा, देखेका समःया तथा समाधानहǾ अिभåयƠ गनȶ Üलेटफाम[ बनेको छ, सामाǔजक सÑजाल । कसैले समःया उÞजाइǑदयो भनेर डराउनुपनȶ के छ र ? समाधानका उपाय िनकाãन सǑकÛछ । भइरहेको गãती कसैले औUãयाइǑदयो भने झन्राॆो हुÛछ । सोसल िमǑडयाको उपयोग कु नै पिन ¢ेऽमा गन[ सǑकÛछ । यसको ूयोगमा भारतका राजनीित£हǾ अगाǑड छन्। भारतका ूम नरेÛि मोदȣ र अका[ नेता अरǒबÛद के जरȣवाल दुई सशƠ उदाहरण हुन्। अब राजनीितमा भीड लगाएर, नाराजुलस गरेर युवाहǾलाई आकǒष[त गनȶ जमाना गयो । भीडमा भÛदा पिन åयǒƠमा पुÊनुपनȶ ‘इǔÛडिभजुअल डेमोबे सी’को जमाना आएको छ । यःता åयǒƠहǾको ठू लो मास अǑहले सोसल िमǑडयामा सǑबय छ । सोसल िमǑडयाको सहायताले कु नै पिन नेताले ǒवƳका कु नै पिन कु नामा रहेका मािनससँग संवाद गन[ सÈछ । मोदȣ सोसल िमǑडयामा चिच[त छन् । के हȣ समयअिघ काठमाडɋमा साक[ सàमेलन भयो, आिधकाǐरक जानकारȣ उनको सोसल िमǑडयाबाट िछटो–िछटो आयो । उनका ǒवदेश मÛऽालयका ूवƠाले मोदȣको जनकपुर ॅमण रƧ भएको सोसल िमǑडयाबाटै जानकारȣ गराए । सोसल िमǑडयाबाट संसारले त×काल जानकारȣ ूाƯ गâयो । अǾ िमǑडयाले ×यसलाई Èयारȣ ओभर गरे । यसको मतलब कÛभेÛसनल िमǑडया चाǑहँदैन भÛने होइन । तर, सोसल िमǑडयाले कÛभेÛसनल
 • 4. िमǑडयालाई सहयोग गछ[ । भारतमा मोदȣ, राहुल गाÛधी र के जरȣवालको लडाइँ सोसल िमǑडयामा पिन तीो छ । अǑहले हाॆो देशको ६० ूितशत जनसंÉया ३५ वष[मुिनको छ । ४० वष[मुिनको जनसंÉया झÛडै ७० ूितशत छ । अǑहले उमेर पुगेका झÛडै ८० ूितशत युवाको हातमा मोबाइल छ । ×यसको ठूलो Ǒहःसा सोसल िमǑडयामा छ । ×यो युवा अǑडयÛसलाई समेÒने Ǒक नसमेÒने ? तर, हाॆोमा यो प¢लाई Úयान Ǒदइएको छैन । सरकारȣ िनकायका कामहǾलाई ूभावकारȣ बनाउन सोसल िमǑडयाको उपयोग हुनुपनȶमा िसंहदरबारमा यसलाई रोक लगाइएको छ । मुÉय सिचव, सिचव, सहसिचवहǾ सोसल िमǑडयामा कमै सǑबय हुनुहुÛछ । राजनीितक पाटȹका ठूला नेताहǾमÚये हातमा गÛन सǑकनेजित माऽै सोसल िमǑडयामा हुनुहुÛछ । तर, भारतमा सबै उÍच अिधकारȣलाई सोसल िमǑडयामा बःनु भनेर ूधानमÛऽीले आदेश नै Ǒदएका छन्। अझ १५–१५ Ǒदनमा सहसिचवले के –के आयो भनेर ǐरßयु गनु[पनȶ हुÛछ । तर, नेपाल सरकारले िसंहदरबारमा बÛदेजचाǑहँ लगाएको छ । तर, ूǒविधलाई रोÈन खोजेर रोÈन सǑकँ दैन । उदाहरणका लािग िसंहदरबारमा ãयाÛडलाइनबाट सोसल िमǑडया चलाउन रोके पिन िाजीलगायतका ूǒविधबाट सǔजलै चलाउन सǑकÛछ । ००० सरकारको नीित नै हुÛØयो भने सरकारका उÍच अिधकारȣ पिन सोसल िमǑडयामा आउँथ े होलान् । अकȾचाǑहँ सोसल िमǑडयामा सबै नेपालीहǾ अनुशािसत भइसके का छैनन्। åयǒƠ, उसको चǐरऽ, उसका नातागोतालाई िलएर गाली गनȶ, चाǑहने–नचाǑहने कु राको भÛडाफोर गनȶ काम भइरहेको छ । सोसल िमǑडयामा Þयुरोबे सीका उÍच अिधकारȣ वा नेताहǾ आउन डराउनुको कारण यसमा हुने खुला आलोचना र भÛडाफोर पिन हो । ती उÍच अिधकारȣ वा नेता सुǽबाटै पारदशȸ ढंगले मािथ गएका भए डराउने िथ एनन्होला । तर, के हȣ अःवाभाǒवक Ǿपमा मािथ पुगेकाले अǑडयÛस फे स गन[ डराएका हुन सÈछन्। सोसल िमǑडयामा वान टु वान Ǒडल गनु[पनȶ भएकाले पारदिश[ता भएन भने ǑटÈन सÈदैन । सोसल िमǑडयामा सिचव र सहसिचव िनकै कम छन्। आठ–दशजना हुनुहुÛछ होला । भएका पिन बोãन र लेơ सÈदैनन्। बोãनु, लेơु भनेको आÝनो चǐरऽ साव[जिनक गनु[ पिन हो । साव[जिनक िनकायमा रहेका अिधकारȣहǾले िमलेसàमको जानकारȣ सोसल िमǑडयाबाट Ǒदए भने कÛभेÛसनल िमǑडया तथ ा सेवामाहȣलाई त फाइदै हुÛछ । तर, नेपालका मÛऽालयका वेबसाइट त अपडेट छैन भने सोसल िमǑडया त धेरै टाढाको कु रा ।
 • 5. सोसल िमǑडयामा रहेका उÍच अिधकारȣ र नेताहǾमा पिन आएका ूितǑबयाको जवाफ नǑदने ूवृǒƣ छैन । के हȣ त अझ यसलाई अवमूãयन नै गछ[न् । के हȣ समयअिघ एमाले अÚय¢ के पी ओलीले फे सबुके राजनीितले के हȣ हुÛन भÛने ूितǑबया पिन Ǒदनुभयो । वाःतवमा सोसल िमǑडयालाई अवमूãयन गनु[ भनेको युवालाई हेÜनु हो । ००० के हȣ समयअिघ साइिभङ लाइसेÛस नवीकरण गनु[ िथयो । कसैलाई पठाइǑदएर भनेकै भरमा काम हुन सÈØयो । तर, ×यहाँ के रहेछ भनेर जाÛनका लािग पिन म आफɆ गएँ । Ǒदनभǐर लाइन बसɄ । एउटा ढोकाबाट अकȾ ढोका, भीडभाड, दलालहǾ । नवीकरणजःतो सामाÛय कामका लािग पिन यित समःया भनेर मैले फे सबुकमा राखɄ । ×यो ःÒयाटस यातायात मÛऽालयका सिचव तुलसीूसाद िसटौलाले हेनु[भएछ । उहाँले सात Ǒदनिभऽ ×यसमा सुधार गछु [ भÛनुभयो, नभÛदै १० Ǒदनमा ×यहाँ सुधार भयो । अǑहले सǔजलो छ भÛने सुनेको छु । यसको अथ[ सोसल िमǑडयाले हाॆा सरकारȣ िनकायमा रहेका समःया समाधान गन[ पिन सहयोगी हुने रहनेछन् िन । सोसल िमǑडया भनेको पावर हो । पावर दुǽपयोग पिन हुन सÈछ । यसले लोकतÛऽलाई बिलयो बनाउन सहयोग गछ[ । सोसल िमǑडयामा मािनसहǾसँग अÛतरǑबया गन[ सǑकÛछ । टेÈनोलोजीको यो शǒƠको Ǒकन सदुपयोग नगनȶ ? जनताको राय िलन सरकारȣ िनकायले ठू लो लगानी गǐररहेको हुÛछ । सोसल िमǑडयाको सहȣ उपयोग गनȶ हो भने एकाितर समयको सदुपयोग हुÛछ भने अकȾितर ॐोत साधनको । भारतमा अǑहले नरेÛि मोदȣले राÏय सÑचालनमा जनतालाई पिन सहभागी गराउन लोकल सक[ ãस भÛने सोसल नेटवǑक[ ङ साइट नै चलाएका छन् । यसको उƧेँय नागǐरक र ×यहाँबाट िनवा[िचत ूितिनिधहǾका बीचमा सुर¢ा, पानी, सडक, ऊजा[ तथा सफाइबारे अÛतरǑबया गनȶ ःथानीय मÑच बनाउने हो । यसमा उनी अिधक सफल भएका छन् । ूाƯ सुझाबहǾ सàबǔÛधत मÛऽीहǾलाई Ǒदएर समःया समाधानमा उपयोग गǐरÛछ । भारतमा भएको यो अßयासको अमेǐरकȧ राƶपित बाराक ओबामाले पिन सराहना गरेका छन् । ǒवदेशका कै यɊ देशका ूधानमÛऽी तथा राƶपितले मÛऽीहǾ कःता राơे भनेर सोसल िमǑडयाबाट जनताको राय पिन िलने गरेका छन् । नेपालका राजनीित£मा बाबुराम भÒटराई सोसल िमǑडयामा अमणी हुनुहुÛछ । भोिल नेपालमा जनताको प¢मा कोहȣ साँÍचै नै काम गन[ चाƻो भने सोसल िमǑडया ǑफडÞयाकका लािग असाÚयै उपयोगी हुने देǔखÛछ । ०००
 • 6. सरकारको सहसिचवजःतो पदमा बसेर सरकारूित आलोचना×मक ǑटÜपणी गǐररहेको छु । कितले मन पराउँछन्, कितले आलोचना पिन गछ[न् । यो पदमा बसेर लेÉदा मलाई कु नै डर छैन । म Ǒहजो पऽपǒऽकामा लेÉदा पिन खरै लेÉथɄ । मलाई लाÊछ, डराएर लेơुभÛदा नलेơु नै ठȤक । मैले नेपालको ूशासनयÛऽलाई सोसल िमǑडया ृे ÛÔली गनु[पछ[ भनेर िनरÛतर वकालत पिन गदȷ आएको छु । सरकारले यसलाई बÛदेज लगाउने होइन, बǽ सबै िनकाय, ǒवभागको आिधकाǐरक पेज बनाउने र सूचना Ǒदने काय[लाई अवलàबन गनु[पछ[ । पारदिश[तामा नै लोकतÛऽ र इÛटेमेटȣ फ ःटाउँछ । योÊयता नभएको वा बदमासी गनȶले माऽ पारदशȸ हुन डराउने हो । योÊयता भएपिछ र बदमासी नगरेपिछ Ǒकन डराउने ? नेपालको ूशासनयÛऽमा धेरैमा ूǒविधसँगै अपडेट नहुने वा हुन नचाहने समःया पिन छ । िनǔƱत उमेरपिछ समःया पिन हुÛछ । तर, ूǒविधसँग अपडेट हुनैपछ[ । ×यसका लािग सरकारले िनǔƱत समय वा सुǒवधा Ǒदन सÈछ । तर, जो टेÈनोलोजी ृे ÛÔली हुनै सÈदैन, ितनलाई भने ‘गोãडेन ƻाÛडसेक’ Ǒदएर ǒबदाइ गनु[पछ[ । टेÈनोलोजीको महǂव नजानेको वा माया छैन भने उसले आफू मातहतका र अǾलाई टेÈनोलोǔजकãली इàपावरमेÛट गनȷ चाहँदैन । ूःतोताःूःतोताःूःतोताःूःतोताः दȣपक सापकोटादȣपक सापकोटादȣपक सापकोटादȣपक सापकोटा