మ ందుమ టఈ సృ ి ల మ నవ మనుగడ ల సబత వ            న ప  ా  మ ధవ డ మ     ి  ా అవత ం     మ నవ జనఔన   ...
సదు ణ చ త   " ాయ      ంగ ర పమ న          ామమందు        శ రడ     ల వ ండ    మ చ మ నను మ త మ తృ...
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Vemulawada Bheemakavi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vemulawada Bheemakavi

1,123 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vemulawada Bheemakavi

 1. 1. మ ందుమ టఈ సృ ి ల మ నవ మనుగడ ల సబత వ న ప ా మ ధవ డ మ ి ా అవత ం మ నవ జనఔన , ధ ా , పరమ త కతను ె యజసు డ.ఆ కమం ల గం ా .శ.1068 ప వ మసంవత రమ ా వణ ద క ారం డ త ర వ ల ామమ నక 4 సుల దూరమ ల మ ల ాడ ా మమ ల మ చ మ , మ థ మత డ అ అ దంపత లక మక జ ం డ.అమ త తను వ ం ే ఈ గంధం. గ ర సమ నుల ప ల జ న లగడ ంకట ా కృషయార గంధ కర ా 1938 ండవ క ర ా పచు న ఈ గం ప నః పచురణక ారక లౖనట వంట మాచరగడ ల ే , ాచరగడ మ ంగప ారక హృదయప ర క ధన ా ల. మ ల ాడ మక చ తను, ఔన భ ష త ాలక అం ం లన దృక థం " మ ం శ ర ా అధ యన ందం " ను ా ించడం జ ం .ఇప ట వరక మ ం శర ా అధ యన ందం ా ా తం ల పథమ అంకం అ నట వంట క త చ తను మ య ఆ క దశల ా ార ైవంతసంబ త డ ా పర టం , తపసు ా ం న ే ాలయ లను మ త అధ యనం ేయగ ం . ఇక య గం అ నట వంట ఆ క దశ గ ం అధ యనం జర గ త ం . స ా ా వల మ ం శ ర ా అధ యన ందం
 2. 2. సదు ణ చ త  " ాయ ంగ ర పమ న ామమందు శ రడ ల వ ండ  మ చ మ నను మ త మ తృత ం సం శ ర ా ంచ ా    ఆ క క ను క సుత ండ న శ య ల ట   పద ప , ా ా ట, నల క ల ట మ ట అన ంత శ   నల ేశంబ ల రజౖన ా లను పద అ కల రం ంప న ాల న మను లక సర శ భ షణ భరణ య క లను మ ప ా ంప  నభ న  భ త వరమ న భ ష ఘ యలందు ఘను ైన  ర నులను సదు ర ల ా ాద ంప మ ల ాడ మక ా ."                                                        - ౌద . ాచరగడ(రఘ ) " కర ణ స ర ప ై  నందనుడ   ఉదండ క ా ాజ ల మ మల  చూ ి  ధరణల గ య ప రమందు ల ి   ర ణ   ార  స వతపమ ై సు ండ   ండంత భ చరణ గత ం ైన  ణ ాలమ న ా    మ ితగ ర ైవ   నగ చు త ప లను ాపప ణ మ ల సవ ం  స రమ న  నడ పనవత ం ెను ా మ ంగ ై " - ర . బస

×