Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10th class Science chapter 9. heat engines- ushna enginegalu- kannada ppt in pdf format

4,168 views

Published on

10th class Science chapter 9. heat engines- ushna enginegalu- kannada ppt in pdf format useful for the teachers and students of the High school level.

Published in: Education

10th class Science chapter 9. heat engines- ushna enginegalu- kannada ppt in pdf format

 1. 1. gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À: ²æà ©üêÀÄ¥Àà M.Sc., B.Ed. «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ (CBZ) ¸À.¥Ëæ. ±Á¯É PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ Phone: 9986245235 Email: bnb.bellad@gmail.com / bnbellad@outlook.com
 2. 2. • GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À • ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 3. 3. • GµÀÚ EAf£ïUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C¤®ªÁV §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. • ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ GAmÁzÀ ºÀ¨ÉAiÀÄÄ D ¤ÃjVAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 ¥ÀlÄÖ C¢üPÀ UÁvÀæªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. • »ÃUÉ ºÉZÀÄÑ UÁvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÀ¨ÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ CA±ÀªÉà ºÀ¨É EAf£ï£À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®vÀvÀéªÁVzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 4. 4. 2 ¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ (GµÀÚ EAf£ïUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ) • 1. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀUÉ CtÄUÀ¼À AiÀiÁzÀÈaPÀ ZÀ®£É • 2. UÁ½AiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢QÌ£À°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀzÀgÀÄ PÀæªÀÄzÀ ªÀºÀ£À Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 5. 5. • GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉà “GµÀÚ EAf£ï” Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 6. 6. §»zÀðºÀ£À (ºÀ¨É) EAf£ï Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 1 CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ï2 2 ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ
 7. 7. • ºÀ¨É EAf£ï£À°è EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAf£ïߣÀ ºÉÆgÀUÉ Gj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ½UÉ §»zÀðºÀ£À AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. • xÁªÀÄ¸ï ¸ÁªÉÃjAiÀÄÄ ªÀåªÀºÁjPÀªÁV G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÀ¨É EAf£ï£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. • eÉêÀiïì ªÁåmï£ÀÄ CzÀPÉÌ ¹°AqÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¸ÀÄzsÁjvÀ ºÀ¨É EAf£ï£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ£ÀÄ. • EzÀÄ PÉÊUÁjPÁ PÁæAwUÉ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 xÁªÀÄ¸ï ¸ÁªÉÃj eÉêÀiïì ªÁåmï
 8. 8. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 eÉêÀiïì ªÁåmï
 9. 9. • ¨ÁAiÀÄègï£À°è PÁzÀ ¤Ãj¤AzÀ ºÉZÀÄÑ ºÀ¨É GvÀàwÛAiÀiÁV, ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀ¢AzÀ ¹°AqÀgï M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 10. 10. • ¦¸ÀÖ£ïUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹gÀĪÀ ªÀPÀæzÀAqÀªÀÇ ZÀ°¹ ZÀPÀæªÀÅ F ºÉÆqÉvÀzÀ°è CzsÀð ¸ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛzÉ. • £ÀAvÀgÀ ºÀ¨ÉAiÀÄÄ ¸ÁA¢æÃPÀj¹ ¤ÃgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¹°AqÀgï£ÉƼÀUÉ PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ ¥ÀæzÉñÀ GAmÁV, ªÀPÀæzÀAqÀzÀ dqÀvÀézÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ZÀPÀæªÀÅ E£ÀßzsÀð ¸ÀÄwÛ MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 11. 11. • ºÀ¨É EAf£ïUÀ¼À°è PÀªÁlUÀ¼ÉA§ «±ÉõÀªÁzÀ ªÀÄÄZÀѼÀUÀ½zÀÄÝ ºÀ¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹°AqÀgï£ÉƼÀUÉ ©qÀ®Ä CxÀªÁ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. • EªÀÅ PÉêÀ® MAzÉà ¢QÌ£À°è ªÀiÁvÀæ vÉgÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛªÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 12. 12. • ¤µÁ̵ÀªÀÅ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 13. 13. • ºÀ¨É EAf£ïUÀ¼ÀÄ UÁvÀæzÀ°è zÉÆqÀØzÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ Cw vÀÆPÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀtÚ AiÀÄAvÀæUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è • ºÀ¨É EAf£ï£À zÀPÀëvÉ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ. • EAf£ï£ÀÄß vÀPÀët ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 14. 14. • CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ï£À°è EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAf£ïߣÀ M¼ÀUÉ Gj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ½UÉ CAvÀzÀðºÀ£À AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. • gÀÄqÁ¯ïá rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆ®¸ï MmÉÆÖà CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ïUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¹zÀgÀÄ. • GzÁ: PÁgï, §¸ï, d£ÀgÉÃlgï EvÁå¢. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 gÀÄqÁ¯ïá rÃ¸É¯ï ¤PÉÆ®¸ï MmÉÆÖÃ
 15. 15. ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 1 røɯï EAf£ï2 2 ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ
 16. 16. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 17. 17.  PÁ¨ÉÆÃðgÉÃlgï • ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «Ä±Àæt ªÀiÁr EAf£ïUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀPÉÌ PÁ¨ÉÆÃðgÉÃlgï J£ÀÄߪÀgÀÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 18. 18. 5 ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ 1. ¨sÀÄQÛ ºÉÆqÉvÀ 2. ¸ÀA¦ÃqÀ£Á ºÉÆqÉvÀ 3. d鮣À ºÉÆqÉvÀ 4. ªÁåPÉÆÃZÀ£À ºÉÆqÉvÀ 5. ¤µÁ̵À ºÉÆqÉvÀ Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 19. 19. • d鮣À ºÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÉÆÃZÀPÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV “±ÀQÛ ºÉÆqÉvÀ” J£ÀߪÀgÀÄ. • EAf£ïUÉ CUÀvÀåªÁzÀ DgÀA©üPÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀPÀ CxÀªÁ £ÀÆPÀÄ §® CxÀªÁ «zÀÄåvï ¥ÁægÀA¨sÀPÀUÀ½AzÀ MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 20. 20. • D«ÃPÀÈvÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀÅ DUÀªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹°AqÀgï £ÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛzÉ. • ¤UÀðªÀÄ PÀªÁl ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛzÉ. • ¦¸ÀÖ£ï Qr¨ÉuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 21. 21. • DUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlUÀ¼ÉgÀqÀÄ ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛªÉ. • ¦¸ÀÖ£ï Qr¨ÉuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸ÀA¦Ãr¸ÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 22. 22. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 • Qr¨ÉuɬÄAzÀ ºÉƪÀÄÄäªÀ QrUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉÆAqÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛªÉ. Qr¨ÉuÉ
 23. 23. • ¥ÉmÉÆæïï Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ GjzÀÄ zÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï, PÁ§ð£ï ªÉÆ£ÁPÉìöÊqï, ¤ÃgÁ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï PÀtUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. • C¤®UÀ¼ÀÄ xÀlÖ£É ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÖ£ï ºÉZÀÄÑ §®¢AzÀ ºÉÆgÀvÀ¼Àî®àqÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 24. 24. • ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlªÀÅ vÉgÉzÀÄ ¦¸ÀÖ£ï »AzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. • zÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ C¤®UÀ¼ÀÄ ¹°AqÀgï¤AzÀ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀ®àqÀÄvÀÛªÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 25. 25. • røɯï EAf£ï£À gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï£ÀAvÉAiÉÄ EzÀÄÝ, PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀåvÁå¸À«zÉ- Qr¨ÉuÉ §zÀ¯ÁV ¸ÀA¦ÃqÀPÀ (PÁA¥Éæ¸Àgï CxÀªÁ EAdPÀë£ï ¥ÀA¥ï) EzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 26. 26. • røɯï EAf£ï£À°è UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀzÀ ¸ÀA¦ÃqÀ£Á C£ÀÄ¥ÁvÀ 14:1 C®èzÉà ¨sÀÄQÛ ºÉÆqÉvÀzÀ°è ±ÀÄzÀÞ UÁ½ 1000 PÉ°é£ï£ÀµÀÄÖ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸À®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ røɯï EAf£ï£À°è Qr¨ÉuÉAiÀÄ CUÀvÀå«®è. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 27. 27. • GzÁ: ¸ÁjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, d£ÀgÉÃlgïUÀ¼ÀÄ, PÁAQæÃmï «Ä±ÀæPÀUÀ¼ÀÄ, PÀ©â£À gÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ EAf£ïUÀ¼ÀÄ Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 28. 28. • ±ÀÄzÀÞ UÁ½ ¹°AqÀgï £ÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛzÉ. • ¹°AqÀgï£ÉƼÀUÉ ¤AiÀÄAwævÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è røɯï£À Cw¸ÀÆPÀëöä vÀÄAvÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. • xÀlÖ£É røɯï eÁé¯É ºÉÆ«Ää¸ÀÄvÀÛ GjzÀÄ ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀzÀ°è C¤®UÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. • F C¤®UÀ¼À ªÁåPÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ ¦¸ÀÖ£ï ºÉÆgÀvÀ¼Àî®àqÀÄvÀÛzÉ. • ¤µÁ̵À ºÉÆqÉvÀzÀ°è ªÀåxÀð C¤®UÀ¼ÀÄ ¹°AqÀgï¤AzÀ ºÉÆgÀºÁPÀ®àqÀÄvÀÛªÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 29. 29. røɯï EAf£ï ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï ¸ÀA¦ÃqÀ£É¬ÄAzÀ EAzsÀ£À ºÉÆwÛPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. Qr¨ÉuÉ CUÀvÀå«®è Qr¨ÉuɬÄAzÀ GAmÁzÀ QrUÀ¼ÀÄ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛªÉ. Qr¨ÉuÉ CUÀvÀå«zÉ. røɯï£À Cw ¸ÀÆPÀëöä vÀÄAvÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EAzsÀ£ÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. D«ÃPÀÈvÀ ¥ÉmÉÆæïï£ÀÄß EAzsÀ£ÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. røɯïUÉ ¨ÉÃgÉ C£ÀéAiÀÄUÀ½®è CzÀPÉÌ CUÀÎ ¥ÉmÉÆæïïUÉ ¨ÉÃgÉ C£ÀéAiÀÄUÀ½ªÉ. zÀĨÁj ¹ÜgÀ MvÀÛqÀzÀ°è C¤®UÀ¼ÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. vÀPÀët GAmÁUÀĪÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ C¤®UÀ¼ÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. zÀPÀëvÉ ºÉZÁÑVzÉ. PÀrªÉÄ zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ªÀiÁ°£ÀåzÀ wêÀævÉ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁ°£ÀåzÀ wêÀævÉ PÀrªÉÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 30. 30. • MAzÀÄ GµÀÚ EAf£ï ªÀiÁrzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£Éßà GµÀÚ EAf£ï£À zÀPÀëvÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. • zÀPÀëvÉ = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À 𝒙 𝟏𝟎𝟎 • h = 𝑾 𝑯 𝒙 𝟏𝟎𝟎 Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 31. 31. • MAzÀÄ GµÀÚ EAf£ï£À zÀPÀëvÉAiÀÄÄ 25 EzÉ, 50000 e˯ï UÀ¼ÀµÀÄÖ GµÀÚªÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ D EAf£ï ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. • zÀPÀëvÉ = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À 𝒙 𝟏𝟎𝟎 • 25 = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À 50000 𝒙 𝟏𝟎𝟎 • ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À = 𝟐𝟓 𝒙 𝟓𝟎𝟎 • ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À = 𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎 dƯï Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 32. 32. ²æà ©üêÀÄ¥Àà M.Sc., B.Ed. «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ (CBZ) ¸À.¥Ëæ. ±Á¯É PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ Phone: 9986245235 Email: bnb.bellad@gmail.com / bnbellad@outlook.com

×