Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

10th class Science chapter 9. heat engines- ushna enginegalu- kannada ppt in pdf format

More Related Content

10th class Science chapter 9. heat engines- ushna enginegalu- kannada ppt in pdf format

 1. 1. gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À: ²æà ©üêÀÄ¥Àà M.Sc., B.Ed. «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ (CBZ) ¸À.¥Ëæ. ±Á¯É PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ Phone: 9986245235 Email: bnb.bellad@gmail.com / bnbellad@outlook.com
 2. 2. • GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À • ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 3. 3. • GµÀÚ EAf£ïUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C¤®ªÁV §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. • ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ GAmÁzÀ ºÀ¨ÉAiÀÄÄ D ¤ÃjVAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 ¥ÀlÄÖ C¢üPÀ UÁvÀæªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. • »ÃUÉ ºÉZÀÄÑ UÁvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÀ¨ÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ CA±ÀªÉà ºÀ¨É EAf£ï£À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®vÀvÀéªÁVzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 4. 4. 2 ¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ (GµÀÚ EAf£ïUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ) • 1. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀUÉ CtÄUÀ¼À AiÀiÁzÀÈaPÀ ZÀ®£É • 2. UÁ½AiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢QÌ£À°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀzÀgÀÄ PÀæªÀÄzÀ ªÀºÀ£À Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 5. 5. • GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉà “GµÀÚ EAf£ï” Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 6. 6. §»zÀðºÀ£À (ºÀ¨É) EAf£ï Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 1 CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ï2 2 ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ
 7. 7. • ºÀ¨É EAf£ï£À°è EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAf£ïߣÀ ºÉÆgÀUÉ Gj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ½UÉ §»zÀðºÀ£À AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. • xÁªÀÄ¸ï ¸ÁªÉÃjAiÀÄÄ ªÀåªÀºÁjPÀªÁV G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÀ¨É EAf£ï£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. • eÉêÀiïì ªÁåmï£ÀÄ CzÀPÉÌ ¹°AqÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¸ÀÄzsÁjvÀ ºÀ¨É EAf£ï£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ£ÀÄ. • EzÀÄ PÉÊUÁjPÁ PÁæAwUÉ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 xÁªÀÄ¸ï ¸ÁªÉÃj eÉêÀiïì ªÁåmï
 8. 8. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 eÉêÀiïì ªÁåmï
 9. 9. • ¨ÁAiÀÄègï£À°è PÁzÀ ¤Ãj¤AzÀ ºÉZÀÄÑ ºÀ¨É GvÀàwÛAiÀiÁV, ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀ¢AzÀ ¹°AqÀgï M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 10. 10. • ¦¸ÀÖ£ïUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹gÀĪÀ ªÀPÀæzÀAqÀªÀÇ ZÀ°¹ ZÀPÀæªÀÅ F ºÉÆqÉvÀzÀ°è CzsÀð ¸ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛzÉ. • £ÀAvÀgÀ ºÀ¨ÉAiÀÄÄ ¸ÁA¢æÃPÀj¹ ¤ÃgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¹°AqÀgï£ÉƼÀUÉ PÀrªÉÄ MvÀÛqÀ ¥ÀæzÉñÀ GAmÁV, ªÀPÀæzÀAqÀzÀ dqÀvÀézÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ZÀPÀæªÀÅ E£ÀßzsÀð ¸ÀÄwÛ MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 11. 11. • ºÀ¨É EAf£ïUÀ¼À°è PÀªÁlUÀ¼ÉA§ «±ÉõÀªÁzÀ ªÀÄÄZÀѼÀUÀ½zÀÄÝ ºÀ¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹°AqÀgï£ÉƼÀUÉ ©qÀ®Ä CxÀªÁ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. • EªÀÅ PÉêÀ® MAzÉà ¢QÌ£À°è ªÀiÁvÀæ vÉgÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛªÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 12. 12. • ¤µÁ̵ÀªÀÅ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 13. 13. • ºÀ¨É EAf£ïUÀ¼ÀÄ UÁvÀæzÀ°è zÉÆqÀØzÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ Cw vÀÆPÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀtÚ AiÀÄAvÀæUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è • ºÀ¨É EAf£ï£À zÀPÀëvÉ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ. • EAf£ï£ÀÄß vÀPÀët ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 14. 14. • CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ï£À°è EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAf£ïߣÀ M¼ÀUÉ Gj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ½UÉ CAvÀzÀðºÀ£À AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. • gÀÄqÁ¯ïá rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆ®¸ï MmÉÆÖà CAvÀzÀðºÀ£À EAf£ïUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¹zÀgÀÄ. • GzÁ: PÁgï, §¸ï, d£ÀgÉÃlgï EvÁå¢. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 gÀÄqÁ¯ïá rÃ¸É¯ï ¤PÉÆ®¸ï MmÉÆÖÃ
 15. 15. ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 1 røɯï EAf£ï2 2 ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ
 16. 16. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 17. 17.  PÁ¨ÉÆÃðgÉÃlgï • ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «Ä±Àæt ªÀiÁr EAf£ïUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀPÉÌ PÁ¨ÉÆÃðgÉÃlgï J£ÀÄߪÀgÀÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 18. 18. 5 ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ 1. ¨sÀÄQÛ ºÉÆqÉvÀ 2. ¸ÀA¦ÃqÀ£Á ºÉÆqÉvÀ 3. d鮣À ºÉÆqÉvÀ 4. ªÁåPÉÆÃZÀ£À ºÉÆqÉvÀ 5. ¤µÁ̵À ºÉÆqÉvÀ Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 19. 19. • d鮣À ºÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÉÆÃZÀPÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV “±ÀQÛ ºÉÆqÉvÀ” J£ÀߪÀgÀÄ. • EAf£ïUÉ CUÀvÀåªÁzÀ DgÀA©üPÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀPÀ CxÀªÁ £ÀÆPÀÄ §® CxÀªÁ «zÀÄåvï ¥ÁægÀA¨sÀPÀUÀ½AzÀ MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 20. 20. • D«ÃPÀÈvÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀÅ DUÀªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹°AqÀgï £ÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛzÉ. • ¤UÀðªÀÄ PÀªÁl ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛzÉ. • ¦¸ÀÖ£ï Qr¨ÉuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 21. 21. • DUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlUÀ¼ÉgÀqÀÄ ªÀÄÄaÑgÀÄvÀÛªÉ. • ¦¸ÀÖ£ï Qr¨ÉuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸ÀA¦Ãr¸ÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 22. 22. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235 • Qr¨ÉuɬÄAzÀ ºÉƪÀÄÄäªÀ QrUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÉUÉÆAqÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛªÉ. Qr¨ÉuÉ
 23. 23. • ¥ÉmÉÆæïï Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ GjzÀÄ zÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï, PÁ§ð£ï ªÉÆ£ÁPÉìöÊqï, ¤ÃgÁ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï PÀtUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. • C¤®UÀ¼ÀÄ xÀlÖ£É ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÖ£ï ºÉZÀÄÑ §®¢AzÀ ºÉÆgÀvÀ¼Àî®àqÀÄvÀÛzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 24. 24. • ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlªÀÅ vÉgÉzÀÄ ¦¸ÀÖ£ï »AzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. • zÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄ C¤®UÀ¼ÀÄ ¹°AqÀgï¤AzÀ ¤UÀðªÀÄ PÀªÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀ®àqÀÄvÀÛªÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 25. 25. • røɯï EAf£ï£À gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï£ÀAvÉAiÉÄ EzÀÄÝ, PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀåvÁå¸À«zÉ- Qr¨ÉuÉ §zÀ¯ÁV ¸ÀA¦ÃqÀPÀ (PÁA¥Éæ¸Àgï CxÀªÁ EAdPÀë£ï ¥ÀA¥ï) EzÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 26. 26. • røɯï EAf£ï£À°è UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀzÀ ¸ÀA¦ÃqÀ£Á C£ÀÄ¥ÁvÀ 14:1 C®èzÉà ¨sÀÄQÛ ºÉÆqÉvÀzÀ°è ±ÀÄzÀÞ UÁ½ 1000 PÉ°é£ï£ÀµÀÄÖ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸À®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ røɯï EAf£ï£À°è Qr¨ÉuÉAiÀÄ CUÀvÀå«®è. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 27. 27. • GzÁ: ¸ÁjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, d£ÀgÉÃlgïUÀ¼ÀÄ, PÁAQæÃmï «Ä±ÀæPÀUÀ¼ÀÄ, PÀ©â£À gÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ EAf£ïUÀ¼ÀÄ Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 28. 28. • ±ÀÄzÀÞ UÁ½ ¹°AqÀgï £ÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛzÉ. • ¹°AqÀgï£ÉƼÀUÉ ¤AiÀÄAwævÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è røɯï£À Cw¸ÀÆPÀëöä vÀÄAvÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. • xÀlÖ£É røɯï eÁé¯É ºÉÆ«Ää¸ÀÄvÀÛ GjzÀÄ ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀzÀ°è C¤®UÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. • F C¤®UÀ¼À ªÁåPÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ ¦¸ÀÖ£ï ºÉÆgÀvÀ¼Àî®àqÀÄvÀÛzÉ. • ¤µÁ̵À ºÉÆqÉvÀzÀ°è ªÀåxÀð C¤®UÀ¼ÀÄ ¹°AqÀgï¤AzÀ ºÉÆgÀºÁPÀ®àqÀÄvÀÛªÉ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 29. 29. røɯï EAf£ï ¥ÉmÉÆæïï EAf£ï ¸ÀA¦ÃqÀ£É¬ÄAzÀ EAzsÀ£À ºÉÆwÛPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. Qr¨ÉuÉ CUÀvÀå«®è Qr¨ÉuɬÄAzÀ GAmÁzÀ QrUÀ¼ÀÄ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀÄvÀÛªÉ. Qr¨ÉuÉ CUÀvÀå«zÉ. røɯï£À Cw ¸ÀÆPÀëöä vÀÄAvÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EAzsÀ£ÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. D«ÃPÀÈvÀ ¥ÉmÉÆæïï£ÀÄß EAzsÀ£ÀªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. røɯïUÉ ¨ÉÃgÉ C£ÀéAiÀÄUÀ½®è CzÀPÉÌ CUÀÎ ¥ÉmÉÆæïïUÉ ¨ÉÃgÉ C£ÀéAiÀÄUÀ½ªÉ. zÀĨÁj ¹ÜgÀ MvÀÛqÀzÀ°è C¤®UÀ¼ÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. vÀPÀët GAmÁUÀĪÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ C¤®UÀ¼ÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£É ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. zÀPÀëvÉ ºÉZÁÑVzÉ. PÀrªÉÄ zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ªÀiÁ°£ÀåzÀ wêÀævÉ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁ°£ÀåzÀ wêÀævÉ PÀrªÉÄ. Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 30. 30. • MAzÀÄ GµÀÚ EAf£ï ªÀiÁrzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£Éßà GµÀÚ EAf£ï£À zÀPÀëvÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. • zÀPÀëvÉ = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À 𝒙 𝟏𝟎𝟎 • h = 𝑾 𝑯 𝒙 𝟏𝟎𝟎 Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 31. 31. • MAzÀÄ GµÀÚ EAf£ï£À zÀPÀëvÉAiÀÄÄ 25 EzÉ, 50000 e˯ï UÀ¼ÀµÀÄÖ GµÀÚªÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ D EAf£ï ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. • zÀPÀëvÉ = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À §¼À¹PÉÆAqÀ GµÀÚUÀ¼À 𝒙 𝟏𝟎𝟎 • 25 = ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À 50000 𝒙 𝟏𝟎𝟎 • ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À = 𝟐𝟓 𝒙 𝟓𝟎𝟎 • ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À = 𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎 dƯï Bheemappa Teacher Ph: 9986245235
 32. 32. ²æà ©üêÀÄ¥Àà M.Sc., B.Ed. «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ (CBZ) ¸À.¥Ëæ. ±Á¯É PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ Phone: 9986245235 Email: bnb.bellad@gmail.com / bnbellad@outlook.com

×