Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Capítulo 01 el bienestar del tum-básico

3,039 views

Published on

Paramedicos

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Capítulo 01 el bienestar del tum-básico

 1. 1. 11--11 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA EEll EEssttaaddoo ddee BBiieenneessttaarr ddeell TTééccnniiccoo eenn UUrrggeenncciiaass MMééddiiccaass -- BBáássiiccoo CCaappííttuulloo 11
 2. 2. 11--22 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA TTEEMMAASS SSeegguurriiddaadd ddee llaa EEsscceennaa  AAiissllaammiieennttoo aa SSuussttaanncciiaass CCoorrppoorraalleess  PPrreeccaauucciioonneess ddee SSeegguurriiddaadd  MMaatteerriiaalleess PPeelliiggrroossooss  SSiittuuaacciioonneess ddee RReessccaattee EEnnffeerrmmeeddaaddeess CCoonnttaaggiioossaass CCaappííttuulloo 11
 3. 3. 11--33 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA TTEEMMAASS AAssppeeccttooss EEmmoocciioonnaalleess ddee llaa AAtteenncciióónn ddee EEmmeerrggeenncciiaa  MMuueerrttee yy AAggoonnííaa  SSiittuuaacciioonneess EEssttrreessaanntteess  SSeessiioonneess ppaarraa EEssttrrééss ddee IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo  MMaanneejjoo ddeell EEssttrrééss ddee IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo ((CCoonnttiinnúúaa)) CCaappííttuulloo 11
 4. 4. 11--44 AAiissllaammiieennttoo aa SSuussttaanncciiaass CCoorrppoorraalleess ((AASSCC)) ((PPrroodduuccttooss BBiioo-- PPeelliiggrroossooss)) CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 5. 5. 11--55 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA Lavado de Manos
 6. 6. 11--66 Protección de Ojos CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 7. 7. 11--77 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA (vinilo o látex) Guantes
 8. 8. 11--88 Guantes de Hule (limpieza de las unidades) CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 9. 9. 11--99  SSee rreeqquuiieerreenn ppaarraa ssiittuuaacciioonneess ccoonn aallttoo rriieessggoo ddee ccoonnttaaccttoo ccoonn fflluuiiddooss, ccoommoo eess eell ccaassoo ddee llaa aatteenncciióónn ddeell ppaarrttoo eenn eell ccaammppoo oo eell ttrraauummaa mmaayyoorr  SSee ssuuggiieerree eell ccaammbbiioo ddee uunniiffoorrmmee CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA BBaattaass
 10. 10. 11--1100 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA Cubrebocas
 11. 11. 11--1111 Mascarillas (HEPA) Filtro de alta eficiencia a partículas aéreas CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 12. 12. 11--1122 PPrreeccaauucciioonneess AAnnttiicciippaaddaass ddee SSeegguurriiddaadd CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA Precaución
 13. 13. IInnmmuunniizzaacciioonneess yy PPrreevveenncciióónn 11--1133  PPrrooffiillaaxxiiss aannttiitteettáánniiccaa  VVaaccuunnaa ppaarraa HHeeppaattiittiiss BB  VVeerriiffiiccaacciióónn ddeell EEssttaaddoo IInnmmuunnee  PPrruueebbaa ddee TTuubbeerrccuulliinnaa –– PPPPDD ((DDeerriivvaaddoo ddee PPrrootteeíínnaa PPuurriiffiiccaaddaa))  OOttrraass CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 14. 14. 11--1144 MMaatteerriiaalleess PPeelliiggrroossooss CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 15. 15. 11--1155 Identificar los Peligros Potenciales CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 16. 16. 11--1166 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA Placas
 17. 17. 11--1177 Guía de Respuesta a Emergencias CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 18. 18. 11--1188 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA Traje para Materiales Peligrosos Equipo de Respiración de Aire Autónomo
 19. 19. 11--1199  LLaass eesscceennaass ddee mmaatteerriiaalleess ppeelliiggrroossooss ddeebbeenn ccoonnttrroollaarrssee ccoonn ppeerrssoonnaall yy eeqquuiippooss eessppeecciiaalliizzaaddooss  LLooss TTUUMM´ss pprrooppoorrcciioonnaann llaa aatteenncciióónn mmééddiiccaa uunnaa vveezz qquuee llaa eesscceennaa eess sseegguurraa yy sseeaa mmíínniimmoo eell eessttaaddoo ddee ccoonnttaammiinnaacciióónn ddeell ppaacciieennttee CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMaatteerriiaalleess PPeelliiggrroossooss
 20. 20. 11--2200 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSiittuuaacciioonneess ddee RReessccaattee
 21. 21. 11--2211  EElleeccttrriicciiddaadd  FFuueeggoo  EExxpplloossiióónn  MMaatteerriiaalleess PPeelliiggrroossooss Enviar equipos de rescate para casos mayores CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA IIddeennttiiffiiccaarr yy RReedduucciirr llaass AAmmeennaazzaass
 22. 22. 11--2222 Ropa Protectora CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 23. 23. 11--2233 VViioolleenncciiaa Antes de que el TUM proporcione la atención médica, la escena deberá ser controlada por personal de seguridad pública CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA  PPaacciieennttee  CCrriimmiinnaall  TTrraannsseeúúnntteess  FFaammiilliiaarreess
 24. 24. 11--2244  NNoo aalltteerraarr llaa eesscceennaa aa mmeennooss qquuee sseeaa nneecceessaarriioo ppaarraa pprrooppoorrcciioonnaarr llaa aatteenncciióónn mmééddiiccaa  PPrreesseerrvvaarr ccuuaallqquuiieerr eevviiddeenncciiaa CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA EEsscceennaass ddee CCrríímmeenneess
 25. 25. 11--2255 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA EEnnffeerrmmeeddaaddeess CCoonnttaaggiioossaass
 26. 26. EEnnffeerrmmeeddaaddeess CCoonnttaaggiioossaass 11--2266  HHeeppaattiittiiss BB  TTuubbeerrccuulloossiiss  SSíínnddrroommee ddee IInnmmuunnooddeeffiicciieenncciiaa AAddqquuiirriiddaa ((SSIIDDAA)) CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 27. 27. 11--2277 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA HHeeppaattiittiiss BB GGeenneerraalliiddaaddeess  AAffeeccttaa aall hhííggaaddoo  SSee ccoonnttrraaee ppoorr llaa ssaannggrree yy llooss llííqquuiiddooss ccoorrppoorraalleess  LLooss ppoorrttaaddoorreess ccrróónniiccooss ppuueeddeenn nnoo eexxhhiibbiirr ssiiggnnooss yy ssíínnttoommaass ((CCoonnttiinnúúaa))
 28. 28. 11--2288 EEvvaalluuaacciióónn:: HHeeppaattiittiiss BB Signos y Síntomas  FFaattiiggaa  NNaauusseeaa yy ppéérrddiiddaa ddee aappeettiittoo  DDoolloorr aabbddoommiinnaall  DDoolloorr ddee ccaabbeezzaa  FFiieebbrree  IIcctteerriicciiaa CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA ((CCoonnttiinnúúaa))
 29. 29. 11--2299 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA HHeeppaattiittiiss BB PPrrootteecccciióónn PPeerrssoonnaall  UUssaarr gguuaanntteess ddeesseecchhaabblleess  CCuubbrriirr ttooddaass llaass hheerriiddaass,, ccoorrttaaddaass yy ccuuaallqquuiieerr oottrraa lleessiióónn aabbiieerrttaa eenn ssuuss mmaannooss  LLaavvaarr ccuuiiddaaddoossaammeennttee llaass mmaannooss,, mmuuññeeccaass yy aanntteebbrraazzooss ddeessppuuééss ddee qquuiittaarrssee llooss gguuaanntteess ((CCoonnttiinnúúaa))
 30. 30. 11--3300 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA HHeeppaattiittiiss BB PPrrootteecccciióónn PPeerrssoonnaall  VVaaccuunnaacciióónn aannttiihheeppaattiittiiss BB  RReemmoojjaarr yy ccoollooccaarr eenn ddoobbllee bboollssaa ccuuaallqquuiieerr ddeesseecchhoo  LLaavvaarr,, ddeessiinnffeeccttaarr oo eesstteerriilliizzaarr ttooddoo eeqquuiippoo nnoo ddeesseecchhaabbllee  LLaavvaarr llaa rrooppaa mmaanncchhaaddaa eenn aagguuaa ccaalliieennttee jjaabboonnoossaa yy cclloorroo
 31. 31. 11--3311 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA TTuubbeerrccuulloossiiss GGeenneerraalliiddaaddeess  EEssttáá rreessuurrggiieennddoo yy aappaarreeccee ccoonn rreessiisstteenncciiaass  PPaattóóggeennoo ssee eennccuueennttrraa eenn llooss ppuullmmoonneess yy oottrrooss tteejjiiddooss  SSee ttrraannssmmiittee ppoorr ggoottaass ddee llaa vvííaa rreessppiirraattoorriiaa oo eessppuuttoo iinnffeeccttaaddoo
 32. 32. 11--3322 EEvvaalluuaacciióónn:: TTuubbeerrccuulloossiiss Signos y Síntomas  FFiieebbrree  TTooss  SSuuddoorraacciióónn nnooccttuurrnnaa  PPéérrddiiddaa ddee ppeessoo CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 33. 33. 11--3333 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA TTuubbeerrccuulloossiiss PPrrootteecccciióónn PPeerrssoonnaall  GGuuaanntteess ddeesseecchhaabblleess  MMaassccaarriillllaa HHEEPPAA ((rreessppiirraaddoorr))  EEvviittaarr ccoonnttaaccttoo bbooccaa--aa--bbooccaa
 34. 34. 11--3344 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA TTuubbeerrccuulloossiiss PPrrootteecccciióónn PPeerrssoonnaall  LLaavvaarr ccuuiiddaaddoossaammeennttee llaass mmaannooss ddeessppuuééss ddee qquuiittaarrssee llooss gguuaanntteess  DDeessiinnffeeccttaarr eeqquuiippoo nnoo ddeesseecchhaabbllee  LLaavvaarr vveessttiimmeennttaa yy rrooppaa ddee ccaammaa
 35. 35. 11--3355 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSIIDDAA GGeenneerraalliiddaaddeess  MMááss ddiiffíícciill ddee ccoonnttrraaeerr qquuee llaa HHeeppaattiittiiss BB  TTrraassmmiittiiddoo ppoorr ccoonnttaaccttoo ccoonn llííqquuiiddooss ccoorrppoorraalleess ddee uunnaa ppeerrssoonnaa iinnffeeccttaaddaa  DDeepprriimmaa eell ssiisstteemmaa iinnmmuunnoollóóggiiccoo  PPrreevvaalleecceenn llaass iinnffeecccciioonneess ooppoorrttuunniissttaass
 36. 36. 11--3366 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSIIDDAA FFoorrmmaass ddee TTrraannssmmiissiióónn  CCoonnttaaccttoo sseexxuuaall  AAgguujjaass iinnffeeccttaaddaass  SSaannggrree iinnffeeccttaaddaa oo ssuuss pprroodduuccttooss  TTrraannssmmiissiióónn mmaaddrree--hhiijjoo
 37. 37. 11--3377 EEvvaalluuaacciióónn:: SSIIDDAA Signos y Síntomas  FFiieebbrree lliiggeerraa yy ppeerrssiisstteennttee  SSuuddoorraacciióónn nnooccttuurrnnaa  IInnffllaammaacciióónn ddee nnóódduullooss lliinnffááttiiccooss  PPéérrddiiddaa ddeell aappeettiittoo  NNááuusseeaa CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 38. 38. 11--3388 EEvvaalluuaacciióónn:: SSIIDDAA Signos y Síntomas  DDoolloorr ddee ccaabbeezzaa  DDiiaarrrreeaa ppeerrssiisstteennttee  DDoolloorr ddee ggaarrggaannttaa  FFaattiiggaa  PPéérrddiiddaa ddee ppeessoo CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 39. 39. 11--3399 EEvvaalluuaacciióónn:: SSIIDDAA Signos y Síntomas  FFaallttaa ddee aaiirree  DDoolloorr mmuussccuullaarr yy aarrttiiccuullaarr  SSaallppuulllliiddoo ((““rraasshh””))  MMaanniiffeessttaacciioonneess ddee iinnffeecccciioonneess ooppoorrttuunniissttaass CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 40. 40. 11--4400 UUnn ppaacciieennttee ccoonn VVIIHH ((VViirruuss ddee IInnmmuunnooddeeffiicciieenncciiaa HHuummaannaa)) nnoo ssiieemmpprree eexxhhiibbiirráá ssiiggnnooss yy ssíínnttoommaass ddee SSIIDDAA,, ppeerroo ssíí ppuueeddee ttrraannssmmiittiirr llaa eennffeerrmmeeddaadd aa oottrrooss.. CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSIIDDAA PPrreeccaauucciióónn
 41. 41. 11--4411 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSIIDDAA PPrrootteecccciióónn PPeerrssoonnaall  GGuuaanntteess ddeesseecchhaabblleess  LLaavvaaddoo ddee mmaannooss,, mmuuññeeccaass yy aanntteebbrraazzooss ddeessppuuééss ddee ccaaddaa ccoonnttaaccttoo  UUssoo ddee pprrootteecccciióónn ddee oojjooss,, mmaassccaarriillllaa yy gguuaanntteess ssii eexxiissttee llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee ssaallppiiccaadduurraass ddee llííqquuiiddooss ccoorrppoorraalleess
 42. 42. 11--4422 SSiittuuaacciioonneess EEssttrreessaanntteess CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 43. 43. 11--4433 SSiittuuaacciioonneess EEssttrreessaanntteess Múltiples Víctimas Infantes/Niños CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA Amputaciones Abuso de Infante/Niño/Anciano/Cónyuge Lesión/Muerte de un Compañero de Trabajo
 44. 44. 11--4444 EEll TTUUMM--BBáássiiccoo eexxppeerriimmeennttaarráá eessttrrééss ppeerrssoonnaall yy ssee eennffrreennttaarráá ccoonn ppaacciieenntteess yy ttrraannsseeúúnntteess ccoonn eessttrrééss sseevveerroo.. EEll aacceeppttaarr yy eenntteennddeerr eessttee hheecchhoo eess eell pprriimmeerr ppaassoo hhaacciiaa eell mmaanneejjoo ddee llaa ssiittuuaacciióónn ddee uunnaa mmaanneerraa aapprrooppiiaaddaa yy ssaalluuddaabbllee.. CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSiittuuaacciioonneess EEssttrreessaanntteess
 45. 45. 11--4455 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMuueerrttee yy AAggoonnííaa
 46. 46. 11--4466 Aceptación CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA EEttaappaass EEmmoocciioonnaalleess Negación Enojo Depresión Negociación
 47. 47. 11--4477  IIddeennttiiffiiccaarr llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell ppaacciieennttee  LLooss ffaammiilliiaarreess ppuueeddeenn ddaarr mmuueessttrraass ddee iirraa,, eennoojjoo yy ddeesseessppeerraacciióónn  EEssccuucchhaarr ppaacciieenntteemmeennttee  NNoo ddaarr ffaallssaass eessppeerraannzzaass  CCoonnffoorrttaarr aall ppaacciieennttee yy aa llaa ffaammiilliiaa CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMaanneejjoo ddeell PPaacciieennttee MMoorriibbuunnddoo yy llaa FFaammiilliiaa
 48. 48. NNeecceessiiddaaddeess PPrriimmoorrddiiaalleess 11--4488  DDiiggnniiddaadd yy RReessppeettoo  CCoommppaarrttiirr  CCoommuunniiccaacciióónn  PPrriivvaacciiddaadd  CCoonnttrrooll CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 49. 49. 11--4499 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMaanneejjoo ddeell EEssttrrééss
 50. 50. 11--5500 Irritabilidad hacia compañeros de trabajo, pacientes y familiares Incapacidad para concentrarse Insomnio, pesadillas Pérdida del apetito Ansiedad sin explicación CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA RReeccoonnoocceerr llooss SSiiggnnooss ddee AAllaarrmmaa Indecisión Pérdida del interés sexual Aislamiento Pérdida del interés en el trabajo Sentimientos de culpa
 51. 51. 11--5511  CCaammbbiiooss eenn eell eessttiilloo ddee vviiddaa ((ddiieettaa,, eejjeerrcciicciioo,, rreellaajjaammiieennttoo,, mmeeddiittaacciióónn))  MMaanntteenneerr uunn bbaallaannccee eennttrree eell ttrraabbaajjoo ,, llaass aaccttiivviiddaaddeess rreeccrreeaattiivvaass,, llaa ffaammiilliiaa,, eettcc..  RReeaacccciioonneess ddee ffaammiilliiaarreess yy aammiiggooss ((ffaallttaa ddee ccoommpprreennssiióónn,, mmiieeddoo,, ffrruussttrraacciióónn,, eessttrrééss))  CCaammbbiiooss eenn eell eennttoorrnnoo llaabboorraall  BBúússqquueeddaa ddee aappooyyoo pprrooffeessiioonnaall CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMaanneejjoo ddeell EEssttrrééss
 52. 52. 11--5522 SSeessiioonneess ppaarraa EEssttrrééss eenn IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo ((SSEEIICC)) CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA
 53. 53. 11--5533 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSeessiióónn ppaarraa EEssttrrééss eenn IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo
 54. 54. 11--5544 SSEEIICC  EEnn 2244--7722 hhoorraass ddeessppuuééss ddeell iinncciiddeennttee  DDiissccuussiióónn aabbiieerrttaa ((sseennttiimmiieennttooss,, mmiieeddooss,, CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA ((CCoonnttiinnúúaa)) rreeaacccciioonneess))  NNoo eess uunnaa iinnvveessttiiggaacciióónn oo iinntteerrrrooggaattoorriioo  TTooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn eess ccoonnffiiddeenncciiaall
 55. 55. 11--5555  DDiisseeññaaddoo ppaarraa aacceelleerraarr eell pprroocceessoo nnoorrmmaall ddee rreeccuuppeerraacciióónn  EEssttaabblleeccee llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee vveennttiillaarr ddee mmaanneerraa rrááppiiddaa llooss sseennttiimmiieennttooss  EEll aammbbiieennttee ddee iinntteerrccaammbbiioo ddee iiddeeaass eessttáá lliibbrree ddee pprreessiioonneess CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA SSEEIICC
 56. 56. 11--5566 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMaanneejjoo ddeell EEssttrrééss ddee uunn IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo
 57. 57. 11--5577 MMaanneejjoo ddeell EEssttrrééss ddee IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo  EEdduuccaacciióónn PPrreevviiaa aa IInncciiddeenntteess  AAppooyyoo ppoorr CCoommppaaññeerrooss eenn llaa EEsscceennaa  AAppooyyoo IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo  SSeerrvviicciiooss ddee AAppooyyoo aa DDeessaassttrreess  SSeessiioonneess ddee DDeessaahhooggoo CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA ((CCoonnttiinnúúaa))
 58. 58. 11--5588  SSeegguuiimmiieennttoo aa llaass SSEEIICC  AAppooyyoo aa FFaammiilliiaarreess // CCóónnyyuuggee  PPrrooggrraammaass ddee AAppooyyoo CCoommuunniittaarriioo  OOttrrooss PPrrooggrraammaass ddee SSaalluudd CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA MMaanneejjoo ddeell EEssttrrééss ddee IInncciiddeennttee CCrrííttiiccoo
 59. 59. 11--5599 CCUURRSSOO DDEE AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA

×