Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Teorema e talesit

  1. TEOREMA E TALESIT
  2. KUSH ËSHTË TALESI? Talesi është i pari që dha vërtetimin e teoremës (përveç Babilonasit dhe Egjiptianëve të vjetër të cilët e përdornin pa e vërtetuar) kështu që për nder të tij u quajt Teorema e Talesit.
  3. TEOREMA E TALESIT  Teorema e Talesit thotë se nëse A, B dhe C janë pika të një vijërrethore të tilla që segmenti AC është diametër i vijës rrethore, atëherë këndi ABC është kënd i drejtë  Çdo kënd i brendashkruar te gjysmëvija rrethore është kënd i drejtë
  4.  Teorema e anasjelltë e Talesit thotë se: Hipotenuza e trekëndëshit kënddrejt është diametër i rrethit të jashtashkruar.  Nëse e kombinojmë teoremën e Talesit me të anasjelltën e saj atëherë kemi teoremën vijuese: Qendra e rrethit të jashtashkruar të trekëndëshit shtrihet në njërën prej brinjëve të trekëndëshit atëherë dhe vetëm atëherë nëse trekëndëshi është kënddrejt.
  5. ZBATIMI I TEOREMËS SË TALESIT
  6. Kemi parasysh se shuma e këndeve të trekëndëshit është sa dy kënde të drejta dhe këndet te baza e një trekëndëshi barakrahës janë të barabarta. Le të jetë O qendra e trekëndëshit. Pasi OA=OB=OC përfundojmë se trekëndëshat OAB dhe OBC janë trekëndësha barakrahës prandaj OBC=OCB dhe BAO=ABO. Shënojmë γ=BAO dhe δ=OBC A C
  7. Pasi shuma e këndeve është 180° themi se: 2γ '+ γ = 180° dhe 2δ ' + δ = 180° e dimë se γ ' + δ ' = 180° Duke i mbledhur dy barazimet e para prej të cilës shumë e zbresim barazimin e tretë fitojmë: 2γ +γ ' + 2δ + δ ' – ( γ+ δ)= 180° Pas anullimit të γ ' dhe δ ' vërtetojmë se γ+δ=90° A C
  8. PUNOI: BESJONA JUSUFI VIII-5  2016
Advertisement