Aje emprende

565 views

Published on

AJE Emprende. Guiándote na creación da túa empresa.
Elaborado por AJE A Coruña

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aje emprende

 1. 1. ÍndiceAJE EMPRENDE. Guiándote nacreación da túa empresa1. Introdución 102. Beneficios da creación de empresas 142.1 Beneficios para o emprendedor 152.2 Beneficios para o entorno 183. A persoa emprendedora 204. A idea 324.1 Como atopar ideas de negocio 334.2 Como saber si a idea é boa 405. O plan de empresa 425.1 Por que facer un Plan de Empresa? 435.2 Contidos do plan de empresa 456. Emprender exportando 746.1 Vantaxes de exportar 756.2 ¿Tes potencial exportador? 766.3 Entidades de apoio á internacionalización 807. Consideracións legais 827.1 A protección de datos na empresa 837.2 A prevención de riscos laborais 88Aje imprenta.indd 3 25/10/2010 13:02:48
 2. 2. Aje imprenta.indd 4 25/10/2010 13:02:48
 3. 3. 8. Consideracións legais 968.1 Decisión da forma xurídica 978.2 Principais formas xurídicas 1019. A franquía 1189.1 As partes da franquía 1199.2 Tipos de franquía 1209.3 Elementos da franquía 12110. Recursos para a creación de empresas 12610.1 Financiamento para a posta en marcha 12710.2 Estruturas de intermediación financeira:Sociedades de Garantía Recíproca 13410.3 Axudas e Subvencións 13511. Trámites de constitución eposta en marcha 14012. Obrigas fiscais 15210.1 O IRPF 15412.2 O Imposto sobre Sociedades (IS) 15912.3 O Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) 162Anexo 1 164Aje imprenta.indd 5 25/10/2010 13:02:48
 4. 4. Galicia, agora máis que nunca, necesita emprendedores e empresas xeradoras de riqueza, isto é,emprego e benestar. Por iso, desde a Consellería de Traballo e Benestar estamos a traballar co firmepropósito de fomentar a cultura emprendedora, especialmente entre os máis novos, incentivando aospotenciais emprendedores e desenvolvendo programas de axudas dirixidos ao emprego autónomo, ásnovas iniciativas empresariais e ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica e científica.Con todo, somos conscientes de que é preciso axudar aos nosos emprendedores en todos ostramos do seu camiño. Así o facemos na etapa previa á creación da súa iniciativa, asesorándolles nodesenvolvemento da súa idea de negocio e na elaboración do plan de empresa para que cada un destesproxectos sexa, desde o seu inicio, viable e con expectativas de futuro e de éxito.Nesta liña, esta guía, clara, concisa e manexable, pretende facilitar solucións aos diversos problemasiniciais que se presentan cando nace unha empresa, para o que esboza unha serie de ideas a ter enconta polo emprendedor nos seus primeiros pasos no mundo empresarial.Meus parabéns a Aje Coruña pola elaboración desta guía emprendedora e polo seu traballo diario afavor do fomento do espírito emprendedor e da consolidación do tecido empresarial galego.Carta de presentaciónAje imprenta.indd 6 25/10/2010 13:02:48
 5. 5. BeatrizMatoConselleira deTraballo e BenestarAje imprenta.indd 7 25/10/2010 13:02:52
 6. 6. 8DanielRamosPresidente da AsociaciónMarineda de JóvenesEmpresarios - AJE A CoruñaAje imprenta.indd 8 25/10/2010 13:02:52
 7. 7. Estimado/a asociado/a:A Asociación Marineda de Jóvenes Empresarios – AJE A Coruña naceu, entre outros, co obxectivo deapoiar as iniciativas e as vocacións empresariais da mocidade da provincia da Coruña.Conscientes da necesidade dos emprendedores de contar con apoio dende os seus inicios, publícaseesta Guía que, xunto con outras iniciativas de asesoramento e xestión, pretende ofrecer de xeitoclarificador as pautas a ter en conta á hora de crear unha empresa.Trátase do primeiro paso a dar nun camiño difícil e complicado de percorrer; un camiño que dende aAsociación percorremos cos nosos casi 300 asociados, xa que, convencidos de que é posible emprender,consideramos fundamental a implicación de tódolos axentes económicos e sociais para o desenrolo dotecido empresarial da provincia, de Galicia e de toda España.Dende a Directiva da Asociación traballamos para facilitar o avance cara o éxito dos emprendedores,proporcionándolles todas as ferramentas necesarias para conseguilo. Un exemplo é esta Guía que recolletestemuñas e consellos de empresarios que, con esforzo e traballo, sacaron adiante os seus negocios.En prol de lograr os maiores beneficios para os empresarios, defendendo os seus intereses en todosos foros posibles, AJE A Coruña e as outras Asociacións de Jóvenes Empresarios galegas unímonospara defender un proxecto común na Federación Galega de Xoves Empresarios – FEGAXE, que, aoigual ca nós, tamén colabora conxuntamente coa Confederación Española de Asociaciones de JóvenesEmpresarios – CEAJE.Por último, quero agradecer o apoio que os nosos fieis patrocinadores, as Administracións públicase as Institucións brindan a unha Asociación como AJE A Coruña, útil, autosuficiente e en continuocrecemento , facendo unha mención especial a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galícia,en particular a Dirección Xeral de Promoción do Emprego.Recibe un cordial saúdo.Carta de presentaciónAje imprenta.indd 9 25/10/2010 13:02:52
 8. 8. 10A Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña ofreceesta “Guía de creación de empresas” que pretende ser uninstrumento de axuda para as persoas que queiran poñeren marcha unha idea empresarial na cidade e comarcas dearredor.IntroduciónAje imprenta.indd 10 25/10/2010 13:02:52
 9. 9. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 11A experiencia allea pode servir paraminimizaro RIsCoda posta en marchado teu negocioEsta iniciativa forma parte das propostas da Asociaciónpara espertar o espírito emprendedor na zona e impulsarasí unha fonte de creación de postos de traballo, riquezae beneficio.Nesta guía inclúense unha serie de pautas que servende axuda para planificar e tomar decisións en relación áposta en marcha dunha empresa, ofrecendo informaciónde interese para a avaliación da idea emprendedora asícoma dos distintos ámbitos de xestión da organización.O proceso de crear unha empresa conleva unha serie deriscos e incertezas que obrigan a tomar decisións conimportantes consecuencias económicas e persoais, poloque resulta moi conveniente contar coa experiencia deempresarios que xa pasaron polo proceso. Xusto por iso,esta guía convértese nun documento único ao recolleros consellos de empresarios de éxito que algúndía se atoparon no inicio do camiño empresarial,que evitarán que os emprendedores caian noserros que outros cometeron con anterioridade.Aje imprenta.indd 11 25/10/2010 13:02:52
 10. 10. 12Ademais a guía complétase coa achega de expertos sobre determinados temas precisospara unha boa xestión.A guía estrutúrase en 12 capítulos, sendo o primeiro, o presente punto de “Introdución”onde se expoñen os obxectivos do documento.O segundo capítulo: “Beneficios da creación de empresas” contén información relativaaos efectos positivos que xera a creación de empresas tanto para a persoa emprendedoracoma para a sociedade en conxunto.No terceiro capítulo “A persoa emprendedora” analízanse cales son as cualidades quedebe de reunir un bo emprendedor, e propón un test que permite coñecer se o lectorten capacidades para crear un negocio de éxito.No cuarto capítulo, “A idea”, abórdase a busca dunha boa idea de negocio e a reflexióne valoración da mesma. Servirá ao lector para determinar se a súa idea é viable.O quinto capítulo “O Plan de Empresa” trata a elaboración deste documento queaxudará ao emprendedor a planificar os primeiros anos de actividade empresarial.No sexto capítulo “Emprender exportando”, expóñense as claves para que oemprendedor que se decida a exportar a súa actividade, teña garantías de facelo conéxito.Aje imprenta.indd 12 25/10/2010 13:02:52
 11. 11. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 13O capítulo número sete “Consideracións legais” céntrase nos aspectos formais doproceso de creación de empresa que se deben ter en conta ao poñer en marcha aactividade. Máis concretamente abórdanse os temas de Protección de datos e Prevenciónde riscos laborais.O oitavo capítulo, “Formas Xurídicas” detalla as vantaxes e inconvenientes das distintasformas de constitución da empresa.No noveno capítulo “A franquía” descríbese en qué consiste esta outra forma denegocio, as súas claves e as consideracións legais que se deben ter en conta se se optapor este modelo.No capítulo dez “Recursos para a creación de empresas” indícanse as principais fontesde financiamento tanto públicas como privadas coas que o emprendedor pode contarpara financiar o seu proxecto.O capítulo once, “Trámites de constitución e posta en marcha” detalla tódalas xestiónsnecesarias para constituír a organización e comezala a actividade.E no último capítulo, “Obrigas fiscais”, o emprendedor atopará información sobre calesson os principais aspectos tributarios.Ademais a estrutura de capítulos complétase cun anexo onde se pode atopar unha guíaque pode ser de axuda ao promotor do proxecto para elaborar o plan de empresa.Aje imprenta.indd 13 25/10/2010 13:02:52
 12. 12. 14Coa posta en marcha dunha idea empresarial, xéransenumerosos efectos positivos, tanto para o propio promo-tor coma para a sociedade en xeral. Cada vez que unhapersoa con iniciativa se atreve a iniciar unha actividadeempresarial, impulsa o crecemento económico da zona,contribuíndo a crear emprego e xerar riqueza. Así, osemprendedores desempeñan un papel esencial no desen-volvemento da sociedade, transformando en actividade asoportunidades de negocio da zona, xerando valor para aentorno e para os individuos que forman parte del.Beneficios dacreación deempresasAje imprenta.indd 14 25/10/2010 13:02:52
 13. 13. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 152.1 Beneficios parao emprendedorCrear unha empresa non só é unha opción para gañarcartos, senón que reporta unha serie de satisfacciónspersoais:•Traballar para un mesmo, o que implica ter liber-dade de acción e poder de decisión.•Desenvolvemento dunha idea na que se cre,contando coa satisfacción de sacala adiante copropio esforzo.•Reporta prestixio social.•Pódese obter un emprego estable, é dicir, tenseseguridade no posto de traballo (non se está pen-dente de renovacións…).•Pódese optar a unha certa flexibilidade laboral:liberdade para fixar o horario, as vacacións, etc.Aje imprenta.indd 15 25/10/2010 13:02:53
 14. 14. 16•Posibilidade de elixir aos posibles socio/as ecolaboradores/as.•Satisfacción de crear traballo para outras per-soas e contribución ao desenvolvemento socio-económico.•Posibilidade de obter maiores ingresos econó-micos que cun contrato por conta allea.•Maior compromiso e motivación, ao estar á fron-te dun reto persoal•Maior autorrealización profesional e persoal.“A creación dunha empresa aportabeneficios que van máis aló dopuramente tanxible, compararíaocoa experiencia de ter un fillo”.MANUEL GARCÍA Noroeste ForestalAje imprenta.indd 16 25/10/2010 13:02:53
 15. 15. GarcíaNoroeste ForestalManuelAje imprenta.indd 17 25/10/2010 13:02:53
 16. 16. 182.2 Beneficios parao entornoA iniciativa empresarial fortalece o tecido empresariale estimula a actividade económica dunha rexión,contribuíndo a crear emprego e impulsando aprodutividade. Ademais incítase ás organizaciónsque compiten no mesmo mercado para mellorar osseus produtos, o seu proceso produtivo ou a súaorganización.Os emprendedores xogan tamén un papel moiimportante no cambio social no tocante a xeraciónde novos produtos ou servizos que mudan oscomportamentos e costumes de consumo da xente(por exemplo, a telefonía móbil), permiten a apariciónde novos estilos de vida e propician unha mellorprestación de servizos de benestar (creación oumellora de servizos sanitarios, de educación, etc.).Crear unha empresa, pode axudar pois, a modernizara economía e a sociedade en xeral.ÁNGEL GANDOY Sysban“A creación dunha empresa implica tanto beneficios comaprexuízos: esixe moita dedicación deixando pouco tempo paraoutras actividades pero xeralmente é unha experiencia vitalenriquecedora”.Aje imprenta.indd 18 25/10/2010 13:02:58
 17. 17. ÁngelGandoySysbanAje imprenta.indd 19 25/10/2010 13:03:28
 18. 18. 20“Non hai un perfil perfecto de emprendedor, aínda que siexisten unha serie de competencias que resultan moi positi-vas para acadar o éxito e que cómpre analizalas.”A persoaemprendedora3Aje imprenta.indd 20 25/10/2010 13:03:28
 19. 19. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 21Algunha desasComPeTeCiaSPERsoAIsson as seguintes:IniciativaTer a capacidade de dar comezo a tarefas adiantándosea motivacións externas.Capacidade de asumir riscosDébese ser consciente de que sempre existirá unhapequena incerteza respecto ao éxito da empresa.ResponsabilidadeÉ moi importante ter a capacidade de asunción dasobrigacións contraídas e asumir as consecuencias dasdecisións tomadas.Tolerancia á frustración e ó fracasoConvén estar preparado para facer fronte ás dificultadesque se interpoñan no camiñoAutoconfianzaÉ imprescindible confiar no proxecto empresariale no criterio propioAje imprenta.indd 21 25/10/2010 13:03:28
 20. 20. 22TenacidadeÉ conveniente ter constancia naquelo que se inicia.Traballo en equipoUn emprendedor de éxito debe ter a capacidade paracolaborar e coordinarse con outras persoas perseguindoun obxectivo común.Capacidade de comunicaciónÉ moi positivo ter a capacidade para transmitir ideas econvencer aos demais sen manipular.AsertividadeÉ moi importante para o emprendedor saber defenderas propias ideas ante os demais sen provocarenfrontamento.EmpatíaUn emprendedor de éxito debe contar coa capacidadede poñerse no lugar doutras persoas.Sentido críticoConvén ser realista e obxectivo.Capacidade de traballo e sacrificioA actividade de emprender esixe unha gran dedicación.Capacidade de relación co entornoConvén dispor da aptitude para desenvolverse connaturalidade en medio das circunstancias cambiantesde cada momento.CreatividadeÉ importante ter facilidade para imaxinar novosproxectos.FlexibilidadeDébese ser flexible, adaptándose rapidamente aoscambios.Aje imprenta.indd 22 25/10/2010 13:03:28
 21. 21. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 23PersuasiónHabilidade para convencer a outras persoas.LideradoMotivar aos membros do equipo conseguindo a súaimplicación no traballo.SolidariedadeCompartir éxitos e fracasos, e ofrecer axuda aoscompañeiros.AutonomíaTraballar sen supervisión, tomando decisións propias.PerseveranzaÉ esencial unha actitude constante co obxectivo dealcanzar as metas fixadas.Convén aclarar que non é necesario que se dean todasas características anteriores, pero si é importante manterunha actitude positiva cara a maioría delas.Ademais cabe ter en conta unhas competencias técnicasque poden axudar a que o negocio vaia por bo camiño:•Formaciónrequiridaparaaactividadeempresarial(de administración de empresas e específica sobrea actividade)•Información: o emprendedor debe recompilara información precisa para poñer en marcha onegocio (mercado, formas xurídicas, axudas esubvencións, etc.)Aje imprenta.indd 23 25/10/2010 13:03:28
 22. 22. 24“É máis importante a ACTITUDE coa que te enfrontes aoemprendemento que as competencias técnicas que posúas. Estasúltimas sempre se poden APRENDER”.aviso AJEAje imprenta.indd 24 25/10/2010 13:03:28
 23. 23. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 25Non é recomendable botarse atrás por non ter coñecementos específicos, xa quesempre se poden adquirir cunha formación axeitada, e ademais existe a posibilidadede incorporar á nova empresa persoal formado en materias de xestión. Igualmentenon se debe esquecer que existen numerosos organismos e institucións preparados edispostos a axudar aos emprendedores.A conxunción de competencias persoais e técnicas é a clave para distinguir a un boemprendedor.Detódolosxeitoscabemencionarque ascaracterísticasdun emprendedorde éxito variarán en función das particularidades do proxecto: zona, actividade, etc.Aje imprenta.indd 25 25/10/2010 13:03:28
 24. 24. Paraquepoidasanalizaratúacapacidadeemprendedora,proponse un test que dará unha idea global das aptitudesque presentas para levar a cabo unha idea empresarial.Non entanto, debes ter en conta que non é un resultadorigoroso xa que, como se expuxo anteriormente, ascapacidades emprendedoras están supeditadas afactores específicos de cada caso.1Adáptome facilmente aos cambios � 1 � 2 � 3 � 4 � 52Gústame experimentar cousas novas � 1 � 2 � 3 � 4 � 53Considérome unha persoa moi creativa � 1 � 2 � 3 � 4 � 55Gústame toma-la iniciativa � 1 � 2 � 3 � 4 � 56Traballo tanto como faga falla para remata-lo quecomezo � 1 � 2 � 3 � 4 � 57Cando quero algo, teño moi claros os obxectivosna miña cabeza � 1 � 2 � 3 � 4 � 5Valora de 1 a 5 as seguintes afirmacións, sendo1: “totalmente en desacordo”,2: “en bastante descordo”,3: “nin de acordo nin en desacordo” ,4: “bastante de acordo”5: “totalmente de acordo”test capacidade emprendedoraAje imprenta.indd 26 25/10/2010 13:03:28
 25. 25. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 278Analizo os meus erros para aprender deles � 1 � 2 � 3 � 4 � 59Para min, os problemas son retos � 1 � 2 � 3 � 4 � 510Son curioso/a� 1 � 2 � 3 � 4 � 511Vexo novas utilidades en obxectos comúns � 1 � 2 � 3 � 4 � 512Teño moita imaxinación� 1 � 2 � 3 � 4 � 513Normalmente fago as cousas ó meu xeito� 1 � 2 � 3 � 4 � 514Unha vez decido facer algo, nada me detén� 1 � 2 � 3 � 4 � 515Atrévome con calquera situación� 1 � 2 � 3 � 4 � 516Son unha persoa positiva� 1 � 2 � 3 � 4 � 517Poño o pescozo por aquilo no que creo� 1 � 2 � 3 � 4 � 518Gústame a responsabilidade� 1 � 2 � 3 � 4 � 519Vivo ao máximo� 1 � 2 � 3 � 4 � 520Estou seguro de min mesmo/a� 1 � 2 � 3 � 4 � 521Gústame aceptar riscos� 1 � 2 � 3 � 4 � 5Aje imprenta.indd 27 25/10/2010 13:03:28
 26. 26. 2822Teño a reputación de ser testán� 1 � 2 � 3 � 4 � 523Arríscome� 1 � 2 � 3 � 4 � 524Se comezo unha carreira de fondo e xa sei quenon vou gañala, acáboa igual, aínda que chegue o último � 1 � 2 � 3 � 4 � 525Cando estaba no colexio só estaba contentonas cualificacións se era a mellor � 1 � 2 � 3 � 4 � 526Cando participo nun deporte, meu obxectivo ésempre gañar � 1 � 2 � 3 � 4 � 527O que máis valoro nun posto de traballo é aautonomía de decisión e a posibilidade de promoción � 1 � 2 � 3 � 4 � 528Os domingos, polo xeral, prefiro levantarmecedo e aproveitar o día que levantarme tarde e quedarme todo o día no sofá � 1 � 2 � 3 � 4 � 529Ante os problemas, busco solucións o máis rá-pido posible � 1 � 2 � 3 � 4 � 530A xente dime que teño capacidade de lidera-do � 1 � 2 � 3 � 4 � 531 Gústame ter o control sobre todo o que fago � 1 � 2 � 3 � 4 � 5Aje imprenta.indd 28 25/10/2010 13:03:29
 27. 27. ManuelAlcázarAlcázar Patentes y Marcas“Como bo emprendedor deberás sercapaz de construír relacións, integrare motivar”.Aje imprenta.indd 29 25/10/2010 13:03:30
 28. 28. 3032Considero que teño don de xentes e capacida-des comunicativas � 1 � 2 � 3 � 4 � 533Cando quero algo, son capaz de convencer aoutras persoas e unilas ao meu proxecto � 1 � 2 � 3 � 4 � 534Resultaríame doado asignar tarefas aos de-mais � 1 � 2 � 3 � 4 � 535Gústame ter as tarefas do día planificadas e or-ganizadas � 1 � 2 � 3 � 4 � 536Teño formación/experiencia relacionada coaidea empresarial que estou pensando en poñer en marcha � 1 � 2 � 3 � 4 � 537Son moi bo naquelo que teño experiencia e co-ñecementos � 1 � 2 � 3 � 4 � 538Son moi sociable e gústame coñecer xentenova � 1 � 2 � 3 � 4 � 539Nunca me rindo sen conseguir o que persigo� 1 � 2 � 3 � 4 � 5Aje imprenta.indd 30 25/10/2010 13:03:30
 29. 29. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 31Suma tódalas puntuación acadadas.Se o resultado é maior que 150Sen dúbida dispós dun gran potencial para emprender.Pero recorda que aínda que teñas as aptitudes persoaisnecesarias para alcanzar o éxito, deberás traballar duropara conseguilo.Se o resultado está entre 150 e 70:Reúnes bastantes das características adecuadas paraemprender pero debes de ser moi cauteloso, e deberásreforzar algunhas características da súa personalidadeque necesitará para ter éxito.Se o resultado é inferior a 70:Ata que non desenvolvas características persoaisoportunas (creatividade, capacidade de asumirriscos, confianza, determinación, autodisciplina, etc.),o máis conveniente é que non leves a cabo a idea deemprender.Resultado do Test“ O máis importante para iniciar unnegocio é o carácter emprendedor:hai que ter paciencia, dedicacióne positivismo, dedicando tódolosesforzos posibles para defender aidea e traballar para chegar ó éxito.”CARMÉN BUJÁN Rodríguez Buján AsesoresAje imprenta.indd 31 25/10/2010 13:03:30
 30. 30. 32Calquera negocio debe ter como base unha boa idea.Pero, que se considera unha boa idea?Non é preciso unha idea xenial, pero si deberá aportaralgún elemento innovador. Ademais para que esa idease transforme en negocio deberá cumprir polo menos asseguintes características:1_Satisfacer necesidades ou desexos2_Ser viables tecnicamente3_Ser viables economicamenteA ideaAje imprenta.indd 32 25/10/2010 13:03:30
 31. 31. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 334.1 Cómo atoparideas de negocioExisten moitas formas de buscar ideas de negocio:• Observando necesidades de mercado que non estean cubertas• Detectando necesidades que se poidan cubrir dunha forma mellor á que existe no mercado• Imitando un modelo de negocio• Poñendo en práctica os coñecementos adquiridos na carreira ou experiencia laboral• Detectando cambios no mercado ou novas tendencias no comportamento do consumidor• Observando produtos que xa funcionan noutras rexións• Cambios nas leis• Etc.Aje imprenta.indd 33 25/10/2010 13:03:30
 32. 32. 34Bancos de ideasUnha persoa con ansias de emprender e que aínda nonteña moi clara a idea, pode recorrer a un dos múltiplesbancos de ideas que existen, e que conteñen exemplosde actividades emprendedoras potencialmente exitosasou ben oportunidades de negocio que aínda están porexplotar na zona de referencia.Son numerosos os bancos de ideas que se podenconsultar na rede:• Bic Galicia amosa unha base de datos de máis de100 ideas clasificadas por sectores de actividade:http://www.bicgalicia.es/• A revista Emprendedores ofrece, a través da súaweb, un centro de ideas de negocio innovadoras:http://www.emprendedores.es/• En Infonomía pódense atopar as ideas máispeculiares e enxeñosas de calquera parte domundo: http://www.infonomia.com/•En http://www.1000ideasdenegocios.com/,pódese atopar ideas útiles para emprender.• Outra páxina web que ofrece moitas iniciativasinnovadoras é http://springwise.com/Ferramentas para lograr unhaboa ideade negociosAje imprenta.indd 34 25/10/2010 13:03:30
 33. 33. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 35Tendencias de consumoPara acadar o éxito cunha idea de negocio, precísaseemprender nun sector con oportunidades, que estea enauxe, e mellor se é emerxente. As tendencias de consumovarían co tempo, véndose alteradas coas costumes emodas, e influenciadas polos valores da sociedade.Así as novas empresas deberían poñer atención nestastendencias clave que afectan aos consumidores.Poderíase dicir que, actualmente, son tendencias deconsumo: a busca de benestar, conxugando saúdee estética (spas, centros de beleza…), os produtosalimenticiosquedestaquenoseucompoñentenutricionale os beneficios para a saúde, a relación coa natureza entódolos ámbitos (turismo, alimentación, estética, etc.), oteletraballo, a hiperconectividade no traballo e na vidadiaria (dependencia de conexións dixitais: sitios web,mail, móbil), etc.Pódense consultar páxinas web onde atopar informaciónde tendencias de consumo:• Baquía ofrece unha sección denominadaBaquía Inteligencia, onde pon a disposición dosusuarios numerosos estudos relacionados coshábitos de consumo, tendencias actuais, etc.,que poderán ser útiles para a toma de decisiónsdos emprendedores: http://www.baquia.com/inteligencia.php• IT PYMES.es pon a disposición dos internautasunha serie de recursos, entre eles, informes eartigos sobre as tendencias e estudos de mercado:http://www.itpymes.esAje imprenta.indd 35 25/10/2010 13:03:30
 34. 34. 36Observar o que fan outrosDébese prestar atención, ademais, a outras rexións,países e culturas, onde funcionen produtos e servizosdescoñecidos no noso ámbito e que resultarían unhanovidade no noso territorio a operar. Convén por tanto,ao detectar unha idea potencialmente exitosa na zonade acción a considerar, observar cómo se leva a cabo esaactividade no ámbito de orixe: cál é o proceso produtivo,qué canles de distribución emprega, que mecanismosde comunicación son necesarios, etc. Comprender ofuncionamento do negocio é clave para acadar o triunfodo mesmo.Ferramentas para lograr unhaboa ideade negociosAje imprenta.indd 36 25/10/2010 13:03:30
 35. 35. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 37Novos xacementos de empregoNos últimos anos vense falando da aparición dos NovosXacementos de Emprego1no ámbito da Unión Europea.Establécense partindo da constatación de que existennecesidades na poboación que non están satisfeitas ouestán mal resoltas. Ademais aluden a actividades queofrecerán grandes posibilidades de traballo xa que sonintensivas en man de obra.Trátase dunha batería de ideas de actividade nas queexiste unha alta demanda insatisfeita de postos detraballo e un destacado nivel de insatisfacción de comose resolven no presente. Englóbanse en catro grandesgrupos:• Servizos da vida cotiá: atención a persoasdependentes (maiores ou con algunhadiminución), a limpeza e o coidado do fogar e daroupa, a compra diaria, as reparacións do fogar,o traslado dos fillos á escola, a súa vixilanciae atención durante a xornada laboral se sonpequenos, asesoría na resolución de conflitosfamiliares, escolares, laborais, coa xustiza ou aadministración, etc.• Servizos de mellora da calidade de vida:reformas da vivenda, xestión eficaz do aforroenerxético, sistemas de seguridade do inmoble,a seguridade cidadá en espazos públicos een transporte colectivo, información sobremobilidade, a mellora dos espazos públicos e aconvivencia nos barrios e pobos, etc.• Servizos de lecer: turismo cultural, turismode aventura, turismo especializado, turismo de3ª idade, distribución de películas, televisióninteractiva, creación de centros culturais, difusiónda cultura, desenvolvemento da cultura local,fomento da cultura popular, restauración, xestiónde clubs deportivos, educación deportiva edeporte para a saúde, etc.• Servizos do medio natural: xestión dos residuos,xestión da auga, protección e mantemento daszonas naturais, protección de espazos, controlda contaminación, aforro enerxético nosedificios e vivendas, asesoramento aoaforro enerxético das familias, etc.1 Libro Branco sobre crecemento, competitividade e emprego:retos e pistas para entrar no Século XXI, dirixido por JacquesDelors.Aje imprenta.indd 37 25/10/2010 13:03:30
 36. 36. “Unha boa idea ten que poder serconvertible nun produto ou servizo,que o cliente potencial considere queten valor, e que este valor se converta enresultados sostibles para a empresa”.AntonellaBrogliaInfonomíaAje imprenta.indd 38 25/10/2010 13:03:36
 37. 37. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 39“Hai diversas formas para obter ideas de negocio:›Saír á rúa e observar o que a xente fai e precisa.›Consulta de páxinas web, coma por exemplo: wwww.springse.com›Observar sectores emerxentes. Actualmente pódese consideraremerxentes: a agricultura urbana, o e-learning, etc.›Observar tendencias de consumo: o luxo coma sustancia, a conexiónpermanente cos amigos, o compartir as opinións sobre o qué se consume,a compra social, a radicalización da compra (gastar cartos en cousasduradeiras e no resto buscar o máis barato), etc.”Consello do expertoANTONELLA BROGLIA InfonomíaAje imprenta.indd 39 25/10/2010 13:03:39
 38. 38. 404.2 Como saber sea idea é boaUnha vez que se teña a idea e antes de elaborar o Plande Empresa, é conveniente realizar unha análise previada súa viabilidade. O emprendedor débese asegurar deque as vantaxes son reais e que non existen desvantaxesocultas.Para analiza-la viabilidade da idea pódese atender aunha serie de cuestións, tratando de darlle resposta daforma máis obxectiva:› a idea é realista?› é razoable o esforzo en relación á rendibilidade?› é viable economicamente?› e tecnicamente?Pódese empregar tamén, para valorala idea unhamatriz DAFO: debilidades, ameazas, fortalezas eoportunidades.As debilidades e fortalezas fan referencia a factores,positivos ou negativos, internos á empresa ou sectorde actividade, e as ameazas e as oportunidades fanreferencia a circunstancias do entorno exterior quepoden influír de certa forma no negocio.Aje imprenta.indd 40 25/10/2010 13:03:39
 39. 39. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 41DEBIlIDADEs AmEAZAsCarteira de produtos limitadaPoucos recursos financeirosCrecente poder de negociación de clientesEntrada de novos competidoresfoRTAlEZAs oPoRTUNIDADEsPropiedade da tecnoloxía principalVantaxes en custesBaixo poder de negociación de provedoresCrecemento rápido do mercadoCómpre analiza-la viabilidade da idea baseándose en factores coma as vantaxescompetitivas, as barreiras de entrada existentes, coñecementos e experiencia do sector,contactos, etc.Ademais é importante traballar a idea, simplificándoa ao máximo posible, e compartilacon amigos, colaboradores e xente con experiencia no ámbito de emprender, deixándoseaconsellar e asesorar.Se a decisión é continuar, o seguinte paso será a elaboración do Plan de Empresa.Exemplo de valoración dunha idea de negocio mediante MATRIZ DAFOAje imprenta.indd 41 25/10/2010 13:03:39
 40. 40. 42“O plan de empresa é un documento que identifica,describe e analiza unha oportunidade de negocio, examinaa viabilidade técnica, económica e financeira da mesma,e desenvolve tódolos procedementos e estratexiasnecesarias para converter a citada oportunidade denegocio nun proxecto empresarial concreto.”O plan deempresaAje imprenta.indd 42 25/10/2010 13:03:39
 41. 41. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 435.1 Por quefacer un Plan deEmpresa?É sumamente importante elaborar un Plan de Empresaporque lle vai permitir ao promotor levar a cabo unexhaustivo estudo de tódalas variables que puideranafectar á súa oportunidade de negocio, aportándollea información precisa para determinar a viabilidadedo proxecto. Xa en funcionamento, o Plan serviralle deferramenta interna para analizar o funcionamento daempresa e as desviacións sobre o previsto.Ademais serve de presentación ante terceiras persoascoma bancos ou inversores.É unha ferramenta imprescindible cando se quere pór en marcha unha idea empresarial,sexa cal sexa a experiencia profesional do promotor ou promotores e a dimensión doproxecto. Incluso para empresas xa establecidas, un Plan de Empresa ben deseñadoé a base sobre a que se erguen os propósitos de crecemento ou diversificación daactividade principal.Aje imprenta.indd 43 25/10/2010 13:03:39
 42. 42. Elisardode la CruzEmpatía Comunicación“Elaborar un plan de empresa antesde iniciar o negocio equivale a facelosexercicios de quentamento antes dexogar un partido de fútbol: é esencialpara non ter lesións pero se non coñe-ces as regras do xogo e es bo nel, nonservirá de nada.”Aje imprenta.indd 44 25/10/2010 13:03:44
 43. 43. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 455.2 Contidos doplan de empresaO plan de empresa contén varias seccións que reflictenas distintas áreas do proxecto de empresa:• Resumo executivo• Análise de mercado• Plan de Marketing• Plan de Produción• Plan de Recursos Humanos• Plan de Financiamento• Conclusións•AnexosAo final da presente guía inclúese un anexo onde seplantexan unha serie de preguntas ao emprendedorque lle servirán como guía para elaborar o seu Plan deEmpresa.Aje imprenta.indd 45 25/10/2010 13:03:47
 44. 44. 46Resumo executivoConstitúe un resumo do Plan de Empresa: contén osaspectos máis importantes de forma esquemática. Dáunha idea xeral do proxecto e é moi importante queestea ben traballado para captar a atención de quen olea.Análise de mercadoEste apartado do Plan axudaranos a determinar aexistencia dun mercado para o produto ou servizo,e mediante a información que se obteña poderasedeseñar unha estratexia de penetración e diferenciacióndos mesmos.Unha análise de mercado debe contemplar:• Aspectos Xerais do sector: neste punto débeseestudar, en xeral, o sector onde vai estar o novoproduto ou servizo. Hai que analizar o tamañoactual do mercado, a porcentaxe de crecementoe decrecemento do mesmo e os comportamentosde compra dos clientes potenciais.• Clientes potenciais: este estudo debe determinarquen son e serán os clientes potenciais. Estesdeben ser agrupados en conxuntos relativamentehomoxéneos con características comúns.As partes dunPlan dede Empresason as seguintes:Aje imprenta.indd 46 25/10/2010 13:03:47
 45. 45. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 47• Análise da competencia: o promotor debe coñecero tipo de competidores aos que se vai enfrontar.Hai que coñecer ao líder en cada categoría e aimportancia que lle outorgan ás mesmas os clientespotenciais.• Barreiras de entrada: débense analizar as barreirasde entrada presentes e futuras no mercado parapoder determinar a viabilidade previa de acceso aomesmo e a fortaleza do produto ou servizo nel.Para realizar a Análise de mercado, un emprendedorpódese axudar de:› Guías de Actividade do Bic Galicia: dan unhaaproximación sobre a situación do sector a tratar,ademais de aportar un método de cálculo parasabe-lo tamaño do mercado ao que se vai a dirixiranova empresa. Máis información en: http://guias.bicgalicia.es› O Ardán, portal de información empresarial,aporta información económica, financeira ecomercial relativa a máis de 80.000 empresas:www.ardan.es› Camerdata amosa un ficheiro de empresas quepermite ao emprendedor coñecer aos seus futurosclientes, provedores e competidores. Pódeseconsultar dito ficheiro en: www.camerdata.es“ Resulta imprescindible posuír uncoñecemento profundo do sector,así como estar informados dospuntos débiles da competencia.Os negocios son coma as guerras:“non gaña o máis forte senóno máis listo”.MANUEL GARCÍA Noroeste ForestalAje imprenta.indd 47 25/10/2010 13:03:47
 46. 46. 48Para dar resposta a estas cuestión, hai que tomar asdecisións pertinentes:a) Decisións sobre o produto Neste apartado descríbense de maneira precisaos produtos que se pensan ofrecer. É importanteter en conta que un produto se elixe polasnecesidades que cubre ou problemas que resolve,polo que neste apartado débese sinalar qué aportao produto sobre os xa existentes.Hai que contemplar atributos coma o deseño, acalidade, os factores innovadores, etc., que afectaná imaxe do produto. Tamén é interesante falar dosservizos complementarios que se van ofrecer.O Plan de MarketingÉ unha ferramenta de xestión que ten coma obxectivodesenvolver estratexias para satisfacer as necesidadesdos clientes e conseguir os obxectivos da empresa. Odocumento debe responder ás seguintes preguntas:› Que vende a empresa?› A quen quere vender a empresa?› A que prezo se vai vender?› Como se van captar aos clientes?› Onde se vai vender?MANUEL ALCÁZAR Alcázar Patentes y Marcas“A carteira de produtos que ofrezas debe aportar valor engadidoao consumidor, diferenciarse da competencia e evocar emociónspositivas. Ademais é moi importante especializarse e selo mellor enalgún aspecto.”Aje imprenta.indd 48 25/10/2010 13:03:47
 47. 47. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 49b) Decisións sobre a distribuciónÉ a vía pola que se chega ao cliente. Hai que decidircómo se quere vender o produto e as canlesescollidas para elo. Convén especificar cómochegar a cada segmento do mercado: elixir axentes,distribuidores, representantes, vendedores, etc.,avaliando custos e a efectividade de cada medida. É importante ser creativo e buscar acordos decolaboración con outras empresas neste aspecto.Por exemplo, usando as redes de distribución deoutra empresa que ofreza produtos non similarespero si complementarios.“ Para seleccionar as canles dedistribución, o primeiro que hai queter en conta son os medios de compraempregados polos nosos clientes, aónde queremos chegar.”MARCOS FERNÁNDEZ Gaia Gestión DeportivaAje imprenta.indd 49 25/10/2010 13:03:47
 48. 48. 50c) Decisións sobre o prezo Antes de iniciar a actividade, débese determinar oprezo que se vai cobrar polos produtos ou servizosque se oferten. Dependendo deste, poderaseatraer a determinados grupos de clientes e variaráa cantidade de produto vendido e, incluso, podevariar a calidade percibida. Factores a ter en conta:› Custos de produción: tecnoloxía, nóminas,seguridade social, etc.› Prezos da competencia: considerando taménprodutos substitutivos› Sensibilidade ao prezo dos clientes› Estratexia comercial máis conveniente“ Para fixar o prezo convén que ob-serves o prezo da competencia, perosen esquecer que hai que considerara calidade dos seus produtos e esta-blecer unha comparativa cos da pro-pia empresa.”ELISARDO DE LA CRUZ Empatía ComunicaciónAje imprenta.indd 50 25/10/2010 13:03:47
 49. 49. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 51d) Decisións sobre a comunicación Para que o negocio funcione, non é suficiente condeseñar e ofrecer un bo produto. Especialmente noscomezos deberase realizar un esforzo comercialpara conseguir captar clientes e vendas. A comunicación permitirá dar a coñecer o produtonun determinado mercado e transmitir aquilo queinteresa recalcar logrando persuadir sobre o seuuso. Hai que saber usar as ferramentas do Mix deComunicación:› Publicidade: impresión, televisión, radio…› Marketing directo: cartas, telemarketing,mailing...› Promoción de vendas: promocións,descontos…› Relacións públicas: prensa, conferencias,publicacións…› Forza de vendas: presentacións de venda,feiras de mostras… “ É importante coñecer xente,relacionarse, saír á rúa, asociarse,dar conferencias, intervir en actos,interrelacionar empresas, darexemplo e conectar, empatizar.”MANUEL ALCÁZAR Alcázar Patentes yMarcasAje imprenta.indd 51 25/10/2010 13:03:47
 50. 50. 52Hoxe en día, o uso de internet faise imprescindible para a comunicación dasempresas. Así, cunha páxina web e o posicionamento en buscadores conseguirasedar a coñecer o produto ou servizo en calquera parte do mundo, sendo a únicacanle de comunicación con algúns clientes.Así mesmo, é importante construír e manter relacións persoais a longo prazocon clientes, provedores, colaboradores, etc. Disto exactamente é do que tratao NETWORKING, concepto que inclúe calquera práctica que pretenda facilitar oestablecemento de relacións, contactos e colaboracións entre persoas con diferentesobxectivos. É importante realizar unha adecuada xestión e sistematización,conseguindo ter unha rede de contactos estruturada e útil.EN QUÉ sE BAsEA? QUÉ ImPlICA?Dar para recibirEstar sempre receptivoTer mentalidade abertaInvestir tempoDedicarlle esforzoSer constanteManterse activoTraballar a identidade dixital(produto)Aje imprenta.indd 52 25/10/2010 13:03:47
 51. 51. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 53 O Networking debe entenderse como unha verdadeira filosofía de vida: “eu con vosacado o que non acado só, o traballo conxunto pode moito máis”. Este novo modelo de relacións estendeuse ao mundo dos blogs representadoespecialmente polas redes sociais nas que Twitter, YouAre, Facebook, Tuenti, Plaxo,Wasabi, LinkedIn e Xing aparecen como ferramentas de networking por definición. Recursos na Web para facer Networking:› www.xing.com: Rede social para atopar contactos profesionais› www.plaxo.com: Páxina onde pode vincular tódolos lugares nos que creablog› www.qapacity.com/es: Unha páxina para crear webs e vincular as redessociaisAje imprenta.indd 53 25/10/2010 13:03:47
 52. 52. RosauraAlastrueyProyectos Tic“O NETWoRKINg é unha ferramenta moi potente que podecontribuír ao éxito dunha empresa. A carreira do emprendedoré dura e non pode levarse a cabo en solitario: a maioríadas ofertas, proxectos, intercambios de coñecementos ecolaboracións interesantes móvense pola rede de contactos.”Aje imprenta.indd 54 25/10/2010 13:03:48
 53. 53. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 55“Debes traballala túa rede de contactos dende o inicio, incluso antes do plande empresa, cunha mentalidade moi aberta, e sendo consciente de que osresultados tardarán en chegar varios anos. O tempo estimado para que sexanoutros os que se lembren de ti e recorran a túa empresa está estimado nuns3-5 anos, e este é o obxectivo máximo a conseguir.Para elo, dende Proyectos TIC aconsellamos seguir tres pautas básicas pararealizar Networking profesional “ben feito”:1. Ser xeneroso: o teu traballo de rede vai comezar “dando”. Aportanto,compartindo… e sen esperar nada a cambio.2. Deseñar unha estratexia personalizada, adaptada ás túas necesidades,posibilidades e recursos, e ter claros os obxectivos de cómo conseguilo3. Incorporar tecnoloxía pero na súa xusta medida: debes ter claro que onetworking virtual é só un reforzo do presencial, nunca un sustituto“.Consello do expertoROSAURA ALASTRUEY PROYECTOS TICAje imprenta.indd 55 25/10/2010 13:03:48
 54. 54. 56 Cómpreterclaraadiferenzaqueexisteconrespectoa denominación social, que é a concedida poloRexistro Mercantil e identifica a sociedade comasuxeito de relacións xurídicas. O nome comercialpode coincidir coa denominación social, ou podeser diferente, incluso unha mesma empresa podeempregar diferentes nomes comerciais, paradistintos sectores de actividade. Outro factor a ter en conta en relación á comuni-cación é o rexistro de marcas e nomes comerciais,que no momento de constitución da actividadeconstitúe unha dúbida moi común entre os em-prendedores. A marca concede á empresa o dereito exclusivo áutilización dun signo para a identificación dun pro-duto ou servizo no mercado. Ademais, unha vezrexistrada a marca pode concederse unha licenzasobre esta a outras empresas, sería unha fonte adi-cional de ingresos. Poden ser marcas as palabrasou combinacións de palabras, imaxes, figuras, sím-bolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensio-nais (envoltorios, envases, formas del produto ou asúa representación)... Con respecto ao nome comercial, é o título queconcede a utilización de calquera signo ou a de-nominación como identificador dunha empresa notráfico mercantil, e serve para identificala, indivi-dualizala e distinguila dos competidores. Son sus-ceptibles de ser nomes comerciais os nomes pa-tronímicos, as razóns sociais e as denominaciónsde persoas xurídicas, as denominacións de fanta-sía, anagramas, logotipos, imaxes, etc.Aje imprenta.indd 56 25/10/2010 13:03:48
 55. 55. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 57• Canto custa obter unha marca ou nome comercialen España? O custo pola inscrición dunha marca ou nomecomercial é de aproximadamente 150 ¤ por clasesolicitada. Para manter estes dereitos hai que facerfronte ás renovacións cada dez anos.• Por canto tempo se concede unha marca ou unnome comercial? Aos dez anos dende a data da súa solicitude deberenovarse a marca e/ou o nome comercial. Podenrenovarse indefinidamente.› Para calquera dúbida acerca do rexistro demarcas e nomes comerciais pódese visitar apáxina web da Oficina Española de Patentese Marcas: www.oepm.es• Como se solicita unha marca ou un nomecomercial? Preséntase persoalmente ou a través derepresentante ou axente da Propiedade Industrialunha solicitude ante a Oficina Española de Patentesy Marcas (OEPM) ou nos centros rexionais deinformación de Propiedade Industrial das CCAA,oficinas de correos (en sobre aberto, por correocertificado e con xustificante de recepción), nasdelegacións e subdelegacións de Goberno, áreasde Industria e Enerxía ou por vía telemática,mediante unha solicitude electrónica, á que seaccede a través da páxina web da OEPM (www.oepm.es).Aje imprenta.indd 57 25/10/2010 13:03:48
 56. 56. 58e) Estimación de vendas É o cálculo do volume de vendas que se acadaráo ano próximo, e del derívase o orzamento deingresos e gastos, e por consecuente, as previsiónsde fabricación, aprovisionamento, loxística erecursos humanos. É importante recompilar toda a información ebuscar métodos para aproximar o número deunidades que se poden chegar a vender. Para facelo,pódese preguntar a outros emprendedores nunhapoboación similar, visitar a clientes potenciais paracoñecer a aceptación do produto ou servizo eestima-las vendas en períodos de tempo curtos elogo facer o cálculo anual. Neste punto débense detallar tódolos ingresosprocedentes de cada unha das áreas de negocio,así como outros ingresos que puideran xurdir ámarxe da actividade habitual“ Á hora de elaborar o plan de em-presa, eu recomendo facer as esti-macións dos resultados un 20% pordebaixo do desexado, así evitarássorpresas.”MANUEL GARCÍA Noroeste ForestalAje imprenta.indd 58 25/10/2010 13:03:48
 57. 57. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 59b) Equipamento e materiais Neste apartado débense recoller as materiasprimas, a maquinaria, os utensilios, etc. que se vannecesitar e as características de cada un. Taménse debe describir o local que se vai utilizar, asmodificacións que se lle van ter que facer de serpreciso, ou as súas características.c) Provedores É preciso especificar cál ou cáles van ser osprovedores de cada cousa, citando o nome e arazón pola que foi escollido, pero para iso primeirohai que contactar con varios, pedir ofertas, negociare comparar ofertas, e seleccionalos en función dasvariables que se consideren máis importantes.Débense buscar e contactar con varios, nonquedarse co primeiro que se atope. Onde atopar información sobre provedores? Enrevistas do sector, acudindo a feiras sectoriais,portais especializados en internet. Isto é moiimportante facelo se os provedores van supoñer unvolume de compra moi importante ou cando sonmoi específicos.O Plan de ProduciónÉ unha ferramenta de xestión que ten comaobxectivo definir e describir o proceso produtivo daempresa, reflectir as necesidades de equipamento eaprovisionamento para producir.a) Proceso produtivo No caso de que a empresa se dedique á produción,deberase describir no plan de empresa: cales sonas etapas necesarias para a súa elaboración, queprocesos se deben seguir e que característicasdebe ter o produto para a súa adecuadacomercialización. Para isto é imprescindible queteñas un amplo coñecemento sobre dito produtoe total dominio do proceso de fabricación. Se a empresa estivera especializada na prestaciónde servizos, deberás contemplar: as fases paraa elaboración de cada un deles, os recursosdispoñibles para a realización dos mesmos, opersoal para a súa consecución, a xornada laboralque é preciso empregar, etc.Aje imprenta.indd 59 25/10/2010 13:03:48
 58. 58. PabloLópezProxectos,Consultoría eFormación“Para a busca e selección de provedoresnon só debes de fixarte no prezo,senón que é conveniente que estudesas condicións de pago, condicións deentrega, etc. Debes pensar en manterunha relación a longo prazo e tratar aoprovedor coma un colaborador no teunegocio.”Aje imprenta.indd 60 25/10/2010 13:04:00
 59. 59. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 61O Plan de Recursos HumanosTrátase de analizar e determinar tódolos elementosrelacionados coa política de persoal: a definición decapacidades, a organización funcional, a dimensióne estrutura do persoal, a selección, contratacióne formación do persoal, e todos aqueles aspectosrelacionados coa dimensión humana da empresa, dendea detección de conflitos ata o desenvolvemento deestratexias de solución.a)Estrutura organizativa e definición de tarefas epostos Aínda que no comezo non pareza importantepor ser un número reducido de promotores, éconveniente ter claras as dependencias entre osdiferentes postos de traballo, e que as tarefas sexanrepartidas segundo as habilidades e preferenciasde cada un dos promotores. As descricións de postos de traballo son ideaispara evitar a superposición de tarefas nunhaempresa e que cada un focalice as súas enerxíasen determinadas tarefas. Así mesmo, dan unhaclara idea aos empregados do seu traballo e doque se espera deles, e define tódalas posicións daCompañía.“ Á hora de contratar a un traballadordébese ter moi claro o que esperasda súa persoa e do seu posto paratrasladarllo. Se o candidato non sabeo que se espera de el nunca saberá oque ten que facer.”MANUEL GARCÍA Noroeste ForestalAje imprenta.indd 61 25/10/2010 13:04:00
 60. 60. 62› Bolsas de traballo das Cámaras de Comercio:www.camaracoruna.com› Fundación Universidade da Coruña (FUAC),que pon en marcha programas de prácticaspara estudantes e titulados: www.fundacion.udc.es› Fundación Empresa-Universidad Gallega(FEUGA), que oferta bolsas de formaciónpara realizar prácticas en empresas: www.feuga.es› Empresas especializadas como consultoríasde RRHH e empresas de selección de persoalás que se pode recorrer á hora de recrutarpersoal. Algunhas delas son:• Adecco: www.adecco.es• Randstad: www.randstad.es• Flexiplan: www.flexiplan.es• Nortempo:www.gruponortempo.com• Infoempleo: www.infoempleo.com• Infojobs: www.infojobs.com› Anuncios en prensa se son perfís moiespecíficosb) Selección de persoal e contratación No caso de que o equipo promotor non reúnatódalas aptitudes necesarias para levar a bo portoo proxecto empresarial, procederase á selecciónde persoal especializado nas que existe a carencia.Para elo analizaranse os perfís profesionais máisadecuados para cada posto, describindo ascaracterísticas, aptitudes e actitudes que debenter os profesionais que van formar parte daorganización. Débese explicar tamén cal vai ser o proceso deselección a seguir e as fontes de obtención derecursos humanos ás que se vai acudir.Algunhas fontes son as seguintes:› Servizo Público de Emprego de Galicia:http://emprego.xunta.es, que oferta oservizo de xestión das ofertas de empregomediante cruzamentos coas demandas deemprego clasificadas.› Servizo Público de Emprego Estatal: www.redtrabaja.es, punto de encontroen Internet ofertantes e demandantes depostos de traballo en toda España.Aje imprenta.indd 62 25/10/2010 13:04:00
 61. 61. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 63PABLO LÓPEZ Proxectos, Consultoría e Formación“Ten en conta que para emprender debes saber elixir ás persoasmáis axeitadas para o teu proxecto. Seleccionar, formar, motivar edespedir aos traballadores forma parte do teu traballo, polo queconseguir un bo equipo é a túa responsabilidade.” Unha vez se teñan os perfís seleccionados, cómprefacer unha entrevista persoal para comprobar se apersoa se adapta ao posto requirido e á empresa.Para que teñas unha orientación, a continuaciónpropóñense unha serie de preguntas tipo deentrevistas de selección de persoal:Aje imprenta.indd 63 25/10/2010 13:04:00
 62. 62. 643Preguntas persoais � Cal é a súa maior virtude? E o maior defecto? � A que se dedica no seu tempo de lecer? � Adoita poñerse nervioso? � Cústalle rematar o que comeza?4Carreira profesional � Por que elixiu esta profesión? � Se puidese retroceder na vida profesional ou académica, qué cambiaría? � Cal foi o maior problema que te atopaches no traballo?, como o solucionaches? � Cal foi o maior éxito que conseguiches no traballo?1Sobre a formación � Que estudos realizou e por que os elixiu? � Repetiría a súa elección de volver a comezar? � Está disposto a completala súa formación no que precise? � Que idiomas coñece e a qué nivel? � Tivo algún posto representativo durante o seu tempo de estudante?2Sobre o emprego � Que sabe acerca da nosa empresa? � Como coñeceu a existencia deste posto? � Segundo a súa opinión, que relación debe existir entre xefe e subordinados? � Cales son os seus obxectivos nos próximos 5 anos? � Que papel adoita desenvolver cando traballa en grupo? � Que opina de traballar baixo presión?A selección de persoal: a entrevistaAje imprenta.indd 64 25/10/2010 13:04:00
 63. 63. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 65c) Política Salarial Estableceranse os salarios para cada posto ecategoría. Para tal fin terase en conta: o mercadode traballo, o grado de cualificación e a experienciarequirida, e os convenios colectivos. Ademais nonse debe obviar a estrutura económico-financeirada empresa. De igual forma é conveniente facerunha previsión anual do incremento salarial.d) Xestión de persoal É importante facer referencia á política globalda empresa na área de recursos humanos, ondequeden establecidos os planes de formación eespecialización para todo el persoal, as fórmulasde promoción e, todos aqueles temas sociaisque repercutan nos traballadores (incentivos,conciliación, …)“ Para ter un equipo satisfeito tes quetentear que é o que realmente motivaa cada traballador: formación, cartos,tempo libre, valorar o seu traballo,agradecerllo, etc. Cada persoa tenas súas necesidades, motivacións emetas diferentes.”PABLO LÓPEZ Proxectos, Consultoría e FormaciónAje imprenta.indd 65 25/10/2010 13:04:00
 64. 64. 66Denomínase Activo non corrente a aqueles elementospatrimoniais que permanecerán na empresa máis dunexercicio económico. Os máis frecuentes son:› Local (se se compra, senón será gasto dealuguer)› Instalacións› Maquinaria› Elementos de transporteEncontraposiciónaoanteriordenomínaseActivocorrentea aqueles elementos que permanecen na empresa por unperíodo inferior a un ano e que permiten levar a cabo aactividade. Os máis frecuentes son:› Materias primas› Existencias› Débedas de clientes› Inversións financeiras a corto prazo› Efectivo en bancos e caixasO Plan FinanceiroTrátase de plasmar en unidades monetarias os aspectostratados nos Plans de Marketing, Produción e RecursosHumanos. Precisaranse os recursos dos que se dispón,os gastos nos que se vai incorrer para a posta en marchada actividade e as necesidades de financiamento.Á hora de pór en marcha a empresa hai que incorrer endeterminados gastos para adquirir Activo polo que sedebe establecer o orzamento destinado a estes concep-tos. Deberase especificar cada partida de activo, deta-llando a contía necesaria para cada unha e distinguindoentre activo non corrente e corrente.Aje imprenta.indd 66 25/10/2010 13:04:00
 65. 65. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 67Ademais do activo, á hora de pór en marcha a actividadedeberase de incorrer nunha serie de gastos, denominadosGastos de constitución e primeiro establecemento,como son notaría, rexistro, etc.Neste punto deberase elaborar un cadro onde seespecifique a contía destinada a cada unha das partidasde inversión.En canto ao Activo non corrente débese ter en contaque son elementos amortizables, isto é, son activoscuxo valor diminúe polo uso.Como consecuencia disto, á hora de elaborar o Plan deInvestimentos débese calcular canto tempo van durarestes activos e cómo se distribuirá o seu valor no tempo.Para iso utilízanse as táboas de amortización publicadaspolo Ministerio de Economía e Facenda, e que permitenter unha referencia da depreciación dos activos.ACTIVO IMPORTEACTIVO NON CORRENTEInmobilizado intanxibleGastos de i+dPropiedade industrialAplicacións informáticasInmobilizado materialMaquinaria e utensiliosMobiliarioEquipamento informáticoInmobilizado financeiroDepósitos e fianzasACTIVO CORRENTECirculanteTesoureríaTOTAL ACTIVO7.7002.2002.8002.7008.3001.5002.9003.9003003002.6002.60018.900¤Aje imprenta.indd 67 25/10/2010 13:04:01
 66. 66. 68PASIVO IMPORTEPATRIMONIO NETOFondos propiosSubvencionesPASIVO NON CORRENTEDébedas a longo prazoPASIVO CORRENTETOTAL PASIVO13.90010.9003.0005.0005.000018.900¤Tamén se debe ter en conta o Patrimonio neto, queé a parte residual dos activos da empresa, unha vezdeducidos tódolos seus pasivos. Inclúe as achegasrealizadas, xa sexa no momento de constitución ou enoutros posteriores, polos socios ou propietarios, que nonteñan a consideración de pasivos, así como os resultadosacumulados ou outras variacións que lle afecten. Estádividido en:› Fondos propios.› Reservas.› Subvencións, doazóns e legados recibidos.Trátase de especificar cómo se obterán os recursosnecesarios para facer fronte ás inversións descritasanteriormente. Este conxunto de fontes de financiamentoconstitúe o Pasivo da empresa.Denomínase Pasivo non corrente aos préstamoscontraídos pola empresa cuxo vencemento é superiorao exercicio económico. Os máis frecuentes son::› Débedas a longo prazo› Pasivos por impostos diferidosDenomínase Pasivo corrente ás débedas contraídas polaempresa cuxo vencemento é inferior ao ano. As máisfrecuentes:› Débedas con provedores e acredores.› Débedas a curto prazo.› Acredores comerciais e outras contas a pagar.Aje imprenta.indd 68 25/10/2010 13:04:01
 67. 67. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 69Previsións de resultados: establecerase unha Conta deperdas e ganancias a partir dunha previsión de vendase custos. A estimación de ingresos xa se fixo no Plan deMarketing, a partires do estudo da análise de mercadorealizado.Para levar a cabo a súa actividade, a empresa necesitaráadquirir bens e servizos e incorrer nunha serie de gastos.Os gastos fixos son aqueles que permanecen invariablesante distintos niveles de produción: aluguer, soldos dostraballadores, seguros. Os gastos variables son aquelesque varían co nivel de produción: compra de mercancía,materias primas, etc.O Balance de situación é un documento contable queaporta información económica sobre a empresa, referidaa un intre determinado:› Qué posúe› Qué debe› Qué lle deben› Quén financia a empresa› Qué uso se lle da a ese financiamentoConstitúe un resumen ou fotografía instantánea dasituación financeira da empresa nun intre determinado,e está composto por dúas masas patrimoniais descritasanteriormente: o activo, que representa tódolos bense dereitos que a empresa ten, e o pasivo, que estáconstituído polas obrigas da empresa.En definitiva, o balance ofrece unha clasificación dasinversións (activo) nas que se materializan os recursosfinanceiros da empresa (pasivo). No activo, as contasordénanse de menor a maior liquidez. No pasivo, a ordeé de menor a maior grado de esixenciaAje imprenta.indd 69 25/10/2010 13:04:01
 68. 68. 70Realizarase unha previsión mensual da tesourería,calculando a diferenza entre as previsións mensuais decobros e pagos.Este documento ten unha grande utilidade á hora deanaliza-la liquidez da organización e determinar aviabilidade financeira do proxecto. Ademais permiteprever saldos negativos, dando unha marxe de actuaciónpara buscar posibles solucións.Plan de tesourería: neste punto do Plan Financeiroindicaranse os cobros e pagos que se prevé que seproduzan no exercicio económico, entradas e saídas dediñeiro:• Cobros: son entradas de diñeiro na empresa. Nasúa estimación especificarase o crédito que selle concederá a clientes, momento do cobro desubvencións, etc.• Pagos: son saídas de diñeiro da empresa. Deberasefacer unha previsión tendo en conta aspectoscomo: sistema de pago das compras (ao contadoou a prazo), vencemento de impostos, etc. MAR DELGADO e CRISTINA AYALA Atelier Gráfica Visual“Para evitar tensións de tesourería cómpre asegurarse o cobro doque se vende: é mellor deixar de vender a clientes dubidosos quecargar con impagos”.Aje imprenta.indd 70 25/10/2010 13:04:08
 69. 69. MarCristinaDelgadoAyalaAtelier Gráfica VisualAje imprenta.indd 71 25/10/2010 13:04:20
 70. 70. 72ConclusiónsSintetizan o Plan, establecendo unha valoración global daempresa: cáles son os elementos máis atractivos, cálesson os riscos existentes, qué ameazas e oportunidadeshai, etc. A partir destas valoracións analízanse asclaves do éxito e do fracaso da empresa, e se estimaa viabilidade legal, técnica, comercial, económica efinanceira do proxecto.AnexosNeste punto inclúese toda a documentación que sexa deinterese para apoiar o proxecto, coma por exemplo:› Identificación dos promotores (Currículos, datospersoais, etc.)› Estatísticas e censos empregados na análise demercado› Orzamentos do investimento a realizar› Etc.Limiar de rendibilidade da empresa: denomínase así aovolume de vendas no que a empresa non obtén beneficiosnin perdas. No inicio da actividade é moi importantepara fixa-lo prezo, porque representa o número mínimode unidades que hai que vender para que, cos ingresostotais obtidos, se poidan cubri-los gastos efectuados.Esa cantidade calcúlase dividindo os Custos Fixos entreo Prezo menos o Custo Variable Unitario:Q=CF/(P-CVU)Aje imprenta.indd 72 25/10/2010 13:04:20
 71. 71. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 73“A xestión da tesourería xoga un papel moi importante no funcio-namento da empresa, xa que é preciso garantir a liquidez suficientepara poder operar no mercado e non caer en insolvencia”.aviso AJEAje imprenta.indd 73 25/10/2010 13:04:20
 72. 72. 74“Pode pasar que, no momento de analiza-los segmentos declientes potenciais, o emprendedor se dea conta de que omercado exterior constitúe unha oportunidade de negocio.Se isto ocorre, cómpre analizar con calma certos aspectosrelacionados coa exportación: qué vantaxes pode reportar,se se ten a capacidade para facelo e qué organismos deapoio existen”.EmprenderexportandoAje imprenta.indd 74 25/10/2010 13:04:20
 73. 73. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 756.1 Vantaxes deexportarExisten diversos factores beneficiosos que unemprendedor debe valorar do mercado exterior:• Dar saída a produtos con ciclos de vida curtos.Hai produtos de temporada ou con alto grado deinnovación,paraosquedispormercadosexteriorespode ofrecer á empresa grandes posibilidadespara rendibilizar a inversión realizada no deseñode produtos ou dar saída a aquelas unidadesproducidas que non foron colocadas no mercadodoméstico.• A exportación permite ás empresas acceder a unmercado máis amplo, e con frecuencia, aumentaro volume de fabricación o que supón un descensodo custe unitario dos produtos fabricados• A exportación pode favorecer a estabilidadedas vendas e compensación de resultados,fundamentalmente en aqueles sectores nos queexiste unha forte volatilidade dos mercados.• Permite diversificar riscos: a presenza endiversos mercados, a maiores do doméstico, supónunha redución do risco global para a empresa.• Posibilita utilizar toda a capacidade produtivainstalada cando o mercado interior atra-vesa unha fase recesiva.Aje imprenta.indd 75 25/10/2010 13:04:20
 74. 74. 766.2 Tes potencialexportador?A continuación proponse un test que fai referencia adistintos ámbitos da empresa como son: a dirección,o produto ou servizo comercializado, as finanzas e aadministración, os recursos humanos, o marketing, alocalización e o entorno, que che permitirá saber se atúa empresa ten potencial exportador.1DIRECCIÓN› Interese da Dirección na exportación� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Experiencia internacional da Dirección� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Definición da Estratexia de Expansión� 1 � 2 � 3 � 4 � 5Test do potencial exportadorValora de 1 a 5 as seguintesafirmacións, sendo1: “Moi feble”,2: “Feble”,3: “Normal” ,4: “Forte”5: “Moi Forte”Aje imprenta.indd 76 25/10/2010 13:04:20
 75. 75. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 772PRODUTO› Posición do Produto no Mercado Interno� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Adaptación do Produto ao Mercado Obxectivo� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Implantación das Normas ISO� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Capacidade de produción non saturada ou posibilidade de subcontratación� 1 � 2 � 3 � 4 � 53FINANZAS/ADMINISTRACIÓN› Capacidade de reacción ante imprevistos� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Sistema de Xestión adaptado ás esixencias� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Dispoñibilidade de Recursos Financeiros para o inicio da exportación� 1 � 2 � 3 � 4 � 54RECURSOS HUMANOS› Experiencia internacional do persoal� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Dominio de linguas do mercado obxectivo� 1 � 2 � 3 � 4 � 5Aje imprenta.indd 77 25/10/2010 13:04:20
 76. 76. 785MARKETING› Plan de Marketing con enfoque internacional� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Capacidade para acceder a canles de distribución do produto� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Imaxe internacional� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Dispoñibilidade dun Servizo de Información ao cliente internacional� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Posibilidade de creación do Servizo técnico internacional� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Adaptación da nosa política de prezos ao poder adquisitivo do noso mercado obxectivo� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Coñecemento da competencia no país de destino� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Coñecemento da competencia de outras empresas exportadoras españolas� 1 � 2 � 3 � 4 � 5Aje imprenta.indd 78 25/10/2010 13:04:20
 77. 77. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 796UBICACIÓN XEOGRÁFICA› Posibilidade de contratación do transporte axeitado� 1 � 2 � 3 � 4 � 57ENTORNO› Coñecemento da lexislación e normas do mercadoobxectivo� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Risco Político dos países obxectivo� 1 � 2 � 3 � 4 � 5› Nivel de coñecemento e adaptación á cultura dos países� 1 � 2 � 3 � 4 � 5Este test axudarache a analiza-la capacidade exporta-dora da túa empresa considerando un DAFO no cal:Terá a consideración de Debilidade aquel atributo in-terno valorado como “feble” ou “moi feble”.Terá a consideración de Fortaleza aquel atributo inter-no valorado como “forte” ou “moi forte”.Terá a consideración de Ameaza aquel atributo externovalorado como “feble” ou “moi feble”.Terá a consideración de Oportunidade aquel atributoexterno valorado como “forte” ou “moi forte”.Resultado do TestAje imprenta.indd 79 25/10/2010 13:04:20
 78. 78. 806.3 Entidades de apoioá internacionalizaciónUnha vez se teñan valorados os beneficios que reportaríaa actividade no exterior e tendo en conta as capacidadesque se ten para facelo, é recomendable buscar axuda easesoramento especializado. Existen varios organismosde apoio á actividade de exportación:› O ICEX é un organismo público, dependente doMinisterio de Economía e Facenda, que prestaservizos ás empresas españolas coa finalidadede fomentar as súas exportacións e aumentar asúa presenza en mercados exteriores. Os seusobxectivos son: a información sobre comercioexterior, a promoción no exterior da oferta debens e servizos españois e o apoio ás empresasque queren establecerse en mercados exteriores.Web: www.icex.es› As Cámaras de Comercio dedícanse a desenrolaractividades de apoio e estímulo ao comercioexterior, en especial á exportación, e auxiliar efomentar la presenza dos produtos e servizosespañois no exterior, mediante a elaboración eexecución do Plan Cameral de Promoción dasExportacións. Web: www.camaras.orgAje imprenta.indd 80 25/10/2010 13:04:21
 79. 79. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 81› O IGAPE, Instituto Galego de PromociónEconómica, ten entre os seus principaisobxectivos: fomentar a creación de novasempresas, promover a mellora da produtividadee competitividade das sociedades xa asentadasna Comunidade Autónoma, atraer investimentosforáneos e facilitar a internacionalización dotecido produtivo. Web: www.igape.es› FOEXGA, Plan de Fomento das ExportaciónsGalegas,éuninstrumentopromovidocolaboraciónentre a Consellería Economía e Industria e tódalasCámaras de Comercio Galegas que contribúe aimpulsar a internacionalización da economía e asexportacións de Galicia. Web: www.foexga.org“Ainternacionalizaciónéunhaopcióninteresante pero hai que pensar moiben como se vai facer e planificara saída ao exterior. Convén estudara qué país exportar, qué produtoexportar e cómo está o sector nopunto de destino (competencia,prezos…), así coma anticiparse aoscambios sociais e económicos quealí se puideran producir. Non estaríade máis asesorarse cun experto namateria”.PABLO LÓPEZ Proxectos, Consultoría e FormaciónAje imprenta.indd 81 25/10/2010 13:04:21
 80. 80. 82“Á hora de emprender un negocio non se deben ignorar asnormativas que afectanáactividade.Ademais,aleiestablecepara todo tipo de empresa, unha serie de condicións deobrigado cumprimento en relación á protección de datose a prevención de riscos laborais.”ConsideraciónslegaisAje imprenta.indd 82 25/10/2010 13:04:21
 81. 81. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 837.1 A protección dedatos na empresaNo proceso de creación dunha empresa é necesariaa implantación das medidas necesarias para cumprircoas esixencias legais establecidas na Lei Orgánica15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal(LOPD) en consonancia co Real Decreto 1720/2007, de21 de decembro, polo que se aproba o Regulamentode desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 dedecembro, de protección de datos de carácter persoal.Esta normativa será de aplicación a tódolos ficheirosque conteñan datos de carácter persoal sempre que ainformación almacenada se organice seguindo algúncriterio relativo ás persoas, de forma que permitaacceder os datos dunha persoa en concretoNa práctica absolutamente tódalas empresas, sexan calessexan as súas formas societarias, tamaños, sectores deactividade ou estruturas organizativas están obrigadasa implantar unha serie de medidas que son diferentesen función do nivel de sensibilidade da información queposúan.É importante erradicar a crenza de que determinadasempresas non lles afecta esta lexislación, pois é suficientecon ter un empregado para ter que realizar o tratamentodos seus datos. Aínda que a nómina a xestioneunha asesoría externa, a responsabilidade ante alei recae sobre a empresa que o contratou.Aje imprenta.indd 83 25/10/2010 13:04:21
 82. 82. 84No ámbito da LOPD, o ficheiro pode chegar a ser moiamplo, contendo entre outros os seguintes datos:Nome, NIF, enderezo, telefono, e-mail, data e lugar denacemento, sexo, categoría, posto de traballo, Númeroda SS.SS, datos familiares (nome de fillos/as, conxugue,etc.) datos da conta bancaria, estudos, titulación,afiliación sindical, en definitiva, datos que normalmenteresiden sobre un sistema de xestión corporativo (RRHH,nóminas, etc.).É habitual que a localización principal deste ficheiroestea externalizada nunha xestoría ou asesoría que seencargue da xestión de nóminas e seguros sociais, noentanto como xa se puxo de manifesto, o titular e portanto o responsable da inscrición, é a empresa. Nestessupostos, o tratamento por conta de terceiros, ademaisde poñelo de manifesto na inscrición do ficheiro, debeestar regulado nun contrato privado, tal e como seestablece na LOPD.É por iso, que antes de inicia-la actividade empresarial, oempresario debe notificar a creación do ficheiro no quese van almacenar os datos de carácter persoal á AxenciaEspañola de Protección de Datos, para a súa inscrición.A primeira tarefa a realizar para a declaración dosficheiros que conteñan datos de carácter persoal é aidentificación, descubrir qué tratamentos de datos sevan a realizar e en qué ficheiros informatizados, mixtosou manuais se almacenará a información.Un exemplo de ficheiro típico dentro dunha empresa é oficheiro de “Persoal”.DAVID RODRÍGUEZ Hernáez y Salvado Abogados“Recorda que a Lei afecta a todo tipo de datos persoais quemanexan as empresas: datos de traballadores, colaboradores,clientes, provedores, etc.”.Aje imprenta.indd 84 25/10/2010 13:04:22
 83. 83. DavidRodríguezHernáez y Salvado AbogadosAje imprenta.indd 85 25/10/2010 13:04:23
 84. 84. 86“Non se debe esquecer que a non adaptación ou a mala adaptación deunha entidade á Lei conleva cuantiosas infraccións que se clasificanen leves, graves e moi graves, establecendo unha gama de sanciónsque van dende os 600 euros aos 600.000 euros”.Consello do expertoDAVID RODRÍGUEZ Hernáez y Salvado AbogadosAje imprenta.indd 86 25/10/2010 13:04:23
 85. 85. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 87Dentro da protección de datos de carácter persoal,establécese a obriga de adoptar unha serie de Medidasde Seguridade previstas na normativa vixente, e imponsea implantación de maiores niveis de seguridade enatención aos datos que son obxecto de tratamento.No que se refire ao Nivel de seguridade dun ficheiro depersoal, é frecuente considerar este tipo de ficheiros deNivel alto, porque poden chegar a conter informaciónsobreasaúdedostraballadoresdaempresa:porexemplo,grado de discapacidade para aplicar as deducións naretención do IRPF, ou datos sobre afiliación sindical apetición do traballador para deducir as cotas sindicaisda súa nómina.Inventariado o ficheiro que debe ser declarado, o seguintepaso será cubrir os impresos e a documentación para anotificación a Axencia Española de Protección de datosda inscrición do mesmo no “Rexistro de Ficheiros deTitularidade Privada da AEPD”.A solicitude de inscrición pode presentarse medianteprocedemento telemático con ou sen certificado defirma electrónica, a través do formulario NOTA, que sepode obter na propia páxina web da Axencia.Esta tarefa correspóndelle ao responsable legal daentidade, quen deberá autorizar e asinar a folla desolicitude, se ben é certo que o responsable e titular doficheiro ante a AEPD, como persoa xurídica que decidesobre a finalidade, contido e uso do tratamento doficheiro, sempre será a empresa.Por último, unha vez cumprimentado o formulariode notificación, no suposto de que se optase poloprocedemento de inscrición sen certificado de firmaelectrónica, é preciso cubrir a “Folla de solicitude”, eremitila vía Fax á propia Axencia para completar así oprocedemento.Finalizado dito procedemento, a AEPD notificará porescrito dita inscrición á Empresa, comunicándolle onúmero de rexistro asignado ao ficheiro - tratamento.Cabe reseñar que unha vez rematado o proceso deinscrición elaborarase o Documento de Seguridadeno que se recollerá todo o referente ao ficheirodende a perspectiva da protección de datos e sobre aimplantación das Medidas de Seguridade na empresa.Este debe manterse actualizado permanentemente erevisarase cada vez que se produzan cambios relevantesrelacionados co tratamento.O documento de Seguridade será decumprimento obrigatorio para todo o persoalque teña acceso aos datos persoais.Aje imprenta.indd 87 25/10/2010 13:04:23
 86. 86. 887.2 A prevención deriscos laboraisSegundo o Artigo 4.1 da lei 31/1995 de Prevención deRiscos Laborais, defínese esta como o conxunto deactividades ou medidas adoptadas ou previstas entódalas fases de actividade da empresa, a fin de evitarou diminuír os riscos derivados do traballo.En caso de ser empresario, existen uns deberes, que sonrelativos a:Deber de seguridade:En canto ás condicións materiais da empresa,como por exemplo utilizar os equipos de traballocos preceptivos sistemas de protección colectivaou non empregar instrumentos que supoñangraves riscos con probabilidade de resultadoslesivos para os traballadores. Instalar as máquinase ferramentas de tal forma que se eliminen os riscosderivados do seu uso ou instalar os dispositivosde salvamento e socorro, así como proporcionaraos traballadores os medios de protección persoaladecuados, tamén se engloban neste punto.En relación ás persoas que van intervir naactividadelaboral,débeseconsiderara prohibiciónde empregar a menores en traballos inhabilitadospara eles, seleccionar ás persoas encargadasda dirección de traballo conforme a criterios decompetencia profesional e responsabilidade,Aje imprenta.indd 88 25/10/2010 13:04:23
 87. 87. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 89seleccionar aos traballadores conforme a súaadecuación ao posto de traballo e instruír aopersoal, antes de comezar a desempeñar calqueratraballo, acerca dos riscos e perigos que se podenatopar e como evitalos.No tocante ao exercicio do poder de direcciónno curso da actividade laboral, débense vixiaros niveis de seguridade no traballo, facer cumpriras normas de seguridade, adoptar as medidasnecesarias para neutralizar os riscos e prohibir oususpender o traballo en todos aqueles casos nosque exista perigo de accidente ou enfermidadeDeber de elaborar un Plan dePrevención e Avaliación dosRiscos:Debe integrarse un plan de prevención de riscoslaborais dentro do sistema xeral de xestión daempresa, que incluirá a estrutura organizativada empresa, as responsabilidades, as funcións,os procedementos e os recursos necesarios pararealizar a acción de prevención de riscos.En caso de que se produza un dano ou aparezaun indicio de que as medidas son insuficientes,deberá levarse a cabo unha investigación paradetecta-las razóns.Aje imprenta.indd 89 25/10/2010 13:04:23
 88. 88. 90Deber de formación, informacióne vixilancia da saúdeFormación dos traballadores: haberá que garantirque cada traballador reciba unha formaciónteórica e práctica suficiente e adecuada en materiapreventiva. A formación deberá ser específicapara cada posto de traballo e deberá impartirsedentro da xornada laboral (na medida do posible)ou descontando da xornada de traballo as horasinvestidas e o custo non pode recaer sobre ostraballadores.Información: tomar medidas para que ostraballadores reciban todas as informaciónsnecesarias acerca dos riscos que afecten áempresa, as medidas de protección e prevenciónaplicables aos riscos sinalados.Vixilancia da saúde: hai que garantir avixilancia periódica do estado de saúde dostraballadores, garantindo a intimidade destes e aconfidencialidade da información. Os resultadosterán que comunicarse aos traballadoresafectados e nunca poderán usarse estes datoscon fins discriminatorios. En caso de que os riscoso fixeran necesario, a vixilancia do seu estadoprolongarase máis alá da finalización da relaciónlaboral. O control de saúde deberá realizalopersoal sanitario.Aje imprenta.indd 90 25/10/2010 13:04:23
 89. 89. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 91Deber de actuar de xeito adecua-do en caso de risco grave e inmi-nente e medidas de urxenciaMedidas de urxencia: débense analizar posiblessituacións de urxencia e adoptar as medidasnecesarias en canto a primeiros auxilios, loitacontra incendios e evacuación de traballadores.Risco grave e inminente: cando os traballadoresestean expostos a tal risco, o empresario deberáinformar aos traballadores acerca do risco e dasmedidasqueseadoptaronousevanadoptar;seguiresas medidas e dar instrucións para que en caso deperigo grave os traballadores poidan interrompera súa actividade e mesmo abandonar o seu lugarde traballo; dispoñer de todo o necesario para queo traballador que non poida poñerse en contactoco seu superior xerárquico estea en todo momentoen condicións de adoptar medidas necesarias paraevitar as consecuencias de dito perigo.Alternativas dos empresarios áhora de cumprir coa normativa enmateria de Prevención de RiscosLaboraisA Prevención de Riscos Laborais é algo obrigatoriopara calquera empresario e para cumprir con isoconta con diversas opcións:O empresario/a pode asumir el mesmo aprevención, tan só en empresas con menos de seistraballadores, e se a actividade que se realiza noné perigosa. Agora ben, o empresario/a debe reuniros seguintes requisitos:› Ter feito un curso de prevención que ocapacite.› Encontrarse habitualmente no lugar detraballo, é dicir, que non estea viaxando ousaíndo continuamente.Aje imprenta.indd 91 25/10/2010 13:04:23
 90. 90. 92En tódolos demais casos, a empresa debe optarpor:› Designar un ou varios traballadores paraocuparse da prevención de riscos laborais(tamén neste caso, deben ter cursos que oscapaciten e estar habitualmente no centrode traballo).› Ter un servizo de prevención na propiaempresa.› Contratar este servizo cunha entidadeespecializada.Sancións previstasSegundo o artigo 47 da Lei de Prevención:“Son infraccións graves: non levar a caboas avaliacións de riscos e, no seu caso,os controis periódicos das condicións detraballo...”O artigo 49.4 establece as sancións ás infracciónsgraves:› Grao mínimo: de 1.502.53 a 6.000 ¤.› Grao medio: de 6.000 a 15.025 ¤.› Grao máximo: de 15.025 a 30.050 ¤.Ademais, dende o punto de vista dos autónomoscoma traballadores por conta propia existen unhaserie de dereitos en relación á Prevención de RiscosLaborais.Aje imprenta.indd 92 25/10/2010 13:04:23
 91. 91. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 93O Estatuto dos Traballadores Autónomos estableceno seu Artigo 8 unha serie de disposicións deaplicación para este colectivo. Iso si, aclarandoque se fai sen prexuízo das obrigas legais impostaspara os autónomos con asalariados ao seu cargona súa condición de empresarios:› As administracións públicas deberán xogarun papel activo na promoción da prevención,da vixilancia e do control do cumprimentoda norma de PRL.› Tamén as administracións públicas seencargarán de promover formaciónespecífica para os autónomos nestamateria.› Establécense as condicións de utilización demáquinas e demais equipos de traballo.› Recoñécese o dereito dos autónomos ainterromper a súa actividade e abandonaro lugar de traballo cando consideren que aactividade supón un grave e inminente riscopara a súa saúde.› Garántese tamén unha cobertura paracontinxencias profesionais, así como unhade incapacidade temporal.Aje imprenta.indd 93 25/10/2010 13:04:23
 92. 92. 94“Ten en conta que toda empresa, inescusablemente, debe implantara prevención de riscos laborais en todos e cada un dos seus procesosprodutivos e organizativos, calquera que sexa su actividade.A empresa deberá definir unha Política que integre a Prevención deRiscos Laborais no sistema xeral de xestión, comprendendo tantoao conxunto de actividades como a tódolos niveis xerárquicos;quedando todo elo reflectido documentalmente nun Plan dePrevención de Riscos Laborais”.Consello do expertoLUIS LOURO H&S ConsultAje imprenta.indd 94 25/10/2010 13:04:27
 93. 93. LuisLouroH&S Consult“Nunca esquezas que o empresario é o único responsableda Prevención de Riscos Laborais na súa empresa; el équen ten a potestade de contratar, designar, formar, elixir,…independentemente da modalidade que haxa adoptado (aíndacontratándoa externamente), e que os incumprimentos en estamateria poden dar lugar a responsabilidades administrativas,civís e penais”.Aje imprenta.indd 95 25/10/2010 13:04:36
 94. 94. 96“Para garantir unha correcta elección da forma xurídica, aolongo deste epígrafe abordaranse diferentes criterios paravalorar a súa elección, así como as vantaxes e desvantaxesinherentes a cada unha de elas”.ConsideraciónslegaisAje imprenta.indd 96 25/10/2010 13:04:36
 95. 95. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 978.1 Decisión daforma xurídicaCando se decide dar o salto ao mundo empresarial,anteriormente tense que adoptar, obrigatoriamente, unhadas formas previstas legalmente. Como se comentou,nesta elección subxacen importantes consecuencias, xaque cada forma xurídica posúe unha serie de vantaxese limitacións que se encadrarán, mellor ou peor, cundeterminado proxecto. Por todo isto, ao iniciar unhaactividade empresarial, convén dedicar tempo ao estudoda forma xurídica que mellor se adecúe a ela.Unha vez se decide emprender unha actividade empresarial, un dos pasos máisimportantes é a elección da forma xurídica. Desta decisión, que en principio parecesinxela, poden derivarse importantes consecuencias, que van dende vantaxes en materiafiscal ate á protección do patrimonio persoal ante os acredores.Aje imprenta.indd 97 25/10/2010 13:04:36
 96. 96. 98A responsabilidade que van asoportar os promotoresEste é un aspecto fundamental. Á hora deescoller a forma que permita operar á empresa,presentase a dicotomía de se limitar, ou non,a responsabilidade fronte ás débedas. Nestesentido, é de capital importancia saber que denon limitar esa responsabilidade responderase,fronte aos acredores, co patrimonio persoal2.A continuación ofrécense uns factores que deben servalorados para unha elección óptima da forma xurídica:Tipo de actividade que se vai adesenvolverCertas actividades só se poden desenvolverbaixo unha forma xurídica determinada polo que,nestes casos, non existe liberdade de elección. Aestes efectos, débese revisar o marco xurídico danosa actividade para ver se existe algunha formaxurídica excluída.2 Di o artigo 1911 do Código Civil que “do cumprimento dasobrigas responde o debedor con todos os seus bens presentes efuturos.Aje imprenta.indd 98 25/10/2010 13:04:36
 97. 97. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 99Número de promotoresO número de promotores pode ser un factor dedecisión importante. É especialmente conveniente,dendeopuntodevistalegaleeconómico,constituírunha sociedade cando existan varios promotores.En relación con isto, hai que mencionar quediversos tipos de sociedades precisan dun númeromínimo de socios para poder constituírse. Este é ocaso das Sociedades Cooperativas e SociedadesLaborais que precisan tres socios como mínimo.Non obstante, debe lembrarse que unha soapersoa pode constituír unha Sociedade Limitada,Limitada Nova Empresa ou Anónima.Necesidades económicas doproxectoCando os niveis de inversión son elevados, podeser aconsellable a limitación da responsabilidadepara protexer o patrimonio persoal. Neste caso,as fórmulas con responsabilidade limitada (S.A,S.L…), aínda que esixen un desembolso inicialsuperior, son mellor opción que as sociedadescivís, máis baratas na súa constitución pero quenon limitan a responsabilidade.Aje imprenta.indd 99 25/10/2010 13:04:36
 98. 98. 100Aspectos fiscaisCada forma xurídica leva aparellada un modelo detributación distinto. Así, as sociedades mercantísestán sometidas ao Imposto sobre Sociedades (IS)e as non mercantís ao Imposto sobre a Renda dasPersoas Físicas (IRPF). A escolla deberá facerseen función dos resultados económicos reais ouesperados.A facilidade de constitución.Aínda que este nunca debe ser o primeiro criterioa seguir, pode ser que as circunstancias nosaboquen a el. Neste caso, ante a necesidade dunhatramitación áxil, os requirimentos burocráticosredúcense nas fórmulas sen personalidade xurídica(empresario individual, sociedade civil…) e tamén,aínda que esta redución é menor, na SociedadeLimitada Nova Empresa.A imaxe que se transmite aosclientesÁ hora de escoller traballar cunha determinadaempresa, soe producirse una asociación entrea capacidade para realizar o traballo e a formaxurídica da empresa.Liberdade de acción.No caso do empresario individual e as sociedadesunipersoais esta liberdade sería total. A partir deaí, a medida que se incrementen os socios, estaliberdade de acción irá diminuíndo.Aje imprenta.indd 100 25/10/2010 13:04:36
 99. 99. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 101PERsoAs físICAsEmpresario individualComunidade de benssoC. mERCANTís (PERSOAS XURÍDICAS)Sociedade de responsabilidade limitadaSociedade limitada nova empresaSociedade anónimasoC. EsPECIAIs (PERSOAS XURÍDICAS)Sociedade cooperativaSociedade laboralTÁBOA FÓRMULAS XURÍDICAS MÁIS EMPREGADAS8.2 Principais formasxurídicasExiste unha grande variedade de formas xurídicas quese poden empregar para o desenvolvemento dunhaactividade empresarial. A continuación, definiremosas máis empregadas no ámbito empresarial e que seresumen no seguinte cadro:Aje imprenta.indd 101 25/10/2010 13:04:36
 100. 100. 102Empresario individualPor empresario individual coñecemos á persoa físicaque realiza de xeito persoal e directo, fóra do ámbito dedirección doutra persoa, unha actividade económica ouprofesional a título lucrativo, teña ou non traballadoresao seu cargo.Tipos deformasxurídicas# Desvantaxes› Responsabilidade ilimitada fronte aos acredores.› Os beneficios están sometidos a un tipo impositivoprogresivo.› É o titular da empresa o que fará fronte, en solitario, atódolos gastos da actividade.# Vantaxes› Ideal para empresas de tamaño moi reducido.› Reducidos trámites para a súa constitución.› Liberdade de actuación para o empresario.› Poucos gastos para a súa constituciónAje imprenta.indd 102 25/10/2010 13:04:36
 101. 101. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 103principais características› A personalidade xurídica da empresa é a do seu promotor, queserá quen responda persoalmente polas débedas.› Non existe distinción entre o capital empresarial e o doempresario.› Permite un total control da empresa por parte do propietario.› A achega de capital é a que o empresario desexe facerComo esta figura non limita a responsabilidade, hai que ter en conta que se oempresario individual está casado e en réxime de gananciais, os bens pertencentes aambos poderían verse afectados. Atendendo ao código de comercio, podemos facer aseguinte distinción:› Bens privativos do empresario e bens gananciais derivados da actividadeempresarial. Estes bens responden en todo caso das débedas da empresa.› Bens gananciais non vinculados á actividade. Responderán ás débedas daempresa, salvo que o cónxuxe se opoña expresamente a elo, facendo constar asúa oposición no Rexistro Mercantil.› Bens privativos do cónxuxe. Non responderán das débedas do empresario salvoque exista un consentimento expreso a tal efecto.Aje imprenta.indd 103 25/10/2010 13:04:37
 102. 102. 104Comunidade de bensPodemos entender a comunidade de bens como ungrupo de socios para administrar un ben, dereito oupatrimonio existente. Esta forma xurídica consiste nuncontrato polo cal unha determinada cousa pertence proindiviso a varias persoas (comuneiros). Este contratopermite á comunidade actuar como un ente propio:contratar provedores, emitir facturas..etc.Tipos deformasxurídicas# Desvantaxes› Responsabilidade ilimitada dos comuneiros fronte aosacredores.› Os beneficios tributan por IRPF polo que estaránsometidos a un tipo progresivo.# Vantaxes› Facilidade de constitución..› Compártese a responsabilidade fronte asdébedas.› As achegas dos empresarios non teñen por queser equivalentes.Aje imprenta.indd 104 25/10/2010 13:04:37
 103. 103. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 105principais características› Ao igual que o empresario individual non posúe personalidadexurídica propia. A personalidade será a dos comuneiros que aconformen.› Non se esixe unha achega mínima.› Como mínimo ten que estar conformada por dous socios.Para a súa constitución necesítase un contrato privado (deberáser público se se aportan bens inmobles) no que se detallen asachegas de cada socio á comunidade e a súa participación nosbeneficios e perdas ca comunidade, xa que cada socio tributarápolos beneficios que lle correspondan na declaración da renda.Aje imprenta.indd 105 25/10/2010 13:04:37
 104. 104. 106Soc. de Responsabilidade LimitadaEsta é unha das fórmulas xurídicas máis empregadas notecido empresarial, nela o capital estará integrado porparticipacións iguais, indivisibles e acumulables que po-suirán os socios en función das súas achegas.Tipos deformasxurídicas# Desvantaxes› Tanto o número de trámites como a súa complexidadeincreméntase fronte ás sociedades non capitalistas.› Limítase o xeito de transmisión das participacións.› Obriga de depositar as contas anuais no RexistroMercantil..# Vantaxes› Limita a responsabilidade dos socios fronte ás débedas.› Pode constituíla un só socio.› Non se necesita un capital moi amplo para constituíla.› Non ten límite de socios.› Tributan a un tipo fixo no imposto de sociedades.› Permite un control do círculo de socios.Aje imprenta.indd 106 25/10/2010 13:04:37
 105. 105. AJE EMPRENDE. Guiándote na creaciónda túa empresa 107principais características› Pode estar constituída por un só socio (Sociedaderesponsabilidade limitada unipersoal) e necesita dun capitalmínimo de 3.005,06 ¤ para poder constituírse.› Tan só se poderá aportar ao capital social bens susceptibles devaloración económica, en ningún caso traballo nin servizos.› Na denominación social figurará a indicación “Sociedade deResponsabilidade Limitada”, “Sociedade Limitada” ou as súasabreviaturas (S.L ou SLR).› Limita a responsabilidade dos socios fronte aos acredores.Aje imprenta.indd 107 25/10/2010 13:04:37

×