Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omgevingswet ambitieraam - royal haskoning dhv

Inzicht in ambitie geeft richting aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit ambitieraam helpt raadsleden om het gesprek over ambitie met elkaar aan te gaan. Vanuit dat gesprek kan richting bepaald worden. Daarbij gaat het niet om hoog of laag, goed of fout. Het gaat om het goede gesprek.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omgevingswet ambitieraam - royal haskoning dhv

 1. 1. Omgevingswet - Ambitieraam In gesprek over de ambities in uw gemeente Bert Groffen 22 maart 2018
 2. 2. 22 maart 2018 Toelichting Inzicht in ambitie geeft richting aan de implementatie van de Omgevingswet. Onderstaand ambitieraam helpt raadsleden om het gesprek over ambitie met elkaar aan te gaan. Vanuit dat gesprek kan richting bepaald worden. Daarbij gaat het niet om hoog of laag, goed of fout. Het gaat om het goede gesprek.  Vul het ambitieraam eerst voor jezelf in, bepaal je eigen positie  Leg de individuele resultaten bij elkaar en bespreek ze per issue (bijvoorbeeld met de leden van de raadscommissie)  Is de spreiding klein: er is kennelijk sprake van een behoorlijke overeenstemming. Toets dat bij elkaar. Waar en waarom vinden jullie elkaar?  Is de spreiding groot: er is kennelijk sprake van verschillende beelden. Toets dat bij elkaar. Waar zitten de verschillen? Hoe kunnen die worden verklaard? 2
 3. 3. 22 maart 20183 Implementatie Omgevingswet: inzet VolgerKoploper De vraag over de ambitie van uw gemeente bij de uitvoering van de Omgevingswet start in feite al bij de vraag naar de ambitie van de gemeente in het implementatietraject. Kiest de gemeente voor een rol als ‘volger’ bijvoorbeeld door eerst maar eens af te wachten ‘hoe het loopt’ en hoe andere gemeenten het doen, en/of door de mogelijkheden die het overgangsrecht biedt (bijvoorbeeld voor het opstellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan) optimaal te benutten? Of kiest de gemeente voor een meer actieve rol, bijvoorbeeld door de voorbereiding op de wet nu al voortvarend op te pakken, en/of nu al aan de slag te gaan met omgevingsvisie en/of omgevingsplan, en/of door nu al te ‘oefenen’ met participatie in de geest van de Omgevingswet?
 4. 4. 22 maart 20184 Bestaand beleid gebundeld Nieuw, integraal beleid voor de fysieke leef- omgeving, in de geest van de Ow Omgevingsvisie De omgevingsvisie hoeft er niet per se op 1 januari 2021 te liggen, gesproken wordt van een overgangstermijn van circa 5 jaar. Voor het omgevingsplan loopt die periode tot 2029. Daar ligt dus al een eerst keuze; nu al aan de slag met omgevingsvisie en/of omgevingsplan, of later? Daarnaast ligt er een keuze in de vorm van visie en plan. Het gaat dan om de reikwijdte (fysieke leefomgeving), waarin bijvoorbeeld ook aspecten als veiligheid en gezondheid een plek krijgen. Maar ook om de ‘toon en aard’ van visie en plan, bijvoorbeeld ‘uitnodigend, open en ruimte biedend’, of veel meer kaderstellend (‘wat wel en wat niet?’). Nieuw, gebieds- dekkend plan voor de fysieke leefomgeving (verbrede reikwijdte), in de geest van de Ow Bestaande bestem- mingsplannen en ver- ordeningen gebundeld Omgevingsplan
 5. 5. 22 maart 2018 5 GedetailleerdGlobaal Omgevingsvisie De omgevingsvisie is vormvrij. Het kan dus een vooral strategisch stuk zijn, waarin de hoofdlijnen van beleid uiteengezet worden (‘het wat’), en waarbij bijvoorbeeld omgevingsprogramma’s worden gebruikt voor de nadere uitwerking (‘het hoe’). Maar ook een verdergaande uitwerking van het beleid is een optie.
 6. 6. 22 maart 20186 Globaal Gedetailleerd Omgevingsplan Het omgevingsplan vertaalt de omgevingsvisie (en de omgevingsprogramma’s) in regels. Die kunnen gedetailleerd zijn, vergelijkbaar met huidige middelvoorschriften in huidige bestemmingsplannen, bouwvergunningen en omgevings- vergunningen. Maar er kan ook gekozen worden voor een meer globale uitwerking die ruimte biedt voor nadere invulling. Denk bijvoorbeeld aan het werken met ‘open normen’, ondersteund door beleidsregels, in plaats van ‘gesloten normen’. Of aan de keuze tussen veel of juist weinig gebruik maken van de mogelijkheid om gebruik te maken van omgevingswaarden of lokale maatwerkregels.
 7. 7. 22 maart 20187 Minimaal Pro-actief en intensief Participatie Participatie is belangrijk in de Omgevingswet. Initiatiefnemers hebben de zorg voor het participatieproces en moeten dat ook verantwoorden. Voor de gemeente heeft dit onder meer betrekking op de participatie rondom de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Voor andere initiatiefnemers, zoals bedrijven, is dit van belang bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Participatie ‘moet’ dus, maar hier is nadrukkelijk een keuze te maken. Hoe pro-actief en intensief wil de gemeente dit inzetten? Want daar zegt de wet zelf niets over. En is dit in het traject voor de omgevingsvisie anders dan bijvoorbeeld in het traject van het omgevingsplan of omgevingsprogramma’s? En, richting bedrijven: wanneer is de gemeente tevreden over het participatie-proces van een aanvrager? En wil / kan de gemeente bedrijven ondersteunen bij het vormgeven van dat participatieproces. Voor veel bedrijven (en andere initiatiefnemers) is dit immers niet ‘business as usual’.
 8. 8. 22 maart 20188 De specifieke situatie in de gemeente X (aspecten, gebieden) vraagt nauwelijks om maatwerk De specifieke situatie in de gemeente X (aspecten, gebieden) vraagt om maatwerk (maatwerkregels, omgevingswaarden, vergunningplicht) Omgevingsplan en VTH De Omgevingswet biedt verschillende mogelijkheden om op lokaal niveau tot maatwerk te komen. Bijvoorbeeld omdat specifieke aspecten of gebieden dat ‘waard’ zijn. Dat kan door in het omgevingsplan te werken met maatwerkregels, maatwerkvoorschriften, of omgevingswaarden (die strenger of soepeler zijn dan de landelijke ‘default’). Of door op lokaal niveau specifieke vergunningplichten in te stellen. Het is misschien lastig om daar nu al concrete uitspraken over te doen. Maar het is in dit stadium misschien wel mogelijk al eens stil te staan bij de vraag of uw gemeente dit soort specifieke aspecten of gebieden binnen de grenzen heeft. En of het voor die gebieden wenselijk is tot lokaal maatwerk te komen.
 9. 9. 22 maart 20189 Vergunningverlening: één loket Afstemmingsmodel, living apart together Optimaal geïntegreerd, zaakgericht werken centraal Vergunningverlening: minder vergunningen, meer algemene regels Meer controle achteraf Meer ‘gesprek aan de voorkant’ De één loket gedachte staat centraal in de Omgevingswet. Maar hoe organiseer je het vergunningverleningsproces achter dat loket? Zowel intern, met de verschillende disciplines, als in afstemming met je ketenpartners (waterschap, provincie, veiligheidsregio) en Omgevingsdienst. Kiest de gemeente voor een minimaal afstemmingsmodel, of voor een optimaal geïntegreerd werkproces? Het streven is te komen tot minder vergunningen en meer algemene regels. Wat betekent dat voor de strategie voor toezicht en handhaving. Meer nadruk op het gesprek ‘aan de voorkant’ (informatie, preventie) en ‘meer controle achteraf’?
 10. 10. 22 maart 201810 Digitalisering Digitalisering lokaal, stand alone Digitalisering in regionaal verband De digitaliseringsopgave is groot in de Omgevingswet, zowel als het gaat om de digitale beschikbaarheid van visie en beleid (met een klik op de kaart moet een inititiatiefnemer of burger kunnen zien wat wel en niet mag), als om het digitale proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De uitwerking van deze opgave is zowel afhankelijk van de ‘digitale stand van zaken’ in de gemeente zelf, de digitaliseerbaarheid van gemeentelijke regels, als van de landelijke ontwikkelingen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Belangrijke vragen zijn hoe pro-actief de gemeente de digitale opgave wil oppakken en de vraag of de gemeente dat zelf wil doen, of vooral in regionaal verband?
 11. 11. 22 maart 201811 Volgend, on the jobPro-actief HR: kennis- en competenties ‘in de geest van de Ow’ “De Omgevingswet is voor 20% een instrumentele opgave en voor 80% een culturele opgave”. Werken in de geest van de Omgevingswet vraagt andere vaardigheden en competenties van medewerkers, management en bestuur. De opgave van de Omgevingswet - opgavegericht, klantgericht, gebiedsgericht, integraal en digitaal - vraagt om ‘houding en gedrag’ die daarbij passen. Ambtelijk en bestuurlijk, management, beleid en uitvoering. Dat gaat over de beweging van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’, over vertrouwen en loslaten, over ‘echt’ integraal werken, over de beweging van handhaven naar ook meedenken, et cetera. Hoe gaat de gemeente dit faciliteren; pro-actief, door daar op korte termijn in te investeren, of meer volgend, waarbij on the job wordt geleerd?
 12. 12. 22 maart 2018 Tot slot Ik heb goede ervaringen met de toepassing van dit Ambitieraam bij gemeenteraden, colleges en managementteams. Interesse? Neem dan contact met me op.  Bert Groffen  bert.groffen@rhdhv.com  06-53649735 12

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Inzicht in ambitie geeft richting aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit ambitieraam helpt raadsleden om het gesprek over ambitie met elkaar aan te gaan. Vanuit dat gesprek kan richting bepaald worden. Daarbij gaat het niet om hoog of laag, goed of fout. Het gaat om het goede gesprek.

Views

Total views

775

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

251

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×