Tema 17 b

246 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 17 b

  1. 1. Tema 17. La tutoria com a element de la funció docent. Funcions del tutor aprimària i secundària. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l’educacióen el desenvolupament d’aquestes funcions.La tutoria com a element de la funció docentEn un plantejament educatiu integral i personalitzat la tutoria forma part de la funciódocent i, podem dir que en certa mesura s’identifica amb ella.Si la finalitat última de l’educació, és el desenvolupament personal de l’individu, o comdiu Vygotski fer a l’individu més lúcid i racional. Podem pensar que amb la simpletransmissió de coneixements no en tenim prou. De fet al llarg de la història hem anatpassant per successius i diferents objectius prioritaris del sistema educatiu que van delSABER al SABER PENSAR i en l’actualitat al SABER VIURE I CONVIURE.Aquest plantejament requereix una orientació i acompanyament al llarg del procés deformació dels nostres alumnes. El principal desenvolupament de l’orientació educativatindrà lloc a través de l’exercici de la funció tutorial, considerada el primer esglaó delprocés d’orientació.El desenvolupament de la funció tutorial al nostre país ha anat passant per diverses fasessegons els diferents períodes històrics: • A principis del segle XX apareixen les primeres referències al tractament i orientació personalitzat de cada alumne amb la Institución Libre de la Enseñanza que culmina amb la segona República. Fins aquest moment el professor es limitava exclusivament a la instrucció dels seus alumnes. • Durant l’etapa franquista van desaparèixer les funcions tutorials, primant les tasques instructives i de transmissió de coneixements. • Al 1970 amb la Ley General de Educación es va establir la necessitat de que cada grup d’alumne tingués un tutor, tot i que les funcions eren bàsicament burocràtiques. • No és fins a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) que “la tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent”.Actualment amb la LOE es consolida aquesta visió de la tutoria com a part de la funciódocent i que es considera el primer esglaó de l’acció orientadora d’un plantejamenteducatiu integral i personalitzat.A l’article 91 de Llei Orgànica d’Educació en la definició de les funcions delprofessorat deixa ben clar que ho són d’una banda “la tutoria dels alumnes, la direcció il’orientació del seu aprenentatge i donar suport en el seu procés educatiu” i d’altra“l’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes”.Funcions del tutor a primària.A l’educació primària els tutors han de dinamitzar i coordinar la realització de l’acciótutorial. Aquesta funció tutorial implica a tots i cadascun dels docents del centre. És unatasca col.lectiva que s’ha de planificat al PEC a través del Pla d’Acció Tutorial.
  2. 2. A l’article 18 de la LOE queda explicitat que “en el conjunt de l’etapa de l’educacióprimària, l’acció tutorial orientarà el procés educatiu individual i col·lectiu del’alumnat”.Al Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació delsensenyaments de l’educació primària l’acció tutorial i les funcions del tutor quedenreflexades en diversos articles: • Article 1 “Es posarà una especial atenció a l’adquisició de les competències bàsiques, a la detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin, a la tutoria i orientació educativa de l’alumnat i a la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles”. • Article 12. Aquí es posa especial èmfasi en la contribució del tutor en la creació d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre. També deixa clar que l’acció tutorial integrarà les funcions del tutor o tutora i les actuacions dels i de les mestres i d’altres professionals que puguin intervenir en el grup classe. • Article 13. Aquest article tracta de l’organització formal de la tutoria. Estableix que cada grup d’alumnes disposarà d’un tutor o tutora i que l’equip directiu procurarà que el tutor o tutora sigui el mateix al llarg de cada cicle.Els tutors són els últims responsables de les accions que s’han de dirigir al seu grupd’alumnes, a la resta de professors i als pares o representants legals. Per tant lesfuncions que desenvoluparà el tutor seran les següents:1. Funcions del tutor amb l’alumnat: a. Serà el responsable d’orientar el procés educatiu de l’alumnat, tant a nivell individual com col·lectiu. b. Vetllarà per al desenvolupament personal de l’alumnat i per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. c. Gestionarà la documentació acadèmica que sigui necessària per al procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat del grup.2. Funcions amb l’equip de mestres: a. Coordinarà els i les mestres que atenen a un mateix alumnat i facilitarà totes aquelles informacions que convinguin pel coneixement dels alumnes de forma individual i en grup. b. Coordinarà l’elaboració de les adaptacions del currículum a les necessitats i característiques de l’alumnat. c. Coordinar el procés d’avaluació del alumnes del seu grup i adoptar la decisió que calgui sobre la promoció dels alumnes d’un cicle a l’altre.3. Funcions amb les famílies o tutors legals: a. Vehicularà la informació entre els pares i l’escola, informant del procés d’aprenentatge dels seus fills i fent-los arribar aquesta informació per escrit a través d’informes, reunions ordinàries i puntuals. b. Promourà la col·laboració i participació dels pares a l’escola.Funcions del tutor a secundària.
  3. 3. A l’etapa de l’educació secundària apareixen noves exigències que adquireixen unaimportància fonamental, com és la facilitació del procés maduratiu de l’alumne per talde capacitar-lo cap a les opcions posteriors que se li presenten: continuar els seusestudis o inserir-se al món laboral. Aquest èmfasi en l’orientació educativa iprofessional queda establert als articles 22 i 26 de la LOE.El Pla d’Acció Tutorial serà el mac en el que s’especificaran els criteris i elsprocediments per a l’organització i el funcionament de les tutories.Però no només el tutor és el responsable de la tasca orientadora. Tot el professorat hauràde contribuir en aquesta orientació que estarà present al llarg de tota l’etapa amb lafinalitat d’ajudar els alumnes a crèixer tant personal com madurativament.Al Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyamentsde l’educació secundaria obligatòria l’acció tutorial i les funcions del tutor quedenreflexades en diversos articles: • Article 1. Remarca el caràcter orientador del quart curs. L’especial atenció en aquesta etapa a la tutoria i orientació educativa i professional del conjunt de l’alumnat, així com de la relació amb les famílies. • Artícle 2. Posa de manifest la necessitat de informar i orientar a l’alumnat perquè l’elecció de matèries específiques serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per estudis posteriors o per incorporar-se al món laboral.´ • Artícle 15. Defineix l’acció tutorial com “el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un major i millor creixement personal i integració social”. • Atícle 16. Aquest article tracta de l’organització formal de la tutoria. Estableix que cada grup d’alumnes disposarà d’un tutor o tutora o més d’un en casos específics.A les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatiuspúblics d’educació secundària pel curs 2008-09 es desenvolupa l’organització formali els objectius bàsics de l’acció tutorial. Estableix com a eixos bàsics d’actuació elssegüents: 1. L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 2. La cohesió i dinamització del grup classe. 3. La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents. 4. La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat. 5. La col·laboració en aspectes organitzatius del centreTenint en compte la normativa vigent podem dir que les funcions del tutor/a asecundària són les següents: 1. Funcions amb l’equip de professors a. Presidir i coordinar les actuacions de la junta d’avaluació i la resta de reunions dels professors del grup.
  4. 4. 2. Funcions amb l’alumnat b. Orientar totes aquelles decisions que hagin de prendre els alumnes respecte a l’itinerari curricular que segueixin al llarg de l’etapa, tenint en compte elos seus interessos, motivacions i capacitats. c. Rebre els alumnes que ho demanin i convocar-los, individualment, en l’horari establert en aquests efectes, quan se’ls hagi d’orientar de manera específica o quan l’aparició de dificultats en el procés educatiu ho faci necessari. d. Programar les activitats que es duran a terme a l’hora setmanal de tutoria adreçada al grup. Preferentment, aquestes han de tenir relació amb: la participació dels alumnes en el seguiment del propi procés d’aprenentatge i avaluació, l’orientació sobre estudis i professions, el foment de la participació en les activitats del centre individualment i col·lectiva, la integració del grup i la resolució positiva dels conflictes que hi apareguin. 3. Funcions amb les famílies a. Informar periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus fills i comunicar els resultats de les avaluacions. b. Rebre’ls d’acord amb l’horari establert a aquests efectes, quan, per qualsevol motiu relacionat amb el procés educatiu dels seus fills, ho sol·licitin. c. Fer partícip a la familia de les decisions que s’hagin de prendre respecte al procés educatiu dels seus fills i que suposin l’adopció de mesures singulars no previstes amb caràcter general per a la resta d’alumnes.Aportacions de la Psicologia i de les Ciències de l’Educació en el desenvolupamentde les funcions de la tutoria.En el desenvolupament de l’acció tutorial, les aportacions de la Psicologia i les Ciènciesde l’Educació han estat determinants. Disciplines com la Psicologia evolutiva, laDidàctica, la Filosofia de l’educació, l’organització escolar o la Sociologia del’educació han contribuït a la definició de les funcions del tutor. Les aportacions decadascuna d’aquestes disciplines serien les següents:Filosofia de l’educació. Afavoreix la reflexió sobre aspectes tals com: a. El model d’alumne que volem formar.
  5. 5. b. El tipus de relació educativa que es vol establir. c. El tipus d’ensenyament que es postula.Sociologia de l’educació. Anàlisi del context i funció social del currículum.Organització escolar. Ens aporta criteris concrets per determinar: a. Horaris b. Organització del professorat i l’alumnat. c. Organització d’espais.Didàctica. Ens aporta la concepció constructivista de l’aprenentatge, la visió delprofessor com a mediador i el model d’escola comprensiva. Respecte a la tutoria seràimportant en: a. La selecció de recursos metodològics, materials i personals. b. Criteris per l’agrupament dels alumnes. c. Mesures d’atenció a la diversitat. d. Decisions de caràcter general sobre metodologia didàctica.Psicologia evolutiva i de l’educació. Les seves aportacions són decisives alproporcionar informació molt rellevant pel desenvolupament de les funcions tutorialscom per exemple: a. Coneixement del moment evolutiu dels alumnes i les seves implicacions amb les teories de l’aprenentatge. b. Les teories de l’aprenentatge escolar. c. Els factors implicats en la diversitat de l’alumnat. d. El coneixement de les capacitats dels alumnes. e. Coneixement dels interessos, inquietuds i motivacions dels alumnes.Orientació educativa. Les aportacions d’aquesta disciplina seran importants enaspectes com: a. La presa de decisions educatives i vocacionals. b. La conceptualització de l’orientació educativa i vocacional.Funcions del professor de psicologia i pedagogia de suport a l’acció tutorialEl professor de psicologia i pedagogia ha de donar suport a l’acció tutorial i al’orientació de l’alumnat, sobretot amb aquells alumnes que requereixin una intervencióespecífica. La col·laboració amb els tutors es pot concretar en els següents aspectes: a. L’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat b. L’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat amb escolarització compartida c. El desenvolupament de sessions de grup d. La planificació i el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar i professional, principalment al final de cada etapa escolar e. El desenvolupament del Programa de salut i escola f. La realització d’entrevistes amb famíliesTambé pot col·laborar en la coordinació de l’acció tutorial pel que fa a: a. La planificació de temes o activitats de treball en la tutoria de grup b. El desenvolupament de continguts de les reunions de tutors de nivell
  6. 6. c. La col·laboració d’agents externsd. La col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació escolar i professional a nivell de municipi i territori

×