Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Graciano lopez jaena

7,057 views

Published on

Hist1 - V1-1R. Graciano Lopez Jaena

Published in: Education
 • Be the first to comment

Graciano lopez jaena

 1. 1. Graciano Lopez Jaena<br />
 2. 2.
 3. 3. IsinilangsaJaro, Iloilo noongDisyembre 18, 1856.<br />Si MaríaJacobaJaenaangkanyangina ay isangmananahisamantalangangkanyangama, siPlácidoLópez ay isangtagakumpuni.<br />Sa gulangnaanimnataon, ipinadalasiyangkanyangmgamagulangkay Fray Francisco Jayme, na noon ay nagtuturosaColegio Provincial de Jaro, upangmaturuan. Personal natinuruanni Padre Francisco Jayme siGraciano. AgadnapansinngfrayleanggalingniGraciano at anggalingniyangmagsalita.<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 4. 4. IsangPilipinongmanunulatnahigitnakilalasakaniyangakdangFray Butod. ‘Butod’ angsalitang Hiligaynon parasa “kabag” at katumbas din itongbalbalna “tabatsoy. Nuong 1874, nang 18 taongulanglamang, nakainitannasiyangmgafrayledahilsapagsulatniyasaakdangnabanggitnanangangahulugangpraylengbundatnamatakaw at mahiligsababae. <br />Sa paglayoniJaenasamgafrayle ay natungosiyasaEspanya. DumatingsaEspañasiGraciano at nakahabilosaiba pang mgailustradosa Madrid.<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 5. 5. NoongPebrero 15, 1889, inilunsadnilasa Barcelona angpahayagang"La Solidaridad". Angpahayaganniyangito ay sumikatnanghusto. Maramisakanyangmgaartikulo ay nailathalasaiba'tibangpahayagan. Ginamitnasandatani Lopez-Jaenaangkanyangpanulatupangipaglabanangmakatao at makatarungangkarapatanngmga Pilipino sailalimngpamahalaangKastila.<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 6. 6. Nabantogsiyasagalingngkanyangmgatalumpati, mahigit 1,000 saiba’tibangbahagingEspañabagaman at 9 lamangangnailathala at buo pa hanggangngayon. Ayonkay Mariano Ponce, palakpakan, hiyawan at daupang-paladlahatngnakarinigkayGraciano at binansagansiyang “Principe de Oradores Filipinos” (Prince of Filipino Orators, principengmgamanulumpating Pilipino).<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 7. 7. Noong 1891, pinasama-samaniyaangmgatalumpati at mgaartikuloniyasaisanglibrongpinamagatangDiscursos y ArticulosVarios.<br />Bilangpatnugotng La solidaridad, nabigyansiyanglibrengpagkain, tirahan, damit at sapatnaperangpanggastos.<br />Mahiligsaalaknakailangangbigyanngalakupanggumawangartikuloayonkay General Jose Alejandrino, nalumagi din sa Barcelona.<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 8. 8. Pagbalikni Rizal sa Barcelona nagsimulaanghinanakitannilaniGraciano at Marcelo del Pilar. IbinuhosniGracianolahatngkanyangpanahonsatalumpati at politica, “angdalawaniyangpag-ibig,” ayonkay Rizal, at nangilipatang “La Solidaridad” sa Madrid, si Del Pilarangpumalitnapatnugot.<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 9. 9. Napilitan ding bumaliksa Manila siGraciano, nagpanggapsapangalang Diego Laura, upanghimukinangmgamakabayan (patriots) duonnaipagpatuloy at dagdaganangtustossakilusansaEspaña, nabawasantaposlubusangnatigildahilsapag-usigngmgafraylesaPilipinas. NatuklasanangbalatkayoniGraciano at napilitansiyangtumakassaHongkong, bagotumuloyulisaEspaña. <br />Graciano Lopez Jaena<br />
 10. 10. Ipinagpatuloyniyaangpolitica at talumpatisubalit, salatsatustosmula Manila, naghirapsiya at nagkasakitngtuberculosisdahilsagutom at ginaw. NamataysiyanuongEnero 20, 1896, mahigit 7 buwanlamangbagosumaboganghimagsikanngKatipunanni Andres Bonifacio.<br />Graciano Lopez Jaena<br />
 11. 11. Abante, Joel Cedric<br />Ardan, Katrina<br />Cinco, Alyana Rose<br />Dudas, Mary Joy<br />Gapuzan, Indira Mae<br />Orgen, Bernadette<br />Rebong, Jedidia<br />Tubongbanua, Sarah<br />

×